فهرست مطالب

یافته - سال بیست و یکم شماره 2 (پیاپی 81، تابستان 1398)
 • سال بیست و یکم شماره 2 (پیاپی 81، تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/10
 • تعداد عناوین: 12
|
 • احمد محمدی، وحید تادیبی*، ناصر به پور، افشین نظری صفحات 1-13
  مقدمه

  فعالیت بدنی و ورزش به عنوان یک درمان و پیشگیری کننده ی غیردارویی برای بیماری های غیرواگیر عمل می کند. بدین منظور یکی از ابزارهای پرکاربرد تمرینات استقامتی هستند. پژوهش حاضر با هدف بررسی آثار پیش درمان یک دوره تمرین استقامتی تداومی و تناوبی بر میزان بیان ژن استئوپونتین بافت قلب رت های نر ویستار آنفارکتوس شده صورت گرفت.

  مواد و روش ها

  در پژوهش حاضر در نهایت 32 سر رت تحت شرایط استاندارد نگهداری و به چهار گروه (گروه شاهد سالم، گروه شاهد ایسکمی، گروه تمرین تداومی و گروه تمرین تناوبی) تقسیم شدند. گروه شاهد سالم بدون القای آنفارکتوس و گروه شاهد ایسکمی پس از هشت هفته به آنفارکتوس قلبی مبتلا شدند. گروه های تمرینی نیز به مدت هشت هفته به تمرینات استقامتی بر روی تردمیل پرداختند و پس از 48 ساعت استراحت به آنفارکتوس قلبی مبتلا شدند. یک هفته پس از القا و اطمینان از ایجاد ایسکمی، قلب رت ها جدا و جهت  اندازه گیری بیان ژن OPN قلبی از روش qRT-PCR استفاده گردید.

  یافته ها

  یافته های پژوهش حاضر نشان داد بیان ژن OPN در بافت قلب رت های نر ویستار پس از القای آنفارکتوس قلبی نسبت به گروه شاهد سالم افزایش معناداری پیدا کرد (p<0/05). همچنین بیان نسبی ژن مذکور در گروه شاهد ایسکمی به طور معناداری بالاتر از هر دو گروه های تمرینی بود (p<0/05). در مقایسه دو نوع تمرین، میزان نسبی بیان ژن OPN در گروه تداومی کمتر بود (p<0/05).

  بحث و نتیجه گیری

   ابتلا به آنفارکتوس باعث افزایش فاکتورهای خطرزای قلبی عروقی و فیبروز قلب می گردد. تمرینات استقامتی به ویژه تمرین تداومی منظم می تواند افزایش این فاکتورها را تعدیل کند.

  کلیدواژگان: استئوپونتین، آنفارکتوس قلبی، پیش درمان، تمرین استقامتی
 • سهراب یعقوبی *، حسن احدی، فرهاد جمهری، مریم کلهرنیا صفحات 14-28
  مقدمه

  آلزایمر، شایع ترین نوع دمانس، یک اختلال دژنراتیو مزمن و پیشرونده عصبی است که بر کارکردهای شناختی، تعاملات اجتماعی و کیفیت زندگی فرد اثر میگذارد. پیش بینی می شود که تا سال 1420، جمعیت سالمندان ایران به حدود 25 درصد برسد. از این رو پروتکل درمان تحریک شناختی با چارچوبی بر پایه حفظ قابلیت های شناختی و در راستای بهبود کیفیت زندگی ارایه شد. این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی درمان تحریک شناختی بر کارکردهای شناختی و کیفیت زندگی افراد مبتلا به آلزایمر اجرا گردید.

  مواد و روش ها

  طرح پژوهش، نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. تعداد 24 نفر از مبتلایان به بیماری آلزایمر به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش (روش مداخله: درمان تحریک شناختی) و گروه کنترل قرار گرفتند. ابزار سنجش شامل پرسشنامه معاینه مختصر وضعیت روانی، آزمون درجه بندی بالینی زوال عقل، آزمون غربالگری اختلال شناختی و پرسشنامه کیفیت زندگی مبتلایان به آلزایمر بود.

  یافته ها

  نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری نشان داد که بین دو گروه آزمایش و کنترل از نظر عملکرد شناختی تفاوت معنی داری وجود دارد که این نشان دهنده ی اثربخشی درمان تحریک شناختی می باشد. همچنین بررسی ها نشان داد که درمان تحریک شناختی هم بطور مستقیم و هم به شکل واسطه ای، موجب افزایش کیفیت زندگی گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل می شود (0/001=P).

  بحث و نتیجه گیری

  یافته ها نشان داد که درمان تحریک شناختی به عنوان یک مداخله غیر دارویی موثر می تواند جهت بهبود وضعیت شناختی و کیفیت زندگی مبتلایان به آلزایمر بکار گرفته شود.

  کلیدواژگان: بیماری آلزایمر، درمان تحریک شناختی، کارکردهای شناختی، کیفیت زندگی
 • صفورا دهقان، علی نعمتی*، پوران اردلان صفحات 29-37
  مقدمه

  یکی از جنبه های مهم در نانو فناوری تولید نانو مواد  با اندازه، خصوصیات شیمیایی و ابعاد قابل کنترل در زیست شناسی است. بنابراین می توان گفت که هدف از نانو فناوری کنترل تک تک اتم ها و مولکول ها می باشد. امروزه مشخص شده است که نانو ذرات قادر به از بین بردن سلول های سرطانی بدون اثرات جانبی در سلول های طبیعی هستند. سرطان سلول های کبدی پنجمین سرطان رایج در جهان و سومین عامل مرگ و میر سرطان در دنیا محسوب می شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی خصوصیات ضد التهابی نانوذرات نقره سنتز شده به روش سبز توسط گیاه تاج خروس بر روی سلول های سرطانی کبد  Hep G2   است.

  مواد و روش ها

  مطالعات انجام گرفته در پژوهش حاضر شامل آزمایشات In vitro   بود. اثر ضد التهابی نانوذرات نقره تولید شده با استفاده از گیاه تاج خروس با تکنیک Real-time PCR  و سنجش بیان ژن های IL-1b و IL-10 در غلظت های  50 ، 100 و 200  میکروگرم  بر میلی لیتر ارزیابی گردید.

  یافته ها

  یافته های به دست آمده از بیان ژن نشان داد که نانو ذرات نقره تولید شده با استفاده از گیاه تاج خروس اثر ضد التهابی خود را با کاهش بیان ژن پیش برنده التهاب  IL-1b در سطح معنی داری P< 0/001و افزایش بیان ژن ضد التهابی  IL-10 در سطح   معنی داری P< 0/001اعمال می کند.

  بحث و نتیجه گیری

   براساس نتایج این تحقیق نانو ذرات نقره سنتز شده از گیاه تاج خروس دارای خصوصیات ضد التهابی بوده و سبب کاهش بیان ژن پیش برنده التهاب IL-1b  در حد معنی دار شده است. همچنین بیان ژن IL-10  به صورت معنی دار افزایش یافته است. با توجه به این ویژگی ها احتمالا استفاده از این نانوذرات پس از مطالعات تکمیلی می تواند به عنوان داروی مکمل در درمان سرطان و دیگر کاربرد های زیست پزشکی پیشنهاد شود.

  کلیدواژگان: سرطان کبد، نانوذرات نقره، اثر ضد التهابی، گیاه تاج خروس
 • علی جعفری، فاطمه احمدی* صفحات 38-47
  مقدمه

  امروزه سنتز و کاربردگسترده رنگ های مصنوعی باعث نگرانی در بخش محیط زیست و سلامت شده است. هدف از این مطالعه بررسی کاربرد فرآیند میسلر اولترافیلتراسیون پیشرفته در حذف رنگ راکتیو بلک 5 از محلول های آبی بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه، از ستیل تریمتیل آمونیوم برومید به عنوان سورفاکتانت کاتیونی، غشاء اولترافیلتراسیون پلی آکریلونیتریل (20 کیلو دالتون) در رژیم جریان منقطع استفاده گردید. برای درک بهتر تاثیر متغیرهای عملیاتی و اثر متقابل آن ها بر عملکرد فرآیند، روش سطح پاسخ مورد استفاده قرار گرفت. سه پارامتر مستقل شامل pH (4، 7 و 10)، نسبت اولیه سورفاکتانت به رنگ (5، 10 و 15) و فشار اعمالی (2، 3/5 و 5 بار) استفاده شد.

  یافته ها

  آنالیز آماری واریانس (ANOVA) نشان داد حذف رنگ عمدتا تحت تاثیر نسبت سورفاکتانت به رنگ است که از نظر آماری معنی دار می باشد  (p-value <0/05) همچنین جریان تحت تاثیر فشار اعمالی قرار می گیرد، درحالی که pH  و نسبت سورفاکتانت به رنگ تاثیر کمتری بر جریان دارند. در حالت بهینه (pH  برابر 7، فشار پایین (2 بار) و نسبت سورفاکتانت به رنگ 5/12) حدود 100٪  از رنگ را می توان حذف کرد. ضریب تعیین (0/9 < R2)  تایید نمود که روش سطح پاسخ یک روش مناسب برای بهینه سازی متغیرهای اصلی حذف رنگ توسط فرآیند میسلر اولترافیلتراسیون پیشرفته می باشد.

  بحث و نتیجه گیری

   این مطالعه نشان داد که میسلر اولترافیلتراسیون پیشرفته با استفاده از CTAB (Cetyltrimethylammoniumbromide) در شرایط عملیاتی بهینه می تواند به طور موثر رنگ راکتیو بلک 5 را حذف نماید.

  کلیدواژگان: رنگ، غشاء، اولترافیلتراسیون پیشرفته
 • محسن روشن پژوه، رکسانا میر کاظمی*، مهرداد احترامی، هومان نارنجی ها، حسین ملک افضلی، حمیدرضا صرامی، مجید رضا زاده، ابتسام داشی، ماریت قازاریان صفحات 48-58
  مقدمه

  اختلال مصرف مواد یکی از مشکلات اساسی سلامت در ایران است و کیفیت زندگی را تهدید می کند و معضلات اجتماعی فراوانی را به همراه می آورد. اساس برنامه ریزی و انتخاب روش های مقابله با این پدیده، وجود اطلاعات دقیق و بروز می باشد، هر چند که تخمین شیوع مصرف مواد چالشی بلند مدت در کشور است، این پیمایش با  هدف تعیین شیوع و الگوی مصرف مواد در جمعیت استان لرستان بود.

  مواد و روش ها

  پژوهش از نوع مقطعی و پیمایش خانوار بر روی نمونه 3960 نفری از ساکنین 15 تا 64 ساله استان لرستان و در سال 1394 انجام گرفت. ابزار جمع آوری داده ها، فرم محقق ساخته ای بود که اطلاعات دموگرافیک و اطلاعات مربوط به مصرف انواع مواد در هفته، ماه و سال گذشته و در طول عمر را جمع آوری می کرد. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی استفاده شد.

  یافته ها

  در مجموع 3878 نفر در مطالعه شرکت نمودند. میزان شیوع مصرف در طول عمر در استان لرستان برای سیگار 13/3%، برای قلیان 12/68%، برای مشروبات الکلی 4/14% و برای مواد 7/3% بود. این میزان در هفته ی گذشته برای سیگار10/7%، برای قلیان 7/58%، برای مشروبات الکلی 0/91% و برای مواد 3/45% بود.

  بحث و نتیجه گیری

   این مطالعه نشان داد میزان شیوع مصرف سیگار، قلیان، مشروبات الکلی و مواد در طول عمر در استان لرستان پائین تر از میانگین کل کشور است. این میزان برای مصرف قلیان در هفته گذشته، بالاتر از آمارهای کشوری و برای مصرف مواد، سیگار و مشروبات الکلی در هفته گذشته کمتر از میزان شیوع در کشور است.

  کلیدواژگان: مصرف مواد، شیوع شناسی، پیمایش خانوار، لرستان، ایران
 • آذر تیموری، مهدیه آکوچکیان*، امیرحسین براتی، محمدحسین علی زاده صفحات 59-72
  مقدمه

  هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر 8 هفته برنامه تقویتی چهارسر و چرخش دهنده های خارجی ران بر زاویه کشکک، تعادل و درد در زنان فعال مبتلا به سندروم درد کشککی-رانی بود.

  مواد و روش ها

  برای این منظور 27 زن فعال مبتلا به سندروم درد کشککی رانی در این پژوهش شرکت کردند و در دو گروه کنترل (15 نفر) و تجربی (12 نفر)  قرار گرفتند. در این پژوهش برای ارزیابی زاویهQ  از گونیامتر و برای ارزیابی تعادل ایستا و پویا به تریتب از اسکن پا و آزمون عملکردی تعادل Y استفاده شد. همچنین درد به وسیله پرسشنامه های VAS ارزیابی شد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. برای بررسی تفاوت در متغیرهای دو گروه از آزمون تحلیل کوواریانس و آزمون تی همبسته در سطح معناداری 0/05 استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج پژوهش حاضر نشان دهنده تاثیر 8 هفته برنامه تقویتی چهارسر و چرخش دهنده های ران بر متغیرهای درد (0/001≥P)، زاویه Q (0/001≥P)، تعادل ایستا (0/001≥P) و پویا (0/001≥P) بود به گونه ای که عملکرد گروه تمرینی پس از 8 هفته بهتر از گروه کنترل بود.

  بحث و نتیجه گیری

   به طور کلی به نظر می رسد تقویت عضلات چهارسر و چرخش دهنده های خارجی ران با تاثیری که بر اصلاح راستای اندام تحتانی و نیز زاویه Q داشته، با کاهش تماس بین کشکک و زانو درد این ناحیه را کاهش داده و کاهش درد ناحیه زانو به همراه تقویت عضلات ناحیه ران توانسته باشد در بهبود عملکرد و تعادل زنان فعال مبتلا به سندروم درد کشککی رانی اثرگذار باشد.

  کلیدواژگان: سندروم درد کشککی-رانی، تعادل، زاویه کوادرسیپس، درد، فعال
 • فرزانه بیات*، لیلا بیات صفحات 73-83
  مقدمه

  هدف از پژوهش حاضر پیش بینی کارکرد اجرایی برنامه ریزی براساس استرس مزمن و حساسیت پردازش حسی در بیماران مالتیپل اسکلروزیس است.

  مواد و روش ها

  نمونه ای مشتمل بر 100 بیمار مولتیپل اسکلروزیس انجمن ام اس ایران به صورت نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند و دو مقیاس استرس مزمن و حساسیت پردازش حسی و آزمون های نوروپسیکولوژیک برج لندن را تکمیل  کردند،  سپس داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 17 مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  تحلیل رگرسیون چندگانه گام به گام نشان می دهد که در میان زیر مقیاسهای حساسیت پردازش حسی؛ تنها زیر مقیاس آستانه حسی پایین پیش بینی کننده عملکرد و زمان برنامه ریزی بود  بطوریکه آستانه حسی پایین  27 درصد واریانس عملکرد برنامه ریزی را پیش بینی کرد(p<0/001) و با ورود استرس مزمن به مدل در گام دوم، آستانه حسی و استرس مزمن همزمان 37 درصد واریانس عملکرد برنامه ریزی را پیش بینی کردند(p<0/001). همچنین متغیر آستانه حسی پایین 27 در صد واریانس زمان برنامه ریزی را پیش بینی کرد(p<0/005)که با ورود متغیر استرس مزمن به مدل در گام دوم، به 33 در صد افزایش یافت.

  بحث و نتیجه گیری

   در تبیین یافته های پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت،  استرس مزمن  به ترشح هورمون استرس  می انجامد این هورمون هیپوکامپ و نواحی فرونتال مغز را مختل می کند این منطقه از مغز مسئول فیلتر کردن اطلاعات بی ربط و تدوین استراتژی برنامه ریزی و حل مسئله هستند. آستانه حسی پایین نیز باحذف و بازداری محرکات، به اختلال در پردازش اطلاعات و آسیب در فرآیند برنامه ریزی  منجر می شود.

  کلیدواژگان: برنامه ریزی، استرس مزمن، حساسیت پردازش حسی، مولتیپل اسکلروزیس
 • سمیه صبوری*، ابراهیم فلاحی، امیر عباس نژاد، سجاد روستا، اسماعیل یوسفی راد صفحات 84-92
  مقدمه

  مطالعات نشان داده اند که سیرتوئین ها نقش های کلیدی در تنظیم التهاب و استرس اکسیداتیو داشته و hTERT دارای نقش محافظتی در برابر بیماری های قلبی- عروقی از طریق افزایش طول تلومرها می باشد. این مطالعه با هدف بررسی اثرات مکمل امگا 3 و اثرات توام آن با ویتامین E  بر روی بیان ژن های SIRT1 و hTERT و همچنین سطح سرمی hsCRP  در مردان مبتلا به بیماری عروق کرونر قلبی (CAD) طراحی شده است.

  مواد و روش ها

  افراد شرکت کننده در این کارآزمایی بالینی تصادفی شده مشتمل بر 60 مرد غیر سیگاری مبتلا به CAD در محدوده سنی 65- 45 سال بودند که به سه گروه دریافت کننده 4 گرم اسید چرب امگا 3  و پلاسبو ویتامین E (OP)، دریافت کننده توام 4 گرم اسید چرب امگا 3 و 400IU ویتامین E (OE) و دریافت کننده پلاسبو امگا 3  و پلاسبو ویتامین E (pp)  به مدت 2 ماه تقسیم شدند.

   یافته ها

  بیان ژن SIRT1  در گروه OE افزایش معنی داری پیدا کرد (P=0/039) اما بیان ژن hTERT در بین گروه های شرکت کننده در مطالعه تفاوت معنی داری نداشت. مکمل یاری با امگا 3 به تنهایی و همچنین تجویز آن به همراه ویتامین E منجر به کاهش معنی دار سطوح سرمی hsCRP در هر دو گروه OP و OE گردید (به ترتیب 0/008 P= و 0/05 P=).

  بحث و نتیجه گیری

   به نظر می رسد که مکمل یاری با امگا 3 و ویتامین E دارای اثرات مفیدی بر روی بیماران مبتلا به CAD از طریق افزایش بیان ژن SIRT1  و همچنین بهبود التهاب از طریق کاهش سطوح hsCRP  سرمی باشد.

  کلیدواژگان: CAD، ویتامین E، امگا 3، hsCRP، SIRT1، hTERT
 • مصطفی نوکنی*، حمیدرضا جمیلیان، منا زهره وند، خدیجه محسن پوریان صفحات 93-102
  مقدمه

  اختلال اسکیزوفرنی در تمامی سنین شایع است.  اثرات مخرب آن در حوزه شناختی ، ارزیابی و درمان در این زمینه کاملا ضروری به نظر می رسد. هدف از پژوهش حاضر تعیین اثر بخشی بازتوانی شناختی بر روی نقایص فراخنای حافظه کوتاه مدت بیماران اسکیزوفرنی مزمن بود.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه شاهد بود. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه بیماران  اسکیزوفرنی مزمن مشتمل بر 30 نفر بود، که به طور تصادفی بر اساس ملاک های ورود و خروج در دو گروه 15 نفری گواه و آزمایش قرار گرفتند. گروه آزمایش، 15 جلسه بازتوانی شناحتی برای هر آزمودنی دریافت کردند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد پس از مداخله بازتوانی شناختی نمرات  کلی حافظه شنیداری، حافظه بینایی و فراخنای کلمات در گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه افزایش یافت (p<0/05) ولی  بازتوانی شناختی  تاثیری در فراخنای حافظه کوتاه مدت اعداد بیماران اسکیزو نی مزمن نداشت.

  بحث و نتیجه گیری

   نتایج مطالعه حاضر نشان داد که بازتوانی شناختی در ارتقای حافظه شنیداری و بینایی و فراخنای کلمات موثر است. بنابراین پیشنهاد می شود علاوه بر مداخلات دارویی و روانشناختی معمول از مداخلات مبتنی بر بازتوانی شناختی در این بیماران نیز استفاده شود.

  کلیدواژگان: بازتوانی شناختی، فراخنای حافظه کوتاه مدت، بیماران اسکیزوفرنی مزمن
 • الهام ندیم، چنگیز احمدی زاده* صفحات 103-112
  مقدمه

  سرطان پستان در عصر حاضر، شایعترین سرطان در بین  زنان  بوده و یک بیماری چند مرحله ای است. ویروس EBV به عنوان یک عامل مهم در ایجاد سرطان های انسان شناخته شده است. رشد سرطان پستان در انسان اغلب با هورمون های استروئیدی نظیر استروژن و پروژسترون تنظیم می شود این مطالعه با هدف بررسی همزمان بیان ژن BXLF2 ویروس EBV و ژن PR/ER انسانی درسرطان پستان بیماران مراجعه کننده به بیمارستان بین المللی تبریزمی باشد

  مواد و روش ها

  این مطالعه توصیفی- مقطعی بر روی 50 نفر از زنان با میانگین سنی 57/3سال مورد بررسی قرار گرفت و استخراجDNA  ژنومی از بافت های نمونه به روش نمک اشباع انجام شد. سپس سنتز  cDNAاز RNAهای استخراج شده انجام گرفت و در نهایت بیان ژن BXLF2 و کشف ژنوم  EBVو تعیین ژن PR/ER با استفاده از روش Real-time PCR   انجام گرفت.

  یافته ها

   با بالا رفتن مرحله بیماری سرطان پستان تغییر بیان ER  به صورت معنی دار افزایش یافته و با بالا رفتن مرحله بیماری سطح بیان PR کاهش معنی داری را نشان می دهد (p-value=0/0043). ارتباط ضعیفی بین سن و تیتر ویروسی مشخص شد. ارتباط معنی دار بین حضور تغییر بیان ژن گیرنده ی پروژسترون و لود ویروس در فرد مبتلا وجود دارد. (0/001 ≥P-value).

  بحث و نتیجه گیری

   در گیرنده های پروژسترونی، بیان ژن گیرنده ها در سه مرحله ی اول تقریبا در یک حدود بود و سپس کاهش یافت و درگریدهای مختلف نیز با افزایش مراحل، بیان گیرنده ی استروژنی افزایش یافت. ارتباط ضعیفی بین سن و تیتر EBV  به دست آمد (0/001 ≥P-value).

  کلیدواژگان: ویروس اپشتین بار، کارسینوم پستان، ژن PR، ER، ژن BXLF2
 • مهر علی رحیمی، علیرضا اقایوسفی، پرستو عباس پور* صفحات 113-125
  مقدمه

   دیابت ملیتوس یک بیماری مزمن فراگیر رو به رشد است که علاوه بر تاثیر بر وضعیت بالینی فرد هزینه های گزافی را به جوامع مختلف در سرتاسر جهان و طبیعتا در کشور ایران، تحمیل می کند. پژوهش حاضر با بررسی اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر نشانگرهای زیستی بیماران دیابتی نوع 2 انجام گرفت.

  مواد و روش ها

   پژوهش حاضر از نظر نحوه اجرا شبه آزمایشی با طرح پیش-پس آزمون با گروه کنترل و آزمون پیگیری بود که بر روی 40 نفر از  بیماران دیابتی مراجعه کننده به مرکز دیابت شهر کرمانشاه انجام شد. پس از اجرای پروتکل درمان، افراد مذکور برای اندازه گیری شاخص های آزمایشگاهی مورد آزمایش قرار گرفتند.

  یافته ها

    بین میانگین نمرات پس آزمون نشانگرهای زیستی، در گروه های آزمایش و شاهد تفاوت معنی داری وجود دارد (0/01˂P). به عبارتی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد منجر به تعدیل نشانگرهای زیستی، در  بیماران دیابتی نوع 2 در گروه آزمایش اول در مرحله پس آزمون، در مقایسه با گروه کنترل شده است.

  بحث و نتیجه گیری

  که درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش (ACT) به واسطه بهبود وضعیت روانی افراد دیابتی می تواند در تعدیل نشانگرهای زیستی بیماران دیابتی، اثرگذار باشد. لذا این درمان می تواند توسط کلینیک های روان درمانی و مشاوره که با بیماران صعب العلاج کار می کنند و مراکز درمانی مرتبط با بیماران دیابتی، مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر پذیرش وتعهد، نشانگرهای زیستی، دیابت نوع 2
 • کلثوم مدنی پور، مهدی روزبهانی* صفحات 126-136
  مقدمه

  از آنجایی که انجام فعالیت های ورزشی به صورت ایستاده برای برخی از افراد میسر نیست، هدف از پژوهش حاضر اثربخشی تمرینات ایروبیک نشسته بر هوش هیجانی و هوش اخلاقی زنان بالای شصت سال بود.

  مواد و روش ها

  نمونه مورد مطالعه، شصت زن سالمند بودند. روش پژوهش به صورت نیمه آزمایشی و پیش آزمون و پس آزمون با  سی نفر گروه آزمایش  و سی نفر گروه کنترل انجام شد. پرسشنامه های هوش هیجانی (شوت و همکاران، 1998) و هوش اخلاقی (مارتین و آستین، 2010) در مرحله پیش آزمون تکمیل شد. سپس شرکت کنندگان گروه آزمایش به مدت 12 جلسه هر جلسه به مدت یک ساعت زیر نظر مربی به تمرین پرداختند و گروه کنترل در این مدت به کارهای روزانه خود مشغول بودند. در انتها پرسشنامه های فوق به عنوان پس آزمون تکمیل شد و با استفاده از آزمون شاپیرویلک و آزمون یومان ویتنی تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که تمرینات ایروبیک نشسته به طور موثری موجب افزایش هوش هیجانی (U=254و P=0/002) و هوش اخلاقی (U= 52/5و P=0/001) زنان شده است.

  بحث و نتیجه گیری

  به نظر می رسد مزیت های روانشناختی ایروبیک در حالت تعدیل شده آن نیز در اوایل سالمندی حفظ می شود.

  کلیدواژگان: تمرینات ایروبیک نشسته، هوش اخلاقی، هوش هیجانی، زنان سالمند
|
 • Ahmad Mohammadi, Vahid Tadibi*, Naser Behpoor, Afshin Nazari Pages 1-13
  Background

  Physical activity and sport act as a non-drug treatment and prevention of non-contagious diseases. Accordingly, one of the most widely used tools is endurance training. The aim of this study was to survey the pre-treatment effects of continuous and intermittent endurance training on the gene expression of osteopontin in the heart tissue of male wistar rats following the induction of myocardial infarction.

  Materials and Methods

  In the present study, 32 rats were kept under standard conditions and divided into four groups (healthy control group, ischemic control group, continuous training group and intermittent training group). The healthy control group did not undergo myocardial infarction, while the ischemic control group underwent induced myocardial infarction after eight weeks. The training groups also did endurance training on treadmills for eight weeks and were subjected to induced myocardial infarction after 48 hours of rest. One week after confirmed occurrence of ischemia, the rats’ hearts were isolated and qRT-PCR was used to measure OPN gene expression.

  Results

  The results of this research showed that OPN gene expression in the heart tissue of male wistar rats increased significantly after the induction of myocardial infarction compared to the healthy control group (p<0/05). Also, the relative expression of this gene in the ischemia control group was significantly higher than both the two training groups (p<0/05). Comparing the two types of training, the relative level of OPN expression in the group that underwent continuous training was lower (p<0/05).

  Conclusion

  Cardiac infarction leads to an increase in cardiovascular risk factors and cardiac fibrosis. Endurance training, especially regular continuous training, can moderate the increase in these factors.

  Keywords: Osteopontin, Cardia Infarction, Pre-treatment, Endurance Training
 • Hasan Ahadi, Farhad Jomehri, Sohrab Yaghoubi *, Maryam Kalhornia Pages 14-28
  Background

  Alzheimer’s, the most common type of dementia, is a chronic and progressive degenerative disorder. It affects cognitive functions, social interactions, and quality of life. It is expected that by 2041, the elderly population in Iran will be around 25%. So, a cognitive stimulation therapy protocol has been introduced with a framework for maintaining cognitive abilities and improving quality of life. The purpose of this study was to investigate the effectiveness of cognitive stimulation therapy in cognitive function and quality of life in people with Alzheimer's disease.

  Materials and Methods

  the research method was a semi-experimental pre-test and post-test with a control group. 24 Alzheimer's patients who were residing in Tehran's elderly care and treatment centers were selected by available sampling. They were randomly assigned into two groups; an experimental group (interventional technique: cognitive stimulation therapy) and a control group. Measurement tools consisted of a MMSE cognitive test questionnaire, The Mini Cog test, CDR memory test, and QOL-AD questionnaire.

  Results

  results of multivariate covariance analysis showed that there was a significant difference between experimental and control groups in cognitive function and this showed that therapy is effective. Also, cognitive stimulation therapy, both directly and intermediately, increased the quality of life in the experimental group compared to the control group (P = 0.001).

  Conclusion

  Cognitive stimulation therapy, as an effective non-pharmacologic intervention, can be used to improve the cognitive status and quality of life in people with Alzheimer's disease.

  Keywords: Alzheimer's disease, cognitive stimulation therapy, cognitive functions, quality of life
 • Safoura Dehghan, Ali Neamati*, Pouran Ardalan Pages 29-37
  Background

  One of the important aspects of nanotechnology for use in biology is the production of nano materials with controllable size, chemical characteristics and dimensions. It can be said that the purpose of nanotechnology is to control each atom and molecule. It is now known that nanoparticles are capable of destroying cancerous cells without side effects on normal cells. Liver cancer is the fifth most common cancer in the world and the third most common cause of cancer deaths in the world. The purpose of this study was to investigate the anti-inflammatory properties of silver nanoparticles synthesized by the Amaranthus Cruentus plant on Hep G2 liver cancer cells.

  Materials and Methods

  The studies in this research included in vitro experiments. The anti-inflammatory effect of silver nanoparticles produced by the Amaranthus Cruentus plant was evaluated using the Real-Time PCR technique and assaying the expression of IL-1b and IL-10 genes at concentrations of 50, 100 and 200 μg/ml.

  Results

  The findings from the gene expression showed that the silver nanoparticles produced by the Amaranthus Cruentus plant significantly reduced anti-inflammatory activity by decreasing the expression of the IL-1b pre-inflammatory gene expression at the level of P <0.001 and increasing the expression of the anti-inflammatory IL -10 meaningful at the level of P <0.001.

  Conclusion

  Based on the results of this study, silver nanoparticles of the Amaranthus Cruentus plant have anti-cancer properties, and the expression of the gene leading to inflammation, IL-1b, decreased meaningfully. In addition, there was a significant increase in the expression of the IL-10 gene. Given these features, it is likely that the use of these nanoparticles, after supplementary studies, can be suggested as complementary data in the treatment of cancer and could have other biomedical applications.

  Keywords: Liver cancer, silver nanoparticles, anti-inflammatory effect, Amaranthus Cruentus plant
 • Ali Jafari, Fatemeh Ahmadi* Pages 38-47
  Background

  Nowadays, broad synthesis and application of azo dyes result in environmental and health concerns. The aim of this study was to investigate the use of Micellar-Enhanced Ultrafiltration in the removal of reactive black 5 dye from aqueous solutions.

  Materials and Methods

  In this study, Cetyltrimethyl ammonium bromide (CTAB) was used as a cationic surfactant. A polyacrilonitrile (PAN) ultrafiltration membrane (20 kDa) was used in cross-flow operation where the retentate was recirculated to the feed tank and the permeate was collected over certain times. For better understanding the effect of operating variables and their interactions on the performance, response surface methodology (RSM) was used. Three independent parameters including pH (4, 7 and 10), initial CTAB / dye ratio (5, 10 and 15) and trans-membrane pressure (TMP) (2, 3.5 and 5 bar) were applied.

  Results

  Analysis of variance (ANOVA) revealed that dye rejection was primarily influenced by CTAB/dye ratio was statistically significant (p-value <0.05). It was found that flux was affected by TMP, while pH and CTAB/ Dye had less influence on the flux. In optimum conditions (around neutral pH (7) low pressure (2 bar) and CTAB/dye of 12.5, about 100% of dye could be rejected from the aqueous stream according to the build model. Furthermore, the coefficient of determination (R2>0.9) confirmed that RSM based on the Box–Behnken was a suitable method for optimizing the main operating variables of dye rejection by the EMUF process for this range of variables.

  Conclusion

  This study revealed that MEUF using CTAB under different operating conditions could efficiently remove reactive black-5 dye.

  Keywords: Dye, Membrane, Enhanced Ultrafiltration
 • Mohsen Roshan Pajouh, Roksana Mir Kazemi*, Mehrdad Ehterami, Hooman Narenjiha, Hossein Malek Afzali, Hamid Reza Sarami, Majid Reza Zadeh, Ebtesam Dashi, Mariet Ghazarian Pages 48-58
  Background

  drug use disorder is one of the main health challenges in Iran, which threatens the quality of life and causes many social issues. Accurate and up-to-date information forms a basis for planning and controlled interventions. Given that accurate estimation of drug use is a long lasting challenge in Iran, this study was conducted to obtain accurate data regarding drug use prevalence and patterns in the population of Lorestan province.

  Materials and Methods

  the study was a cross sectional household survey with a sample of 3960 individuals, aged 15 to 64, in Lorestan province in the year 2016. The data collection tool was a checklist, which elicited demographic information and information related to the use of different drugs in the past week, the past month, the past year, and lifelong. Descriptive statistics like mean and standard deviation, frequency and percentage were used to analyze the data.

  Results

  in total, 3878 individuals participated in the study. The lifelong prevalence of smoking was 13.3%, hookah was 12.68%, alcohol was 4.14% and drug use was 7.3% of the general population in Lorestan Province. The past-week prevalence of smoking was 10.7%, hookah was 7.58%, alcohol was 0.91% and drug use was 3.45%.

  Conclusion

  this study showed that in Lorestan Province, the lifelong prevalence of smoking, hookah, alcoholic drink and drug use were lower than the average in the country. The prevalence of past-week hookah use was higher than the average in the country and the prevalence of past-week drug use, smoking and consumption of alcohol in Lorestan were lower than the average in the country.

  Keywords: Drug use, prevalence, household survey, Lorestan, Iran
 • Mahdieh A Kochakian*_Amir Hosein Barati_Mohammad Hosein Alizadeh_Azar Teimouri Pages 59-72
  Background

  The purpose of the present study was to investigate the effect of an 8-week program of strengthening the quadriceps and hip external rotation on the Q angle of the hip, balance and pain in active females with Patella-pain syndrome PFPS).

  Materials and Methods

  For this purpose, 27 female athletes with PFPS participated in this study and were divided into two groups: control (n=15) and experimental group (n=12). In this study, a Goniometer was used to evaluate the angle Q and to evaluate the dynamic and static balance, a foot-scan and Y-balance function test were used. Pain was evaluated by VAS questionnaires. Descriptive and inferential statistics were used to analyze the collected data.  To analyze the differences between the two groups, covariance analysis and t-test were used at a significance level of 0.05.

  Results

  The results of this study showed the effect of 8 weeks of strengthening of the quadriceps and hip external rotation on pain variables (P≤0.001), Q angles (P ≤ 0.001), static (P≤0.001) and dynamic (P≤0.001). After 8 weeks, the training group performed better than the control group.

  Conclusion

  In general, it seems that the strengthening of the quadriceps and hip external rotation muscles results in an improvement in the alignment of the lower limbs and the Q angle.  Pain in the area is decreased by reducing contact between the patella and the knee and a knee pain reduction is produced by a strengthening of the hip muscles to improve the performance and balance of athletes with Patella-Femoral-pain syndrome.

  Keywords: Patella-Femoral-pain syndrome, Balance, Q angle, Pain, Active
 • Farzaneh Bayat*, Leila Bayat Pages 73-83
  Background

  The aim of this study is The  prediction of  executive function of planning based on  chronic stress, sensory processing sensitivity in patients with multiple sclerosis.

  Materials and Methods

  A sample of 100 patients with multiple sclerosis  of  Iran,s MS Society selected by available sampling and completed  two scales, chronic stress scale, sensory processing sensitivity and neuropsychological testing of Tower of London. Data were analyzed by SPSS software version 17.

  Results

  the stepwise multiple regression analysis showed that among subscales of sensory process sensitivity, only low sensory threshold can predict function and time of planning. Whereas low sensory threshold predict 27 % variance of function of planning(p<0/001)and through entering of chronic stressto into the model sensory threshold and chronic stress predicted 0/37% variance of function of planning simultaneously(p<0/001). Also low sensory threshold predicted 27 % variance
  Of tim of planning(p<0/005) and through entering of chronic stressto into the model increased to 33 %.

  Conclusion

  In order to explain the findings of this study it can be concluded that chronic stress lead to release stress hormone, that damage hypocamp and frontal lobe. Those both supress unrelated informations and establish planning and problem solving strategies. And low sensore threshold  eliminates and deters stimuluses and lead to  information processing disorder and planning impairement.

  Keywords: planning, chronic stress, sensory processing sensitivity, multiple sclerosis
 • Somayeh Saboori*, Ebrahim Fallahi, Amir Abbas Nezhad, Sajjad Roosta, Esmaeil Yousefi Rad Pages 84-92
  Background

  Studies have shown that Sirtuins have critical roles in the regulation of inflammation and oxidative stress, while hTERT has a protective effect via increasing the length of telomers in cardiovascular disease. The aim of this study was to assess the effects of omega 3 and vitamin E supplementation on the gene expressions of SIRT1 and hTERT and serum hsCRP level in CAD patients.

  Materials and Methods

  Participants in this Randomized Clinical Trial consisted of 60 non-smoking male CAD patients, with age ranges 45- 65 years, who were categorized into three groups, receiving: 4g/day of omega 3 and vitamin E placebo (OP); omega 3 (4g/day) and vitamin E 400IU/day (OE); and omega 3 and vitamin E placebos (PP) for two months.

  Results

  Gene expression of SIRT1 increased significantly in the OE group (P = 0.039), but gene expression of hTERT was not significantly different between the study groups. Supplementation with omega 3 and also co-administration of these fatty acids with vitamin E significantly decreased hsCRP level in OP and OE groups (P=0.008 and P= 0.050, respectively).

  Conclusion

  Supplementation with omega 3 and vitamin E seems to include beneficial effects on CAD patients, possibly via increasing gene expression of SIRT1, and also by lowering inflammation through decreasing serum level of hsCRP in these patients.

  Keywords: CAD, vitamin E, omega 3, hsCRP, SIRT1, hTERT
 • Mostafa Nokani*, Hamidreza Jamilian, Mona Zohrevand, Khadijeh Mohsen Pourian Pages 93-102
  Background

  schizophrenia is common in all ages. It affects cognitive abilities, and assessment and treatment is necessary. The purpose of this study was to investigate the effectiveness of cognitive rehabilitation on short-term memory deficits in chronic schizophrenic patients.

  Materials and Methods

  this semi-experimental research used a pre-test and post-test with control a group. The study population included all the patients with chronic schizophrenic disorders in the center for chronic psychiatric patients in the city of Arak, totalling 30 patients. They were randomly assigned to control and experimental groups (each group was 15). The experimental group received 15 rehabilitation sessions.

  Results

  results showed cognitive rehabilitation increased the overall scores of auditory and visual memory, and the vocabulary span of the participants in the experimental group, but cognitive rehabilitation had no effect on the digit span with chronic schizophrenia.

  Conclusion

  The result of the present study showed that cognitive rehabilitation is effective in improving auditory, visual and vocabulary short term memory. Therefore, it is recommended that psychological intervention should be combined with pharmacological treatment.

  Keywords: cognitive rehabilitation, short-term memory, chronic schizophrenic patients
 • Elham Nadim, Changiz Ahmadi Zadeh* Pages 103-112
  Background

  breast cancer is currently the most common cancer among women, and is a multi-stage disease. The EBV virus is known to be a major contributor to human cancers. The development of breast cancer in humans is often regulated by steroid hormones, such as estrogen and progesterone. The aim of this study was to simultaneously investigate the expression of the EBV BXLF2 and the human PR / ER gene in breast cancer patients referred to the l Tabriz International Hospital.

  Materials and Methods

  this descriptive cross-sectional study was performed on 50 women with mean age of 57.3 years Genomic DNA extraction from specimens was performed using the saturated salt method. The cDNA was then synthesized from the extracted RNAs. Real-time PCR was used for the expression of the BXLF2 gene, the detection of the EBV genome, and the determination of the PR / ER gene.

  Results

  as breast cancer progressed, the expression of ER increased significantly and with the increase in the stage of the disease, the level of expression of PR decreased significantly (p-value = 0.0043). A weak correlation was found between age and viral title. There was a significant relationship between the presence of progesterone receptor gene expression and virus load in the affected person. (P-value <0.001).

  Conclusion

  In progesterone receptors, the expression of the receptor gene in the first three steps was approximately one-and-a-half times, which then decreased at different stages, the expression of the estrogen receptor expression increased. There was a weak correlation between age and EBV titers (P-value <0.001)

  Keywords: Epstein-Barr Virus, Breast Carcinoma, PR, ER Gene, BXLF2 Gene
 • Mehr Ali Rahimi, Alireza Aghayosefi, Parastoo Abaspour* Pages 113-125
  Background

  Diabetes mellitus is considered to be a growing chronic illness, and it imposes excessive expenses on different communities all around the world, including in Iran, in addition to the adverse effects on the clinical status of patients. The purpose of the present research was to study the effectiveness of ACT on biological markers (2HPP, HBA1C, FBS) of patients with type II diabetes.

  Materials and Methods

  the present research is considered as semi-experimental, with pre-test, post-test and control group. The population for the research included all diabetic patients referred to a health care center in Kermanshah in 2016. 40 individuals were selected by available sampling and random replacement in experimental and control groups (20 individuals per group). They were tested for standard laboratory indicators (FBS, 2HPP, HBA1C). Data analysis was carried out by 20th version of SPSS software.

  Results

  the results showed that there was a significant difference between the post-test mean score of the biological markers FBS, HBA1C, 2HPP after removing the effect of the pre-test in the experimental and control groups (p<0.01). In other words, it can be said that ACT balances the biological markers FBS, HBA1C, 2HPP for patients with type II diabetes in the post-test of the experimental group compared to the control group.

  Conclusion

  according to the results, it can be said that ACT may be effective in balancing biological markers of diabetic patients by improving the psychological status of diabetic individuals. Therefore, this treatment can be used by centers of treatment of type 2 diabetes and in psychiatric and counselling clinics that work with high-grade patients.

  Keywords: ACT, biological markers, type II diabetes
 • Kolsom Madani Poor, Mehdi Roozbahani* Pages 126-136
  Background

  Since doing exercise in a standing position for some people is not possible, the purpose of this study was to investigate the effectiveness of seated aerobic exercises on the emotional and moral intelligence of elderly women.

  Materials and Methods

  The research method was semi-experimental with a pre-test, post-test and unequal control group. The sample was a group of 60 women who had been referred to sports clubs. Firstly, the questionnaires of intelligence (Schutte et al., 1998) and moral intelligence (Martin & Austin, 2010) were completed as a pretest, then the experimental group participated in seated aerobic exercise for 12 sessions of one hour each, under the supervision of an instructor. The control group performed their normal everyday activities. At the end, the above questionnaires were completed as a post-test. Data extracted from the questionnaires were analyzed using Shapiro-Wilks and Mann-Whitney tests.

  Results

  The results show that seated aerobics exercises were effective in increasing the emotional (U=254, p≤0.002) and moral (U=52.5, P≤0.001) intelligence of elderly women.

  Conclusion

  It seems that the psychological benefits of aerobics in its moderated form is also preserved in the early years of ageing.

  Keywords: Aerobic Sitting Exercises, Moral Intelligence, Emotional Intelligence, Women