فهرست مطالب

مطالعات روان شناسی ورزشی - سال هشتم شماره 27 (بهار 1398)
 • سال هشتم شماره 27 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/01/01
 • تعداد عناوین: 14
|
 • علیرضا بهرامی*، جلیل مرادی، آنا دایی صفحات 1-18

  هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر فعالیت های بدنی بر کارکرد شناختی و عملکرد حرکتی کودکان مبتلا به اختلال توجه/ بیش فعالی بود. نمونه پژوهش 45 پسر مبتلا به اختلال توجه/ بیش فعالی بودند که با روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند و براساس نمره های پیش آزمون، در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل (هر گروه 15 نفر) تقسیم شدند.از آزمون های مجموعه ارزیابی حرکتی برای کودکان، خرده مقیاس فراخنای عددی، مقیاس هوشی وکسلر کودکان- فرم تجدیدنظرشده و آزمون حافظه کاری دیداری- فضایی بلوک های تپنده کورسی استفاده شد. نتایج نشان داد که فعالیت بدنی موجب افزایش حافظه کاری کلامی و حافظه دیداری- فضایی کودکان مبتلا به اختلال توجه/ بیش فعالی شد. همچنین، فعالیت بدنی موجب بهبود عملکرد حرکتی و مهارت های دستی، تعادلی و توپی کودکان مبتلا به اختلال توجه/ بیش فعالی شد. می توان نتیجه گرفت که تمرین بدنی بر کارکرد شناختی و عملکرد حرکتی کودکان مبتلا به اختلال توجه/ بیش فعالی موثر است.

  کلیدواژگان: تمرین بدنی، کارکرد شناختی، عملکرد حرکتی، اختلال توجه، بیش فعالی
 • علیرضا حجی پور*، مهرزاد حمیدی، سید نصرالله سجادی، محمد خبیری صفحات 19-40

  هدف پژوهش حاضر، تدوین مدل رابطه ای خودتعیینی با اخلاق ورزشی ورزشکاران نخبه ایران بود. روش پژوهش، همبستگی و ازلحاظ هدف، کاربردی بود. جامعه آماری این پژوهش تمام فوتبالیست های لیگ آزادگان کشور در فصل1396-1395بودند. نمونه آماری 223 بازیکن بودند که به صورت تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه های اخلاق ورزشی و انگیزه ورزشی استفاده شد که روایی آن ها توسط 10 تن از اساتید مدیریت ورزشی تعیین و پایایی آن ها ازطریق آلفای کرونباخ به ترتیب برابر با 0/88 و0/79 به دست آمد. برای تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری برای بررسی روابط علی بین متغیر های مشاهده شده استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین انگیزه خودتعیینی و اخلاق ورزشی ارتباط مثبت و معناداری وجود داشت. نتایج آزمون تحلیل مسیر تاییدی حاکی از برازش ارتباط بین خودتعیینی و اخلاق ورزشی بود. تمامی بارهای عاملی بین مولفه ها و عوامل در سطح معقولی قرار داشتند و مدل از برازش مناسبی برخوردار بود که درنهایت، مدل مفهومی پژوهش تایید شد؛ بنابراین، براساس یافته ها، تعیین اهداف اخلاقی و عملکردی خاص می تواند زمینه های بروز اخلاق ورزشی را برانگیزاند یا هدایت کند. همچنین، برای شکل گیری رفتار اخلاقی، زمینه های عینی و عملکرد واقعی نسبت به زمینه های شناختی و ذهنی می تواند اثرهای عمیق تری داشته باشند؛ بنابراین، پیشنهاد می شود با اعمال رفتارهای عینی مانند گزینش مربیان دارای رفتارهای خوب و منطقی و استخدام روان شناس ورزشی و عینی کردن نتایج رفتارهای خوب ورزشکاران، برای نهادینه کردن رفتارهای اخلاقی ورزشکاران اقدام شود.

  کلیدواژگان: اخلاق ورزشی، انگیزه خودتعیینی، ورزشکاران نخبه، لیگ فوتبال
 • سید محمد زادخوش*، رسول حمایت طلب، حسن غرایاق صفحات 41-54

  هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی تمرین های ذهن آگاهی بر عملکرد و اضطراب فوتبالیست های جوان بود. بدین منظور، تعداد 30 ورزشکار رشته فوتبال به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش 15 نفری (مداخله تمرین های ذهن آگاهی) و کنترل 15 نفری قرار گرفتند. ورزشکاران گروه آزمایش، 12 جلسه (شش هفته و هفته ای دو جلسه) 30 دقیقه ای تمرین های ذهن آگاهی را دریافت کردند. در گروه کنترل هیچ مداخله ای انجام نگرفت. قبل و بعد از مداخله از پرسش نامه «مقیاس اضطراب ورزشی» و آزمون «عملکرد شوت فوتبال» استفاده شد. نتایج تحلیل واریانس چندعاملی نشان دهنده بهبود معنا داری در کاهش اضطراب و افزایش عملکرد ورزشی گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل بود. با توجه به نتایج این پژوهش می توان نتیجه گرفت که تمرین های ذهن آگاهی روش مناسب و موثری برای کاهش اضطراب ورزشی و افزایش عملکرد ورزشی بازیکنان فوتبال هستند.

  کلیدواژگان: ذهن آگاهی، اضطراب، عملکرد ورزشی، فوتبالیست های جوان
 • فهیمه تقی زاده*، فاطمه سادات حسینی، محمد تقی اقدسی صفحات 55-66
  تمرینات نوروفیدبک به طور فزاینده ای به منظور بهینه سازی عملکردهای مختلف مغزی مورد استفاده قرار می گیرد. هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر تمرینات نوروفیدبک بر دقت بازیکنان تنیس روی میز بود. به این منظور 16 بازیکن مبتدی پسر 10 تا 15 ساله به طور داوطلبانه و دردسترس در پژوهش شرکت کردند و در دو گروه نوروفیدبک به علاوه تمرین جسمانی و گروه تمرین جسمانی قرار گرفتند. گروه نوروفیدبک به علاوه تمرین جسمانی ، مدت دوازده جلسه تمرین سی دقیقه ای نورفیدبک شامل پروتکل ریتم حسی حرکتی را انجام دادند. نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر نشان داد تفاوت بین دو گروه در دقت فورهند و بک هند معنادار و نتایج عملکرد در گروه نوروفیدبک به علاوه تمرین جسمانی بهبود یافته بود. نیازهای بالای پردازش های شناختی بنیادی که در حفظ توجه، حافظه کاری و مهارت های روانی حرکتی وجود دارد؛ توسط تمرینات ریتم حسی حرکتی تسهیل می شود. نتایج پژوهش از این یافته ها حمایت می کند.
  کلیدواژگان: نورفیدبک، دقت، ریتم حسی حرکتی، تنیس روی میز
 • اتنا روحی*، شهزاد طهماسبی، علی اکبر جابری صفحات 67-80

  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر لیوان چینی بر اعتمادبه نفس و هماهنگی دودستی دانش آموزان دختر انجام شد. تعداد 55 دانش آموز دختر 10 تا 12 ساله از مدارس شهرستان قائمشهر به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار مورداستفاده در این پژوهش، پرسش نامه ارزیابی اعتمادبه نفس آیزینگ و دستگاه هماهنگی دودستی مدل 32532 ساخت شرکت لافایت بود. شرکت کنندگان پس از انجام پیش آزمون به دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم شدند. گروه آزمایش به مدت 36 جلسه (سه جلسه در هفته) به انجام تمرین های لیوان چینی پرداختند. در پایان هفته چهارم، هشتم و دوازدهم، اعتمادبه نفس و هماهنگی دودستی آن ها همانند پیش آزمون ارزیابی شد. نتایج نشان داد که اعتماد به نفس و هماهنگی دودستی گروه تحت مداخله در مقایسه با پیش آزمون و گروه کنترل بهبود معناداری داشت؛ بنابراین، باید گفت که لیوان چینی ورزشی تک بعدی نیست که تنها مهارت های مهم فیزیکی همانند هماهنگی بین چشم و دست را تقویت کند، بلکه اعتمادبه نفس را نیز تقویت خواهد کرد.

  کلیدواژگان: مداخله حرکتی، آیزینگ، پردازش اطلاعات، سیستم های پویا
 • مهدیه اسلامی نصرت آبادی، مهدی نمازی زاده*، امیر شمس صفحات 81-98
  هدف از این پژوهش بررسی تاثیر بازی های توجهی، تمرین بدنی و تمرینات ترکیبی (بازی های توجهی+ تمرین بدنی) بر انواع توجه و کارکردهای شناختی کودکان بیش فعال از نوع نقص توجه بود. به این منظور 40 کودک  9 تا 12 سال انتخاب شدند که به صورت تصادفی در چهار گروه تمرین بدنی، بازی های توجهی، تمرینات ترکیبی و گروه کنترل توزیع شدند. شرکت کنندگان بر اساس گروه بندی ذکر شده به مدت 16 جلسه و هر جلسه به مدت 60 دقیقه به تمرین پرداختند. شرکت کنندگان پس آزمون را 24 و 72 ساعت بعد اجرا کردند. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که تقریبا در تمامی خرده آزمون ها گروه ترکیبی از سایر دو گروه تجربی دیگر بهتر عمل کرده است. این نتایج با توجه به استفاده از فواید دو حالت تمرینی دیگر در تمرین ترکیبی توجیه شدند.
  کلیدواژگان: تمرین بدنی، بازی های توجهی، بیش فعالی
 • فاطمه طالبی، عباس بهرام، فرشید طهماسبی* صفحات 99-112

  هدف از مطالعه حاضر، تعیین تاثیر ابعاد تصویرسازی با سرعت آهسته و واقعی بر یادگیری مهارت پرتاب دارت بود. 40 دانشجوی داوطلب دانشگاه خوارزمی (1/55 ± 22/7 سال) پرسش نامه وضوح تصویرسازی حرکت-2 را تکمیل نموده و بر اساس امتیازات تصویرسازی و پیش آزمون، به صورت همگن در چهار گروه تصویرسازی درونی با سرعت  آهسته، تصویرسازی درونی با سرعت واقعی، تصویرسازی بیرونی با سرعت آهسته و تصویرسازی بیرونی با سرعت  واقعی گمارده شدند. تصویرسازی با سرعت های واقعی و آهسته به ترتیب با علامت های شنوایی مترونوم با ضرب آهنگ 40 و 20 ضرب در دقیقه اجرا شدند. نتایج نشان داد تصویرسازی درونی و بیرونی با سرعت های آهسته و واقعی بر عملکرد و یادداری شرکت کنندگان تاثیر معناداری نداشت. همچنین در تمامی مراحل آزمایش، بین چهار گروه آزمایشی در مهارت پرتاب دارت تفاوت معناداری مشاهده نشد. بنابراین، سرعت های متفاوت تصویرسازی با تاکید بر ابعاد تصویرسازی، منجر به تفاوت های معنادار بین گروهی نشد.

  کلیدواژگان: تصویرسازی ذهنی، ابعاد تصویرسازی، سرعت آهسته، سرعت واقعی، عملکرد، یادداری
 • مهدی شهبازی*، امیر وزینی، فاطمه رضایی صفحات 113-128

  در این پژوهش، رفتارهای تصمیم گیری بازیکنان مرد نخبه فوتبال در موقعیت های مختلف با سه شدت تمرینی (استراحت، 40 درصد بیشینه و 80 درصد بیشینه) و سه موقعیت انگیزشی (پایین، متوسط و بالا) ارزیابی شدند. تعداد 14 بازیکن مرد نخبه فوتبال با حداقل هشت سال سابقه بازی در این پژوهش شرکت کردند (با میانگین سنی 23/07سال). با استفاده از آزمون تحلیل واریانس عاملی و اندازه های مکرر در سطح آلفای P<0/05 داده های پژوهش تحلیل شدند. در زمانی که انگیختگی متوسط و بالا بود، افزایش شدت تمرین به افت دقت تصمیم گیری منجر شد. اما زمانی که انگیختگی پایین بود، تفاوتی در دقت تصمیم گیری در سه شدت تمرینی وجود نداشت. براین اساس، رفتار تصمیم گیری در فوتبالیست های نخبه تحت تاثیر تعاملات بازیکن با محدودیت های محیطی درحین تلاش برای دستیابی به هدف عملکردی خاصی قرار می گیرد.

  کلیدواژگان: رفتار تصمیم گیری، بازیکنان فوتبال، انگیختگی، شدت تمرین
 • مژگان معمار *، علی کاشی، اکرم میرآقاپور صفحات 129-142

  هدف این مطالعه، بررسی اثر یک دوره تمرین بدنی بر توجه پایدار و بازداری رفتار دختران مبتلابه اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی بود. 30 دانش آموز دختر هفت تا 12 سال مدارس ابتدایی شهرستان بابلسر با استفاده از فرم اسنپ چهار و مصاحبه بالینی انتخاب شدند. شرکت کنندگان به طور تصادفی به دو گروه (تجربی و کنترل) تقسیم شدند. آزمودنی ها قبل و بعد از تمرین ازطریق آزمون عملکرد پیوسته کانرز و آزمون برو نه برو ارزیابی شدند. گروه تجربی برنامه تمرین را به مدت 18 جلسه 60 دقیقه ای دریافت کردند. تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیری انجام شد. نتایج نشان داد که عملکرد کودکان در گروه تجربی در آزمون های عملکرد پیوسته و برو نه برو تفاوت معنا داری داشت. این یافته ها نشان داد که یک برنامه ورزشی سازمان یافته به بهبود توجه و بازداری رفتار دختران مبتلابه اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی کمک می کند.

  کلیدواژگان: اختلال نارسایی توجه، فزون کنشی، مداخله تمرین بدنی، توجه پایدار، بازداری رفتار
 • امیر دانا *، نرگس سلطانی، اعظم فتحی زادان، صالح رفیعی صفحات 143-156

  هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی درمان شناختی- رفتاری مبتنی‌بر ذهن آگاهی بر توانایی های شناختی و تاب‌آوری ورزشکاران نابینا بود. پژوهش حاضر، آزمایشی با طرح دوگروهی پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری همه ورزشکاران نابینای شهر گلستان بودند که 30 نفر از آن‌ها با روش دردسترس انتخاب شدند و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. داده ها با استفاده از مقیاس توانایی های شناختی و مقیاس تاب آوری جمع آوری شدند. یافته ها نشان داد که بین نمرات دو گروه آزمایش و کنترل، در نمرات مربوط به توانایی های شناختی و تاب آوری، در پس آزمون تفاوت معناداری وجود دارد (01/0 P <). با توجه به بالاتربودن میانگین نمرات گروه آزمایش در مرحله پس آزمون، نتیجه‌گیری می شود که مداخله موثر است و موجب بهبود توانایی های شناختی و تاب آوری ورزشکاران نابینا می شود. براساس یافته ها می توان گفت که درمان مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی به‌عنوان یکی از درمان های موج سوم شناختی- رفتاری می تواند در ارتقای توانایی های شناختی و تاب‌آوری افراد نابینا در عرصه رقابت های ورزشی تاثیرگذار باشد.

  کلیدواژگان: درمان شناختی رفتاری، ذهن آگاهی، توانایی شناختی، تاب آوری، ورزشکار
 • امیرحسین مهرصفر*، مسعود سبیانی، هومن مینو نژاد صفحات 157-173

  هدف از پژوهش حاضر بررسی ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی سیاهه اضطراب از آسیب مجدد در ورزشکاران آسیب دیده بود. نسخه اصلی سیاهه، دارای 28 سوال و دو خرده مقیاس اضطراب از آسیب مجدد هنگام توان بخشی و اضطراب از آسیب مجدد هنگام بازگشت به رقابت است. بدین منظور 300 پرسش نامه به وسیله ورزشکاران 17 تا 39 ساله (68/6 درصد مرد و 32/4درصد زن) که در رشته های مختلف ورزشی فعالیت داشتند، تکمیل گردید. بعد از تکنیک ترجمه-بازترجمه، روایی صوری پرسشنامه توسط 7 متخصص تایید شد. برای برآورد روایی سازه از تحلیل عاملی تاییدی مبتنی بر معادلات ساختاری استفاده شد. پایایی سیاهه با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه گردید. همچنین، برای بررسی پایایی زمانی از روش آزمون- آزمون مجدد استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که نسخه فارسی سیاهه، از ساختار اصلی حمایت کرده و روایی و پایایی نسخه فارسی سیاهه اضطراب از آسیب مجدد تایید می گردد.

  کلیدواژگان: اضطراب از آسیب مجدد، پایایی، روایی، ورزشکاران آسیب دیده
 • پروانه شمسی پور *، محیا محمدتقی صفحات 173-192

  هدف پژوهش حاضر انطباق پذیری، تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی پرسش نامه خود ارائه گری در تمرین در جامعه ورزشکاران بود. 381 ورزشکار با سطوح مختلف مهارتی انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری مورد استفاده در پژوهش حاضر پرسش نامه 14 سوالی خود ارائه گری در تمرین (کونری و همکاران، 2000) بود. نتایج تحلیل عاملی تاییدی، ضرایب آلفای‏کرونباخ و همبستگی درون طبق های نشان داد، پرسش نامه خود ارائه گری در تمرین، از ساختار 2 عاملی و 14 سوالی پرسش‏نامه اصلی حمایت کرده و روایی عاملی و پایایی آن را تایید می‏کند. بنابراین نسخه فارسی پرسش نامه خود ارائه گری در تمرین دارای روایی و پایایی قابل قبول در ورزشکاران ایرانی با سطوح مختلف مهارتی می باشد و مربیان، ورزشکاران و محققان می توانند از این پرسش نامه استفاده نمایند.

  کلیدواژگان: روایی‏ سازه، همسانی درونی، پایایی زمانی، ورزشکاران
 • طیبه تجری* صفحات 193-210

  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش راهبردهای شناختی در رابطه استرس تحصیلی و باورهای انگیزشی با تعلل ورزی تحصیلی انجام شد. روش پژوهش توصیفی- همبستگی و جامعه آماری کلیه دانش آموزان ورزشکار استان گلستان در سال تحصیلی 98-1397 بود که تعداد 388 نفر با روش تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های استرس تحصیلی، راهبردهای انگیزشی، تعلل ورزی تحصیلی و راهبردهای شناختی استفاده شد و داده ها با روش ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر تحلیل گردید. نتایج نشان داد که راهبرد شناختی در رابطه استرس تحصیلی و باورهای انگیزشی نقش میانجی ایفا می کند. بر اساس نتایج می توان گفت که آشنایی با راهبردهای شناختی که دارای نقش کلیدی در رابطه استرس و انگیزش با تعلل ورزی است می تواند نقش زیادی در کاهش تعلل ورزی دانش آموزان ورزشکار داشته باشد.

  کلیدواژگان: استرس تحصیلی، باورهای انگیزشی، تعلل ورزی تحصیلی، راهبردهای شناختی، ورزشکار
 • مجید مظفری زاده*، فاطمه حیدری، سید مرتضی طیبی صفحات 211-230

  هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر صفات سه گانه تاریک بر شادکامی و سرسختی ذهنی ورزشکاران رشته های برخوردی، غیر برخوردی و غیر ورزشکاران بود. تعداد 200 ورزشکار رشته های تکواندو و ژیمناستیک که توسط فدراسیون و 100 غیر ورزشکار به صورت در دسترس انتخاب شدند، پرسش نامه های آنلاین را تکمیل کردند. برای پردازش داده ها از فن مدل سازی معادلات ساختاری بهره گرفته شده است. یافته ها نشان داد خودشیفتگی هیچ اثری بر شادکامی ورزشکاران رشته های برخوردی، غیر برخوردی و غیر ورزشکاران ندارد، اما صفت ماکیاولیستی در ورزشکاران رشته های غیر برخوردی اثر معنادار و معکوسی بر شادکامی داشت و اثر معناداری در ورزشکاران رشته های برخوردی و غیر ورزشکاران دیده نشد. از طرف دیگر، اثر معنادار و مثبت شادکامی هر سه گروه بر سه مولفه اساسی سرسختی ذهنی یعنی تعهد، کنترل و مبارزه جویی مشاهده شد. به روان شناسان و مربیان ورزشی پیشنهاد می شود که این صفات ورزشکاران را موردتوجه قرار دهند.

  کلیدواژگان: ماکیاولیسم، شادکامی، تعهد، کنترل، مبارزه جویی
|
 • Alireza Bahrami *, Jalil Moradi, Ana Daei Pages 1-18

  The purpose of this study was to investigate the effects of physical activities on cognitive function and motor performance of children with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). Through the available sampling method, 45 boys with ADHD were selected as study sample that was equally divided into 3 groups, two experimental groups and one control group, based on pre-test scores. The following tests were administered on participants: Movement Assessment Battery for Children, Numerical Subscale of Wechsler Intelligent Scale for Children- Revised and Visual-Spatial Working Memory of Corsi block-tapping task. The results showed that the verbal working memory and visual-spatial memory of children with ADHD increased during physical activity. Additionally, physical activity led to improve motor performance and manipulation, balance and ball skills of children with ADHD. Our results point to the importance of physical exercise that is effective on the cognitive function and motor performance of children with ADHD.

  Keywords: Physical Activity, Cognitive Function, Motor performance, Attention Deficit Hyperactivity Disorder
 • Alireza Hajipour *, Mehrzad Hamidi, Seyyed Nasrollah Sajjadei, Mohammad Khabiri Pages 19-40

  The purpose of the present study was to set a relational model of self-determind with sport ethics of elite athletes in Iran. In terms of its objective the research was applied using correlation method. The statistical population of the research consisted of all the football players of the Azadegan league in the season, 2016-2017. The statistical sample consisted of 223 players who were selected randomly. To collect data, the researcher used a questionnaire of sports ethics and sport motivation. Its validity was obtained by ten professors and its reliability by Cronbach's alpha, being 0/88 and 0/79 respectively. To analyze the data, the structural equation method was used to study the causal relationships between the observed variables. Findings show that there is a positive and significant relationship between self- determind and sports ethics. The results of the confirmatory path analysis test indicated the fitting of relationship between self-determind and sports ethics. All factor loadings between components and agents were at a reasonable level and the model had a proper fitting which finally confirmed the conceptual model of the research. Therefore, on the basis of these findings, determined, ethical goals and specific performance can excite or direct the fields of the appearance of sports ethics. Also for the formation of ethical behavior, objective backgrounds and real performance over cognitive and mental contexts can have deeper effects. So it's better with applying objective behaviors such as the selection of coaches with good and logical behaviors and employment a sports psychologist and objectivizing the results of good athletic behaviors, action to institutionalize the ethical behaviors of athletes.

  Keywords: Sports ethics, Self-determination motive, Elite athletes, Football league
 • Seyed Mohammad Zadkhosh *, Rasool Hemayattalab, Hassan Gharayagh Pages 41-54

  The aim of this study was to examine the effect of mindfulness trainings on performance and anxiety in young football players. For this purpose, 30 football players were assigned to an experimental group of 15 players (intervention based on Mindfulness) and control group of 15 players. Athletes in the experimental group received 12 30-minute sessions of mindfulness meditation for sport (6 weeks, twice a week). The control group did not receive any intervention. Before and after interventions Sport Anxiety Scale Questionnaire and Shooting Performance Test were used to collect data. The results of MANOVA showed that the reduction of anxiety scale scores and improvement of athletic performance scores were significantly higher in the experimental group than the control group. According to these findings, we concluded that mindfulness training is appropriate to decrease the level of sport anxiety and increase athletic performance of football players.

  Keywords: Mindfulness, Anxiety, Athletic Performance, Football Players
 • Fahimeh Taghizadeh *, Fatemeh Sadat Hosseini Ghatreh, Mohammad Tagi Aghdasi Pages 55-66
  Neurofeedback training are increasingly used for optimizing various brain functions. The aim of this study was to investigate the effect of neurofeedback training on accuracy of novice table tennis players. For this purpose, 16 novice players, aged 10 to 15 years, volunteered to participate in the study, being placed in two “physical” and “physical plus neurofeedback” training groups. The “neurofeedback plus physical” training group performed twelve sessions of a 30-minute neurofeedback training, including sensory motor rhythm protocol. The results of the repeated measure analysis of variance showed significant difference between two groups in accuracy of forehand and backhand strokes, furthermore, the performance results were totally improved for the neurofeedback plus physical training group. The extensive needs for fundamental cognitive processes existing in keeping attention, working memory and psychomotor skills, are facilitated by sensory motor rhythm training.
  Keywords: Neurofeedback, Accuracy, sensory motor rhythm, Table tennis
 • Atena Roohi *, Shahzad Tahmasebi, Ali Akbar Jaberi Pages 67-80

  The purpose of this study was to investigate the effect of sport stacking on self-confidence and bimanual coordination of female students. 55 female students from 10 to 12 years old were randomly selected from schools in Qaemshahr. The tool used in this study was the Eysenck self-confidence questionnaire and the bimanual coordination system of the 32532 model developed by Lafayette company. Participants were divided into control and examination groups after pre-test. The examination group spent 36 sessions on the sport stacking exercises. At the end of the fourth, eighth and twelfth weeks, their self-confidence and bimanual coordination were evaluated as the pre-test. The results showed a significant improvement in self-confidence and bimanual coordination of the intervention group compared with pre-test and control group. Therefore, sport stacking is not a one-dimensional sport, which will only reinforce important physical skills such as coordination between the eyes and hands, but also self-confidence.

  Keywords: Dynamic interventions, Eysenck, Information Processing, Dynamic systems
 • Mahdieh Eslami, Mahdi Namazi Zadeh *, Amir Shams Pages 81-98
  The purpose of this study was to investigate the effect of attentional games, physical practice and mixed practice on the attention types and cognitive function of children with attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD). For this purpose, forty children with ADHD were selected and randomly assigned to four groups: physical practice, attention games, mixed practice, and control. The participants practiced for 16 sessions (60 minutes per session) according to their grouping. After respectively 24 and 72 hours, they participated -in posttests. The results of covariate analysis showed that the mixed group almost outperformed the other experimental groups in all subtests. These results were interpreted with respect to the advantages of two practices during mixed practice.
  Keywords: Physical Practice, Attentional Games, ADHD
 • Talebi Fatemeh, Bahram Abbas, Farshid Tahmasbi * Pages 99-112

  The aim of this study was to investigate the effect of imagery perspectives with real time and slow motion speeds on dart throw skill learning. 40 students (22.7 ± 1.55 age) of Kharazmi University completed Motor Imagery Clearance Questionnaire -2 and based on imagery and pre-test scores were assigned into four groups: internal imagery with slow motion speed, internal imagery with real time speed, external imagery with slow motion speed, and external imagery with real time speed. Results showed that the internal and external imagery perspectives with slow motion and real time speeds had not significant effects on performance and learning participants.  Also, at all stages of experiment, there were no significant differences among four experimental groups in dart throwing skill. Therefore, the different speeds of imagery with an emphasis on imagery perspectives did not lead to significant differences between groups.

  Keywords: Mental Imagery, Imagery Perspectives, Real Time Speed, Slow Motion Speed, Performance, Retention
 • Fatemeh Rezaei, Amir Vazini Pages 113-128

  In the present study, decision making behaviors of elite soccer players at three exercise intensities (rest, 40% maximum and 80% maximum) and three motivational situations (low, moderate and high) were assessed. 14 elite male soccer players with minimum 8 years of playing experience participated in this study (mean age 23/07). Data was analyzed using factorial analysis of variances and repeated measures at significance level of P<0/05. When arousal was medium or high, increasing the exercise intensity was due to decline in accuracy of decision making (P=0/045, P=0/001). But when the arousal was low, there was no difference in accuracy of decision making under three different exercise intensity (P=0/116). Hence, decision making behavior in elite players is affected by interaction of player and environmental constraints during try for reaching specific functional goal.

  Keywords: Decision Making Behavior, Soccer Players, Arousal, Exercise Intensity
 • Ali Kashi, Akram Miraghapur, Mozhgan Memar* Pages 129-142

  The aim of this study was to examine the effect of a course of physical exercise on sustained attention and behavioral inhibition in girls with Attention Deficit Hyperactivity Disorder. 30 girls' students aged 7-12 years were selected from primary schools in the city of Babolsar using the SNAP–IV and clinical interviews. The participants were randomly assigned to the two groups (experimental and control group). Before and after the training, all participants were assessed with Continuous Performance and Go no go tests. Experimental group received selected exercise program for 18 sessions of 60 minutes. The data were analyzed using MANCOVA. The results demonstrated that the performance of the children in experimental group was significantly different in Continuous Performance and Go no go tsts. These results suggest that the organized exercise program helps to improve sustained attention and behavioral inhibition in girls with Attention Deficit Hyperactivity Disorder.

  Keywords: Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Motor intervention, Sustained attention, Behavioral Inhibition
 • Amir Dana *, Narges Soltani, Azam Fathizadan, Saleh Rafiee Pages 143-156

  The aim of this study was to investigate the effectiveness of mindfulness-based cognitive behavioral therapy on cognitive and resilience abilities of blind athletes. The population included all blind athletes in Golestan, Iran (30 individuals) that were selected by available sampling method. Data were collected using cognitive abilities scale and resiliency scale. The findings showed that there was a significant difference between the scores related to cognitive abilities and resilient in post-test among the two experimental and control groups (p<0.01). It can be concluded that the intervention is effective and improves the cognitive ability and resilient of athletes blind, due to the higher mean scores of the experimental group in the post-test phase. Moreover, mindfulness-based therapy as a cognitive-behavioral third wave therapy can be effective in improving the cognitive abilities and resilience of blind individuals in the field of sports competition.

  Keywords: Cognitive Behavioral Therapy, Mindfulness, Cognitive Ability, Resilience, athlete
 • Amirhosein Mehrsafar* Pages 157-173

  The aim of this study was to examine the psychometric properties of Persian version of Re-Injury Anxiety inventory in injured athletes. The original form of inventory included 28 questions and two subscales that included: re-injury anxieties regarding rehabilitation and re-injury anxieties regarding returning to competition. For this purpose, 300 questionnaires were completed by 17-39 years-old athletes (%32.4 woman and %68.6 man) who took part in different fields of sport. After applying the translation-back translation technique, face validity were confirmed by 7 experts. For determining the construct validity, the confirmatory factor analysis based on structural equations was used. The scale reliability was calculated by using of the Choronbach's alpha method. Also, to examine temporal reliability, test–retest method was used. The result showed that Persian version of Re-Injury Anxiety inventory provided support structure of original form and validity and reliability were confirmed.

  Keywords: Injured athlete, Reliability, Re-injury anxiety, Validity
 • Mahya Mohammad Taghi, Parvaneh Shamsipour* Pages 173-192

  The purpose of this research was to determine the adaptability, validity and reliability of Persian version of the self -presentation in exercise questionnaire among athletes. For this purpose, 381 athletes with different levels of skill completed the self-presentation in exercise questionnaire (Connery et al., 2000). Results of confirmatory factorial analysis, Cronbach’s alpha and intra-class correlation coefficients showed that this questionnaire was supported the 2-factorial and 14-item structural of the initial questionnaire, and confirm construct validity. Also, the reliability of Persian version of self -presentation in exercise questionnaire was confirmed. Therefore, the Persian version of self-presentation in exercise questionnaire has acceptable reliability and validity in Iranian athletes with different level of skills, and coaches, researchers and athletes can use this questionnaire.

  Keywords: Factorial Validity, Reliability, Internal Consistency, Temporal reliability, Athletes
 • Tayyebeh Tajari * Pages 193-210

  The purpose of this study was to investigate the role of cognitive strategies in relation to academic stress and motivational beliefs with academic procrastination. The research method was descriptive-correlational and the statistical population of all athletic students in Golestan province in the academic year of 2018-2019 was which 388 people were selected by simple random sampling method. Data were collected using questionnaires of academic stress, motivational strategies, academic procrastination and cognitive strategies and was analyzed using Pearson correlation coefficient and path analysis. The results showed that cognitive strategy plays a mediating role in relation to academic stress and motivational beliefs. Based on the results, it can be said that familiarity with cognitive strategies that play a key role in the relationship between stress and motivation with procrastination can play a role in reducing the procrastination of athletic students.

  Keywords: Academic Stress, Motivational Beliefs, Academic Procrastination, Cognitive strategies, athlete
 • Majid Mozafarizadeh *, Fatemeh Heidari, Seyed Morteza Tayebi Pages 211-230

  The purpose of this study was to examine the effect of the dark triad traits on happiness and mental toughness among athletes of contact and non-contact sports, and non-athletes. 200 Taekwondo and Gymnastic athletes were selected by federation and 100 non-athletes conveniently, and completed the online questionnaires. Data was analyzed using Structural Equation Model. The results showed that narcissism had no effects on happiness of contact and non-contact sports athletes, and non-athletes; but Machiavellianism trait had significant and negative effect on happiness of non-contact sports athletes, and had no effect in athletes of contact sports and non-athletes. Besides, the happiness of three groups had significant and positive effect on three dimensions of mental toughness (Commitment, Control and Competitive Behavior). It is suggested that the sport psychologist and coaches have to pay attention to these athlete’s traits.

  Keywords: Machiavellianism, Happiness, Commitment, Control, Competitive Behavior