فهرست مطالب

 • سال هشتم شماره 2 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/07/09
 • تعداد عناوین: 8
|
 • ساره ابری*، محمد زاهدی صفحات 96-106
  مقدمه

  مددکاران اجتماعی پزشکی با توجه به وظایف حرفه ای شان می توانند نقش موثری در فرآیند درمان و حل مشکلات مراجعین داشته باشند. این پژوهش باهدف شناخت نقش ها و وظایف کنونی مددکاران اجتماعی در بیمارستان ها، انجام گرفت.

  روش 

  در این پژوهش کیفی، بر اساس روش نمونه گیری هدفمند، 15 نفر از مددکاران اجتماعی بیمارستان های عمومی و تک تخصصی شهر تهران انتخاب شدند. جمع آوری داده ها با روش مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته انجام شد؛ و داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی تجزیه وتحلیل گردید.

  یافته ها

  جهت تعیین مفاهیم اصلی، کدهای اولیه پس از ادغام در 13 طبقه و 2 مفهوم اصلی (نقش های غیرمستقیم و نقش های مستقیم) دسته بندی شدند. نقش های غیرمستقیم بر اساس 4 طبقه که شامل: پژوهشگری در عرصه بهداشت و درمان؛ همکاری و عضویت در تیم درمان و کمیته های بیمارستانی؛ مستندسازی؛ و جذب منابع مالی دسته بندی شد. نقش های مستقیم در 9 طبقه حمایت مالی- رفاهی و روانی- اجتماعی؛ آموزش دهنده؛ رابط؛ ارائه دهنده خدمت؛ راهنما و مشاور؛ برنامه ریز ترخیص و پیگیری پس از ترخیص؛ ارزیابی و استحقاق سنجی؛ مداخله در بحران؛ و مدافع مراجعین و سیستم، تقسیم شد.

  نتیجه گیری

   بسیاری از نقش هایی که از تجزیه وتحلیل مصاحبه ها استخراج گردید، نقش های تخصصی مددکاران اجتماعی پزشکی بود. ولی وظایف مربوط به نقش ها نشان داد بسیاری از وظایف تعریف شده نقش ها یا حرفه ای و تخصصی نیستند و یا واضح و روشن نمی باشند.

  کلیدواژگان: مددکاری اجتماعی پزشکی، بیمارستان، نقش، مطالعه کیفی
 • اعظم پیله وری*، محمدحسین جوادی صفحات 107-119
  مقدمه

  از عوامل سبب ساز در روی آوری به اعتیاد و نیز عود آن، خانواده است. خانواده همان طور که می تواند حامی مصرف کنندگان باشد و به عنوان سپری در برابر مشکلات پس از قطع مصرف آن ها عمل کند؛ می تواند زمینه لازم برای عود اعتیاد را نیز فراهم نماید. ضعف دانش لازم برای کار با خانواده ها و فقدان تحقیقات بومی در این زمینه، پرداختن به این موضوع را ضروری ساخت.

  روش 

  این مطالعه بخشی از یک مطالعه بزرگ تر در خصوص نقش خانواده در فرآیند مانایی در درمان اعتیاد بود؛ که با استفاده از روش نظریه مبنایی در سال 1395 در شهر تهران انجام شد. مشارکت کنندگان بر اساس نمونه گیری هدفمند از میان مراجعین مراکز اقامتی میان مدت انتخاب شدند. نمونه گیری تا رسیدن به اشباع داده ها ادامه یافت. داده ها، حاصل مصاحبه نیمه ساختاریافته با 12 نفر از مصرف کنندگان و 12 نفر از خانواده های ایشان بود. جهت تحلیل داده ها از شیوه کدگذاری Strauss و Corbin استفاده شد.

  یافته ها

  مقوله اصلی در این پژوهش، ناآرامی در خانواده بود. ناآرامی در خانواده، شامل مفاهیم فرعی نظیر درهم تنیدگی؛ مثلث سازی؛ رفتارهای تنش زا؛ دوری گزینی و کاهش ارتباطات و تهدیدهای عملیاتی نشده بود؛ که تحت تاثیر عدم تعادل هیجانی (شرایط مداخله گر) شدت می یافت. شرایط علی موثر بر عود، بر اساس تجربه مشارکت کنندگان این تحقیق، باورهای نادرست مصرف کنندگان و خانواده های ایشان و منبع کنترل بیرونی بود که در بستری از عدم آگاهی واقع می شد.

  نتیجه گیری

   بینش و ادراک مصرف کنندگان و خانواده ها در خصوص ماهیت اعتیاد، موجب ایجاد عواطف منفی در ایشان می شود. عواطف منفی نیز منجر به تعاملات ناکارآمدی می گردد که زمینه عود را فراهم می آورد.

  کلیدواژگان: اعتیاد، خانواده، عود، نظریه مبنایی
 • مهناز صلحی، فاطمه خلیلی، سید فهیم ایراندوست*، سیده خدیجه حسینیان صفحات 120-130
  مقدمه

  ارائه یک آموزش اثربخش توسط کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی، اهمیت فوق العاده ای در افزایش کیفیت خدمات بهداشتی و بهبود زندگی بیماران دارد. آموزش اثربخش با چالش های مختلفی روبرو است؛ که این امر منجر به بهره وری پایین افراد خبره و باتجربه ارائه دهنده مراقبت بهداشتی می شود. هدف از این مطالعه کیفی، تبیین تجارب کارکنان بهداشتی در زمینه موانع آموزش مراجعه کنندگان مراکز بهداشتی درمانی شهرستان قائم شهر بود.

  روش

   این مطالعه از نوع کیفی و با روش تحلیل محتوا در مراکز بهداشتی درمانی شهرستان قائم شهر انجام شد. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با روش های بحث گروهی متمرکز؛ و مصاحبه انفرادی با مشارکت 20 نفر از کارکنان مراقبت سلامت که با روش نمونه گیری هدفمند و نظری انتخاب شدند، گردآوری گردید. داده ها به روش تحلیل محتوای عرفی (قراردادی) و با تکنیک لاندمن و گرانهیم، مورد تحلیل و تفسیر قرار گرفت.

  یافته ها

   پس از بررسی و تحلیل داده ها 4 مقوله اصلی و 15 زیر مقوله استخراج شد. مقولات اصلی شامل چالش های ساختاری، شرایط کاری نامناسب، فقدان دانش تخصصی یکپارچه؛ و روش های آموزشی ناکارآمد بود.

  نتیجه گیری

  موانع ساختاری، اصلی ترین مانع ارائه یک آموزش اثربخش توسط کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی است. همچنین، بستر یک آموزش مناسب فراهم نیست و کارکنان با وجود تلاش های فراوان، در ارائه آموزش مفید ناتوان هستند. ضروریست سیاست های آموزشی تغییر یابند و با بهره گیری از نیروی متخصص و کنار گذاشتن چالش های کلان، آموزش با کیفیت تر و اثربخش تری ارائه گردد.

  کلیدواژگان: آموزش مراجعه کنندگان، موانع آموزشی، کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی
 • محمد کریم صابری، سمیه پاک نهاد*، عبدالرسول جوکار صفحات 131-142
  مقدمه

  سواد سلامت میزان ظرفیت هر فرد برای کسب، تفسیر و درک اطلاعات اولیه و خدمات سلامت است که برای تصمیم گیری مناسب لازم می باشد. سواد سلامت در بهبود روند درمان و کاهش هزینه های درمانی بیماران موثر است. سواد سلامت مقوله ای است که ارتباط مستقیمی با انسان دارد و هنگامی که انسان و پیچیدگی ها و خلاقیت او مطرح است، روش های ارزیابی از کمی به کیفی متمایل می شود؛ در نتیجه هدف از پژوهش حاضر، تبیین و فهم سواد سلامت بیماران مبتلا به سرطان سینه بود.

  روش

  پژوهش کیفی حاضر از نوع تحلیل محتوا بود. در این مطالعه 18 نفر از زنان مبتلا به سرطان سینه با روش نمونه گیری هدفمند و با در نظر گرفتن شرایط ورود به مطالعه انتخاب شدند. روش جمع آوری داده ها انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. جمع آوری داده ها تا رسیدن به اشباع کامل داده ها ادامه یافت و تحلیل داده ها با کمک نرم افزار ان ویوو انجام گرفت.

  یافته ها

   از تجزیه وتحلیل داده ها پنج درون مایه اصلی (مجراها، دلایل استفاده، تاثیر بر زندگی، عوامل موثر بر به کارگیری و توانایی استفاده و درک اطلاعات سلامت) و 16 زیر طبقه برای سواد سلامت به دست آمد.

  نتیجه گیری

   مصاحبه شوندگان، پزشک خود را موثق ترین مجرای سواد سلامت می دانند. مهم ترین دلیل استفاده از اطلاعات سلامت، افزایش آگاهی در زمینه بیماری و روند درمان آن است. سواد سلامت به کاهش ترس و نگرانی بیماران کمک می کند.

  کلیدواژگان: اطلاعات سلامت، بیمار، سرطان سینه، سواد سلامت
 • نرگس پورطالب*، یوسف ادیب، اسکندر فتحی صفحات 143-153
  مقدمه

  قلدری، مشکل رفتاری پیچیده ای است که در بیشتر مدارس به چشم می خورد؛ و پژوهش های کمی فراوانی در راستای آن انجام شده است؛ اما پژوهش های کیفی که بتواند این رفتار را به شکل گسترده ای مورد بررسی قرار دهد، بسیار اندک بود. پژوهش حاضر باهدف بررسی تجربیات زیسته معلمان از رفتار قلدرانه دانش آموزان انجام گرفت.

  روش 

  مطالعه حاضر از نوع کیفی و مبتنی بر رویکرد پدیدارشناسی بود. در این مطالعه 20 معلم دوره متوسطه به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری شد؛ و برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش پدیدارشناسی اسمیت استفاده شد؛ که طی آن 5 مضمون اصلی و 23 مضمون فرعی از داده ها استخراج گردید.

  یافته ها

   نتایج نشان داد که در تعریف قلدری، مصادیق، ویژگی و علل بین تجربیات زیسته معلمان با پیشینه همسویی وجود دارد؛ ولی در بازخوردها، نتایج متفاوتی دیده شد. معلمان بنا به تمایل شخصی خود از روش های مختلفی نظیر تنبیه، مذاکره فردی، ارجاع به دفتر، بی توجهی به رفتار نامطلوب و تقویت رفتارهای مغایر با آن، علت یابی، محبت کردن و ایجاد رابطه دوستی، دعوت از اولیا، ارجاع به مشاوره و جدی گرفتن قوانین مدرسه، نمره و انضباط استفاده می کردند.

  نتیجه گیری

   نتایج حاصل از این پژوهش راهگشای تحقیقات بیشتر در حوزه مداخلات مربوط به قلدری خواهد بود.

  کلیدواژگان: بازخورد معلمان، پدیدارشناسی، قلدری
 • مرتضی کرمی، موسی چوپانی* صفحات 154-169
  مقدمه

    دگرگونی جامعه از حالتی ساده و ابتدایی به وضعیتی بغرنج و پیچیده، روز به روز نیاز به متخصصین حوزه بهداشت روان؛ به ویژه مشاوران را ضروری تر می کند. هدف پژوهش حاضر بررسی ابعاد شخصیتی شایستگی مشاوران از دیدگاه مشاوران موفق بود.

  روش 

  این مطالعه به روش کیفی و با استفاده از رویکرد پدیدارشناسی انجام شد. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند تعداد 20 مشاور (مصاحبه شونده) از میان مشاوران مراکز مشاوره شمیم سپاه در سال 1395 برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند. همه مصاحبه ها ضبط و سپس خط به خط دست نویس شد و در نهایت با استفاده از روش تحلیل محتوا، تحلیل گردید.

  یافته ها

   تجزیه وتحلیل داده ها منجر به شناسایی و طبقه بندی 14 مضمون اصلی (مسئولیت پذیری، واگرا اندیشی، منظم بودن، واقع بینی، انعطاف پذیری، جسارت، نقدپذیری، تجربه جویی، پشتکار، خلاقیت، محتاط بودن، اصالت، امیدواری و سازگاری بالا) و 46 مضمون فرعی در زمینه ابعاد شخصیتی شایستگی مشاوران شد.

  نتیجه گیری

   نتایج حاصل از این پژوهش، می تواند در کمک به ارزیابی مشاوران از سطح شایستگی و خود کارآمدی خویش و در تدوین برنامه های آموزشی مشاوران و انتصاب مشاورین شایسته، توسط تصمیم گیرندگان و سیاست گذاران حوزه سلامت و بهداشت روانی مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: مشاوره، مشاور، ابعاد، شخصیت، شایستگی، تحقیق کیفی
 • شعله امیری*، احمد عابدی، فاطمه خلج صفحات 170-182
  مقدمه

  یکی از عوامل کلیدی و مهم در مسیر مطالعه و تحصیل، کنترل افکار، توجه و تمرکز است. از عوامل نبود توجه و تمرکز هجوم افکار مزاحم می باشد. این پژوهش به منظور کشف عوامل موثر بر افکار مزاحم ناخواسته افراد بهنجار انجام شد.

  روش 

  پژوهش حاضر از نوع کیفی به روش تجزیه وتحلیل محتوا بود؛ که برای تحلیل محتوا از روش تحلیل مضمون استفاده شد. محیط پژوهش شامل کلیه رسانه های چاپی، مقالات، کتب و پایان نامه های مرتبط با موضوع پژوهش بود. نمونه گیری به صورت هدفمند صورت گرفت. منابعی که حاوی اطلاعات غنی و مرتبط با موضوع پژوهش بودند انتخاب شده و منابع نامرتبط با موضوع کنار گذاشته شدند. در نهایت داده ها از مطالعه عمیق 120 مقاله، 10 کتاب و 4 پایان نامه جمع آوری شد.

  یافته ها

  یافته ها شامل 285 مضمون کد شده، 75 مقوله فرعی و هشت مقوله اصلی بود. هشت مقوله اصلی عبارت بودند از: راهبردهای کنترل افکار، باورهای فراشناختی، ویژگی های خلقی، ویژگی های افکار مزاحم، ذهن آگاهی، صفات شخصیتی، بافت و فرهنگ و ظرفیت حافظه کاری.

  نتیجه گیری

   عواملی که بیشترین تاثیر را روی افکار مزاحم داشتند، به ترتیب عبارت بودند از: راهبردهای کنترل افکار، باورهای فراشناختی، ویژگی های خلقی، ویژگی های افکار مزاحم، ذهن آگاهی، صفات شخصیتی، بافت و فرهنگ و ظرفیت حافظه کاری؛ نتایج دیگر این پژوهش دستیابی به مدلی بود که تاثیر عوامل اصلی بر افکار مزاحم ناخواسته را نشان می داد.

  کلیدواژگان: افکار مزاحم ناخواسته، فراشناخت، ویژگی های خلقی، ذهن آگاهی، صفات شخصیتی
 • زهرا منصورنژاد، مختار ملک پور*، امیر قمرانی صفحات 183-191
  مقدمه

  دانش آموزان با اختلال رفتاری برونی شده؛ در مهارت های خودتعیین گری از سطح استعداد پایین تری برخوردار هستند. هدف از پژوهش حاضر تبیین تجارب خود تعیین گری دانش آموزان با اختلالات رفتاری برونی سازی شده بود.

  روش 

  این پژوهش به روش کیفی و با رویکرد پدیدارشناسی، با نمونه گیری هدفمند و استفاده از مصاحبه ژرف نگر با 10 نفر دانش آموز دارای اختلال رفتاری برونی سازی شده، انجام شد. مصاحبه ها ضبط شدند، سپس به صورت کتبی پیاده و به روش 9 مرحله ای Colaizzi مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  چهار درون مایه (چالش های اجتماعی، فقدان انگیزش برای تلاش، چالش های هیجانی و انتخاب گری) از یافته ها استخراج شد؛ که می توانند تجارب خودتعیین گری دانش آموزان با اختلال رفتاری برونی سازی را به تصویر بکشند.

  نتیجه گیری

   این یافته ها می تواند اطلاعات لازم را در خصوص شناخت مشکلات خودتعیین گری، اهمیت و همچنین اتخاذ راهبردهای حمایتی و درمانی برای دانش آموزان با مشکلات رفتاری در جهت بهبود سلامت روانی آنان فراهم کند.

  کلیدواژگان: اختلال رفتاری برونی سازی شده، تجارب خودتعیین گری، دانش آموزان، پدیدارشناسی
|
 • Sareh Abri*, Mohammad Zahedi Pages 96-106
  Introduction

  Concerning the professional duties of medical social workers, they can have effective role in the treatment process and solving the problems of clients. This study was performed to investigate the current roles and tasks of social workers in hospitals.

  Method

  In this qualitative study, 15 social workers of public and specialized hospitals in Tehran were selected using purposeful sampling. Data were collected using in-depth semi-structured interview and analyzed using qualitative content analysis.

  Results

  To determine the main concepts, after combining some of the codes, they were finally classified into 13 categories and 2 themes (indirect and direct care roles). The indirect care roles were categorized into 4 categories including research in healthcare, cooperation with and membership in the treatment team and hospital committees, documentation, and the provision of financial resources. The direct care roles were categorized into 9 categories, namely, psychosocial and financial support, educator, liaison, service provider, counselor, discharge planning and follow-ups after discharge, assessment and eligibility, crisis intervention, and client and system advocacy.

  Conclusion

  Most of the roles derived from the analysis of interviews were specialized roles of medical social workers. But the tasks related to the roles showed that most of the tasks defined for the roles are either not professional or clear.

  Keywords: Medical social work, Hospital, Role, Qualitative study
 • Azam Pilevari*, Seyed Mohammad Hossein Javadi Pages 107-119
  Introduction

  Family is one of the causative factors of initiation and relapse of addictive behaviors. Family is like a double-edged sword due to the fact that family may function both as a supporter of drug users as well as a shield to protect them against their withdrawal hardships, and also a cause of drug addiction relapse. Lack of sufficient knowledge and domestic studies on this issue, make it necessary to deal with this issue through investigation. So, this study aimed to identify effective context and familial conditions on addiction treatment non-retention.

  Method

  This study is a part of a larger study on the role of the family in addiction treatment retention. It was conducted by Grounded theory in Tehran in 2016. Sampling was performed using purposive sampling from clients of medium-term residential centers and continued until data saturation. Data were collected using semi-structured interviews with 12 drug users and 12 members of their families. Data were analyzed using Strauss and Corbin coding methods.

  Results

  The main theme of this study was family conflict. Family conflict includes subthemes such as enmeshment, triangulation, stressful behavior, communication avoidance and diminishing communication, non-operating threats, which were intensified by emotional imbalance (interference conditions). Based on the participants’ experiences, causality conditions affecting drug addiction relapse include false belief and external locus of control in a context of users and family’s unawareness.

  Conclusion

  Users and family’s insight and perception of the nature of addiction result in negative emotions, and accordingly, lead to dysfunctional interactions that provide context for drug addiction relapse.

  Keywords: Addiction, Family, Relapse, Grounded theory
 • Mahnaz Solhi, Fatemeh Khalili, Seyed Fahim Irandoost*, Seyedeh Khadijeh Hoseinian Pages 120-130
  Introduction

  Providing an effective education by healthcare workers is very important in improving the quality of health services and patients' lives. Effective education faces a variety of challenges, which results in the low productivity of experienced health care providers. The aim of this study was to explain the experiences of health care providers about barriers of client education in Ghaemshahr health centers.

  Method

  This qualitative research was conducted by content analysis method in Ghaemshahr healthcare centers. Data were collected by semi-structured interviews through focus group discussion and individual interviews with 20 healthcare staff that were selected by purposive and theoretical sampling. Data were analyzed and interpreted using conventional content analysis with Lundman and Graneheim technique.

  Results

  After data analysis, 4 main themes and 15 subthemes were extracted. The main themes include structural challenges, inappropriate working conditions, lack of integrated professional knowledge, and inefficient teaching methods.

  Conclusion

  Structural barriers are the main obstacle for providing an effective education by healthcare workers. Also, there is not a context for proper training, and despite many efforts, staff are incapable of providing an effective education. Educational policies need to be changed and client education whould be provided with higher quality and more effectively by employing expert forces and putting aside big challenges.

  Keywords: Client education, Educational barriers, Healthcare workers
 • Mohammad Karim Saberi, Somayeh Paknahad*, Abdolrasoul Jowkar Pages 131-142
  Introduction

    Health literacy is the capacity of individual to obtain, process, and understand basic health information and health services that are necessary for making a good decision. Health literacy is effective in improving the treatment process and reducing healthcare costs. Health literacy is directly connected to humanity. With regard to human complexities and creativity, quantitative evaluation methods are replaced by qualitative methods. Therefore, the aim of this study was to investigate the health literacy of patients with breast cancer.

  Method

  This qualitative study was conducted using qualitative content analysis. In this study, 18 women with breast cancer were selected using purposive sampling method. Data were collected using semi-structured interviews and continued until data saturation. Data analysis was performed using Nvivo software.

  Results

  As a result of data analysis, five main themes including channeles, reasons for use, the impact on the life, effective factors on the use, the ability to use and understand health information, and 16 sub-themes were identified.

  Conclusion

  The interviewees know their doctors as the most reliable health information channel. The main reason for using health information is increasing patients' awareness of disease and treatment process. Health literacy is useful in reducing patients' fear and anxiety

  Keywords: Health information, Patient, Breast cancer, Health Literacy
 • Narges Pourtaleb*, Yousef Adib, Eskandar Fathi Pages 143-153
  Introduction

  Bullying is a complicated behavioral problem that is mostly occurs at schools. There are many quantitative studies on this issue but few qualitative studies have investigated this problem. Therefore, this study was performed to investigate teachers' lived experiences of student's bullying behavior.

  Method

  This is a qualitative study with a phenomenological approach. In this study, 20 high school teachers were selected using Purposive sampling. Data were collected using semi-structured interviews and analyzed using Smith method.

  Results

  After data analysis, 5 main themes and 23 sub-themes were extracted. It was revealed that in the definition of bullying, examples, features, and causes, there is a consistency between the teachers' lived experiences and background, but in feedbacks, different results were obtained. Teachers, based on their personal preferences, use different methods such as punishment, individual negotiation, referral to the manager's office, ignoring the undesirable behaviors and strengthening their conflicting behaviors, finding the causes, showing affection and creating friendship, inviting parents, referral to psychologists to take advice, and taking the rules of the school, scoring, and discipline seriously.

  Conclusion

  The results of this study will pave the way for further research on the interventions related to bullying.

  Keywords: Teachers' feedback, Phenomenology, Bullying
 • Morteza Karami, Mousa Choupani* Pages 154-169
  Introduction

  Transformation of society from a simple and elementary state to a complicated and complex one, makes necessary the day-to-day need of the specialists of mental health realm, especially counselors. The aim of this study was to investigate the personality dimensions of counselors' Competency from the perspective of successful counselors.

  Method

  This qualitative study was conducted using phenomenological approach. Among counselors of Shamim counseling centers of Sepah in 2016, 20 counselors were selected using purposive sampling, and then, interviewed. All the interviews were tape-recorded and transcribed line by line, and finally, were analyzed through content analysis.

  Results

  After data analysis, 14 main themes (responsibility, divergent thinking, disciplined, realism, flexibility, courage, openness to criticism, adventure, hard worker, creativity, cautiousness, Authenticity, hopefulness, and high adjustment) and 46 sub-themes in the field of personality dimensions of counselors' competencies were identified and classified.

  Conclusion

  The results of this study can help counselors to evaluate their competency and self-efficacy, and can be useful in developing counseling training programs and appointing competent counselors by decision-makers and policymakers in the field of mental health.

  Keywords: Counseling, Counselors, Dimensions, Personality, Competency, Qualitative research
 • Shole Amiri*, Ahmad Abedi, Fateme Khalaj Pages 170-182
  Introduction

  Thoughts control, attention, and concentration are the effective factors in studying and learning. The lack of attention and concentration is the result of the invasion of intrusive thoughts. This research was conducted to explore the factors affecting the unwanted intrusive thoughts in normal people in 2017.

  Method

  This qualitative study was conducted using content analysis (thematic analysis). Research or databases include all print media, articles, books, and dissertations related to the subject of the research. Sampling was performed using purposive sampling. All information-rich resources that were related to the subject of the study were included and unrelated sources were excluded. Finally, data were collected by a deep study of 120 papers, 10 books, and 4 dissertations.

  Results

  The findings included 285 coding concepts, 75 subthemes, and 8 main themes. The main themes in terms of the frequency were thought control strategies, metacognitive beliefs, mood characteristics, intrusive thought characteristics, mindfulness, personality traits, context and culture, and working memory capacity, respectively..

  Conclusion

  The most effective factors on intrusive thoughts, in terms of the frequency, were thought control strategies, metacognitive beliefs, mood characteristics, intrusive thought characteristics, mindfulness, personality traits, context and culture, and working memory capacity, respectively. The results of this also provided a model to determine the effect of main factors affecting unwanted intrusive thoughts.

  Keywords: Unwanted intrusive thoughts, Metacognition, Mood traits, Mindfulness, Personality traits
 • Zahra Mansurnejad, Mokhtar Malekpour*, Amir Ghamarani Pages 183-191
  Introduction

  Students with externalized behavior disorders have lower levels of capacity for self-determination skills. The aim of this study was to explain self-determination experiences in students with externalized behavior disorders.

  Method

  This qualitative study was conducted using phenomenological approach. Data were collected using in-depth interview with 10 students with externalized behavior disorders who were selected through purposive sampling method. Interviews were recorded, transcribed, and analyzed using Colaizzi’s nine-step analysis method.

  Results

  Four themes of social challenges, lack of motivation for effort, emotional challenges, and choice making were obtained that could illustrate self-determination experiences in students with externalized behavior disorders.

  Conclusion

  These findings can provide information required for identifying self-determination problems, as well as significance and adoption of supportive and medical strategies for improving psychological health in students with externalized behavior disorders.

  Keywords: Externalized behavior disorders, Self-determination experiences, Students, Phenomenology