فهرست مطالب

 • Volume:13 Issue: 1, 2019
 • تاریخ انتشار: 1397/10/23
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محسن نبوی لاریمی*، محمدعلی احسانی، حسین توکلیان صفحات 1-30
  این مطالعه با هدف ارزیابی تاثیر احساسات بر اقتصاد ایران از طریق یک مدل کینزین جدید تعادل عمومی پویای تصادفی در یک اقتصاد بسته انجام شده است. در این مطالعه، ضرایب مدل پیشنهادی با استفاده از داده های فصلی اقتصاد ایران از سال 1384 تا 1394 کالیبره و برآورد شده است. مدل نشان می‏دهد که در حضور احساسات، چگونه تکانه های تصادفی متغیرهای اصلی اقتصاد کلان را تحت تاثیر قرار می‏دهد. همچنین برای انطباق هرچه بیشتر الگو با دنیای واقعی و با توجه به اهمیت و نقش چسبندگی ها در اثرگذاری متغیرهای اسمی بر تولید، چسبندگی قیمت‏ها در الگو وارد شده است. در این مدل واکنش متغیرهای کلان اقتصادی در قبال شوک‏های برونزای تقاضای ویژه، نویز ویژه، سیاست پولی، درآمدهای نفتی، مخارج دولت، تورم هدف و تکنولوژی، مورد ارزیابی قرار گرفته‏اند. نتایج بدست آمده از بررسی توابع واکنش آنی حاکی از آن است که با وقوع شوک‏های تقاضای ویژه و نویز ویژه، نوسانات در سطح متغیرهای کلان از نظر علامت اثر اولیه با یکدیگر تفاوت ندارند. شوک‏های تقاضا و نویز ویژه بر تولید، سرمایه‏گذاری، اشتغال و مصرف تاثیر مثبت اولیه دارند؛ این شوک‏ها فقط اثرات منفی بر تورم دارند. آنها در مقدار تغییرات متفاوت هستند؛ به طوری که در مورد شوک نویز ویژه، تغییر اولیه پس از شوک بسیار بیشتر است.
  کلیدواژگان: احساسات، تغییرات انتظاراتی، شوک های ویژه، تعادل عمومی پویای تصادفی
 • اسمعیل غفاری، وحید محمدرضا خانی ظهرودی*، هادی حیدری صفحات 31-50
  مهمترین ابزار ارتقای ثبات و سلامت داخلی در بانک ها ایجاد یک ساختار استاندارد حاکمیت شرکتی جهت اداره کسب و کار بانک است. بازطراحی روابط بین مدیریت بانک، سهام داران و مابقی ذی نفعان بانک که شامل وضع اهداف بانک، شاخص ریسک و حسابرسی و کنترل داخلی بانک است، به عنوان اصول اساسی حاکمیت شرکتی شناخته می شود. حاکمیت شرکتی خوب در یک بانک موجب افزایش بهره وری، کاهش ریسک مالی و افزایش پایداری سیستماتیک می گردد. حاکمیت شرکتی ضعیف احتمال ورشکستگی بانک را افزایش داده و باعث شکل گیری ریسک هایی می شود که احتمال سرایت آن در کل شبکه بانکی بالاست. در این مقاله با توجه به اهمیت موضوع حاکمیت شرکتی در شبکه بانکی کشور و ابلاغ بخشنامه مهم بانک مرکزی در سال 1396 در این زمینه به بررسی الزامات آن و همچنین کمی سازی شاخص های موثر بر آن می پردازیم. برای تعیین ساختار حاکمیت شرکتی به معرفی و کمی سازی چند شاخص مهم در مورد ساختار هیئت مدیره و نحوه کنترل و حسابرسی داخلی بانک پرداخته ایم. دوره مورد بررسی و شاخص های کمی سازی شده به عنوان معیارهای اصلی وجود حاکمیت شرکتی در شبکه بانکی مربوط به سال های 1390 تا 1395 است. این اطلاعات از صورت های مالی و یا از طریق وب سایت رسمی بانک های کشور استخراج شده است. نتایج بدست آمده تایید می کند که معیارهای حاکمیت شرکتی بانک بر مشخصه های مالی و نسبت های احتیاطی بانک های کشور معنادار و اثرگذار هستند.
  کلیدواژگان: حاکمیت شرکتی، کمی سازی حاکمیت شرکتی، سیستم بانکی ایران، شاخص های مالی
 • مریم ابراهیمی، کامبیز هژبر کیانی*، عباس معمارنژاد، فرهاد غفاری صفحات 51-61
  در این مقاله وجود رابطه بلندمدت بین تراز تجاری و نرخ ارز با یک رویکرد نوین بررسی می شود و با استفاده از یک مدل خودبازگشتی با وقفه های توزیعی، همجمع بستگی نامتقارن متغیرها با جداسازی تغییرات مثبت و منفی نرخ ارز مورد ارزیابی قرار می گیرد که از مزایای آن می توان به بکارگیری ترکیبی از متغیرهای I(0) و I(2) با رویکرد آزمون کران، اشاره نمود. آزمون پیشنهادی بر مبنای آماره F محاسباتی و همچنین مدل تصحیح خطا به منظور آزمون اهمیت وقفه های متغیرهای مدل در یک مدل تصحیح خطای تعادلی، می باشد. به منظور بررسی واکنش تراز تجاری به کاهش ارزش پول، مدل ARDL غیرخطی شین و همکاران (2013) مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصله حاکی از این است که مدل فوق، شواهد بیشتری از صحت بررسی منحنی J با وجود تعدیلات غیرخطی متغیرها همانند اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر تراز تجاری با بهره گیری از مدل دوجانبه را تایید می نماید. در این رویکرد، آزمون کران مدل ARDL غیرخطی وجود رابطه همجمع بستگی بین متغیرها را به طور ضمنی بیان می کند. نتایج حاصل از این مطالعه با بهره گیری از مدل سازی غیرخطی، اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر تراز تجاری ایران و کره جنوبی را به روشنی نشان می دهد. علاوه بر این پدیده منحنی J در این مورد تایید نمی گردد.
  کلیدواژگان: مدل سازی غیرخطی، ترازتجاری دوجانبه، کاهش ارزش پول
 • شهرام معینی*، کمیل طیبی صفحات 63-80
  بانک مرکزی ایران در ماه نوامبر 2016، معاملات و سفته بازی ارزی آنلاین را از طریق کارگزاران فارکس ممنوع کرد. با این حال، برخی از سفته بازان ایرانی هنوز در بازار فارکس آنلاین معامله گری می کنند و عمدتا زیان می کنند. آیا ممنوعیت بازار فارکس در ایران معقول است؟ بر اساس گزارش ها، اکثر معامله گران در فارکس شکست خورده و بازار را بعد از شش ماه تا یک سال رها می کنند. برخی از محققان این شکست را به ویژگی های معامله گران شامل سرمایه اولیه کم، عدم مدیریت ریسک، عدم نظم و انضباط و بی صبری نسبت می دهند. هدف از این مطالعه بررسی این است که چرا اکثر معامله گران شکست خورده اند. مطالعه همچنین رابطه بین مولفه های بازار فارکس و ریسک زیان را بررسی می کند. ما یک مدل قبلی برای حل این مسئله توسعه دادیم. با توجه به اینکه بازار فارکس یک بازی حاصل جمع صفر است؛ نقطه سربه سر بازیگر نماینده فرموله شد. نتایج مدل و شبیه سازی نشان می دهد که احتمال زیان به طور مستقیم مرتبط به ویژگی های بازار مانند اهرم، تلاطم و فرکانس معاملات است. بازده انتظاری، روزهای پرنوسان و اسپرد از عوامل دیگر موثر بر ریسک زیان است. در نتیجه، این مطالعه سطح بسیار بالایی از ریسک را در بازار فارکس تایید و مدلل می کند که برای اکثر سرمایه گذاران خردی نامناسب است. علاوه بر این، سیاست گذاران باید ریسک بالای زیان در این بازار را درنظر گیرند و بنابراین برخی از مقررات و محدودیت های مناسب برای بازار فارکس معقول و ضروری است.
  کلیدواژگان: بازار مالی فارکس، ساختار خرد بازار، نظریه بازی، تلاطم، قاعده گذاری
 • علی اصغر سالم*، ندا بیات صفحات 81-106
  این مطالعه با هدف بررسی عوامل موثر بر فقر که یکی از مشکلات اقتصادی اجتماعی قابل توجه در ایران است، انجام شده است. برای غلبه بر محدودیت های مطالعات پیشین، در این مطالعه از مدل چندسطحی استفاده گردید تا به طور همزمان امکان تجزیه و تحلیل در سطح فردی (ویژگی های شخصیتی) و کلان (ویژگی های اقتصادی و نهادی) فراهم آید. جهت بررسی عوامل فردی و نهادی که ممکن است وضعیت فقر در یک خانواده را تحت تاثیر قرار دهند از داده های بودجه خانوار استانی مرکز آمار ایران و همچنین حساب های ملی منطقه ای در سال 1393 استفاده گردید. با مقایسه اثرات فردی و نهادی در فرایند تجزیه و تحلیل، مدل می تواند به طور تجربی روشن کند که کدام یک از دو سطح، تاثیرپذیری بیشتری بر احتمال فقر در خانواده های فقیر را بر عهده دارد. نتایج تحقیق نشان می دهد که هیچکدام از متغیرهای سطح نهادی و کلان بر احتمال وقوع یا برون رفت از فقر تاثیرگذار نبوده و در عین حال اکثر متغیرهای سطح فردی، از جمله تعداد اعضای خانوار، وضعیت اشتغال، سن و میزان تحصیلات سرپرست خانوار رابطه قوی و معناداری با احتمال وقوع فقر در خانوار دارند.
  کلیدواژگان: عوامل تعیین کننده فقر، مدل چند سطحی، عوامل سطح فردی، عوامل سطح کلان، عوامل سطح نهادی
 • اعظم احمدیان*، مهشید شاهچرا صفحات 107-123
  این مقاله با تمرکز بر مدیریت نقدینگی و مدیریت دارایی و بدهی و با ارائه یک چارچوب نظری به بررسی این موضوع می پردازد که چگونه مدیریت دارایی و بدهی می تواند ریسک نقدینگی در بانکداری را کاهش دهد. ما اثر شاخص های مدیریت دارایی و بدهی را بر شاخص ریسک نقدینگی بررسی می کنیم. ما ریسک نقدینگی و مدیریت دارایی و بدهی را با رویکرد شاخص ها و با استفاده از گزارش مالی در سال های 2006 تا 2018 و رویکرد Panel Data اندازه گیری می کنیم. نتایج نشان می دهد که اگر مدیریت دارایی و بدهی بهبود یابد، ریسک نقدینگی کاهش می یابد. همچنین، اگر بانک نسبت کفایت سرمایه را افزایش دهد، می تواند بهتر ریسک نقدینگی را پوشش دهد و بنابراین افزایش آن باعث کاهش ریسک نقدینگی خواهد شد. با افزایش نرخ سود، ریسک نقدینگی افزایش می یابد. اگر سودآوری افزایش یابد، ریسک نقدینگی افزایش می یابد و ارتباط مثبت میان ریسک نقدینگی و سودآوری وجود دارد.
  کلیدواژگان: مدیریت دارایی و بدهی، ریسک نقدینگی، شاخص های اقتصاد کلان
|
 • Seyed Mohsen Nabavi Larimi*, Mohammad Ali Ehsani, Hossein Tavakolian Pages 1-30
  This study aims to evaluate the effect of sentiments on Iran's economy through a New Keynesian Dynamic Stochastic General Equilibrium model in a closed economy. In this study, the coefficients of the proposed model are calibrated and estimated using the quarterly data of Iran's economy from 2004 to 2015. It shows that in the presence of sentiment, how stochastic impulses affect the main macroeconomic variables. Also, for more adaptation of the model to the real world, and considering the importance and role of stickiness the effect of nominal variables on production (price stickiness) is introduced to the model. In this model, the response of macroeconomic variables to exogenous shocks of idiosyncratic demand, idiosyncratic noise, monetary policy, oil revenues, government expenditures, target inflation, and technology has been evaluated. The results obtained from the review of the impulse response functions indicate that with the occurrence of idiosyncratic demand shocks and idiosyncratic noise shocks, fluctuations in the level of macro variables do not differ in terms of the sign of the initial effect. Idiosyncratic demand and noise shocks impact on output, investment, employment, and consumption has a primary positive effect; it just has negative effects on inflation; they are different in the amount of variations; so that in the case of idiosyncratic noise shock, the initial change after the shock is much higher.
  Keywords: Sentiments, Expectational Shift, Idiosyncratic Shocks, DSGE
 • Esmaeil Ghafari, Vahid Mohammadrezakhani*, Hadi Heidari Pages 31-50
  The most important tool for promoting the bank’s stability and health is the establishment of a standard corporate governance structure for managing the bank's business. Redesigning the relationships between bank management, shareholders and the rest of the bank’s stockholder, including the objectives, the risk and audit indices, and internal control of the bank, is recognized as the foundation of corporate governance. Good corporate governance in a bank increases productivity reduces financial risk and enhances systemic sustainability. Bad corporate governance increases the likelihood of a bank's bankruptcy and creates risks that are likely to contagion the entire banking network. In this paper, considering the importance of the corporate governance in the banking network, and issuing Central Bank circular in 2016, we will review corporate governance requirements, as well as quantify its effective indicators. To determine the corporate governance structure, we have introduced and quantified several important indicators about the board structure, internal control, and auditing of the banks. The period for the analysis of corporate governance in the banking network by indicators is 2011 to 2017. This information is extracted from financial statements or through the official website of the bank network. The results confirm that good corporate governance affects financial statement and precautionary ratios in banks.
  Keywords: Corporate Governance, Quantification, Iranian Banking Network, Financial Ratios
 • Maryam Ebrahimi, Kambiz Hojabr Kiani*, Abbas Memarnejad, Farhad Ghaffari Pages 51-61
  The present paper analyzes the existence of a long-run relationship between the trade balance and exchange rate of Iran and South Korea by a new approach. It proposes an asymmetric co-integrating NARDL model by two positive and negative partial sum decompositions which can use mixed I (0) and I (1) variables by bounds testing approach. The proposed tests are based on calculated F –statistics and Error Correction Model (ECM) used to test the importance of the lagged levels of variables in an equilibrium correction model. Non-Linear ARDL approach has employed to study the reaction of the trade balance to currency devaluation. The bounds test of the NARDL model implies the presence of cointegration among the variables. Our empirical findings demonstrate that currency devaluation has asymmetric effects on the trade balance of Iran and South Korea by non-linear modeling. Furthermore, the J-curve phenomenon is not supported in this case.
  Keywords: Non-linear Modeling, Bilateral Trade Balance, Devaluation Currency
 • Shahram Moeeni*, Komeil Tayebi Pages 63-80
  The Central Bank of Iran banned online currency trading through Forex brokers in November 2016. However, some Iranian speculators still trade in the online Forex market. Is this prohibition on Forex trading reasonable? According to reports, the majority of Forex day traders fail and leave the market within six months to a year. Some scholars attribute this failure to the changeable characteristics of the losing traders, including low startup capital, failure to manage risk, lack of discipline, and impatience. The purpose of this study was to explore why the majority of traders fail and to investigate the relationship between the Forex market features and the risk of failure. We developed a previous model to address this issue. Given the Forex market is a zero-sum game; the break-even point of the representative player was formulated. The model and simulation results indicated that the expected likelihood of loss is directly related to market features such as leverage, volatility, and the frequency of trading. The minimum rate of expected return, high volatile days, and spread were the other factors affecting the risk of loss. In conclusion, the study confirms the extremely high level of risk in Forex trading, which is inappropriate for the majority of individual investors. Moreover, policymakers need to consider the high risk of loss in this market, and some appropriate regulations seem reasonable on the Forex trading.
  Keywords: Forex Financial Market, Market Microstructure, Game Theory, Volatility, Regulation
 • Ali Asghar Salem*, Neda Bayat Pages 81-106
  This study aims at investigating the factors effective on poverty as one of the notable socioeconomic problems in Iran. To overcome the limitations of the prior research, the present study makes use of a multilevel model so as to simultaneously analyze the individual-level (personal characteristics) and macro-level (economic and institutional characteristics) factors. The provincial household budget data are obtained from Statistical Center of Iran and regional-national accounts of 2014 are used to explore the individual and institutional factors that might influence the poverty status of a family. Comparing the individual and institutional effects within the analytical process revealed that the model can empirically make it clear which of the two levels has the highest effects on poverty likelihoods in poor families. The study results indicate that none of the institutional and macro-level variables affects the poverty occurrence or eradication likelihoods and, in the meantime, the majority of the individual level variables, including the number of family members, employment status, age and education level of the family head are found strongly and significantly associated with poverty occurrence likelihood in a household.
  Keywords: Determinants of Poverty, Multilevel Model, Individual Level Factors, Macro-Level Factors, Institutional Level Factors
 • Azam Ahmadyan*, Mahshid Shahchera Pages 107-123
  In financial markets, the main component of risk management is liquidity risk. Asset and Liability Management (ALM) strategy is concerned with managing all risks. Asset and liability management seeks to manage liquidity risk, which refers to both the liquidity of markets and which assets can be translated into cash. The liquidity is importantly affected by the management of banks’ balance sheets. This paper contributes to the discussion by focusing on liquidity and asset and liability management by providing a theoretical framework to examine how the ALM could be reduced the liquidity risk in banking. We investigate the effect of ALM indicators on liquidity risk. We measure liquidity risk, and ALM with indicators approach, using financial statement in 2006-2018 and panel data approach. The results indicate that if asset and liability management improves, liquidity risk decrease and if the ratio of capital adequacy increases, the bank can better cover liquidity risk, and so increasing in capital adequacy will reduce liquidity risk. Deposit per shareholders increases the liquidity risk of banks. Interest rate increases liquidity risk. When profitability increases, liquidity risk will increase. The relation between liquidity risk and profitability is positive.
  Keywords: Asset, Liability Management, Liquidity Risk, Macroeconomic Indicators