فهرست مطالب

 • Volume:13 Issue:3, 2019
 • تاریخ انتشار: 1398/04/16
 • تعداد عناوین: 6
|
 • حسین توکلیان*، مجید بابائی، عباس شاکری صفحات 267-289
  با توجه به آثار تورم بر کاهش رفاه خانوارها و اثرگذاری آن بر تولید و سرمایه گذاری، شناسایی عوامل اثرگذار بر آن به منظور تنظیم برنامه های مهار تورم و دستیابی به ثبات قیمت ها، ضروری است اقدام به شناسایی نحوه اثرگذاری این عوامل بر تورم نماییم. از این رو با استفاده از مدل TVP-FAVAR که توانایی تفکیک شوک های عوامل موثر بر تورم را در طی زمان دارد، سعی در شناسایی نحوه اثرگذاری شوک متغیرهای حجم نقدینگی، درآمدهای نفتی، نرخ ارز بازار غیر رسمی، رشد اقتصادی، نرخ سود تسهیلات بانکی، کسری بودجه، نااطمینانی تورم و بیکاری موثر بر تورم در اقتصاد ایران نموده ایم. در این تحقیق از داده های فصلی در بازه زمانی 1-1370 تا 4-1394 استفاده شده است. نتایج تحقیق بر اساس خروجی های مدل TVP-FAVAR، بیانگر این واقعیت است که، تمامی متغیرهای موثر در روند بلند مدت خود بر تورم اثر مثبتی داشته اند. بر اساس نتایج تحقیق با توجه به اثر مثبت رشد اقتصادی و بیکاری بر تورم که بیانگر انتقال تابع عرضه به سمت چپ و بالا (فیلپس به راست و بالا)، رابطه مثبت بین تورم و بیکاری مورد تایید قرار گرفته که بر این اساس پدیده رکود تورمی در اقتصاد کشور را مورد تایید قرار می دهد. با توجه به نتایج تحقیق بالاترین اثرگذاری عوامل موثر بر تورم در دولت های نهم، دهم و یازدهم قابل مشاهده است، همچنین با توجه به تکیه شدید وضعیت اقتصادی کشور به درآمدهای نفتی بر اساس نتایج مدل، شوک حاصل از تغییرات درآمدهای نفتی، فاکتور مهمی در ایجاد تورم در اقتصاد کشور بوده است.
  کلیدواژگان: تورم، رشد اقتصادی، نقدینگی، خودرگرسیون برداری، پارامترهای زمان متغیر
 • اعظم احمدیان*، رسول خوانساری صفحات 291-318
  ارزش افزوده اقتصادی یکی از ابزارهای رایجی است که تحلیلگران و کارشناسان برای ارزیابی عملکرد یک بانک از آن استفاده می کنند. ارزش افزوده اقتصادی به مدیران کمک می کند تا اهداف را به درستی تنظیم کنند، به طوری که اهداف بلندمدت بر اهداف کوتاه مدت ترجیح داده شود. این شاخص، عملکرد مالی را بر اساس ثروت باقیمانده محاسبه می کند که بر مبنای نقدی از طریق کم کردن هزینه سرمایه از سود عملیاتی و احتساب مالیات به دست می آید و کمک می کند تا سود اقتصادی واقعی شرکت مد نظر قرار گیرد. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی عملکرد نظام بانکی ایران بر مبنای شاخص ارزش افزوده اقتصادی به عنوان یک معیار جدید برای ارزیابی عملکرد بانک ها است. داده های پژوهش بر اساس گزارش های سالانه بانک ها از سال 2006 تا 2017 استخراج شده اند. بانک های خصوصی بررسی شده در این پژوهش، با افزایش مطالبات غیرجاری، کاهش نسبت کفایت سرمایه، کاهش سودآوری و افزایش عدم کارایی مواجه بوده اند که این عوامل منجر به کاهش ارزش افزوده اقتصادی و حتی منفی شدن آن گردیده است. به منظور بهبود ارزش افزوده اقتصادی، توصیه می شود بانک ها فعالیت های زائد و غیرضروری را شناسایی کنند و هزینه های ارائه خدمات را کاهش دهند.
  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد، ارزش افزوده اقتصادی، نظام بانکی ایران
 • علیرضا عرفانی*، سعید عباسی صفحات 319-341
  هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر سیاست پولی بر تغییرات رژیمی قیمت دارایی های مالی (شامل ارز، طلا و سهام) در اقتصاد ایران است. در این راستا در این مطالعه به این سوال پاسخ داده شده است که آیا سیاست پولی می تواند سبب تغییرات رژیمی در بازارهای دارایی شود یا خیر؟ برای پاسخ به این سوال از داده های ماهانه در بازه 1374 تا 1396 و از ترکیب دو روش مارکوف سویچینگ و پروبیت استفاده شده است. در ابتدا با استفاده از روش مارکوف سویچینگ هر یک از بازارها به دو رژیم پر نوسان و کم نوسان با میانگین بازدهی های متفاوت تقسیم شده و سپس در قالب مدل پروبیت اثر سیاست پولی بر احتمال قرار گرفتن بازارها در رژیم های مذکور بررسی شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در هر سه بازار، مدل مارکوف سویچینگ برازش بهتری را نسبت به مدل خطی ارائه می دهد که نشان دهنده وقوع تغییرات رژیمی در بازارها است. نتایج مدل پروبیت نشان می دهد که سیاست پولی در هر سه بازار، بر تغییرات رژیمی آنها موثر بوده و یک سیاست پولی انبساطی سبب تقویت قرار گرفتن هر سه بازار در رژیم پرنوسان با میانگین بازدهی مثبت می شود. همچنین مطابق نتایج بدست آمده، تورم نیز یکی از عوامل موثر بر تغییرات رژیمی در هر سه بازار به شمار می آید. وضعیت خود بازار در دوره گذشته و همچنین وضعیت سایر بازارها نیز جزو عواملی هستند که سبب تغییرات رژیمی در بازارهای دارایی می شوند. تحریم های اعمال شده بر اقتصاد ایران نیز در بازارهای ارز و طلا جزو عواملی است که سبب تقویت احتمال تغییر رژیم این دو بازار به محیط پرنوسان شده است.
  کلیدواژگان: تغییرات رژیمی بازارهای دارایی، مدل مارکوف سویچینگ، سیاست پولی
 • علی حسین پور، محمد ابراهیم آقابابائی* صفحات 343-374
  بانک مرکزی با هدف نظارت بر بانک‏ها و موسسات اعتباری، مقرراتی را وضع نموده است که از جمله آن‏ها دستورالعمل‏های طبقه بندی دارایی‏ها و نحوه ذخیره‏گیری مطالبات اختصاصی است. در فرآیند ذخیره‏گیری، بانک مرکزی با اعمال جرائمی به مانده هر یک از سرفصل‏های مطالبات غیرجاری، می‏کوشد تا از طریق کاهش درآمد بانک یا موسسه اعتباری، زمینه افزایش کیفیت اعطای تسهیلات و در نتیجه کاهش میزان انباشت مطالبات غیرجاری را فراهم نماید. در پژوهش حاضر به بررسی میزان اثر بخشی سیاست مذکور با استفاده از روش پویایی‏های سیستم پرداخته شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که اعمال سیاست مذکور، حداقل منجر به کاهش 17 درصدی در میزان انباشت مطالبات غیرجاری خواهد شد. بررسی‏ها در تحقیق حاکی از آن است که در صورت افزایش ضریب پوشش وثایق در فرآیند اعطای تسهیلات توسط بانک، اثربخشی سیاست مذکور در مبارزه با انباشت مطالبات غیرجاری از بین خواهد رفت. این پدیده نشان از آن دارد که بانک مرکزی در نظارت بر عملکرد موسسات اعتباری در اعطای تسهیلات لازم است بیشتر به روش های نظارتی پیشگیرانه تمرکز کند تا روش های پسینی.
  کلیدواژگان: سیاست های پولی، پویایی های سیستم، مطالبات غیرجاری
 • صالح طاهری بازخانه*، محمدعلی احسانی، محمدتقی گیلک حکیم آبادی، اسدالله فرزین وش صفحات 401-422
  کنترل ادوار تجاری و به حداقل رسانیدن شکاف تورم، دو هدف عمده برای سیاست گذار پولی تلقی می شوند. از این رو، سیاست گذار با آگاهی از رابطه پویا و جریان علیت میان این دو متغیر قادر خواهد بود تصمیمات سنجیده تری اتخاذ کند. بر این اساس، پژوهش حاضر می کوشد با به کارگیری تبدیل موجک گسسته و پیوسته و تحلیل در دامنه ی فرکانس و دامنه زمان-فرکانس درک جدیدی از رابطه ی میان دو متغیر مهم اقتصادکلان ارائه دهد. طبق نتایج پژوهش، ادوار تجاری در چرخه کم تر از 0٫5 سال و 5 تا 6٫5 سال به طور مثبت و با شدت قابل توجهی بر شکاف تورم اثرگذار است و می تواند تغییرات تورم را توضیح دهد. این ارتباط در مقیاس های ذکر شده از سال 1386 به بعد آغاز شده است. در میان مدت، دو متغیر عمدتا رابطه ضدادواری با پیشروی تورم داشته اند. در افق های بیش تر از 8 سال، رابطه علی دوطرفه میان متغیرها برقرار است. علاوه بر این، رابطه میان متغیرها در طول زمان شدیدا ناپایدار بوده و به مقیاس های مختلف بستگی دارد.
  کلیدواژگان: ادوار تجاری، تبدیل موجک، شکاف تورم، سیاست پولی
|
 • Hossein Tavakolian*, Majid Babaee, Abbas Shakeri Pages 267-289
  Given the effects of inflation on the decline of household welfare and its impact on production and investment, identifying the factors affecting it in order to adjust inflation and achieve price stability is necessary. Therefore, using the TVP-FAVAR model, which differentiates the fluctuations in factors affecting inflation, we try to identify the effects of different shocks such as liquidity, oil revenues, spot market exchange rates, economic growth, interest rates on bank facilities, budget deficits, inflation uncertainty and unemployment on inflation in Iran. In this study, seasonal data from 1370 to 1394 are used. The results, based on the TVP-FAVAR model, reflect the fact that all variables affecting inflation have a positive effect on this variable. Due to the negative effect of changes in economic growth on inflation rate, especially from 1388 to 1394, the existence of stagflation is confirmed. The shock caused by changes in oil revenues is also an important factor in creating inflation in the economy.
  Keywords: Inflation, Economic Growth, Stagflation, TVP-FAVAR
 • Azam Ahmadyan*, Rasool Khansari Pages 291-318
  Economic Value Added, or EVA is one of the popular tools that bankers can use to measure the financial performance of their bank. EVA helps management to conduct internal goal-setting. The long-term goal is preferred than short-term implications. It measures the company’s financial performance based on the residual wealth calculated by deducting its cost of capital from its operating profit, adjusted for taxes on a cash basis. It helps to capture the real economic profit of a company. The main objective of this study is to examine the Iranian banks' financial performance based on EVA which is the modern concept introduced to evaluate the performance of banks. Data are collected for the study, which consisted annual reports of the banks from 2006 to 2017 (12 years). Private banks selected in this study were associated with increased non-performing loan to total loan, reduced capital adequacy, reduced profits and increased inefficiencies. All of these factors have led to reduction not only in the economic value of banks but also the negative EVA of selected banks. Banks are encouraged to identify unnecessary activities and reduce the cost of providing services to improve the economic value added of banks.
  Keywords: Performance Measurement, Economic Value Added, Iranian Banking System
 • Alireza Erfani*, Saeed Abbasi Pages 319-341
  The main objective of this study was to investigate the effect of monetary policy on changes in the price of financial assets (including foreign exchange, gold and stocks) in Iranian economy. In this regard, this paper answers whether monetary policy could lead to regime changes in asset markets. To answer this question, monthly data during the years 1995 to 2017 and a combination of Markov Switching and Probit methods were used. First, using Markov Switching method, each market was divided into two high-volatility and low-volatility regimes with different average returns, and then, by a Probit model, the effect of monetary policy on the probability of markets being exposed to these regimes was studied. The results of this study show that in all three markets, the Markov Switching model offers better fit than the linear model, which indicates the occurrence of regime changes in the markets. The results of the Probit model show that monetary policy in all three markets is effective on their regime changes, and an expansionary monetary policy will strengthen the position of all three markets in the high-volatility regime with a positive average return. Also, inflation is also one of the factors affecting regime changes in all three markets. The market situation in the past period as well as the situation of other markets are among the factors that lead to regime changes in asset markets. The sanctions imposed on Iran's economy in the currency and gold markets are among the factors that have strengthened the likelihood of changing the regime of these two markets to a volatile environment.
  Keywords: Regime Switching in Asset Markets, Markov Switching Model, Monetary Policy
 • Ali Hosseinpour, Mohammad Ebrahim Aghababaei* Pages 343-374
  The Central Bank has specific regulations, including asset classification guidelines and how to perform loan’s loss provisioning to oversee banks and credit institutions. The Central Bank seeks to improve the quality of the loan and reduce the amount of non-performing loans by reducing the revenues of the bank or credit institution through imposing fine on balance of each of the categories of non-performing loans. In this study, the effectiveness of this policy has been investigated using the system dynamics method. The results of the research indicate that the application of the above policy would at least lead to a 17% reduction in the amount of non-performing loans’ accumulation. Research suggests that, if the coverage factor of a pledge during the provision of loan, increases the effectiveness of the policy in the fight against the accumulation of non-performing loans will be eliminated. This phenomenon suggests that the Central Bank needs to focus more on preventive regulatory approaches than on a priori methods in monitoring the credit institutions in providing a loan.
  Keywords: Monetary Policy, System Dynamics, Non-Performing Loans
 • Seyed Hamid Pourmohammad Gelsefidi, Ali Tayyebnia*, Mohsen Mehrara, Roodabeh Amirian Pages 375-400
  In this paper, we dealt with fiscal dominance, which is a situation in which the fiscal authority sets its expenditure and taxes without regard to any requirement of intertemporal budget balance. Therefore, the monetary authority must adjust its policies to ensure that the government budget is in balance. The existence of oil revenues for the government on the one hand and its lack of access to the financial market, on the other hand, are reasons that we can see financial repression and fiscal dominance in the economy of Iran. This paper presents forward-looking estimates of the relationship between the change in the consolidated primary deficit and the change in the monetary base. This study covers the period 1978-2017, and an autoregressive approach is applied. We conclude that using the budget data only, the existence of fiscal dominance cannot be rejected.
  Keywords: Fiscal Dominance, Monetary Dominance, Macroeconomics, Financial Market
 • Saleh Taheri Bazkhaneh*, Mohammad Ali Ehsani, Mohammad Taqi Gilak Hakimabadi, Asodollah Farzinvash Pages 401-422
  Controlling the business cycle and minimizing the inflation gap are considered as two major goals for monetary policy. Hence, the policymaker will be able to make more decisive decisions with an awareness of the dynamic relationship and causal relationship between these two variables. Accordingly, the present study uses a discrete and continuous wavelet transform to provide a new understanding of the relationship between these two variables in Iran's economy during the years 1990:2 – 2017:1. According to the results of the research, in the short-run (less than one year), the causal relationship has been bidirectional and procyclical. In the medium run (1 to 4 years), the causal relationship is countercyclical and from the inflation gap to the business cycle. In the long run (4 to 8 years), the business cycle is leading, and the two variables are in phase. Besides, the relationship between variables is highly unstable over time and depends on different scales. Therefore, inflation in Iran's economy is not merely a monetary phenomenon, and in the medium-term is affected by changes in the real sector. According to the results of the research, for the output and the inflation to be stable, it is recommended that the policymaker take both goals simultaneously.
  Keywords: Business Cycle, Inflation Gap, Wavelet Transform, Monetary Policy