فهرست مطالب

 • سال دهم شماره 1 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/07/13
 • تعداد عناوین: 16
|
 • مجید ابوالقاسم، ایرج سلطانی* صفحات 5-30

  مقاله پژوهشی حاضر با هدف ارائه الگوی پیشنهادی سرآمدی فرهنگ اخلاقی سازمانی انجام گرفته و گرچه مدل ها و الگوهای متنوع و متفاوتی از فرهنگ اخلاق سازمانی و سرآمدی سازمان وجود دارد که در سازمان ها به ویژه بانک ها و موسسات مالی استفاده شده است اما الگوهای حاضر با بهره گیری از مدل ها و الگوهای متعارف و نیز بر اساس نظر خبرگان اعم از اساتید دانشگاهی و مدیران و کارشناسان امور بانکی تهیه گردیده که می تواند به طور اخص مورد استفاده موسسات مالی و بانک واقع گردد. روش تحقیق از نظر هدف توسعه ای - کاربردی و از نظر روش ، پژوهشی آمیخته (کیفی و کمی) می-باشد .جامعه آماری تحقیق را در بخش کیفی خبرگان مدیریت و بانک تشکیل دادند که برای تعیین مولفه های کلیدی ابتدا 15 نفر (گروه همگون یا هموژن) به صورت هدفمند و به عنوان نمونه انتخاب و بصورت کتابخانه ای و پس از بررسی 34 الگوی فرهنگی معتبر جهانی و نیز مدلهای تعالی سازمانی نسبت به تهیه معیارها اقدام وگروه های اصلی الگو مشخص و سپس با استفاده از روش دلفی فازی توسط 30تن از اساتید دانشگاه و مدیران و کارشناسان و صاحب نظران امور منابع انسانی و بانکی (گروه ناهمگون یا هتروژن)،گروه های اصلی، زیر گروه ها و شاخص ها مشخص و بصورت کمترین مقدار ، مناسب ترین مقدار و بیشترین مقدار امتیازات داده شد و از طریق تحلیل محتوا و تدوین چک لیست اطلاعات جمع آوری و با روش دلفی اشاره شده مدل اولیه پژوهش تدوین گردید و سپس در بخش کمی با جامعه آماری روسای شعب کل کشور و صاحب نظران در بانک رفاه به تعداد 935 نفر و شعب بانک ملت استان تهران 289 نفر و روسای شعب بانک تجارت استان تهران 425 نفر ، با استفاده از از فرمول کوکران تعداد 329 نفر در بانک رفاه و70 نفر بانک ملت و 100 نفر بانک تجارت بعنوان حجم نمونه برآورد و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ، نمونه ها انتخاب شدند و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده که در تدوین پرسشنامه با استفاده از مبانی نظری و محتوای مدل های مختلف و نظر خبرگان روایی آن تعیین و با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ پایایی آن به میزان 85/ 0 مشخص گردید . تجزیه و تحلیل اطلاعات در بخش کیفی با استفاده از روش دلفی و نرم افزار Excel و در بخش کمی داده ها به کمک نرم افزار SPSS 24 و LISREL مورد سنجش قرار گرفت و در نهایت الگوی سرآمدی فرهنگ سازمانی در 6 گروه اصلی و 24 زیرگروه و 114 شاخص به عنوان الگویی پیشنهادی فرهنگ سازمانی برای بانک رفاه مشخص گردیده است.

  کلیدواژگان: اخلاق سازمانی، رهبری و چشم انداز، سرآمدی فرهنگی، بانک رفاه کارگران
 • شرلی نعمت اللهی، کیهان آزادی*، محمدرضا وطن دوست صفحات 31-48

  اخلاق موضوعی است فراگیر که همه جوانب زندگی بشر را پوشش می دهد. حرفه حسابداری یکی از متشکل ترین و منضبط ترین حرفه های دنیاست و به دلیل نوع و ماهیت خدماتی که ارائه می کند باید اعتبار و اعتماد خاصی داشته باشد. تداوم این اعتبار و اعتماد و تقویت آن، به پایبندی فکری و عملی اعضای حرفه به ضوابط رفتاری و اخلاقی آن بستگی دارد. یکی از محورهای اساسی در فلسفه اخلاق در حسابداری، بحث معیار فعل اخلاقی و ارزیابی افعال اختیاری حسابرسان به لحاظ اخلاقی می باشد. در این زمینه، در طول تاریخ، مکاتب متعدد و دیدگاه های متنوعی از سوی متفکران و فیلسوفان پدید آمده است که یکی از آن ها مکتب اخلاقی کانت و پیامد گرایی اخلاقی است. این پژوهش در گام اول به روش کتابخانه ای به جایگاه فلسفه های اخلاقی موجود در تدوین ایین رفتار حرفه ای پرداخته است. در گام دوم با استفاده از روش پیمایشی، دیدگاه های حسابرسان را تحلیل می نماید. وظیفه گرایی اخلاقی و پیامد گرایی اخلاقی تاثیر معناداری بر میزان پایبندی حسابرسان به ایین رفتار حرفه ای حسابرسان دارد. رعایت دو بعد اخلاقی وظیفه گرایی اخلاقی و پیامد گرایی اخلاقی می تواند هم در فرایند انجام امور حسابرسان را تشویق به رعایت حدود اخلاقی می نماید که این همان وظیفه گرایی اخلاقی را شامل می شود و نتیجه ی کار ارائه شده نیز به نحوی خواهد بود که برای همه قابل اتکا و قابل اعتماد خواهد بود و این هم مرتبط با پیامد گرایی اخلاقی می باشد.

  کلیدواژگان: وظیفه گرایی اخلاقی، پیامدگرایی اخلاقی، جامعه ی حسابرسان، رفتار حرفه ای حسابرسان
 • سهراب اسلامی*، حسین خسروی، عبدالله رحیمی صفحات 49-68

  اخلاق و اصول اخلاقی یکی از جنبه های مهم دین اسلام است که بدان اهمیت بسیاری داده شده است. بر این اساس در قرآن کریم یکی از اهداف بعثت پیامبر اسلام(ص)، تربیت و آموزش حکمت بیان شده است. پیامبر(ص) که حاکمیت دین اسلام را بر عهده داشتند در جامعه اسلامی و در مواقع مختلف می بایست به گونه ای عمل می کردند که مسلمانان را به اخلاق مداری و پایبندی به اصول اخلاقی تشویق کنند. این که پیامبر(ص) در غزوات و مواقع سخت جنگی چگونه اصول اخلاقی و تربیتی را رعایت می کردند؟ سوال اصلی نوشتار حاضر است. یافته های این پژوهش که به شیوه توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع تاریخی و حدیثی انجام شد، نشان می دهد بر خلاف نظر مشتشرقان که غزوات پیامبر(ص) را بر پایه خشونت و کسب غنیمت تفسیر کرده اند، پیامبر(ص) حتی در غزوات به اصول اخلاقی پای بند بوده و تمام تلاش خود را می کردند تا مکارم اخلاقی و تربیتی از جمله مهربانی، وفای به عهد، صبر و استقامت را به مسلمانان آموزش دهند و آنها را به اخلاق مداری در تمام لحظات رهنمون می کردند.

  کلیدواژگان: پیامبر(ص)، اخلاق مداری، مکارم اخلاقی، غزوات
 • سادینا پیرا، کامران محمدخانی*، علی تقی پور ظهیر صفحات 69-86

  هدف از این مطالعه، تاثیر مولفه های محیط آموزشی بر میزان تغییر سرمایه روانشناختی و ارزشهای اخلاقی دانشجویان منطقه 8 دتنشگاه آزاد اسلامی با ارائه مدل است.روش مطالعه از نظر هدف،کاربردی،از نظر نحوه اجرا، همبستگی از نوع توصیفی- پیمایشی میباشد. محقق ضمن بررسی ادبیات ومطالعات صورت گرفته ،مصاحبه بامتخصصان این حوزه، 7عنصر محیط آموزش عالی را استخراج و بر این اساس پرسشنامه ای تنظیم کرد.برای تعیین وضعیت موجود سرمایه روانشناختی دانشجویان از پرسشنامه استاندارد لوتانز (2007) استفاده گردید.روایی سازه پرسشنامه های محیط آموزشی باتحلیل عاملی81/0 و سرمایه روانشناختی 56/0 بدست آمد.آلفای کرونباخ،پایایی محاسبه شده پرسشنامه های محیط آموزشی را95/0 و سرمایه روانشناختی را88/0 نشان داد.جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان منطقه 8 دانشگاه های آزاداسلامی میباشدکه 400 نفر بصورت تصادفی-طبقه ای خوشه ایبعنوان نمونه انتخاب شدند. ضمنآ از تحلیل عاملی اکتشافی برای تعیین مولفه های مدل، آزمون T تک گروهی برای تعیین سرمایه روانشناختی دانشجویان استفاده شد.نتایج تحلیل مسیرنشان دادکه یادگیرنده مستقیما با ضریب تاثیر 44/0 بیشترین اثر را برسرمایه روانشناختی دارد و ضریب تاثیر روش های آموزشی بدون واسطه بر این سرمایه 30/0 و تکنولوژی با ضریب 19/0 کمترین اثر مسقیم براین سرمایه رادارد.چهار بعد اهداف،روش ها،ارزشیابی ویاددهنده بصورت غیر مسقیم بر میزان تغییر سرمایه روانشناختی تاثیر دارند. آمارهT،وضعیت موجود سرمایه روانشناختی را در سطح اطمینان 05/0 در ابعاد خودکارآمدی، امیدواری ،تاب آوری و خوش بینی 51/24-نشان میدهد.یعنی سرمایه روانشناختی دانشجویان در شرایط نامطلوبی قرار دارد.با استفاده از تحلیل مسیر با تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری از طریق نرم افزار لیزرل مدل نهایی پژوهش ارائه گردید.

  کلیدواژگان: سرمایه روانشناختی، محیط آموزشی، ارزشیابی، خوش بینی، تاب آوری
 • بهرام تقی پور*، مهدی عباسی سرمدی، اعظم مهدوی پور، محمدتقی ابراهیمی صفحات 87-110

  هدف پژوهش حاضر، بررسی مفهوم و مصادیق جامعه شناسی فساد به عنوان یک جرم در عرصه تجارت بین الملل و شناسایی هنجارهای بین المللی برای مقابله با آن ها است. مهمترین پرسش هایی که این مقاله قصد پاسخ به آن را دارد، عبارت اند از: آیا فسادی که در انعقاد قراردادهای تجاری بین المللی وجود دارد، در صحت انعقاد قرارداد اثر حقوقی دارد؟ مهمترین مصادیق فساد در عرصه تجارت بین الملل کدام است؟ مهمترین راهکار مقابله با فساد در قراردادهای تجاری بین المللی و به طورکلی، تجارت بین الملل چیست؟ نتایج تحقیق نشان می دهد که دخالت دلالان و واسطه های غیر قانونی در قراردادهای تجاری بین المللی به دلیل اعمال نفوذ و وجود رشوه، موجب بطلان و بی اثرشدن این قراردادها می گردد. رشوه، اخاذی، تبانی در معامله، تقلب و کلاهبرداری، اعمال نفوذ تجاری، تحصیل مال نامشروع، پولشویی، اختلاس و تصرف غیرقانونی اموال و ارتکاب سایر انحرافات مالی توسط مقامات عمومی و سوء استفاده از وظیفه مهمترین مصداق های فساد در عرصه تجارت بین الملل می باشند. اجرای دقیق اسناد بین المللی و قوانین داخلی مبارزه با فساد و گسترش آموزش پیشگرانه کیفری و غیرکیفری، مهمترین راهکار مقابله فساد در عرصه تجارت بین الملل است.

  کلیدواژگان: اخلاق، تجارت بین الملل، فساد، قراردادهای بین المللی، پیشگیری و مبارزه با فساد
 • سارا حاجت پور*، کرم الله دانش فرد، محمد تابان، قنبر امیرنژاد صفحات 111-128

  در سراسر دنیا راهکارهای متنوعی برای ارزیابی خط مشی ها و کاهش معظلات و بی اخلاقی های ناشی ازاجرای معیوب خط مشی ها مورد استفاده قرار می گیرد، همگام با رویکردهای بین المللی که سیاستها و ابزارهایی را جهت بهبود ارزیابی خط مشی های سازمانی به فراخور آن سازمانها پیشنهاد می کند، در این مطالعه رویکردهای ارزیابی چندی نیز از سوی محققان مختلف ارائه گردیده که در تلاش جهت ارتقاء کیفیت اجرای خط مشی ها و کاهش نارضایتی و تنشهای ناشی از عدم ارزیابی صحیح آنها می باشیم. این مطالعه در پی ارائه الگوی مطلوب ارزیابی اجرای خط مشی های عمومی در سازمان تامین اجتماعی بعنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی می باشد. جامعه تحقیق از دو گروه تشکیل شده جهت گروه خبرگان تحقیق از روش نمونه گیری غیرتصادفی از نوع گزینشی و برای جامعه مدیران و ذینفعان از روش نمونه گیری چندمرحله ای به روش تصادفی ساده استفاده شد. به نظر می رسد یافته های پژوهش و مدل ارائه شده این توانایی را دارد تا به عنوان راهکاری برای ارزیابی مطلوب و اثربخش به سیاستگذاران این عرصه پیشنهاد گردد، همچنین پیشنهاداتی جهت ارزیابی موثر مبتنی بر اخلاق در سازمان مذکور و متعاقبا ارتقاء سطح کیفیت اجرای خط مشی های عمومی در آن سازمان ارائه می دهد.

  کلیدواژگان: ارزیابی خط مشی، خط مشی، اخلاق حرفه ای، سازمان تامین اجتماعی
 • علی رسول زاده فرساد*، حمیدرضا علومی صفحات 129-152

  نهاد داوری به عنوان یک روش حل اختلاف مبتنی بر توافق و تراضی طرفین اختلاف ، از قدیم الایام مورد توجه و اقبال مردم قرار داشته است . این سیستم قراردادی موسوم به داوری مردمی دارای امتیازاتی است که آن را نسبت به سایر روش های حل اختلاف ممتاز ساخته است . مهمترین اصل حاکم بر داوری قطعی بودن آرای صادره و مهمترین امتیاز آن ، لازم الاتباع و یا لازم الاجراء بودن آرای داوری است که مورد تایید قواعد و قوانین ملی و بین المللی داوری قرار گرفته است . از آنجا که بنیان فلسفی و شالوده داوری مبتنی بر توافق طرفین است ، لذا این موضوع یعنی پذیرش ارجاع اختلافات به داوری متضمن تعهد طرفین در اجرای اختیاری رای داوری است . معهذا در صورتی که محکوم علیه از اجرای رای داوری امتناع ورزد ، امکان اجرای اجباری آن در مقررات و قوانین مربوطه پیش بینی گردیده است که ما در این مقال با ذکر مبانی حقوقی اصل لازم الاجراء بودن آرای داوری و نیز مستندات قانونی آن ، بدوا نحوه اجرای آرای داوری داخلی را بحث و بررسی نموده ، سپس به تشریح اجرای آرای داوری خارجی در قلمرو کنوانسیون نیویورک و خارج از قلمرو آن و در پایان به نحوه اجرای آرای داوری خارجی وفق شرایط خاص خواهیم پرداخت.

  کلیدواژگان: آراء و احکام داوری، لازم الاجراء بودن رای داوری، قانون داوری تجاری بین المللی، اجراء آرای داوری، چالش های اخلاقی
 • سید حسین رکن الدینی* صفحات 153-172

  شان اخلاقی حیوانات، موضوعی است که در غرب از قبل مورد توجه بوده است، اما در میان اندیشمندان مسلمان زمینه ای برای طرح آن وجود نداشته است. در خصوص شان اخلاقی حیوانات میان اندیشمندان غیر مسلمان، از دیدگاه انسان محور دیدگاه افراطی که برای هیچ موجودی غیر از انسان شان اخلاقی قائل نیست تا دیدگاه بوم محور دیدگاه تفریطی که برای تمام عالم هستی شان و احترام قائل است به چشم می خورد که تمام آنها قابل نقد هستند. اندیشمندان مسلمان اولا با وسعت و عمق در این بحث ورود نداشته اند، ثانیا با توجه به مبانی اعتقادی یکسان مبتنی بر آیات و روایات شان، اگر به بحث ورود پیدا کنند به دیدگاهی یکسان و یا حداقل مشابه؛ یعنی وجود شان اخلاقی برای حیوانات خواهند رسید. این مقاله که از نوع کتابخانه ای است تلاش کرده با روشی وحیانی نقلی و نیز تحلیلی توصیفی شان اخلاقی حیوانات را از دیدگاه اندیشمندان غربی و مسلمان و آنگاه از دیدگاه قرآن بررسی نماید. از دیدگاه قرآن، وجود ویژگی های شان اخلاقی شعورمندی، هدفمندی و اختیار در حیوان که لازمه شان اخلاقی مستقل است، امری ممکن به نظر می رسد و در نتیجه شان اخلاقی حیوانات امری باورپذیر می نمایاند.

  کلیدواژگان: شان اخلاقی، ویژگی های شان اخلاقی، شان اخلاقی حیوانات، شان اخلاقی در قرآن
 • فاطمه ریاحی، عطامحمد رادمنش*، محبوبه خراسانی صفحات 173-182

  مضامین اعتقادی و اخلاقی بخشی از ادبیات عامیانه است که نمایانگر ایمان پاک و خالص مردم عامه در طول تاریخ است. ادبیات عامیانه هر منطقه میراث معنوی نسل های پیشین است؛ و ریشه در سنت های بومی و محلی آن اقلیم دارد و ادبیات عامیانه بیانگر اعتقادات و آداب و رسوم هر منطقه است. باورهای دینی در بین مردم شهربابک جایگاه ویژه ای دارد و به اشکال گوناگون در ادبیات و شعر این مردمان مشهود است. بررسی باورهای مذهبی و اخلاقی یکی از جنبه های شعر عامیانه هستند که کمتر به آن ها توجه شده است. این مقاله در پی آن است که رویکرد اعتقادی و اخلاقی را در اشعار عامیانه شهربابک بررسی کند و نشان دهد که علاوه بر عشق و وصف، مضامین اعتقادی نیز در لا به لای اشعار عامیانه به چشم می خورد و این شاید کارکرد هنر عامه است که توانسته مضامین مختلف را در کنار هم به تصویر بکشد.

  کلیدواژگان: قتل مضامین اعتقادی، باورهای دینی، مضامین اخلاقی، ادبیات عامیانه، شهربابک
 • رسول شجاعی، جلیل قنواتی*، تورج تقی زاده، سید احمد حبیب نژاد صفحات 183-204

  مفهوم اخلاق و فضایل اخلاقی از پیچیده ترین مفاهیم در فلسفه عملی است موضوعاتی که مربوط به فطرت بشری و نیازهای اساسی انسان است هیچگاه کهنه، قدیمی و بی اصالت نمی شود اخلاق یکی از این موضوعات است و از آنجایی که برخی پدیده های نوظهور با چهره ای جدید وارد دنیای کسب وکار ما شده، لازم است برجنبه های بشری و به ویژه اخلاقی آنها نیز توجه شود که بدون شک بسیاری از الزامات قانونی در روابط حقوقی بین مردم از جمله قراردادهای مصرف وحقوق مصرف کننده ریشه در مبانی و اصول اخلاقی دارد. خداشناسی، انسان شناسی، فطرت، کرامت وعزت نفس، عدالت و انصاف، حسن و قبح عقلی و... از جمله مبانیی هستند با حقوق مصرف کننده در ارتباطند که هدف از این پژوهش تبیین و تحلیل مبانی و اصول اخلاقی حقوق مصرف کننده در حقوق اسلام است.

  کلیدواژگان: مبانی، اصول، اخلاق، مصرف کننده
 • محمد فرج زاده، محمدرضا سرمدی* صفحات 205-222

  پژوهش حاضربه " نظام وروش های تربیتی درنظرگاه اسلامی ومقارنه آن با مکتب اگزیستانسیالیسم "می پردازد.هدف این پژوهش نظری ،کاربردی وباروش توصیفی -تحلیلی انجام شده است.در روش شناسی اگزیستانسیالیسم، معلم تلاش می کند که متعلم را ترغیب کند تا از طریق سئوالاتی درباره ی معنی زندگی به حقیقتی شخصی دست یابد. وظیفه ی معلم آن است که برای یادگیری موقعیتی فراهم آورد که طی آن شاگردان بتوانند ذهنیت خویش را ابراز کنند. به عقیده ی اگزیستانسیالیست ها نباید فراگیر را با اغفال یا زور به یادگیری وادار کرد بلکه فراگیر باید از روی میل و رغبت خویش و روبرو شدن با یک موقعیت نامعین، خود به دنبال یادگیری برود.در این روش معلم نقش تسهیل کننده را دارد و فراگیر ازروی میل و رغبت به دنبال کشف حقیقت می رود. در مکتب تربیتی اسلام نیز بر آن تاکید شده است. لیکن طریق دسترسی به این مهم در این مکاتب با هم متفاوت است. به طور کلی در بررسی این که آیا روش های تربیتی اسلام و اگزیستانسیالیسم، هم جهت می باشد، می توان گفت که این روش ها در خصوص پرورش تفکر منطقی در فراگیران تا حدودی همسو بوده لیکن روش های تربیتی اسلام نظر به جامع نگری اسلام از نوعی جامعیت کلی تری برخوردار است. به گونه ای که اسلام با دید همه جانبه ای که به انسان دارد پرورش تمام ابعاد وجودی انسان را درنظر گرفته است.درحالی که اگزیستانسیالیسم و به طور کلی مکاتب غربی صرفا به انسان به عنوان موجودی مادی توجه نموده اند.

  کلیدواژگان: تعلیم وتربیت، فلسفه تربیتی، روش تربیتی، اگزیستانسیالیسم
 • محسن ملک افضلی اردکانی* صفحات 223-236

  تاثیر گذاری عبادات، بر اخلاق و تربیت دینی بندگان موحد، غیر قابل تردید و انکار است. اینکه این کنش گری، در چه ساحت هایی از ابعاد فردی و اجتماعی زندگی انسان متعبد محقق می شود، مساله ای است که در این مقاله به آن پرداخته شده است. مفهوم شناسی و بیان ماهیت کفارات (به عنوان یک عبادت شرعی) و اثرگذاری ادای آن ها در اخلاق فردی و تربیت اجتماعی، موضوعات دیگری است که با روش تحلیل و توصیف متون دینی، به ویژه آیات مربوط به کفارات، مورد بررسی قرار گرفته است. این نوشتار بر این فرض استوار است که آثار متعدد تربیتی و اخلاقی بر انجام این عبادت، یعنی ادای کفارات، مترتب است. برجسته ترین اثرهای عمل به این حکم شرعی عبارت است از: «بازگشت به درگاه ربوبی»، «استحکام پایه های ایمانی» و «تنبیه و تطهیر مرتکب فعل حرام از طریق مجازات وی» از جمله این آثار دانسته شده است.

  کلیدواژگان: عبادات، تربیت عبادی، کفارات، اخلاق، فقه تربیتی
 • غلامرضا مهدوی، محمود قیوم زاده* صفحات 237-250

  ساختار اخلاقی و مفهوم آن شامل معنای اصطلاحی و عرفی بوده و جایگاه اخلاق در این خصوص از اهمیت والایی برخوردار است. فرهنگ و مفهوم آن مبنی بر اینکه اساسا فرهنگ چیست و چه ویژگی هایی در جهت پیشرفت اخلاقیات جامعه دارد و ارتباط آن با اخلاق جزء مباحث اساسی اخلاق اجتماعی می باشد. پیشگیری و مفهوم آن و انواع پیشگیری و اهداف پیشگیری و نقش آن در فرهنگ سازی اخلاقیات در جهت جلوگیری از اعتیاد در جامعه از لایه های اساسی پژوهش حاضر است. همچنین علل گرایش به اعتیاد مورد کاوش قرار گرفته که عبارتند از : لذت جویی ، نارضایتی ، نابردباری،زیاده خواهی،ناسپاسی،... و اینکه اساسا اعتیاد چیست و معتاد کیست؟ تبیین شده و راهکارهای لازم در خصوص این موارد ارائه گردیده است. در مورد الگوهای اخلاقی در پیشگیری فرهنگی از اعتیاد مبنی بر اینکه رویکرد اخلاق اسلامی بر مبنای خیرباوری است نه لذت جویی و یا رنج وبا قبول اینکه عملکرد هر انسان تابع نگرشی است که به جهان هستی و نظام حاکم بر آن دارد در نتیجه اصلاح رفتار و تغییر رویکرد لذت جویی به خیر باوری با زهد و تقوا و یاد مرگ و با جایگزین نمودن واکنشهای غیر کیفری به نام اخلاق بجای واکنشهای کیفری و مجازات در اثر ترویج فرهنگ اخلاق اسلامی که سبب کاهش هزینه های مادی و معنوی مصرف مواد مخدر و پیشگیری از اعتیاد خواهد بود از نتایج پژوهش حاضر می باشد.

  کلیدواژگان: ساختار اخلاقی، پیشگیری، فرهنگ، مواد مخدر، اعتیاد
 • فتح الله رحیمی، مهری حقیقی* صفحات 251-268

  جامعه برای قوام و دوام خود نیازمند مولفه های گوناگونی از جمله احترام به ارزش های والای انسانی و اخلاقی است. ازآنجاکه این ارزش ها از بستر جامعه رشد می کند؛ در همه جوامع اعم از سنتی و نوین جایگاه خود را خواهد داشت، برخی ارزش ها از جمله رعایت حقوق دیگران، احترام به نفس انسان، ایثار و... همواره در دیدگاه همه جوامع ارزشمند محسوب و برخی دیگر به فراخور نگرش هرجامعه و فرهنگ آن ارزشمند تلقی می گردد و البته همه این ارزش ها از ضمانت اجرای یکسانی برخوردار نیست و باتوجه به میزان اهمیت این اصول، از ضمانت اجرای ضعیفی مثل نکوهش تا در مراتب بالاتر، مجازات قانونی برخوردار می شوند که این مقاله رعایت ارزش های ماندگار در دیوان محاسبات را مدنظر قرار داده و به بررسی این مطلب می پردازد که آیا در صورت عدم رعایت این اصول انسانی و ارزش های اخلاقی ضمانت اجرای قانونی درنظر گرفته شده یا خیر؟ بعبارت دیگر آیا کارکنان دیوان محاسبات درصورت نقض ارزشهای اخلاقی مواجه با ضمانت اجرای حقوقی هستند یا خیر؟ که با شیوه تحلیلی به این نتیجه دست یافتیم که نقض برخی ارزش های اخلاقی در قوانینی ازجمله قانون دیوان محاسبات، قانون محاسبات عمومی و قانون رسیدگی به تخلفات اداری و...ضمانت اجرای قانونی دارد و حتی مجازات شدیدی از جمله انفصال و اخراج درنظر گرفته شده است.

  کلیدواژگان: حقوق، اخلاق، نظارت، دیوان محاسبات کشور
 • پوریا رضی* صفحات 269-280

  سازکار پیش بینی شده ازنظرحقوقی واخلاقی در قانون مدنی در خصوص ضمان درک بایع نسبت به رد ثمن، از منظر اقتصادی قسمت زیادی از خسارت ها را غیر قابل جبران می گذارد. علی الخصوص خسارت های اخلاقی وحقوقی ناشی از تفاوت قیمت مبیع. رای وحدت رویه شماره 733 در حالی که همین سوال را پیش رو داشته آن را با خسارت ناشی از کاهش ارزش پول یکی دیده است. با این حال هنوز سرنوشت امکان اخذ خسارت ناشی از تفاوت قیمت مبیع مبهم است. راه حل هایی پیشنهاد شده از سوی حقوقدانان برای جبران این زیان، ضمان درک را از شکل اصلی خود بیرون می آورد. بنظر می رسد با مطالعه دقیق ماهیت پول امروزی به عنوان کالایی مبادله ای نه مصرفی نه تنها می توان تکلیف این خسارت را روشن ساخت، بلکه ضمان درک را در تطبیق با مفهوم جدید پول باز تعریف کرد.

  کلیدواژگان: ضمان درک، ثمن، ارزش پول، جبران خسارت
 • سعیده گل کار*، سید محمد هاشمی، علی زارع صفحات 281-302

  در مطالعه پیش رو با بررسی ملاحظاتی پیرامون نقش های شورای امنیت و دیوان بین المللی دادگستری در قبال «پیشگیری از تشدید اختلافات» در حیطه حل مسالمت آمیز اختلافات یا وضعیت های بین المللی ساختار، صلاحیت و وظایف این دو رکن اصلی سازمان ملل متحد بر اساس منشور ملل متحد و با مقایسه کارکردی و عملکردی این ارکان به ویژه دیوان بین المللی دادگستری به عنوان تنها نهاد قضایی سازمان ملل متحد که نه تنها وظیفه حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی میان تابعان حقوق بین الملل و دولت ها را بر عهده داشته، بلکه در توسعه حقوق بین الملل نیز مشارکت دارد پرداخته شده. دیوان در عمل نسبت به سایر ارکان اصلی ملل متحد به نوعی نظارت عملی و کارکردی دارد اما در مورد اعمال نظارت به ویژه بر قطعنامه های شورای امنیت چندان موفق نبوده و علیرغم اینکه هیچ ممنوعیتی در این خصوص ندارد.اما شاهدیم اقتدار و اختیار شورای امنیت همچنان ناشی از اراده قدرتهاست نه تابع حقوق بین الملل، چندانکه در قضایای لاکربی، نامیبیا، بوسنی و هرزگوین علیه صربستان و مونته نگرو که موقعیت برای بررسی مشروع (در معنای قانونی بودن) تصمیمات شورا مهیا شده بود، ولی دیوان با مصلحت اندیشی و ملاحظات سیاسی به این کار تن نداد.

  کلیدواژگان: سازمان ملل متحد، شورای امنیت، دیوان بین المللی دادگستری، منشور ملل متحد، تعارض اخلاقی
|
 • Majid Abolghasem, Iraj Soltani* Pages 5-30

  These models can be specifically used by financial institutions and banks. To achieve this goal, the researcher has used quantitative and qualitative methods The research method consists of developmental and practical goal and mixed research approach (quantitative and qualitative). Therefore, at first, in a library, the criterions were indicated after surveying 34 reliable and global cultural models and also organizational excellence patterns. At first step, by using questionnaire to collect information at the qualitative stage, main groups of the template were delineated purposefully from 15 professors of human resource and cultural management field (homogeneous group). Then by using the Fuzzy Delphi method on 30 university professors, managers and experts in human resources and banking (heterogeneous group), main groups, subgroups and indicators were identified. The lowest value, the most appropriate amount and the highest number of privileges were given. The information were collected by analyzing the content and compiling a checklist and the basic research model was compiled by applying the Delphi method Data analysis in the qualitative section was performed using Delphi method and Soft Excel software and in the quantitative section, the data were analyzed with the aid of SPSS24 software and LISREL. Finally, Excellence Model of Organizational Culture was identified in 6 main groups, 24 sub-groups and 114 indicators as a suggested model of organizational culture for the Rehab Bank.
   

  Keywords: leadership, perspective, Excellence of Culture refah bank Ethical Organization
 • Keihan Azadi* Pages 31-48

  Morality is a pervasive subject that covers all aspects of human life. Accounting is one of the most organized and disciplined professions in the world, and because of the type and nature of the services it offers, it must have a certain reputation. The continuation of this credibility and its validity and reliability depends on the intellectual and practical commitment of the members of the profession to its ethical and ethical standards. One of the fundamental issues in the philosophy of ethics in accounting is the discussion of the standard of ethical action and the evaluation of auditors' voluntary actions ethically. In this context, throughout history, numerous schools of thought and philosophers have emerged, one of which is Kant's moral school and moral consequentialism. In the first step, this research has investigated the place of ethical philosophies in formulating such professional behavior through library method. In the second step, using the survey method, it analyzes the auditors' views. Ethical responsibility and ethical consequence have a significant effect on the level of adherence to auditors' professional conduct. Adhering to two ethical dimensions of ethical duty and ethical consequence can also encourage auditors in the process of conducting ethical boundaries, including ethical duty-making and the result of the work presented in a way that will be relevant and credible to all. And this is related to moral consequentialism.

  Keywords: Ethical Conscientiousness, Ethical Outcome, Auditor Community, Auditors Professional Behavior
 • Sohrab Eslami*, hossein khosravi, abdollah rahimi Pages 49-68

  Ethics and ethics are one of the important aspects of Islam and have been given great importance in the religion of Islam. Accordingly, in the Holy Qur'an, one of the goals of the Prophet of Islam (PBUH) is education and wisdom education. The Prophet (pbuh), who ruled the rule of Islam, had to act in a Muslim society in different ways in order to encourage Muslims to learn and adhere to ethical principles. The fact that the Prophet (PBUH), especially in Ghazvat and during hard times, met the principles of ethics and education, the main question of this research is to find an appropriate answer in this regard in a descriptive-analytical manner using historical sources and A hadith was possible and, by examining the documents and the evidence, it can be said that the Prophet (pbuh) even adhered to the principles of ethics and tried his best to provide moral and educational prayers such as kindness, devotion, patience and endurance to Teach Muslims.

  Keywords: Prophet, oratory morality, ethical doctrine, ghazavat
 • Sadina Pira, Kamran Mohammadkhani*, Ali Taghipour Zahir Pages 69-86

  This study aims to Future studying the role of an instructional environment of university to promote psychological capital of students in 8 district of Azad university with offering a model. The methodology is applied and in terms of performance is correlation, descriptive-survey. Researcher conducted a literature review, interviews with experts in the field, 7 elements extracted the higher educational environment. To determine the status of psychological capital Luthans standard questionnaire (2007) used. Educational environment Construct validity based on factor analysis 0/81and psychological capital gain 0/56,learning environment Cronbach's alpha reliability 0/95and validity of psychological capital 0/88 respectively. The study population included all students of Azad University eighth district. Randomly-class cluster were selected400 as sample size. Using statistical tests included: Exploratory factor analysis to determine the model components, T-test for determine of students psychological capital. The results of the path analysis revealed that the learner directly impact 0/44 the most effect on psychological capital and the impact educational practices without intermediaries on the capital 0/30 and technology with a direct effect on psychological capital has the lowest coefficient of 0/19.The next four goals, methods, evaluation and teaching as a direct and indirect impact of these capital. Statistics T is calculated, the status of psychological capital at a confidence level of 0/05 in the four dimensions of self-efficacy, hope, resiliency and optimism24/51and this shows that psychological capital in adverse conditions. Using of path analysis by structural equation modeling technique through LISRE, research final model represented.

  Keywords: educational environment, psychological capital, optimistic, resiliency
 • Bahram Taghipour* Pages 87-110

  The purpose of this study is to investigate the moral and ethical aspects of corruption as a crime in the field of international trade and to identify international norms for dealing with them. The most important questions that this article intends to address are: Is the corruption that exists in the conclusion of international business contracts in the legality of the conclusion of the contract? What are the most important examples of corruption in international trade? What is the most important anti-corruption solution in international business contracts and in general, international trade? The results of the research show that the involvement of illegally brokers and brokers in international commercial contracts leads to the invalidation and ineffectiveness of these contracts due to their influence and the existence of bribes. Bribery, leakage, transaction collusion, fraud and fraud, commercial exploitation, illicit proceeds, money laundering, theft and seizure of property and committing other financial distortions by public officials and abuse of duty are the most important examples of corruption in the field of international trade. The accurate implementation of international instruments and domestic anti-corruption laws and the development of preventive criminal and non-judicial education is the most important way of tackling corruption in international trade.

  Keywords: Ethics, International Trade, Corruption, International Contracts, Prevention, Combating Corruption
 • Sara Hajatpour*, karamolah daneshfard, Mohammad Taban, ghanbar amirnejad Pages 111-128

  Throughout the world, a variety of strategies are used to evaluate policies and reduce the intangible and intangible consequences of defective policies, in line with international approaches that propose policies and tools to improve the assessment of organizational policies for those organizations. In this study, several evaluation approaches have been presented by various scholars who try to improve the quality of implementation of policies and reduce dissatisfaction and tensions caused by their inaccurate evaluation. This study seeks to provide a desirable model for evaluating the .The research community was composed of two groups composed of experts in the field of non-random sampling method of selective type and for managers and stakeholders community, a multi-stage sampling method was used. It seems that the findings of the research and the proposed model have the potential to be proposed as a strategy for an appropriate and effective evaluation of policy makers in this field, as well as suggestions for effective ethical evaluation in the organization and subsequently improving the quality of policy implementation Public in that organization.implementation of public policies in the social welfare organization as a public non-governmental organization.

  Keywords: Policy assessment, policy, professional ethics, social security organization
 • Ali Rasoolzadeh Farsad*, Hamidreza Oloumi Pages 129-152

  The arbitration institution has been considered by the people since the old days as a solution to the disputes based on the agreement of the parties of the dispute.This contractual system of arbitrary has privileges that make it superior to other methods of resolving disputes. The most important principle in arbitration is the finality of Arbitral awards and its most important point is the enforce-ability of the arbitral awards, that supported by national and international rules of arbitration.
  Since the philosophical basis of arbitration are based on an agreement between the parties, this means accepting the referral of disputes to arbitration involves the parties' obligation in Optional execution.Nonetheless, if the losing party refuses to execute the arbitral awards, it is foreseen that it may be enforced in the relevant laws and regulations. In this article, with reference to the legal prin-ciples of the principle of the entry into enforce of the arbitral Awards, as well as the legal docu-ments, discuss enforce of internal arbitral awards, then outline the implementation of foreign arbitral awards within the jurisdiction of the New York Convention and outside its jurisdiction, and finally, how to implement foreign arbitral awards in accordance with specific circumstances.

  Keywords: Judgments, judgments, enforceability of arbitration, international arbitration rules, enforcement of votes
 • Sayyed Hussein Roknoddini* Pages 153-172

  he moral status of animals is an issue that has long been taken into account in the West, but there have been no grounds for its consideration among Islamic thinkers. The perspectives among non-Islamic thinkers on the moral status of animals range from the human-centric—excessiveness—perspective, which regards no creature other than man as holding moral status, to the egocentric—deficiency—perspective, which regards the entire universe as holding status and respect, and are all subject to criticism. As for Islamic thinkers, firstly, they have not addressed the issue in depth; secondly, they will reach the same perspective or at least similar ones, i.e. presence of moral status for animals, if they address the issue given the same basic beliefs that they hold based on their verses and narratives. This paper, which is of the library type, has sought to investigate the moral status of animals from the perspectives of Western and Islamic thinkers and then from that of the Quran with both revealed theological and analytical-descriptive methods. From the Quran’s perspective, presence of moral status features—rationality, purposefulness, and free will—in animals, which are the requirements of independent moral status, seems possible, and, consequently, moral status of animals appears to be believable..

  Keywords: Moral Status, Moral Status Features, Moral Status of Animals, Moral Status in the Quran
 • fatemeh riahi, ata mohammad radmanesh*, Mahboubeh Khorasani Pages 173-182

  The moral and moral themes are part of folk literature, which represents the pure and pure faith of the public throughout history. The folk literature of each region is the heritage of the previous generations; it is rooted in the local and local traditions of that climate, and the folk literature expresses the beliefs and customs of each region. Religious beliefs have a special place among the people of Shahrbabak and are evident in various forms in the literature and poetry of these people.
  The study of religious and ethical beliefs is one of the aspects of folk poetry that has been neglected. This article seeks to examine the religious and moral approach in the folk poetry of Shahrbabak and show that in addition to love and descriptiveness, the themes of belief are also seen in folk poems, and this may be the function of public art that has been able to Draw different themes together.

  Keywords: Concepts, Religious Beliefs, Moral themes, Folk Literature, Shabbak
 • rasul shojaei, Jalil Ghanavati *, touraj taqizadeht, ahmad habibnezhad Pages 183-204

  The concept of ethics and moral virtues is one of the most complex concepts in practical philosophy. Topics related to human nature and basic human needs will never obsolete, old and non originality. Ethics is one of these issues, and since some emerging phenomena have entered into the our business world with a new face, it’s need to note to human and moral aspects, which undoubtedly have many legal requirements in the legal relationships among people, including Consumer contracts and consumer contracts are rooted in ethical principles. Theology, anthropology, nature, dignity and self-esteem, justice, goodwill, ethical indecency and etc. are among the bases in relation to consumer law. The purpose of this research is to explain and analyze the foundations mentioned in Islamic law.

  Keywords: Bases, Principles, Ethics, Consumer Law
 • Mohamadreza Sarmadi* Pages 205-222

  The study deals with the "educational system and methods of Islamic view and its analogy with the school of existentialism". The purpose of this research is theoretical, applied and descriptive-analytical study. In existentialism methodology, the teacher tries to persuade the student Find out personal truths through questions about the meaning of life. The task of the teacher is to provide a learning environment where students can express their mentality. Existentialists believe that the learner should not be forced to learn by deception or force, but that the learner should seek to learn by himself or herself and face an indefinable situation. In this way, the teacher has a facilitating role. And the ubiquitous pursuit of desire seeks to discover the truth. It has also been emphasized in the school of Islam. However, access to this issue is different in these schools. In general, in examining whether the educational methods of Islam and existentialism are the same direction, it can be said that these approaches to fostering rational thinking in learners are somewhat consistent, but the Islamic educational methods are The holistic view of Islam is more general. Islam, in its comprehensive view of man, has envisaged the cultivation of all aspects of human existence, while existentialism and the Western schools in general have merely regarded man as a material being.

 • Mohsen Malek Afzali Ardakani* Pages 223-236

  The issue of the influence of worship on the ethics and religious education of the servants of God is undeniable. That this interaction is realized in what areas of individual and social dimensions of devout human life is the subject that is considered in this article. The conceptualization and expression of the nature of atonements and their performance effect as a religious worship is another issue which has been considered by the method of description analysis of religious texts, especially Quran verses concerning atonements. This article assumes that there are numerous educational and moral effects on this worship – the performing of atonements. Finally, with the use of divine words, "the returning to Him", "the stability of the foundations of faith" and "the punishment and purity of the perpetrator of unlawful act through punishment", are of these effects.

 • Mahmoud Ghayoumzadeh* Pages 237-250

  The ethical structure and its implications include the idiomatic and customary meaning and the place of ethics is of great importance in this regard. Culture and its concept of what culture really is and what it has to do with the development of community ethics and its relation to ethics is one of the core issues of social ethics. Prevention and its implications and types of prevention and prevention goals and its role in the culture of ethics in order to prevent addiction in society are the main layers of the present study. The causes of addiction tendency have also been explored, including pleasure, dissatisfaction, intolerance, greed, apathy, .... and what is addiction and who is addicted? The necessary explanations and solutions have been provided. On the ethical patterns in cultural prevention of addiction that the Islamic ethics approach is based on benevolence, not pleasure or suffering, and the acceptance that the performance of every human being is subordinate to the attitude of the world and its ruling system as a result of behavior modification and change. The pleasure-seeking approach to belief in asceticism and piety and death by substituting non-criminal reactions in the name of morality rather than criminal and punitive reactions by promoting Islamic ethics culture that will reduce the material and spiritual costs of drug abuse and addiction prevention. Was one of the results of the present study.

 • Mehri Haghighi* Pages 251-268

  Society requires a variety of elements for its consistency and durability, including respect for high human and moral values. As these values, grow from the context of society; in all societies, both traditional and modern, they will have their place, some values including respect for the rights of others, self-respect, self-sacrifice, and so on. Not all societies are valuable, and others are valued for the attitude of each community and its culture, but not all of these values have the same guarantee, and given the importance of these principles, they offer poor guarantees such as condemnation. To a greater extent, there are legal penalties that this article considers the observance of the lasting values in the Supreme Audit Court and examines this. And this, whether in the absence of compliance with these principles and human moral values executive guarantee considered legal or not? In other words, do the Supreme Audit Court employees face legal guarantees if they violate ethical values? We have come to an analytical conclusion that violating certain ethical values in laws such as the law of the supreme audit Court, the law of public accounting and the law on dealing with administrative offenses, etc. has legal guarantees and even severe punishments including dismissal and ...

 • Poorya Razi* Pages 269-280

  The mechanism envisaged by the Civil Code regarding the guarantor of a security against faults in tille, economically, makes a large part of the damage indemnified, especially damage caused by the difference in price of object of sale. The uniform practice verdict No. 733, while posing the same question, has seen it as damages caused by the devaluation of currency. However, the fate of the possibility of obtaining compensation due to the difference in prices of object of sale is unclear. The remedies proposed by lawyers to compensate for these losses will remove the security against faults in tille from its original form. It seems that by studying the exact nature of today's currency as an exchange commodity not consumed, it would not only be possible to clarify the liability for this loss, but also to define the security against faults in tille in accordance with the new concept of currency.

 • Saeed Golkar* Pages 281-302

  In the present study the structure, some considerations on the respective rolls of the security council and the internationalcourt of justice with respect to the “The revention of aggravation of disputes” in the domain of the pacific settlementof international disputes or situations, according to the United Nations charter through comparing their functions and functionalities. Special focus is on the International Court of Justice (ICJ) as the sole United Nations judicial institution that carries not only the responsibility of peaceful resolution of international disputes between states and other subjects of international law but also has contributed to the expansion of international law. ICJ has a responsibility to supervise other organs of the United Nations but has failed to observe the resolutions of the Security Council despite the freedoms it enjoys to do so. The authority of the Security Council is still derived from the will of powers, not the international law which has resulted in silence and inaction of the ICJ with regard to the decisions of the Security Council in the cases of Lockerbie, Namibia, Bosnia and Herzegovinian and Montenegro; all out of political considerations. The study ends with a conclusion and a set of recommendations to minimize the adverse effects of the discussed contradictions including legal observations supported by some international principles and procedures as well as acceptance of the superiority of the decisions of the ICJ over decisions of other main UN bodies particularly the Security Council.