فهرست مطالب

فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان - سال هفتم شماره 2 (تابستان 1398)
 • سال هفتم شماره 2 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/16
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فاطمه کیاپور، علی شعبانی*، رقیه صفری صفحات 1-16
  در این مطالعه اثر غلظت های تحت کشنده سم اندوسولفان (0، 16، 32 و 64 میکروگرم بر لیتر) بر بیان ژن آنزیم های آنتی اکسیدانی (کاتالاز و سوپراکسید دیسموتاز) در ماهی گورخری در بازه زمانی چهارده روزه مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور نمونه برداری از هر تیمار در روزهای اول، دوم، هفتم و چهاردهم انجام شد. پس از استخراج RNA از کبد و سنتز cDNA، سنجش بیان ژن های آنزیم های آنتی اکسیدانی با استفاده از روش Real Time PCR انجام شد. نتایج در بازه های زمانی مختلف، افزایش بیان نسبی ژن های مورد مطالعه در نمونه های تحت تیمار با اندوسولفان را در مقایسه با گروه شاهد نشان داد (05/0P<). بیان هر دو ژن در 24 ساعت اول دارای بیشترین افزایش نسبی در مقایسه با زمان های دیگر بود و  این روند در هر سه غلظت مورد مطالعه مشاهده شد. همچنین بیان نسبی ژن های مورد مطالعه در تمام روزهای مواجهه روند وابسته به غلظت را نشان داد. نتایج این مطالعه حاکی از این است که تغییرات بیان ژن آنزیم های سوپراکسید دیسموتاز و کاتالاز می تواند به عنوان شاخص موثری در بررسی تغییرات  بوم سم شناسی محسوب شود.
  کلیدواژگان: اندوسولفان، شاخص های استرس، بیان ژن، ماهی گورخری
 • سعد بازیار، منصوره قائنی*، نسرین چوبکار، نرگس جوادزاده صفحات 17-30

  پروتئین سیلافین (Silaffin) یکی از پروتئین هایی است که در ریزجلبک Chaetoceros به وفور یافت می شود. این ماده در صنایع آرایشی، بهداشتی و تغذیه موجودات کاربرد دارد. در این پژوهش به مقایسه سیلافین استخراج شده از دو ریزجلبک Chaetoceros muelleri و Chaetoceros calcitrans پرداخته شده است. برای انجام آزمایش، دیواره سیلیسی نمونه های تهیه شده از بندرعباس با استفاده از EDTA و SDS استخراج و غلظت پروتئین آن به روش بردفورد اندازه گیری شد. سپس برای شناسایی اسیدهای آمینه موجود، با روش الکتروفورز SDS-PAGE وزن مولکولی آن ها تخمین زده شد. تجزیه اسیدهای آمینه با استفاده از HPLC صورت گرفت. نتایج حاکی از وجود اختلاف معنی دار در میزان سیلافین استخراج شده از ریزجلبک C. muelleri نسبت به ریز جلبک C. calcitrans بود (05/0>P). همچنین بین دو ریزجلبک از نظر میزان اسیدهای آمینه آسپارتیک اسید، آسپارژین، گلایسین، والین، تیروزین + آلانین، اختلاف معنی دار آماری وجود نداشت (05/0<P). این در حالی بود که میزان اسیدهای آمینه گلوتامیک اسید، سرین، فنیل آلانین، ایزولوسین، لوسین، متیونین، تریپتوفان، آرژنین، ترئونین، گلوتامین + هیستیدین اختلاف آماری معنی دار نشان دادند (05/0>P). بنابراین، می توان چنین نتیجه گرفت که ریزجلبک C. muelleri از نظر میزان پروتئین سیلافین می تواند گزینه مناسب تری برای استفاده در صنایع مختلف با رویکرد بیوتکنولوژی در صنایع غذایی و دارویی باشد.

  کلیدواژگان: سیلافین، اسید آمینه، دیاتومه، Chaetoceros muelleri، Chaetoceros calcitrans
 • راحله اسمعیل نیا، محمد رضا قمی، مهدی سهراب نژاد صفحات 31-48

  این پژوهش با هدف تعیین جنسیت زود هنگام 21 قطعه فیل ماهی پرورشی 18 ماهه با استفاده از روش های اولتراسونوگرافی به عنوان یک روش نوین تعیین جنسیت و جراحی کوچک صورت گرفت. برای این منظور از دستگاه اولتراسونوگرافی با ترانسفورماتور خطی، با فرکانس 13-9 مگاهرتز استفاده شد. سپس برای تایید تشخیص جنسیت ماهی ها، شکافی به اندازه 20 تا 25 میلی متر در قسمت شکمی بین پلاک های 2 و 3 ایجاد و گنادها مورد بررسی مستقیم چشمی قرار گرفتند. کارایی تعیین جنسیت با استفاده از روش جراحی کوچک 100 درصد (9 نر و 12 ماده) و اولتراسونوگرافی 95/80 درصد (7 نر، 10 ماده و 4 تشخیص نادرست) تشخیص داده شد. هر چند روش جراحی کوچک، روشی تهاجمی است ولی مطمئن ترین روش محسوب می شود و هیچ گونه تلفاتی در این روش مشاهده نشده است. داده های ریخت سنجی ماهی شامل طول کل، طول استاندار، وزن و فاکتور وضعیت در رابطه با تعیین جنسیت با هر دو روش مذکور با استفاده از آزمون رگرسیون لوجستیک، ارتباط معناداری را با جنسیت فیل ماهی نشان ندادند (05/0<P) و از این رو نمی توانند به عنوان شاخصی در تعیین جنسیت در این سن، مورد استفاده واقع شود.

  کلیدواژگان: فیل ماهی پرورشی، تعیین جنسیت زود هنگام، اولتراسونوگرافی، جراحی کوچک، شاخص های ریخت سنجی
 • ساناز سلیمی، کوروش سروی مغانلو*، سید میثم ابطحی، فرزانه نوری، احمد ایمانی صفحات 49-65
  یکی از چالش های صنعت آبزی پروری، وجود سموم مایکوتوکسینی در جیره آبزیان و اثرات تخریبی آن بر ماهی است که برای تعدیل یا رفع این مشکل می توان از مواد آنتی اکسیدانی در جیره استفاده کرد. مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش حفاظتی گیاهان آویشن و رزماری جیره غذایی در کاهش اثر سمی آفلاتوکسین ب1 و زیرالنون جیره بر برخی شاخص های ایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان انگشت قد انجام پذیرفت. تعداد 180 قطعه بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (2/0±3 گرم) در سه تیمار شامل تیمار 1 فاقد سم (تیمار شاهد)، تیمار 2 حاوی µg/kg50 آفلاتوکسین ب1 و µg/kg400 زیرالنون و تیمار 3 حاوی µg/kg50 آفلاتوکسین ب1 و µg/kg400 زیرالنون به همراه %2 پودر رزماری و %2 آویشن (در سه تکرار) به مدت 4 هفته تیمار شدند. نتایج نشان داد که فعالیت لیزوزیم و کمپلمان، آنتی بادی و گلبول های قرمز و سفید تحت تاثیر جیره های آزمایشی قرار نگرفتند (05/0<P)، اما شاخص های تکثیر لنفوسیت، قدرت فاگوسیتوزی نوتروفیل ها و نسبت لنفوسیت به نوتروفیل تحت تاثیر تیمارهای مورد مطالعه قرار گرفتند (05/0>P) و کمترین و بیشترین میزان این شاخص ها به ترتیب به تیمار دوم و سوم اختصاص داشت (05/0>P). نتیجه آن که افزودن پودر گیاهان رزماری و آویشن به جیره غذایی، سبب بهبود سیستم ایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان تغذیه شده با جیره های غذایی آلوده به سموم قارچی، به ویژه در شاخص های تکثیر لنفوسیت و نسبت لنفوسیت به نوتروفیل شد.
  کلیدواژگان: مایکوتوکسین، گیاهان دارویی، سیستم ایمنی، قزل آلای رنگین کمان
 • طیبه نامی، سولماز سلیمانی، نرگس امراللهی بیوکی*، مرتضی یوسف زادی، موسی کشاورز صفحات 67-90
  فرآورده های زیستی و طبیعی از دوران باستان به عنوان مهمترین منبع تهیه داروها مورد توجه بوده اند. این مطالعه نیز با هدف بررسی خواص آنتی اکسیدانی و ضدباکتریایی و سمیت سلولی ستاره شکننده Ophiocoma erinaceus انجام گرفت. عصاره های دیسک مرکزی و بازوی ستاره شکننده با استفاده از سه حلال ان هگزان، اتیل استات و متانول به دست آمد. فعالیت آنتی اکسیدانی هر یک از عصاره ها، با استفاده از روش های قدرت احیاکنندگی و ظرفیت کل آنتی اکسیدانی سنجیده شد. میزان ترکیبات فنلی و فلاونوئیدی نیز به روش اسپکتروفتومتری مورد ارزیابی قرارگرفت.  همچنین اثر ضدباکتریایی سه سویه باکتری گرم مثبت و یک سویه باکتری گرم منفی مورد بررسی قرارگرفت. آزمون سمیت سلولی با استفاده از لارو آرتمیا صورت پذیرفت. عصاره متانولی در هر دو روش بیشترین فعالیت آنتی اکسیدانی را دارا بود و عصاره اتیل استاتی بازوی ستاره شکننده و عصاره متانولی دیسک مرکزی به ترتیب بیشترین خاصیت ضدباکتریایی را در باکتری Pseudomonas aeruginosa و Serratia marcescens داشتند. نتایج اختلاف معنی داری را نشان داد (05/0P<). همچنین عصاره اتیل استاتی بازوی ستاره شکننده و عصاره متانولی دیسک مرکزی به ترتیب در غلظت های 500 و 1000 میکروگرم بر میلی لیتر دارای بیشترین سمیت بودند. یافته ها حاکی از آن است که ستاره شکننده مورد مطالعه دارای خاصیت آنتی اکسیدانی، ضدباکتریایی و سمیت سلولی است. از این رو، خالص سازی و شناسایی این ترکیبات پیشنهاد می‏شود.
  کلیدواژگان: آنتی اکسیدان، ضدباکتری، سمیت سلولی، ستاره شکننده، Ophiocoma erinaceus
 • ناصر آق*، عبدالجبار ایرانی صفحات 91-106
  فیل ماهی (Huso hoso) و تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus) با ارزش ترین خاویار دنیا را تولید می کنند، به همین دلیل تولید ماهیان تمام ماده در این گونه ها اهمیت بسیار زیادی دارد. از این رو، در مطالعه حاضر تاثیر استفاده از هورمون 17- بتا استرادیول در جیره غذایی بر رشد و ماده سازی دو گونه فیل ماهی و تاس ماهی ایرانی مورد بررسی قرار گرفت. میانگین وزن اولیه در فیل ماهی و تاس ماهی ایرانی به ترتیب 172 و 47 گرم بود. تراکم ذخیره سازی 25 عدد فیل ماهی در هر مخزن 1000 لیتری و 14 عدد تاس ماهی در هر مخزن 200 لیتری بود. در هر دو گونه، هورمون استرادیول به مقدار 0 (شاهد) و 30 میلی گرم (تیمار هورمونی) به ازای هر کیلوگرم غذا اضافه شد و در قالب دو تیمار و دو تکرار در فیل ماهی و دو تیمار و سه تکرار در تاس ماهی ایرانی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در هر دو گونه فیل ماهی و تاس ماهی ایرانی به ترتیب بعد از 40 و 100 روز، رشد به شدت تحت تاثیر هورمون استرادیول قرار گرفت. بررسی برش های بافتی گنادها نشان داد که در هر دو گونه، درصد ماده ها در تیمار هورمونی بیش تر از شاهد بود. در تیمار هورمونی فیل ماهی 5/72 درصد ماده، 5/17 درصد نر و 10 درصد با جنسیت نامشخص بودند. در تیمار هورمونی تاس ماهی 85 درصد ماده، 10 درصد نر و 5 درصد با جنسیت نامشخص بودند. ولی در گروه شاهد هر دو گونه، ماده ها کمتر از 60 درصد بودند. بنابراین استفاده از هورمون استرادیول در تغییر جنسیت گونه های بررسی شده، نسبتا موثر بود. هر چند به دلیل اثرات منفی آن بر رشد و سلامتی ماهیان، تعیین مقدار مناسب نیازمند مطالعات بیشتری است.
  کلیدواژگان: تغییر جنسیت، استرادیول، فیل ماهی، تاس ماهی ایرانی
 • مینا رهبر، مسعود ستاری*، حمید علاف نویریان، محدثه احمدنژاد، حسین خارا، رقیه صفری صفحات 107-128
  هدف این مطالعه ارزیابی تغییرات وابسته به غلظت و زمان در آنزیم های گوارشی روده (لیپاز، آمیلاز و پروتئاز) و آسیب شناسی بافت روده در بچه تاس ماهی ایرانی در مواجهه با غلظت های تحت حاد سم مالاتیون (0، 05/0، 1/0 و LC502/0) برای مدت 7 روز است. بر اساس نتایج فعالیت آنزیم های لیپاز، آمیلاز و پروتئاز در مواجهه با مالاتیون نسبت به غلظت و زمان کاهش یافت (P<0.05). به طوری که کمترین میزان فعالیت آنزیم ها در تیمار 2/0 میلی گرم در لیتر سم مالاتیون در پایان آزمایش بود. مهم ترین اثرات آسیب شناسی مالاتیون بر بافت روده در مقایسه با گروه شاهد شامل خونریزی، از بین رفتن سلول های اپیتلیال روده، جوش خوردن پرزهای روده، از بین رفتن حاشیه مسواکی سلول های اپیتلیال، پوسته پوسته شدن سلول های اپیتلیال، صاف شدن سطح پرزهای روده، واکوئل زایی سیتوپلاسم، هیپرتروفی سلول های اپیتلیال روده، چروکیده شدن پرزهای روده و نکروز سلولی ناحیه عضلانی بود. آسیب های بافت روده در غلظت های بالاتر با گذشت زمان، شدیدتر بود. نتایج نشان می دهد حتی مقادیر کم (LC50 05/0) مالاتیون می تواند اثرات نامطلوب بر سلامت بچه تاس ماهیان ایرانی که از گونه های مهم دریای خزر محسوب می شود، داشته باشد.
  کلیدواژگان: مالاتیون، آنزیم های روده، آسیب روده، تاس ماهی ایرانی
 • رضا ذیلاب سندیجانی، عبدالمحمد عابدیان کناری*، امیر حسین اسماعیلی تمندگانی صفحات 129-150
  در این مطالعه اثر عصاره اتانولی گیاه شوید بر رشد، ترکیب بدن، فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی ماهیان قزل آلای رنگین کمان با میانگین وزن 32/0±12 گرم مورد بررسی قرار گرفت. ماهی ها به روش خوراکی با غلظت های 500، 1000، 1500 و 3000 میلی گرم بر کیلوگرم جیره عصاره شوید به مدت 56 روز تغذیه شدند. نتایج نشان داد از نظر شاخص های رشد بیشترین میزان افزایش وزن بدن، نرخ رشد ویژه و بهترین ضریب تبدیل غذایی در تیمارهای 1000 و 1500 میلی گرم بر کیلوگرم مشاهده شد (05/0>P). از طرفی بیشترین و کمترین میزان پروتئین لاشه به ترتیب در تیمارهای 3000 و 1500 میلی گرم و بیشترین و کمترین میزان چربی نیز در تیمارهای 1500 و 3000 میلی گرم عصاره اتانولی شوید مشاهده شد (05/0>P). همچنین بیشترین میزان فعالیت آنزیم های سوپراکسید دیسموتاز و کاتالاز به ترتیب در سطوح 1500 و 1000 میلی گرم و کمترین میزان هر دو آنزیم در تیمار 3000 میلی گرم بود. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، غلظت های 1000 و 1500 میلی گرم بر کیلوگرم عصاره شوید موجب افزایش وزن و فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز و کاتالاز در این ماهی شد.
  کلیدواژگان: Anethum graveolens، کاتالاز، سوپر اکسید دیسموتاز، قزل آلای رنگین کمان، ترکیب بدن
|
 • Fatemeh Kiapour, Ali Shabani *, Roghieh Safari Pages 1-16
  In this study, the effect of sublethal doses of endosulfan poison (16, 32 and 64μg/L) was investigated on the expression of antioxidant enzyme genes (catalase and superoxide dismutase) in zebrafish (Danio rerio) during 14 days. For this purpose, sampling was done from each treatment on days 1, 2, 7 and 14 after exposure. RNA was extracted from liver, cDNA was synthesized and antioxidant enzyme gene expression was evaluated using Real-time PCR. The results of different time intervals showed an increase in the relative expression of studied genes in the endosulfan treated samples compared to the control group (P<0.05). The expression of both genes had the highest relative increase in the first 24 hours compared to other times and this trend was observed in all three doses of the study. Similarly, the relative expression of the studied genes showed a dose-dependent trend in all days of exposure. The results of this study indicated that changes in the gene expression of SOD and Cat enzymes can be considered as an effective indicator in ecotoxicology studies.
  Keywords: Endosulfan, Stress Indices, Gene Expression, Zebrafish
 • Saad Bazyar, Mansoreh Ghaeni *, Nasrin Choobkar, Narges Javadzadeh Pages 17-30

  Silaffin is one of the proteins found abundantly in microalga Chaetoceros. It is used in the cosmetics, health and nutrition industries. In this study, extracted silaffin from two microalgae Chaetoceros muelleri and Chaetoceros calcitrans have been compared. For the experiment, the silica wall of the samples prepared from Bandar Abbas was extracted by using EDTA and SDS and their protein concentration was measured by Bradford method. Then, molecular weight was estimated by SDS-PAGE electrophoresis to identify the available amino acids. Amino acids were analyzed by HPLC. Results showed a significant difference in the amount of silaffin extracted from C. muelleri compared to C. calcitrans (P<0.05). Also, there was no significant difference between two microalgae in the amount of aspartic acid, asparagine, glycine, valine and tyrosine + alanine (P>0.05). However, the amount of glutamic acid, serine, phenylalanine, isoleucine, leucine, methionine, tryptophan, arginine, threonine, and glutamine + histidine was significantly different (P<0.05). C. muelleri in terms of the protein content of silaffin can be a better option for use in different industries with a biotechnological approach in food and pharmaceutical industries.

  Keywords: Silaffin, Amino Acid, Diatom, Chaetoceros muelleri, Chaetoceros calcitrans
 • Raheleh Esmailnia, Mohammad Reza Ghomi, Mehdi Sohrabnezhad Pages 31-48

  The aim of this study was to determine the early sex of 21 pieces of 18-month-old farmed fish using ultrasonography as a new method of sex determination and small surgery. For this purpose, a linear array transducer ultrasonography with the frequency of 9-13 MHz was used. The overall accuracy of sex determination using ultrasonography (7 males, 10 females and 4 not correct determined) and small surgery (9 males and 12 females) were 80.95% and 100%, respectively. There was no correlated to morphometric parameters including TL, SL, W and CF in 18 months beluga sturgeon with sex (P>0.05). Although a small surgical procedure is an invasive procedure, it is the safest method and no casualties have been reported. Fish morphometric parameters including TL, SL, W and CF related to sex determination by both methods using logistic regression test showed no significant relationship with fish sex (P<0.05), then cannot be used as an indicator of sex determination at this age.

  Keywords: Cultured Beluga Sturgeon, Early Sex Identification, Ultrasonography, Biopsy, Morphometric Parameters
 • Sanaz Salimi, Kourosh Sarvi Moghanlou *, Sayed Meysam Abtahi, Farzaneh Noori, Ahmad Imani Pages 49-65
  Nowadays, the aquaculture industry is challenged with dietary mycotoxin contamination and their undesirable effects on fish. It is believed that feed containing antioxidants might be useful to modulate or even eradicate such problems. This study was to investigate the protective role of thyme and rosemary powder in the diet to reduce the toxic effects of dietary aflatoxin B1 and zearalenone contamination on some immune indices of rainbow trout fingerlings. Total number of 180 fish (3±0.2g) were allotted into three treatments including treatment one as control group (without toxin), treatment two received feed containing 50µg/kg aflatoxin B1 + 400µg/kg zearalenone and treatment three fed diet contaminated with 50µg/kg aflatoxin B1 + 400µg/kg zearalenone and contained 2% rosemary and 2% thyme powder (triplicate) for 4 weeks. The results showed that lysozyme and complement activity, serum total antibody content along with red and white blood cell counts were not affected by experimental diets (P>0.05). While lymphocyte proliferation and neutrophils phagocytosis indices and lymphocyte to neutrophil ratio were affected by treatments (P<0.05), as the lowest and the highest level of these indices, belonged to treatments two and three, respectively (P<0.05). The results showed that adding rosemary and thyme powder to mycotoxin contaminated diet could improve immune parameters of rainbow trout especially lymphocyte proliferation and lymphocyte to neutrophil ratio.
  Keywords: Mycotoxin, Medicinal Herbs, Immune System, Oncorhynchus mykiss
 • Tayebbeh Nami, Soolmaz Soleimani, Narges Amrollahi Biuki *, Morteza Yousefzadi, Mousa Keshavarz Pages 67-90
  Biological and natural products have been considered as the most important source of medicines from ancient times. The aim of this study was to evaluate the antioxidant, antibacterial and cytotoxicity properties of brittle star Ophiocoma erinaceus. Extracts of brittle star central disk and arms were separated by using three solvent types, n-hexane, ethyl acetate, and methanol. The antioxidant activity of each of the extracts was assessed via measuring of reducing power and total antioxidant capacity. Total phenolic and flavonoid contents were also measured spectrophotometrically. The antibacterial effect against three strains of Gram-positive and one Gram-negative bacteria were also investigated. Cytotoxicity test was carried out using the Artemia larvae. Methanolic extracts were found to have the highest antioxidant activity via both methods, and ethyl acetate extract of arms and methanolic extract of the central disk showed the highest antibacterial activity on Pseudomonas aeruginosa and Serratia marcescens, respectively (P<0.05). The highest toxicity level was also observed for extracts of 500 and 1000 μg/mL concentration respectively. The findings suggest that this species has antioxidant, antibacterial and toxicity properties. Therefore purification and identification of these effective compounds are proposed.
  Keywords: Antioxidant, Antibacterial, Cytotoxicity, Brittle Star, Ophiocoma erinaceus
 • Naser Agh *, Abdoljabbar Irani Pages 91-106
  Caviar of beluga (Huso huso) and Persian sturgeon (Acipenser persicus) are the most expensive in the worldwide market. Because of that, all female production is very important in these species. In this research, the effects of dietary 17-β estradiol on growth performance and sex reversal of beluga and Persian sturgeon were investigated. Initial mean weights of beluga and Persian sturgeon were 172 and 47g, respectively and stocking densities were 25 individuals per 1000-liter tank and 14 individuals per 200-liter tank, respectively. In both species, fish were fed 0 (control) and 30 mg estradiol/kg with two replicates for beluga and three replicates for Persian sturgeon. Results showed that the growth performance of both species was significantly affected by dietary estradiol 40 and 100 days after the beginning of the experiment, respectively. Histological assessment of gonad tissue indicated that females were predominant in both species comparing with the control group. Sex composition was 72.5% female, 17.5% male, and 10% undetectable in the hormonal treatment of beluga and 85% female, 10% male and 5% undetectable in the hormonal treatment of Persian sturgeon, but females were lower than 60% in the control group of both species. In conclusion, the dietary administration of estradiol was relatively successful in sex reversal of both sturgeon species. However, determination of the optimum level of estradiol requires more studies because of its negative effects on growth performance and fish health.
  Keywords: Sex Reversal, Estradiol, Huso huso, Acipenser persicus
 • Mina Rahbar, Masoud Sattari *, Hamid Allaf Noverian, Mohaddeseh Ahmadnezhad, Hossein Khara, Roghieh Safari Pages 107-128
  The present study purposed to determine the dose- and time-dependent changes in digestive enzyme activity (lipase, amylase and protease) and intestine histopathological alterations in Persian sturgeon, Acipenser persicus after exposure to sublethal concentrations (0, 0.05, 0.1 and 0.2 LC50) of malathion for 7 days. Based on the results, the activity of lipase, amylase and protease levels substantially decreased in the fish exposed to malathion (P<0.05). These activities were significantly dose- and time-dependent (P<0.05) and the lowest was in 0.2mgL-1 at the end of the experiment. Histological studies of the processed tissues showed marked histological alterations than the control group. The pathologic lesions of the intestine included blood congestion, loss of epithelial cells, fusion of microvilli, loss of microvilli,  sloughing of epithelial cells, flattening of intestinal microvilli, vacuolization of cell cytoplasm, hypertrophy of epithelial cells, shrinkage of microvilli and also cell necrosis in muscular were observed exposure to sublethal concentrations of malathion. In most cases, the severity of changes follows a dose- and time-dependent manner. Results showed that low concentration of malathion (0.05 LC50) can pose undesirable alternation in Persian sturgeon fingerling, an economic species of the Caspian Sea.
  Keywords: Malathion, Intestine Enzymes, Intestine Histopathology, Persian Sturgeon
 • Reza Zeilab Sendijani, Abdol Mohammad Abedian Kenari *, Amir Hossien Esmaili Tamandegani Pages 129-150
  In this study, the effect of ethanolic extract of dill plant on growth, body composition and antioxidant activity in rainbow trout with an average weight of 12± 0.32g was investigated. The fish were fed in 500, 1000, 1500 and 3000 mg/kg feeds for 56 days. The results indicated that the growth factors had the highest body weight gain, specific growth rate and best FCR in 1000 and 1500 mg/kg treatments (P<0.05). On the other hand, the highest and lowest amount of carcass protein was in treatments of 3000 and 1500 mg/kg, respectively. Also, the highest and lowest levels of fat were observed in treatments of 1500 and 3000 mg/kg of the ethanolic extract, respectively (P<0.05). In addition, the highest levels of superoxide dismutase and catalase enzyme activity were observed at levels of 1500 and 1000 mg/kg, respectively and the lowest levels for both enzymes were in 3000 mg/kg treatment. Based on the results of the present study, the concentrations of 1000 and 1500 mg/kg extract increased the weight and activity of the superoxide dismutase and catalase enzymes in this fish.
  Keywords: Anethum graveolens, Catalase, Superoxide Dismutase, Rainbow Trout, Body Composition, Dill Extract