فهرست مطالب

علوم و فنون باغبانی ایران - سال بیستم شماره 1 (بهار 1398)
 • سال بیستم شماره 1 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/10
 • تعداد عناوین: 10
|
 • حمیدرضا طحانیان، علی عبادی*، علیرضا سلامی صفحات 1-10
  هم زمانی تنش شوری و غالبیت خاک های آهکی در مناطق گرم و خشک ایران باعث بروز تنش شوری قلیایی در تاکستان ها شده است. در این بررسی اثرهای تنش شوری و بیکربنات بر رقم حساس شاهرودی پیوند شده روی پایه های 140Ru، عسگری و یاقوتی در مقایسه با شاهرودی پیوند نشده، از نظر واکنش های فتوسنتزی و تغییر غلظت عنصرها، مورد ارزیابی قرار گرفتند. تنش شوری در دو سطح صفر و 50 میلی مولار کلرید سدیم و تنش بیکربنات در دو سطح صفر و پنج میلی مولار بیکربنات پتاسیم اعمال گردید. نتیجه های حاصل از این پژوهش تاثیر هر یک از این سه عامل بر فعالیت آنزیم کاتالاز و سرعت تعرق و سطح ویژه برگ را نشان داد. تنش شوری سبب کاهش 36 درصدی مقدار آهن کل و تنش شور-قلیا موجب کاهش 25 درصدی فتوسنتز خالص برگ شد. در شرایط شور-قلیا بیشترین مقدار کلر و سدیم جذب شده به ترتیب به مقدار 60 و 77%(نسبت به شاهرودی پیوند نشده) از پایه عسگری به دست آمد. نتیجه های این پژوهش وجود اختلاف بین نژادگان های مختلف انگور وینیفرا  (Vitis vinifera) را از نظر واکنش به تنش شوری و بیکربنات تایید کرد. بر مبنای این بررسی رقم عسگری گزینه مناسبی به عنوان پایه رقم شاهرودی در خاک های آهکی و شور است.
  کلیدواژگان: انگور عسگری، آهن کل، آهک، تنش شور-قلیا، کاتالاز
 • محمد مریخی*، محمدرضا اصغری، بیژن کاووسی صفحات 11-20
  به منظور بررسی اثر متیل جاسمونات بر کیفیت انار رقم رباب، آزمایشی به صورت طرح بلوک کامل تصادفی با 3 تکرار انجام شد. درختان با متیل جاسمونات در چهار غلظت صفر، 1/0، 3/0 و 5/0 میلی مولار در چهار مرحله مختلف رشد و نموی میوه شامل مرحله تمام گل، 30، 60 و 90 روز بعد از مرحله تمام گل محلول پاشی شدند. محلول پاشی درختان شاهد به وسیله آب مقطر انجام گردید. برخی ویژگی های کمی و کیفی میوه شامل وزن تر میوه، مقدار ماده های جامد محلول، pH، اسیدیته کل میوه، فنول کل، آنتی اکسیدان کل، رنگ پوست و مقدار اسکوربیک اسید مورد بررسی قرار گرفت. متیل جاسمونات در غلظت 5/0 میلی مولار به طور معنی داری سبب افزایش وزن تر میوه، pH، فنول کل، فعالیت آنتی اکسیدانی، مقدار اسکوربیک اسید و کاهش مقدار اسیدیته کل میوه شد. محلول پاشی در غلظت 5/0 میلی مولار متیل جاسمونات سبب افزایش معنی دار شاخصه های a  و کروما گردید. اما در شاخصه های L، b و زاویه فام، تیمار شاهد بیشترین مقدار را نشان داد. براساس یافته های این پژوهش محلول پاشی با 5/0 میلی مولار متیل جاسمونات می تواند به عنوان یک روش غیرشیمیایی برای افزایش کیفیت میوه انار و ترکیب های فیتوشیمیایی پیشنهاد  شود.
  کلیدواژگان: رنگ، فعالیت آنتی اکسیدانی، فنول کل، ماده های جامد محلول
 • مرضیه عسکرنژاد، حمید سودایی زاده*، اصغر مصلح آرانی، رستم یزدانی بیوکی صفحات 21-30

  هدف از این پژوهش بررسی تاثیر غلظت های مختلف سیلیسیم بر ویژگی های فیزیولوژیک و ریخت شناسی گیاه ریحان بنفش در شرایط تنش خشکی در گلخانه بود. بدین منظور آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارهای مورد بررسی شامل تنش خشکی در چهار سطح (100، 75، 50 و 25% آبیاری کامل) و سیلیسیم با سه سطح (5/1، 1، صفر میلی مولار) در نظر گرفته شد. نتیجه ها نشان داد که ارتفاع، تعداد برگ، وزن خشک اندام هوایی، طول ریشه، حجم ریشه، وزن خشک ریشه و کلروفیل کل، a و b در گیاه ریحان با اعمال تنش خشکی کاهش معنی داری داشت (P<0/01). کاربرد هر دو غلظت سیلیسیم به ویژه غلظت 1 میلی مولار مقدار خسارت حاصل از تنش خشکی بر ریحان بنفش را در مقایسه با استفاده نکردن از این ماده به طور معنی داری کاهش داد. به طور کلی نتیجه های این پژوهش بیانگر نقش مثبت سیلیسیم در کاهش اثرهای ناشی از تنش خشکی بر گیاه مورد بررسی بود.

  کلیدواژگان: آبیاری کامل، تعداد برگ، گلخانه، وزن خشک ریشه
 • محمود اثنی عشری*، مرضیه هادیان دلجو صفحات 31-40
  مرکبات جز گیاهان حساس به شوری می باشند. در پژوهش حاضر واکنش دانهال های نارنج سه برگ در شرایط تنش شوری و در حضور Arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) مورد بررسی قرار گرفت. دانهال های 40 روزه نارنج سه برگ، 175 روز پس از مایه زنی با سه گونه AMF در 5 سطح به صورت ترکیبی شاملGlomus mosseae + Glomus intraradices ، Glomus mosseae + Glomus hoi، Glomus hoi + Glomus intraradices،Glomus mosseae + Glomus intraradices + Glomus hoi و بدون مایه زنی (شاهد)، به مدت 45 روز در برابر غلظت های صفر (شاهد)، 35 و 70 میلی مولار کلرید سدیم قرار گرفتند. میکوریزاسیون به ویژه با ترکیبG. hoi  +G. mosseae  موجب افزایش محتوای نسبی آب برگ، کلروفیل و اسمولیت ها شد. کاهش قابل توجهی در مقدار مالون دی آلدئید و پراکسید هیدروژن در برگ های دانهال های مایکوریزی نسبت به دانهال های غیرمایکوریزی مشاهده گردید. با افزایش شوری، غلظت سدیم و کلر در برگ به طور معنی داری افزایش و غلظت نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم و منیزیم کاهش یافت. از سوی دیگر، مایه زنی با AMF منجر به افزایش معنی دار غلظت نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم و منیزیم در دانهال های مایکوریزی گردید. به طور کلی، همزیستی AMF توانست از راه افزایش مادهای غذایی برگ و کاهش آسیب اکسیداتیو به دانهال های نارنج سه برگ در برابر شوری کمک موثری نماید.
  کلیدواژگان: مایه زنی، مالون دی آلدئید، پراکسید هیدروژن، آسیب اکسیداتیو
 • صدیقه عموزاده، فرشاد دشتی*، حسن ساریخانی صفحات 43-50

  ملاتونین مولکولی بسیار حفاظت شده است که منحصر به قلمرو حیوانی نبوده و حضور آن در گیاهان توسط بررسی های زیادی تایید شده است. ملاتونین در برخی گیاهان حساس به طول روز موجب تاخیر در زمان گلدهی می شود. ورود اسفناج به فاز زایشی موجب کاهش ارزش آن به عنوان یک فراورده کشاورزی می گردد. بنابراین، این آزمایش به منظور بررسی اثر ملاتونین بر برخی ویژگی های رشدی و گلدهی اسفناج، در قالب طرح به طورکامل تصادفی با هشت تیمار در 12 تکرار اجرا شد. تیمارها شامل کاربرد خیساندن بذر و محلول پاشی برگ در غلظت های صفر، 25، 50 و 100 میلی گرم در لیتر بود. نتیجه های مقایسه میانگین ها نشان داد که تیمار خیساندن بذر با 100 میلی گرم در لیتر ملاتونین به ترتیب موجب افزایش 14/7، 8/21، 22، 86/29، 78/64 و 97 درصدی در سطح برگ، وزن تر و خشک اندام هوایی، تعداد ریشه های جانبی، محتوی کلروفیل و مقدار ملاتونین درون زای گیاهان اسفناج نسبت به تیمار شاهد شد. تیمار ملاتونین گلدهی اسفناج را به تاخیر انداخت به طوری که تیمار خیساندن بذر با 100 میلی گرم در لیتر ملاتونین موجب شد گیاهان از نظر زمان گلدهی با تعداد روز بیشتر و هم چنین از نظر سن فیزیولوژیکی با تعداد برگ های بیشتری به گل روند. این تاخیر در گلدهی با بررسی مریستم ها در مرحله دو تا سه برگی در سطح میکروسکوپی نیز تایید شد. بر اساس نتیجه ها، ملاتونین با تقویت رشد رویشی گیاه اسفناج، باعث باقی ماندن گیاه در فاز رویشی شده و انتقال به فاز زایشی را به تاخیر انداخته است.

  کلیدواژگان: تاخیر گلدهی، نورگاه، مریستم انتهایی، ملاتونین درون زا
 • محمدرضا صفی زاده* صفحات 51-64
  این پژوهش با هدف بررسی اثر اتمسفر تغییر یافته فعال و غیرفعال بر ویژگی های کیفی میوه انار (رقم رباب نی ریز) نگهداری شده به مدت 4 ماه در دمای 5 درجه سلسیوس انجام شد. میوه ها به صورت جداگانه در لایه پلی آمیدی/پلی اتیلنی کم نفوذ به صورت اتمسفر تغییر یافته فعال بدون حضور دی اکسید کربن (نیتروژن  99% + اکسیژن 1%، نیتروژن  97% + اکسیژن3 % و نیتروژن   95% + اکسیژن 5%)، اتمسفر تغییر یافته غیرفعال و روباز در هوای آزاد بسته بندی شدند. بررسی نتیجه ها نشان داد میوه هایی که در لایه پلی آمیدی/ پلی اتیلنی نگهداری شده بودند در مقایسه با میوه های نگهداری شده در هوای آزاد دارای کمترین مقدار کاهش وزن بودند. مقدار اسیدیته قابل تیتر  در تمام شیوه های بسته بندی با پیشرفت زمان انبارمانی افزایش یافت. مقدار اسید قابل تیتر و ماده های جامد محلول کل  زیر تاثیر ترکیب های گازی قرار نگرفتند. اتمسفر هوای آزاد که دارای بیشترین میزان اکسیژن بود فعالیت آنتی اکسیدانی میوه ها را به خوبی حفظ نمود. مقدار آنتوسیانین کل،  فنول کل و اسکوربیک اسید زیر تاثیر اتمسفر انبار و مدت زمان انبارمانی قرار گرفتند. بیشترین مقدار آنتوسیانین کل در نمونه های تیمار شده با هوای آزاد و اتمسفر تغییر یافته غیرفعال مشاهده شد که با پیشرفت زمان انبارمانی افزایش یافت. فنول کل میوه ها در بسته های اکسیژن 1%، که نسبت به دیگر تیمارها کمترین اکسیژن را داشتند، بیشتر بود. مقدار اسکوربیک اسید میوه ها با پیشرفت زمان نگهداری در انبار کاهش یافت و در نمونه هایی که زیر اکسیژن3% ، اکسیژن  5% و هوای آزاد نگهداری شده بودند، بیشترین کاهش را نشان داد.
  کلیدواژگان: انبار سرد، آنتوسیانین، ترکیب های فنولی، کیفیت میوه، لایه پلی آمیدی، پلی اتیلنی
 • مهسا بهرام پور، مریم دهستانی اردکانی*، مصطفی شیرمردی، جلال غلام نژاد صفحات 65-78

  هدف از این پژوهش کاربرد برخی ماده های آلی در خاک برای افزایش تحمل گیاه همیشه بهار (Calendula officinalis L.) به تنش خشکی بود. این پژوهش به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح به طورکامل تصادفی با سه تکرار انجام گرفت. تیمارها شامل 100% حجمی گلدان خاک زراعی (شاهد)، 1 و 2 گرم نانوکود پتاسیم به ازای یک کیلوگرم خاک، 30% حجمی گلدان کوکوپیت + 70% خاک زراعی، 30% حجمی گلدان پالم پیت + 70% خاک زراعی و 30% حجمی گلدان بقایای گیاه روناس + 70% خاک زراعی در سه سطح خشکی (40، 60 و 80 درصد ظرفیت مزرعه) بود. بر اساس نتیجه های به دست آمده با افزایش سطح تنش خشکی شاخص های رشدی گیاه به طور معنی داری کاهش یافت. بیشترین ارتفاع گیاه (3/14 سانتی متر)، تعداد برگ (3/70 عدد)، وزن تر و خشک اندام هوایی (به ترتیب 2/79 و 1/11گرم) و ریشه (به ترتیب 06/34 و 3/9 گرم) در گیاهانی که در تنش خشکی 60% ظرفیت مزرعه با بقایای روناس تیمار شده بودند، حاصل شد. در زمان اعمال تنش شدید (40% ظرفیت مزرعه) گیاهان تیمار شده با پالم پیت کمترین ارتفاع (7 سانتی متر)، تعداد برگ (6/11 عدد) و قطر سایه سار (1/10 سانتی متر) را تولید کردند. به طورکلی، بقایای گیاه روناس در مقایسه با دیگر تیمارها، به خوبی توانست تحمل گیاه را به تنش خشکی افزایش دهد. با توجه به هزینه کم، قدرت بالای نگه داری رطوبت و تخلخل بالا، بقایای روناس می تواند به عنوان بستر کشت مطلوب در مناطق خشک برای کاهش مصرف آب مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: بقایای گیاهی، پالم پیت، روناس، کوکوپیت، نانو کود پتاسیم
 • فرشته نوراللهی*، ابراهیم گنجی مقدم، مریم تاتاری، احمد اصغرزاده صفحات 79-86
  پنیرباد یکی از گونه های گیاهی با ارزش اقتصادی بالا بومی منطقه سیستان و بلوچستان است که در فضای سبز، صنایع دارو سازی و تثبیت شن های روان در مناطق کویری کاربرد دارد. شوری یکی از عامل های محدودکننده رشد و پراکنش گیاهان است. این پژوهش با هدف بررسی اثر تنش شوری (نمک های کلراید سدیم و کلراید پتاسیم) بر برخی ویژگی های ریخت شناسی و فیزیولوژیک گیاه پنیرباد انجام شد. آزمایش در قالب طرح به طورکامل تصادفی با نه تیمار و چهار تکرار به صورت گلخانه ای انجام شد. تیمارها شامل شاهد، کلراید سدیم و کلراید پتاسیم هر کدام در چهار سطح (50، 100، 150 و 200 میلی مولار) بودند. نتیجه ها نشان داد که تنش شوری بر همه ویژگی های مورد بررسی شامل مقدار پرولین، درصد نشت یونی، فلورسانس کلروفیل، وزن خشک اندام هوایی و ریشه، نسبت وزن خشک ریشه به اندام هوایی، سطح برگ، طول ریشه و درصد بقا در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود. مقایسه میانگین ها نشان داد که بیشترین مقدار پرولین و درصد نشت یونی به ترتیب 27/4 میکرومول بر گرم وزن تر و 56/%45 در تیمار 200 میلی مولار از کلراید سدیم و کمترین مقدار پرولین و درصد نشت یونی به ترتیب 4/1 میکرومول بر گرم وزن تر و 93/11% در شاهد مشاهده شد. ویژگی های ریخت شناسی زیر تاثیر تیمار کلراید سدیم در مقایسه با کلراید پتاسیم کاهش بیشتری نشان داد. بنابراین سطح برگ در تیمار 200 میلی مولار کلراید سدیم (45/58 سانتی مترمربع) در مقایسه با تیمار 200 میلی مولار کلراید پتاسیم (70/69 سانتی مترمربع) کاهش یافت. هم چنین با افزایش تنش شوری، نسبت وزن خشک ریشه به اندام هوایی افزایش یافت. بیشترین نسبت وزن خشک ریشه به اندام هوایی (01/1) در تیمار 200 میلی مولار کلراید سدیم بود. یافته ها نشان داد تحمل گیاه پنیرباد به شوری تا 100 میلی مولار می باشد، به طوری که با افزایش نمک به 200 میلی مولار، درصد بقا نسبت به شاهد 38/70% کاهش یافت. بنابراین، بر اساس نتیجه های به دست آمده از این پژوهش، می توان از این گیاه افزون بر فضای سبز، در مناطق با شوری متوسط نیز استفاده نمود.
  کلیدواژگان: پرولین، نسبت وزن خشک ریشه به اندام هوایی، درصد نشت یونی، فلورسانس کلروفیل
 • یوسف احمدی*، مرتضی خوشخوی، حسن صالحی، سعید عشقی، علی اکبر کامگار حقیقی، اکبر کرمی صفحات 87-100
  تنش شوری ازجمله عامل های مهم محیطی است که موجب کاهش رشد و عملکرد گیاهان به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک جهان می گردد. در پژوهش حاضر پاسخ جمعیت های گل محمدی سه منطقه از ایران به تنش شوری بررسی گردید. آزمایش به صورت فاکتویل در قالب طرح به طور کامل تصادفی با 5 تکرار بود. فاکتورها به صورت سه سطح شوری (آب چاه با هدایت الکتریکی 6/0، 3 و 6 دسی زیمنس بر متر) و سه جمعیت گل محمدی (میمند، کاشان و لاله زار) بودند. نتیجه ها نشان داد که تیمار شوری 6 دسی زیمنس بر متر سبب کاهش معنی دار سطح برگ در جمعیت میمند و وزن خشک ریشه و شاخساره در جمعیت کاشان شد. مقدار سبزینه در تیمار شوری 6 دسی زیمنس بر متر نسبت به شاهد در جمعیت میمند دارای بیشترین کاهش (از 44/0 به 3/0 میلی گرم در وزن تازه) بود. افزایش سطح شوری به 6 دسی زیمنس بر متر سبب افزایش معنی داری در سطح پرولین و فعالیت آنزیم های کاتالاز، پراکسیداز (به ترتیب 4/8 و 76/11 واحد آنزیمی در میلی گرم وزن تازه) و سوپراکسید دیسموتاز (17/7 واحد آنزیمی در میلی گرم پروتئین) در برگ گیاهان جمعیت لاله زار شد. انباشت بیشترین مقدار یون سدیم و کلر در برگ ها اتفاق افتاد که جمعیت لاله زار در تیمار شوری 6 دسی زیمنس بر متر بیشترین غلظت یون سدیم (6/19 میکرومول در گرم وزن خشک) و جمعیت میمند بیشترین غلظت یون کلر (51/111 میکرومول در میلی گرم وزن خشک) را داشتند. با افزایش سطح تنش شوری مقدار یون پتاسیم در برگ هر سه جمعیت تغییر محسوسی نداشت در حالیکه مقدار آن در ساقه و ریشه با افزایش تنش شوری به طور معنی داری افزایش یافت و بیشترین افزایش یون پتاسیم در ساقه (89/10 میکرومول در گرم وزن خشک) و ریشه (87/6 میکرومول در گرم وزن خشک) در  تیمار 6 دسی زیمنس بر متر در جمعیت لاله زار مشاهده شد. در جمع، با توجه به داده های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که جمعیت لاله زار بیشترین تحمل و جمعیت میمند کمترین تحمل  را نسبت به تنش شوری داشتند.
  کلیدواژگان: گل محمدی، آنزیم، پرولین، تحمل به شوری
 • سعید نواب پور*، گزل کاظمی، ابوالفضل مازندرانی صفحات 101-112
  اسفناج از جمله سبزی های مهم با خواص تغذیه‎ای بالا بوده و تولید آن در مناطق شمالی کشور جایگاه ویژه ای دارد. تنش های مختلف محیطی با رشدی فزاینده تهدیدی جدی بر جنبه های کیفی تولید این محصول محسوب می شوند. این تنش ها بیشتر با افزایش مقدار رادیکال های فعال اکسیژن موجب خسارت هایی جدی و حتی جبران ناپذیری می گردند. در این پژوهش با اعمال تنش اکسیداتیو مصنوعی توسط محلول پاشی نیترات نقره (غلظت های صفر، 1 و 2 میلی مولار) و اعمال پیش تیمار اسکوربیک اسید (صفر و 20 میلی مولار) بر اسفناج Spinacea oleracea L. (New Persian cultivar)، ویژگی های رشدی مورد ارزیابی قرار گرفت. این ویژگی‎ها شامل پدیدگان ظاهری، سطح برگ، مقدار ماده خشک، سرعت رشد و ویژگی های کیفی شامل مقدار پروتئین، کلروفیل (a و b)، سطح تنش اکسیداتیو یاخته ای (سنجش TBARM و LOX) بود. صفات مورد نظر پس از اعمال تیمار در زمان های 12، 24 و 48 ساعت پس از محلول پاشی تیمارها ارزیابی گردید. این مطالعه در شرایط گلخانه در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. اعمال تیمارهای آزمایشی به صورت محلول پاشی و در محدوده آغازین بیشینه رشد رویشی صورت پذیرفت. نتیجه ها نشان داد محلول پاشی اسکوربیک اسید هیچ گونه اثر منفی بر ویژگی های مورد بررسی نداشت در حالی که محلول پاشی نیترات نقره منجر به کاهش چشمگیر در بیشتر ویژگی های مطلوب و هم چنین افزایش مقدار سطح اکسیداسیون یاخته ای و فعالیت آنزیم لیپوکسیژناز گردید. نتیجه بررسی مقدار بیان نسبی ژن نیترات ردوکتاز نشان داد که کاربرد اسکوربیک اسید باعث افزایش مقدار بیان ژن نیترات ردوکتاز نسبت به شاهد گردید و از سویی کاربرد نیترات نقره مقدار بیان ژن نیترات ردوکتاز را کاهش داد. کاربرد محلول پاشی اسکوربیک اسید 2 ساعت قبل از تیمار نیترات نقره منجر به بهبود نسبی ویژگی های مورد مطالعه گردید.
  کلیدواژگان: اسفناج، مقدار پروتئین، ویژگی های رشدی، مقدار کلروفیل، اکسیداسیون یاخته ای
|
 • Hamid Reza Tahanian, Ali Ebadi*, Ali Reza Salami Pages 1-10
  The synchronization of salt stress and dominance of calcareous soils in warm and dry climate regions has led to alkaline salinity stress in vineyards. In this study, the effects of salinity and bicarbonate stresses (alone or in combination) on photosynthetic reactions and nutrient variations of Vitis vinifera ‘Shahroudi’ as a susceptible grape cultivar were evaluated. Using stenting method, scions of this cultivar were grafted on 140Ru, Asgari, and Yaghouti rootstocks. Ungrafted plants were also used to study the impact of rootstocks. Salinity stress which was applied at two levels of zero and 50 mM sodium chloride and bicarbonate stress at two levels of 0 and 5 mM potassium bicarbonate. Results of this study showed significant effect of these three factors (salinity, bicarbonate and rootstock) on catalase activity, transpiration rate, and specific leaf area. Salinity stress reduced total iron content by 36% and alkaline-salt stress decreased 25% of pure leaf photosynthesis. In saline and alkaline conditions, the highest amount of absorbed Cl- and Na+ was observed in Asgari (as compared to ungrafted plants). Results of this study confirmed differences between V. vinifera genotypes in response to salt and bicarbonate stress. Based on this study, Asgari rootstock could be recommended as a suitable rootstock for Vitis vinifera ‘Shahroudi’ in calcareous and saline soils.
  Keywords: Alkaline-salt stress, Vitis vinifera ‘Asgari’ rootstock, Catalase, Lime, Total iron
 • Mohamad Merikhi*, Mohamad Reza Asghari, Bijan Kavoosi Pages 11-20
  In order to evaluate the effects of methyl jasmonate on quality of ‘Rabab’ pomegranate, an experiment was conducted as a completely randomized design with 3 replications. Trees were sprayed with different concentrations of methyl jasmonate (0, 0.1, 0.3, and 0.5 mM) at four different stages of fruit development including full bloom, 30, 60, and 90 days after full bloom.Control trees were sprayed with distilled water. Some quality attributes of the fruit including fruit fresh weight, soluble solids content, pH, total acidity, total phenolics, total antioxidant activity, color index, and ascorbic acid content were evaluated. Methyl jasmonate at a concentration-dependent manner enhanced fruit quality attributes including phytochemical compounds. MeJA at 0.5 mmol L−1 significantly (P≤0.05) enhanced fruit fresh weight, pH, total phenolics, antioxidant activity, and ascorbic acid content and reduced total acidity of fruit juice. Fruits sprayed with 0.5 mmol L−1 caused a significant increase of ‘a’ and chroma indexes. The higher values of L, b value and Hue angel were observed in fruits pretreated with 0.1 mmol L-1 MeJA and control fruit. According to the findings of this study, foliar spraying with 0.5 mmol L−1 MeJA may be considered as an effective nonchemical method for enhancing pomegranate fruit quality attributes and phytochemical compounds.
  Keywords: Antioxidant activity, Color, Soluble solids content, Total Phenol
 • Marziyeh Askarnejad, Hamid Sodaeeizadeh*, Asghar Mosleh Arani, Rostam Yazdani Biouki Pages 21-30

  The purpose of this research was to determine the effects of different silicon concentrations on the physiological and morphological characteristics of purple basil under drought stress conditions. For this purpose, a factorial experiment based on a completely randomized design with three replications was done. The studied factors were four levels of drought stress (25, 50, 75, and 100% full irrigation) and 3 levels of silicon foliar application (0, 1, and 1.5 mM). Results showed that height, number of leaves, dry weight of shoots, and a, b, and total chlorophyll content of the purple basil had a significant decrease with increasing of drought stress (P<0.01). Using silicon especially at1 mM, the damages of drought stress on purple basil was decreased compared to control. Generally, the results of this research represent the positive role of silicon in decreasing the effects caused by drought stress in studied plant.

  Keywords: Full irrigation, Greenhouse, Number of Leaf, Root dry weight
 • Mahmood Esna, Ashari*, Marzieh Hadian Deljoo Pages 31-40
  Citrus trees are susceptible to salinity. In the present study, the response of trifoliate sour orange (Poncirus  trifoliata L.) to the salinity stress at the presence of Arbuscular Mycorrhizal Fungi (AMF) was investigated. Forty-day-old seedlings were inoculated with three species of AMF in combinations including Glomus mosseae + Glomus intraradices, Glomus mosseae + Glomus hoi, Glomus intraradices + Glomus hoi, Glomus mosseae + Glomus intraradices + Glomus hoi and no fungi “control”. After 175 days of inoculation, seedlings were exposed to 35 and 70 mM NaCl for 45 days. Mycorrhizal inoculation especially with the combination of G. mosseae + G. hoi increased the leaves relative water content as well as the amounts of chlorophyll and osmolites. There was a significant reduction in the amounts of malondialdehyde and hydrogen peroxide in the leaves in colonized seedlings compared to the control. The concentrations of Na and Cl in the  leaves were higher when salinity increased, while the concentration of N, P, K, Ca and Mg were significantly decreased. On the other hand, inoculation with AMF resulted in a significant increase in the concentrations of N, P, K, Ca, and Mg in colonized seedlings. In general, AMF was able to help the sour orange seedlings against salinity by increasing the leaf nutrient elements and reducing oxidative damage.
  Keywords: Inoculation, Malondealdehyde, Hydrogen peroxide, Oxidative damage
 • Sedighe Amozadeh, Farshad Dashti*, Hassan Sarikhani Pages 43-50

  Melatonin (N-acetyl-5-methoxytryptamine) is a highly conserved molecule that is not exclusive to the animal kingdom and its presence in plants has been confirmed by numerous studies. Melatonin has delayed flowering in some day-sensitive plants. When spinach enters the reproduction phase, its nutritional value is markedly reduced. This experiment was conducted to evaluate the effects of melatonin on some growth and flowering traits of spinach based on a completely randomized design with 8 treatments and 12 replications. Treatments included seed priming and foliar application of melatonin at concentrations of 0, 25, 50, and 100 mg L-1. The results showed that leaf area, fresh and dry weight of shoots, the number of lateral roots, chlorophyll content, and the amount of endogenous melatonin in seed-primed plants were increased by 14.8, 21.8, 22, 29.86, 64.78, and 97%, respectively. Flowering time of plants was delayed by exogenous application of melatonin. Plants derived from seeds primed with 100 mg L-1 of melatonin showed greater days to flowering with higher number of leaves at this stage. This delay in flowering was confirmed at the microscopic level by examining the meristems at four-leaf stage. Based on the results of this study, it can be concluded that melatonin delayed the transition to the reproductive phase and left the plant in the vegetative phase by enhancing vegetative growth of the spinach plant.

  Keywords: Delayed flowering, Photoperiod, Apical meristem, Endogenous melatonin
 • Mohammad Reza Safizadeh* Pages 51-64
  This experiment was conducted to investigate the effects of active and passive-modified atmosphere packaging (MAP) on quality attributes of pomegranate fruits (Ponica granatum cv. Rabab Ney-Riz) stored at 5°C for 4 months. Fruits were individually packaged in a high barrier polyamide/polyethylene film under active-MA free of Co2 (1% O2 + 99 % N2, 3 % O2 + 97 % N2, 5% O2 + 95 % N2), passive-MA and open top in air. Evaluation of results showed that fruits stored under polyamide/polyethylene film had the minimum weight loss compared to those stored in air. Titratable acid content was increased in all packaging methods with increasing storage time. Titratable acid and total Soluble Solid contents were not influenced by gas composition. High O2 atmosphere (open air) well maintained antioxidant activity of fruits. Contents of total anthocyanin, total phenol and ascorbic acid were affected by the storage atmosphere and time. The Highest contents of total anthocyanin were observed in samples of open air and passive-MAP which increased with the progress of storage time. Total phenolic contents in fruits were highest for 1% O2 packages which had the lowest O2 compared to the other treatments. Ascorbic acid content of fruits was decreased with increase in storage time and revealed the most reduction in samples stored under 3 % O2, 5% O2, and open air.
  Keywords: Anthocyanin, Cold storage, Fruit quality, Phenolic compounds, Polyamide, Polyethylene film
 • Mahsa Bahrampoor, Maryam Dehestani Ardakani*, Mostafa Shirmardi, Jalal Gholamnezhad Pages 65-78

  Aim of this study was the application of some organic materials in soil to improve pot marigold plant (Calendula officinalis L.) tolerance to drought stress. Experiment was performed as factorial based on a completely randomized design with three replications. Treatments were consisted of 100% of pot volume soil (control), 1 and 2 g kg-1 nano-potassioum fertilizer, 30% of pot volume cocopeat (v/v) + 70% soil, 30% of pot volume palmpeat + 70% soil and 30% of pot volume madder plant residues + 70% soil in three levels of drought stress (40, 60, and 80% of field capacity). According to the results, with increasing the drought stress, growth parameters were significantly decreased. The highest plant height (14.3 cm), leaf number (70.3), fresh and dry weight of shoot (79.2 and 11.1 g respectively) and roots (34.06 and 9.3 g respectively) were obtained in interaction of madder plant resideue and 60% field capacity drough stress treatment. In severe stress (40% field capacity), plants in medium with palm peat showed the lowest height (7 cm), leaf number (11.6) and crown diameter (10.1 cm). Generally, results showed that madder plant residues with compared to other treatments increased pot marigold resistance to drought stress. Regard to low cost, high moisture keeping and high porosity of madder plant residues, it could be as a suitable substance in arid land to reduce water consumption.

  Keywords: Cocopeat, Madder, Nano-potassium, Palm peat, Plant residues
 • Fereshte Nurollahi*, Ebrahim Ganji Moghadam, Maryam Tatari, Ahmad Asgharzade Pages 79-86
  Withania (Withania coagulans Dunal.) is one of the most economically important plants endemic to Sistan and Baluchestan province in Iran.  This plant is used in landscape, pharmaceutical industries and stabilization of sand in desert areas. Salinity is one of the limiting factors of growth and geographical distribution of plants. This study was conducted to evaluate the effects of salinity stress (sodium chloride and potassium chloride) on some morphological and physiological characteristics of withania. The experiment was laid out based on a completely randomized design with 9 treatments and 4 replications under greenhouse conditions. Treatments were: control (without stress) and sodium chloride and potassium chloride in four levels (50, 100, 150, and 200 mM). The results showed that salinity stress significantly affected proline content, Ioninc leakage percentage, Fluorescence chlorophyll, shoot and root dry weight, root to shoot dry weight ratio, leave surface, root length and survival percentage (P≤1%). Mean Comparisons showed that the highest value of proline and Ioninc leakage percentage respectively 4.27 (μmol g-1 FW) and 45.56% were obtained at 200 mM of NaCl and The least value of proline and Ioninc leakage percentage were observed at control. Morphological indices showed more decline under NaCl treatment compared to KCl. so that, leave surface decreased at 200 mM NaCl (58.45 cm2) compared to 200 mM KC (69.70 cm2). Also, with increasing salinity stress, root to shoot dry weight ratio was increased. The maximum amount of root to shoot dry weight ratio (1.01) was obtained at 200 mM of NaCl. Our findings showed that the tolerance of withania to salinity stress was determined equal to 100 mM, while with increasing salinity stress to 200 mM, percentage of survival was decreased (70.38%) compared to the control. Therefore, based on the obtained results, in addition to the use in landscape, withania can be used in saline areas.
  Keywords: Chlorophyll fluorescence, Ionic leakage percent, Proline, Root to shoot dry weight ratio
 • Youssef Ahmadi*, Morteza Khosh, Khui, Hasan Salehi, Saeid Eshghi, Ali Akbar Kamgar Haghighi, Akbar Karami Pages 87-100
  Salinity stress is one of the important environmental factors that reduces the growth and yield of plants, especially in arid and semi-arid regions of the world. To investigate the effect of salinity levels (0.6, 3, and 6 dS m-1) on 3 populations of damask rose (from Fars, Kerman, and Isfahan provinces) a factorial experiment was conducted in a completely randomized design with four replications and some growth and Biochemical parameters were evaluated. Results showed that 6 dS m-1 salinity significantly reduced leaf area in Mayand population and root and shoot dry weight in Kashan population. The reduction of chlorophyll content in the treatment of 6 dS/m was more than that of control in the Meymand population (from 0.44 to 0.3 mg FW). Lalehzar population had the highest proline content (15.84 μmol mg-1 FW) and the highest activity of catalase (8.4 U mg-1 FW), peroxidase (11.76 U mg-1 FW), and superoxide dismutase (17.7 U mg-1 protein) at the concentration of 6 dS m-1. The accumulation of the highest amount of sodium and chloride ions occurred in the leaves. Lalehzar and Meymand populations had the highest concentrations of sodium ions (19.6 μmol g-1 DW) and chlorine (11.51 μmol g-1 DW) at 6 dS m-1, respectively. With increase in salinity levels, the amount of potassium ion in leaf in all three populations did not change significantly, while its increased amount in stem and root was significantly. Lalehzar population had the highest potassium ion in stem (10.89 μmol g-1 DW) and root (6.87 μmol g-1 DW)  at the concentration of 6 dS m-1. Totally, from data obtained in this investigation, it may be concluded that Lalehzar and Meymand populations had the highest and lowest tolerance tolerance to salinity respectively.
  Keywords: Damask rose, Enzyme, Proline, Salt tolerance
 • Saeid Navabpour*, Gozal Kazemi, Abolfazl Mazandarnai Pages 101-112
  Spinach is one the most important vegetables with high qualities that is widely cultivated in northern region of Iran. Environmental stresses are excessively grown up and they are serious threat in quality of cultivated spinach. These stressed generally cause dreadful damages in plant cells via increasing reactive oxygen species (ROS). In this study oxidative stress has been applied by using AgNO3 (0, 1, 2 mM) spray, also peri-treatment of ascorbic acid (0, 20 mM) was used followed by AgNO3 treatment. The measured traits included phenotypic performance, leaf area, dry mass, growth index, leaf protein, chlorophyll and oxidative cellular levels (LOX and TBARM assay) during sampling period (12, 24, 48 h) after sprayed treatments. The New Persian cultivar was used in greenhouse condition with 6 treatments in RBCD design format with 4 replications. Treatments have sprayed at maximum of vegetative growth (maximum leaf area). The results showed sprayed of ascorbic acid had no detrimental effect on studied traits. Whereas, sprayed of AgNO3 caused some decline in the amount of most traits as well as some increase in the content of TBARM and LOX. Nitrate reductase gene expression relatively increased by ascorbic acid compared with control (water spray). Whereas, applying AgNO3 significantly decline nitrate reductase gene expression. However, applying pretreatment of ascorbic acid followed by AgNO3 after 2 h retrieved mostly all studied traits.
  Keywords: Chlorophyll content, Growth parameters, Protein content, Cellular oxidation, Spinach