فهرست مطالب

پژوهش در هنر و علوم انسانی - سال چهارم شماره 5 (پیاپی 19، مهر 1398)
 • سال چهارم شماره 5 (پیاپی 19، مهر 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/07/18
 • تعداد عناوین: 5
|
 • وحید رشیدوش* صفحات 1-10

   برگزاری مراسم گوناگون اجتماعی شامل سوگواری ,جشنها و اعیاد از مهمترین خصوصیات جوامع انسانی است که اجرای ، برگزاری مراسم گوناگون اجتماعی شامل سوگواری آنها از زمانهای کهن تا به امروز استمرار داشته است. در همه جهان به خاطر مناسبتهای خاص، روزها و ماه هایی از سال ملی یا خانوادگی در ، را برای انجام آداب ورسوم معین اختصاص میدهند. بررسی و شناخت مراسم سوگواری اعم از مذهبی شمار فرهنگ عامه محسوب میشود که یکی از زمینه های پژوهش در علم مردم شناسی است. اجرای مراسم و آیین های میراث اجتماعی جامعه را ابقا میکند و ضمن غنی سازی فرهنگ و همبستگی ارزشهای پایدار، آن را به نسلهای ، مذهبی آینده انتقال میدهد .یکی از مراسمی که در پیوند و همبستگی اجتماعی شیعیان و به خصوص ایرانیان نقش اساسی را ایفا میکند، مراسم ماه محرم میباشد .آداب ورسوم حاکم بر عزاداری های مذهبی سالار شهیدان یکی از دیدنی ترین و عرفانی ترین مراسم شهرستان مراغه محسوب میشود. از مهمترین این مراسم، آیین احرام بندی یا آئین الله الله حسینا واینا است که در صبح روز عاشورا با حضور خیل عظیم هزاران نفر از عزاداران برگزار میشود. در این راستا، هدف از پژوهش حاضر که به روش کتابخانه ای و میدانی صورت گرفت است، بررسی و مطالعه مردم شناختی مراسم آئین مذهبی و سنتی الله الله حسینا واینا در این شهرستان میباشد.

  کلیدواژگان: حادثه کربلا، مراسم الله الله حسینه وینا، شهرستان مراغه.، سوگواری، آیین عزاداری
 • ابوالقاسم بهزادی گودری* صفحات 11-18

  بررسی خانواده های زبانی , نشان می دهد که زبان فارسی ، از خانواده زبانهای هند و اروپایی است و زبان عربی ، نشان میدهد که زبان فارسی ، بررسی خانواده های زبانی زبان های حام و سامی است اما با ورود اسلام به ایران، توجه ویژهای به ساختار و محتوای زبان عربی پیدا شد بهطوری که اشتراکات و تعاملات فراوانی چه در حوزه واژگانی و چه در حوزه دستوری پیدا کردند و اکنون در ، زبان فارسی و زبان عربی عناصر دخیل وجود دارد؛ عناصری که برای تکمیل هر دو زبان، بین یکدیگر، داد و ستد شده ، هر دو زبان فارسی و عربی ازآن جهت اهمیت دارد که این دو زبان، در طی مراحل تکاملی خویش، ، است. پرداختن به این ویژگی های دستوری ارتباطات و اشتراکات فراوانی داشته اند و از نظر علمی چنانچه این محملهای اشتراک، بررسی گردد، بسیاری از نکات ، مبهم در دستگاه زبانی و دستوری هر دو زبان را برطرف میکند. این تحقیق بر اساس روش کتابخانهای و سندکاوی به طور تخصصی به حوزه نحوی زبان فارسی و عربی در زمینه جملات مرکب پرداخته است و در پی آن است که به ساختار اینگونه جملات بپردازد. یافته های این تحقیق، نشان میدهد که این جملات، در زمینه ساختار و جملات تاویلی نقاط اشتراکی دارند که در این مقاله به آن میپردازیم.

  کلیدواژگان: جمله، ساختار جمله، جمله مرکب.، نحو عربی، دستور فارسی
 • محمد یعقوبلو، احد نژاد ابراهیمی* صفحات 19-33

  در بررسی رابطه ی مباحث نظری  و علمی در معماری, هندسه همواره حلقه واسط این ارتباط بوده است. هندسه جایگاه ، در بررسی رابطه ی مباحث نظری و عملی در معماری ابن سینا و ، اخوان الصفا ، ویژه های در بین حکمای گذشته همچون ارسطو، افلاطون و به ویژه فیثاغورس و در ایران فارابی بوزجانی و خوارزمی داشته است. همچنین اندیشمندان معاصر ، غزالی؛ و در بین ریاضی دانان همچون ابوریحان بیرونی توجه خاصی به این مسئله نشان دادهاند .هندسه یکی از ارکان نظریه های فلسفی و حکمی بوده است و نقش اساسی در شکل گیری معماری داشته است. سوال تحقیق این است که جایگاه هندسه نظری در آرای قرآن، حکما، ریاضی دانان و اندیشمندان معاصر چگونه بوده است؟ پژوهش با روش توصیفی تحلیلی انجام شده و نتیجه آن اینکه هندسه در آرای حکما به عنوان جوهر اشیا، روشن ترین قالب زبانی جهت توصیف قلمرو ماوراءالطبیعه، دانش واقعیت های انتزاعی دانسته شده است و در بین حکمای ایران در ابتدا به صورت عرفانی و معنوی به آن پرداخته شده، سپس به دو بخش هندسه نظری و عملی تقسیم شده است. در بین ریاضی دانان بیشتر به جنبه های عملی هندسه توجه شده است و نظرات اندیشمندان تزیین محض و عرفانی نماد ، معاصر را میتوان به چهار رویکرد کلی شامل، آشنایی کلی با هندسه، هندسه کاربردی گرایی دسته بندی کرد.

  کلیدواژگان: هندسه در قرآن، هندسه در آرای حکما، هندسه در آرای ریاضی دانان، هندسه نظری اندیشمندان معاصر، هندسه نظری
 • مریم زنگنه*، مسعود بیژنی، بهمن خسروی پور، محمد خدا مراد پور صفحات 35-44

  هدف از انجام این پژوهش سنجش نگرش دانش آموزان دو مقطع راهنمایی و دبیرستان نسبت به عوامل موثر بر استفاده از از لحاظ زمانی گذشته نگر و از جنبه ی ، کتابخانه در منطقه باوی از شهرستان اهواز بود. روش تحقیق این مطالعه پیمایشی نفر به دست آمد که برای افزایش 300 همبستگی است. حجم نمونه با استفاده از آمار کوکران ، عملیات آماری توصیفی نفر افزایش داده شد. روش نمونه گیری با توجه به ویژگی جامعه ی مورد مطالعه "خوشه ای" انتخاب شد. 386 اطمینان به ابزار اندازه گیری و سنجش نگرش در این تحقیق "پرسشنامه" بود که روایی آن توسط برخی از صاحب نظران و اساتید 0/7 مجرب تایید گردید. پایایی پرسشنامه به وسیله یک مطالعه پیش آهنگ و محاسبهی ضریب آلفای کرونباخ (بیشتر از و از معیارهایی مانند میانگین، SPSS برای تمامی متغیرها) مورد تایید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار و آزمونهای همبستگی استفاده شد. یافته ها نشان داد که میان دو متغیر F و t انحراف معیار، آزمونهای مقایسهای "سن" و "میزان رضایت از فضا و تجهیزات کتابخانه" با "میزان استفاده از کتابخانه" رابطه ی مستقیم و معنی داری با سطح خطای یک درصد وجود دارد.

  کلیدواژگان: اهواز، نگرش، کتابخانه های مدارس، دانش آموزان مقطع راهنمایی و دبیرستان، منطقه باوی
 • امین احمدی بیرگانی* صفحات 47-55

  انقلاب مشروطه، یکی از پدیده های قابل توجه تاریخ معاصر ایران است که همچون سایر انقلاب ها برآیند شماری از زمینه ها و عوامل گوناگون میباشد .یکی از گروه های اجتماعی که در این نهضت نقش داشته قوم جلیل بختیاری بود. ورود بختیاری ها بهصف مشروطه خواهان، یکی از فرازهای تاریخ این قوم و یکی از عوامل در کنار سلسله علل انقلاب مشروطه ایران به حساب میآید. طرفداری قوم بختیاری از مشروطیت و قیام آن بر ضد دستگاه استبدادی یکی از مهمترین عواملی است که در تقدیرات آزادی ملت ایران تاثیرات بسزایی داشت و هرگاه بختیاری ها به یاری مشروطه خواهان بر نمی خواستند ظن قوی میرود که به این زودی ها ملت ایران از چنگال استبداد رهایی پیدا نمیکرد. با فتح اصفهان و ، تهران به دست عدالت خواهان بختیاری به رهبری سردار اسعد و استقرار مشروطیت و قانون و افتتاح مجلس شورای ملی حاکی از جایگاه و نقش اساسی این قوم در ماجرای مشروطه است. نقش حاج علیقلی خان سردار اسعد در خدمات قوم بختیاری در نهضت مشروطه غیرقابل انکار است. نهضتی که به تثبیت حقوق قطعی مردم در مقابل حاکمیت، در قالب قانون اساسی و متمم آن پرداخت.

  کلیدواژگان: سردار اسعد، فتح تهران، فتح اصفهان، مشروطه، قوم بختیاری