فهرست مطالب

پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی - پیاپی 7 (تابستان 1398)
 • پیاپی 7 (تابستان 1398)
 • جلد اول
 • تاریخ انتشار: 1398/06/31
 • تعداد عناوین: 5
|
 • فرزین رضایی*، مریم مرادی، لیلا مرادی صفحات 1-12

  با توجه به اهمیت نگهداشت وجوه نقد و مقایسه پذیری صورت های مالی در بازار سرمایه، این پژوهش در پی بررسی تاثیر تمرکز مالکیت و چرخه های عملیاتی بر رابطه بین قابلیت مقایسه صورتهای مالی و نگهداشت وجوه نقد شرکتها صورت گرفته است. در این راستا برای رسیدن به اهداف پژوهش، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1393 تا 1397 مورد آزمون قرار گرفته شد. در این پژوهش از رگرسیون خطی چندگانه به روش داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج نشان دهنده، ارتباط معناداری بین قابلیت مقایسه صورتهای مالی و نگهداشت وجوه نقد وجود دارد. بر اساس یافته ها، تاثیر چرخه های عملیاتی بر رابطه بین قابلیت مقایسه صورتهای مالی و نگهداشت وجوه نقد معنادار میباشد، همچنین تاثیر چرخه های عملیاتی و تمرکز مالکیت بر رابطه بین قابلیت مقایسه صورتهای مالی و نگهداشت وجوه نقد معنادار میباشد.

  کلیدواژگان: قابلیت مقایسه، نگهداشت وجوه نقد، تمرکز مالکیت، چرخه های عملیاتی
 • آرمین صالحی، پرویز سعیدی صفحات 13-20

  از فساد و عدم شفافیت به عنوان یک مشکل اساسی در هر ساختار یاد می شود که فارغ از نوع و جایگاه یک کشور یا شرکت در سطوح خرد و کلان قابل رخ دادن است. پدیدهای که از پیدایش آن را به نخستین دیوان سالاری و ساختار دولتی مرتبط می سازند. این پدیده با اثرگذاری منفی که بر هر ساختاری دارد به عنوان یکی از جدیترین موانع رشد و پیشرفت از آن یاد میشود. عدم رشد، جلوگیری از رقابت و تشدید انحصار از جمله پیامدهای فساد و عدم شفافیت است. حسابداری عمومی بهعنوان یکی از مهمترین بخشهای حسابداری در این زمینه دارای نقش و جایگاه ویژهای است. درواقع این نوع حسابداری از یکسو فضای کمی را برای فساد باقی می-گذارد و شفافیت همراه با حسابداری خوب باعث زیر فشار قرار گرفتن دولت برای مدیریت درست و دقیق امور مالی می شود و از سوی دیگر در حسابداری عمومی نیز حسابداری تعهدی دستیابی به شفافیت را تسهیل نموده و پیاده سازی حسابداری تعهدی در بخش عمومی بهطور مستقیم و غیرمستقیم باعث افزایش شفافیت میگردد. هدف این مقاله ارائه مطالبی در حوزه حسابداری بخش عمومی و جایگاه آن در کاهش فساد و ایجاد شفافیت است. این مقاله ضمن پرداختن به فساد از دیدگاه های گوناگون به انواع آن پرداخته و جایگاه شفافیت را در حوزه های حسابداری بخش عمومی مطرح و در پایان با نتیجه گیری و پیشنهادها پایان می پذیرد.

  کلیدواژگان: حسابداری عمومی، حسابداری تعهدی، فساد، شفافیت
 • علی محمد شریفی عارفی*، محمدصادق زارع، نظامعلی وفایی صفحات 21-34

  این تحقیق بر حسب هدف از نوع کاربردی، بر حسب بعد زمانی از نوع طولی، برحسب نحوه گردآوری داده ها از نوع آرشیوی یا پس رویدادی، بر حسب ماهیت داده ها از نوع کمی و بر حسب منطق استدلالی قیاسی-استقرایی می باشد. با توجه به اینکه هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین حضور نماینده زن در هیئت مدیره و کیفیت سود شرکتها است، از مدل رگرسیون چندمتغیره برای ارزیابی این رابطه استفاده می شود. در عین حال با توجه به اینکه ماهیت داده های این مطالعه، داده های ترکیبی است، مدل بهکار گرفته شده یک مدل پانل چندمتغیره است. جامعه آماری این پژوهش کل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند. در این پژوهش، صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس طی سالهای 1387 الی 1393 به مدت 8 سال مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرد. روش گردآوری داده ها میدانی و آرشیوی می باشد روش نمونه گیری بر اساس حذف سیستماتیک (غربالگری) میباشد. نتایج نشان میدهد که حضور نماینده زن در هیئت مدیره ، تاثیر معناداری بر اقلام تعهدی اختیاری شرکتها دارد. با توجه به ضریب متغیر حضور نماینده زن در هیئت مدیره که برابر با 0/0325- (علامت ضرایب منفی است) می باشد، می توان بیان نمود که رابطه معکوسی بین این متغیر و متغیر اقلام تعهدی اختیاری وجود دارد. یعنی اینکه با افزایش حضور نماینده زن در هیئتمدیره شرکتها، اقلام تعهدی اختیاری شرکتها کاهش مییابد، اما از آنجائی که در این پژوهش اقلام تعهدی اختیاری به عنوان جانشین معکوس متغیر کیفیت سود شرکتها در نظر گرفته شده است، در نتیجه میتوان بیان نمود که با افزایش حضور نماینده زن در هیئت مدیره شرکتها، اقلام تعهدی اختیاری شرکتها کاهش و در نتیجه کیفیت سود شرکتها افزایش می یابد.

  کلیدواژگان: نماینده زن، هیئت مدیره، کیفیت سود، بورس اوراق بهادار
 • سعید رشنویی*، محمدسعید کرمی صفحات 35-42

  سود تقسیمی که یکی از اجزای بازده سهام است، نقش بسزایی در تصمیمات مالی سرمایه گذاران و مدیران دارد بنابراین آنان همواره به دنبال الگوهای مختلفی برای بررسی و شناخت عوامل موثر بر پرداخت سود نقدی و پیش بینی سود تقسیمی هستند. با توجه به جایگاه صنعت بانک در بازار سرمایه ایران، شناخت عوامل موثر بر پرداخت سود نقدی در این صنعت میتواند به تمامی ذینفعان، تصمیم گیرندگان و سرمایه گذاران دیدگاه روشنی ارائه دهد. سود سهام عمدتا به دلیل ارتباط آن با ساختار سرمایه، نقش محوری در امور مالی شرکت ایفا می کند. شناسایی عوامل موثر بر سود تقسیمی موضوع پژوهش بسیاری از پژوهشگران بوده است. نتایج آنها بیانگر اهمیت سود تقسیمی در سرنوشت شرکت است. زیرا در این تصمیمگیری مقدار پولی که باید به سرمایه گذاران پرداخت شود و همچنین مقدار پولی که باید برای سرمایه گذاری مجدد انباشته شود، مشخص می شود. از طرفی، هنوز زوایای ناشناخته بیشماری در این زمینه وجود دارد که پژوهش در این زمینه را ضروری می سازد.

  کلیدواژگان: سود، سهام، بانک، سپرده گذاران
 • علی بابا کفیلی ویجویه* صفحات 43-55

  تحقیق در مورد ارتباط کارایی موسسات حسابرسی با کشف تخلفات و تحریف های احتمالی همواره برای حسابرسان و مدیران شرکتها دارای اهمیت بوده است. جامعه آماری موردمطالعه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه مورد نظر تعداد 25 شرکت در صنایع متفاوت است که با استفاده از روش حذفی سیستماتیک انتخاب شدهاند. این پژوهش از جمله پژوهشهای گذشته نگر بوده و مبتنی بر اطلاعات گذشته میباشد و برای آزمون فرضیه ها از اطلاعات تاریخی شرکتها استفاده شده است. در این تحقیق از دو گروه نمونه (کنترل و آزمون) برای آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شد. گروه آزمون شامل شرکتهایی است که موسسه حسابرسی آنها در طول دوره تحقیق، تغییر کرده و گروه کنترل شامل شرکتهایی است که در طول دوره تحقیق، موسسه حسابرسی آنها ثابت بوده و تغییر نکرده است. جامعه آماری برای انتخاب نمونه، کلیه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد که در طی چهار سال متوالی 92 تا 95 توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، حسابرسی شده باشند. از میان 371 شرکت در بورس اوراق بهادار تهران، 172 شرکت بر اساس مفروضات، شرایط و محدودیتهایی که برای گروه آزمون و کنترل در نظر گرفته شد وجود داشتند که از این میانبر طبق 5 مورد محدودیت که برای نمونه ها در نظر گرفته شد تعداد 52 شرکت برای گروه آزمون و 52 شرکت برای گروه کنترل انتخاب شدند. بین کشف تخلف توسط حسابرسان و کارایی موسسه حسابرسی رابطه معناداری وجود « دو فرضیه تحقیق عبارت بودند ». بین کشف تحریف اطلاعات توسط حسابرسان و کارایی موسسه حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد « و ». دارد بهطورکلی نتایج پژوهش نشان میدهد که کشف تخلفها، کشف تحریفها و کشف تحریف ناشی از اشتباه با کارایی موسسات حسابرسی رابطه معناداری دارد.

  کلیدواژگان: موسسه حسابرسی، تخلف، تحریف، کارایی، کیفیت حسابرسی