فهرست مطالب

 • پیاپی 2 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/07/10
 • تعداد عناوین: 4
|
 • فهیمه غفوریان محبی، احمد کربلایی محمد میگونی صفحات 1-24

  هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر خودتنظیمی زناشویی و رفتار دل‌بستگی در روابط زناشویی در زنان دارای تعارضات زناشویی بود. در این پژوهش از طرح نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شد. با استفاده از نمونه‏گیری تصادفی ساده از بین زنان متعارض مراجعه‌کننده مرکز مشاوره ناجا شهر کرج در سال 1398 تعداد 30 نفر انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 15 نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش طی 10 جلسه 90 دقیقه‏ای تحت آموزش مهارت‏های زندگی قرار گرفت، اما گروه کنترل مداخله‌ای دریافت نکرد. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه خودتنظیمی زناشویی ویلسون، چارکر، لیزیو، هالفورد و کیملین (2005)، دسترسی‌پذیری، پاسخگویی و همدم طلبی سندبرگ، بوسبی، جانسون و یوشیدا (2012) و تعارضات زناشویی براتی و ثنایی (1372) بود. داده‏ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره (مانکوا) مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد آموزش مهارت‌های زندگی بر بهبود خودتنظیمی زناشویی و رفتار دل‌بستگی در روابط زناشویی در زنان دارای تعارضات زناشویی اثربخش بود. می‏توان گفت که نتایج، آموزش مهارت‏های زندگی مثبت بر بهبود خودتنظیمی زناشویی و رفتار دل‌بستگی در روابط زناشویی در زنان دارای تعارضات زناشویی را تائید کرد.

  کلیدواژگان: مهارت های زندگی، خودتنظیمی زناشویی، رفتار دل بستگی در روابط زناشویی، تعارضات زناشویی
 • علیرضا دلقندی، سعید ویسی صفحات 25-49

  هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر آموزش حل مسئله بر تغییرپذیری سبک‌شناختی وابسته به زمینه، به مستقل از زمینه دانش‏آموزان با اضطراب ریاضی بود. پژوهش نیمه آزمایشی، با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون و پیگیری یک‌ماهه بود. جامعه آماری کلیه دانش‏آموزان پسر دوره اول متوسطه شهر کهره در سال تحصیلی 95-94 به تعداد 300 نفر بودند. تعداد 30 نفر به روش نمونه‌گیری غیر تصادفی در دسترس در گروه‏های آزمایشی و کنترل جایگزین شدند (هر گروه 15 نفر). از آزمون تصاویر پنهان ویتکین و همکاران (1971) و پرسشنامه اضطراب ریاضی پلیک و پارکر (1982) برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده شد. در فرایند اجرا، گروه آزمایش به مدت 8 جلسه تحت آموزش حل مسئله قرار گرفتند و گروه کنترل هیچ‌گونه مداخله ای را دریافت نکرد و به فعالیت های معمول خود ادامه دادند. برای تحلیل داده ها از نسخه 23 نرم‌افزار SPSS و از روش‏های آمار توصیفی و تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد که آموزش حل مسئله بر تغییرپذیری سبک‌شناختی وابسته به زمینه، به مستقل از زمینه دانش آموزان با اضطراب ریاضی موثر است (001/0>P). می توان گفت که نتایج این پژوهش برای تحقیقات آینده در زمینه به‌کارگیری حل مسئله در بهبود سبک‌شناختی دانش‏آموزان با اضطراب ریاضی دارای کاربرد است.

  کلیدواژگان: حل مسئله، تغییرپذیری سبک شناختی، اضطراب ریاضی
 • شهین حیاتی، امیر ندری صفحات 50-70

  بهره وری نیروی انسانی از جمله مباحث مهم امروز محافل مدیریتی است. دستیابی به این هدف مستلزم برنامه ریزی و درک دقیق از وقایع موجود در سازمان می باشد. امروزه بهره وری بیشتر به عنوان یک دیدگاه فکری و یک نگرش و طرز تفکر برای استمرار پیشرفت مطرح است و در عمق معنای خویش، نگرشی برای عقلانی کردن فعالیت هاست. لذا هدف اصلی این پژوهش شناسایی موانع و مشکلات عدم بهره وری نیروی انسانی در ادارات ورزش خوزستان می باشد. این مطالعه با روش توصیفی تحلیلی انجام شده است. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که موانع اصلی بهره وری ادارات ورزش خوزستان شامل عوامل مدیریتی، فردی، فرهنگی، محیطی و اجتماعی روانی می باشد.

  کلیدواژگان: بهره وری، نیروی انسانی، ادارات ورزش
 • علی محمدی، حکیم سحاقی صفحات 71-89

  ازدواج یکی از اساسی ترین و درعین‌حال حساس ترین مراحل زندگی انسان به شمار می رود. انسان بنا بر سرشت و ماهیت وجودی خویش وابستگی به غیر در پاسخ به نیازهای درونی و بیرونی خود همواره از فردگرایی گریزان بوده است. نگرش-ها به‌عنوان یک پدیده شناختی بر رغبت، احتمال ازدواج، سن و زمان ازدواج و نیز بر پایداری آن تاثیر قابل‌توجه دارد. با توجه به اینکه تاکنون مدلی در تبیین چگونگی شکل گیری نگرش به ازدواج موقت در کشور ارائه نشده است، مطالعه حاضر باهدف تبیین و ارائه یک مدل مقدماتی از این فرآیند انجام‌شده است. روش این پژوهش کیفی است و از مصاحبه تمرکز گروهی برای جمع آوری داده ها استفاده‌شده است. جهت تجزیه‌وتحلیل اطلاعات و ارائه نظریه نهائی از روش نظریه زمینه ای استفاده‌شده است. بر اساس روش نمونه گیری کیفی- هدفمند و نیز معیار اشباع نظری پانزده نفر از دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز در این مطالعه شرکت کردند و نگرش آنان نسبت به ازدواج موقت موردبررسی و تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت؛ یافته های به‌دست‌آمده با استفاده از روش " نظریه زمینه ای " شامل چهار مقوله عمده می باشند: بعد حقوقی، بعد هویتی، بعد انگیزشی و بی اعتمادی. مقوله هسته این بررسی " نگرش دانشجویان به ازدواج موقت " است که سایر مقولات عمده را در برمی گیرد. نظریه زمینه ای حاصل‌شده، در قالب یک مدل پارادایمی شامل پنج بعد شرایط علی، شرایط مداخله-گر، شرایط زمینه ای، راهبردها و پیامدها ارائه‌شده است.

  کلیدواژگان: ازدواج موقت، نگرش به ازدواج موقت، نظریه زمینه ای، مطالعه کیفی