فهرست مطالب

راهبردهای مدیریت در نظام سلامت - سال چهارم شماره 2 (تابستان 1398)
 • سال چهارم شماره 2 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/10
 • تعداد عناوین: 9
|
 • زهرا مستانه، علی موصلی* صفحه 85

  در آیه فوق به دو نکته مهم که در ارتباط با مدیریت و رهبری است، اشاره شده است: امانت داری و رفتار عادلانه. امانت در قرآن به سه صورت امانات میان انسان و خدا، انسان و دیگران و نیز انسان و خودش مطرح شده است. همچنین، در روایات متعدد به نقل از تفسیر نور، منظور از امانت، رهبری جامعه معرفی شده که مصداق بارز آن، اهل بیت علیهم السلام می باشند. در جامعه کنونی که سازمان های مراقبت بهداشتی، نقش اصلی در مدیریت امور مربوط به سلامت افراد جامعه دارند، بر سر کار آمدن مدیران لایق، کلید موفقیت این سازمان ها محسوب می شود. مدیریت این سازمان ها، امانتی است که بر عهده یک سری از افراد گذاشته می شود که به فرموده حضرت علی (ع) "هر کس خود را در جامعه بر دیگران مقدم بدارد و پیشوا شود، در حالی که بداند افراد لایق تر از او هستند، قطعا او به خدا، پیامبر و مومنان خیانت کرده است". بر این اساس، مدیران باید شایستگی های لازم را متناسب الزامات سازمان های مراقبت بهداشتی داشته باشند تا بتوان گفت که امانت به اهل و صاحبش واگذار شده است.
  داشتن رفتار عادلانه و دور از تبعیض در ارتباط با افراد زیرمجموعه، نکته مهم دیگری است که می توان از این آیه استنباط نمود. در سطح مدیریت عالی، برخورد با افراد باید متناسب با قابلیت ها و شایستگی های آن ها بوده و در انتصاب و عزل افراد یا تشویق و تنبیه آن ها به هیچ کسی ظلم روا داشته نشود. بزرگترین ثمره رعایت عدل توسط مدیر این است که هر کسی بر حسب میزان توانایی خویش در جایگاه واقعی خود قرار می گیرد که این از پایه ها و اصول اساسی کارآمدسازی سیستم های سلامت می باشد.

  کلیدواژگان: سوره، نساء، آیه ی 58
 • حسین ابراهیمی پور، الهه پوراحمدی، رضا وفایی نژاد، شاپور بدیعی، اکبر جوان *، زهرا کیوان لو صفحات 86-96
  زمینه و هدف

  مراقبت پیش بیمارستانی نقش مهمی در مدیریت بیماران نیازمند به خدمات اورژانسی و همچنین نقش حیاتی در حفظ زندگی انسان ها دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی هزینه تمام شده ماموریت های اورژانس پیش بیمارستانی دولتی بر اساس مدل هزینه یابی بر مبنای فعالیت و مقایسه آن با هزینه ماموریت های اورژانس پیش بیمارستانی خصوصی شهر مشهد در سال 1395 انجام شده است.

  روش پژوهش

   پژوهش حاضر یک مطالعه کاربردی و توصیفی- مقطعی بود. داده ها به صورت تمام شماری و با استفاده از فرم طراحی شده توسط محقق، به روش میدانی گردآوری شد. 4 گروه عمده هزینه جهت برآورد مخارج کل شناسایی گردید: 1- حقوق پرسنل 2- هزینه های جاری 3- لوازم مصرفی پزشکی 4- استهلاک. هزینه های ارائه خدمات پیش بیمارستانی به روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت محاسبه شد. در نهایت هزینه اورژانس پیش بیمارستانی در 2 بخش دولتی و خصوصی مورد مقایسه قرار گرفت. جهت بررسی عوامل موثر بر هزینه به ازای ماموریت از رگرسیون چند متغیره و آزمون های  تشخیصی  Breusch-Pagan،Ramsey RESET، Swilk و Linktest  با استفاده از نرم افزار 11.0 Stata  استفاده گردید.

  یافته ها

  میانگین هزینه تمام شده هر ماموریت در 58 پایگاه اورژانس دولتی شهر مشهد در سال 1395 برابر با 217786 ± 2114337 ریال بوده است که از این هزینه 78/51 درصد (1578445± 1660129) ریال مربوط به حقوق کارکنان، 19/24 درصد (375083 ± 406842) ریال مربوط به هزینه های جاری هر پایگاه، 2/02 درصد (42822 ± 42761) ریال مربوط به لوازم مصرفی پزشکی و 0/23 درصد (4476 ± 4796) ریال مربوط به استهلاک در هر ماموریت اورژانس پیش بیمارستانی بوده است. مبلغ قرارداد با اورژانس پیش بیمارستانی خصوصی برای سال 1395 برای هر ماموریت مبلغ 1104 هزار ریال بوده است که این میزان تقریبا نصف هزینه پیش بیمارستانی دولتی می باشد. نتایج تخمین مدل رگرسیون نیز نشان داد، در بین متغیرهای وارد شده در مدل، متغیر هزینه سوخت به عنوان متغیری تاثیرگذار بر میزان هزینه هر ماموریت شناسایی گردید (0/0001 = p). 

  نتیجه گیری

  بخش خصوصی، خدمات اورژانس پیش بیمارستانی را با قیمت کمتری ارائه می نماید. با برون سپاری خدمات، همچنین انجام  بررسی های لازم جهت اندازه گیری صرفه اقتصادی ایجاد پایگاه در یک منطقه و برنامه ریزی های لازم جهت کاهش هزینه ها در هر پایگاه می توان هزینه ها را کاهش داد.

  کلیدواژگان: هزینه تمام شده، اورژانس پیش بیمارستانی، بخش دولتی، بخش خصوصی
 • محمدهاشم بت شکن*، محمدعلی دهقان، محمد جواد محقق نیا، حسین اصلی پور، سید محمد عباس نیا صفحات 97-113
  زمینه و هدف

  در راستای دستیابی به اهداف تامین اجتماعی و نظام سلامت، ارتقای سطح کارآمدی صندوق های بیمه اجتماعی ضرورت دارد. بدین منظور چالش های بهبود تنظیم گری در این صندوق ها لازم است تعیین و مرتفع گردند. از این رو هدف مطالعه حاضر شناسایی چالش های کلیدی تنظیم گری و مدلسازی شبکه عوامل موثر مدیریتی بر آن بود.

  روش پژوهش

   این پژوهش یک تحقیق آمیخته با تقدم بخش کیفی است که در بخش کیفی از روش مرور سیستماتیک و تحلیل مضمون با نرم افزار   MaxQDA 10و در بخش کمی از روش مدلسازی ساختاری- تفسیری و تحلیل میک مک بهره گرفته شد. گردآوری داده ها در بخش کیفی از طریق مرور اسناد و پژوهش های مرتبط و در بخش کمی از طریق مراجعه به خبرگان منتخب با روش نمونه گیری هدفمند از طریق ابزار پرسشنامه انجام شده و 14 نفر از خبرگان حوزه بیمه های اجتماعی مورد نظرسنجی قرار گرفته اند.

  یافته ها

  9 عامل به عنوان چالش کلیدی در تنظیم گری صندوق های بیمه اجتماعی شناسایی شده اند که عبارتند از: 1- عدم ثبات مدیریتی؛ 2- عدم شفافیت رویکرد بیمه ای در پوشش جمعیتی؛ 3- تعدد صندوق های بیمه ای؛ 4- گسیختگی در سازماندهی صندوق ها؛ 5- عدم جامعیت قوانین و مقررات؛ 6- ضعف مقام تنظیم گری؛ 7- ضعف سیاستگذاری در مدیریت منابع مالی؛ 8- ناهماهنگی در نظام تعرفه گذاری بیمه ای کشور؛ 9- پوشش بیمه ای مشاغل غیر رسمی. که با روش مدلسازی ساختاری- تفسیری شبکه مضامین در یک مدل 4 سطحی ترسیم شد.

  نتیجه گیری

  چالش های تنظیم گری صندوق های بیمه اجتماعی کشور، ترکیبی از عواملی است که نیاز به شکل گیری رگولاتور واحد را جهت ساماندهی این صندوق ها نشان می دهد تا ضمن اصلاح ساختار مقررات گذاری و نظارت، بتواند با رویکردی جامع، بیطرف و تخصصی، متولی رفع چالش های کلیدی در لایه های 4 گانه ی احصا شده در مدل حاصل از این پژوهش شود.

  کلیدواژگان: مقررات گذاری دولت، بازنشستگی، بیمه اجتماعی، عوامل اقتصاد اجتماعی
 • اوژن کریمی*، زینب ابوخمسی، محمد ساکی صفحات 114-124
  زمینه و هدف

  در سازمان های نوین استقرار تفکر کارآفرینی و استفاده از آن امری اجتناب ناپذیر است و بینش و توانایی موسسان عامل تولد و مرگ سازمان هاست. پرورش و تقویت روحیه کارآفرینی در سازمان ها مستلزم فراهم آوردن بستری مناسب است و از جمله آن، ساختار و تشکیلات سازمانی بهینه می باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر روحیه کارآفرینی کارمندان ستاد معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز بود.

  روش پژوهش

   پژوهش حاضر به صورت مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق، کلیه کارمندان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز در سال 1396 بودند (260 نفر = n) که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد 152 نفر از آن ها به عنوان گروه نمونه انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامه ساختار سازمانی استاندارد رابینز و پرسشنامه کارآفرینی سازمانی محقق ساخته بود که ضریب پایایی آن ها از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب 0/85 و 0/81 برآورد شد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از شاخص های آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t تک متغیره و رگرسیون) و نرم افزار SPSS 19 استفاده گردید.

  یافته ها

   نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد، میانگین مولفه های کارآفرینی سازمانی در ستاد معاونت درمان دانشگاه بالاتر از حد متوسط بود و ساختار سازمانی بر کارآفرینی سازمانی (r =0/08) و رسمیت بر کارآفرینی (0/20  = r) تاثیر مثبت و معنی دار داشت. همچنین پیچیدگی بر کارآفرینی (0/16 r =) تاثیر منفی و معنی دار، تمرکز بر کارآفرینی (0/11 = r) تاثیر مثبت و غیر معنی دار داشت.

  نتیجه گیری

  می توان استدلال نمود که کاهش پیچیدگی و تفکیک افقی و عمودی در ساختار ستاد معاونت درمان و بهره گیری موثر از گایدلاین ها و رویه های استاندارد می تواند به عنوان راهکار مناسب و سودمند برای نوآوری در ارائه خدمات سلامت در بیمارستان ها و مراکز تابعه مورد استفاده قرار بگیرد.

  کلیدواژگان: ساختار سازمانی، کارآفرینی سازمانی، کارمندان
 • زهرا معصومی، مهدی صانعی*، هادی همتیان صفحات 125-135
  زمینه و هدف

  خط مشی ها پس از تدوین و تصویب، برای اجرا به مدیران ابلاغ می گردند. گاهی در مرحله اجرا دستخوش تغییراتی می شوند که آن ها را از اهداف شان دور می سازد. هدف این پژوهش ارائه الگویی است که منجر به ارتقای کیفی مرحله اجرای سیاست های تدوین شده در نظام سلامت کشور گردد.

  روش پژوهش

   مطالعه کیفی حاضر در سال 1397 انجام گرفت. برای جمع آوری اطلاعات در مرحله اول از روش کتابخانه ای با ابزار فیش برداری و در مرحله دوم میدانی، از ابزار مصاحبه های اکتشافی استفاده شد. جامعه مورد مطالعه شامل مدیران عالی وزارت بهداشت و روسای دانشگاه های علوم پزشکی و بیمارستان های دولتی بود. در این پژوهش از نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی برای انتخاب مصاحبه شوندگان استفاده شده است و جمعا 33 مصاحبه انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل داده بنیاد و برای مدل سازی از نگرش سیستمی استفاده گردید. همچنین برای آزمون مدل از مصاحبه های روایی سنجی استفاده گردید.

  یافته ها

   پس از ثبت داده های گردآوری شده و حذف مولفه های تکراری مصاحبه های اکتشافی و پیشینه تحقیق، 115 گزاره شناسایی شد. پس از رمزگذاری باز، 115 مفهوم تعریف گردید. در نهایت به وسیله رمزگذاری محوری و کدگذاری انتخابی، تعداد این ابعاد به 9 مولفه (فرهنگ عمومی، ساختاری، اطلاع رسانی، کیفیت خط مشی، سبک و شیوه اجرا، قوانین و مقررات، تخصیص منابع، نیروی انسانی توانمند و محیط) رسید. این مولفه ها هر کدام دارای ابعاد و شاخص هایی بودند که در مجموع تعداد 46 شاخص مرتبط با ارتقای ظرفیت اجرای سیاست های نظام سلامت شناسایی شد.

  نتیجه گیری

   ارتقای کیفی اجرای سیاست های تدوین شده، در لایه های مختلف نظام سلامت کشور منجر به ایجاد فضای اعتماد متقابل بین نظام سلامت کشور و سطوح گوناگون جامعه هدف، افزایش انگیزه، تقویت روحیه همکاری، تشریک مساعی و کار گروهی در مجریان و فراهم آوردن زمینه های مطلوب برای بروز خلاقیت و نوآوری در اجرای سیاست ها، ارتقای شاخص های سلامت در جامعه و کسب اعتبار نظام سلامت کشور خواهد شد.

  کلیدواژگان: خط مشی گذاری، اجرای خط مشی، مدل سیستمی
 • صدیقه ترکی، فاطمه صفری، منیره صادقی، مریم جهان بخش*، فاطمه پیکانی صفحات 136-147
  زمینه و هدف

  بیمارستان به عنوان یکی از سازمان های مهم جهت ارتقای سلامت؛ نیازمند نیروی انسانی کارآمد و بهره ور می باشد. در میان کارکنان بیمارستان، کارکنان بخش مدیریت اطلاعات سلامت وظیفه ذخیره، پردازش و عرضه اطلاعاتی را بر عهده دارند که در ارتقای کیفی خدمات بهداشتی درمانی مورد استفاده قرار می گیرد. مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط بین کیفیت زندگی کاری و بهره وری کارکنان بخش مدیریت اطلاعات سلامت انجام گرفت. 

  روش پژوهش

   مطالعه حاضر، مطالعه ای توصیفی- تحلیلی بود که به صورت مقطعی در سال 1396 بر روی تمامی کارکنان بخش مدیریت اطلاعات سلامت بیمارستان های آموزشی شهر اصفهان (165 نفر) انجام شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون و پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی گلد اسمیت گردآوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و تحلیلی نظیر ضریب همبستگی پیرسون، t مستقل، ضریب همبستگی اسپیرمن، آنالیز واریانس و آنالیز رگرسیون خطی و به وسیله نرم افزار 18  SPSSانجام گرفت.

  یافته ها

  میانگین نمره کیفیت زندگی کاری و بهره وری به ترتیب 0/51 ± 2/65 و 0/42 ± 2/64 بود که طبق آزمون t تک نمونه ای با حد متوسط اختلاف معنی داری نشان دارد (0/05 > p). بر اساس آزمون همبستگی پیرسون، رابطه مستقیم و معنی داری بین کیفیت زندگی کاری و بهره وری کارکنان وجود داشت (0/73 = r و 0/05 > p). همچنین آزمون t مستقل نشان داد که میانگین نمره بهره وری در مردان به طور معنی داری بیشتر از زنان بود (0/05 > p).

  نتیجه گیری

  با توجه به رابطه مستقیم و معنی دار کیفیت زندگی کاری و بهره وری در کارکنان بخش مدیریت اطلاعات سلامت و پایین بودن این دو مولفه در این مطالعه، مسئولین ذی ربط می توانند با اتخاذ راهکارهای مناسب از جمله طراحی فیزیکی فضای کاری به شکل ایمن و ایجاد نظام پرداخت منصفانه مطابق با سختی و شرایط کاری کارکنان این بخش، ارتقای کیفیت زندگی کاری و به دنبال آن بهبود کیفیت ارائه خدمات و بهره وری کارکنان را فراهم سازند.

  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، بهره وری، بیمارستان آموزشی، پرسنل بیمارستان
 • محمد جواد کبیر، حسن اشرفیان امیری، رضا ممتهن، رسول ظفرمند، زهرا حسن زاده، سیدداود نصرالله پور * صفحات 148-159
  زمینه و هدف

  برنامه پزشک خانواده شهری یکی از اصلاحات نسبتا بزرگ نظام مراقبت سلامت ایران است که از سال 1391 در استان های فارس و مازندران اجرا شد. نظر به گذشت نزدیک به 5 سال از اجرای برنامه، این مطالعه با هدف شناخت دستاوردها و چالش های اجرای برنامه پزشک خانواده شهری از دیدگاه مدیران و مجریان انجام گرفت.

  روش پژوهش

  این مطالعه توصیفی-تحلیلی به صورت مقطعی در زمستان 1395 در استان های فارس و مازندران انجام گرفت. جامعه پژوهش مدیران و کارشناسان پایش گر برنامه پزشک خانواده شهری و نمایندگان پزشکان خانواده و مراقبین سلامت بودند که به صورت سرشماری انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته حاوی 2 بخش و 15 سوال بود که روایی آن به تائید رسید. با برگزاری 29 پانل خبرگان، داده ها جمع آوری و در نرم افزار SPSS 23 با آزمون های t مستقل و آنووا تحلیل شد.

  یافته ها

  از کل 647 نفر مورد مطالعه در کل 2 استان با احتساب موارد تکراری، 1540 مورد دستاورد، 2387 مورد چالش و 1641 مورد راهکار عنوان گردید. میانگین تعداد دستاوردها، چالش ها و راهکارهای عنوان شده به ازای هر فرد به ترتیب 2/0 ± 2/38، 2/7 ± 3/70 و 2/0 ± 2/54 مورد بود. تکراری ترین دستاورد، چالش و راهکار ذکر شده به ترتیب، افزایش میزان بیماریابی و مراقبت بیماری ها (430 نفر)، عدم پرداخت به موقع به پزشکان (198 نفر) و تامین منابع پایدار جهت پرداخت های به موقع (119 نفر) بود. بین میانگین دستاوردها، چالش ها و راهکارهای عنوان شده و بعضی از متغیرهای فردی و اجتماعی رابطه معنی دار وجود داشت (0/05 < p).

  نتیجه گیری

  این مطالعه نشان داد افزایش میزان بیماریابی مهم ترین دستاورد و عدم پرداخت به موقع بزرگترین چالش برنامه بود که باید مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد.

  کلیدواژگان: دستاوردها و چالش ها، پزشک خانواده، پزشک خانواده شهری، دیدگاه مدیران، دیدگاه مجریان
 • آرمان بهاری*، فرزانه اسدی صفحات 160-172
  زمینه و هدف

  شبیه سازی یکی از تکنیک های مناسب برای تحلیل و ارزیابی رفتار پویای سیستم های پیچیده است.  هدف اصلی این مطالعه، توسعه ی یک مدل یکپارچه با استفاده از رویکرد شبیه سازی مبتنی بر طراحی آزمایش ها به منظور تحلیل عملکرد سیستم صف پذیرش بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان مدرس تهران بود.

  روش پژوهش

  در مطالعه توصیفی-تحلیلی حاضر، در ابتدا متغیر های موثر بر توانمند سازی کارایی منابع مشخص و با استفاده از آمار استنباطی و آزمون آنووا، تحلیل شده و اثرات فاکتور های موثر برآورد گردید. همچنین عملکرد سیستم بخش اورژانس با استفاده از نرم افزار Visual Paradigm شبیه سازی شد. سپس پاسخ های به دست آمده از اجرای مدل شبیه سازی به عنوان ورودی طراحی آزمایش در نظر گرفته شد. همچنین طرح آزمایش عاملی کامل 2 سطحی، با نقاط مرکزی مورد استفاده قرار گرفت. متغیرهای مستقل بهیار، منشی اورژانس، پرستار، متخصص قلب و تخت بستری و متغیر وابسته، صف انتظار مراجعه کننده در بخش اورژانس در مدل شبیه سازی مورد مطالعه قرار گرفته اند.

  یافته ها

  با توجه به مقدار F < Prob، طبق نتایج تحلیل واریانس اثرات قابل قبول برای مدل تعیین شدند. مقدار R2 نشان می دهد که 82/35 درصد مدل، همه تغییرپذیری داده های سطح پاسخ را، در اطراف میانگین تبیین می کند. لذا از تحلیل واریانس، می توان نتیجه گرفت فضای طراحی با مدل برآورد شده مطابقت دارد.

  نتیجه گیری

  در این پژوهش تحلیل عملکرد سیستم صف بخش اورژانس با استفاده از شبیه سازی و طراحی آزمایش، انجام گرفت. مدل رگرسیون غیر خطی توانایی پیش بینی طول صف را دارد. همچنین، این مدل با توجه به فاکتور های قابل قبول، قادر است برای پیش بینی متغیر وابسته مورد استفاده قرار بگیرد. نتایج نشان داد که کمترین مقدار طول صف براساس مدل توسعه داده شده زمانی به دست می آید که تعداد فاکتور منشی اورژانس در سطح بالا، بهیاران و پرستاران در سطح پایین خود قرار بگیرند.

  کلیدواژگان: اورژانس، شبیه سازی، بهینه سازی، بهینه سازی مدل شبیه سازی، طرح عاملی
 • نرجس سادات نسبی، فریده جلالی، نجمه بردبار، حامد فصیحی نیا، پگاه انصاری، پیوند باستانی* صفحات 173-183
  زمینه و هدف

  انتقال مدیریت در سلسله مراتب سازمان همیشه وجود دارد، بنابراین توجه به موضوع جانشین پروری بسیار مهم است. شناسایی روش های موثر و کارامد جانشین پروری منجر به موفقیت سازمان ها در سیستم مراقبت سلامت می شود. این مطالعه با هدف شناسایی ابعاد جانشین پروری و تدوین مولفه های انتخاب مدیران شبکه های بهداشتی و درمانی انجام شد.

  روش پژوهش

   مطالعه حاضر از نوع کیفی بود که با رویکرد تحلیل محتوا در سال 1397 انجام شد. در این مطالعه 42 مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. نمونه ها به شیوه نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند و داده ها به روش تحلیل چارچوب با استفاده از نرم افزار Max QDA 10  تحلیل شدند.

  یافته ها

  در این مطالعه ضمن شناسایی مولفه های موردنیاز برای احراز پست مدیر شبکه بهداشت و درمان، 4 درون مایه اصلی شامل آموزش ها و مهارت های مدیریتی، آموزش ها و مهارت های اختصاصی، شیوه های آموزشی و روش های ارزیابی مهارت ها، شناسایی شد. همچنین نکات کاربردی در بازبینی شرح وظایف مدیر شبکه بهداشت و درمان نیز شناسایی شدند.

  نتیجه گیری

  تعریف معیارها و مولفه های اساسی در انتخاب بهینه افراد و ارتقاء کیفیت خدمات، موثر خواهد بود و چارچوبی برای برنامه جانشین پروری در این خصوص ارائه می دهد و می تواند در بهبود سازمان و تصمیمات سازمانی سودمند باشد.

  کلیدواژگان: جانشین پروری، مولفه های انتخاب، مدیر شبکه بهداشت و درمان
|
 • Ali Moseli* Page 85

  No Abstract

 • Hossein Ebrahimi Pour, Elahe Pourahmadi, Reza Vafayinezhad, Shapour Badie, Zahra Keyvanlou, Akbar Javan * Pages 86-96
  Background

  Pre-hospital care plays an important role in managing patients who require emergency services and preserving human life. The aim of this study was to evaluate the cost of completed public pre-hospital emergency missions according to the activity-based costing model and to compare it with the cost of private pre-hospital emergency services in Mashhad in 2016.

  Methods

  In this applied and descriptive cross-sectional study, the data were collected using a researcher-made form 4 major groups of costs were identified to estimate the total costs: 1- Personnel salaries, 2- Current expenses 3- Medical consumables 4- Depreciation. The cost of providing pre-hospital services was calculated based on the activity-based costing. Eventually, the cost of pre-hospital emergency services was compared between the public and private sectors. To investigate the cost-effective factors for missions, multiple regression analysis, Breusch-Pagan, Ramsey RESET, Swilk, and Linktest diagnostic tests were used by  Stata 11.0 software.

  Results

  The average cost of each mission was equal to 2114337 ± 217786 thousand Rials in 58 emergency medical centers of Mashhad in 2016. Of this cost, 78.51 %, (1660129 ± 1578445 Rials) was related to employees' salaries, 19.24 % (406842 ± 375083 Rials) was related to the current costs of each center, 0.23 % (4796 ± 4476 Rials) was related to depreciation, and 2/02 % (42761 ± 42822 Rials) was related to medical consumables in each pre-hospital emergency mission. The value of contract with an emergency pre-hospital emergency was 1104000 Rials for each mission in 2016, which is almost half of the cost related to the public pre-hospital. Results of the regression model estimation also showed that among the variables of the model, the fuel cost variable was identified as an effective variable on the cost of each mission (p = 0.0001).

  Conclusion

  The private sector provides pre-hospital emergency services at a lower cost. Moreover, before establishing a pre-hospital pre-service center, the cost-effectiveness of establishing a center in each region should be checked.

  Keywords: Total cost, Pre-hospital emergency care, Public sector, Private sector
 • Mohammad Hashem Botshekan*, Mohammad Javad Mohagheghnia, Hosein Aslipour, Seyyed Mohammad Abbasnia, Mohammad Ali Dehghan Pages 97-113
  Background

  To achieve the objectives of social security and health system, it is essential to enhance the level of efficiency of social insurance funds. To hit this target, the challenges of regulation improvement should be identified and addressed in these funds. Therefore, the present study aimed at identifying the key challenges of regulation and modeling the network of management and its effective factors.

  Methods

  This was a cross-sectional qualitative study. In the qualitative part, a systematic review and thematic analysis were conducted using MaxQDA 10 software. Qualitative data were collected by reviewing the relevant documents and related studies. In the quantitative part, the structural-interpretative modeling and Mick-Mac analysis methods were employed. The data were collected by referring to the 14 experts selected by targeted sampling method using a questionnaire.

  Results

  9 factors were identified as the key challenges in regulation of social insurance funds, including 1) management inconsistency; 2) non-clear insurance approach in population coverage; 3) multiplicity of insurance funds; 4) failure to organize the funds; 5) lack of integrity of rules and regulations; 6) weakness of regulatory authority; 7) weak policy making in management of financial resources; 8) inconsistencies in the country’s insurance tariff system; and 9) insurance cover for informal jobs. The content network was formed in a 4-level model by structural- interpretative modeling method.

  Conclusion

  Regulation challenges of the social insurance funds include a combination of factors showing the need for the formation of a unit regulator to organize these funds. The aim is to meet the key challenges in 4 layers of the proposed model and modify the regulatory and supervisory structure with a comprehensive, impartial, and specialized approach.

  Keywords: Government’s regulation, Retirement, Social insurance, Social economy factors
 • Ozhan Karimi*, Zeinab Abokhamsi, Mohammad Saki Pages 114-124
  Background

  In modern organizations, establishment and utilization of the entrepreneurial thinking are inevitable. Entrepreneurial thinking is considered as the insight and ability of the founders as well as the cause of the organizations' birth and death. In order to develop and strengthen the entrepreneurial spirit in organizations, appropriate facilities should be provided, such as organizational structures and formations. The purpose of this study was to investigate the effect of organizational structure on the entrepreneurial spirit of the staff working in the vice-chancellor for treatment of Ahvaz Jundishapur University of medical sciences (AJUMS), Ahvaz, Iran.

  Methods

  This descriptive-analytic and correlational study was conducted on all the staff of vice-chancellor for treatment of AJUMS in 2017 (n = 260). The randomized cluster sampling method was applied and 152 employees were selected. Data collection tools were the Robbins Standard Organizational Structure questionnaires and a researcher-made questionnaire on organizational entrepreneurship. The  reliability coefficients of these 2 questionnaires were calculated as 0.85 and 0.81 using Cronbach's alpha, respectively. Descriptive and inferential statistics (Pearson correlation coefficient, univariate t test, regression coefficient) were used to analyze the data with SPSS 19.

  Results

  The results indicated that the mean scores of the organizational entrepreneurship components in the studied university were higher than the average. The organizational structure had a positive and significant relationship with organizational entrepreneurship (r = 0.08) and formalization had a positive and significant relationship with entrepreneurship (r = 0.20). Furthermore, the complexity had a negative and reverse relationship with entrepreneurship (r = 0.16) and concentration had a positive and insignificant relationship with entrepreneurship (r = 0.11).

  Conclusion

  It can be argued that reduction of complexity, horizontal and vertical segregation in the structure of the vice-chancellor for treatment, and effective utilization of the standard procedures and guidelines can be used as a suitable and beneficial strategy for innovation in providing health services in hospitals and affiliated centers.

  Keywords: Organizational structure, Organizational entrepreneurship, Employees
 • Zahra Maesoumi, Mehdi Sanei*, Hadi Hematian Pages 125-135
  Background

  Policies will be communicated to administrators after being drafted and approved. Sometimes, they undergo changes at the implementation stage that remove them from their goals. The aim of this study was to provide a model to improve the quality of policy implementation in the health system of Iran.

  Methods

  This qualitative study was conducted in 2018. In order to collect the required information, a library method was used by not taking tool and in the second field stage, exploratory interviewing tool was applied. The study population consisted of the senior managers in the Ministry of Health, heads of the medical universities, and government hospitals. In this research, targeted and snowball sampling methods were used to select the interviewees. A total of 33 interviews were conducted. For analysis of the data, the database analysis was used and for modeling a system attitude was applied. Also, for the purpose of model testing, narrative interviews were used.

  Results

  After recording the collected data and removing the repetitive components of the exploratory interviews and research background,
  115 statements were identified. After the open encryption, 115 concepts were introduced. Finally, by axial and selective encodings, 9 components were determined: general culture, structure, information, policy quality, implementation style, rules and regulations, resource allocation, empowerment, and environment. Each of these components had dimensions and characteristics, which made a total of 46 indicators associated with capacity building of the health system policies.

  Conclusion

   Improved quality of the policies' implementation in various layers of the health system leads to a mutual trust between the health system of Iran and various levels of the target community, increases motivation, strengthens the spirit of cooperation, improves sharing efforts and teamwork among the executives, and provides an optimal context for emergence of creativity and innovation in implementation of policies, promotes health indicators in the community, and gains credibility for the health system of Iran.

  Keywords: Policy making, Policy implementation, System model
 • Monireh Sadeqi Jabali, Maryam Jahanbakhsh*, Sedigheh Torki, Fatemeh Peykani, Fatemeh Safari Pages 136-147
  Background

  Hospital, as one of the most important organizations for health promotion, requires efficient and effective human resources. Health information management staffs are responsible for storing, processing, and distributing information used to improve the quality of healthcare services. This study aimed to investigate the relationship between quality of work-life and productivity of health information management staff.

  Methods

  This descriptive analytical cross-sectional study was conducted on 165 staffs of health information management department in an educational hospital of Isfahan in 2017.  The data were collected using Walton Work Quality life Questionnaire and Gold Smith's Manpower Productivity Questionnaire. Data were analyzed using descriptive and analytical statistics, including Pearson correlation coefficient, independent t-test, Spearman correlation coefficient, analysis of variance and linear regression analysis by SPSS 18.

  Results

  Average scores for the quality of work life and productivity were 2.65 ± 0.51 and 2.64 ± 0.42, respectively. According to one-sample t-test, these scores had a significant difference with the moderate level (p < 0.05). Based on the Pearson correlation test, the quality of work life had a direct and significant relationship with the productivity of staff (r = 0.73 and p < 0.05). Independent t-test showed that the average score of productivity in men was significantly higher than women (p < 0.05).

  Conclusion

  Considering the direct and significant relationship between the quality of work life and productivity in the staff of health information management department as well as the low level of these two components, the relevant authorities should take appropriate measures. These approaches include safe physical design of workspace and establishment of a fair payment system in accordance with the working conditions of this department. The quality of work life should be improved since it affects the quality of service delivery and staff productivity.

  Keywords: Quality of life, Efficiency, Teaching hospital, Personnel, Hospital
 • Mohammad Javad Kabir, Zahra Hassanzadeh, Reza Momtahen, Rasoul Zafarmand, Seiyed Davoud Nasrollahpour *, Hasan Ashrafian Pages 148-159
  Background

  Urban family physician program is one of the relatively large reforms in Iran's health care system implemented in Fars
  and Mazandaran provinces since 2012. Nearly five years after implementation of the program, this study aimed to identify the achievements and challenges of this program from the viewpoints of managers and administrators.

  Methods

  This cross-sectional study was conducted in winter of 2016. The research population included administrators and experts monitoring the urban family physician program and representatives of the family physicians and health care providers selected using the census method. The data collection tool was a two-part researcher-made questionnaire containing 15 questions with confirmed validity. To collect data, 29 panels of experts were held and the collected information was analyzed by SPSS 23 using independent t-tests and ANOVA.

  Results

  Among the total of 647 participants in 2 provinces, 1540 achievement cases, 2387 challenge cases, and 1641 strategies were found. The average numbers of achievements, challenges, and strategies stated by each person were 2.38 ± 2.0, 3.70 ± 2.7, and 2.54 ± 2.0, respectively. The most frequent achievements, challenges, and strategies were increased disease detection and care (430), untimely payment to physicians (198), and providing sustainable resources for timely payments (119).  The means of achievements, challenges, and strategies had significant relationship with some of the individual and social variables (p < 0.05).

  Conclusion

  This study showed that increasing the rate of detection was the most important achievement and lack of timely payment was the biggest challenge of the program, which should be considered by policy makers.

  Keywords: Achievement, Challenges, Family Physician, Urban Family Physician, Viewpoint of Managers, Viewpoint of Administrators
 • Arman Bahari*, Farzaneh Asadi Pages 160-172
  Background

  Simulation is an appropriate technique for analyzing and evaluating the dynamic behavior of complex systems. The present study aimed to develop an integrated model using a simulation approach based on designing experiments to analyze performance of the admission queue system of patients, who referred to the emergency department of the Modarres hospital.

  Methods

  In this descriptive-analytical research, effective variables on resource efficiency empowerment were identified and analyzed using inferential statistics and one-way ANOVA. Later, effects of the effective factors were estimated. Furthermore, performance of the emergency department system was simulated using the Visual Paradigm software. Results obtained from implementation of the simulation model were used as input for designing an experiment. A fully factorial 2-level experiment design was also used with central points. The independent variables studied in the simulation model included practical nurse, emergency secretary, nurse, cardiologist, and hospital bed. The dependent variable was the patients' waiting queue in the studied emergency department.

  Results

  According to Prob > F value, the acceptable effects were determined based on the results of variance analysis for the model. The value of R2 indicated that 82.35% of the model explains all variability of the response-level data around the mean. Therefore, it can be concluded that the design space was in accordance with the estimated model based on the results of variance analysis.

  Conclusion

  In the present study, performance analysis of the emergency department queue system was conducted using simulation and experiment design. The nonlinear regression model was able to predict the queue length. Moreover, this model can be used to predict dependent variables considering acceptable factors. According to the results, minimum length of the queue is obtained when the number of emergency secretaries is at a high level and the number of practical nurses and nurses is at a low level.

  Keywords: Emergency, Simulation, Optimization, Optimizing simulation model, Factorial design
 • Narjes Alsadat Nasabi, Farideh Jalali, Najmeh Bordbar, Hamed Fasihi Nia, Pegah Ansari, Peivand Bastani* Pages 173-183
  Background

  Management transport occurs in organizational hierarchy commonly; so, succession planning is of a great importance. In this regard, identification of the effective methods for succession planning leads to organizational success in health care systems. This study aimed to identify the dimensions of succession and formulate the components of health network managers' selection.

  Methods

  This qualitative research was conducted by applying the content analysis approach in 2018. To glean the information, 42 semi-structured interviews were conducted using the snowball sampling method. Data was analyzed by framework analysis applying Max QDA 10 software.

  Results

  The main effective factors for achieving the health network administrator management rank contained 4 main themes of managerial education and skills, specified education and skills, educational methods, and performance evaluation mechanism. Moreover, we identified the main applied points in monitoring the health network managers' duties.

  Conclusion

  The basic criteria should be defined  for selecting appropriate people and improving the quality of services. It also can lead to a framework for succession planning and is helpful in organizational decision making improvement.

  Keywords: Succession planning, Component, Health network manager