فهرست مطالب

تصویر سلامت - سال دهم شماره 2 (1398)
 • سال دهم شماره 2 (1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/07/08
 • تعداد عناوین: 8
|
 • هادی کریمی، نادر خالصی، امیر اشکان نصیری پور، پوران رئیسی صفحات 84-92
  زمینه و اهداف

  نقش مشارکت جامعه در مراقبت های بهداشتی به منظور دستیابی به نتایج منصفانه و عادلانه تایید شده است. از این رو این مطالعه با هدف تعیین و بررسی عوامل موثر بر مشارکت جامعه در ارائه مراقبت های بهداشتی اولیه انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه به صورت ترکیبی (کمی – کیفی) انجام گرفت که طی این فرایند با تعداد 25 نفر از خبرگان که بصورت هدفمند انتخاب شده بودند مطالعه آغاز شد و پس از آن تعداد 200 نفر از مراجعین شبکه ها و مراکز بهداشت و درمان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و نرم افزار LISREL نسخه7/8 موردتجزیه وتحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  عوامل موثر بر مشارکت جامعه در ارائه مراقبت های بهداشتی شامل «تبادل اطلاعات بین سازمان های مراقبت های بهداشتی و مردم»، «تشویق و آماده کردن مردم» ، « بازنگری و تحول در مراکز و خانه های بهداشت» ، «نقش مستقیم و موثر مراجعین و افراد جامعه و اطلاع رسانی به آنها»، «رابطه برابر مردم و مسئولین و مشارکت مردم در تمامی مراحل تصمیم گیری» و «اطلاع رسانی به موقع به مراجعین برای فرصت تصمیم گیری آنها در انجام مشارکت» و در نهایت «اعتماد و اطمینان مراجعین به نظام سلامت و مسئولیت پذیری و ارتقاء کارایی آنها» و «توسعه سرمایه اجتماعی» بودند.

  نتیجه گیری

  مطالعه حاضر با توجه به زمینه خاص محیط های سیاسی و اجتماعی ایران، عوامل موثر بر مشارکت جامعه در مراقبت های بهداشتی اولیه را شناسایی کرد. این مطالعه یک راهنمای عملی برای سیاست گذاران و مدیران مراقبت بهداشتی اولیه برای مشارکت مردم در تصمیم گیری هایی که بر زندگی آنها تاثیر می گذارد، ارائه داد که در نهایت منجر به بهبود کیفیت خدمات و رضایت بیماران و جامعه می شود.

  کلیدواژگان: مشارکت جامعه، مراقبت های بهداشتی، اولیه، ارائه خدمت، تحلیل عاملی
 • طاهر انتظاری*، هاله رضایی، هادی همیشه کار، افشین قره خانی، صبا غفاری، الناز شاسب، بهجت پورایمان صفحات 93-100
  زمینه و اهداف

  پرفشاری خون یکی از عوامل خطرزای مهم بیماری های قلبی عروقی و یکی از دلایل اصلی مرگ ومیر در سرتاسر جهان می باشد. کنترل فشار خون نقش مهمی در کاهش عوارض و میزان مرگ و میر این بیماری دارد. این مطالعه جهت ارزیابی میزان کنترل فشار خون و ارزیابی عوامل خطرزا آن طراحی و انجام گردید.

  مواد و روش ها

  مطالعه حال حاضر از نوع مطالعه تحلیلی-توصیفی آینده نگر می باشد که به مدت 10 ماه بر روی بیماران با پرفشاری خون و مشکلات قلبی-عروقی که به درمانگاه قلب و عروق بیمارستان شهید مدنی تبریز مراجعه می کردند، انجام گرفت. در این مطالعه فشار خون بیماران توسط پزشک متخصص قلب و عروق اندازه گیری شد. متغیر های مورد مطالعه شامل مشخصات دموگرافیک بیماران (نام، نام خانوادگی بیمار، سن، جنس، وزن، قد و شاخص توده بدنی)، بیماری های زمینه ای، داروهای مصرفی، سابقه مصرف سیگار، الکل، دارو های آمفتامین، اپیوم و آزمایشات بیماران بود. از تست های اسپیرمن و لوجستیک رگرسیون برای بررسی ارتباط میان داده ها استفاده گردید.

  یافته ها

  در کل 314 نفر وارد مطالعه شدند. میانگین سنی بیماران 12/2±62/7  9 سال بود. 139 نفر (44/3درصد) از بیماران خانم و 175 نفر (55/7 درصد) آقا بودند. میانگین فشار خون سیستولیک بیماران 20±131/6 و میانگین فشار خون دیاستولیک بیماران 9/12±3/78 میلی متر جیوه بود. درصد قابل توجهی از بیماران فشار خون کنترل نشده داشتند (114 نفر، 45/9درصد). بیشترین رژیم دارویی مربوط به رژیم دو دارویی در 152 نفر (48/4درصد) بود. بیشترین نوع دارو در رژیم های درمانی مربوط به مهار کننده های آنزیم مبدل آنژیوتانسین یا مهار کننده گیرنده آنژیوتانسین(ACEI/ARBs) و بتابلاکرها بود. ارتباط معنی داری بین سن و عدم کنترل فشارخون (r=0.29, p=0.022) و بین عدم کنترل فشار خون با سطح قند خون وجود داشت (r=0.273, p=0.024).

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که تقریبا فشار خون بیش از پنجاه درصد بیماران در محدوده هدف نمی باشد و این میزان در افراد دیابتی و مسن بیشتر می باشد.

  کلیدواژگان: پرفشاری خون، عوامل، دیابت، سن
 • حامد خضرلو، مریم اکبری *، هوشنگ جدیدی، بهزاد سینایی صفحات 101-109
  زمینه و اهداف

  با توجه به شیوع مشکلات روان‌شناختی در بیماران سرطانی، برخی از گزارش‌‌ها اثربخشی مدل خودکارآمدی را مقدم بر درمان‌های روانشناختی مرسوم قبلی برای افزایش رفاه بیماران سرطانی دانسته‌اند، بر‌این اساس هدف این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش خودکارآمدی درد بر بهبود عملکرد جسمی بیماران مبتلا به سرطان بیمارستان امید شهرستان ارومیه بود.

  مواد و روش ها

  طرح پژوهش حاضر آزمایشی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه بیماران مبتلا به سرطان بیمارستان امید ارومیه در سال 1397 بودند.نمونه شامل 40 بیمار مبتلا به سرطان بیمارستان امید ارومیه بود و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. ابتدا پیش آزمون کیفیت زندگی بعمل آمد و سپس مداخله مبتنی بر خودکارآمدی درد طی 10 جلسه 90 دقیقه‌ای، هر هفته یک جلسه اجرا شد. پس از اتمام جلسات مجددا آزمون کیفیت زندگی جهت پس آزمون روی دو گروه اجرا گردید. داده‌‌ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیره با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  تحلیل داده‌‌ها نشان داد که بین میانگین نمره‌های پس‌آزمون گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی‌داری وجود داشت، (0/01>P). به نحوی که آموزش خودکارآمدی درد موجب بهبود علایم کیفیت زندگی در گروه آزمایش شده است (0/01>P).

  نتیجه گیری

  با توجه به تاثیر مثبت آموزش خودکارآمدی درد، استفاده از ‌این ظرفیت‌‌ها و آموزشها در برنامه‌ریزی اقدام‌های بهداشت روانی به خصوص در مورد بیماران سرطانی توصیه می‌شود.

  کلیدواژگان: خودکارآمدی درد، کیفیت زندگی، سرطان، اثربخشی، ارومیه، ایران
 • صدیقه میرزاده، وحیده زارع * صفحات 110-119
  زمینه و اهداف

  برگه راهنمای دارویی حاوی اطلاعات مکتوبی است که همراه با محصولات دارویی برای مصرف کننده ارائه می‌شود. هدف مطالعه این است که دریابد آیا برگه های دارویی با قوانین و مقررات سازمان غذا دارو از نظر ارائه محتوای اطلاعاتی مطابقت دارند؟

  مواد و روش ها

  این پژوهش به روش توصیفی-مقطعی انجام شد. جامعه مطالعه,برگه‌های راهنمای دارویی داروهای پرفروش مرتبط با بیماری‌های قلبی-عروقی سال 1393 بود. چک لیستی بر اساس معیارهای مندرج در "ضوابط برگه راهنمای دارویی سازمان غذا و داروی ایران" تهیه شد. با استفاده از کدبندی به حضور اطلاعات,ارزش "یک" و عدم حضور اطلاعات آن بخش,ارزش "صفر" تعلق گرفت. از پارامترهای آمار توصیفی و نرم‌افزار آماری SPSS v.20 برای تجزیه تحلیل داده ها استفاده شد.

  یافته ها

  66 برگه دارویی مربوط به 13 داروی پرفروش مربوط به قلب و عروق با 27 معیار مورد بررسی قرار گرفت. در هیچ یک از جعبه-های دارویی,برگه های اطلاعات متخصص و بیمار مجزا نشده بود اما راهنمایی‌های عمومی برای بیمار در تعداد 59 برگه (89,39درصد) ذکر شده بود. حدود 64,59درصد اطلاعات موجود در برگه‌های راهنمای دارویی بر اساس ضوابط دارویی ایران بود. معیارهایی مانند نام دارو,مواد منع مصرف دارو,شرایط نگهداری دارو و نام شرکت تولیدکننده دارو در تمامی برگه‌های راهنمای دارویی وجود دارد (100 درصد) و معیار های تاریخ بازنگری (6,06 درصد) و منابع(28,7درصد) کمتر از همه در برگه ها ذکر شده بود.

  نتیجه گیری

  برگه‌های راهنمای دارویی از لحاظ کمی و کیفی برای متناسب بودن برای استفاده بیماران و مصرف‌کنندگان نیاز به بهبود دارند.

  کلیدواژگان: راهنمای دارویی، برگه راهنمای دارویی، بروشور دارو، اطلاعات دارویی، اطلاعات بیمار، داروهای قلب و عروق
 • اسلام مرادی *، سیمین خیاط زاده، عباس علی درستی، صابر علی زاده، جواد پورفتحی، امین عطایی صفحات 120-128
  زمینه و اهداف

  لیشمانیوز احشایی یک بیماری مشترک بین انسان و دام بوده و درشمال غرب ایران بصورت آندمیک می باشد و سالانه 300-100 مورد مثبت گزارش می گردد. هدف از این مطالعه بررسی وضعیت پراکندگی مکانی لیشمانیوز احشایی در استان آذربایجان شرقی می باشد.

  مواد و روش ها

  این یک مطالعه مقطعی گذشته نگر می باشد که از سال 89-96 بر روی بیماران لیشمانیوز احشایی انجام یافت که بر اساس آنالیز درون یابی تحلیل شده است و از نرم افزارهای SPSS 25 و ArcMap10.4.1 استفاده گردیده شد.

  یافته ها

  تعداد کل 78 بیمار در طول مطالعه شناسایی گردید که 7/57 درصد ساکن مناطق روستایی و 3/42 درصد از مناطق شهری بودند. بیش از 90 درصد موارد بیماری در سنین زیر 5 سال اتفاق افتاده است. قسمت شمال شرق این استان که دارای میانگین بارش بیشتر و دمای معتدل تری می باشد به عنوان منطقه پر خطر بروز بیماری و یک نقطه داغ بیماری در بین شهرستان های کلیبر و اهر شناسایی شد.

  نتیجه گیری

  لیشمانیوز احشایی در استان آذربایجان شرقی از سال 93 به میزان 3-4 برابر افزایش یافته است و ساکنین مناطق مرزی با استان اردبیل و کشور آذربایجان در معرض خطر انتقال این بیماری قرار دارند.

  کلیدواژگان: لیشمانیوز احشایی، اپیدمیولوژی، تغییرات آب و هوایی، آذربایجان شرقی
 • سمیه حشمت الوندی، علی اصغر پورحاجی *، مرتضی قوجازاده، محمد حیدرزاده، سعید دستگیری صفحات 129-143
  زمینه و اهداف

  نرخ بالای مرگ‌ومیر نوزادان به‌عنوان یک مسئله مهم در بهداشت و سلامت جامعه در سراسر جهان هست. برآورد دقیق مرگ‌ومیر نوزادان پیش‌نیاز توسعه استراتژی‌های بهداشتی آینده هست که منجر به پیشرفت در وضعیت سلامتی نوزادان است؛ بنابراین، برای کاهش مرگ‌ومیر نوزادان و کاهش هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی ایجاد یک مدل پیش‌بینی برای پیشرفت جامعه ضروری است. هدف از این پژوهش ایجاد یک مدل پیش‌بینی، مبتنی بر تکنیک داده‌کاوی جهت بررسی دقت پیش‌بینی پیامد مرگ‌ومیر نوزادان در بدو تولد با استفاده از مدل شبکه عصبی تجمیعی در نرم‌افزار رپیدماینر می‌باشد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه بر روی 8053 تولد (شامل 1605 مورد مرگ و 6448 شاهد) در سراسر کشور در سال 1394 انجام‌ شد. متغیرهای مطالعه شامل بیماری‌های مادر، سن مادر، سن حاملگی، جنسیت نوزاد، وزن تولد، مرتبه ی تولد و ناهنجاری‌های بدو تولد به‌عنوان متغیرهای پیش‌بینی کننده روش شبکه عصبی تجمیعی مورد استفاده قرار گرفتند. معیارهایی مانند سطح زیر منحنی راک، دقت، صحت و میزان نرخ خطای دسته بندی شبکه عصبی تجمیعی محاسبه شدند و با مدل‌های دیگر داده‌کاوی مانند شبکه عصبی، درخت تصمیم و نزدیکترین همسایه مورد مقایسه قرار گرفتند.

  یافته ها

  نتایج حاصل از مقایسه الگوریتم‌های پیش‌بینی نشان داد که شبکه عصبی تجمیعی با میزان دقت 99/21درصد، صحت 99/17درصد، نرخ خطای دسته‌بندی 0/83 درصد و سطح زیر منحنی راک 0/992 نتایج بهتری در پیش‌بینی نسبت به سایر مدل های پیش بینی داشت.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج بدست‌ آمده از این پژوهش، شبکه عصبی تجمیعی می‌تواند به کاهش هزینه های سیستم مراقبت بهداشتی کمک کند و سلامت جامعه را از طریق پیشگیری از مرگ ومیر و پیامدهای ناگوار نوزادان بهبود ببخشد.

  کلیدواژگان: مرگ ومیر نوزادان، داده کاوی، شبکه عصبی تجمیعی، درخت تصمیم، نزدیکترین همسایه
 • مهدی ندیری، فرزانه خان پور * صفحات 144-156
  زمینه و اهداف

  آسم بیماری مزمن است و با توجه به تغییر کیفیت زندگی در بیماری های مزمن، مطالعه کیفیت زندگی این بیماران دارای اهمیت فراوان است. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آسم انجام شد.

  مواد و روش ها

  روش تحقیق مطالعه حاضر نیمه آزمایشی و از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده گردید. از میان 114 بیمار مبتلا به آسم مراجعه کننده به کلینیک تخصصی ریه بیمارستان توحید شهر سنندج و مطب متخصصین ریه این شهر در سال 1395، 26 نفر از بیماران به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و با گمارش تصادفی در دوگروه 13 نفره آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش 8 جلسه آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی را دریافت کردند (دو ماه و هفته ای یک جلسه یک ساعت و نیمه) در حالیکه که گروه کنترل مداخله ای دریافت نکردند. از نرم افزار SPSS 20 و آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیری و چند متغیری برای تحلیل داده ها استفاده شد.

  یافته ها

  میانگین نمرات گروه آزمایش و کنترل، قبل و بعد از مداخله در کیفیت زندگی و مولفه درک کلی از سلامت تفاوت معناداری داشت اما در سایر مولفه ها (علایم و نشانه های آسم، عملکرد خلقی، عملکرد اجتماعی و فعالیت جسمانی) تفاوت معناداری بین میانگین نمرات آزمودنی های دو گروه مشاهده نشد.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد می شود در کنار درمانهای پزشکی از ذهن آگاهی برای بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آسم استفاده گردد.

  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، آسم، ذهنآگاهی
 • عباس جهانگیری*، محمد جهانگیری صفحات 157-168
  زمینه و اهداف

  امروزه سنجش کارایی به دلیل مشخص نمودن ضعفها، قوتها و میزان بهره‌گیری از منابع در دسترس دارای اهمیت بسیار می‌باشد؛ لذا هدف از این تحقیق تحلیل کارایی و رتبه‌بندی واحدهای استانی سازمان تامین اجتماعی در بخش درمان غیرمستقیم بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه‌ی توصیفی-مقطعی کارایی‌های فنی، مدیریتی و مقیاس سازمان تامین اجتماعی در 31 استان ایران توسط مدل ورودی‌گرای تحلیل پوششی داده‌ها و با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس مورد تحلیل قرار گرفت و استانها با استفاده از مدل اندرسون-پیترسون رتبه‌بندی شدند. متغیرهای ورودی شامل تعداد نیروی انسانی تخصصی، تعداد نیروی انسانی پشتیبانی، میزان درآمد هر استان و متغیرهای خروجی شامل تعداد و هزینه‌ی نسخ رسیدگی شده در هر استان بود. داده‌های مورد نیاز از سالنامه آماری سال 1396 سازمان تامین اجتماعی اقتباس شد و تحلیل داده‌ها به کمک نرم‌افزارهای DEAP 2.1 و EMS 1.3.0 انجام شد.

  یافته ها

  میانگین نمرات کارایی فنی 0/880، کارایی مدیریتی 0/818 و کارایی مقیاس 0/928 محاسبه شد. بر اساس نمرات فوق کارایی استان‌های کهگیلویه و بویراحمد و تهران رتبه‌ی اول و کرمان رتبه‌ی آخر را کسب نمودند.

  نتیجه گیری

  به طور کلی ظرفیت ارتقای کارایی فنی، مدیریتی و مقیاس به ترتیب به میزان 12، 2/18 و 2/7 درصد در بخش درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی وجود دارد که استانهای ضعیف و ناکارا باید در اولویت بهبود کارایی قرار گیرند که این امر می‌تواند با الگوگیری از استانهای کارا، الکترونیکی نمودن نسخ و مدیریت دقیقتر درآمدها و تعداد نیروی انسانی شاغل در بخش درمان غیرمستقیم تحقق یابد.

  کلیدواژگان: درمان غیرمستقیم، کارایی، سازمان تامین اجتماعی، ایران، تحلیل پوششی داده ها
|
 • Hadi Karimi Nodehi, Nader Khalesi, Amir Ashkan Nasiripour, Pouran Raeissi Pages 84-92
  Background and Objectives

  The role of community participation in health care has been confirmed in order to achieve fair and equitable results. The aim of this study was to determine the factors affecting community participation in primary health care delivery.

  Material and Methods

  This study was carried out in combination (quantitative and qualitative). At first, 25 experts were selected and 200 clients from networks and health centers affiliated to Shahid Beheshti University of Medical Sciences participated in this study, and were selected by using available sampling method and analyzed using SPSS software and LISREL software version 7.8.

  Results

  Factors affecting community participation in providing health care, including "exchanging information between health care organizations and people", "encouraging and preparing people", "reviewing and transforming health centers and homes", "direct role and the effectiveness of the people and informing them "," the equal relation of people and authorities, and the participation of the people in all stages of decision-making " and " timely informing the clients about the opportunity to decide on their participation "and, finally," trust and the reliance of the clients on the system of health and accountability and the promotion of their efficiency "and" development of social capital ".

  Conclusion

  The present study, with regard to the specific context of the social and political environment in Iran, identified the factors influencing community participation in primary health care. This study provides a practical guide for policymakers and primary health care managers to participate in decisions that affect their lives, which ultimately lead to improved quality of service and patient and community satisfaction.

  Keywords: Community Participation, Public Health, service delivery, Factor Analysis
 • Taher Entezari*, Haleh Rezaee, Hadi Hamishehkar, Afshin Gharekhani, Saba Ghaffary, Elnaz Shaseb, Behjat Poriman Pages 93-100
  Background and Objectives

  Hypertension is one of the main risk factors of cardiovascular diseases and associated with mortality and morbidity all over the world. This study was designed to evaluate the rate of blood pressure (BP) control and its associated risk factors in Tabriz University of Medical Sciences.

  Material and Methods

  This cross-sectional prospective study was conducted for a ten-month period in patients with hypertension and concomitant cardiovascular disease. The BP of participants was measured by the cardiologist. Demographic information, drug and medical history, lab data, smoking, use of opium or alcohol or amphetamine were recorded in a data collecting form. The Spearman and logistic regression analysis were performed to access the association of study risk factors and control of hypertension.

  Results

  Totally, 314 patients were entered to the study. The mean age of patients was 62.7±12.2. 139 (44.3%) of the patients were female and 175 (55.7%) were males. The mean systolic BP of patients was 131.6 ± 2 and diastolic BP was 78.3 ± 12.9 mmHg. Approximately, half of patients had an uncontrolled BP (n=114, 45.9%). The most common drug regimen is associated with dual therapy in 152 cases (48.4%). The ACEI/ARBs and beta-blockers were the most commonly used drugs. There were significant association between not-controlling BP and age (r=0.29, p=0.022) and diabetes (r=0.273, p=0.024).

  Conclusion

  The results showed that BP in about half of patients was not in goal and this observation was seen more commonly in older and diabetic patients. This study raises the concern about the control of hypertension among health care providers and patients.

  Keywords: Hypertension, Risk Factors, Age, Diabetes
 • Hamed Khezerlou, Maryam Akbari*, Houshang Jadidi, Behzad Sinai Pages 101-109
  Background and Objectives

  Regarding the prevalence of psychological problems in cancer patients, some reports have considered the effectiveness of self-efficacy model prior to previous conventional psychological therpaies to increase the well-being of cancer patients. Therefore, the aim of this study was to determine the effectiveness of pain self-efficacy training on improving the physical performance of cancer patients in Urmia Omid hospital.

  Material and Methods

  The present study was a quasi-experimental study. The statistical population of this study was all patients with cancer of Urmia Omid hospital in 2018. The samples consisted of 40 patients with cancer of Urmia Omid Hospital and randomly divided into two experimental and control groups. First, a quality of life pretest was performed and then the self-efficacy-based intervention was conducted in 10 sessions of 90 minutes, one session per week. After completing the sessions, the quality of life test was repeated for the post-test on two groups.The statistical analysis was done using SPSS software version 21.

  Results

  Data analysis showed that there was a significant difference between the mean post-test scores of the experimental and control groups (P <0.01), so that self-efficacy training improved the symptoms of quality of life in the experimental group (P <0.01).

  Conclusion

  Considering the positive effect of pain self-efficacy training, the use of these capacities and training in planning mental health interventions are recommended especially for cancer patients

  Keywords: Iran, Pain Self-Efficacy, Quality of Life, Cancer, Effectivness, Urmia
 • Sedigheh Mirzadeh, Vahideh Zarea * Pages 110-119
  Background and Objectives

  The Drug Package Insert (PI) is a written information provided by drug manufacturers to deliver essential information for the consumer. This study aimed to investigate quality of the labeling and content of PIs to identify if they meet the criteria of Iran’s Food and Drug Administration (FDA).

  Material and Methods

  A cross-sectional descriptive study was used to evaluate the PPIs of top selling cardiac medications in Iran during March and September 2015 formed the population of this study. We used comparative and descriptive methods in conduction of the study. An evaluation checklist was built based on the regulations of PPI of Iranian Food and Drug Administration (FDA). The presence of criteria was considered as conformity and scored “1” and lacking the criteria was scored “zero”. The descriptive statistics parameters were used for data analysis using SPSS v.20.

  Results

  A total of 66 PPIs of 13 cardiac drugs from top 33 selling medicines were evaluated using 27 criteria. None of the drug boxes included patient and professional package inserts separately, but the criteria of ‘general guidance to patients’ was observed in 59(89.39)of package inserts. About 64.59% of the information in PPI was consistent with the regulations of drug regulation of the FDA of Iran. All PPIs (100%) included brand name, contraindication, keeping conditions, and the name of the manufacturer. the revision date and resources observed in 4 (6.06%) and 19 (28.71%), respectively. Of total 64.59%.

  Conclusion

  PPIs need to be improved by both quantity and quality to be appropriate use of patients and consumers

  Keywords: Drug Labeling, Drug Package Inserts, Drug Brochure, Cardiac Medication, Drug Information, Patient Information
 • Eslam Moradi*, Simin Khayatzadeh, Abbas Ali Dorosti, Saber Alizadeh, Javad Porfathi, Amin Ataey Pages 120-128
  Background and Objectives

  Visceral leishmaniasis is a zoonotic diseases and is endemic in northwest of Iran and annually 100-300 positive cases are reported. The aim of this study was to determine the spatial distribution of visceral leishmaniasis in East Azerbaijan province.

  Material and Methods

  This is a retrospective cross-sectional study that was done on visceral leishmaniasis patients from 2009-2016 which is analyzed based on interpolation and SPSS v.25 and ArcMap10.4.1 have been used.

  Results

  Totally 78 patients were identified during the study, of which 57.7% were living in rural areas and 42.3% in urban areas. More than 90% of cases have occurred in children under the age of 5 years. The northeastern part of the province, which has a higher average rainfall and a moderate temperature, was identified as a high risk area of the disease and a hot spot of disease among the Kalibar and Ahar counties.

  Conclusion

  Visceral leishmaniasis has increased by 3-4 times since 2013 in East Azarbaijan province and residents of border areas with Ardebil province and Azerbaijan Republic are at the risk of transmitting the disease

  Keywords: Epidemiology, Visceral Leishmaniasis, Climate Change, East Azerbaijan
 • Somayeh Heshmat Alvandi, Ali Asghar Pourhaji *, Morteza Ghogazadeh, Mohammad Heidarzadeh, Saeid Dastgiri Pages 129-143
  Background and Objectives

  The high rate of neonatal mortality is a major problem in health care systems all around the world. The accurate estimation of neonatal mortality is a prerequisite for the development of future health strategies that leads to the improvements in neonatal health. Providing a predictive model is, therefore, essential to reduce the neonatal mortality rate and reducing health care costs. The purpose of this study was to produce a model based on the data mining techniques to increase the accuracy of the prediction of the outcome of the neonatal mortality using a bagging neural network model in Rapidminer software.

  Material and Methods

  This study was conducted on 8053 births (including 1605 cases and 6448 controls) across the country in 1394. The study variables including maternal diseases, mother age, gestational age, child gender, birth weight, birth order, abnormalities were selected as predictive factors for bagging neural network method. We compared bagging neural network with neural network, decision tree and nearest neighbor. Some criteria including the area under ROC curve, precision, accuracy and classification error rate were considered in comparing with other data mining models.

  Results

  The comparison of bagging neural network with other data mining models showed that the bagging neural network gives better results compared to other models: precision (99.21), accuracy (99.17), classification error rate (0.83) and AUC value (0.992).

  Conclusion

  We conclude that the bagging neural network may help to reduce the cost of health care system, and to improve the community health by preventing the mortality and adverse outcomes in neonates.

  Keywords: Neonatal Mortality, Data Mining, Bagging Neural Network, Decision Tree, Nearest Neighbor
 • Mehdi Nadiri, Farzaneh Khanpour * Pages 144-156
  Background and Objectives

  Asthma is one of the chronic diseases and as in chronic diseases the quality of life changes, studying the quality of life in these patients is important. The present study aimed to investigate the effect of teaching mindfulness-based stress reduction on the quality of life of patients with asthma.

  Material and Methods

  The research method was semi-experimental and pre-test and post-test with control group. Among 114 asthmatic patients referring to special lung clinic in Tohid hospital of Sanandaj city and private offices of lung specialists in this city in 1395 completed the AQOL questionnaire, 26 were randomly selected and randomly assigned to experimental and control groups each containing 13 individuals. The experimental group received 8 sessions of mindfulness-based stress reduction therapy (for one and a half hours each week for two months); meanwhile control group received no intervention. SPSS v.20 and univariate and multivariate analysis of covariance were applied for data analysis.

  Results

  The mean score of experimental and control groups, pre- and post-intervention in quality of life and the area of overall understanding of health were significantly different but in asthmatic symptoms, mood performance and physical activity, the difference was not significant.

  Conclusion

  According to the results of this study, it is recommended to use mindfulness-based stress reduction therapy to improve the quality of life of patients with asthma along with routine medical treatments.

  Keywords: Quality of Life, Asthma, Mindfulness
 • Abbas Jahangiri*, Mohammad Jahangiri Pages 157-168
  Background and Objectives

  Nowadays efficiency analysis due to identification of weaknesses, strengths and amount utilization of available resources is important. The purpose of this study was efficiency analysis and ranking of provincial units of Social Security Organization (SSO) in indirect treatment sector.

  Material and Methods

  In this descriptive cross-sectional study, technical, managerial and scale efficiencies of SSO in 31 provinces of Iran by input oriented model of Data Envelopment Analysis (DEA) with assuming variable returns to scale were analyzed and the provinces were ranked using the Anderson-Peterson model. The input variables included number of specialized staff, number of support staff, income amount of each province and the output variables included number and cost of prescriptions that have been investigated. The required data were adapted from the 2017 SSO Statistical Yearbook and data analysis was performed using DEAP 2.1 and EMS 1.3.0 software.

  Results

  Average scores of technical efficiency 0.880, managerial efficiency 0.818, and scale efficiency 0.928 were calculated. Based on above efficiency scores, Kohgiluyeh and Boyerahmad and Tehran ranked first and Kerman ranked last.

  Conclusion

  In general, there is capacity of technical, managerial and scale efficiency improvement respectively 12%, 18.2% and 7.2% in indirect treatment sector of SSO. Therefore, weak and inefficient provinces should be placed in the priority of improving efficiency. This can be achieved through imitation of efficient provinces, implementing electronic prescribing and more accurate management of SSO revenues and number of human resources employed in the indirect treatment sector.

  Keywords: Data Envelopment, Analysis (DEA), Indirect Treatment, Efficiency, Social Security, Organization (SSO), Iran