فهرست مطالب

Ornamental Plants - Volume:9 Issue: 3, Summer 2019

Journal of Ornamental Plants
Volume:9 Issue: 3, Summer 2019

 • تاریخ انتشار: 1398/06/10
 • تعداد عناوین: 7
|
 • زهرا کریمیان* صفحات 153-164

  کمبود آب یکی از موانع مهم گسترش و توسعه فضای سبز در مناطق خشک و نیمه خشک جهان است. این روزها مواد ارگانیکی و مصنوعی جهت کاهش مصرف آب بدون کاهش کمیت و کیفیت فضای سبز می توانند به کار گرفته شوند. به منظور مطالعه اثر برخی انواع مالچ در کاهش تناوب آبیاری بر روی گیاه فصلی و محبوب جعفری در منطقه خاورمیانه، آزمایشی در طی سال های 1396-1395در شهر مشهد انجام شد. در این آزمایش، تیمارها شامل نوع مالچ (خاک معمولی به عنوان شاهد، الیاف درخت خرما، پلاستیک و سوپرجاذب) و تناوب آبیاری (3، 6 و 9 روز) بودند. برخی صفات ظاهری، زیستی، فیزیولوژیکی و بیوشیمایی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که سوپرجاذب توانست اکثر صفات را به طور معنی داری افزایش دهد. مالچ الیاف خرما همچنین ارتفاع گیاه، تعداد گل و وزن خشک شاخساره را بهبود بخشید. در اغلب صفات، تناوب آبیاری 3 روز یکبار در مقایسه با 6 و 9 روز یکبار افزایش معنی داری داشت اما در ارتفاع گیاه، تعداد گل و میزان فتوسنتز تفاوت معنی داری بین تناوب 3 و 9 روز یکبار مشاهده نشد. یافته ها نشان می دهد که سوپرجاذب و در مرتبه بعدی، مالچ الیاف خرما همراه با تناوب آبیاری 9 روز یکبار برای گل جعفری در مناطق خشک و نیمه خشک قابل توصیه است.

  کلیدواژگان: سوپرجاذب، دور آبیاری، گیاهان فصلی، مالچ الیاف خرما، مناطق خشک و نیمه خشک
 • فیروزه پورزرنگار* صفحات 165-178

  به منظور بررسی اثر دورهای مختلف آبیاری (I) و محلول پاشی سالیسیلیک اسید (M) بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی پریوش آزمایشی فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با سه تکرار به اجرا درآمد. تیمارهای آزمایشی شامل دورهای آبیاری (2 (I1)، 4 (I2)، 6 (I3) و 8 (I4) روز یکبار) و دفعات مختلف محلول پاشی با 200 میلی گرم در لیتر SA (0 (M0)، 1 (M1) و 2 (M2) بار) بودند. نتایج نشان داد که در صفات مورفولوژیک، بیشترین تعداد گل (66/25)، کمترین ریزش برگ (8/3) و بیشترین وزن تر ریشه (181/1 گرم) متعلق به I2M2 است. I1M0 در صفات ارتفاع بوته (154 سانتی متر) ، تعداد برگ (36 عدد)، طول میانگره (243/9 میلی متر)، وزن تر اندام هوایی (636/8 گرم) و ماده خشک اندام هوایی (20/26 درصد) دارای بیشترین مقدار بود. بیشترین قطر گل (176/1 میلی متر)، تعداد گره در بوته (66/16)، وزن تر بوته (366/9 گرم) و ماده خشک ریشه (03/30 درصد) متعلق به I1M2 بود. در صفات فیزیولوژیک، I1M0 بیشترین مقدار کلروفیل b، کلروفیل کل و آنتوسیانین گلبرگ را داشت. بیشترین و کمترین مقدار پرولین به ترتیب متعلق به I3M2 و I2M0 بود. کمترین مقدار MDA (42/1 نانومول در هر گرم وزن تر) به I4M1 و بیشترین فعالیت SOD (IU g-1 F.W. 88) به I3M0 اختصاص داشت. فعالیت POD در تیمار I2M0 کمترین و در تیمار I4M2 بیشترین مقدار بود. در کل با توجه به وقوع آثار مخرب تنش کمبود آب در دورهای آبیاری 6 و 8 روز یکبار، کاربرد SA در این شرایط جهت بهبود رشد پریوش توصیه می شود.

  کلیدواژگان: تنش های محیطی، تنظیم کننده های رشد، گیاه زینتی- دارویی، کمبود آب
 • علی محمدی ترکاشوند*، راحله ابراهیمی صفحات 179-191

  در میان مجموعه غنی از گیاهان پوششی، گیاهانی یافت میشوند که میتوانند جایگزین چمن شوند و میتوان آنها را برای جاهایی که چمن با شکست مواجه شده و یا مراقبت از آن دردسرساز بوده در نظر گرفت. گیاهان پوششی راه حلی آشکار برای این مکانها میباشند که شاخصترین این گیاهان شامل فرانکینیا، سدوم، دایکوندرا، لیزومکیا، آرنیا، آپتنیا و غیره... میباشد. هدف از انجام این مطالعه، استفاده از ضایعات آلی، کودهای بیولوژیک و سوپر پلیمرهای جاذب به منظور افزایش نگه داشت آب در خاک، تاخیر در نقطه پژمردگی دایم، کنترل تنش آبی و بهبود ظرفیت نگه داشت آب در بستر رشد گیاه فرانکینیا است. این آزمایش به منظور بررسی رشد گیاه فرانکینیا رقم تیمیفولیا تحت شرایط تنش خشکی در سال 1396 تحت شرایط خارج از گلخانه و در محیط باز صورت گرفت. انجام کلیه مراحل کاشت، انتقال و نگهداری گلدانهای حاوی گیاه مورد آزمایش در گلخانه خصوصی واقع در تقاطع بزرگراه فتح و خیابان ایران خودرو انجام پذیرفت. یک آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با دو فاکتور، طراحی و اجرا گردید. فاکتور اول سه دوره آبیاری شامل 2 روز، 4 روز و 7 روز و فاکتور دوم پنج بستر کشت که شامل درصدهای متفاوتی از مواد تشکیل دهنده 1 - بستر کشت شماره یک: شامل 90 درصد خاک زراعی + 10 درصد کود پوسیده دامی، 2 - بستر کشت شماره دو: شامل 70 درصد خاک + 15 درصد کود پوسیده دامی + 15 درصد ورمی کمپوست، 3 - بستر کشت شماره سه: شامل 70 درصد خاک + 15 درصد کود پوسیده دامی+ 15 درصد ورمی کمپوست + یک گرم بر کیلوگرم سوپر جاذب استوکوزورب، 4 - بستر کشت شماره چهار: شامل 50 درصد خاک + 25 درصد کود پوسیده دامی + 25 درصد ورمی کمپوست، 5 - بستر کشت شماره پنج: شامل 50 درصد خاک + 25 درصد کود پوسیده دامی + 25 درصد ورمی کمپوست+یک گرم بر کیلوگرم سوپرجاذب می باشد. نشاهای گیاه فرانکینیا که در گلدان هایی با قطر دهانه 12 و ارتفاع 15 سانتی متر از قبل ریشه دار شده بودند، به ترتیب در پلات های مستطیلی شکل به ابعاد 30 در 30 سانتی متر و به تعداد 6 عدد نشاء در هر پلات کاشته شد. صفات مورفولوزیکی شامل طول بلندترین شاخه، تعداد کل شاخه های جانبی، وزن تر و خشک اندام هوایی، میزان پرولین موجود در گیاه، میزان آب نسبی برگ و غلظت عناصر در اندام هوایی شامل پتاسیم، فسفر، آهن و روی اندازهگیری شد. بسترهای کشت خاک از نظر pH ، EC ، کربن آلی، نیتروزن کل، نسبت C/N ، فسفر و پتاسیم قابل جذب تجزیه شد. نتایج نشان داد که برای رشد بیشتر فرانکینیا، از مخلوط 50 - 50 از خاک و مواد آلی)کود دامی پوسیده و ورمیکمپوست(به عنوان بستر کاشت استفاده شود. با استفاده از یک گرم بر کیلوگرم سوپرجاذب رطوبت در بستر کشت بالا، در مقایسه با بستر شاهد (آبیاری 2 روز)میتوان دور آبیاری را یک هفته افزایش داد.

  کلیدواژگان: بستر کشت، خشکی، کمپوست، کود دامی، فرانکینیا
 • مطهره اسفندیاری، حمید سودایی زاده* صفحات 193-203

  هدف از انجام این تحقیق، بررسی عملکرد درختان اقاقیا (Robinin Pseudoscacia) در تجمع برخی فلزات سنگین و مقایسه آنها با غلظت این فلزات در گرد و غبار ریزشی جمع آوری شده در منطقه کمربند سبز بزرگراه یزد می باشد. به این منظور آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. طبق نتایج بدست آمده مقدار فلزات آهن، منگنز، روی و سرب در گردو غبار رسوب کرده در تله های رسوبگیر دارای بیشترین مقدار بودند و کمترین میزان مربوط به فلز کادمیم بود. اثرات متقابل فاصله از بزرگراه و غلظت فلزات سنگین در برگ و پوست درخت اقاقیا (Robinin Pseudoscacia) معنی دار شد (01/0p≤). نتایج نشان داد که برگ درخت اقاقیا (Robinin Pseudoscacia) با مقدار تجمع فلزات 4438 میلی گرم در کیلوگرم، توانایی بیشتری در جذب همزمان فلزات مختلف دارد. بنابراین با توجه به اینکه کمربند سبز قسمتی از شهر یزد را احاطه کرده است انتظار می رود که مقدار قابل توجهی از فلزات سنگین توسط این درختان جذب شوند.

  کلیدواژگان: غبار ریزشی، فلزات سنگین، درخت اقاقیا (Robinia pseudoascacia)، کمربند سبز یزد
 • جعفر عزیزی* صفحات 205-212

  کشت های گلخانه ای با توجه به فراهم نمودن شرایط مصنوعی تولید و با خنثی کردن متغیرهای محیطی اهمیت ویژه ای در پیشبرد فرآیند توسعه کشاورزی دارند .بدیهی است برنامه ریزی مناسب در جهت توسعه این نظام تولیدی با توجه به شرایط ویژه آن، نیازمند شناخت متغیرها اثرگذار و محدودکننده است. براین اساس تحقیق حاضردر سال 1397 با هدف کلی ارزیابی شاخص های مدیریتی واحدهای گلخانه ای گلهای زینتی در استان گیلان انجام شده است. این مطالعه از نوع کاربردی است که به روش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه برای گردآوری داده ها استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل107 واحد گلخانه ای منتخب که با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی ساده 84 نمونه انتخاب شده اند. در راستای بررسی و ارزیابی داده های آماری از روش های میانگین، انحراف استاندارد ،روش رگرسیون خطی، آزمون کولموگروف اسمیرونف وآزمون t تک نمونه ای در نرم افزار SPSS.21 استفاده شده است. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه ها که با استفاده از آزمون t تک نمونه ای صورت گرفت ، نشان داد که بین دانش مهارتی افراد و مدیریت بهینه واحدهای گلخانه های منتخب رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. همچنین بین نگرش افراد نسبت به توسعه پایدار و مدیریت بهینه واحدهای گلخانه های منتخب و نیز بین شاخص های فنی و حرفه ای مدیران و عملکرد مطلوب واحدهای گلخانه های منتخب، رابطه مثبت معنی داری وجود دارد.

  کلیدواژگان: ارزیابی، شاخص های مدیریتی، واحدهای گلخانه ای، شهرستان رشت
 • علی محبوب خمامی* صفحات 213-221

  با توجه به مشکلات زیست محیطی ناشی از انباشت مقدار قابل توجهی زباله از کشت بادام زمینی، به نظر می رسد لازم است راه حلی برای استفاده مجدد از این ضایعات ارگانیک ارایه شود. بنابراین، این آزمایش به منظور بررسی امکان استفاده از کمپوست پوسته بادام زمینی در بتاکارس Begonia rex انجام شد. این تحقیق بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی با پنج تیمار و چهار گلدان در هر تیمار و سه تکرار انجام شد. این گیاه در بستر کشت پیت: پرلیت (نسبت حجمی2 : 1)، و بستر با جایگزینی کمپوست (25 ، 50، 75 و 100 بانسبت حجمی) بجای پیت در در بستر کشت پیت: پرلیت (نسبت حجمی2 : 1) رشد کرد. تیمار شاهد شامل پرلیت: پیت بدون کمپوست پوسته بادام زمینی بود. نتایج نشان داد که استفاده از کمپوست پوسته بادام زمینی باعث بهبود فاکتورهای رشد بگونیا می شود. بر این اساس، جایگزینی 25 درصد پوسته پوسته بادام زمینی در بیشتر عوامل رشد مانند ارتفاع بوته (21/20 سانتیمتر)، تعداد برگ ها (13/13 درصد)، وزن تر برگ (48.88 گرم)، وزن خشک برگ (به ترتیب 01/2 گرم) و وزن تر ریشه (37/2 گرم به ترتیب) اثر بیشتری بر رشد گیاه داشتند. افزایش سطح کمپوست پوسته بادام زمینی به میزان 100٪ باعث کاهش رشد گیاه نسبت به شاهد شد. به نظر می رسد که در تیمار 100٪ پوسته بادام زمینی کمپوست، افزایش شور ی(48/1٪) بر کاهش رشد گیاه موثر باشد.

  کلیدواژگان: کشت بدون خاک، خواص فیزیکی، کمپوست، پیت، پرلیت
 • صفرعلی مهدیان* صفحات 223-231

  شبه جنس Phomopsis از جمله قارچهای ناقص بیماریزای گیاهی است که گونه های آن در نقاط مختلف دنیا میزبان های متعددی همچون انگور، سویا، اقاقیا، ختمی، گاوپنبه و چندین گیاه دیگر دارند. در این بررسی از گیاهان ختمی (Alcea rosea)، گاوپنبه (Abutilon theophrasti)، بهیمه (Phanera purpurea) و اقاقیا (Robinia pseudoacacia var. umbraculifera) مشکوک به آلودگی Phomopsis نمونه برداری شد. پس از کشت نمونه ها، جداسازی و خالص سازی جدایه های قارچی انجام شد و خصوصیات ریخت شناسی جدایه های به دست آمده مورد بررسی قرار گرفت. از بین جدایه ها پنج جدایه به عنوان نماینده انتخاب و DNA آنها استخراج شد. ناحیه ITS از DNA ریبوزومی و بخشی از ژن TEF تکثیر و توالی یابی شدند. توالی نمونه ها با توالی های موجود در ژن بانک (NCBI) مقایسه شد. نتیجه نشان داد توالی جدایه های P1 از ختمی، P2 از گاوپنبه و P4 از اقاقیا بالاترین شباهت را با گونه Phomopsis malvacearum داشتند. توالی جدایه P3 از روی بهیمه بیشترین شباهت را با Phomopsis loropetali و توالی جدایه P5 از روی اقاقیا بیشترین شباهت را با گونه Phomopsis theicola نشان دادند. میانگین ابعاد پیکنیدهای تولید شده جدایه ها روی سه محیط کشت CDA، CMA و PDA بعد از 16 روز در جدایه های اقاقیا 256 × 85، گاوپنبه 230 × 68، ختمی 230 × 69 و بهیمه 193 × 47 میکرومتر اندازه گیری شد. مشخصات ریخت شناسی و مولکولی گونه های شناسایی شده با هم تطابق داشتند. این گونه ها از ایران برای اولین بار گزارش می شوند. علایم بیماری ناشی از Phomopsis بسته به میزبان های مورد مطالعه و گونه های مختلف به صورت متفاوت مشاهده شد.

  کلیدواژگان: شناسایی مولکولی، شناسایی مورفولوژیکی، Phomopsis
|
 • Zahra Karimian *, Haidar Al Obaidy, Leila Samiei, Ali Tehranifar Pages 153-164

  Water scarcity is an important obstacle to the development and expansion of urban landscape in the arid and semi-arid regions of the world. Nowadays organic and artificial materials can be used to reducing water consumption without reducing the quality and quantity of urban landscape. In order to study of the effect of some mulch type on the reduce of irrigation interval on a popular seasonal plant in the middle east, African marigold, an experiment was carried out during 2016-2017 in Mashhad city, Iran. In this experiment, two treatments including mulch type (typical soil as control, palm fiber mulch, plastic mulch and superabsorbent) and irrigation intervals (3, 6 and 9 days) were applied. Some morphological, biological, physiological and biochemical traits were evaluated. Results indicated that superabsorbent could significantly increase the most of measured traits. Palm fiber mulch also improved plant height, flower number and dry shoot weight. In the most of traits, 3 day irrigation interval indicated a significant increase in comparison with 6 and 9 days but in plants height, flower number and photosynthetic rate there was no significant difference between 3 and 9 day irrigation intervals.  These findings show that superabsorbent and at the next level, palm fiber mulch with 9 day irrigation interval can be suggested for African marigold in the arid and semi-arid cities.

  Keywords: Arid, semi-arid regions, Irrigation interval, Palm fiber mulch, Seasonal plants, Superabsorbent
 • Davood Hashemabadi *, Zahra Asadi Beigzadeh Mahaleh, Firoozeh Pourzarnegar Pages 165-178

  The effects of varying irrigation intervals (I) and foliar application of salicylic acid (M) on morphological and physiological traits of Catharanthus roseus L. were studied in a factorial experiment based on a randomized complete block design with three replications. The experimental treatments consisted of four irrigation intervals [2 days (I1), 4 days (I2), 6 days (I3) and 8 days (I4)] and foliar application of 200 mg L-1 salicylic acid (SA) at three frequencies [0 (M0), one (M1) and two (M2) times]. Among the morphological traits, treatment I2M2 resulted in the greatest number of flowers (25.66 flowers), the fewest leaf abscissions (3.8), and the highest root fresh weight (1.181 g); I1M0 resulted in the highest plant height (154 cm), leaf number (36 leaves), internode length (9.243 mm), shoot fresh weight (8.636 g), and shoot dry matter (26.20%); and I1M2 resulted in the largest flower diameter (1.176 mm), node number per plant (16.66 nodes), plant fresh weight (9.366 g), and root dry matter (30.03%). Among physiological traits, I1M0 was related to the highest chlorophyll b, total chlorophyll, and petal anthocyanin. The highest and lowest proline contents were obtained from I3M2 and I2M0, respectively. The lowest MDA content of 1.42 nmol g-1 fresh weight (FW) was observed in I4M1 and the highest SOD activity of 88 IU g-1 FW was obtained from I3M0. POD activity was lowest in I2M0 and highest in I4M2. In total, given the detrimental impacts of water deficit stress at irrigation intervals of 6 and 8 days, it is recommended that SA be applied to improve the growth of Catharanthus. roseus L.

  Keywords: Environmental stresses, Growth regulators, Ornamental-medicinal herb, Water deficit
 • Mohsen Majidi, Ali Mohammadi Torkashvand *, Raheleh Ebrahimi Pages 179-191

  There are some plants can replaced grass among cover plants. Cover plants are obvious solution of problem in these places that the most important plant is Frankinia and Lisimakia etc. The aim of this study is to use organic wastes, biological fertilizers and moisture super absorbents in the growth media of Frankinia to increase water holding capacity, delay in permanent wilting point and drought stress control. The experiment was carried out during drought stress out of greenhouse in open space in 2017. A factorial experiment based on Randomized Completely Design with two factor was conducted. First factor was three periods of irrigation in 2 and 4 days and one week, second factor was different growth media including: 1. 90% soil+10% manue, 2. 70% soil, 15% manure+ 15% vermicompost, 3. 70% soil, 15% manure+ 15% vermicompost + 1 g/kg stockosorb (super absorbent), 4. 50% soil, 25% manure+ 25% vermicompost and 5. 50% soil, 25% manure+ 25% vermicompost + 1 g/kg super absorbent. Rooted transplants of Frankinia in pots (diameter 12 cm and height 15 cm) were planted in boxes 30×30 cm numbered 6 every box. Morphological traits including longest branch, total number of lateral branches, dry and fresh weight of shoot, prolin, leaf relative water and the concentration of K, P, Fe and Zn in shoot and uptake of these nutrients by shoot, were measured. The growth media were analyzed for pH, EC, organic carbon, total nitrogen, C/N ratio and P and K available. Results showed the mixture 50-50 of soil and organic compounds (composted manure and vermicompost) is used as the growth medium. Using one g/kg superabsorbent in cited medium in compared with control medium (irrigation period 2 days), can increase irrigation period to one week.

  Keywords: compost, Drought, Growth medium, Frankinia, Manure
 • Motahareh Esfandiary, Hamid Sodaiezadeh * Pages 193-203

  The aim of this study is to analysis the performance of Robinia pseudoascacia (black locust tree) to accumulation some of heavy metals and compared with the concentration of these metals in falling dust Yazd highway green belt. In order to an experiment was conducted as factorial based on completely randomized design with four replications.The results showed that the concentration of, iron, manganese, zinc, lead and cadmium metals in falling dust were the highest to the lowest, respectively. The distance from the highway in the concentration of heavy metals in leaves and bark of the black locust tree showed significant results (P< 0.01). Also, the effect of heavy metals in the leaves of this tree was higher than that of bark. Concentrations of manganese, cobalt, nickel and cadmium metals increased with increasing distance from the highway due to multi-directional winds and the presence of other contaminants. The Pearson correlation analysis between heavy metals found in the falling dust and Robinia Pseudoascacia showed that the input and controlling factors of these metals in the black locust tree are probably the same as the dust. The results showed that the leavesof Robinia Pseudoascacia with the amount of metal accumulation index of 4438 mg/kg has more ability to simultaneously absorb different metals. As a result, since this green belt surrounds Yazd urban area, it is hoped that a significant amount of heavy metals will be absorbed by these trees.

  Keywords: Falling dust, Heavy metals, Robinia Pseudoascacia, Yazd green belt
 • Jafar Azizi *, Yousef Rouhi Pages 205-212

  Greenhouse culture plays a significant role in driving the agricultural development process by providing artificial conditions for production and/or neutralizing environmental variables. Obviously, planning for developing this production system requires understanding effective and limiting variables. Accordingly, the present study was conducted in 2018 in order to evaluate management indicators of ornamental plant greenhouses in Guilan province, Iran. The research was an applied study in a survey design in which data were collected with a questionnaire. The statistical population was composed of 107 selected greenhouses of which 84 greenhouses were taken by simple randomization technique using Cochran’s formula. Data were statistically analyzed by mean, standard deviation, linear regression, the Kolmogorov-Smirnov test, and one sample t-test in the SPSS.21 software package. The results of t-test revealed a significant positive relationship of individual skill and knowledge with optimum management of the selected greenhouses. Also, a significant positive relationship was observed between individual attitude to sustainable development and optimum management of the selected greenhouses and between management technical and professional indices and the optimum performance of the selected greenhouses.

  Keywords: Assessment, Greenhouse, Managerial indices, Rasht County
 • Ali Mahboub Khomami *, Ali Ajili Lahiji, Reza Alipoor, Seyyed Ibrahim Hojati Pages 213-221

  Due to the environmental problems caused by the accumulation of significant amounts of waste from peanut cultivation, it seems necessary to provide a solution for the reuse of this organic waste. Therefore, this experiment was conducted to investigate the possibility of using compost of peanut shells in potting Begonia rex. This research was based on randomized complete block design with five treatments and four pots per treatment and three replications. The plants were grown in a peat consisting perlite (2:1 v/v) and composts (25, 50, 75 and 100 v/v %) instead of peat in peat (P): perlite (Pe) (2:1 v/v) growth medium. The control consisted of P: Pe alone without peanut shells composts. The results showed that application of peanut shells compost improved the growth factors of Begonia. Based on this, replacement of 25% of peanut shells compost in most growth factors such as plant height (20.21 cm, respectively), number of leaves (13.13%), fresh weight of a leaf (48.88 g), dry weight of a leaf (2.01 g, respectively) and root fresh weight (2.37 g, respectively) had a better effect on plant growth. Increasing levels of peanut shells compost by 100% significantly reduced plant growth compared to control. It seems that in treating 100% of peanut shells compost, salinity increase (1.48%) was effective in reducing plant growth.

  Keywords: compost, Peat, Perlite, Physical properties, Soilless culture
 • Safarali Mahdian * Pages 223-231

  The Phomopsis is a genus of imperfect plant pathogenic fungus whose hosts comprise several species in different regions of the world, such as grapes, soybean, acacia, hollyhock, velvetleaf, and several other plants. In this study, samples collected from hollyhock, velvetleaf, purple bauhinia, and acacia plants suspected to be infected with Phomopsis fungi. Samples were cultured and then subjected to the separation and purification steps and morphological characteristics of the obtained isolates were done. Among the isolates, five representatives (P1 to P5) from Mazandaran province selected and their DNA, extracted. TEF and ITS regions of DNA were amplified and sequenced. The ITS (4 and 5) region from ribosomal DNA and a part of TEF gene were amplified and sequenced. The nucleotide sequence of the isolates was compared with the corresponding sequences available in the Gen Bank and phylogenetic tree of the isolates was constructed. Results showed that the sequence of the isolates P1, P2, and P4 had the highest similarity with Phomopsis malvacearum species. The sequence of isolate P3 was very similar to Phomopsis loropetali, and the sequence of the isolate P5 was very similar to Phomopsis theicola. The average size of pycnidia produced on three culture media viz, CDA, CMA and PDA was measured 16 days after incubation at 20–25°C. Size were 256 × 85 in acacia, 230 × 68 in velvetleaf, 230 × 69 in hollyhock and 193 × 47 micrometers in purple bauhinia isolates, respectively. Morphological and molecular features of the identified species were matched. Identified species here are reported from Iran for the first time. Symptoms of Phomopsis infection was varied depending on different hosts and identified species.

  Keywords: Molecular identification, Morphological identification, Phomopsis