فهرست مطالب

طب جانباز - پیاپی 44 (تابستان 1398)
 • پیاپی 44 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/04/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مطهره مصلحی، مهدی شهبازی*، الهه عرب، شهزاد طهماسبی صفحات 117-123
  اهداف

  اختلالات شناختی از مشکلات جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) است. هدف تحقیق حاضر، بررسی تاثیر تمرینات هوازی بر حافظه و توجه جانبازان مبتلا به PTSD بود.

  مواد و روش ها

   پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است که در سال 1396 بین 21 نفر از افراد دارای اختلال PTSD مراجعه کننده به بیمارستان روان پزشکی بوستان شهر اهواز انجام شد. این افراد به صورت داوطلبانه و به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و سپس به صورت تصادفی در دو گروه تمرین هوازی (11 نفر) و کنترل (10 نفر) قرار گرفتند. تمرینات به مدت 8 هفته، سه جلسه در هفته انجام شد. سطح حافظه با پرسش نامه وکسلر و سطح توجه با آزمون استروپ مورد ارزیابی قرار گرفت. داده ها توسط نرم افزار SPSS 22 و با استفاده از آزمون های T وابسته و T مستقل تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

   در گروه تمرین هوازی در مرحله پس آزمون نسبت به پیش آزمون، میانگین نمرات همه خرده مقیاس های حافظه وکسلر و تغییرات سطح توجه اختلاف معنی داری داشت (0.05p<)، در حالی که در گروه کنترل تفاوت معنی داری دیده نشد (0.05p>). در بررسی تغییرات بین گروهی نیز اختلاف معنی داری بین گروه تمرین و کنترل وجود داشت (0.05p<).

  نتیجه گیری

  تمرینات هوازی در بهبود عملکرد حافظه و سطح توجه در بیماران مبتلا به PTSD موثر است.

  کلیدواژگان: اختلال استرس پس از سانحه، تمرین هوازی، حافظه، توجه
 • محبوبه داودی *، طاهره نجفی، عبدالله سعیدی، حمید پیروی، ناهید کیاروستا صفحات 125-131
  اهداف

  بیماران مبتلا به نارسایی قلبی نیازمند آموزش و حمایت در ارتباط با رژیم دارویی، نحوه مصرف داروها، رژیم غذایی، فعالیت ها و انجام اقدام مناسب در هنگام بروز علایم هستند. هدف این مطالعه، طراحی و ارزیابی برنامه کاربردی مبتنی بر گوشی هوشمند برای مدیریت درمان افراد با نارسایی قلبی بود.

  مواد و روش ها

   در این پژوهش توسعه ای- کاربردی با رویکرد طراحی نرم افزار در بازه زمانی آذر 1396 تا تیر 1397 به منظور تعیین قابلیت ها و داده های مورد نیاز برنامه کاربردی، از جست وجو در پایگاه های اطلاعاتی، مرور متون و نظر متخصصان سلامت استفاده شد و برنامه تحت سیستم عامل اندروید با داشبورد تحت ویندوز طراحی شد. ارزیابی برنامه در زمینه مدیریت درمان براساس مقیاس سنجش برنامه کاربردی گوشی هوشمند (MARS) و نمره عملکردی موسسه انفورماتیک مراقبت بهداشتی (IMS) و سازگاری با راهنمای انجمن نارسایی قلب آمریکا (HFSA) توسط 20 نفر از افراد با نارسایی قلبی و مراقبان خانوادگی آنها، کارکنان سلامت و برنامه نویس صورت گرفت.

  یافته ها

  برنامه کاربردی گوشی هوشمند با میانگین نمره کلی 0.86±10.70 در مقیاس MARS، میانگین نمره 0.87±9.00 از 11 در مقیاس IMS و میانگین نمره 0.79±7.00 از 8 براساس معیارهای HFSA، مطلوب ارزیابی شد.

  نتیجه گیری

   استفاده از برنامه کاربردی مبتنی بر گوشی هوشمند می تواند در مدیریت درمان و خودمراقبتی بیماران نارسایی قلبی بسیار کمک کننده و مفید باشد.

  کلیدواژگان: نارسایی قلبی، گوشی هوشمند، سلامت الکترونیک، سلامت همراه، خودمراقبتی
 • علی اصغر ارسطو، سجاد پارسایی*، شهلا زاهدنژاد، سعید البوغبیش، اعظم بوربور صفحات 133-138
  اهداف

  اخیرا تحریک الکتریکی فراجمجمه ای مغز در بهبود فرآیندهای مختلف مورد توجه پژوهشگران قرار گفته است. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر تحریک الکتریکی فراجمجمه ای یک طرفه مغز بر زمان واکنش جانبازان و ورزشکاران با معلولیت انجام شد.

  مواد و روش ها

   این پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون در سال 1397 در بین کلیه جانبازان و ورزشکاران با معلولیت عضو هیات جانبازان و معلولان شهر شیراز انجام شد. تعداد 24 نفر از جامعه آماری مورد نظر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و در دو گروه 12نفری تجربی و تحریک ساختگی (شم) قرار گرفتند. مرحله اکتساب طی 3 جلسه برگزار شد. در گروه تجربی، الکترود آند روی نقطه C4 و الکترود کاتد در ناحیه FP1 قرار گرفت. در هر جلسه 20دقیقه تحریک 1.5میلی آمپری انجام گرفت. در گروه تحریک ساختگی الکترود آند و کاتد همانند گروه تجربی به ترتیب روی نقاط C4 و FP1 قرار گرفت، ولی جریان تحریک پس از 30ثانیه از تحریک قطع می شد. پس از آخرین جلسه تمرینی، پس آزمون به عمل آمد. تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار SPSS 22 و با استفاده از آزمون T مستقل و آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره انجام شد.

  یافته ها

   در مرحله پس آزمون، زمان واکنش ساده و زمان واکنش انتخابی بین گروه تجربی و ساختگی تفاوت معنی داری داشت و عملکرد گروه تجربی بهتر از گروه ساختگی بود (0.0001=p).

  نتیجه گیری

   تحریک الکتریکی فراجمجمه ای می تواند موجب بهبود زمان واکنش ساده و انتخابی در جانبازان و ورزشکاران با معلولیت شود.

  کلیدواژگان: تحریک الکتریکی مغز، زمان واکنش، جانبازان، معلولان
 • مریم فلاحتی، عبداله شفیع آبادی*، محمود جاجرمی، محمد محمدی پور صفحات 139-145
  اهداف

  رضایت زناشویی یکی از عواملی است که نه تنها می تواند کیفیت زندگی جانباز، بلکه خانواده و جامعه او را تحت تاثیر قرار دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و معنادرمانی بر افزایش رضایت زناشویی در همسران جانبازان انجام شد.

  مواد و روش ها

   در این پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با دو گروه آزمودنی و یک گروه کنترل، 60 نفر از همسران جانبازان اعصاب و روان شهر تهران، در سال 1396 مورد مطالعه قرار گرفتند. این افراد با روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در گروه های درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، معنادرمانی و کنترل (هر گروه 20 نفر) قرار گرفتند. گروه های آزمودنی در 9 جلسه 120دقیقه ای تحت درمان قرار گرفتند، در حالی که گروه کنترل هیچ درمانی دریافت نکرد. ابزار پژوهش، پرسش نامه اطلاعات جمعیت شناختی و پرسش نامه رضایت زناشویی انریچ بود. داده ها با نرم افزار SPSS 18، از طریق آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

   با کنترل اثر نمرات پیش آزمون، بین میانگین نمرات رضایت زناشویی گروه ها در مرحله پس آزمون تفاوت معنی دار وجود داشت (6.041=F؛ 0.004=p). در مقایسه دوبه دوی گروه ها، دو گروه آزمودنی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (0.023=p) و معنادرمانی (0.006=p) با گروه کنترل تفاوت معنی داری داشتند، ولی بین دو گروه آزمودنی تفاوت معنی داری مشاهده نشد (0.873=p) و اثربخشی دو روش درمانی تقریبا یکسان بود.

  نتیجه گیری

   درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و معنادرمانی هر دو بر افزایش رضایت زناشویی همسران جانبازان اعصاب و روان موثر هستند.

  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، معنادرمانی، رضایت، زناشویی، همسران، جانبازان
 • صفیه هادیان، اکرم دهقانی* صفحات 147-151
  اهداف

  اثرات جنگ، عمیق، مداوم و پیچیده است و با مبتلاکردن افراد بازمانده از جنگ به اختلالات یا آسیب های جسمی و روانی متوقف نمی شود، بلکه تا عمق خانواده ها و مراقبت کنندگان آنها نیز نفوذ پیدا می کند. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر ابراز وجود دختران جانبازان جنگ تحمیلی بود.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل، 30 نفر از دختران جانبازان عضو بنیاد شهید و امور ایثارگران و جانبازان شهرستان فلاورجان در سال 1396 به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب شده و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد را طی 8 جلسه دریافت کرد، ولی گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت ننمود. پرسش نامه ابراز وجود گمبریل و ریچی، به عنوان ابزار پژوهش استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 23 و از طریق آزمون های تحلیل کوواریانس تک متغیره، T مستقل و مجذور کای تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

   با تعدیل نمرات پیش آزمون، بین میانگین نمرات ابراز وجود گروه های آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون تفاوت معنی داری وجود داشت و میانگین نمرات در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل بالاتر بود (23.260=F؛ 0.0001=p).

  نتیجه گیری

  درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر ابراز وجود دختران جانبازان جنگ تحمیلی موثر است.

  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، ابراز وجود، جانبازان
 • مرضیه ملکی ها*، بهروز مرادی صفحات 153-159
  اهداف

  چشم انداز زمان درمانی یکی از درمان های مدرن است که در سال های اخیر به منظور کمک به بیماران مبتلا به PTSD برای کاهش نشانه های این اختلال و افزایش کیفیت زندگی به کار گرفته شده است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی چشم انداز زمان درمانی بر افزایش بهزیستی روان شناختی و شادکامی جانبازان مبتلا به PTSD بود.

  مواد و روش ها

  این پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل در بین کلیه جانبازان مبتلا به PTSD که در سال 1396 به بیمارستان امیرالمومنین(ع) شهر اصفهان مراجعه کرده بودند انجام شد. از میان این جانبازان، 30 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 15نفری آزمایش و کنترل قرار داده شدند. برنامه چشم انداز زمان درمانی طی 8 جلسه 90دقیقه ای برای گروه آزمایش اجرا شد، ولی گروه کنترل مداخله ای دریافت نکرد. ابزار پژوهش پرسش نامه های شادکامی آکسفورد و بهزیستی روان شناختی ریف بود که در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون تکمیل شد. داده ها توسط نرم افزار SPSS 23 و با استفاده از آزمون های تحلیل کوواریانس تک متغیره و تحلیل کوواریانس چندمتغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

   با مهار اثر پیش آزمون، میانگین نمرات متغیرهای بهزیستی روان شناختی و شادکامی و ابعاد آنها (به جز بعد زیبایی شناختی) در مرحله پس آزمون بین دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی دار داشت و در گروه آزمایش بیشتر بود (0.05p<).

  نتیجه گیری

  چشم انداز زمان درمانی می تواند در افزایش بهزیستی روان شناختی و شادکامی جانبازان مبتلا به PTSD موثر باشد.

  کلیدواژگان: چشم انداز زمان، چشم انداز زمان درمانی، بهزیستی روان شناختی، شادکامی، جانبازان، PTSD
 • میمنت عابدینی *، فاطمه سادات میر شمسی صفحات 161-167
  اهداف

  مشکلات جسمی و روحی که در بین جانبازان وجود دارد، بیشترین تاثیر را بر همسران آنها می گذارد که در نهایت کل خانواده را درگیر می کند. بر این اساس هدف پژوهش حاضر، بررسی همبستگی بین سبک زندگی و شیوه های فرزندپروری با تاب آوری و سلامت روان همسران جانباز بود.

  ابزار و روش ها

   در این پژوهش توصیفی- همبستگی که در سال 1397 انجام شد، 170 نفر از همسران جانبازان شهرستان اردکان به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفتند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه های سبک زندگی میلر و اسمیت، شیوه های فرزندپروری بامریند، تاب آوری کانر و دیویدسون و پرسش نامه سلامت گلدبرگ و هیلر استفاده شد. داده ها توسط آزمون همبستگی پیرسون و با کمک نرم افزار SPSS 21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  بین متغیر سبک زندگی با متغیر تاب آوری (0.559=r) و متغیر سلامت روان (0.277-=r) همبستگی معنی دار وجود داشت (0.0001=p). همچنین بین شیوه فرزندپروری مستبدانه با تاب آوری همبستگی منفی و معنی دار (0.125-=r؛ 0.042=p) و با سلامت روان همبستگی مثبت و معنی دار (0.094=r؛ 0.048=p) مشاهده شد. همبستگی بین شیوه فرزندپروری مقتدرانه و سلامت روان نیز منفی و معنی دار بود (0.133-=r؛ 0.024=p).

  نتیجه گیری

    بین سبک زندگی و سبک های فرزندپروری با تاب آوری و سلامت روان همسران جانبازان همبستگی وجود دارد.

  کلیدواژگان: سبک زندگی، سبک فرزندپروری، تاب آوری، سلامت روان، همسران، جانبازان
 • داوود عبداللهی، اسحاق رسولی، علی منصور لکورج* صفحات 169-174
  اهداف

  تعهد شغلی یکی از ویژگی های رابطه مثبت بین یک سازمان و کارکنان آن است که موجبات اثربخشی و ارتقای سطح عملکرد سازمان را به خوبی فراهم می نماید. با توجه به اهمیت این امر، این پژوهش با هدف بررسی تاثیر بهزیستی ذهنی و کیفیت زندگی کاری بر تعهد شغلی کارکنان بیمارستان تخصصی و روان پزشکی ایثار اردبیل انجام شد.

  مواد و روش ها

   در این پژوهش توصیفی- همبستگی در سال 1397، کلیه کارکنان بیمارستان ایثار شهید پاریاب اردبیل به تعداد 180 نفر وارد مطالعه شده و مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه تعهد شغلی بلاو، پرسش نامه استاندارد کیفیت زندگی کاری والتون و مقیاس بهزیستی ذهنی کییز و ماگیارمو بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام و از طریق نرم افزار آماری SPSS 23 انجام شد.

  یافته ها

   بین نمره بهزیستی ذهنی (0.78=r؛ p<0/01) و کیفیت زندگی کاری (0.42=r؛ p<0/01) کارکنان بیمارستان با تعهد شغلی آنها همبستگی مثبت و معنی داری وجود داشت. بهزیستی ذهنی به تنهایی 60.8% واریانس تعهد شغلی کارکنان بیمارستان را تبیین کرد و با اضافه شدن کیفیت زندگی کاری میزان تبیین واریانس تعهد شغلی به 62.0% رسید (p<0/01).

  نتیجه گیری

   بهزیستی ذهنی و کیفیت زندگی کاری بالا باعث افزایش تعهد شغلی در کارکنان بیمارستان می شود.

  کلیدواژگان: تعهد شغلی، بهزیستی ذهنی، کیفیت زندگی کاری، کارکنان، بیمارستان
|
 • M. Moslehi, M. Shahbazi*, E. Arabameri, Sh. Tahmasebi Boroujeni Pages 117-123
  Aims

  Cognitive disorders is one of the problems of veterans with post-traumatic stress disorder (PTSD). The current study aimed at investigating the effects of aerobic exercises on memory and attention in veterans with PTSD.

  Materials & Methods

  The present semi-experimental study with pre-test post-test design and control group was conducted in 2016 among 21 patients with PTSD, who were referred to Boostan Psychiatric Hospital in Ahvaz. The subjects were voluntarily selected through purposive sampling method and, then, randomly divided into two groups: aerobic exercise (n=11) and control (n=10) groups. The exercises were performed for 8 weeks, 3 sessions a week. Memory level was measured by Wechsler questionnaire and attention level was measured by strop test. The data were analyzed by SPSS 22, using dependent and independent t-tests.

  Findings

  In the aerobic exercise group in the post-test stage, there was a significant difference between the mean scores of all Wechsler memory subscales and the level of attention (p<0.05), while there was no significant difference in the control group (p>0.05). There was a significant difference between the exercise group and the control group (p<0.05).

  Conclusion

  Aerobic exercises are effective in improving memory performance and attention in patients with PTSD.

  Keywords: Post-traumatic stress disorder, Aerobic Exercises, Memory, Attention
 • M. Davoudi Kongsofla*, T. Najafi Ghezeljeh, A. Saeidi, H. Peyravi, N. Kiaroosta Pages 125-131
  Aims

  Patients with heart failure need training and support regarding the drug diet, how to use medications, diet, activities, and appropriate action when symptoms occur. The aim of this study was to design and evaluate a smartphone-based application to manage the treatment of people with heart failure.

  Materials & Methods

  In this developmental-applied study with the software design approach, from December 2017 to July 2018, in order to determine the capabilities and data needed for the application, searches in databases, review the texts, and health experts' opinion were used and the program was designed under the Android operating system with a dashboard under Windows. The program in the treatment management was evaluated based on the Smartphone Application Scale (MARS), the performance score of the Institute of Health Informatics (IMS), and the compliance with the Guide to the American Heart Failure Association (HFSA) by 20 patients with heart failure and their family, health staff, and programmers.

  Findings

  The smartphone-based application with the mean score of 10.70±0.86 in the MARS scale, the mean score of 9.00±0.87 in the IMS scale, and the mean score of 7.7±0.79 according to HFSA criteria was evaluated as desirable.

  Conclusion

  The use of a smartphone-based application can be useful in treatment management and self-care of patients with heart failure.

  Keywords: Heart failure, Smartphone, Electronic health, Mobile health, Self-care
 • A.A. Arastoo, Parsaei S.*, Sh. Zahednejad, S. Alboghebish, A. Burbur Pages 133-138
  Aims

  Recently, Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) has been considered by researchers to improve various processes. The aim of this study was to investigate the effect of tDCS on reaction time in veterans and athletes with disabilities.

  Materials & Methods

  This semi-experimental study with pre-test post-test design was conducted in 2018 among all veterans and athletes with disabilities, who were members of Veterans and disabled board of Shiraz. 24 veterans and disabled persons of Shiraz athletes were selected by available sampling and allocated to experimental and artificial stimulation (sham) groups. Acquisition stage was held during 3 sessions. In the experimental group, an anode electrode was placed on the C4 and the cathode electrode was placed in the FP1. The stimulation rate was 1.5 milliamps in 20 minutes. In the sham groups, the anode and cathode electrode were placed on the C4 and FP1 points, but the stimulation was discontinued after 30 seconds. After the last session, a post-test was performed. Data analysis was performed by SPSS 22, using independent t-test and Multivariable analysis of covariance.

  Findings

  In the post-test, there was a significant difference between the experimental group and the sham at the simple reaction time and choice reaction time and the performance of the experimental group was better than the sham group (p=0.0001).

  Conclusion

  tDCS can improve the simple and choice reaction time in veterans and athletes with disabilities.

  Keywords: Electrical Stimulation of the Brain, Reaction Time, Veterans, Disabled Persons
 • M. Falahati, A. Shafiabady*, M. Jajarmi, M. Mohamadipoor Pages 139-145
  Aims

  Marital satisfaction is one of the factors that can affect not only on the life quality of veterans but also on their families and society. The aim of this study was to investigate the effectiveness of acceptance and commitment therapy and logotherapy on marital satisfaction of veterans' spouses.

  Materials and Methods

  In this quasi-experimental research with pretest-posttest design, with two experimental groups and one control group, 60 people of veterans' spouses were studied in Tehran city in 2017. They were selected by convenience sampling method and randomly assigned into acceptance and commitment therapy group, logotherapy group, and control group (n=20 in each group). Experimental groups were treated in 9 sessions- in 120 minutes, while the control group received no cure. The research tools were a demographic questionnaire and Enrich marital satisfaction questionnaire. Data were analyzed using SPSS 18 software, through one-way analysis of covariance and Tukey's post hoc test.

  Findings

  By controlling the effects of pre-test scores, there was a significant difference between the mean scores of marital satisfaction of the groups in the posttest stage (F=6.041; p=0.004). The mean scores of marital satisfaction in the acceptance and commitment therapy group (p=0.023) and the logotherapy group (p=0.006) were significantly different in comparison with the control group. There was no significant difference between two experimental groups and both methods had the same effectiveness (p=0.873).

  Conclusion

  Acceptance and commitment therapy and logotherapy both are effective in increasing the marital satisfaction of veterans' spouses.

  Keywords: Acceptance, Commitment Therapy, Logotherapy, Marital, Satisfaction, Veterans, Spouses
 • S. Hadyian, A. Dehghani* Pages 147-151
  Aims

  The consequences of war are profound, complex, and continuous and not only stopped by suffering the survived individuals of war from physical and mental disorders or damages, but also penetrate to their families and caregivers. The objective of the present study is to study the effectiveness of acceptance and commitment based therapy on the assertiveness of imposed war veterans' daughters.

  Materials & Methods

  This is semi-experimental research (pretest-posttest with a control group) performed on veterans' daughters' population of Falavarjan town in 2017. 30 individuals were selected using Purposive Sampling method and randomly assigned in two test and control groups (15 individuals for each group). The Test group received acceptance and commitment based therapy during 8 sessions, but the control group did not receive any training. Assertiveness Questionnaire of Gmbryl and Ritchie was used as a research tool. The data were analyzed using SPSS 23 software through single variable covariance, independent sample T-test, and chi-square test.

  Findings

  In post-test phase, the mean of assertiveness scores in the test group had a significant difference compared to the control group (p<0.05) and the mean of scores in the test group was more than the control group.

  Conclusion

  Acceptance and commitment based therapy is effective on the assertiveness of imposed war veterans' daughters.

  Keywords: Acceptance, Commitment Based Therapy, Assertiveness, Veterans
 • M. Malekiha*, B. Moradi Pages 153-159
  Aims

  Time perspective therapy is one of the modern treatments that in recent years has been used in order to decrease the symptoms of the disorder and increasing the quality of life in patients with PTSD. In this regard, the aim of the present study was to investigate the effectiveness of time perspective therapy on increasing the psychological well-being and happiness of veterans with PTSD.

  Materials & Methods

  This quasi-experimental research with pretest-posttest design, with one control group, was carried out among the veterans with PTSD, who referred to the Amiralmomenin Hospital in Isfahan in 2017. Among them 30 people of veterans with PTSD were selected through convenient sampling method and randomly assigned into the control and experimental groups (n=15 in each group). Experimental group was treated in 8 sessions in 90 minutes with time perspective therapy while the control group received no cure. The research instruments were the Oxford happiness questionnaire and Ryff psychological well-being questionnaire, which were completed in two stages of pretest and posttest. Data were analyzed using SPSS 23 software, through one-way analysis of covariance and multivariable analysis of covariance tests.

  Findings

  By controlling the effect of pretest, there was a significant difference between the mean scores of psychological well-being and happiness of veterans with PTSD in the control and experimental groups in the posttest step (p<0.05).

  Conclusion

  Time perspective therapy can be effective in increasing the psychological well-being and happiness of veterans with PTSD.

  Keywords: Time Perspective, Time Perspective Therapy, Psychological Well-Being, Happiness, Veterans, PTSD
 • Meymanat Abedini* Pages 161-167
  Aims

  The physical and mental problems that exist among the veterans have the greatest impact on their spouses, which affects the whole family. The aim of the present study was to investigate the correlation between lifestyle and parenting style with resiliency and mental health of veterans' spouses.

  Instruments & Methods

  This descriptive-correlational study was carried out on 170 people of veterans' spouses in Ardakan city in 2018. The subjects were selected by convenience sampling method. Data were collected by the Miller-Smith lifestyle assessment inventory, Baumrind's parenting style inventory, Connor-Davidson resilience scale, and Goldberg and Hillier health questionnaire. Data were analyzed through SPSS 21 software using Pearson correlation coefficient method.

  Findings

  There was a significant correlation (p=0.001) between the lifestyle with resiliency (r=0.559) and mental health (r=-0.277). Also authoritarian parenting style had a negative significant correlation (r=-0.125; p=0.042) with resilience, and positive significant correlation (r=0.094; p=0.048) with mental health. The correlation between powerful parenting style and mental health was negative and significant (r=-0.133; p=0.024).

  Conclusion

  There is correlation between lifestyle and parenting style with resiliency and mental health of veterans' spouses.

  Keywords: Life Style, Parenting Styles, Resilience, Mental Health, Spouses, Veterans
 • A. Mansourlakouraj*, D. Abdollahi, I. Rasouli Pages 169-174
  Aims

  Job commitment is one of the characteristics of a positive relationship between an organization and its employees that makes it effective and conducive the performance of the organization. Regarding the importance of this issue, the present study was conducted with the aim of investigating the effect of subjective well-being and quality of work life on job commitment of staff of Isar Hospital, Ardabil.

  Instrument & Methods

  In the present descriptive correlational study conducted in 2018, all the staff of Isar Hospital were selected and examined. The instruments, including Blavo Career Commitment Scale, standard questionnaire of quality of work life of Walton, and subjective well-being scale of Keyes and Magyar-Moe were used to collect the required information. The data were analyzed by SPSS 23 software, using Pearson correlation coefficient and multivariate regression analysis.

  Findings

  There was a positive and significant correlation between subjective well-being (p<0.01; r=0.78) and quality of work life (p<0.01; r=0.42). Subjective well-being alone expressed 60.8% of the variance in job commitment of hospital staff and by adding quality of work life, the value reached 62.0% (p<0.01).

  Conclusion

  The high subjective well-being and quality of work life increase job commitment in hospital staff.

  Keywords: Job commitment, Subjective wellbeing, Quality of work life, Staff, Hospital