فهرست مطالب

 • سال شانزدهم شماره 3 (پیاپی 61، پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/07/09
 • تعداد عناوین: 10
|
 • شهباز ناصر، آرش زربخش، محمدمهدی علایی* صفحات 162-170
  سابقه و هدف

  میکروبیوتای دهانی می توانند در حد فاصل ایمپلنت-اباتمنت پرولیفره شده و موجب ایجاد التهاب در بافت های اطراف ایمپلنت و استخوان مجاور شوند. هدف این مطالعه بررسی تاثیر دو نوع اباتمنت زیرکونیا و تیتانیوم بر میکرولیکیج (Microleakage) محل تماس ایمپلنت- اباتمنت در شرایط Oblique cyclic loading بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه آزمایشگاهی  تعداد 12 مجموعه ایمپلنت-اباتمنت در گروه 6 عددی با دو جنس اباتمنت زیرکونیا و تیتانیوم به صورت عمودی درون بلوک های رزینی اصلاح شده با بیس پلی استر اتوپلیمریزه شونده مانت شدند. نمونه ها تحت 75 نیوتن Oblique cyclic loading با زاویه 2 ±30 درجه نسبت به محور طولی ایمپلنت با فرکانس 1 هرتز در 500000 سیکل که معادل 20 ماه نیروی جویدن انسانی است، قرار گرفتند. به منظور ارزیابی میکرولیکیج از محلول فوشین استفاده شد. جهت بررسی میزان نفوذ فوشین به داخل محل اتصال اباتمنت و ایمپلنت فیکسچرها بوسیله دستگاه برش از وسط برش داده شدند. سپس میزان نفوذ فوشین در هر یک از نمونه ها با استریومیکروسکوپ با بزرگنمایی 75× در سه نقطه از هر نیم دایره (ایمپلنت برش داده شده) اندازه گیری شد و میانگین این 6 نقطه به عنوان میکرولیکیج ثبت گردید برای مقایسه میکرولیکیج بعد از load از t -test       استفاده شد. تمامی آزمون های آماری در نرم افزار SPSS ver.22  انجام و سطح معنی داری  0.05 در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  میزان میکرولیکیج متعاقب Oblique cyclic loading در گروه اباتمنت های زیرکونیا  (11/66±66/08) به طور معنی داری بیشتر از گروه اباتمنت های تیتانیوم (10/65±39/17)  بود. (0/002 = P)

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد نوع اباتمنت در  میکرولیکیج محل تماس ایمپلنت اباتمنت موثر بوده و تحت شرایطoblique  cyclic loading   در اباتمنت های با جنس تیتانیوم کمتر از زیرکونیا می باشد.

  کلیدواژگان: ایمپلنت های دندانی، لیکیج، اباتمنت ایمپلمنت، زیرکونیا، تیتانیوم
 • فرناز فراهت، شمین معماریان*، نجمه اخلاقی صفحات 171-177
  سابقه و هدف

  کاربرد روکش استنلس استیل(ssc)  برای درمان پوسیدگی زودرس دندان های شیری باعث ایجاد وضعیت نا مطلوبی در زیبایی می شود. برای ونیر کامپوزیت این روکشها روش های مختلفی وجود دارد. هدف از مطالعه حاضر بررسی آزمایشگاهی اثر روش آماده سازی سطح و سیستم باندینگ بر استحکام باند برشی ونیرکامپوزیت باند شده به این روکشها است.

  مواد و روش ها

  این مطالعه تجربی- آزمایشگاهی روی120 روکش استنلس استیل انجام شد. روکشها بر اساس نوع روش آماده سازی سطح(بدون آماده سازی سطح، آماده سازی با فرز، آماده سازی با سندبلاست) و نوع باندینگ (alloy primer+Clearfil SE Bond و G Premio Bond) به 6 گروه تقسیم شدند.پس از آماده سازی سطح، اعمال باندینگ و قرار دهی کامپوزیت، نمونه ها تحت آزمون استحکام باند برشی قرار گرفتند. داده ها توسط آزمون های ANOVA و مقایسه های چندگانه توکی تجزیه و تحلیل شدند. حد معنی داری آماری0/05 در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  استحکام باند برشی در گروه هایی که با Alloy Primer+Clearfill SE Bond باند شد (9/13±37/53) نسبت به گروه G Premio (12/34±30/54) بیشتر  بود. 
  (0/0001> P). همچنین استحکام باند برشی در آماده سازی سطحی به  روش سندبلاست به طور معناداری بیشتر از دو روش دیگر بود. (0/0001> P)

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج مطالعه حاضر آماده سازی سطحی به روش سند بلاست و پس از آن کاربرد Clearfill SE Bond+Alloy Primer  و آماده سازی با فرز روی سطح SSC  باند بهتری ایجاد خواهد کرد.

  کلیدواژگان: روکش استنلس استیل، آماده سازی سطح، سیستم باندینگ، پرایمر، استحکام باند برشی
 • افشین حراجی*، مهدی سزاوار، ناصر ولایی، مهدی سلامی صفحات 178-184
  سابقه وهدف

  با توجه به شایع بودن بروز درد پس از جراحی دندان عقل نهفته وگزارشات قبلی مبنی بر اثر داروی گیاهی پره گابالین بر کاهش درد و به منظور تعیین تاثیر مصرف و عدم مصرف آن بر میزان درد پس از جراحی دندان عقل نهفته، این تحقیق در سال 1397 در بخش جراحی دهان و فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران انجام گرفت.

  مواد و روش ها

  تحقیق به روش کارآزمایی بالینی از نوع Split Mouth انجام گرفت. تعداد 30 بیمار که اندیکاسیون خارج کردن دندان عقل نهفته دو طرفه را داشته و پس از توجیه طرح، موافقت کتبی و آگاهانه خود را برای همکاری با طرح اعلام نمودند مورد مطالعه قرار گرفتند. یک سمت فک به طور تصادفی به گروه شاهد و طرف دیگر به گروه تجربی تخصیص یافت . جراح دندانپزشک و مواد مصرفی یکسان بود. در گروه تجربی نیم ساعت قبل از جراحی یک عدد کپسول پره گابالین 300 میلی گرم با 50 میلی لیتر آب دریافت نمودند و در گروه شاهد این دارو را دریافت نکردند. فاصله جراحی در 2 طرف، 2 هفته بوده و میزان درد با فواصل 2، 4، 6 و 8 ساعت بعد از جراحی بر اساس سیستم ده گانه (VAS)  تعیین و با آزمون MANA-U-WHITNEY و کروسکال والیس مورد قضاوت آماری قرار گرفت.

  یافته ها

    تحقیق روی تعداد 30 نفر و یا 60 نمونه انجام گرفت، 70 درصد نمونه ها مرد و 30 درصد زن و در سنین8/2 ±31  سال بودند. میزان درد، در ساعت دوم در 2 گروه مشابه بود. (0/6>P)   ولی در ساعت چهارم در گروه شاهد 1/94±5/63  و در گروه تجربی 1/56±3/7  بود. (0/01>P)  در ساعت ششم در گروه شاهد 1/95±6/93 و در گروه مورد 2/2±4/55 و در ساعت هشتم به ترتیب 1/76±8/35 در مقابل 1/94±5/9 بود. (0/01>P)و (0/002>P)

  نتیجه گیری

   به نظر می رسد که مصرف پره گابالین در جراحی دندان عقل نهفته موجب کاهش درد می شود و از ساعت چهارم تا هشتم پس از جراحی روند کاهش درد افزایش می یابد.

  کلیدواژگان: دندان عقل، پره گابالین، درد پس از جراحی
 • مهناز حیدری، نسیم اثنی عشری، هاجر شکرچی زاده* صفحات 185-194

  سابقه و هدف
  مال اکلوژنتاثیر بسزایی بر رفتارهای اجتماعی و حالات روانی بیماران داشته و می تواند بر کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان نیز تاثیرگذار باشد. هدف از این مطالعه بررسی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان در مراجعه کنندگان به بخش ارتودنسی دانشگاه آزاد اصفهان بود.
  مواد و روش ها
  مطالعه توصیفی  حاضر بر روی 77 نفر از متقاضیان درمان ارتودنسی که مبتلا به مال اکلوژن بودند  به روش سرشماری انجام شد. قبل از ورود به درمان، افراد داوطلب پرسشنامه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان (OHIP-14) را تکمیل نمودند. سپس با استفاده از شاخص نیاز به درمان ارتودنسی (IOTN) که شامل جزء زیبایی(AC) و جزء سلامت دندانی(DHC)
  می باشد، نیاز بیماران تعیین شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های T مستقل، من یو ویتنی، آنالیز واریانس یک طرفه، کروسکال والیس، ضریب همبستگی اسپیرمن و پیرسون و نیز رگرسیون خطی استفاده شد.
  یافته ها
  میزان نمرهOHIP  در بیماران (8/9±14/1) با دامنه 35-0 بود. در رابطه با جزء DHC، 65 درصد  شرکت کنندگان در مطالعه نیاز زیاد یا خیلی زیاد به درمان داشتند. در رابطه با جزء AC، 33/83 درصد افراد نیاز قطعی به درمان ابراز کرده بودند. بین OHIP و جزء (0/017P =، (0/28=r) و نیز بینOHIP  و جزء (0/036P=، 0/24=r) ارتباط معنی دار اما ضعیفی وجود داشت. بر اساس رگرسیون خطی، OHIP تنها با تحصیلات (0/026P =) و جزء AC (0/026P =) مرتبط بود.
  نتیجه گیری
  اگرچه رابطه مال اکلوژن و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان در مطالعه حاضر ضعیف می باشد ولی توصیه می شود متخصصین ارتودنسی در کنار روش های حرفه ای برای تشخیص و طرح درمان، به تاثیر مشکلات دهان بر کیفیت زندگی بیماران نیز توجه داشته باشند.
  کلیدواژگان: مال اکلوژن، درمان ارتودنسی، سلامت دهان، کیفیت زندگی
 • عزت الله جلالیان، کوروش جعفری، فائزه ابراهیمی، بیتا اکبری راد، مهسا هادیان، محجوبه دولتی، فرزان یونسی* صفحات 195-200
  سابقه و هدف

  تحقیقات بسیاری در زمینه تاثیر نوشیدنی های رنگی و دهانشویه ها بر تغییر رنگ سرامیک های دندانی وجود دارد.با این حال در مورد اثر نوشیدنی های رنگی بر تغییرات رنگ زیرکونیا مونولیتیک، اطلاعات کمی در دسترس است.هدف این تحقیق روش های مختلف آماده سازی سطحی بر ثبات رنگی زیرکونیا مونولیتیک می باشد.

  مواد و روش ها

    این پژوهش از نوع تجربی- آزمایشگاهی  روی سرامیک زیرکونیا مونولیتیک انجام شد. 12 نمونه بلوک زیرکونیا مونولیتیک با ابعاد    (mm 1/5× 14×14)    از پیش رنگ شده تهیه شد و به دو گروه (الف)گلیز شده و (ب)پالیش شده پس از گلیز تقسیم شدند.  نمونه ها گلیز شدند و نمونه های گروه (ب) پس از گلیز تراش خورده و پالیش شدند.نمونه ها 2 هفته در چای کیسه ای گلستان (5=pH) قرار گرفتند و رنگ قبل و بعد از غوطه ور سازی توسط دستگاه اسپکتروفوتومتراندازه گیری شد . تغییرات رنگ (ΔE) توسط آزمون من-یو-ویتنی ارزیابی شد.

  یافته ها

   این تحقیق نشان داد  تغییر رنگ (ΔE) در گروه گلیز برابر 1/40 و در گروه پالیش 2/03  بود ضمن این که تغییر رنگ در گروه پالیش حدود دو برابر گروه گلیز بود (0/004> p).

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد آماده سازی سطحی به روش گلیز موجب ثبات رنگ بیشتر در سرامیک زیرکونیا مونولیتیک می شود

  کلیدواژگان: ثبات رنگ، زیرکونیا مونولیتیک، سرامیک های دندانی
 • فاطمه خوراکیان، ترانه موحد، صدیقه کرباسی، ساره تفقد نظافت، لیدا بهرامیان* صفحات 201-209
  سابقه و هدف

  یکی از شناخته شده ترین باکتری های دخیل در آلودگی آب یونیت های دندانپزشکی، پسودوموناس آئروژینوزا می باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی فراوانی آلودگی پسودومونانس آئروژنوزا در سیستم آب یونیت های فعال دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1397 انجام گرفت.

  مواد  و روش ها

   در این مطالعه توصیفی، نمونه های آب به صورت تصادفی از 10 درصد یونیت های فعال دانشکده دندانپزشکی مشهد تهیه گردید. نمونه ها در سه زمان ابتدای روز کاری و پیش از فلاشینگ، ابتدای روز کاری و پس از دو دقیقه فلاشینگ و وسط روز کاری پس از 20 ثانیه فلاشینگ تهیه شدند. و پس از کشت نمونه ها سودوموناس در محیط آگار، شمارش کلونی انجام شد.  داده ها با استفاده از آزمون ANOVA دو طرفه با فاصله اطمینان 95% تحلیل  گردید. 

  یافته ها

    آلودگی آب در تمامی یونیت ها در ابتدای روز کاری مشاهده شد. میزان آلودگی آب یونیت در ابتدای روز کاری پیش از فلاشینگ در تمامی بخش ها بجز پریو و ترمیمی، بالاتر از حد مجاز ADA بود. میزان آلودگی پس از دو دقیقه فلاشینگ در ابتدای روز کاری و نیز در وسط روز کاری پس از 20 ثانیه فلاشینگ، به صورت معناداری کمتر از ابتدای روز کاری پیش از فلاشینگ بود  (0/001> P) 
   تفاوت آماری معناداری میان نمونه های ابتدای روز کاری پس از فلاشینگ با نمونه های وسط روز کاری از نظر آلودگی باکتریایی مشاهده نشد.  (0/05<P)

  نتیجه گیری

   آلودگی بالایی از گونه های پسودوموناس آئروژینوزا در نمونه های آب یونیت های فعال بخش های مورد بررسی   دانشکده دندانپزشکی مشهد در شروع روز کاری مشاهده شد  فلاشینگ آب یونیت به مدت 2 دقیقه پیش از کار  روشی موثر در کاهش میزان آلودگی آب یونیت ها می باشد.

  کلیدواژگان: پسودوموناس آئروژینوزا، بیو فیلم باکتریایی، CFU، یونیت دندانپزشکی
 • حمیرا انصاری، مرضیه نظری، پانته آبلندیان*، شیرین معماران، محمودرضا مبینی صفحات 210-216
  سابقه و هدف

  تعیین ارتفاع عمودی اکلوژن ((VDO مرحله ای مهم از درمان پروتز برای بیماران بی دندان می باشد. تحقیق حاضر با هدف تعیین میزان همبستگی ارتفاع یک سوم تحتانی صورت در حالت اکلوژن و نمایه های صورتی و کف دست در دانشجویان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران انجام شد.

  مواد و روش ها

  تحقیق به روش توصیفی روی 100 نفر (50 مرد و 50 زن) از دانشجویان دانشکده دندانپزشکی آزاد تهران انجام شد. معیارهای ورود، رضایت اقراد و شرایط لازم نظیر قرینگی صورت، عدم سابقه ی تروما به صورت و کف دست ، عدم جراحی پلاستیک صورت بود. شاخصهای صورتی و کف دست با کولیس bolly gauge با دقت 0/1 میلی متر اندازه گیری و ثبت گردید. میزان همبستگی ارتفاع یک سوم تحتانی صورت با هر یک از شاخص های صورتی و کف دست با ضریب همبستگی Pearsonتعیین و میزان همبستگی (R) و میزان همخوانی (R2) آنها محاسبه گردید.

  یافته ها

  میانگین سنی مردان 23/02 سال و میانگین سنی زنان 24/6 سال بوده و کلیه ی شاخص ها، همبستگی متوسطی (0/6>r>0/4)با ارتفاع یک سوم تحتانی صورت داشتند، جز شاخص «خط رویش مو و بین دو ابرو» که همبستگی معنی داری با ارتفاع یک سوم تحتانی صورت نداشت. (r<0/02) بیشترین همبستگی مربوط به «فاصله زیر چانه تا زیر بینی و فاصله بین دو مردمک چشم» و کمترین همبستگی مربوط به «فاصله زیر چانه تا زیر بینی و فاصله خط رویش مو و بین دو ابرو» بود.

  نتیجه گیری

  در مجموع، شاخص های آنتروپومتریک و دست در تعیین ارتفاع عمودی اکلوژن نقش کمکی داشته و به تنهایی کاربرد ندارند.

  کلیدواژگان: آنتروپولوژی، ارتفاع عمودی، صورت
 • محمد صاحب الزمانی، مرضیه محمدی، فرهاد ادهمی * صفحات 217-226
  سابقه و هدف

  داشتن آگاهی، علاقه و نگرش مثبت نسبت به رشته تحصیلی در دانشجویان موجب ایجاد تطابق بین آینده شغلی با نیازها و انتظاراتشان می گردد. این مطالعه با هدف تعیین و مقایسه میزان آگاهی، نگرش و علاقه دانشجویان دندانپزشکی و داروسازی دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران نسبت به رشته تحصیلی خود انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه توصیفی-همبستگی روی 314 دانشجوی مقطع علوم پایه و فارغ التحصیل رشته های دندانپزشکی و داروسازی دانشگاه های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و آزاد اسلامی تهران با روش نمونه گیری سهمیه ای انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات: پرسشنامه پژوهشگرساخته مشخصات دموگرافیک، آگاهی، نگرش و علاقه دانشجویان بود. 

  یافته ها

  در این مطالعه، ارتباط میان آگاهی و علاقه در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی، تهران و شهیدبهشتی، مستقیم و میزان همبستگی به ترتیب، 0/14، 0/02 و 0/250 و در رشته داروسازی  این ارتباط مستقیم و میزان همبستگی به ترتیب 0/18، 0/07 و 0/4 بود. میزان آگاهی در افراد فارغ التحصیل در دانشگاه های آزاد اسلامی و شهید بهشتی به صورت معنی داری بیشتر از علوم پایه و میزان نگرش مثبت در مقطع علوم پایه در هر سه دانشگاه به صورت معنی داری بیشتر از مقطع فارغ التحصیلی بود (0/05>P). میزان علاقه به رشته تحصیلی در هر دو مقطع براساس دانشگاه اختلاف معنی داری نداشت.

  نتیجه گیری

  با توجه به رابطه مستقیم و معنی دار آگاهی و علاقه در دانشجویان و تاثیر علاقه در یادگیری، توجه به این موضوع باید در اولویت برنامه ریزی مراکز آموزش پزشکی قرار گیرد.

  کلیدواژگان: گرش، آگاهی، دانشجویان دندانپزشکی، دانشجویان داروسازی
 • فرشته محمودی، علی مهدی زاده * صفحات 227-233
  سابقه و هدف

  باتوجه به شایع بودن افت تحصیلی و عوارض شناخته شده آن این سوال مطرح می شود که دوره های آموزش بدو ورود چه مولفه هایی را باید داشته باشد تا موجب پیش گیری از افت تحصیلی نماید؟ لذا این مطالعه در پاسخ به این سوال روی رده های مختلف مسئولین دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی دانشکده دندانپزشکی در سال 97 انجام گرفت .

  مواد و روش ها

  این تحقیق به روش توصیفی و با بررسی نظر تعدادی از اعضای هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد  علوم پزشکی تهران مورد سنجش قرار گرفت، پرسشنامه شامل 7 مولفه می بود که هرکدام مانند نیاز سنجی آموزشی،  شناسایی ویژگی های آموزش گیرندگان . حداقل دارای10 شاخص بعنوان زیر مجموعه می باشد، و از آنها خواسته شد که برای هرکدام ازاین مولفه ها از رتبه صفر تا 5 را علامت گذاری نمایند. رتبه هر یک از مولفه های هفت گانه تعیین در هر کدام از آنها مهمترین شاخص ها مشخص  و ارائه گردید و با آزمون کروسکال والیس مورد قضاوت آماری قرار گرفت.

  یافته ها

  پرسشنامه های این تحقیق جهت نظر سنجی بین 121 نفر از اعضای هیات علمی واجد شرایط توزیع گردید. که 66/8% مرد و 33/2% زن بودند. 75 %  دارای تحصیلات ارشد و بالاتر بودند و 37/7 % سابقه کار بیش از 20 سال داشتند. از مولفه های هفت گانه مهمترین عامل از نظر آنها اجرای موثر و مطلوب دوره آموزشی با رتبه 11/ 4 و در رتبه بعدی آشنایی و آگاهی و آموزش بدو ورود  به میزان 3/89 و کمتر ین رتبه مربوط می شد به مولفه پیشگیری از افت تحصیلی به میزان 3/06 بود. (0/0001>P)

  نتیجه گیری

  براساس این تحقیق به نظر می رسد که اجرای دوره آموزش بدو ورود بر پیشگیری از افت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران دانشکده دندانپزشکی تاثیر گذار می باشد .

  کلیدواژگان: دوره آموزش بدو ورود، افت تحصیلی، مولفه های دوره آموزش
 • دنیا صدری، مریم جولهر*، سولماز صالحیان، اشکان حاج مصطفی زاده صفحات 234-244
  سابقه و هدف

  سومصرف مواد مخدر می تواند اثرات مخربی بر سلامت بدن بالاخص سلامت دهان و دندان داشته باشد. هدف مطالعه حاضر بررسی تظاهرات دهانی معتادان به مواد مخدر در 4 مرکز نگهداری شهر تهران در سال 1396 بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه توصیفی با مراجعه به کمپ های درمانی، اطلاعات دموگرافیک بیماران استخراج و در ادامه با معاینه کلینیکی، تظاهرات دهانی و دندانی در پرسش نامه ثبت شد. داده ها توسط آزمون های آماری chi square، Kruskal-Wallis  و Mann U -Whitney test  و spearman با سطح معناداری 0/05 تحلیل شد.

  یافته ها

  تحقیق بر روی 392 فرد معتاد انجام گرفت. (از این میان 192 نفر (49%) زن و 200 نفر (51%) مرد بودند. میانگین سن افراد مورد مطالعه 9/49±34/94 سال، در زنان، شایعترین ماده مخدر مصرفی مت آمفتامین و در مردان، مورفین بود. حداقل یکی از ضایعات دهانی در 31% زنان و  18% مردان وجود داشت. لثه اریتماتوز و اسفنجی با مارجین روند فراوانترین تظاهرات دهانی در افراد بود. ارتباط معناداری بین مدت ترک اعتیاد، با همه متغیرهای رنگ، انسجام، مارجین و بافت لثه در مردان وجود داشت. (0/03=P) ارتباط معناداری بین میزان شاخص DMFT و مدت مصرف ماده مخدر در زنان (0/001>P)  و مردان (0/05>P) وجود داشت. حدود 75% افراد، خشکی دهان و سایش دندانی داشتند که با افزایش مدت اعتیاد بیشتر شده بود.

  نتیجه گیری

  شایعترین ماده مخدر مصرفی در زنان مت آمفتامین و در مردان مورفین بود. خشکی دهان، لثه اسفنجی و اریتماتوز شایعترین ضایعه دهانی در افراد مورد بررسی بود.

  کلیدواژگان: اعتیاد، مواد مخدر، مت آمفتامین، شاخص DMF، مخاط اریتماتوز
|
 • Shahbaz Naser Mostofi, Arash Zarbakhsh, Mohammad Mehdi Alaei* Pages 162-170
  Background and aim

  Oral microbiota could proliferate the microspace between the implant and abutment, thereby cause inflammation in the peri-implant tissues and adjacent bone. This study aimed to investigate the effect of two types of abutments (zirconia and titanium) on microleakage at implant-abutment interface area under oblique cyclic loading in vitro.

  Materials and methods

  In this in vitro study, 12 implant-abutment assemblies were used, each containing six sets with either zirconia or titanium abutments and vertically mounted in the modified resin blocks of auto-polymerized polyester base. The specimens were then subjected to oblique cyclic loading of 75 N at a 30 ± 2 degrees angle to the longitudinal axis of the implant with a frequency of 1 Hz in 500,000 cycles, equivalent to 20 months of human mastication. To determine the penetration of fuchsine into the implant-abutment interface, the implants were cut by cutting machine from the middle. Then, the rate of penetration of fuchsine in each sample was measured by a stereomicroscope with a magnification of 75 × at three points of each semicircle, and the average of these six points was recorded as a microleakage. For comparison of the microleakage after loading, t test was used. All tests were performed in SPSS ver.22 software and a significant level of 0.05 was considered.

  Results

  The amount of microleakage after oblique cyclic loadingwas statistically significantly higher in the zirconia abutments (66.08±11.66) compared to the titanium abutments (39.17±10.65)following force application (P = 0.002).

  Conclusion

  The microleakage following oblique cyclic loading is different depending on the type of abutment, so that the titanium abutments showed significantly less microleakage than the zirconia abutments.

  Keywords: Dental implants, leakage, implant abutment, Titanium, Zirconia
 • Farnaz Farahat, Shamin Memarian*, Najmeh Akhlaghi Pages 171-177
  Background and aim

  Using Stainless Steel Crowns (SSC) for Early Childhood Caries usually causes an unpleasant condition in the aesthetic of the patients. The aim of this study was to evaluate the effect of different surface treatments and bonding systems on shear bond strength of composite veneer to Stainless Steel Crown.

  Materials and Methods

  In this in vitro study, 120 SSC were divided into 6 groups according to the surface treatment method (without surface treatment, diamond bur or sandblast) and bonding agent (alloy primer+Clearfil SE Bond or G Premio Bond). Shear Bond Strength (SBS) of composite cylinder to SSC was measured. Data were analyzed using ANOVA and Tukey. P-value <0.05 was considered statistically significant.

  Result

  SBS with Alloy Primer+Clearfil SE Bond (37.53±9.13) was significantly higher than G Premio Bond ( 30.54± 12.34) (P-value <0.0001). Sandblast showed significantly higher SBS in comparison with two other groups (P-value <0.0001)

  Conclusion

  Based on the results of this study, sandblasting has the highest SBS in comparison with the other methods of surface treatment. In the absence of sandblast, the application of the Alloy Primer+ Claerfil SE Bond on the SSC surface will provide better bond to resin composite.

  Keywords: Stainless Steel Crown, Surface Treatment, adhesive system, Primer, Shear Bond Strength
 • Afshin Haraji, Mehdi Sesavar, Naser Valeei, Mehdi Salami* Pages 178-184
  Background and aim

  Regarding the prevalence of postoperative pain of impacted wisdom tooth and the fact that Pregabalin herbal medicine has been reported to reduce the pain, and to determine the effect of its consumption/ non-consumption on the amount of pain after surgery of Impacted Wisdom Tooth, this study was conducted at 2018 in Department of Oral 7 Maxillofacial surgery, Dentistry faculty, Tehran medical sciences, Islamic Azad University.

  Materials and Methods

  This study was performed as a split Mouth-type clinical trial. A total of 30 patients who referred for pulling out the two-way impacted wisdom tooth and, after justifying the plan, they announced their written and informed consent to collaborate with the plan. One side of the jaw is randomly assigned to the control group and the other to the experimental group. The dentist surgeon and consuming material were the same. In the experimental group, half an hour before surgery, one pregabalin 300 mg was prescribed with 50 ml of water but the control group did not receive the drug. The surgical distance in 2 sides was 2 weeks and the pain was measured at intervals 2, 4, 6 and 8 hours after surgery based on 10 VAS and assessed by Mann-U-Whitney and Kruskal Wallis tests.

  Results

  The study was performed on 30 or 60 samples, 70% of the samples were male and 30% were female at the age of 31±8.2.The pain level was similar in 2 groups at the second hour (P<0.6) but at the 4th hour  it was 5.63±1.94 and 3.7±1.56  in  control and experimental gourps, respectively.At 6th hour, it was 6.93±1.95 and 4.55±2.2 in control and  experimental groups and at 8th hour, 8.35±1.76 VS 5.9±1.94, respectively. (P<0.01) and (P<0.002).

  Conclusion

  It seems, Pregabalin reduces the pain in Impacted Wisdom Tooth surgery and pain reduction raised from 4th to 8th hour.

  Keywords: Wisdom Tooth, Pregabalin, postoperative pain
 • Mahnaz Heydari, Nasim Esnaashari, Hajar Shekarchizadeh* Pages 185-194
  Abstract
  Background and AIM
  Malocclusion has an important effect on patients’ social behaviors and mental situation and might affect their oral health-related quality of life (OHRQoL). The aim of this study was to assess OHRQoL in patients attending orthodontics department of Isfahan Azad University.
  Materials and Methods
  The present descriptive study was conducted on 77 patients in need of orthodontic treatment applying a census sampling method. Before entering the treatment phase, volunteer patients filled out Oral Health Impact profile-14 (OHIP-14) questionnaire. Index of Orthodontics Treatment Need (IOTN): Aesthetic Component (AC) and Dental Health Component (DHC) were used to assess patient’s orthodontic treatment need. Student’s t-test, Mann U Whitney test, analysis of variance, kruskal wallis test, Pearson and spearman correlation coefficient, and linear regression model served for statistical analysis.
  Results
  The mean score of OHIP was 14.1 (±8.9, range 0-35). Orthodontic treatment need was high or very high among 65% of the participants based on DHC.  Based on AC, 33.8% of patients reported definite need to orthodontic treatment. A significant association existed between OHIP and DHC (r=0.28, P=0.017), and between OHIP and AC (r=0.24, P=0.036); however, it was weak. Based on linear regression model, OHIP was significantly associated with education (P=0.026) and AC of IOTN (P=0.026).
  Conclusion
  Although, the relationship between malocclusion and OHRQoLin the present study was week, it is recommended for orthodontist to consider the effects of oral problems on patients’ quality of life, in addition to their professional methods in diagnosis and treatment planning.
  Keywords: Malocclusion, Orthodontic treatment, Oral health, Quality of life
 • Ezzatollah Jalalian, Kourosh Jafari, Faezeh Ebrahimi, Bita Akbari Rad, Mahsa Hadian, Mahjoubeh Dolati, Farzan Younesi* Pages 195-200
  Background & aim

  There are so many studies about effect of colored drinks and mouthwashes on discoloration of different dental ceramics. However, little is known regarding the effect of colored drinks on discoloration of monolithic zirconia .The purpose of this invitro study  was to evaluate the effect of different surface treament methods on color stability of monolithic zirconia.

  Material and methods

  : this experimental study was conducted in vitro on monolithic zirconia ceramics. Twelve pre-tinted specimens of monolithic  blocks (1.5 mm, 14 ,14 mm) were prepared and divided into 2 groups (A) glazed  and (B) polished after glaze  .Specimens were sintered and glazed  and Specimens of group B were prepared and polished. The specimens were placed in Golestan bag teas (ph = 5) for two weeks and color of the specimens were measured using spectrophotometer before and after immersion. the color changes (ΔE) were determined by Mann-Whitney test.

  Results

  This study showed color change rate in the polish group was 3.2 ± 0.1 and in the glaze group was 1.07 ± 1.1, p˂0.7, and the color change in the polish method was about 2 times more that of glaze method which is significant (p<0/004).

  Conclusions

  Glaze Group seems to have less color change compared to polish group.
   Color stability, Monolithic Zirconia,  Dental ceramics

  Keywords: Color stability, Monolithic Zirconia, Dental ceramics
 • Fatemeh Khorakian, Taraneh Movahhed, Sedighe Karbasi, Sare Tafaghod Nezafat, Lida Bahramian* Pages 201-209
  Background and aim

  One of the well-known bacteria in dental unit water contamination is Pseudomonas aueroginosa. The aim of the present study was to evaluate the amount of Pseudomonas aeruginosa species infection in the dental unit water samples of Dental Faculty of Mashhad University of Medical Sciences.

  Material and methods

  Water samples collected randomly from the turbines of 10% of the active dental units in Mashhad Dental Faculty. Samples were collected at three time points including beginning of the day prior flushing, beginning of day after 2 min flushing, and middle of day after 20 sec flushing. Data analyzed with SPSS version 20 software using two-way ANOVA test and 95% of confidence interval.

  Results

  All samples were infected at the first time point. At the beginning of the day prior flushing, the water contamination was higher than ADA standard in all departments except periodontology and operative dentistry. Water contamination decreased significantly after flushing at the beginning of day and middle of day measurements (P-value < 0.001). However, no significant difference was observed between beginning of day after flushing and middle of day samples.

  Conclusion

  High bacterial infection was found in dental unit water samples of Mashhad Dental Faculty regarding P. aeruginosa bacteria. Flushing was an effective measure to reduce the bacterial count of dental units.

  Keywords: Pseudomonas aeruginosa, Bacterial biofilm, CFU, Dental Unit
 • Homeira Ansari Lari, Marzieh Nazari, Pantea Bolandian*, Shirin Memaran, Mahmoud Reza Mobayeni Pages 210-216
  Background and aim

  Assessment of vertical dimension of occlusion is an important step in the prosthodontic treatment of edentulous patients. The Objective of this study was to determine the correlation of the lower third of the face in occlusion and facial and palm indexes in dental students of Islamic Azad University of Tehran at 2017-2018.

  Material and methods

  In this correlation cross-sectional trial, 100 subjects (50 men &50 women( were studied. The inclusion criteria were the subject’s desire to participate in the study, facial symmetry, no history of trauma in the face and palm, and no history of facial plastic surgery.Facial indices and the palm size was recorded with a bolly gauge caliper with a precision of 0.1 mm. the correlation between the height of the lower third of the face and each of the facial and palm indices was determined by Pearson correlation coefficient. Correlation coefficient (R) and consistency (R2) were calculated.

  Results

  The mean age of male was 23.02 years and the mean age of women was 24.6 years. All indices had a moderate correlation (0.4<r

  Conclusions

  It seems that anthropometric and palm indices can be used as auxiliary indices, and can not use lonely.

  Keywords: Anthropology, Vertical Dimension, Face
 • MOHAMMAD SAHEBALZAMANI, Marzieh Mohammadi, Farhad Adhami * Pages 217-226
  Background & aim

   Having positive attitude, awareness and interest in students toward their field of study can create a sense of adjustment between their career future and their needs and expectations. This study aimed to establish and compare the degree of awareness, attitude and interest amongst dentistry and pharmacy students of Tehran Medical universities toward their field of study in university.

  Material & Methods

   This descriptive- correlation study was conducted on 314 basic sciences and graduated students of dentistry and pharmacy of Tehran Medical, Shahid Beheshti and Azad universities of Tehran with the use of quota sampling. Data collection instruments were self-made questionnaire, demographic information, student's awareness, attitude and interest.

  Results

   in this study, there was direct relationship between awareness and interest in the field of dentistry in Islamic Azad and Shahid Beheshti universities with the correlation of 0.14, 0.02, and 0.25 respectively and in the field of pharmacy, it was also a direct relationship with the correlation of 0.18, 0.07,and 0.4 respectively. Degree of awareness in graduated students of Islamic Azad universities and Shahid Beheshti was significantly more than basic science and degree of attitude in all three universities was significantly more than that of the graduation time (p>0.05). Degree of interest in both grades, according to the university, didn't have a significant difference.

  Conclusion

    based on the direct and significant relationship between awareness and interest on learning, paying attention to this issue should be a priority for medical training centers planning.

  Keywords: Attitude, Awareness, Dental students, Pharmacy students
 • Ali Mahdizadeh* Pages 227-233
  BACKGROUND & AIM

   According to the commonness of academic Failure and its well-known side- effects .the question that arises is how the primary education course should be to prevent the academic failure. Therefore this study performed on the different position managers of  Tehran Azad dental university to answer to this guest ion in year 2018
  Materials and 

  Methods

  This descriptive study surveyed the view of several faculty members of Tehran Azad dental university. This questionnaire includes 7 indices which each of them Has at least 10 indices as a subsidiary like need assessment of education and  investigation  of  Learners  features. They have asked to sign from zero to five for each of the indices. The  rate of each seven indices was designated. Also the most import index was found and presented and analyzed with  Wallis test for statistic evaluations.

  Results

   The questionnaire of this study performed to opinion poll of 121 faculty members who have the qualification and 66/8/ were men and 33/2/ were woman 75% were graduated of  bachelor  and upper degrees  and 37.7%  had  job experience more than 20 years. The most important index among 7 indices was the effective performance of educational  course with the rate of 4/11 and after that  was the knowledge and basic learnings , with the rate of 3/89 and the minimum rate was the preventive indices of academic failure with the rate of 3/06. (p<0001)

  Conclusion

    According to this study it seems that the primary learning  course for the new students of Tehran Azad dental university is every effective  in order to parent academic failure.

  Keywords: Primary learning course, Academic failure, indices of educational course
 • DOINA SADRI, MARYAM JOLEAHR*, Solmaz Salehyan, Ashkan Haj Mostafa Zadeh Pages 234-244
  Background and Aim

  Drug abuse can have harmful effects on the health of the body, especially oral health. The aim of this study was to investigate the oral manifestations of addicts in four maintenance centers in Tehran in 2017.

  Materials and Methods

  In this descriptive study, patients' demographic data were recorded in a questionniare, then oral and teeth were  clinically evaluated. Data were analyzed by chi square, Kruskal-Wallis, Mann U-Whitney and Spearman tests with a significance level of 0.05.

  Results

  The study was performed on 392 addicted individuals. Among this population, 192 person (49%) were women and 200 person (51%) were men. The mean age was 34.9±9.4 years.  Methamphetamine & morphine were the most commonly used drug among women and men, respectively. At least one oral lesion was  present in 31% of women and 18% of men. The erythematous and spongy gingiva with round margin was the most frequent oral manifestation. There was a significant relationship between the duration of addiction withdrawal and all of the variables of color, consistancy, marginal contour and gingival tissue in men (p = 0.03). There was a positive correlation between DMFT index and duration of addiction in women  (p <0.001) and  men (P<0.05). About 75% of the subjects had dry mouth and dental attrition , which increased with the duration of addiction.

  Conclusion

  Methamphetamine & morphine were the most commonly used drug among women and men, respectively. Dry mouth, spongy and erythematosus gingiva were the most common oral lesions in the addicts.

  Keywords: Drug addiction, Narcotics, Methamphetamine, DMF index, Erythematous mucinosis