فهرست مطالب

 • پیاپی 34 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/20
 • تعداد عناوین: 9
|
 • رضا جعفری، سیده فاطمه رجایی * صفحات 1-26

  هدف از پژوهش حاضر، پیش بینی بلوغ عاطفی براساس جو عاطفی خانواده و میزان مذهبی بودن والدین در دانش آموزان دختر متوسطه دوم و روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش از دانش آموزان دختر سال سوم متوسطه دوم ساکن شهر قم، که در سال تحصیلی 96-1395 به تحصیل اشتغال داشتند، تشکیل شده بود (N=4980). از این تعداد، 357 نفر با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار های پژوهش، سه پرسشنامه جو عاطفی خانواده (هیل برن، 1964)، پرسشنامه میزان مذهبی بودن والدین (گرنگویست، 1998) و پرسشنامه بلوغ عاطفی (سینگ و بهارگاوا، 1991) بودند. طبق یافته های به دست آمده، بین «بلوغ عاطفی» و «جو عاطفی خانواده» رابطه مثبت و معنادار وجود داشت (P<0/01)، هم چنین بین«بلوغ عاطفی» و «میزان مذهبی بودن والدین» و مولفه های آن همبستگی مثبت و معنادار مشاهده شدP<0/01)). علاوه بر آن «میزان مذهبی بودن والدین» و «جوعاطفی خانواده» قادرند «بلوغ عاطفی» را به طور معناداری پیش بینی کنند. متغیر جوعاطفی خانواده به تنهایی99/9 درصد از واریانس بلوغ عاطفی و متغیر میزان مذهبی بودن والدین نیز به تنهایی، 04/1 درصد از واریانس بلوغ عاطفی را پیش بینی کردند. نتایج کلی پژوهش نشان داد که رابطه عاطفی در خانواده و بین والدین و فرزندان و میزان مذهبی بودن والدین از عوامل تاثیر گذار در میزان بلوغ عاطفی نوجوانان دختر است، بنابر این به منظور ارتقای رشد عاطفی فرزندان لازم است آموزش های موثری پیرامون برقراری روابط عاطفی مناسب و مسائل دینی به والدین آن ها داده شود.

  کلیدواژگان: بلوغ عاطفی، جو عاطفی خانواده، میزان مذهبی بودن والدین
 • فرخ رو جلیلی*، مژگان عارفی، امیر قمرانی، غلام رضا منشئی صفحات 27-58

  هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش خودتعیین گری بر انگیزش تحصیلی و شیفتگی تحصیلی دانشجویان است. بدین منظور یک طرح نیمه تجربی از نوع پیش آزمون_ پس آزمون پیگیری با گروه آزمایش و گواه، اجرا گردید. جامعه ی آماری پژوهش، کلیه ی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان بیرجند در سال 96 بودند. نمونه گیری به شیوه ی داوطلبانه انجام شد. 40 دانشجوی دختر و 40 دانشجوی پسر داوطلبانه ثبت نام و هر یک از گروه های دختر و پسر به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (20 نفر) و گواه (20 نفر) جایگزین شدند، گروه آزمایش 12 جلسه ی 90 دقیقه ای تحت آموزش خودتعیین گری قرار گرفتند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه انگیزش تحصیلی والرند (1989) و شیفتگی تحصیلی مارتین و جکسون (2008) بود. نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره نشان داد که آموزش خودتعیین گری بر انگیزش تحصیلی و شیفتگی تحصیلی اثر دارد (P≤0/001). این نتایج در دوره پیگیری نیز تداوم یافته بود (P≤0/05). با توجه به موثر بودن برنامه آموزشی خودتعیین گری بر انگیزش و شیفتگی تحصیلی، استفاده از این برنامه آموزشی برای افزایش انگیزش و شیفتگی در موقعیت های یاددهی- یادگیری پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: خودتعیین گری، انگیزش تحصیلی، شیفتگی تحصیلی، دانشجویان
 • محسن حاجی تبار *، علی شیخ الاسلامی، مریم طالبی، عیسی برقی صفحات 59-76

  این پژوهش، تاثیر معنای زندگی را بر سازگاری مدرسه‏ دانش‏آموزان با میانجیگری مقابله مسئله مدار و پذیرش خود ‎بررسی می کند. جهت دستیابی به این هدف، ازروش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی با رویکرد تحلیل مسیر استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش‏آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر بابل در سال تحصیلی 97-1396 بودند که از میان آن ها با استفاده از روش نمونه ‏گیری تصادفی خوشه ای 208 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه معنای زندگی (استیگر و همکاران، 2006)، پرسشنامه سازگاری مدرسه (کیم، 2002)، پرسشنامه راهبرد مقابله ای (لازارروس و فولکمن، 1985) و پرسشنامه پذیرش خود (چمبرلین و هاگا،2001) استفاده شده است. داده ها با آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر در نرم‏افزارهای SPSS و AMOS تجزیه وتحلیل شدند. یافته ها نشان می دهند که معنای زندگی رابطه مثبتی با مقابله مسئله مدار، پذیرش خود و سازگاری مدرسه دانش آموزان دارد. سازگاری مدرسه نیز با مقابله مسئله مدار و پذیرش خود رابطه مثبت دارد. معنای زندگی تاثیر مثبتی بر سازگاری مدرسه دارد و مقابله مسئله مدار نقش میانجی گری معناداری در رابطه بین معنای زندگی و سازگاری با مدرسه دارد اما پذیرش خود نقش میانجی گری معناداری بین معنای زندگی و سازگاری مدرسه ندارد. در کل نتایج این پژوهش نشان می دهد که داشتن معنا و هدف در زندگی می‏تواند سازگاری مدرسه دانش‏آموزان را تضمین کند؛ همچنین سبک انتزاعی و درونی مانند پذیرش خود برای حل مسائل موثر نیست اما یک استراتژی رفتاری مستقیم مانند مقابله مسئله‏مدار کارآمد می‏باشد.

  کلیدواژگان: معنای زندگی، سازگاری مدرسه‏، مقابله مسئله مدار، پذیرش خود
 • فاطمه رسولی، محمد عرب، معصومه بهرامی* صفحات 77-92

  این پژوهش به بررسی روایی و پایایی مقیاس اشتیاق دانش آموز در مدرسه (ویگا، 2016) می پردازد. روش تحقیق، همبستگی از نوع تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی است. نمونه موردمطالعه، شامل 420 دانش آموز (230 دختر و 190 پسر) از کلیه دانش آموزان پایه دهم، یازدهم و دوازدهم شهرستان سمنان در سال تحصیلی 96- 1395 می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شده و مقیاس های اشتیاق در مدرسه (ویگا، 2016) و اشتیاق به مدرسه (وانگ، وایت و اسکلز، 2011) را تکمیل کرده اند. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از روش تحلیل مولفه های اصلی و چرخش واریماکس پنج عامل رفتاری، پویایی، خودسامانی، عاطفی و شناختی را نشان داد. آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه و مولفه های اشتیاق رفتاری، پویایی، خودسامانی، عاطفی و شناختی به ترتیب 0/78، 0/78، 0/80، 0/67، 0/60 و 0/42 به دست آمد. تحلیل عاملی تاییدی، مدل پنج عاملی را مورد تایید قرار داد همچنین برای روایی همگرا، از پرسشنامه اشتیاق به مدرسه وانگ، وایت و اسکلز استفاده شد و میزان همبستگی بین دو مقیاس 44/. به دست آمد. نتایج پژوهش حاکی از این است که مقیاس حاضر برای ارزیابی اشتیاق دانش آموز در مدرسه کیفیت روان سنجی دارد و می تواند در مطالعات و موقعیت های روانی- آموزشی استفاده شود و محققان می توانند از آن به عنوان ابزاری معتبر در اندازه گیری اشتیاق در مدرسه استفاده نمایند.

  کلیدواژگان: روایی، پایایی، اشتیاق در مدرسه، تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تاییدی
 • داود طهماسب زاده * صفحات 93-130

  هدف از پژوهش حاضر، تحلیل محتوای کتاب تفکر و پژوهش پایه ششم ابتدایی از نظر میزان توجه به فرایندهای تفکر در سال تحصیلی 96-95 بود. روش تحقیق، توصیفی و از نوع تحلیل محتوای کمی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کتاب کار تفکر و پژوهش پایه ششم ابتدایی و روش نمونه گیری نیز سرشماری بود و کتاب تفکر و پژوهش پایه ششم نیز به عنوان نمونه انتخاب و مورد تحلیل قرار گرفته است. ابزار تحقیق در این پژوهش چک لیست بود. برای تعیین روایی تحقیق از روایی صوری و محتوایی و برای تعیین میزان پایایی از روش دونیمه کردن استفاده شده که ضریب همبستگی دو نیمه، 75/. محاسبه شده است. واحد تحلیل؛ جملات، فعالیت ها و تصاویر موجود در متن کتاب تفکر و پژوهش بود. در تحلیل محتوا با استفاده از روش آنتروپی شانون، اهمیت ضرایب فرایندهای تفکر (سازماندهی ذهنی اطلاعات (0/41)، تفکر انتقادی (0/369) و تفکر خلاق (0/171) محاسبه گردید. نتایج یافته ها نشان داد که کتاب درسی تفکر و پژوهش از نظر توجه به فرایند های تفکر از همخوانی کمتری برخوردار است و به برخی از فرایندهای تفکر(تفکر انتقادی) بسیار کم توجه شده و به فرایند (تفکر خلاق) نیز تا حدودی توجه شده است. بنابراین محتوای کتاب تفکر و پژوهش پایه ششم ابتدائی به لحاظ رعایت فرایندهای تفکر نیاز به بازنگری و بازنویسی دارد.

  کلیدواژگان: کتاب تفکر و پژوهش، تحلیل محتوا، فرایندهای تفکر
 • محمدسجاد صیدی*، خدیجه رضایی، ستاره حسینی صفحات 131-154

  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه ای کیفیت زندگی خانوادگی در رابطه بین استرس والدگری و مشکلات رفتاری فرزندان بود. جامعه ی آماری پژوهش حاضر شامل کلیه ی والدین دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 95-94 بودند که از میان آنها تعداد 500 نفر از والدین به روش تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. شرکت کنندگان پرسشنامه های مشکلات رفتاری راتر، شاخص استرس فرزندپروری- فرم کوتاه (PSI-SF) و مقیاس کیفیت زندگی خانواده (FQOL) را تکمیل کردند. برای تحلیل داده ها از روش مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Amos نسخه 21 استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار (p<0.01, r=0.42) بین استرس والدگری و مشکلات رفتاری فرزندان بود. علاوه براین رابطه بین استرس والدگری و کیفیت زندگی خانوادگی (p<0.01, r=-0.47) و کیفیت زندگی خانوادگی و مشکلات رفتاری فرزندان (p<0.01, r=-0.15) منفی و معنادار بود. همچنین نقش واسطه ای کیفیت زندگی خانواده در رابطه بین استرس والدگری و مشکلات رفتاری فرزندان مورد تایید قرار گرفت. بنابراین می توان با ارتقا کیفیت زندگی زندگی خانواده اثر استرس والدگری بر مشکلات رفتاری فرزندان تعدیل کرد. همچنین اجرای راهبردهای مدیریت استرس در والدین نیز می تواند تا حدودی مانع بروز مشکلات رفتار فرندان شود.

  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، خانواده، استرس والدگری والدین، مشکلات رفتاری کودکان
 • هیوا محمودی*، بهمن کرد* صفحات 155-184

  هدف این پژوهش ساخت و هنجاریابی ابزار انطباقی برای سنجش استعداد تحصیلی به صورت رایانه ای در دانش آموزان است. برای دستیابی به این هدف از روش توصیفی از نوع پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری شامل دانش آموزان پایه های دهم و یازدهم شهرستان اردبیل در سال 96 است. (3000=N). حجم نمونه برای مطالعه مقدماتی 200 نفر از دانش آموزان پایه دهم و در مرحله دوم 400 نفر از دانش آموزان پایه دهم و 240 نفر از دانش آموزان پایه یازدهم بود که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش آزمون محقق ساخته سنجش استعداد تحصیلی بود که دارای هفت خرده آزمون 25 گویه ای، استدلال انتزاعی، توانایی فضایی، استدلال وابسته به شکل، استدلال عددی، چرخش ذهنی، درک کلامی و سیالی کلامی است. روش تحلیل این پژوهش، تحلیل عاملی، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل ممیز بود. نتایج پایایی هر یک از خرده آزمون ها به روش بازآزمایی نشان داد که پایایی استدلال انتزاعی (0/78)؛ پایایی توانایی فضایی (73/0)؛ پایایی استدلال وابسته به شکل (0/74)؛ پایایی استدلال عددی (0/77)؛ پایایی چرخش ذهنی (0/79)؛ پایایی درک کلامی (0/74)؛ پایایی سیالی کلامی (0/80)  و پایایی کل آزمون 0/75 به دست آمده است. همچنین نتایج روایی آزمون نشان داد که روایی خرده مقیاس های استدلال انتزاعی، توانایی فضایی، استدلال وابسته به شکل، استدلال عددی، چرخش ذهنی با آزمون طراحی مکعب ها به ترتیب برابر با 0/71، 0/67، 0/57، 0/73، 0/67 و درک کلامی و سیالی کلامی با آزمون اطلاعات عمومی برابر با 0/71 و 0/65 است. همچنین بر اساس نتایج تابع ممیز می توان گفت که قدرت پیش بینی کنندگی این آزمون برای رشته ریاضی 2/06، برای رشته تجربی 0/8 و برای رشته فنی 0/47 می باشد؛ بنابراین می توان گفت که با اطمینان 68 درصد دانش آموزان متناسب با رشته تحصیلی که مطابق بااستعداد آن ها است، طبقه بندی شده اند.

  کلیدواژگان: ابزار رایانه ای، استعداد تحصیلی، دانش آموزان
 • سیده فاطمه موسوی*، مونا طاهریان صفحات 185-210

  امروزه دانشجویان زیادی برای ادامه تحصیل از زادگاه خود فاصله گرفته و در شهر جدید با مشکلاتی مواجه می شوند. مطالعه حاضر با هدف مقایسه دلبستگی به مکان، استرس زندگی دانشجویی و انگیزش تحصیلی در دانشجویان بومی و غیربومی دانشگاه های دولتی شهر تهران انجام شد. پژوهش از نوع توصیفی و علی- مقایسه ای است و جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه های دولتی شهر تهران مشغول به تحصیل در نیم سال دوم سال تحصیلی 95-1394 بودند که از آن میان نمونه ای به حجم 195 نفر از دانشجویان بومی و غیربومی دختر و پسر به روش نمونه گیری دردسترس و داوطلبانه انتخاب شدند. ابزار سنجش شامل مقیاس دلبستگی به مکان ویلیامز و رگنباک (1989)، مقیاس انگیزش تحصیلی هارتر (1980) و مقیاس استرس زندگی دانشجویی گادزلا و بال اغلو (2001) است. نتایج حاصل از اجرای تجزیه و تحلیل چندمتغیره نشان داد که دانشجویان در دو گروه بومی و غیربومی در دلبستگی به مکان (F=11.78, p<.001) استرس زندگی دانشجویی (F=4.3, p<.001) و انگیزش تحصیلی درونی (F=3.36, p<.001) با یکدیگر تفاوت معناداری داشته، اما از حیث انگیزش تحصیلی بیرونی با یکدیگر تفاوت معناداری نداشتند (F=1.71, p>.1).. زمینه سازی امکان ادامه تحصیل دانشجویان در زادگاه خود و آماده سازی آن ها در حین ورود به دانشگاه می تواند نقش موثری در کاهش استرس ناشی از زندگی در خوابگاه و افزایش بازدهی تحصیلی در دانشجویان گردد.

  کلیدواژگان: دلبستگی به مکان، استرس زندگی دانشجویی، انگیزش تحصیلی‏
 • زهرا نیک منش*، یحیی کاظمی، سمیه امرا صفحات 211-229
  هدف پژوهش بررسی اثربخشی آموزش گروهی بخشایش بر کیفیت زندگی دانش آموزان دختر شهرستان سراوان بود. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری، تمامی دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان شهر سراوان در سال تحصیلی 93-92 با گستره سنی 15- 16 سال بود. از این میان، 30 دانش آموز که در پرسشنامه انگیزه های بین فردی (مایکل مک کالو و همکاران، 1998) مرتبط با خطا کاری بیشترین نمره را گرفته بودند، به شیوه ی نمونه گیری هدفمند در دو گروه آزمایش و کنترل به طور برابر (15 نفر) انتخاب شدند. پرسشنامه کیفیت زندگی نوجوانان (روانز -سیبر و همکاران،2008) به عنوان پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری برای هر دو گروه به کار برده شد. پروتکل مداخله بخشش در طول 12 جلسه هفته ای دوبار برای گروه آزمایش اجرا شد. سپس پس آزمون بر روی هر دو گروه اجرا شد و یک ماه بعد آزمون پیگیری بر روی هر دو گروه اجرا شد. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر تحلیل شد. نتایج نشان داد آموزش بخشایش بر کیفیت زندگی نوجوانان دختر موثر بوده است. بنابراین، با آموزش بخشودگی به وسیله ی بسته ی آموزشی و بروشورهایی با محتوای بخشودگی و آموزش آن، درجهت افزایش کیفیت زندگی دانش آموزان دختر اقدام نمود.
  کلیدواژگان: بخشایش، کیفیت زندگی، خشم، دانش آموزان دختر
|
 • Reza Jafari, Seyedeh Fatemeh Rajaie * Pages 1-26

  The purpose of this study was to analyze the emotional maturity of secondary school girls living in the city of qom based on the emotional environment of their family at home and the level of religiosity of their parents (N=4980). The research method was descriptive-correlational. The test sample was selection of 357 students who were studying during the year of 2016-2017 and this selection was based on multistage cluster random sampling. The tools used for analysis were three questionnaires based on emotional maturity questionnaire (Singh and Bahargawa, 1991), emotional environment of family namely: (Hill Burn, 1964), Parental Religiousness Questionnaire (Greenwind, 1998).

  Results

    based on the results a strong correlation was seen between emotional maturity and the emotional environment of one`s family (P<0/01) as well as between emotional maturity and the level of religiosity of one`s parents (P<0/01).  The change in the emotional environment of the family had 9/99 % effect emotional maturity whereas the level of religiosity had a 1/04 % effect. The overall results showed that emotional atmosphere at home and the religiosity of one`s parents are key factors leading to the emotional maturity of adolescent girls.Therefore, in order to promote the emotional development of children, effective training is required to provide a suitable emotional environment at home as well as to educated parents on religious matters and issues.

  Keywords: : Emotional maturity, Family emotional climate, Parental religious level
 • Farokhro Jalili *, Mozhgan Arefi, Amir Ghomrani, Gholamreza Manshaee Pages 27-58

  The purpose of this study was to investigate the effect of self-determination education on academic motivation and academic flow of students. For this purpose, a quasi-experimental design was carried out with a follow-up pre-test post-test with a test and control group. The statistical population of the study was all students of Birjand Farhangian University in the academic year of 2017. Sampling was carried out voluntarily. 40 female students and 40 male students enrolled voluntarily and each male and female group were randomly assigned to two groups of experimental (20 subjects) and control (20 subjects). The experimental group underwent 12 sessions of 90 minutes self-determination education. The research tools included VallerandŚ academic motivation scale (1989) and Martin- JacksonŚ academic flow questionnaires (2008). The results of covariance analysis indicated that self-determination education has an impact on academic motivation and academic flow (P≤0.001). These results continued during the follow up period (P≤0.05). Considering the effectiveness of self-determination education on academic motivation and academic flow, using this educational program to increase motivation and flow in teaching-learning situations is suggested.

  Keywords: Self-determination, academic motivation, Academic flow, Students
 • Ali Sheykholreslami, Maryam Talebi, Isa Barq, Mohsen Hajitabar * Pages 59-76

  The purpose of this study was to investigate the effect of the meaning in life on students' school adaptation by mediating problem solving and admission. The research method was descriptive, survey type, the statistical population of the study consisted of all female secondary school students in Babol, in the academic year of 2016-17. Among them, 208 subjects were selected using random cluster sampling. To collect the data, a questionnaire for the meaning in life (Steiger et al. 2006), School Adjustment Questionnaire (Kim, 2002), Coping Strategies Questionnaire (Lazarusand Folkman, 1985) and self-acceptance questionnaire (Chamberlain and Hague, 2001) was used. Data analysis was performed by Pearson correlation and path analysis in SPSS version 23 and Amos version 23. The results indicated that the meaning in life has a positive relationship with problem- focused coping, School adaptation and self-acceptance. School adaptation also has a positive correlation with problem- focused coping and self-acceptance. The meaning in life has a positive effect on School adaptation. Also, problem- focused coping has a significant mediating role in relation to meaning in life and adaptation to school, but self-acceptance itself does not play a mediating role in the relationship between meaning in life and School adaptation. In general, the results of this study show that having meaning and purpose in life can ensure student school adaptation. Also, the abstract and intrinsic style of self-acceptance is not effective to solve problems, but a direct behavioral strategy such as a problem-focused counteraction is efficient.

  Keywords: meaning in life, school adaptation, problem- focused coping, self-acceptance
 • Masoumeh Bahrami *, Mohammad Arab, Fatemeh Rasoli Pages 77-92

  The aim of this study was to develop a student engagement scale in school)SES)Viga 2016 and determine its validity and reliability. This research was acorrelation type of factor analysis (exploratory factor analysis and confirmatory factor analysis). Factor analysis and reliability studies were conducted using data on 420(230 girls, 190 boys) tenth, eleventh, and twelfth graders of Semnan(academic year 2016- 2017) that were selected by Multistage Cluster Random Sampling and completed Students´ Engagement in School Scale(Viga, 2016) and Student engagement to school scale(Wang, Willett & Eccles, 2011 . Result of Confirmatory factor analysis through varimax rotation and Exploratory factor analysis, the axplored factors were behavioural, agency, self-regulation, affective and cognitive. The Cronbach's alpha were 0/78, 0/80, 0/67, 0/60, 0/42 for behavioural, agency, self-regulation, affective , cognitive and %78 for Student engagement in school. Also Confirmatory factor analysis confirmed these factors.To test the validity of instrument, Student engagement to school scale(Wang, Willett & Eccles, 2011) was used and correlation of 0/44 was concluded. The results permitted to find this scale presents psychometric qualities and can be used in research and psychoeducational practice, to assess the multidimensional students’ engagement in school. The future use of the SES is considered and proposed. This scale may be a useful opportunity for psychologists and teachers. and researcher can use to a valid instrument for Measuring engagement in school.

  Keywords: validity, reliability, Student engagement in school, Exploratory factor analy-sis, confirmatory factor analysis, Students
 • Davoud Tahmasebzadeh * Pages 93-130

  The purpose of this study was to analyze the content of the book of Thinking and Research on the sixth grade of the elementary school according to the amount of attention to thinking processes in the academic year of 96-95. The research method was descriptive and content analysis was quantitative. The statistical population of the study consisted of the sixth elementary school of thought and research textbook and sampling method was census, this book was selected and analyzed as a sample. The research tool was a checklist. To determine the validity of the research, formal and content validity was used and to determine the reliability of the two half-way method, the correlation coefficient of the two halves was 0.75. It is calculated. Unit of analysis; sentences, activities and images contained in the text of the book Thinking and Research. In content analysis using Shannon entropy method, the importance of the coefficients of thinking processes (mental organization of information (0.41), critical thinking (0.336) and creative thinking (0.171) were calculated. The results of the findings showed that the textbook of thought and research has less consistency in terms of attention to the processes of thinking, and has paid close attention to some of the processes of thinking (critical thinking) and to the process (creative thinking) has been somewhat paid attention . Therefore, the content of the book of Thinking and Research is based on the sixth primitive in terms of observing the processes of thinking needs to be reviewed and rewritten.

  Keywords: Thinking, Research Book, Content analysis, Thinking Processes
 • Mohamad Sajjad Seydi *, Khadijeh Rezaee, Setareh Hoseini Pages 131-154

  Current study aims to Investigating the mediating role of quality of family life in relationship between parenting stress and children’s behavioral problems. Statistical population of this study were all parents of female elementary school students in Kermanshah city in the year 95-94, Among them 500 parents of students  by Multi-step cluster random method were selected. The participants answered the questions of Rotter’s behavioral problems(RBP), parenting stress index-short form (PSI-SF), and family quality of life (FQOL). The data were analyzed by structural equation modeling method using Amos software version 21. Results showed a positive and meaningful relationship (p<0.01, r=0.42) between parenting stress and children’s behavioral problems. Furthermore, relationships between parenting stress and family quality of life (p<0.01, r=-0.47), and family quality of life and children’s behavioral problems were negative and meaningful (p<0.01, r=-0.15). It was also confirmed that mediating role of family quality of life in relation between parental stress and child behavioral problems. Therefore, by improving the quality of family life, moderating the effect of parental stress on the behavioral problems of children. In addition, the implementation of stress management strategies in parents can somewhat prevent the occurrence of children's behavior problems.

 • Hiva Mahmoodi *, Bahman Kord Pages 155-184

  The purpose of this study was making and standardizing a computer-aided aptitude assessment tool for students. The research method was descriptive survey. The statistical population consisted of students from the tenth and eleventh grades of Ardabil high schools in 2017 (N = 3000). The sample size were 200 students (elementary school student) and in the second stage (400 pupils of the 10th grade, 240 elementary school students) who were selected by multistage random cluster sampling. The research instrument consisted of a researcher-made test of academic aptitude that contained seven 25-point The method of analysis of research was factor analysis and Pearson correlation coefficient and discrimination analysis. The results of the reliability of each subtest by re-test showed that the reliability of abstract reasoning (r = 0.78); spatial ability reliability (r = 0.73); form-based reasoning (r = 0.74); reliability The numerical reasoning (r = 0.77); the reliability of the mental rotation (r = 0.79); verbal comprehension reliability (r = 0.74); verbal fluidity (r = 0.80) and The total reliability of the test was 0.75. Also, the results showed the validity of the test the validity were 0.71, 0.67, 0.73, 0.67 and verbal comprehension and verbal fluidity with general information test was 0.71 and 0.65. Also, based on the results of the audit function,Therefore, it can be said that with confidence 68% of students are classified into their field of study.

  Keywords: computer tools, scholastic aptitude, Students
 • Seyyedeh Fatemeh Mousavi *, Mona Taherian Pages 185-210

  Nowadays, many students move away from their hometown to continue higher education and face a variety of problems. The current study is done with the aim of comparison of the place attachment, stress in life & academic motivation of local and nonlocal students in public universities. The research method was descriptive and the design was ex post facto. The population of this study was all male and female students studying in public universities of Tehran during the academic year of 2016-2017. The sample consist 195 local & nonlocal students were selected by convenient and voluntary method. For data collection, place attachment scale by Williams and Roggenbuck (1989), Harter's classroom affect and motivational scale (1998) & Student-Life Stress Inventory by Gadzella & Baloglu (2001) were used. The results of MANOVA test showed that there was significant difference in place attachment (F=11.78, p<.001), stress in students’ life (F=4.3, p<.001) and internal academic motivation (F=3.36, p<.001) but there was no significant difference in scores of external academic motivation between local and nonlocal students (F=1.71, p>.1). Providing conditions for students to study in higher education in their hometown or preparing them at the beginning of entrance to the university play an effective role to decrease the stress of living in dorm & increase the academic outcomes in students.

  Keywords: place attachment, stress in students’ life, academic motivation‎
 • Zahra Nikmanesh *, Yahya Kazemi, Somayeh Omara Pages 211-229
  The present study investigated effect of the forgiveness group training on the quality of life in female students. This study is semi-experimental (pre-test, post-test and follow up and control group). The study population was comprised of all female of first grade students of high schools that had 15 - 16 year old in Saravan, in academic year of 2013-2014. From this among, 30 students who their scores were highest from the questionnaire of Transgression Related Interpersonal Motivations (TRIM-12) (McCullough, Rachal,Sandage & Worthington, 1998), were chosen through purposive sampling method. They were assigned into two equal groups (15 participants) as experimental and control groups. Quality of life (KIDSCREEN -52) (Ravens-Sieberer Prof., et al ,2008) questionnaire was used as the pre-test, post-test and follow-up test for the two groups. The forgiveness intervention protocol was implemented on the experimental group during 12 sessions (twice per week). Then post-test, and follow up were conducted on each of the two groups. The data were analyzed by using the analysis of variance of repeat measure. The result showed that teaching of the forgiveness has been effective to improve the quality of life of female adolescents. Therefore, we can improve the quality of life of female adolescents by teaching instructional packages of forgiveness in which the ways that forgiveness effected quality of life were interpreted.
  Keywords: Forgiveness, quality of life, Aggression, Female Students