فهرست مطالب

 • سال هفدهم شماره 2 (پیاپی 66، تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محمد مهدی سلطان *، روژین قهرمانی، عباس اخوان، زهرا رجبی صفحات 110-120
  زمینه و هدف

  بیماری های منتقله از غذا یکی از مشکلات گسترده و رو به رشد در جوامع بشری است. از طرف دیگر مقاومت به عوامل ضد میکروبی یک معضل جهانی بوده و آگهی از الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی میکروارگانیسم ها برای درمان بیماری های منتقله از غذا حائز اهمیت است. لذا هدف از این مطالعه تعیین فراوانی نسبی آلودگی نمونه های طغیان غذایی به شیگلا، تعیین سروتایپینگ و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آن در ایران می باشد.

  روش کار

  این مطالعه از نوع توصیفی و در طی مدت سال های94 و 1395 بر روی 239 طغیان منتقله از غذا که شامل 1012 نمونه (سواپ مدفوع اسهال) ارسال شده از استان های مختلف ایران صورت گرفت. نمونه های جدا شده شیگلا از نظر کشت میکروبی، سروگروپینگ و آنتی بیوگرام مورد بررسی قرار گرفتند.

  نتایج

  از 1012 نمونه سواپ مدفوع 29جدایه شیگلا (2/86 %) به دست آمد. از میان استان ها کردستان، اصفهان و سمنان با 20/6%، بیشترین طغیان های شیگلایی را به خود اختصاص دادند. بیشترین علائم بالینی مربوط به کرامپ شکمی، استفراغ، تهوع و اسهال غیر خونی بود. در این مطالعه شیوع شیگلا سونئی 16(55/2%) و شیگلا فلکسنری 13 (44/8%) به دست آمد. در این مطالعه مقاومت به سیپروفلوکساسین 3/4% گزارش گردید.

  نتیجه گیری

  با توجه به فراوانی طغیان های مربوط به باکتری شیگلا در تابستان و گسترش مقاومت به سیپروفلوکساسین در این باکتری ها، بررسی الگوی مقاومت دارویی آن ها در کاهش هزینه های مصرفی درمان و به کارگیری اقدامات لازم جهت کنترل و پیشگیری بیماری حائز اهمیت است.

  کلیدواژگان: شیگلا، سیپروفلوکساسین، اسهال
 • فرزانه ولی زاده، افسانه کرامت* صفحات 121-132
  زمینه و هدف

  اهمیت شادکامی و بهزیستی در زندگی فردی و وجود رضایت در زندگی زناشویی از اهمیت زیادی برخوردار است. شادکامی یکی از مهم ترین عواملی است که موجب استحکام و پایداری رابطه زناشویی میشود.

  روش کار

  در این مطالعه جستجو در بانک های اطلاعاتیMagiran  Pubmed, Web of Science, IranDoc, SID, IranMedex,، با استفاده از کلید واژه فارسی وانگلیسی شادکامی، رضایت زناشویی، ایران، انجام شد. در جستجوی اولیه، 41 مقاله در دسترس قرار گرفت. پس از بررسی متن کامل مقالات، در نهایت 8 مقاله جهت انجام آنالیز انتخاب شدند. داده ها با استفاده از روش متاآنالیز) مدل اثرات تصادفی(با هم ترکیب و با استفاده از نرم افزار   Revmanمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  نتایج

  در 8 مقاله مورد بررسی که در فاصله سال های 96-88 انجام شده، تعداد 1563 نفر در این مطالعات شرکت کرده بودند. میانگین  نمره پرسشنامه تکمیل شده شادکامی آکسفورد 57/3و میانگین نمره پرسشنامه تکمیل شده رضایت زناشویی انریچ در این مطالعات137/2است.

  نتیجه گیری

  نتایج تمامی مطالعات انجام شده نشان می دهد که بین شادکامی با رضایت زناشویی زوجین ایرانی همبستگی مثبت وجود دارد، لذا برنامه ها و آموزش های مناسب جهت بهبود تقویت عوامل زمینه ای امیدواری و شادکامی به منظور افزایش رضایت زندگی زوجین و کاهش اختلافات  و طلاق  ضروریست.

  کلیدواژگان: شادکامی، رضایت زناشویی، ایران
 • نیره نمازی، زهرا برومندفر*، امیر منصور علوی، فیروزه مصطفوی صفحات 133-144
  زمینه و هدف

  پژوهش حاضر با هدف تعیین مراحل تغییر رفتار و فرآیندهای شناختی و رفتاری (الگوی فرانظری) در استفاده از تغذیه سالم در زنان میانسال دارای اضافه وزن انجام شد.

  روش کار

  پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی-تحلیلی است. نمونه پژوهش را 281 نفر از زنان میانسال با اضافه وزن مراجعه کننده به مراکز جامع سلامت شهر اصفهان تشکیل دادند. جمع آوری داده ها با پرسشگری و با استفاده از پرسشنامه ویژگی های فردی، مراحل تغییر رفتار و فرآیندهای شناختی و رفتاری و پرسشنامه بسامد خوراک 168 آیتمی انجام شده است و سپس اطلاعات وارد نرم افزارN4  و SPSS18  شد و با استفاده از آزمون های توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  نتایج

  57/7% افراد در مرحله ی غیر فعال و 42/3% افراد در مرحله فعال قرار داشتند. تفاوت معنی داری با توجه به مراحل مختلف تغییر و استفاده از تمامی فرآیندهای تغییر رفتار وجود داشت (0/001=p) و آزمون تعقیبی بنفرونی صعودی بودن میزان استفاده از فرآیندهای شناختی و رفتاری را در طی مراحل تغییر رفتار در زمینه استفاده از تغذیه سالم نشان داد (p<0/001).

  نتیجه گیری

  اختلاف میانگین فرآیندهای تغییر در طی مراحل تغییر رفتار نشان از تاثیر این فرآیندها بر روی رفتار تغذیه ایی افراد است که توصیه می شود جهت تهیه آموزش برنامه های تغذیه ایی از مراحل و فرآیند های تغییر رفتار استفاده شود.

  کلیدواژگان: الگوی فرانظری، مراحل تغییر رفتار، فرآیندهای تغییر رفتار، تغذیه سالم، مواد مغذی، زنان میانسال، اضافه وزن
 • محمد خمرنیا*، مهدیه بخشی، آرزو علی نژاد صفحات 145-156
  زمینه و هدف

  اعتباربخشی یکی از اقدامات مهم در ارزشیابی خدمات بهداشتی و درمانی میباشد. امروزه موضوع اعتباربخشی با هدف ایجاد و ارتقای فرهنگ ایمنی و کیفیت مراقبت از بیمار جایگاه ویژه ای یافته است. لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر اعتباربخشی بر شاخص های کلیدی و عملکردی بیمارستان های دولتی شهر زاهدان قبل و بعد از اجرای آن انجام گردید.

  روش کار

  این مطالعه مقطعی به صورت توصیفی-تحلیلی و با هدف کاربردی در سال 1396 در بیمارستان های دولتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (خاتم الانبیا و علی ابن ابیطالب) صورت گرفت. کلیه شاخص های کلیدی عملکرد بیمارستان دو سال قبل از اجرای اعتباربخشی (سال های1392-1391) و دو سال بعد از اجرای اعتباربخشی (سال های 1395-1394) در بیمارستان های مذکور بررسی شد. جهت جمع آوری داده ها از فرم طراحی شده مرتبط با اهداف مطالعه استفاده شد. برای ترسیم اطلاعات از آماره توصیفی، جداول و نمودارهای توصیفی استفاده شد.

  نتایج

  بر اساس نتایج مطالعه مدت اقامت بیماران پس از اجرای طرح اعتباربخشی در بیمارستان ها تاحدودی بهبود یافته و با کاهش 5/0روز به 4 روز در سال 1395رسیده است. میزان سزارین از 49/2% در سال 1391به 56/8در سال 1395رسیده است. درصد اشغال تخت به بالای 90% در سال 1395رسیده است. فاصله چرخش تخت 1/31% کاهش یافته و ترخیص با میل شخصی در سال 1395 با کاهش 9% نسبت به سال 1394همراه بوده است. همچنین شاخص ترخیص با میل شخصی از اورژانس با کاهش  7% همراه بوده است. قابل ذکر است که قبل و بعد از اعتبار بخشی تغییری در شاخص مرگ و میر خالص مشاهد نشد.

  نتیجه گیری

  اعتبار بخشی تاثیر نسبی مطلوبی بر شاخص های عملکردی بیمارستان ها داشته است. البته ممکن است اجرای طرح تحول نظام سلامت نیز در این تاثیرگذاری نقش داشته باشد. در مجموع اجرای اعتباربخشی در بیمارستان های کشور می تواند موجب کاهش مشکلات در این بخش و ارائه خدمات با کیفیت بیشتر به مراجعین شود. همچنین برای اجرای بهتر این برنامه تاکید بر شاخص های مرگ و میر و میزان سزارین می تواند منجر به ارتقای عملکرد  بیمارستان ها شود.

  کلیدواژگان: اعتبار بخشی، شاخص های عملکردی بیمارستان، بیمارستان دولتی
 • محمد ولایت زاده*، آزیتا کوشافر صفحات 157-168
  زمینه و هدف

  این تحقیق در سال 1396 با هدف تعیین و مقایسه میزان فلزات سنگین روی، آهن، منگنز، مس، نیکل و وانادیوم در فصل تابستان در آب و رسوبات سطحی تالاب ناصری استان خوزستان انجام شد.

  روش کار

  نمونه برداری از آب و رسوبات از سه منطقه شمالی، مرکزی و جنوبی تالاب ناصری در فصل تابستان انجام شد. جهت سنجش عناصر سنگین از روش طیف سنجی پلاسمای جفت شده القایی (ICP) و ترکیب آن با طیف سنجی جرمی (ICP-MS) به کمک دستگاهICP-OES  مدل Varian 710-ES ساخت کشور آمریکا استفاده گردید.

  نتایج

  میانگین غلظت فلزات سنگین در آب تالاب ناصری در ایستگاه سوم بالاتر از ایستگاه اول و دوم به دست آمد. مقادیر روی، آهن، مس و وانادیوم در آب تالاب پایین تر از حد مجاز استانداردهای ملی و جهانی بود، اما میزان منگنز و نیکل بالاتر به دست آمد. میانگین غلظت فلزات مورد مطالعه به جز نیکل در رسوبات سطحی تالاب در ایستگاه دوم بالاتر از ایستگاه اول و سوم بود. نیکل در رسوبات ایستگاه سوم بالاتر به دست آمد.

  نتیجه گیری

  نتایج حاصل از محاسبه فاکتور آلودگی نشان داد فلزات سنگین روی، آهن، منگنز، نیکل، وانادیوم و مس در سطوح آلودگی کم طبقه بندی شدند. درجه آلودگی فلزات مورد مطالعه نیز نشان داد که آلودگی رسوبات تالاب ناصری در رده آلودگی کم بوده است. مقادیر درجه آلودگی اصلاح شده فلزات سنگین نشان دهنده آلودگی بسیار پایین رسوبات تالاب ناصری می باشد. خطر اکولوژیک فلزات روی، آهن، منگنز، نیکل، وانادیوم و مس در رده کم خطر بودند. مجموع ریسک اکولوژیک فلزات سنگین در ایستگاه های مورد مطالعه نیز در رده کم خطر طبقه بندی شدند.

  کلیدواژگان: آلودگی، تالاب ناصری، رسوبات سطحی، فلزات سنگین، استان خوزستان
 • سجاد دری *، عاطفه ذوالفقارنسب، فاطمه ترابی صفحات 169-182
  زمینه و هدف

  همگام با گسترش نظام های سلامت، اهمیت مراقبت های بهداشتی اولیه به عنوان اساس یک نظام سلامت کارآمد بیشتر نمایان شده و بهبود کیفیت خدمات ارائه شده در این سطح اهمیت بیشتری می یابد. در این راستا پژوهش حاضر سعی دارد تا الگوهای مورد استفاده جهت بهبود کیفیت مراقبت های اولیه بهداشتی را گرد آوری نماید.

  روش کار

  این پژوهش در قالب مرور سیستماتیک انجام شده است. جست و جوی پیشرفته در پایگاه های اطلاعاتی   Web of Science, Scopus, Embase, PubMed, Cochrane, SID, Magiran, IranDoc, Google Scholar و در فیلدهای عنوان، چکیده و واژه های کلیدی انجام شد. معیارهای ورود مطالعه عبارت بودند از: داشتن نگرش جامع، تمرکز بر روی خدمات اولیه بهداشتی، زبان انگلیسی یا فارسی، منتشر شده در فاصله سال های 2018-2006. ارزیابی کیفیت مطالعات با استفاده از چک لیست Joanna Briggs Institute (JBI) انجام شد. دو پژوهشگر مستقل کار انتخاب مطالعات، استخراج داده ها و ارزیابی کیفیت مطالعات را انجام دادند و موارد اختلاف توسط پژوهشگر سوم برطرف شد.

  نتایج

  پس از غربالگری و بررسی معیارهای ورود 10095 مطالعه یافت شد، نهایتا11 مطالعه وارد پژوهش شد. کیفیت 4 مطالعه متوسط ارزیابی شده و مابقی از کیفیت بالایی برخوردار بودند. 2 مورد از مطالعات الگوهایی را برای بهبود کیفیت مراقبت های بهداشتی اولیه سلامت ارائه داده، 3 مورد اثربخشی ابزارهای بهبود کیفیت را ارزیابی کرده و 5 مورد نیز چارچوب های مفهومی را ارائه کرده بودند.

  نتیجه گیری

  در مجموع 8 نوع سیستم برای ارزیابی و بهبود کیفیت خدمات بهداشتی اولیه استخراج شد. مطالعات انجام شده پیرامون مراقبت های اولیه بهداشتی در سطوح مختلف مراقبت فردی، حرفه ای، کاربردی و سیاست گذاری ملی مورد استفاده قرار گرفته است و مدل ها، ابزارها و چارچوب های کاربردی را ارائه نموده که هریک با توجه به محدودیت ها و امکانات ذکر شده می تواند بصورت جداگانه و یا ترکیبی برای موقعیت های مختلف مورد استفاده قرار گیرد و پیامدهای سلامت را بهبود بخشد.

  کلیدواژگان: مدل، الگو، بهبود کیفیت، مراقبت های اولیه بهداشتی
 • افضل اکبری، سیاوش طالع پسند*، علی محمد رضایی، اسحق رحیمیان صفحات 183-196
  زمینه و هدف

  در سال های اخیر رفتارهای قلدری در میان نوجوانان مدارس رو به افزایش بوده و نگرانی هایی را برای روان شناسان، معلمان و خانواده های آن ها در سراسر جهان به همراه داشته است. لذا استفاده از روش های کنترل قلدری در مدارس حائز اهمیت است. از این رو هدف از پژوهش حاضر تاثیر برنامه آموزش کنترل قلدری بر رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت نوجوانان قلدر شهر تهران بود.

  روش کار

  جامعه آماری دانش آموزان 12 تا 17 ساله مدارس دولتی شهر تهران را شامل می شود. تعداد 40 نفر (20 نفر گروه کنترل و 20 نفر گروه آزمایش) به روش تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. با بهره گیری از یک طرح آزمایشی پیش آزمون-پس آزمون و پیگیری یک ماهه با گروه کنترل ابتدا پرسشنامه های قلدری هارتر و رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت بر روی هر دو گروه اجرا شد و سپس کاربندی آزمایشی آموزش کنترل قلدری در 8 جلسه بر روی گروه آزمایش اجرا و بعد از اتمام جلسات پس آزمون برای هر دو گروه ارائه شد. پس از آن پیگیری یک ماهه به اجرا درآمد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل واریانس چندمتغیری اندازه گیری مکرر به کمک نرم افزار SPSSV22 استفاده شد.

  نتایج

  یافته ها نشان داد که برنامه آموزشی کنترل قلدری به شیوه شناختی-رفتاری بر رفتارهای ارتقای سلامت بین دو گروه در سه مرحله ارزیابی تفاوت معنی داری ایجاد کرده است (0/05>p).

  نتیجه گیری

   بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش می توان گفت آموزش کنترل قلدری بر رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت نوجوانان 12 تا 17 ساله اثربخش بوده و می توان از این آموزش جهت ارتقای سلامت آن ها استفاده کرد و آگاهی والدین، معلمان، مدیران و سایر متخصصان از این آموزش ها می تواند اثربخش باشد.

  کلیدواژگان: آموزش کنترل قلدری، رفتارهای سلامت، نوجوانان
 • سید مهدی سیدزاده *، احمد رفیع صفحات 197-211
  زمینه و هدف

  رفتار زورگویی یکی از مشکلات روز افزون در بین نوجوانان بسیاری از مدارس در سطح جهان می باشد، که اخیرا مورد توجه پژوهش گران حوزه های روان شناسی و حتی جرم شناسی به دو صورت قلدری سنتی و سایبری قرارگرفته است. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان قلدری سنتی و سایبری در بین نوجوانان دختر و پسر مقطع دبیرستان مدارس شهرهرات- افغانستان در سال 1396 در سه مقطع اول، دوم و سوم انجام شد.

  روش کار

  این مقاله با روش کمی و با شیوه نمونه گیری تصادفی با استفاده از ابزار پرسشنامه از جمله پرسشنامه های قلدری (BS)، پاتچین وهیندوجا، ایلی نویز وآلوئوس در بخش های قلدری سنتی و سایبری با نرم افزارspss تحلیل شدند. نمونه پژوهش360 نفر از دانش آموزان مقاطع اول، دوم و سوم دبیرستان های شهرهرات بودند.

  نتایج

  آزمون های تعقیبی (کروسکال والیس ومن ویتنی) با سطح معنی داری کمتر 0/05 و0/01 نشان داد که میزان قلدری سنتی و سایبری در بین دانش آموزان پسر نسبت به دانش آموزان دختر بیشتر است. از طرفی دیگر میان قلدری سنتی و بعد اجتماعی بین مقاطع دهم- یازدهم و یازدهم- دوازدهم تفاوت معنی داری وجود دارد، میانگین قلدری سنتی کلاس یازدهم از دوکلاس دهم و دوازدهم کمتر است.

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش بیانگر این بود که دانش آموزانی که پدران آن ها کشاورز هستند قلدری بیشتری نسبت به سایر مشاغل دارند. هم چنین شیوع قلدری در دانش آموزانی که مادران آن ها خانه دارند نسبت به دانش آموزانی که مادران آن ها شاغل هستند کمتر است. تحصیلات پدر در شیوع قلدری دانش آموزان تاثیر ندارد. بعلاوه نتایج تحقیق نشان داد که شیوع قلدری سایبری در بین دانش آموزانی که مادران آن ها از تحصیلات بیشتری برخوردارند نسبت به مادران بیسواد بیشتر است.

  کلیدواژگان: عوامل قلدری سایبری، عوامل قلدری سنتی، قلدری درهرات، قلدری سایبری، قلدری سنتی
|
 • Rozhin Ghahremani, Zahra Rajabi, Mohammad Mehdi Dallal*, Abbas Akhavan Pages 110-120
  Background and Aim

  Food-borne diseases, with an upward trend worldwide, are a major public health issue. On the other hand, resistance to antimicrobial agents is also a global problem. Thus, a knowledge of antibiotic resistance is vital for the proper treatment of food-borne diseases. The aims of this study were to determine the frequency, antimicrobial resistance and serotyping of Shigella-contaminted food samples in foodborne disease outbreaks in Iran.

  Materials and Methods

  This was a descriptive study including 1012 fecal swab samples from 239 foodborne disease outbreaks in different provinces of Iran during the period 2005-6. The isolated Shigella samples were transferred to a microbiology laboratory for microbial culture, serogrouping and antibiogram tests.

  Results

  Out of the1012 fecal swabs collected 29 (2.86%) isolates contained Shigella. The largest Shigella outbreaks (20.6%) were found to have ocurred in 3 provinces, namely,Esfahan, Kurdistan and Semnan. The most common clinical symptoms were abdominal cramping, vomiting, nausea and non-bloody diarrhea. Th frequency of contamination with Shigella Sonnei and  Shigella flexneri was 16 (55.2%) and 13 (44.8%), repectively. The rate of resistance to ciprofloxacin was reported to be 3.4%.

  Conclusion

  Considering the frequency of food contamination with Shigella in the summer and its  in resistence to ciprofloxacin, assessment of its antimicrobial resistance are very important as regards reduction in treatment costs and taking action to control and prevent the disease.

  Keywords: Shigella, Ciprofloxacin, Diarrhea
 • Farzaneh Valizadeh, Afsaneh Keramat* Pages 121-132
  Background and Aim

  Happiness and benevolence in individual life and satisfaction in marital life are very important from a social point of view. Happiness is one of the most important factors for strengthening and sustainability of marital relationships.

  Materials and Methods

  A thorough search was done in the following data banks using the Persian and English key words happiness, marital satisfaction and Iran: Magiran, Pubmed, Web of Science, IranDoc, IranMedex and SID. In the initial search, 41 articles were found and studied. After reviewing the full texts of the articles, 8 papers were finally selected for analysis. Data were analyzed using the Revman software, the statistical test being meta-analysis (random effects model).

  Results

  In the 8 articles (published during the period 2006-2018) which were analyzed, the total number of study participants was 1563. The means of the completed Oxford happiness and Enrich's marital satisfaction questionnaires were 57.3 and 137.2, respectively

  Conclusion

  Based on the findings, it is concluded that there is a positive correlation between happiness and marital satisfaction of couples in Iran.Therefore, implementing appropriate educational and public health programs is necessary to strengthen the underlying factors of hope and happiness in order to increase the life satisfaction of couples and reduce family conflicts and divorces.

  Keywords: Happiness, Marital Satisfaction, Iran
 • Nayereh Namazi, Zahra Boroumandfar*, Amirmansour Alavi, Firouzeh Mostafavi Pages 133-144
  Background and Aim

  The present study aimed to determine the stages of changes and cognitive and behavioral processes (Transtheorical model) in the use of nutrients in overweight middle-aged women.

  Materials and Methods

  The present study was a descriptive-analytic. The research sample consisted of 281 middle-aged women with overweight referring to comprehensive health centers in Isfahan. Personal characteristics, stage of change and behavior and cognitive behavioral processes, and FFQ questionnaire (168-item) were completed by Questioning, and then the information entered the N4 and SPSS 18 software, and information was analyzed using descriptive and analytical tests.

  Results

  57.7% of the people were inactive (pre-thinking, thinking, preparation) and 42.3% of them were in active phase. There was a significant difference between the different stages of change and the use of behavior change processes (p=0.001) And Benfrown's test shows the increasing use of cognitive and behavioral processes during the stage of change in use of nutrients (p<0.001).

  Conclusion

  The difference in the mean of changes processes during the stage of change show the impact of these processes on the nutritional individual's behavior, which is recommended to use stage of change and behavioral change processes for education nutrition behavioral.

  Keywords: Transtheoretical Model, Stage of Changes, Behavioral Changes Processes, Healthy Nutrition, Nutrients, Middle-aged Women, Overweight
 • Mohammad Khamarnia*, Mahdiyeh Bakhshi, Arezo Ali Nezhad Pages 145-156
  Background and Aim

  Accreditation is one of the important measures in the evaluation of health services. Today, the issue of accreditation has been established with the aim of creating and promoting a safety culture and quality of patient care. The purpose of this study was to determine the effect of accreditation on key and performance indicators of public hospitals in Zahedan before and after its implementation.

  Materials and Methods

  This descriptive-analytic cross-sectional study was conducted in 1396 in governmental hospitals of Zahedan University of Medical Sciences (Khatam-ol-Anbia and Ali ibn Abi Talib, AS). All of the key indicators of hospital performance were evaluated two years before the implementation of the accreditation (years 1391-1392) and two years after the implementation of the accreditation (1394-1395) in these hospitals. Data was collected using a form designed for study purposes. Descriptive statistics, tables and descriptive charts were used to draw information.
   

  Results

  Based on the results of the study, the duration of stay of patients after the implementation of the accreditation scheme in hospitals has improved somewhat and decreased by 0.5 days to 4 days in 1395. The rate of cesarean delivery has risen from 49.2% in 1391 to 56.8 in 1395. The percentage of flat occupancy has risen to over 90 percent in 1395. The bed rotation distance was reduced by 31.1%, and releasing by personal desire in 1395 was 9% lower than in 1394. The personal satisfaction score of the emergency releasing by personal desire also dropped by 7%. It should be noted that there was no change in the net mortality index before and after the validation.

  Conclusion

  Accreditation has had a favorable impact on hospital performance indicators of course, the implementation of the healthcare reform plan may also have an impact on this. In general, the implementation of accreditation in the hospitals of the country can reduce the problems in this sector and provide more quality services to clients. Also, for better implementation of this program, emphasis on mortality and cesarean section rates can lead to improved hospital performance.

  Keywords: Accreditation, Hospital Performance Indicators, Government Hospital
 • Mohammad Velayatzadeh*, Azita Koshafar Pages 157-168
  Background and Aim

  This research was conducted of determining and comparing the heavy metals of zinc, iron, manganese, copper, nickel and vanadium in summer in waters and sediments of Naseri wetland in Khuzestan province, 2017.

  Material and Methods

  Sampling of water and sediments from three areas of north, central and southern Naseri wetland was carried out in summer. In order to measure heavy elements, the ICP-OES model Varian 710-ES was used to measure the induction plasma (ICP) and its composition by mass spectrometry (ICP-MS).

  Results

  The average concentration of heavy metals in Naseri wetland water was obtained at station 3 above the first and second stations. Zinc, iron, copper and vanadium were lower in the wetland water than national and international standards, but higher levels of manganese and nickel were obtained. The average of the concentrations of the studied metals except the nickel in the surface sediments of the wetland in the second station was higher than the first and third stations. Ni was found higher in the sediments of the third station.

  Conclusion

  The results of calculating the contamination factor showed that heavy metals were zinc, iron, manganese, nickel, vanadium and copper in low pollution levels. The degree of contamination of the studied metals also showed that pollution of Nasseri wetland sediments was low. The degree of contamination of modified heavy metals indicates very low contamination of sediments of Naseri wetland. The ecological risk of zinc, iron, manganese, nickel, vanadium, and copper was in the low-risk category. The total ecological risk of heavy metals at the stations was also classified as low risk.

  Keywords: Pollution, Nasseri Wetland, Surface Sediments, Heavy Metals, Khuozestan Province
 • Atefeh Zolfagharnasab, Fatemeh Torabi, Sajjad Dorri * Pages 169-182
  Background and Aim

  Along with the expansion of health systems, the importance of primary health care as the basis of an efficient health system is more evident and the quality of the provided services at this level becomes more important. In this way, the present study attempts to collect patterns used to improve the quality of primary health care.

  Materials and Methods

  The present study is a systematic review. The advanced search was done in the Web of Science, Scopus, Embase, PubMed, Cochrane, SID, MagIran, IranDoc, and Google Scholar databases in title, abstracts and keywords fields. Inclusion criteria include a comprehensive attitude, focus on primary health services, English or Persian language, published between 2006 and 2018. Exclusion criteria include studies that focus outside of primary health care. The quality of the studies was evaluated using the JBI checklist. Two independent researchers conducted the task of selecting studies, extracting data and evaluating the quality of studies, and disagreement cases were resolved by the third researcher.

  Results

  After screening and reviewing the criteria for the entry of 10095 studies, 11 studies were finally included. The quality of the four studies was evaluated average and the rest of the quality was high. Two studies have provided patterns for improving the quality of primary health care, three evaluated the effectiveness of quality improvement tools, and five presented conceptual frameworks.

  Conclusion

  A total of eight types of systems extracted to assess and improve the quality of primary health services. Studies on primary health care have been used at various levels of personal, professional, practical and national policy, and have developed models, tools and frameworks that each of them can be used separately or combined for different situations with regard to the limitations and facilities mentioned and improve health outcomes.

  Keywords: Model, Pattern, Quality Improvement, Primary Health Care
 • Siavosh Talepasand*, Ali Mohammad Rezaei, Afzal Akbari, Eshagh Rahimian Pages 183-196
  Background and Aim

  In recent years bullying behaviors among school adolescent have risen and have raised concerns for psychologists, teachers and their families around the world. The use of bullying control methods in schools is important. Therefore, the purpose of this study was to evaluate the effectiveness of bullying control training program on health promotion behaviors in bullying adolescents in Tehran.

  Materials and Methods

  The statistical population consisted of students aged 12 to 17 years old in public schools in Tehran. A total of 40 subjects (20 controls and 20 experimental groups) were randomly assigned into two groups of experimental and control groups. Using a pilot, pre-test, post-test and one month follow up with the control group, Hartler's bullying questionnaire and health promotion behaviors were implemented on both groups. Then, experimental testing of bullying control training was performed in 8 sessions on the experimental group and after the completion of the sessions the post-test was presented to both groups. After that, a month's follow-up was carried out. For data analysis, multivariate analysis of repeated measurements was performed using SPSSV22 software.

  Results

  The results showed that the cognitive-behavioral bullying control training program on health promotion behaviors between the two groups was significantly different in three stages (p<0.05).

  Conclusion

  According to the results of this study, bullying control education can be effective on health promotion behaviors of adolescents aged 12 to 17 years and can be used to improve their health. Parents, teachers, managers and other professionals can learn from these trainings.

  Keywords: Bullying Control Training Program, Health Behaviors, Adolescents
 • Seyed Mehdi Seyedzadeh *, Ahmad Rafie Pages 197-211
  Background and Aim

  Bullying is one of the most common problems among teenagers in many schools around the world, which is recently considered by researchers in the fields of psychology and even criminology as a traditional and cyber bullying.
  The purpose of this study is to investigate the rate of traditional and cyber bullying among male and female teenagers in the secondary schools of Herat-Afghanistan three levels;first, second and third ones.

  Materials and Methods

  This paper was analyzed by quantative method and random sampling which used questionnaire such as bullying ,Punchin,Hindouja,llinios and Aleous questionnaire in Traditional and Cyber by using Spss software.The research sample included 360 students from the first, second and third grades of high schools in the city of Herat.

  Results

  The results of follow-up tests (Kruskal Wallis and Mann Whitney) with a significant level of less than 0.5 and 0.01 showed that the prevalence of traditional and cyber bullying among female students was higher than male students.On the other hand, there is a significant difference between traditional bullying and social dimension grades of the tenth -eleventh and eleventh-twelfth.The prevalence traditional of bullying in the eleventh grade is less than tenth and twelfth grades.

  Conclusion

  The results of the research indicate that students whose fathers are farmers are more bullied than other jobs.The results also showed that the prevalence of bullying in students whose mothers are housewives are lower than those students whose mothers are employed. Father's education does not affect student bullying, in addition the results of the study showed that cyber bullying rates are higher among students whose mothers are educated than illiterate mothers.

  Keywords: Cyber Bullying Factors, Traditional Bullying Factors, Bullying in Herat, Cyber Bullying, Traditional Bullying