فهرست مطالب

Modern Research in English Language Studies - Volume:6 Issue:2, 2019
 • Volume:6 Issue:2, 2019
 • تاریخ انتشار: 1398/02/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • داود امینی*، صالح اشرفی صفحات 27-52

  تعدادتعداد قابل توجهی از پژوهش های تجربی انجام شده در چارچوب آموزش زبان از طریق تمرکز بر فرم زبانی، تلاش نموده اند تا هریک از ابعاد سه گانه موضوع بازخورد تصحیح گرانه یعنی جنبه های زبانی، بافتی و فردی را بطور جداگانه مورد بررسی قرار دهند. این در حالیست که به نظر می رسد هرگونه فهم جامع از نقش بازخورد تصحیح گرانه در فراگیری فرم زبان دوم منوط به واکاوی نحوه کارکرد هریک از ابعاد مذکور در همکاری با یکدیگر است. هدف ار تحقیق حاضر بررسی تاثیرات متمایز بازخورد فوری و بازخورد تاخیری در فراگیری شکل زمان گذشته ساده در زبان انگلیسی از یک سو و اثر تعدیل کنندگی عامل میل ارتباطی در زبان دوم از سوی دیگر بوده است. به این منظور تعداد 60 نفر از فراگیران ایرانی سطح پیش متوسط زبان انگلیسی در دو گروه بازخورد فوری و بازخورد تاخیری مورد آزمایش قرار گرفتند. هر یک ازشرکت کنندگان بر اساس نتایج پرسشنامه میل ارتباطی در زبان دوم از حیث ارتباطی با برچسب پرمیل و یا کم میل مشخص گردیدند. دستاوردهای فراگیری شکل گذشته ساده به کمک آزمون تشخیص گرامری بودن جملات در سه نقطه زمانی پیش آزمون، پس آزمون و پس آزمون موخر اندازه گیری گردید. نتایج آنالیز کوواریانس دوطرفه تفاوتی بین بازخورد فوری و بازخورد تاخیری در یادگیری کوتاه مدت و یا بلند مدت نشان نداد. از سوی دیگر علیرغم اینکه اثر تعاملی بین زمان ارائه بازخورد تصحیح گرانه و میل ارتباطی زبان آموزان به نصاب آماری نرسید، نتایج حاکی از برتری نسبی زبان آموزان با میل ارتباطی بالا در قیاس با زبان آموزان با میل ارتباطی پایین بود. نتایج بدست آمده با توجه به تعداد و مدت زمان جلسات مربوط به ارائه تیمار بازخوردی و نیز ابزار بکاررفته جهت اندازه گیری محصول نهایی آموزش مورد تحلیل قرار گرفته است. در این مقاله بر انجام پژوهش های بیشتر در زمینه نحوه تعامل جنبه های آموزشی، ارتباطی و درونی فراگیران تاکید شده است.

  کلیدواژگان: زمان ارائه بازخورد تصحیح گرانه، تمرکز بر شکل زبان، تفاوتهای فردی، بازخورد شفاهی تصحیح گرانه، میل ارتباطی
 • محمد هادی محمودی*، فاطمه کرم پور صفحات 53-77

  هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین اسناد علی زبان خارجی، خود تنظیمی فرا شناختی، انگیزش و عملکرد صحبت کردن زبان‌آموزان ایرانی رشته زبان انگلیسی است. شرکت‌کنند گان در این تحقیق شامل 202 زبان‌آموز سطح متوسط رشته زبان انگلیسی در موسسات خصوصی در استان‌های همدان، خوزستان و گلستان هستند که بر اساس روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای اجرای این تحقیق، پرسش ابعاد علی (CDS II))مک الی، دانکن، و راسل، 1992)، پرسش‌نامه استراتژی انگیزشی برای یادگیری (MSLQ)، (پینتریچ، اسمیت، گارسیا و مکگاشی، 1991) استفاده شد. همچنین بخش مصاحبه آزمون آیلتس برای اندازه گیری عملکرد صحبت کردن زبان آموزان به زبان انگلیسی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد رابطه مثبت و معنا داری بین توانایی صحبت کردن به زبان انگلیسی و ابعاد مکان کنترل و کنترل درونی نظریه اسناد وجود دارد. اما رابطه معنا داری و منفی بین توانایی صحبت کردن به زبان انگلیسی و ابعاد ثبات و کنترل بیرونی این نظریه وجود دارد. همچنین، بین مهارت صحبت کردن به زبان خارجی و خود تنظیمی فرا شناختی رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد. در نهایت اینکه، زبان آموزان موفق و ناموفق، موفقیت و شکست خود در عملکرد صحبت کردن به زبان انگلیسی را عموما به عوامل درونی نسبت می دهند و خود تنظیمی فراشناختی به عنوان پیش بینی کننده قوی عملکرد صحبت کردن زبان آموزان شناخته شد. امید است این تحقیق، برای رفع مشکلات زبان آموزان رشته زبان انگلیسی، راهکارهای مناسبی را به زبان‌آموزان، معلمان، برنامه ریزان درسی و پدر و مادرها ارایه دهد.

  کلیدواژگان: اسناد علی، خود تنظیمی فراشناختی، انگیزش، عملکرد صحبت کردن، زبان آموزان رشته زبان انگلیسی
 • عبدالله سارانی*، رسول نجارباغسیاه، محمد ناصر واعظی صفحات 79-101

  این مطالعه با هدف بررسی برداشت معلمان زبان انگلیسی (بعنوان زبان خارجی) از ارزشهای آموزش و پرورش انتقادی در آموزش زبان انگلیسی و با تاکید بر جنسیت و تجربه تدریس این معلمان انجام شده است. برای این منظور ، یک پرسشنامه 33 گویه ای از نوع طیف لیکرت تهیه شد. این پرسشنامه پژوهشگرساخت، بر روی 102 معلم زبان انگلیسی که در مدارس زبان در قم ، تدریس داشتند اجرا شد. روایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه و تایید شد (88/=آلفا). برای بررسی تفاوت معنی داری بین سطح برداشت معلمان زبان انگلیسی مرد و زن از آموزش و پرورش انتقادی، داده ها از طریق آزمون غیر پارامتریک من‌ویتنی مورد سنجش قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری بین جنسیت و آموزش و پرورش انتقادی وجود ندارد؛ هرچند در برخی از گویه ها (1، 18، 20، 19، و 28) این تفاوت معنادار دیده میشود. برای بررسی تفاوت معنادار تجربه تدریس بر برداشت معلمان زبان انگلیسی از آموزش و پرورش انتقادی از آزمون کروسکال والاس استفاده شد. نتایج آزمون هیچ اختلاف آماری معنی داری را در مورد رابطه تجربه تدریس بر برداشت معلمان زبان انگلیسی از آموزش و پرورش انتقادی (به جز گویه های 18، 19، و 32) نشان نداد. این نتایج در مقاله مورد بحث قرار گرفته و کاربردهای آن احصا شده اند.

  کلیدواژگان: آموزش و پرورش انتقادی، تجربه تدریس، زبانشناسی کاربردی انتقادی، سواد انتقادی
 • سعید مهرپور*، زهرا منتصری صفحات 103-128

  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر استفاده ی مودل ریدر به عنوان یک ابزار خواندن آزاد بر عمق و اندازه واژگان فراگیران ایرانی زبان انگلیسی بود. شرکت کنندگان در این تحقیق، 30 نفر از دانشجویان زبان انگلیسی مرد و زن بوده‌اند که‌ از دو کلاس درک مطلب انگلیسی به روش نمونه گیری قابل دسترس انتخاب شدند. یکی از کلاس ها به عنوان گروه آزمایش وکلاس دیگر به عنوان گروه شاهد انتخاب شد و برای آنها سه سری آزمون سنجش اندازه، عمق و دانش جزئی واژگان طراحی شد تا اطلاعات مربوطه جمع آوری شود. آزمون های ذکر شده در ابتدای تحقیق به عنوان پیش آزمون به دانشجویان هر دو کلاس داده شد و پس از آن، یکی از گروه ها از مودل ریدر استفاده کرد و در کلاس دیگر از روش آموزش سنتی استفاده شد. در پایان تحقیق، آزمون های سنجش اندازه و عمق واژگان بار دیگر به عنوان پس آزمون به دانشجویان دو کلاس داده شد. به منظور تحلیل داده های به دست آمده از آزمون تی وابسته برای مقایسه ی عملکرد شرکت کنندگان در پیش آزمون و پس آزمون و از آزمون تی مستقل برای مقایسه ی عملکرد دو گروه با یکدیگر استفاده شد. تحلیل داده‌ها نشان داد که استفاده از مودل ریدر بر عمق و اندازه واژگان زبان آموزان ایرانی تاثیرگذار بوده است. نتایج آماری همچنین نشان داد که تفاوت معناداری در عملکرد گروه شاهد در پیش آزمون و پس آزمون اندازه‌ واژگان ایجاد شده است.

  کلیدواژگان: مودل ریدر، گستره دانش واژگان، عمق دانش واژگان، خواندن آزاد، دانش جزئی واژگان
 • مهدی واعظ دلیلی* صفحات 129-146

  اخیرا در پیشینه تحقیق آگاهی واژه شناختی در یادگیری زبان دوم توجه زیادی را به خود جلب کرده است. تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر روش های سه گانه ی آگاهی واژه شناختی (برجسته نویسی، توضیح مستقیم و تمرین بازشناسی واژکها) بر ژرفای فهم و گستره ی دانش واژگانی زبان آموزان ایرانی سطح متوسط انجام شده است. شرکت کنندگان در این تحقیق که از میان دانشجویان رشته ی زبان انگلیسی در دانشگاه آزاد خوراسگان برگزیده شده اند شامل نود دانشجوی سطح متوسط هستند که طبق نتایج آزمون تعیین سطح سریع آکسفورد به طور تصادفی انتخاب شدند. این نمونه ی 90 نفری زبان آموزان سطح متوسط به سه گروه 30 نفره تقسیم شد. شصت وند اشتقاقی انگلیسی شامل پیشوندها، پسوندها و ریشه ی واژگان از طریق روش های سه گانه ی آگاهی واژه شناختی (برجسته نویسی، توضیح مستقیم و تمرین بازشناسی واژکها) به هر گروه آموزش داده شد. برای انجام مطالعه، یک طرح پیش آزمون و پس آزمون به کار گرفته شد. به عنوان پیش آزمون، آزمون سطوح واژگانی و آزمون پیوندهای واژگانی از آنها گرفته شد. پس از اجرای پیش آزمون و تدریس مربوط به هر گروه، پس آزمون اجرا شد. برای آگاهی از اختلاف امتیازات پیش آزمون ها و پس آزمون های دانش واژگانی، آزمون تی با نمونه های جفتی برای هر یک از گروه ها انجام شد. برای دریافت نتایج پس آزمون سطح واژگانی و پس آزمون پیوندهای واژگانی این سه گروه، دو تحلیل واریانس یک سویه به طور جداگانه انجام شد. نتایج این آزمون ها نشان داد که (1) هر سه روش آگاهی واژه شناختی تاثیر زیادی بر بهبود ژرفای فهم و گستره ی دانش واژگانی دانشجویان زبان انگلیسی دارد. از این آزمونها همچنین برمی آید که (2) تفاوت چندانی میان این سه گروه از لحاظ ژرفای فهم دانش واژگانی نبود، ولی از لحاظ گستره ی دانش واژگانی، تفاوت های زیادی میان گروه آموخته شده به روش توضیح مستقیم و دو گروه دیگر (برجسته نویسی، تمرین بازشناسی واژکها) وجود دارد.

  کلیدواژگان: برجسته نویسی، توضیح مستقیم، تمرین بازشناسی واژکها، گستره ی دانش واژگانی، ژرفای دانش واژگانی
|
 • Shirin Rezaei Keramati *, Davud Kuhi, Mahnaz Saeidi Pages 1-25

  Thanks to recent developments in metadiscourse studies, it is now increasingly accepted that metadiscourse practices are closely related to social activities, cognitive styles and epistemological beliefs of academic communities. Despite widespread interest and research among applied linguists to explore metadiscourse use, very little is known of how metadiscourse resources have evolved over time in response to the historically developing practices of academic communities. Motivated by such an ambition, the current research drew on a corpus of 4.3 million words taken from three leading journals of applied linguistics in order to trace the diachronic evolution of stance and engagement markers across four different sections of research articles (Introduction, Method, Result, Discussion/ Conclusion) from 1996 to 2016. Hyland’s (2005b) model of metadiscourse was adopted for the analysis of the selected corpus. The data were explored using concordance software AntConc (Anthony, 2011). Moreover, a Chi-Square statistical measure was run to determine statistical significances. The analysis revealed a significant decline in the overall frequency of metadiscourse resources in all sections of RAs. Interestingly, this decrease was entirely due to the overall decline in the use of stance markers particularly in result and method sections. It might be argued that, diachronic perspective on metadiscourse contributes to teachers and novice writers’ awareness of the malleability of academic writing and its sensitivity to context as well as providing access to current practices for the creation and delivery of teaching materials in EAP courses.

  Keywords: Applied linguistics, Diachronic, Engagement, Metadiscourse, Stance
 • Davoud Amini *, Saleh Ashrafi Pages 27-52

  A remarkable body of empirical research within form-focused language teaching framework has examined the tripartite dimensions of corrective feedback, i.e., linguistic, contextual and individual aspects, in isolation. Nonetheless, a holistic understanding of the role of oral corrective feedback (CF) in the acquisition of L2 forms seems to rely on uncovering how these dimensions function in interaction with each other. The present study aimed to examine the differential effects of immediate and delayed feedback in the acquisition of English simple past form, and the hypothesized moderating effect of Willingness to Communicate (WTC) on the effectiveness of feedback timing. Sixty pre-intermediate-level Iranian EFL learners participated in an experiment as members of immediate and delayed feedback groups, and each learner was differentiated as either high-WTC or low-WTC, based on the result of WTC questionnaire. The pedagogical gains were assessed with a grammaticality judgment test at three different points of time, pre-test, post-test and delayed post-test. The results of a Two-way ANCOVA showed no significant difference between immediate and delayed CF in short-term and long-term acquisition. Despite the insignificant interaction effect witnessed between feedback timing and WTC, the findings demonstrated that learners with high-WTC in both groups outperformed slightly in comparison to low-WTC learners. The results are interpreted in light of the number and duration of feedback treatment sessions as well as the instruments used for measuring the acquisition outcome. It is suggested that further studies be conducted concerning the interactions between instructional, interactional and learner-internal aspects of CF functioning.

  Keywords: Feedback Timing, Focus on Form, Individual Differences, Oral CF, Willingness to Communicate
 • Mohammad Hadi Mahmoodi *, Fateme Karampour Pages 53-77

  This study aimed to investigate the relationship between foreign language causal attributions, metacognitive self-regulation and speaking performance of Iranian EFL learners. To this end, 202 intermediate EFL students, studying English at private language teaching institutes in three provinces of Hamedan, Golestan, and Khuzestan were selected based on the convenience sampling procedure. To collect data, Causal Dimension Scale II (CDS II) (McAuley, Duncan, & Russell, 1992) and Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ) (Pintrich, Smith, Garcia & McKeachie, 1991) were employed. Moreover, the interview section of IELTS Exam was also used to measure speaking ability of the learners. The results of the study showed that there was a significant positive correlation between the participants’ L2 speaking ability and the locus of causality and the internal control dimensions of attribution theory. But, there was significant negative correlation between L2 speaking ability and the external control and the stability dimensions. There was also positive significant correlation between L2 speaking ability and metacognitive self-regulation. Moreover, it was found out that successful and unsuccessful EFL learners attributed their success and failure in L2 speaking performance mainly to internal factors. It was also found that among the independent variables of the study, meta-cognitive self-regulation was the stronger predictor of the participants' L2 speaking performance. The findings of this study are hoped to suggest a number of implications for EFL teachers, learners, syllabus designers, and parents.

  Keywords: Causal Attributions, Metacognitive Self-Regulation, Speaking, EFL learners
 • Abdullah Sarani *, Rasool Najjarbaghseyah, Mohammad Nasser Vaezi Pages 79-101

  This study aimed at investigating the Iranian EFL teachers’ perceptions of critical pedagogy values in teaching English with an emphasis on gender and teaching experience. For that end, a 33-item Likert-type questionnaire was developed. The researcher-made instrument was administered to 102 EFL teachers teaching English in language schools in Qom, Iran. The internal consistency of the instrument was calculated through using Cronbach Alpha. It showed a high reliability (α=.88). The data was subjected to non-parametric Mann Whitney U test to check any potential significant difference between the levels of CP perceptions in the male and female EFL teachers. The results revealed that there was not a significant difference between genders in all items except item1 (p=.021), item18 (p=.017), item19 (p=.008), item 20 (p=.004), item28 (p=.000) and item 31 (p=.03) since the p value for these items was less than .05 (Pallant, 2005). The Kruskal Wallis test was also run to investigate if there were any differences in CP perceptions across four levels of language teaching experience. The test statistics revealed no statistically significant difference in levels of CP perception across four groups of EFL teachers in all items except item 18 (p=.034), 19(p=.025), 31(p=.01) and 32(p=.027) which were significant since the p value for them was less than .05 (Pallant, 2005). Then, the results of the study are discussed and some implications are presented.

  Keywords: Critical Pedagogy, Critical Applied Linguistics, Critical Literacy, Teaching Experience
 • Saeed Mehrpour *, Zahra Montasseri Pages 103-128

  The present study investigated the effects of using the MoodleReader Module on Iranian EFL learners’ vocabulary depth and breadth. The participants of this study, chosen based on their availability, were 30 male and female Iranian EFL learners attending two intact reading comprehension classes. One class was assigned to the treatment group and the other one to the control group. Three tests measuring vocabulary breadth, depth, and partial knowledge of vocabulary were used to collect the data. The tests were administered in both classes at the beginning of the study as pre-tests; then, the treatment group received the MoodleReader as the extensive reading tool, while the control group used the traditional intensive reading program during three and a half months. At the end of the study, the three tests were once again administered to both classes as post-tests. To analyze the collected data, a set of paired and independent samples t-tests was run to compare the performance of the participants in both groups. The findings of the study indicated that the treatment group improved regarding all the three aspects of vocabulary knowledge, i.e., breadth, depth and partial knowledge and the control group improved in terms of vocabulary breadth, but not in terms of vocabulary depth and partial knowledge. The findings indicated that the application of the MoodleReader module affected the development of EFL learners’ vocabulary breadth, depth, and partial knowledge.

  Keywords: The MoodleReader Module, CALL, Vocabulary breadth, Vocabulary depth, Partial knowledge of vocabulary
 • Behnam Ghasemi, Mehdi Vaez Dalili * Pages 129-146

  Morphological awareness is currently receiving an increasing amount of attention in the literature on second language learning. This study investigated the effect of three methods of morphological awareness (i.e. Textual Enhancement (TE), Metalinguistic Explanation (ME), and Morpheme Recognition Task (MRT)) on Iranian intermediate EFL learners’ depth and breadth of vocabulary knowledge. The participants of the study included 90 intermediate EFL students selected based on their scores on the Oxford Quick Placement Test (OQPT). They were divided into three groups (i.e. TE, ME, MRT), each including 30 participants. Each group was taught 60 English derivational affixes including prefixes, suffixes and roots through three different methods of morphological awareness. In order to examine the participants’ depth and breadth of vocabulary knowledge, they were asked to respectively take Word Associates Test (WAT) and Vocabulary Levels Test (VLT) as both pretests and posttests. In order to examine the difference between the pretest and posttest scores of the participants’ VLT and WAT, a paired-samples t-test was run for each group. In order to explore if there were any significant differences among the posttest scores of the three groups on the VLT and WAT, two separate one-way ANOVAs were conducted. Results indicated that (i) all three methods of morphological awareness have significant effects on improving EFL learners’ depth and breadth of vocabulary knowledge, and (ii) that there was no significant difference among the three groups in terms of their depth of vocabulary knowledge, but there were significant differences between the ME group and the other two groups (i.e. TE and MRT) regarding their breadth of vocabulary knowledge. Considering the implications, teachers should raise students’ awareness to utilize affixes. Syllabus designers and lexicographers should also take account of different techniques and tasks for raising EFL/ESL learners’ morphological awareness.

  Keywords: Textual Enhancement, Metalinguistic Explanation, Morpheme Recognition Task, Breadth of Vocabulary Knowledge, Depth of Vocabulary Knowledge