فهرست مطالب

 • سال نهم شماره 33 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • ارسلان ایرجی راد*، فاطمه لطفی صفحات 1-22
  زمینه و هدف

  در دنیای رقابتی امروز، تنها مزیت رقابتی پایدار هر سازمان، نیروی انسانی آن و نقش تمامی آن ها در موفقیت سازمان است که این امر از طریق توانمندسازی، رفتار نوآورانه و خلاقیت کارکنان میسر است. بدین ترتیب، هدف این پژوهش بررسی نقش میانجی توانمندسازی کارکنان در رابطه بین رفتار نوآورانه و خلاقیت در سازمان آموزش و پرورش شهر تهران بود.

  روش پژوهش

  این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش، کارکنان اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران است. نمونه آماری این پژوهش بر اساس جدول مورگان و به روش تصادفی ساده، 132 نفر انتخاب شد. در این پژوهش، ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه های توانمندسازی اسپریتزر، رفتار نوآورانه کانتر و خلاقیت سازمانی رندسیپ بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شده است.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان داد که توانمندسازی کارکنان در رابطه بین رفتار نوآورانه و خلاقیت آن ها نقش میانجی ندارد. رفتار نوآورانه بر خلاقیت کارکنان تاثیر دارد. رفتار نوآورانه بر توانمندسازی کارکنان تاثیر ندارد. توانمندسازی کارکنان بر خلاقیت آن ها تاثیر دارد.

  نتیجه گیری

  بنابر یافته های پژوهش، می توان گفت که اگر شرایط رفتارهای نوآورانه و نوآوری در سازمان برای کارکنان مهیا نباشد، هر چند کارکنان توانمند باشند یا توانمند ساخته شوند، نمی توان خلاقیت و رفتارهای خلاق گونه آن ها را ارتقاء بخشید.

  کلیدواژگان: توانمندسازی، رفتار نوآورانه، خلاقیت، کارکنان
 • حمید علی اکبری، عباس خورشیدی*، کامبیز پوشنه، لطف الله عباسی صفحات 23-58
  زمینه

  در عصر حاضر به دلیل سرعت بالای تغییر و تحولات و گسترش رقابت در سطح بین المللی، شناخت و پرورش خلاقیت از جایگاه مهمی برخوردار است.    

  هدف

  پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی پرورش خلاقیت برای معلمان دوره اول ابتدایی شهر تهران انجام شده است.   

  روش

  پژوهش به روش آمیخته اکتشافی انجام شد. در بخش کیفی؛ جامعه آماری خبرگان حوزه خلاقیت، روش نمونه گیری گلوله برفی، ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته و روش تجزیه و تحلیل کدگذاری بود. در بخش کمی، جامعه آماری کلیه معلمان، مدیران و کارشناسان دوره اول ابتدایی شهر تهران (619 نفر)، روش تعیین حجم نمونه فرمول کوکران(237 نفر) و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته و روش تجزیه و تحلیل آزمون تحلیل عاملی تاییدی بود.    

  یافته ها

  در بخش کیفی، نتایج حاصل از سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی مبتنی بر روش داده بنیاد منجر به شناسایی 120 شاخص، 19 مولفه و 6 بعد فردی، سازمانی، آموزشی، محیطی، اجتماعی- فرهنگی و اخلاقی شد. همچنین نتایج آزمون تحلیل عاملی تاییدی در بخش کمی نشان داد یافته های بخش کمی عینا موید بخش کیفی است.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت الگوی به دست آمده در مقایسه با سایر الگوها دارای جامعیت بیشتری است و از طرف دیگر، این الگو صرفا متناسب با ویژگی ها و استلزامات دوره اول ابتدایی است. بنابراین به کارگیری و عملیاتی نمودن الگوی مزبور می تواند به پرورش خلاقیت معلمان دوره اول ابتدایی کمک بسزایی نماید.

  کلیدواژگان: خلاقیت، بعد فردی، بعد سازمانی، بعد آموزشی، بعد اجتماعی - فرهنگی
 • پریا جنگی، غلام علی افروز*، علی رضا سنگانی، حسن اسدزاده صفحات 59-80
  هدف

  این پژوهش با هدف بررسی مدل یابی پیشرفت تحصیلی براساس سن ورود به مدرسه با میانجی گری هوش معنوی، مهارت های اجتماعی و خلاقیت در دانش آموزان انجام شد.

  روش

  از نوع پژوهش های همبستگی مبتنی بر روش مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری این پژوهش را، تمامی دانش آموزان دختر پایه دهم متوسطه شهر ارومیه در سال تحصیلی 97-96 به تعداد 1472 نفر تشکیل دادند. در این پژوهش برای تعیین حجم نمونه با توجه به تعداد متغیرهای مشاهده شده و تخصیص ضریب 15 برای هر متغیر، و با احتساب احتمال وجود پرسشنامه های ناقص 250 نفر به عنوان حجم نمونه با روش خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شد. ابزارهای گردآوری داده ها شامل، مقیاس هوش معنوی کینگ، مقیاس مهارت های اجتماعی ایندربیتزن، فوستر و مقیاس خلاقیت تورنس مورد استفاده قرار گرفت و نمره مدل به عنوان پیشرفت تحصیلی در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که مدل پژوهش تایید گردید و به طور کلی 0/26 از پیشرفت تحصیلی توسط سن ورود به مدرسه، هوش معنوی، مهارت های اجتماعی و خلاقیت قابل تبیین می باشد. همچنین سن ورود به مدرسه اثر مستقیم معنادار بر پیشرفت تحصیلی داشت و سن ورود به مدرسه با میانجی گری هوش معنوی، مهارت های اجتماعی و خلاقیت اثر غیر مستقیمی بر پیشرفت تحصیلی نشان داد.

  نتیجه گیری

  با توجه به تاثیر سن ورود به مدرسه بر پیشرفت تحصیلی در جهت محتوای آموزشی به افراد توجه به این دو عامل می تواند پیرو متغیرهای واسط همانند هوش معنوی، مهارت های اجتماعی و خلاقیت، تاثیرات به سزایی بر پیشرفت تحصیلی ایجاد نماید.

  کلیدواژگان: سن ورود به مدرسه، پیشرفت تحصیلی، هوش معنوی، مهارت های اجتماعی، خلاقیت
 • تعیین نقش و سهم برخی عوامل و موانع رشد خلاقیت در نظام آموزشی ایران (مورد مطالعه: مدارس دوره متوسط اول کاشان)
  محمد امینی، حمید رحیمی*، مرجان منتظر صفحات 81-114
  هدف

  خلاقیت بهعنوان یک هدف آموزشی ارزشمند هیچگاه در خلا حاصل نمیشود، بلکه حصول و بروز آن در ساحتهای مختلف، مستلزم پیش بینی مجموعهای از بسترها و شرایط اولیه میباشد. لذا هدف اصلی پژوهش آسیب شناسی رشد خلاقیت دانشآموزان در نظام آموزشی ایران بود.

  روش

  این تحقیق از نظر روش، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه معلمان و مدیران مدارس متوسطه دوره اول شهرستان کاشان به تعداد 400 نفر در سال تحصیلی 95-94 میباشد. در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایطبقه ای استفاده شد. حجم نمونه بر مبنای فرمول کوکران 196 نفر برآورد شد و پرسشنامه در میان 220 نفر از دبیران و مدیران توزیع گردید و 196 پرسشنامه معتبر، مبنای تحلیل آماری قرار گرفت. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه محقق ساخته شامل 30 گویه بسته پاسخ در قالب طیف پنج درجهای لیکرت (بسیار زیاد تا بسیار کم) و دو سوال باز پاسخ در مورد موانع و راهکارهای رشد خلاقیت بود. روایی پرسشنامه به صورت محتوایی و سازه انجام شد. پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ، 0/91 به دست آمد. تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد در میزان تاثیرگذاری عوامل رشد خلاقیت، میانگین نقش همه مولفه ها بالاتر از حد متوسط سه می باشد و با 95% اطمینان، هر شش مولفه، تاثیر معنیداری در پرورش خلاقیت دانش آموزان دارند.

  نتیجه گیری

  طبق یافته ها، محتوا و تجارب یادگیری، راهبردهای یاددهی یادگیری، روش های ارزشیابی، امکانات و وسایل کمک آموزشی، الگوهای ارتباطی و ساختار نظام آموزشی به صورت معنیداری در خلاقیت دانش آموزان موثر میباشند. در بررسی موانع نیز به ترتیب کتب درسی، معلمان، امکانات مدرسه، زمان، مشکلات ساختاری، روش های ارزشیابی، فضای آموزشی و خانواده بیشترین نقش را داشتند.

  کلیدواژگان: تفکر خلاق، آموزش و پرورش، مدارس، دانش آموزان، معلمان
 • صدیقه کیانی *، حامد صفری صفحات 115-152
  هدف

  هدف اصلی تحلیل و بررسی شاخص ها و عوامل گردشگری خلاق در بافتهای فرسوده محله جویباره اصفهان است.

  روش

  روش تحقیق توصیفی تحلیلی و ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته با 55 سوال عمومی و تخصصی است. جامعه آماری پژوهش ساکنان محله جویباره اصفهان به تعداد 11363نفر بوده است.حجم نمونه با استفاده از نرم افزار سمپل پاور 156 نفر محاسبه گردیده است. برای حصول روایی، از روایی صوری و برای اطمینان از پایایی از ضریب آلفای کرونباخ به مقدار 923/0 استفاده شد. تحلیل های توصیفی و استنباطی با بهره گیری از نرم افزار SPSS و آزمون های تی تک نمونه ای، آنوا، پس آزمون LSD، دانکن و فریدمن صورت گرفته است.

  یافته ها

  نتایج حاصل از آزمون تی نشان می دهد وضعیت عوامل مشارکت، تسهیلات رفاهی خدماتی، بازسازی و مرمت های صورت گرفته و جاذبه های فرهنگی و ابنیه تاریخی از میانگین متوسط آزمون کمتر بوده اند. عامل های اطلاع رسانی و تبلیغات و نوآوری و خلق ارزش در گردشگری در وضعیت نیمه متوسط بوده اند.

  نتیجه گیری

  نتایج آزمون ANOVA با سطح آماره معناداری (0/009) حاکی از عدم برابری میانگین وضعیت عوامل گسترش گردشگری خلاق است و در تایید تفاوت اثرعامل های مورد بررسی عامل نوآوری و خلق ارزش در گردشگری به همراه اطلاع رسانی و تبلیغات را در یک گروه جداگانه قرار داده است. در نتایج رتبه بندی وضعیت شاخص های گردشگری خلاق با استفاده از آزمون فریدمن، بالاترین سطح میانگین مربوط به متغیر نوآوری و خلق ارزش و پس از آن بازسازی و مرمت های صورت گرفته است.

  کلیدواژگان: بافت فرسوده، شهر خلاق، گردشگری خلاق، محله جویباره
 • غلام جعفرلو*، نسترن شریفی، حسن پاشا شریفی صفحات 153-184
  هدف

  هدف از پژوهش حاضر پیش بینی خلاقیت بر اساس، سخت رویی خودکارآمدی، کمال گرایی سازگار، کمال گرایی ناسازگار، تحصیلات والدین، سوابق کارهای خلاقانه افراد خانواده و خویشاوندان نزدیک، با میانجی انگیزه پیشرفت در دانش آموزان پسر شهر ارومیه می باشد.

  روش

  روش پژوهش تحلیل مسیر، شیوه نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای و حجم نمونه 300 نفر از دانش آموزان دبیرستان های شهرستان ارومیه در پایه دوم و سوم رشته های انسانی، تجربی و ریاضی انتخاب شد. در این مطالعه پرسشنامه خلاقیت عابدی، پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس، پرسشنامه خودکارآمدی شرر، پرسشنامه کمال گرایی هیل، پرسشنامه سخت رویی کوباسا، پرسشنامه تحصیلات والدین، پرسشنامه سوابق کارهای خلاق خانواده و خویشاوندان نزدیک مورد استفاده قرارگرفت. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد، سخت رویی، خودکارآمدی و کمال گرایی سازگار و ناسازگار هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم با میانجی انگیزه پیشرفت رابطه معنی داری با خلاقیت دارند. تحصیلات والدین، سوابق کارهای خلاق خانواده و خویشاوندان نزدیک فقط رابطه مستقیم با خلاقیت دارند ولی با انگیزش پیشرفت رابطه ندارد.

  نتیجه گیری

  انگیزش پیشرفت به عنوان یک متغیر میانجی ارتباط بین متغیرهای سخت رویی، خودکارآمدی و کمال گرایی با خلاقیت را تحت تاثیر قرار می دهد.

  کلیدواژگان: خلاقیت، انگیرش پیشرفت، کمال گرایی، خودکارآمدی، سخت رویی
 • علی خالق خواه، علی رضایی شریف، علی شیخ الاسلامی، معصومه پیرقلی * صفحات 185-210
  هدف

  بررسی رابطه ی بین هوش اجتماعی و خودکارآمدی با سبک حل مساله ی خلاق دانش آموزان دختر شهر اردبیل است.

  روش

  روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه ی آماری پژوهش را همه ی دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان دوره دوم شهر اردبیل (6745 نفر) که در سال تحصیلی 95-94 مشغول به تحصیل بودند، تشکیل دادند، که از بین آن ها به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایو بر اساس جدول کرجسی - مورگان تعداد 380 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش، پرسشنامه ی سبک حل مساله، پرسشنامه ی خودکارآمدی و مقیاس هوش اجتماعی ترومسو است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS 20 و آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج آزمون همبستگی نشان داد که روابط مثبت و معنی داری بین هوش اجتماعی و خودکارآمدی با سبک حل مساله ی خلاق وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که 9 درصد از کل واریانس سبک حل مساله ی خلاق به وسیله ی متغیرهای هوش اجتماعی و خودکارآمدی پیش بینی می شود، که خودکارآمدی به طور معناداری توان پیش بینی سبک حل مساله ی خلاق را دارد.

  نتیجه گیری

  بنابراین، می توان نتیجه گرفت که هوش اجتماعی و خودکارآمدی از متغیرهای موثر و مرتبط با سبک حل مساله ی خلاق می باشند.

  کلیدواژگان: خودکارآمدی، دانش آموزان، سبک حل مساله ی خلاق، هوش اجتماعی
 • محمد صالحی، سیده زهرا حسینی *، هرمز نازک تبار صفحات 211-230
  زمینه

  امروزه جامعه ما بیش از هر زمان دیگری به افراد نوآور و خلاقی نیاز دارد که برای ساختن آینده به آن ها نیازمندیم و در این میان خانواده و مدرسه به عنوان دو نهاد اجتماعی، نقش اصلی را در شکوفایی این امر ایفا می کنند.

  هدف

  پژوهش حاضر با هدف شناخت تاثیر عملکرد خانواده و باورهای هوشی بر خلاقیت دانش آموزان انجام شده است.
  روش پژوهش
  رروش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی و جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر بابل در بخش بندپی غربی که تعداد آن ها 785 نفر در سال تحصیلی 96-95 بوده که از این تعداد 260 نفر به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه ای بر حسب پایه تحصیلی و با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از مقیاس های استاندارد عملکرد خانواده(FAD) (1980)، باورهای هوشی دوپی را و مارینه (2005) و خلاقیت تورنس (1979) استفاده شدند که روایی و پایایی آن ها مورد تایید قرار گرفت. داده ها با استفاده از آزمون های کولموگروف اسمیرنف، رگرسیون تک متغیره و چندمتغیره تحلیل شد.

  یافته ها

  ییافته ها حاکی از تاثیر مثبت و معنادار عملکرد خانواده بر خلاقیت (R2= 0.15, β= 0.39)، باورهای هوشی بر خلاقیت (R2= 0.27, β= 0.52) و عملکرد خانواده بر باورهای هوشی (R2= 0.03, β= 0.18) می باشد. مطابق یافته های رگرسیون چند متغیره، مقدار R2 نشان داد که حدود 35 درصد از تغییرات نمره خلاقیت دانش آموزان توسط عملکرد خانواده و باورهای هوشی تبیین شده است و باورهای هوشی با ضریب بتا 0/460=β بیشترین تاثیر را بر خلاقیت دانش آموزان دارد.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد عملکرد خانواده و باورهای هوشی بر خلاقیت دانش آموزان و عملکرد خانواده بر باورهای هوشی تاثیر مثبت و معناداری دارد و در جهت ارتقا خلاقیت دانش آموزان، بایستی به دو مقوله مهم عملکرد خانواده و باورهای هوشی توجه گردد.

  کلیدواژگان: عملکرد خانواده، باورهای هوشی، خلاقیت، دانش آموزان
 • غلام حسین بیابانی* صفحات 231-258
  زمینه

  چشم انداز پلیسی در دهه ی دوم قرن بیست و یکم، به شدت تغییر پیدا کرده و رویاهایی را ایجاد کرده است که پلیس ها از نقش خود در جامعه دارند و ممکن است، نیاز باشد این رویاها تغییر کنند تا هم به سود جامعه و هم به سود پلیس باشد. پلیسی که ما امروزه می شناسیم، در سال های اولیه خود مسیر سختی را پیموده است و دارای منشا تکثرگرا و چند مرکزی بوده است. لذا محیط پیرامونی ما به سرعت در حال تغییر است بر این اساس روسای پلیس آینده هر روزه با انتخاب های مهمی مواجه خواهند شد.

  هدف

  هدف مقاله حاضر این است که نوگرایی و خلاقیت چه تغییراتی در پلیس قرن بیست و یکم ایجاد کرده و آیا این نوگرایی در ماموریت پلیس موثر بوده و آیا پلیس به طور مستقیم از دانش نوآورانه بهره مند می شود یا از فن آوری موجود سود می جوید.

  روش پژوهش

  روش به کار رفته در مقاله حاضر از لحاظ ماهیت کاربردی بوده و از نوع توصیفی - تحلیلی است. یافته ها: در نیمه ی دوم قرن بیستم ، ناگهان فعالیت پلیسی متحول شد. "یک انقلاب خاموش" اتفاق افتاده بود. پلیس غیردولتی به طور فزاینده ای رشد کرده بود و انحصار پلیس بر فعالیت پلیسی به سرعت در حال محو شدن بود. موجی که توقف ناپذیر به نظر می رسید و به نظر می رسید که همواره به یک جهت حرکت خواهد کرد، ناگهان تغییر جهت داد و فروکش کرد. شواهد مبنی بر بازسازی این پلیس چند مرکزی، رشد امنیت خصوصی بود که امروزه در بیشتر نقاط جهان (به لحاظ تعداد کارکنان) بزرگ تر از پلیس دولتی است.

  نتیجه گیری

  به طور خاص، فعالیت پلیسی، شغلی مربوط به "مردم و اطلاعات" است. بنابراین رهبران و مدیران پلیس در تمامی کشورها نیاز دارند که به روشنی از روندها آگاه باشند. علاوه بر این، نیازی وجود دارد به درک اینکه اطلاعات چگونه جمع آوری می شود، مبادله می شود و مورد استفاده قرار می گیرد و همچنین پیامدهای این فعالیت ها نیز باید مورد بررسی قرار گیرد.

  کلیدواژگان: نوگرایی، خلاقیت، تغییر، پلیس، چالش
|
 • Arsalan Irajirad *, Fatemeh Lotfi Pages 1-22
  Background and Aim

  In today's competitive world, the only sustainable competitive advantage of any organization, its human resources and the role of all of them in the success of the organization is through empowerment, innovative behavior and creativity of the staff. Thus, the purpose of this study was to examine the role of mediating the empowerment of employees in the relationship between innovative behavior and creativity in Tehran's education organization.

  Methodology

  This research is a descriptive-correlational one. The statistical population of this research is the staff of the Tehran Education Directorate. The statistical sample of this study was Morgan table and 132 subjects were selected randomly. In this study, Springer Empowerment Inventory, Innovative Counter Behavior, and Randsip's Organizational Creativity were used for data collection. In order to analyze the data, structural equation modeling has been used.

  Results

  Findings showed that empowerment of employees in the relationship between innovative behavior and their creativity is not mediated. Innovative behavior affects employees' creativity. Innovative behavior does not affect employee empowerment. Employee empowerment affects their creativity.

  Conclusion

  According to research findings, it can be said that if the conditions of innovative behaviors and innovations in the organization are not provided for the employees, although the employees are capable or capable of being built, creativity and creative behaviors can not be promoted.

  Keywords: Empowerment, Innovative Behavior, creativity, staff
 • Hamid Aliakbari, Abas Khorshidi *, Kamboz Poushaneh, Lotfollah Abbasi Pages 23-58

  The purpose of this study was to provide a model for creativity development for teachers of the first elementary school in Tehran. To this end, the required data was collected based on the combination of exploratory (qualitative and quantitative) research approaches in two sections of qualitative (based on data base) and quantitative (based on cross-sectional survey method). In the qualitative field of research, experts and academic experts (university professors in the field of management) were selected through purposive sampling of snowball type. Data were collected using a semi-structured interview. The data collection in the 20th interview resulted in theoretical saturation of the data and during this phase the interviews were stopped. The results of coding based on the data base method led to the failure of 120 open source codes, 19 pivot codes and 6 selected individual, organizational, educational, environmental, socio-cultural and ethical codes. The population under study in the quantitative section was 619 people, including all teachers, managers and experts in the first elementary school of education in Tehran with a master's degree in humanities. Based on the fact that the variance of society was not available, Morgan and Krejcy's tables were used to determine the sample size of 273 people. Data analysis in the quantitative section showed that chi-square (), goodness of fitness, well-balanced fit index, root mean error and approximate squares of the qualitative section of the research were confirmed.

  Keywords: creativity, individual dimension, organizational dimension, educational dimension, sociocultural dimension
 • Paria Jangi, Gholamali Afrooz *, Alireza Sangani, Hasan Asadzadeh Pages 59-80
  Aim

  This research aims to study the modeling academic achievement based on the age of entering the school by mediating spiritual intelligence, social skills and creativity in students.

  Method

  method of research type was correlation research based on structural equation modeling technique, in particular regression equations. In this study, for determining the sample size according to the number of variables observed and assigning a coefficient of 15 for each variables, and taking into account the probability of having incomplete questionnaires,250 were selected as sample size. The statistical population of this study was 1472 students of all 10th grade elementary school students of Urmia high school in the academic year of 2017-2018.Data collection tools were used, King’s Spiritual Intelligence Scale, Inderbitzen&Fooster Social Skills Scale, and Torrance Creativity Scale, The grade score was considered as academic achievement.

  Results

  The findings showed that the research model was confirmed and, in general, 0.26 of academic achievement can be explained by the age of entry into the school, the spiritual intelligence, social skills and creativity. Also, entering the school with the mediation of spiritual intelligence, social skills and creativity showed an indirect effect on academic achievement.

  Conclusion

  The results of this study emphasized the necessity of the role of the age of entry into the school, as well as the role of moderating variable of spiritual intelligence, social skills and creativity by students, which could provide applied ideas to improve the psychological state to counselors and learners.

  Keywords: Academic Achievement, Age of entry into the school, Spiritual intelligence, Social Skills, creativity
 • The determine the role and contribution of some factors and obstacles to creativity growth in Iranian educational system (study case: Secondary Schools First in Kashan)
  Mohammad Amini, Hamid Rahimi *, Marjan Montazer Pages 81-114
  Purpose

  Creativity, as a valuable educational goal, is never obtained in the vacuum, but its acquisition and occurrence in different areas requires the prediction of a set of substrates and conditions. Thus the purpose of this research was the pathology of development of student’s creativity in the Iranian educational system.

  Method

  The research in terms of methodology is survey-descriptive. The population of this study included all schools teachers and principals in secondary first period at Kashan city were 400 in the academic year 2015-2016. In this study, stratified cluster random sampling method was used. The sample size was estimated based on Cochran formula 196 sample and a questionnaire distributed among 220 teachers and principals were distributed and 196 valid questionnaires based on statistical analysis was performed. Measurement tool was a research-made questionnaire in 30 response close item on base five- scale Likert (very high until very low) and 2 respons open item about barriers and solutions for creativity growth. The questionnaire validity done as content and construct. Reliability of the questionnaire through Cronbach's alpha coefficient obtained equal to 0.91. Data analysis done in two level descriptive and inferential.

  Results

  The findings showed that in the extent of the effect of creativity growth factors, the average of all components was higher than the average of three, and with 95% confidence, each of the six components had a significant effect on the creativity of the students.

  Conclusion

  According to the findings, content and learning experiences, learning strategies, evaluation methods, educational facilities and facilities, communication patterns and educational system structure are significantly effective in students' creativity. The study also identified barriers such as textbooks, teachers, school facilities, time, structural problems, assessment methods, educational environment and family had most role.

  Keywords: Creative Thinking, education, Schools, Students, Teachers
 • Hamed Safari, Sedigheh Kani * Pages 115-152
  Purpose

  the main purpose is analyzing the indices and factors of creative tourism in rusty contexture of Joybare in Isfahan.

  Method

  the method of the study is descriptive analytic and the tool is a researcher-made questionnaire with 55 general and special questions. The statistic population was inhabitants of Joybare in Isfahan about 11363 people. The sample size was calculated 156 people by Sample Power software. Validity was face validity and reliability was 0.923 by Alpha Cronbach’s coefficient. Analytic and inferential analyses have been performed by SPSS, one sample T-test, ANOVA, LSD, Duncan, and friedman tests.

  Findings

  The results of t-test shows that status of factors of cooperation, service and welfare facilities, reconstruction and mending, cultural attractions and historical monuments have been less than the mean average of the test. Informational factors, advertising, creativity, and value creation have been in half average status in tourism.

  Results

  the results of ANOVA test with significant level of 0.009 demonstrate inequality of the average of the status of factors of development of creative tourism. For confirmation of the difference of the effect of the investigated factors; creativity and value creation in tourism along with notifying and advertising have been put in a separate group. In the results of the rating the status of the indices of creative tourism by friedman test, the highest level of average at first step is related to the variables of creativity and value creation and next to reconstruction and mending.

  Keywords: rusty contexture, creative city, creative tourism, Joybare quarter
 • Gholam Jafarloo *, Nastaran Sharifi, Hassanpasha Sharifi Pages 153-184
  Objective

  The purpose of the present study is to predict creativity according to resilience, efficacy, adjusted perfectionism, maladjusted perfectionism, parents’ education, family members and close relatives’ creative activities, via motivation to progress among male students at Urmia, Iran.

  Method

  The Statistical method of this research is path analysis, the sampling method is multi-step random sampling, and the sample size is 300 high school students in the second and third grades in mathematics, empirical science, and human science. For measuring the variables, the Abidi’s questionnaire of creativity, Hermens’s questionnaire of motivation to progress, Hil’s questionnaire of perfectionism, Shere’s questionnaire of self-efficacy, Kobasa’s questionnaire of resilience, questionnaire of parental education and creative activities of family members and close relatives were used.

  Findings

  The result of the study showed that resilience, self-efficacy and, adjusted and maladjusted perfectionism have a significant direct relationship with creativity, and an indirect relationship with creativity via motivation to progress as a mediator variable. It also showed that parents’ education and creative activities of family members and close relatives have a significant direct relationship with creativity , but there is no significant relationship between the above variables and motivation to progress.

  Conclusion

  motivation to progress as a mediator variable affects the relationship among resilience, self-efficacy motivation to progress and perfectionism with creativity. Key words: Creativity, motivation to progress, perfectionism, self-efficacy, resilience, parental education, the creative activities of family members and close relatives

  Keywords: creativity, progress motivation, Perfectionism, self-efficacy, hardiness
 • Ali Khalegkhah, Ali Rezaiisharif, Ali Sheikholslamy, Masoomeh Pirgholi * Pages 185-210
  Objective

  The purpose of this study was to investigate the relationship between social intelligence and self-efficacy with creative problem solving style of girl students in Ardebil city.

  Method

  This study examined the relationship between social intelligence and self – efficacy with creative problem solving style of girl students in Ardabil city. The research design was descriptive and correlational. The study population research included all students high school second period in Ardabil (6745 patients) were enrolled in the academic year 94-95, was included. Sample was selected 380 individuals based on kerjessy and Morgan table by cluster random sampling method. The data gathering tool was a problem solving style questionnaire, a self-efficacy questionnaire and Trumsu's social intelligence scale. For data were analyzed using SPSS 20 software, Pearson correlation coefficient and multiple regression tests.

  Results

  The test results show that a significant positive relationship between social intelligence and self - efficacy with creative problem solving style. Regression analysis results showed that 9% of the total variance of creative problem solving style is predicted by social intelligence and self-efficacy variables. Self-efficacy can significantly predict the problem of creative problem solving.

  Conclusion

  Therefore, it can be concluded that social intelligence and self-efficacy are the effective and related variables of the creative problem solving.

  Keywords: Self – efficacy, Students, Creative problem solving style, Social intelligence
 • Mmohammad Salehi, S.Zahra Hoseini Dronkolaei *, Hormoz Nazoktabar Pages 211-230
  Background

  Today, our society needs Innovative and creative people who build the future more than ever.

  Aim

  This study aimed to investigate the impact of family performance and intelligence beliefs on creativity among students.

  Methods

  The research method was descriptive and survey. The study population included all 785 Secondary school students in Babol, western part of Bandpay in 2016-2017 academic years. 260 students were selected based on Cochran formula by classified sampling based on grade. Standard questionnaires of family performance (FAD, 1980), intelligence Beliefs (Dupeyrat & Marian, 2005) and creativity (Torrance, 1979) that their validity and reliability have been confirmed, were used. Data were analyzed using K-S, regression and multiple regressions.

  Results

  Findings indicate a positive and significant effect of family performance on creativity (R2= 0.15, β= 0.39) and intelligence beliefs on creativity (R2= 0.27, β= 0.52) and family performance on intelligence beliefs (R2= 0.03, β= 0.18). Based on the results of the multivariate regression analysis, the value of R2 showed that about 35% of the changes in the student's score of creativity were explained by family performance and intelligence beliefs. Intelligence beliefs (with β =0.460) had the highest standardized regression coefficient effect on the creativity

  Conclusion

  Results showed that the effect of family performance and intelligence beliefs on creativity and family performance on intelligence beliefs was significant. Also, in order to enhance the creativity of students, we must focus on two important issues family performance and intelligence beliefs.

  Keywords: Family Performance, Intelligence beliefs, creativity, Students
 • Gholamhossein Biabani * Pages 231-258

  Innovation and Creativity in the 21st Century Police Changes Abstract

  Background

  Police perspective in the mid- 21st century has tremendously ‎changed and has created dreams police have in their roles in the society and it ‎might require that these dreams change so that it is to the benefit of both police ‎and the society. The police we know today have faced a difficult route and ‎possess polycentric and proliferating origins. Therefore; our environment is ‎changing rapidly. Therefore; the future police chiefs will encounter important ‎choices every day.‎

  Objective

  The present article intends to show what changes have innovation and ‎creativity made in the 21st century policing and that whether this innovation has ‎been effective in police mission and if police can directly benefit from innovative ‎knowledge or benefit from the existing technology.‎ Research

  Method

  The method used in this article is of applied type in terms of ‎nature and descriptive-analytical type, as well.‎

  Findings

  In the mid twenty century, policing transformed abruptly. “A silent ‎revolution” has occurred. Non-governmental police increasingly developed and ‎police monopoly over policing was quickly fading. The wave that seemed non-‎ending and appeared to move in one direction, changed direction abruptly and ‎subsided. The reconstruction- based evidence of this polycentric policing was the ‎growth of private security which is now larger than governmental policing (in ‎terms of staff) in most parts of the world.‎

  Conclusion

  In particular, policing is a job related to “people and information”. ‎Therefore; police leaders and chiefs in all countries need to be aware of trends. In ‎addition, there is a need to understand how information is collected, exchanged ‎and used and the consequences of these activities should be investigated, as well.‎ Key Words: Innovation, Creativity, Change, Police, Challenge

  Keywords: modernism, creativity, change, challenge, police