فهرست مطالب

 • پیاپی 48 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • آرمین چراغ علی پور*، عماد روغنیان صفحات 1-18

  امروزه، باتوجه به فراگیر شدن دنیای کسب و کار، شرکت ها فعالیت های خود را به خارج از مرزهای جغرافیایی کشورها و قاره ها گسترش داده و وارد بازارهای جهانی شده اند. بدین سبب، از یک سو مزیت رقابتی سازمان ها افزایش پیدا کرده و از سوی دیگر باعث گستره تر شدن زنجیره تامین و افزایش ارتباطات با بخش های گوناگون شده است. با افزایش این ارتباطات و گسترش زنجیره های تامین، شرکت ها در معرض ریسک ها و اختلالات بیشتری قرار گرفته و آسیب پذیرتر شدند. طی سالیان گذشته، روش های زیادی برای ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان ارائه شده است، اما نکته ای که معمولا از آن غفلت شده است، بخش بندی تامین کنندگان در این فرآیند است. هدف این تحقیق، ارائه رویکردی برای بخش بندی تامین کنندگان است. شاخص های مد نظر این تحقیق در دو بعد توانمندی و تمایل مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش با استفاده از تکنیک بهترین- بدترین تامین کنندگان یکی از شرکت-های لبنیاتی مهم استان مازندران مورد بررسی قرار گرفته و این تامین کنندگان بر اساس شاخص های انتخابی بخش بندی می شوند که با توجه به نتایج حاصل شده، بیشتر تامین کنندگان در نواحی اول و چهارم قرار گرفتند که تحلیل های صورت گرفته می تواند به بهبود سازمان های مورد مطالعه کمک شایانی کند.

  کلیدواژگان: بخش بندی تامین کنندگان، تصمیم گیری چند معیاره، تکنیک بهترین-بدترین، شرکت های لبنی
 • رضا رادفر، ارشد فرهمندیان، محمدعلی افشار صفحات 19-30

  تصمیمات مربوط به فرایند ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان باید با بررسی همه گزینه های ممکن انجام گیرد، در غیر اینصورت در مرحله پیاده سازی و اجرا، سازمان با مشکلات عدیده ای روبرو خواهد شد. هدف مطالعه حاضر تعیین نقاط بی تفاوتی ارزیابی تامین کنندگان شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان می باشد.مطالعه حاضر از نوع توصیفی می باشد. داده های این مطالعه مربوط به ارزیابی تامین کنندگان یکی از پروژه های شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان می باشد. داده ها بر اساس نظرات 10 نفر از خبرگان که دارای حداقل مدرک کارشناسی و همچنین حداقل 5 سال سابقه کار در شرکت را داشتند بر اساس "فرم ارزیابی تامین کنندگان " جمع آوری شد. داده ها با استفاده از نرم افزار متلب نسخه 2014 تحلیل شده اند.تعداد 10 مورد ماتریس هم ارز با ماتریس اولیه تصمیم گیری به تفکیک برای هر روش شناسایی و تولید شده است. روش TOPSIS-GA=2 ، TOPSIS- PSO = 3 ، AHP- GA= 2و روش AHP- PSO = 3 . ازبین ماتریس های هم ارز شناسایی شده ماتریس مربوط به خروجی دوم TOPSIS-GA براساس نظر خبرگان شرکت به عنوان گزینه مطلوب انتخاب به عنوان نسخه نهایی جهت تطبیق در اختیار پیمانکار مربوطه قرار گرفته شده است.

  کلیدواژگان: منحنی های بی تفاوتی، الگوریتم های فراابتکاری، ماتریس های هم ارز، نرخ نهایی جانشینی
 • حسین عزیزی*، مازیار صلاحی صفحات 31-50

  تحلیل پوششی داده ها (‏DEA‏) روشی برای سنجش عملکرد گروهی از واحدهای تصمیم گیری (‏DMUها) است ‏که از ورودی های متعدد برای تولید خروجی های متعدد استفاده می کنند. این روش عملکرد ‏DMUها را با ‏مینیمم سازی نسبت ورودی وزنی به خروجی وزنی هر ‏DMU، به ترتیب، مشروط به این قید که هیچ یک از ‏کارآیی های ‏DMUهای دیگر کوچک تر از یک نباشد، اندازه گیری می کند (در حالت با ماهیت خروجی). ‏کارآیی هایی که به این ترتیب اندازه گیری می شوند، کارآیی خوشبینانه یا بهترین کارآیی نسبی نامیده می شوند. ‏روش اندازه گیری کارآیی خوشبینانه ی ‏DMUها را خودارزیابی می نامند. در صورتی که نمره ی کارآیی ‏خودارزیابی یک ‏DMU‏ یک باشد، به آن کارآی خوشبینانه می گویند؛ در غیر این صورت، به آن غیرکارآی ‏خوشبینانه می گویند. رویکرد مشابهی وجود دارد که از مفهوم مرز ناکارآیی برای تعیین بدترین نمره ی کارآیی ‏نسبی که می توان به هر ‏DMU‏ اختصاص داد، استفاده می کند. ‏DMUهای واقع روی مرز ناکارآیی به عنوان ‏ناکارآی بدبینانه تعیین می شوند، و آنهایی که روی مرز ناکارآ نیستند، به عنوان غیرناکارآی بدبینانه اعلام ‏می شوند. در این مقاله، این بحث مطرح می شود که هر دو کارآیی نسبی را باید با هم در نظر گرفت، و هر ‏رویکردی که فقط یکی از آنها را در نظر گرفته باشد، دچار سوگیری خواهد بود. برای اندازه گیری عملکرد کلی ‏DMUها، پیشنهاد می شود که هر دو کارآیی را در قالب یک بازه ادغام، و مدل های ‏DEAی پیشنهادی برای ‏اندازه گیری کارآیی را مدل های کراندار می نامیم. به این ترتیب، بازه ی کارآیی تمام مقادیر ممکن کارآیی را که ‏منعکس کننده ی دیدگاه های مختلف هستند، در اختیار تصمیم گیرنده قرار می دهد.

  کلیدواژگان: تحلیل پوششی داده ها، کارآیی های خوشبینانه و بدبینانه، بازه ی کارآیی، مدل های کراندار
 • سید محمدرضا داودی*، شهاب فروتن چهر صفحات 51-60

  زنجیره تامین سیستم پویایی است که در برگیرنده کلیه فعالیت های مربوط به ایجاد و تحویل یک محصول، از مرحله مواد خام تا رسیدن به مشتری نهایی می باشد. مدیریت زنجیره تامین ساپکو نیازمند تصمیمات آینده نگر و طراحی ظرفیت های جدید با رویکردی جامع و به هم پیوسته است. یکی از ابزارهای مدیریتی براساس این نگرش، علم پویایی سیستم می باشد. این علم توانایی شبیه سازی زنجیره تامین های مختلف را دارد، به کمک این شبیه سازی پیامدهای نامشخص تصمیم-گیری ها آشکار می شود. تحلیل نوسانات رفتار سفارشات مشتریان می تواند نقش کلیدی در پیش بینی میزان تامین تقاضای مورد نیاز مشتریان، فروش، تحویل به موقع، تعدیل پرسنل فروش و سایر عوامل فراهم سازد. در این مقاله تحلیل دینامیکی سیستم سفارش گذاری در زنجیره تامین با رویکرد پویایی شناسی سیستم مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله بر پایه اصول روش پویایی های سیستم، پس از بیان مسئله سیستم سفارش گذاری در زنجیره تامین، فرضیه های پویای به وجود آورنده مسئله مد نظر تبیین شده؛ سپس مدل دینامیکی مربوط به مسئله نوسان ها در سیستم سفارش گذاری ارائه می شود. در این راستا ابتدا متغیرهای اصلی شناسایی و روابط آن ها در قالب حلقه-های علی تدوین گردیده، سپس با طراحی مدل اصلی و در قالب نمودار انباشت جریان تکمیل و در نرم-افزار شبیه سازی شده است. بعد از طراحی و شبیه سازی مدل نهایی آزمون های اعتبارسنجی و تحلیل حساسیت بر روی مدل صورت گرفت که نشان از معتبر بودن مدل داشت.

  کلیدواژگان: پویایی شناسی سیستم ها، زنجیره تامین، سیستم سفارش گذاری، شبیه سازی
 • سید رضا حسنی*، احمد جعفرنژاد، حسین صفری، محمدرضا مهرگان صفحات 61-73

  هدف از اجرای این پژوهش، ارائه مدل زنجیره تامین پایدار با تاکید بر عوامل رفتاری برای مواد غذایی استان کرمانشاه، می-باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی است. مطالعه مربوط به ادبیات موضوع ازطریق مطالعه کتابخانه ای نظیر کتب، مجلات، پایان نامه ها، مقالات و غیره می باشد و از طریق پرسشنامه داده های مورد نیاز جمع آوری گردیده، سپس با انجام روش های آماری داده های مورد نظر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. با توجه به موضوع این پژوهش، جامعه مورد مطالعه، در این تحقیق از مدیران و کارکنان مرتبط با زنجیره تامین در شرکتهای مواد غذایی شهر کرمانشاه تشکیل شده است که تعداد آنها 90 نفر می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار PLS، مشخص شد که محیط آموزش، نوآوری،انگیزه،توانمندسازی کارکنان،احترام و اعتماد متقابل و نیز کار تیمی تاثیر مثبت و معنی داری بر زنجیره تامین پایدار که دارای سه شاخص زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی می باشد، دارند. واژه های کلیدی: زنجیره تامین پایدار، عوامل رفتاری، معادلات ساختاری، صنعت مواد غذایی.

  کلیدواژگان: زنجیره تامین پایدار، عوامل رفتاری، معادلات ساختاری، صنعت مواد غذایی
 • هادی حسینی، ناصر آزاد *، منوچهر منطقی، محمود مدیری صفحات 74-96

  این پژوهش به بررسی نقش واسطه‏های نوآوری باز در تسهیل برقراری ارتباط بین شرکت‏های صنعتی (متقاضیان فناوری) و شرکت‏های فناوری محور (ارائه دهندگان فناوری) می‏پردازد. همواره تبادلات فناورانه و رفع نیازهای صنعت با چالش‏های بسیاری مواجه است. در این میان، وجود نهادی به‏منظور تسهیل فرآیند تبادل فناوری در جهت افزایش تعاملات از اهمیت بسیاری برخوردار خواهد بود. با این‏حال، آن‏گونه که تجارب گذشته نشان می دهد، در کشور ما نهادهای واسطه، عملکرد مناسبی نداشته و تبادلات فناورانه، از شرایطی مطلوبی برخوردار نیست. بدین منظور ارائه الگویی برای راه‏اندازی چنین نهادی، هدف این پژوهش است. روش استفاده شده در این پژوهش به صورت کمی است. در ابتدا کارکردهای نهاد واسطه استخراج شده و سپس با استفاده از تکنیک‎ دلفی فازی کارکرد مناسب برای یک نهاد واسطه در کشور شناسایی و تقسیم‏بندی شده است. در ادامه اقدام به بررسی اثرگذاری و اثرپذیری و تعیین ارتباطات میان عوامل با استفاده از تکنیک دیمتل فازی کرده و با تکنیک تحلیل شبکه فازی وزن دهی و اولویت بندی کارکردهامورد بررسی قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: نوآوری باز، واسطه ‏های نوآوری باز، تجزیه وتحلیل شبکه‏ ای فازی، دلفی فازی، دیماتل فازی
 • مجتبی فرخ *، محسن ذبیحی جامخانه، مهدی شعله صفحات 97-112

  با وجود مزایای متعدد جهانی شدن و ورود تکنولوژی های پیشرفته، این عوامل زنجیره تامین پایدار را در معرض ریسک های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی قرار می دهد. هدف پژوهش حاضر، توسعه یک رویکرد جدید برای شناسایی و اولویت بندی ریسک های موجود در زنجیره تامین پایدار با استفاده از روش تحلیل حالت و دلایل شکست (FMEA) است. برای تحقق این هدف، ابتدا ریسک های موجود در زنجیره های پایدار صنعت باطری سازی شناسایی شده، سپس با نظر تیم های بین وظیفه ای و با بهره گیری از روش پیشنهادی این ریسک ها اولویت بندی می شوند. با توجه به اینکه فاکتورهای ریسک شامل احتمال، شدت و قابلیت شناسایی به صورت متغیرهای فازی بوده، در این پژوهش از اعداد اولویت ریسک فازی (FRPN) برای بررسی حالات شکست استفاده می شود. اعداد اولویت ریسک فازی به صورت میانگین هندسی موزون فازی فاکتورهای ریسک تعریف و با کمک مجموعه های سطوح برش آلفا و مدل برنامه ریزی خطی محاسبه می شود. سپس با توجه به ناکارایی رویکردهای فازی اولویت-بندی عوامل ریسک پایداری، در رویکرد پیشنهادی از روابط ترجیح فازی برای این منظور استفاده می شود. نتایج نشان دهنده آن است که رویکرد پیشنهادی قادر است با کارایی محاسباتی بالایی نتایج مشابهی را ارائه دهد.

  کلیدواژگان: فاکتورهای ریسک، زنجیره تامین پایدار، اعداد اولویت ریسک فازی، روابط ترجیح فازی
 • پریا عبدی برآفتابی*، محمدرضا زاهدی، وحید کیانی، مرتضی عباسی صفحات 113-130

  پیشرفت سریع فناوری سازمان ها را به گسترش فعالیت های NPD خود در سراسر مرزهای سازمانی تشویق کرده است. روش خلق مشترک به عنوان یکی از رویکردهای موفق در توسعه ی مزایای رقابتی، به کار گرفته شده است. تامینکنندگان و برخی سازمان های پیشروی بین المللی در حال گسترش فعالیت های خود به سمت یکدیگر بوده و مطابق با ادبیات، خلق ارزش برای دو طرف به صورت مشترک انجام می پذیرد. خلق مشترک به معنای مشارکت فعال تامین کننده یکی از محوری ترین اصول این دیدگاه نوظهور می باشد. در راستای این هدف، مدیریت، نیازمند رویکرد ساختاری است که در آن عواملی که بر عملکرد فرایند خلق مشترک تاثیرگذارند را در نظر بگیرد. پرسش اساسی اینجاست که این عوامل از چه میزان اهمیتی برخوردار هستند. برخلاف تحقیقات پیشین این مقاله، علاوه بر نگاهی جامع بر عوامل موثر بر عملکرد این فرایند میزان ارزش نسبی هر یک از عوامل با در نظر گرفتن تاثیرات متنقابل آنها ، مورد بررسی قر ار گرفته است. این بررسی از طریق پیمایش دریک سازمان صنعتی با استفاده از روش دلفی جهت شناسایی و بومی سازی عوامل و مدل تحلیل شبکه در تعیین وزن هر یک از عوامل صورت گرفته است. روایی پرسشنامه از طریق نظر خبرگان و پایایی آن با ضریب توافق کندال0.59 و نرخ ناسازگاری تایید شده است. جامعه آماری این پژوهش خبرگان سازمان صنعتی بوده است. نتایج حاکی از آن است که عوامل"تحقیق و توسعه"، "تولید"، "نیروهای پیشران مرتبط با تامین کننده" و "مدیریت پایان عمر" دارای اولویت بالاتری هستند. لذا توجه به این عوامل می تواند سرمنشا تحول در دیدگاه مدیران ارشد قرار گیرد.

  کلیدواژگان: توسعه محصول جدید، فرایند خلق مشترک، مشارکت تامین کننده، تجزیه و تحلیل شبکه ای
|
 • Armin Cheraghalipour *, Emad Roghanian Pages 1-18

  Today, given the globalization of the business world, companies expanded their activities beyond the geographical boundaries of countries and continents, and entered into global markets. For this reason, on the one hand, the competitive advantage of organizations has increased, on the other hand, the supply chain is expanding and communication with its various sectors has increased. By increasing these connections and expanding supply chains, companies have become more vulnerable to risks and disruptions. Over the years, there have been many methods for evaluating and selecting suppliers, but the point that is often neglected is the segmentation of suppliers in this process. The purpose of this research is to provide an approach to supplier segmentation. Indicators of this research have been studied in two dimensions of capability and willingness. In this research, suppliers of one of the major dairy companies of Mazandaran province are evaluated using the best-worst method and these suppliers are segmented according to the selected criteria. According to the results, most of suppliers are placed in the first and fourth regions, which the results and analysis can be helpful to improve the organizations studied.

  Keywords: supplier segmentation, multi-criteria decision making, best-worst method, dairy companies
 • Reza Radfar, ARSHAD FARAHMANDIAN, Mohammad Ali Afshar Pages 19-30

  Decisions on the process of assessment and selection of suppliers should be made by examining all possible options, otherwise the organization will encounter many problems during the implementation and implementation phases.The purpose of the present study was to determine the indifference points of assessors of the water and wastewater company in Zanjan province.The method of this study was descriptive. The data of this study is related to supplier assessment of one of the projects of the city water and wastewater company Zanjan province.The data was collected based on the views of 10 experts with at least a bachelor's degree and at least 5 years of work experience in the company based on the "supplier assessment form".The data has been analyzed using the 2014 version of MATLAB software.A total of 10 cases of matrix matched with the initial decision matrix are identified and generated separately for each method.TOPSIS-GA = 2 and TOPSIS-PSO = 3 and AHP-GA = 2 and AHP-PSO = 3. A total of 10 cases of matrix matched with the initial decision matrix are identified and generated separately for each method.

  Keywords: Indifference Points, Metaheuristic Algorithms, Parallel Matrixs, Marginal Rate of Substitution
 • Hossein Azizi *, Maziar Salahi Pages 31-50

  Data envelopment analysis (DEA) is a methodology for assessing the performances of a group ‎of decision making units (DMUs) that utilize multiple inputs to produce multiple outputs. It ‎measures the performances of the DMUs by maximizing the efficiency of every DMU, ‎respectively, subject to the constraints that none of the efficiencies of the DMUs can be less ‎than one. The efficiencies measured in this way are referred to as optimistic efficiencies or the ‎best relative efficiencies. The way to measure the optimistic efficiencies of the DMUs is ‎referred to as self-evaluation. If a DMU is self-evaluated to have an efficiency score of one, ‎then it is said to be DEA efficient; otherwise, the DMU is said to be non-DEA efficient. ‎There is a comparable approach which uses the concept of inefficiency frontier for ‎determining the worst relative efficiency score that can be assigned to each DMU. DMUs on ‎the inefficiency frontier are specified as DEA-inefficient, and those that do not lie on the ‎inefficient frontier, are declared to be DEA-non-inefficient. In this paper, we argue that both ‎relative efficiencies should be considered simultaneously, and any approach that considers ‎only one of them will be biased. For measuring the overall performance of the DMUs, we ‎propose to integrate both efficiencies in the form of an interval, and we call the proposed ‎DEA models for efficiency measurement the bounded DEA models. In this way, the ‎efficiency interval provides the decision maker with all the possible values of efficiency, ‎which reflect various perspectives.

  Keywords: Data envelopment analysis, Optimistic, pessimistic efficiencies, Efficiency Interval, ‎Bounded DEA models
 • Sayyed Mohammad Reza Davoodi *, Shahab Forutan Chehr Pages 51-60

  The supply chain is a dynamic system that includes all activities related to the creation and delivery of a product, from the raw material stage to the final customer. Sapco's supply chain management needs future decisions and the design of new capacities with a comprehensive and interconnected approach. One of the management tools based on this approach is the system's dynamic knowledge. This science has the ability to simulate the supply chain, with the help of this simulation, the uncertain outcomes of decisions are revealed. An analysis of the fluctuations in the behavior of customer orders can provide a key role in predicting customer demand, sales, timely delivery, sales staff adjustments, and other factors. In this paper, the dynamic analysis of the order system in the supply chain with the dynamics of the system is examined. In this paper, based on the principles of the dynamics of the system, following the statement of the ordering system problem in the supply chain, the hypotheses that give rise to the problem are explained; then the dynamic model related to the problem of fluctuations in the ordering system of presentation It will be. first, the main variables were identified and their relationships were formulated in the form of Ali rings, then, by designing the main model, in the form of flow accumulation chart, was simulated in the software. After designing and simulating the final model, validation tests and sensitivity analysis were performed on the model that showed the validity of the model.

  Keywords: System dynamics, supply chain, ordering system, simulation
 • Seyed Reza Hasani *, Hosein Safari, Mohammad Reza Mehregan, Ahmad Jafarnejad Pages 61-73

  The purpose of this research is to provide a sustainable supply chain model with an emphasis on behavioral factors for food products in Kermanshah province. . This research is based on the purpose. On the other hand, it is a non-experimental type of research. Study of the subject literature through library study such as books, journals, dissertations, articles, etc., was collected through a questionnaire of required data, then by statistical methods, the data were analyzed. have taken. Regarding the subject of this research, the study population consists of directors and staff related to supply chain in Kermanshah food companies, which number is 90 people. Data analysis using structural equation modeling and PLS software revealed that the training environment, innovation, motivation, empowerment of staff, mutual respect and mutual trust, and teamwork have a positive and significant effect on the sustainable supply chain with three indicators Environmental, social and economic. KEYWORDS: Sustainable Supply Chain, Behavioral Factors, Structural Equations, Food Industry.

  Keywords: Sustainable Supply Chain, Behavioral Factors, Structural Equations, Food Industry
 • hadi hosseini, naser azad *, Manuchehr Manteghi, mahmood modiri Pages 74-96

  This research examines the role of open innovation intermediaries in facilitating communication between industrial enterprises (technology applicants) and technology-centric companies (technology providers). There is always a lot of challenges for technology exchanges and the needs of the industry. In the meantime, institutional existence is important to facilitate the process of technology exchange to increase interactions. However, as past experiences show, intermediary institutions in our country have not functioned well, and technological exchanges do not have the desired conditions. To this end, the purpose of this study is to provide a model for setting up such an institution. The method used in this study is quantitative. Initially, the functions of the intermediate entity were extracted and then, using the fuzzy Delphi technique, the proper functioning of an intermediary entity in the country was identified and divided. In the following, we study the effectiveness and effectiveness of the relationship between the factors using the fuzzy demilitarization technique and have been investigated using the Fuzzy Network Analysis Technique for weighting and prioritizing.

  Keywords: Open innovation, open innovation intermediaries, Fuzzy analytic network, fuzzy Delphi, Fuzzy DEMATEL
 • Mojtaba Farrokh, mohsen zabihi jamkhaneh, mehdi sholeh Pages 97-112

  Despite the numerous benefits of globalization and the emergence of advanced technologies, they have put the sustainable supply chain in subject to the social, economic, environmental risks. The aim of this study is to develop a new approach to identify and prioritize the risks involved in sustainable supply chain by using the failure mode and effect analysis (FMEA) technique. In this way, the fuzzy sets theory is applied to calculate the risk priority numbers with regard to the fuzzy importance coefficients of risk factors including probability of occurrence, severity and detectability for each risk factor. However, proposed approaches have a computational inefficiency in ranking the fuzzy priority numbers. The fuzzy weighted geometric mean and linear programming model is used in a different way to determine the fuzzy risk priority numbers and then the fuzzy preference relations is applied to compare these numbers for prioritizing sustainability risk factors. Risk factors of the sustainable supply chain in the battery industry are identified and then prioritized by the cross-functional team by using the proposed method. The results show that the approach is capable to provide similar results than other ones with a high computational performance.

  Keywords: Risk Factors, sustainable supply chain, fuzzy risk priority numbers, fuzzy preference relations
 • PARIA ABDI BARAFTABI*, Mohammad REZA ZAHEDY, vahid kiani, MORTEZA ABBASI Pages 113-130

  The rapid advancement of technology in the present competitive environment has encouraged many organizations to expand their NPD activities across organizational boundaries. In recent years, the joint creation method has been used as one of the most successful and effective approaches to the development of competitive advantages, especially in large organizations. Suppliers and some of the leading international organizations are expanding their activities towards each other and in accordance with the literature of creation and value extraction for both sides jointly and simultaneously. Joint creation means the active participation of the supplier in some activities of the organization, one of the most fundamental principles of this emerging view.Contrary to previous research in this paper, in addition to a integrated look at the factors affecting the performance of the process of joint creation with suppliers, the relative value of each factor, taking into account their impact on each other, has been examined.for this purpose, firstly, main factors effecting of joint invention performance are identified. Then these factors classified and organized in a decision model. Because of hierarchical and mutual affects between the factors, analytical network process (ANP) model is proposed. Using the model, ranking of the factors achieved. The Delphi technique is used to identify the most important performance metrics and the ANP has been used to assess the priority of the criteria. The results show that R & D, production, supplier-related propulsion forces and end-of-life management have the most importance and poor status, and Provided some ways to improve them.

  Keywords: New Product Development, process of joint invention, Supplier collaboration, Analytical Network Process (ANP)