فهرست مطالب

 • سال هفتم شماره 1 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/02/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • ایمان عابدیان، علی ایوبی، حمیدرضا غفاری، ایمان ذباح* صفحات 1-14
  زمینه و هدف

  بیماری دیابت یکی از شایع ترین و پر هزینه ترین بیماری ها می باشد که تشخیص به موقع آن می ‏تواند منجر به کاهش پیشرفت این بیماری و عوارض ناشی از آن شود. این پژوهش با هدف تعیین وضیعت بیماری دیابت ازنظر ابتلا و یا عدم ابتلا به آن، با استفاده از تکنیک‏ های داده کاوی انجام شده است.

  روش ها

  این مطالعه از نوع تحلیلی بوده و پایگاه داده آن شامل 254 رکورد مستقل مبتنی بر 13 ویژگی و جمع آوری شده توسط محققین طرح از یکی از مراکز تخصصی دیابت شهرستان مشهد می باشد.

  نتایج

  پس از پیش پردازش داده ‏ها روش های مختلف تشخیص الگو مورد بررسی قرار گرفتند، با استفاده از شبکه‏ عصبی پرسپترون چندلایه MLP، شبکه عصبی LVQ، بردار پشتیبان SVM و روش خوشه بندی K_means، میانگین حداقل مربعات خطا محاسبه گردید. صحت عملکرد هر یاد گیر به ترتیب 94%، 92%، 96% و 93% محاسبه گردید.

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه حاکی از آن است که روش SVM عملکرد بهتری نسبت به سایر روش‏ها در تشخیص بیماری دیابت دارد.

  کلیدواژگان: دیابت شیرین، شبکه عصبی مصنوعی، بردار یادگیر پشتیبان، خوشه بندی
 • مریم وحیدی، سعید موسوی، راحله جانانی*، حسین نام دار، وحید زمان زاده صفحات 15-26
  زمینه و هدف

  اختلال بازی اینترنتی جهت تبدیل شدن به یک اختلال مستقل در راهنمای تشخیصی و آماری (DSM)، توسط انجمن روانپزشکان آمریکا وارد بخش سه -V DSM شده است تا بررسی بیشتری درباره ی آن صورت گیرد. آزمون اختلال بازی اینترنتی-20 به عنوان ابزاری جهت بررسی اختلال بازی اینترنتی معرفی شده است. این مطالعه با هدف روایی سنجی نسخه فارسی آزمون اختلال بازی اینترنتی-20 در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز انجام شده است.

  روش ها

  در این مطالعه ی روش شناسی، 394 دانشجوی کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی تبریز به روش نمونه گیری در دسترس وارد مطالعه شدند. داده ها با استفاده از فرم مشخصات فردی اجتماعی، فرم رفتارهای بازی کردن، نسخه فارسی آزمون اختلال بازی اینترنتی-20 و مقیاس استرس هولمز و ریهه جمع آوری گردید. از تحلیل عامل تاییدی با استفاده از نرم افزار AMOS  نسخه 22 جهت بررسی روایی سازه استفاده گردید. همچنین روایی صوری، محتوا و ملاک، پایایی آزمون بازآزمون و همسانی درونی آزمون اختلال بازی اینترنتی-20 مورد بررسی قرار گرفت.

  نتایج

  روایی محتوا منجر به بازنویسی یکی از گویه های ابزار متناسب با فرهنگ ایرانی شد. نتایج CFA برازش نسخه فارسی ابزار و شش بعد آن را نشان داد

  (P<0/001 ، RMSEA =0/043  ،CMIN / DF =25/3 0/936= CFI). ضریب آلفای کرونباخ جهت همسانی درونی 91/0 و ضریب پایایی آزمون بازآزمون آن 95/0 به دست آمد. روایی ملاکی ابزار با همبستگی مستقیم و معنی دار بین نمره کل IGD با نمرات مقیاس ریهه (0/13 , R= 0/05 P<) و ساعات استفاده از اینترنت در طول روز (0/35 R=، 0/001 P<) مشخص گردید.

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه نشان داد که نسخه فارسی آزمون اختلال بازی اینترنتی-20 یک ابزار روا و پایا می باشد و می تواند برای مقاصد تحقیقی در جامعه ی دانشجویان ایرانی استفاده شود.

  کلیدواژگان: بازی ها، تفریح، رفتار، اعتیادآور، دانشجویان، روانسنجی
 • ادریس بذرافشان، الهام نورآبادی، حسین انصاری، حسین کمانی*، ایوب کرد صفحات 27-39
  زمینه و هدف

  آب یک فاکتور مهم و حیاتی برای فعالیت های انسانی می باشد و به عنوان عامل مهمی برای توسعه کشورها مورد توجه قرار می گیرد. با توجه به مشکلات مربوط به کیفیت آب، این مطالعه برای ارزیابی کیفیت و  همچنین تصمیم گیری بهتر در مورد مصرف آب بر اساس دو شاخص انجام شد.

  روش ها

  مطالعه حاضر به صورت توصیفی- مقطعی در چهار فصل سال 1396  انجام شد. نمونه ها از  نقاط مختلف دریاچه سد ماشکید در شهر سیب و سوران جمع آوری شد. پس از آنالیز نمونه ها، نتایج بدست آمده از آن ها برای ارزیابی کیفیت آب با استفاده از دو شاخص کیفی آب بنیاد بهداشت ملی ((NSFWQI و شاخص کیفیت آب های سطحی ایران (IRWQISC) مورد استفاده قرار گرفتند.

  نتایج

  کیفیت آب سد ماشکید بر اساس شاخص IRWQISC در تمامی ایستگاه ها در فصل بهار دارای کیفیت "نسبتا خوب" و در بقیه فصول در سطح کیفی "خوب" قرار داشت. همچنین بر اساس شاخص    NSFWQIتمامی ایستگاه ها در تمام فصول سال داری کیفیت "متوسط" بود.

  نتیجه گیری

  بر اساس شاخص های ملی و بین المللی مربوط به کیفیت آب، آب سد ماشکید برای فعالیت های کشاورزی مناسب می باشد و همین طور برای تامین استانداردهای آب شرب،  تصفیه متداول کافی است.

  کلیدواژگان: کیفیت آب، شاخص NSFWQI، شاخص IRWQISC، سد ماشکید، سیب وسوران
 • امیر شاکریان*، حسن ممتاز، محمدرضا محمودی، ابراهیم رحیمی صفحات 40-49
  زمینه و هدف

  مصرف مواد غذایی حاوی آفلاتوکسین و چربی های اشباع و ترانس موجب بروز بیماری در انسان می شود. مطالعه حاضر به منظور ارزیابی فراوانی آفلاتوکسین های B1، B2، G1 و G2 و اسید های چرب در نمونه های شیرینی سنتی شهر یزد انجام پذیرفت.

  روش ها

  108 نمونه شیرینی شامل لوز، باقلوا و قطاب از مراکز فروش شهر یزد خریداری و به آزمایشگاه انتقال داده شد. فراوانی اسید های چرب و همچنین آفلاتوکسین های مختلف به ترتیب با استفاده از کروماتوگرافی گازی و کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا بررسی شد.

  نتایج

  باقلوا بیشترین (2/63 ± 28/76%) و لوز کمترین (2/51 ± 27/34%) میزان اسید های چرب اشباع را داشتند. قطاب بیشترین (0/18 ± 2/11%) و باقلوا کمترین (0/05 ± 0/84%) میزان اسید های چرب ترانس را داشتند. بیشترین میزان آفلاتوکسین های B1 و G1 به ترتیب در نمونه های لوز (0/065 ± 0/78 قسمت در بیلیون) و باقلوا (0/022 ± 0/39 قسمت در بیلیون) و بیشترین میزان آفلاتوکسین های B2 و G2 به ترتیب در نمونه های لوز (0/018 ± 0/32 قسمت در بیلیون) و باقلوا (0/011 ± 0/15 قسمت در بیلیون) دیده شد.

  نتیجه گیری

  میزان آفلاتوکسین در نمونه ها کمتر از میزان اعلام شده از سوی موسسه استاندارد ایران (15 قسمت در بیلیون) بود، اما با توجه به فراوانی بالای اسید های چرب اشباع و ترانس و مصرف بالای شیرینی، استفاده از مواد اولیه با کیفیت بالا به منظور کاهش میزان اسید های چرب مضر و سموم قارچی پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: شیرینی سنتی، اسید های چرب، آفلاتوکسین، یزد
 • ستار رضایی*، شاهین سلطانی، مسلم صوفی، الهه سپهریان، مهنوش کهریزی، مریم السادات پورالماسی، زهرا آزادی، بهزاد کرمی، علی کاظمی صفحات 50-61
  زمینه و هدف

  امروزه یکی از شاخص های بسیار مهم در ارزشیابی عملکرد خدمات بیمارستانی مربوط به رضایت بیماران و دریافت کنندگان خدمات سلامت می باشد. هدف این مطالعه بررسی رضایت بیماران از خدمات بیمارستانی بعد از طرح تحول سلامت در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بود.

  روش ها

  این مطالعه به صورت توصیفی و مقطعی و در سال 1395 انجام شد. جامعه آماری شامل بیماران بستری شده با طول مدت بستری بیشتر از 2 روز در 7 بیمارستان آموزشی بود. اطلاعات مورد نیاز از 980 بیمار بستری شده و از طریق پرسشنامه "رضایت سنجی بیماران بستری از خدمات " موسسه ملی تحقیقات سلامت ایران جمع آوری شد. تجزیه وتحلیل داده ها با نرم افزار استاتا ویرایش 14 انجام شد.

  نتایج

  حدود 92% از بیماران از فرآیند پذیرش در بیمارستان های عمومی مورد بررسی رضایت داشتند. بیش از 84 % از بیماران بستری، کیفیت خدمات رفاهی بیمارستان ها را مناسب ارزیابی نمودند. همچنین به ترتیب 35/5% و 54/1% بیماران از رفتار پزشکان و پرستاران و پاسخگویی آن ها به نیازهایشان رضایت داشتند. بیش از 70 % بیماران از فرانشیز پرداختی بعد از طرح تحول رضایت داشتند. بسیاری از بیماران از روند پیگیری و بررسی شکایات توسط مراجع ذی صلاح ناراضی بودند.

  نتیجه گیری

  سطح رضایتمندی کلی از خدمات ارائه شده توسط بیمارستان های شهر کرمانشاه پس از اجرای طرح تحول نظام سلامت مطلوب و قابل قبول بود. با توجه به نارضایتی بیماران از فرآیند بررسی شکایات در بیمارستان ها، لازم است برنامه هایی برای تسهیل این فرآیند تدوین و اجرا شود.

  کلیدواژگان: رضایتمندی، بیمار، خدمات بیمارستانی، بستری، طرح تحول نظام سلامت، کرمانشاه
 • محمدرضا خانی، مینا قهرچی*، یوسف دادبان، نرگس صادقی صفحات 62-72
  زمینه و هدف

  افزایش آلودگی هوا در شهرها به طور جدی سلامت ساکنین آن را تهدید می نماید. PM2.5، PM10 و ترکیبات آلی فرار از جمله آلاینده های مورد توجه در هوا می باشند که وجود آن ها در هوا در غلظت های بیش از حد مجاز، مشکلات تنفسی، قلبی و عروقی، انواع سرطان و مرگ و میر را ایجاد می نماید. از این رو غلظت این آلاینده ها در هوای شهر گرگان سنجش و پهنه بندی شد.

  روش ها

  نوع مطالعه به صورت پایش و توصیفی مقطعی می باشد که در طی آن غلظت آلاینده های مذکور در 8 ایستگاه در نقاط مختلف شهر در طی 12 ماه و در بازه ی زمانی تیر ماه 1395 تا خرداد ماه 1396 اندازه گیری شد. نتایج حاصل از اندازه گیری غلظت آلاینده ها در ایستگاه های مختلف، در محیط Arc View ver:10.3  پهنه بندی شد.

  نتایج

  نتایج نشان داد که انتشار PM2.5  در فلکه شهرداری، مازندران و انبار جهاد بیشتر بوده و همچنین حداکثر انتشار PM10 و ترکیبات آلی فرار در ایستگاه سید مسعود بدست آمده است. به طور کلی میانگین غلظت ماهانه هر کدام از آلاینده ها در طی یکسال در فصول سرد بیشتر بود. میانگین سالانه PM2.5، PM10 و ترکیبات آلی فرار به ترتیب 30، 41 میکروگرم در متر مکعب و ppm 0/81 بدست آمد که مقدار PM2.5 و ترکیبات آلی فرار براساس استاندارد EPA و هوای پاک بیش از مقادیر مجاز بود.

  نتیجه گیری

  بنابراین، با توجه به اثرات سوء این آلایند ها بر سلامت انسان و محیط زیست جهت کاهش انتشار این آلاینده ها بایستی سیاست ها و اقدامات کنترلی انجام شود.

  کلیدواژگان: آلاینده های هوا، ذرات معلق، ترکیبات آلی فرار، سرطان
 • پروانه دهقان، ملیحه اسحاق زاده*، محمد امین خضری صفحات 73-77
  زمینه و هدف

  تومور های اندوکرین نوعی نئوپلاسم با شیوع  اندک هستند که  اغلب در دستگاه گوارش، پستان و به طور نادر در گره های لنفاوی ناحیه اینگوینال دیده می شوند.

  گزارش مورد

  در این گزارش، خانم 42 ساله که با شکایت اصلی وجود توده در کشاله ران پای راست در مرداد 97 به پزشک مراجعه کرده بود، معرفی می گردد. این توده با جراحی خارج گردید و پس از نمونه برداری و انجام آزمایش، به متخصص انکولوژی ارجاع داده شد. بررسی های پاتولوژیک نشان دهنده کارسینومای متاستاتیک با منشا نامعین بودند. در رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی، تومور نورواندوکرین گرید یک با Ki 67 index=1% تشخیص داده شد. بجز سونوگرافی که نشان دهنده وجود کیست غیر سرطانی در پستان چپ بود، بقیه بررسی های خونی و تصویر برداری مشکل خاصی نداشتند. با توجه به اینکه این تومور بدون درگیری سایر اندام ها و به طور اولیه در گره لنفاوی ناحیه اینگوینال به وجود آمده بود و بعد از خارج سازی توده وضعیت بیمار، پایدار گزارش شد، درمان خاصی صورت نگرفت و فقط پیگیری برای بیمار انجام پذیرفت.

  نتیجه گیری

  به دلیل شیوع پایین تومور های نورواندوکرین و شباهت بالینی به سایر موارد، بررسی های کلینیکی دقیق به خصوص انجام رنگ آمیزی های اختصاصی، می تواند به تشخیص درست تومورهای نورواندوکرین کمک کند.

  کلیدواژگان: تومور نورواندوکرین، گره های لنفاوی، ناحیه اینگوینال
 • سید محمد شفیعی*، مریم نیک نام صفحات 78-91

  بیلی روبین از نظر فیلوژنتیکی متعلق به یک ابرخانواده قدیمی از ترکیبات تتراپیرولی می باشد. اگرچه برای چند دهه، بیلی روبین تنها به عنوان یک محصول دفعی مسیر کاتابولیسم هم و یک ترکیب سمی بالقوه در نظر گرفته می شد، اما یافته های اخیر نشان داده اند که  مقدار کمی افزایش در سطح سرمی بیلی روبین با شیوع پایین تر بیماری های مرتبط با استرس اکسیداتیو، از قبیل بیماری های قلبی عروقی، دیابت، سرطان و سایر علل مرگ و میر مرتبط می باشد. بنابراین بیلی روبین به عنوان یک مولکول افزاینده سلامتی مطرح شده و نقش آن به عنوان یک پیش بینی کننده بیولوژیک در ارزیابی خطر بیماری های مزمن از اهمیت پزشکی و اقتصادی بالایی برخوردار است. در مقاله مروری حاضر، اطلاعات جامعی در مورد ارتباط بیلی روبین و علل اصلی مرگ و میر و هم چنین شرایط پاتولوژیک بیماری های قلبی عروقی، سرطان، دیابت، اختلالات عصبی، بیماری کبد چرب غیر الکلی و پیوند عضو ارائه شده است. تمام این شرایط بیماری زا خطر مهمی برای تمدن انسانی هستند که شیوع آن ها به طور پیوسته در حال افزایش است. بنابراین، جستجو برای مارکرهای جدید این بیماری ها و نیز روش های درمانی جدید جهت معکوس کردن این وضعیت نامساعد اهمیت بسیاری دارد. از این نظر، بیلی روبین، به عنوان یک عامل امیدبخش، بهتر است در کارآزمایی های بالینی به عنوان مولکولی که ممکن است در مقاومت به بیماری نقش داشته باشد با دقت بیش تری مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: بیلی روبین، سلامت، بیماری
|
 • Iman Zabah* Pages 1-14
  Background & Aim

  Detecting the abnormal performance of diabetes and subsequently getting proper treatment can reduce the mortality associated with the disease. Also, timely diagnosis will result in irreversible complications for the patient. The aim of this study was to determine the status of diabetes mellitus using data mining techniques.

  Methods

  This is an analytical study and its database contains 254 independent records based on 13 characteristics. Data is collected by a researcher from one of the specialized diabetes centers in Mashhad.

  Results

  After preprocessing of the obtained data, different methods of pattern recognition were applied. Using multilevel MLP neural networks, LVQ neural networks, SVM support vector and Kmeans clustering method, the mean square error (RMSE) was calculated. The correctness of each learner's performance is 94%, 92%, 96%, and 93%, respectively.

  Conclusion

  Reducing the diagnosis of diabetes is one of the goals of the researchers. Using data mining techniques can help to reduce this error. In this study, among different protocols used for pattern recognition, SMV method displayed a significantly better performance.

  Keywords: Diabetes mellitus, Artificial neural network, Support vector Machine, Clustering
 • Raheleh Janani* Pages 15-26
  Background & Aim

  The American Psychiatrists Association has inserted Internet gaming disorder into Section III of DSM-V. The IGD-20 test has been introduced as a tool for investigating IGD. This study aims to assess the validity of the Persian version of IGD-20 test.

  Methods

  In this methodological study, 394 undergraduate students of Tabriz University of Medical Sciences were included using Convenience sampling method. The data were collected using social demographic form, Persian version of IGD-20 test, Holmes and Rahe Stress Scale, and gambling behaviors form. A confirmatory factor analysis using the AMOS 22 was applied to examine the construct validity of the tool. Also face, content and criterion validity, internal consistency and test retest reliability of the scale were evaluated.

  Results

  Content validity led to the revising of one of scale items appropriate to Iranian culture. Confirmatory factor analysis indicated the good fit of the six-factor model to the data((P<0.001) CMIN / DF = 2.503., RMSEA = 0.043, CFI = 0.936).  The IGD-20 test revealed good internal consistency (α=0.91) as well as two weeks test–retest reliability (r=0.94). Criterion validity was revealed by a significant correlation between IGD and the scores of Holmes and Rahe Stress Scale and also duration of gaming during the day (R=0.13, P<0.05 and, R= 0.35, P <0.001, respectively).

  Conclusion

  It seems that this scale is a valid and reliable tool and can be used for research purposes in Iranian students.

  Keywords: Games, Recreational, Behavior, Addictive, students, Psychometric
 • Hossein Kamani* Pages 27-39
  Background & Aim

  Water is an important and vital factor for human activity and   is considered as one of the most important sources for development of countries. Due to the issues related to the water quality, this study was performed based on the two indices in order to evaluate the water quality and to take effective strategies for water consumption.

  Methods

  This descriptive cross-sectional study was carried out in four seasons in 2017. Samples were collected from different points of Mashkyd dam lake in the Siban and Suran city. After analysis of samples, obtained data was used for evaluating water quality r using the Water Quality Index (NSFWQI) and Surface Water Quality Index (IRWQISC).

  Results

  The water quality of Mashkyd dam based on the IRWQISC index was “relatively good” in all stations in spring and it was “good quality” grade in other seasons. Also, according to the NSFWQI index, the water quality was “moderate quality” in all stations and all seasons.  

  Conclusion

  Based on the international and national indices, the water quality of Mashkyd dam is usable for agricultural activity and conventional water treatment methods are sufficient to achieve the standard drinking water.

  Keywords: Water Quality, NSFWQI Index, IRWQISC Index, Mashkid Dam, Sib Suran
 • Amir Shakerian* Pages 40-49
  Background & Aim

  The consumption of food materials containing aflatoxin and saturated and trans fats can cause the occurrence of disease in human. The present study was done to evaluate the frequency of B1, B2, G1 and G2 aflatoxins and fatty acids in traditional sweet samples of Yazd city.

  Methods

  108 sweet samples including Louz, Baghlava and Ghotab were purchased from the shopping centers of Yazd city and transferred to the laboratory. Frequency of fatty acids and also different aflatoxins were studied using Gas Chromatography and High-Performance Liquid Chromatography, respectively.

  Results

  Baghlava had the highest amount of saturated fatty acids (28.76 ± 2.63%) and Louz had the lowest (27.34 ± 2.51%). Ghotab had the highest amount of trans fatty acids (2.11 ± 0.18%) and Baghlava had the lowest (0.84 ± 0.05%). The highest amounts of B1 and G1 aflatoxins were found in Louz (0.78 ± 0.065 ppb) and Baghlava (0.39 ± 0.022 ppb) and the highest amounts of B2 and G2 aflatoxins were found in Louz (0.32 ± 0.018 ppb) and Baghlava (0.15 ± 0.011 ppb) samples, respectively.

  Conclusion

  Amount of aflatoxin in samples were lower than rate announced by the Iranian Institute of Standards (15 ppb) but considering the high content of saturated and trans fatty acids and the high consumption of traditional sweet, the use of high-quality raw materials is recommended to reduce the amount of harmful fatty acids and mycotoxins.

  Keywords: Traditional sweet, Fatty acids, Aflatoxin, Yazd
 • Sattar Rezaye* Pages 50-61

  Background &

  Aim

  Nowadays, one of the most important indicators in evaluating the performance of hospital services is the satisfaction of patients with the provided services. The purpose of this study was to evaluate patients' satisfaction with hospital services after health evolution plan in hospitals affiliated to Kermanshah University of Medical Sciences.

  Methods

  This descriptive and cross-sectional study was conducted in 2017. The statistical population consisted of hospitalized patients with hospital stay of more than 2 days in 7 educational hospitals. The required information was collected from 980 patients through “the questionnaire of Iran national institute of health research about patients’ satisfaction with inpatient services ". Data analysis was performed with Stata software version 14.

  Results

  Approximately 92% of patients were satisfied with the admission process in public hospitals. More than 84% of hospitalized patients rated the quality of hospital welfare services as appropriate. Also, 35.5% and 54.1% of the patients were satisfied with the behaviors of physicians and nurses and their responsiveness to their needs. More than 70% of the patients were satisfied with the amount of coinsurance payment after the implementation of health evolution plan. Many of the patients were dissatisfied with the process of complaints.

  Conclusion

  The overall satisfaction level of the services offered by hospitals affiliated to Kermanshah university of Medical Sciences after the implementation of the health sector evolution plan is desirable and acceptable. Given the patient's dissatisfaction with the process of complaints in hospitals, it is necessary to design and perform related programs to facilitate this process.

  Keywords: Satisfaction, Patient, Hospital Services, Health Sector Evolution Plan, Kermanshah
 • Mina Ghahrchi* Pages 62-72
  Background & Aim

  Increasing of air pollution in cities seriously threatens the health of its inhabitants.  PM2.5, PM10 and volatile organic compounds are amongst the air pollutants that their existence in the air in excess concentrations, leads to respiratory and cardiovascular problems, cancer and mortality. Therefore, the concentration of these pollutants in the air of Gorgan city was measured and zoned.

  Methods

  The present study is an observational and cross-sectional descriptive work during which the concentration of mentioned pollutants were measured at 8 stations in different parts of the city for 12 months between June 2016 and May 2017. The obtained results were zoned in the Arc View ver: 10.3.

  Results

  The results showed that PM2.5 emission is higher at the square of the shahrdari, mazandaran and jahad depot and the maximum emission of PM10 and volatile organic compounds were found at the Sayed Masoud station. Generally, the average monthly concentration of each pollutant during one year, was higher in the cold seasons. The average annual amount of PM2.5, PM10 and volatile organic compounds was 30, 41 µg/m3 and 0.81 ppm, respectively which amounts to PM2.5 and volatile organic compounds according to the EPA standard and the clean air was more than limit standard.

  Conclusion

  Therefore, regarding the adverse effects of these pollutants on human health and the environment, and in order to reduce the release of these chemicals into the air, policies and control measures should be taken.

  Keywords: Air pollutants, Suspended particles, Volatile organic compounds, Cancer
 • Maliheh Eshaghzadeh* Pages 73-77
  Background & Aim

  Endocrine tumors are amongst the neoplasms with low prevalence that are found most often in the gastrointestinal tract, breast, and infrequently in the lymph nodes of the inguinal region.

  Case repor

  In this report a 42-years woman who referred to a doctor with a chief complaint about the presence of a mass in the right thigh. The mass was removed by surgery and after being sampled and tested, referred to an oncologist. Pathological examinations indicated a metastasis of carcinoma with unknown origin. According to results of immunohistochemical staining, Neuroendocrine Grade 1 tumor was detected with Ki 67 index = 1%. Except for ultrasound that was indicating the presence of a non-cancerous cyst in the left breast, the rest of the blood tests and imaging did not mention a particular problem. Since this tumor was reported without the involvement of other organs and initially in the lymph node of the inguinal region and after the removal of the mass, patient status was reported to be stable, no specific treatment was performed and only follow up was done for the patient.

  Conclusion

  Regarding the low prevalence of neuroendocrine tumors and the clinical similarity to other cases, accurate clinical examinations, in particular, specific staining, can be useful for precise diagnosis of neuroendocrine tumors.

  Keywords: neuroendocrine tumor, lymph nodes, immunohistochemistry staining
 • Niknam M, Shafiee S* Pages 78-91

  Bilirubin belongs to a phylogenetically old superfamily of tetrapyrrolic compounds. Although for decades bilirubin was believed to be only a waste product of the heme catabolic pathway and a potentially toxic compound; recent data has convincingly demonstrated that mildly elevated serum bilirubin levels are strongly associated with a lower prevalence of oxidative stress-mediated diseases, such as cardiovascular diseases (CVD), diabetes, cancer and all-cause mortality. Therefore, bilirubin is emerging as a ‘health- promoting’ molecule and the role of bilirubin as a biological predictor in the risk assessment of chronic disorders is of great medical and economic importance. In the present review, detailed information on the association between bilirubin and all-cause mortality, as well as the pathological conditions of CVD, cancer, diabetes, neurodegenerative diseases, non-alcoholic fatty liver disease and organ transplantation is provided. All of these pathological conditions represent an important threat to human civilization, being the major killers in developed countries, with a steadily increasing prevalence. Thus, it is extremely important to search for novel markers of these diseases, as well as for finding new therapeutic modalities to reverse this unfavorable situation. Thus, it is suggested to consider bilirubin in clinical trials as a molecule which may be involved in resistance to diseases.

  Keywords: Bilirubin, Health, Diseases