فهرست مطالب

 • سال هجدهم شماره 3 (مرداد و شهرویور 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سید سعید مظلومی، احمد ستوده، علی اسدیان*، شهاب رضاییان صفحات 1-10
  مقدمه

  ارزشیابی اطلاعات بسیار مفیدی را برای  تعیین اثربخشی برنامه های آموزشی فراهم می کند. الگوی کرک پاتریک، ارزشیابی را به عنوان تعیین اثربخشی یک برنامه آموزشی تعریف کرده و به چهار سطح (واکنش، یادگیری، رفتار و نتایج) تقسیم می کند. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثربخشی کارگاه آموزشی "عوامل اجتماعی موثر برسلامت" برای کارکنان بهداشتی مرکز بهداشت بندرعباس در جنوب ایران صورت گرفت.

  روش بررسی

  در این مطالعه، کارگاه آموزشی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت که برای 40 نفر از کارکنان حوزه بهداشت اجرا شد براساس الگوی کرک پاتریک و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته ارزشیابی شد. داده ها با استفاده از آزمونهای آماری توصیفی و تحلیلی در نرم افزار Spss  نسخه 19مقایسه و تجزیه وتحلیل شد.

  یافته ها

   میانگین نمره  بعد واکنش(رضایت) فراگیران به برنامه آموزشی 4/34± 41/47 ،بعد یادگیری 1/93±14/9، بعد رفتاری 3/8±10/72بود و اثربخشی همه ابعاد (واکنش،یادگیری، رفتار) به طور کلی در سطح مطلوب بود از نظر مشارکت کنندگان آیتم افزایش آگاهی در بعد واکنش ، آیتم انجام بهتر وظایف شغلی در بعد یادگیری و آیتم استفاده از مطالب آموخته شده هنگام بازدید شغلی در بعد رفتار، دارای بالاترین اثربخشی  درزمینه آموزش عوامل اجتماعی موثر بر سلامت کارکنان بودند. 

  نتیجه گیری

  آموزش کارکنان با موضوعات کاربردی و مرتبط با شغل افراد باعث جلب رضایت و ایجاد یادگیری و بهبود فعالیت شغلی می شود.  لازم است ارزشیابی با استفاده از الگوی کرک پاتریک در سایر برنامه های آموزشی کارکنان در چهار سطح (واکنش، یادگیری، رفتار، نتایج)انجام شود و همچنین  مجریان برنامه آموزشی در این زمینه توجیه شوند.

  کلیدواژگان: الگوی کرک پاتریک، ارزشیابی، عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، کارگاه آموزشی
 • مهدیه سادات مدرسی فر*، حسن زارعی، کاظم برزگر صفحات 11-21
  مقدمه

  زنان با توجه به نقش فطری خود یعنی مادر بودن  و نیز تمایل به ایفای نقش اجتماعی در جامعه در قالب اشتغال، نقش دوگانه ای را ایفا می کنند. توجه به تاثیر شرکت زنان در اجتماع بر سبک فرزند پروری، کیفیت زندگی و عملکرد خانواده در برنامه ریزی های اجتماعی لازم به نظر می رسد. هدف از این پژوهش مقایسه سبک فرزند پروری، کیفیت زندگی و عملکرد خانواده در بین خانواده های دوسرشاغل و تک نان آور شهر یزد بود.

  روش بررسی

  این پژوهش توصیفی و جامعه آماری شامل تمام خانواده های دوسرشاغل و تک شاغل نواحی سه گانه شهر یزد بود که به صورت در دسترس تعداد 304 خانواده به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. ابزار پژوهش حاضر، پرسشنامه سبک فرزندپروری، کیفیت زندگی و عملکرد خانواده بود. داده ها با استفاده از آزمون تی مستقل مورد تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که از نظر کیفیت زندگی و ابعاد آن تفاوت معناداری در خانواده های دو سرشاغل و تک نان آور وجود ندارد. در زمینه عملکردخانواده تنها در بعد نقش ها بین خانواده های دو سرشاغل و تک نان آور تفاوت معنادار وجود دارد که این تفاوت به نفع خانواده های دوسرشاغل بود  و در مورد سبک فرزندپروری تنها در سبک مقتدرانه بین خانواده ها تفاوت معنادار  دیده شد که این تفاوت به نفع خانواده های تک نان آور بود.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج به دست آمده  خانواده های دو سر شاغل از لحاظ  مالی وضعیت بهتری  دارند ولی  خانواده های تک نان آور در  اجرای نقش عملکرد بهتری دارند . هم چنین خانواده  های تک نان آور در مقایسه با دو سر شاغل سبک تربیتی بهتری دارند.

  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، عملکردخانواده، سبک فرزندپروری، خانواده های دوسرشاغل، تک نان آور
 • منیژه شهریاری *، خدیجه نصیریانی صفحات 22-31
  مقدمه

  نگرش مثبت به تحقیق، می تواند موجب افزایش علاقه دانشجویان به تحقیق شود. یکی از عوامل موثر بر نگرش به تحقیق، باورهای خودکارآمدی نسبت به تحقیق است. به نظر می رسد نوع نگرش دانشجو به تحقیق می تواند بر میزان باورهای خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان تاثیرگذار باشد، بنابراین مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه نگرش به تحقیق با خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان کارشناسی ارشد رشته های علوم پزشکی انجام شد.

  روش بررسی

  در این مطالعه توصیفی، 176 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد رشته های علوم پزشکی به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی به عنوان نمونه های پژوهش انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه های نگرش به تحقیق و خودکارآمدی تحقیق بود. تجزیه و تحلیل داده ها توسط آزمونهای آماری پارامتریک در نرم افزار 15 SPSS صورت گرفت. 

  یافته ها

  اکثریت نمونه ها زن (1/80%) و بقیه مرد (19/9%) بودند. اکثریت نمونه ها در رشته پرستاری(10/8%) مشغول به تحصیل بودند. بین میانگین نمره نگرش به تحقیق و خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان، ارتباط آماری معنی داری دیده شد. بین میانگین نمره نگرش به تحقیق و سن و جنس دانشجویان، ارتباط معنی داری دیده شد.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج پژوهش، وجود ارتباط مثبت بین نگرش و خودکارآمدی پژوهشی حاکی از آن است که با ایجاد نگرش مثبت به تحقیق، می توان باورهای خودکارآمدی پژوهشی بالاتری در دانشجویان ایجاد نمود و از این طریق زمینه انجام تحقیقات دانشجویی بیشتری را فراهم نمود.

  کلیدواژگان: پژوهش، نگرش، خودکارآمدی، دانشجویان کارشناسی ارشد، علوم پزشکی
 • محمدرضا یاوری، حسن رضایی، محمد علی مروتی، ولی بهره ور، فائزه افخمی، مرتضی حقیقی* صفحات 32-44
  مقدمه

  سلامت معنوی یکی از مفاهیم اساسی پیرامون چگونگی رویارویی با مشکلات و تنش های ناشی از شرایط مختلف زندگی محسوب می شود که به عنوان یکی از ابعاد سلامت، سبب یکپارچگی سایر ابعاد آن می شود. لذا با توجه به اهمیتی که این بعد سلامت در زندگی دانشجویان دارد  بر آن شدیم تا وضعیت سلامت معنوی و ارتباط آن با رفتارهای مذهبی را در میان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال 1396 بررسی نماییم.

  روش بررسی

  این مطالعه از نوع همبستگی بوده که به صورت توصیفی- مقطعی بر روی 420 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یزد انجام شد. نمونه گیری به صورت تصادفی طبقه ای  بود به این نحو که در هر دانشکده بر اساس تعداد دانشجوی مشغول به تحصیل، حجم نمونه تعیین گردید.  ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه های استاندارد سلامت معنوی و رفتارهای مذهبی بود. داده ها با توصیف توزیع فراوانی و نیز آزمون های کای اسکور، ANOVA و همبستگی پیرسون تحت نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

    میانگین سنی شرکت کنندگان در این مطالعه 3/61± 20/93بود. نتایج نشان داد که فقط بین رفتارهای مذهبی با وضعیت تاهل،  از لحاظ آماری ارتباط معناداری وجود دارد(p<0/04).  فقط بین سلامت معنوی با جنسیت و سطح تحصیلات مادر، از لحاظ آماری ارتباط معناداری وجود دارد(p<0/05). 67 درصد از دانشجویان از سلامت معنوی متوسطی برخوردار بودند. هم چنین بین سلامت معنوی و رفتارهای مذهبی در دانشجویان همبستگی مثبت و معناداری وجود داشت(0/001>p). 

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که دانشجویان مورد بررسی از لحاظ سلامت معنوی در وضعیت خوبی قرار دارند اما از لحاظ انجام رفتارهای مذهبی، وضعیت مطلوب نیست و با توجه به همبستگی بین سلامت معنوی و رفتارهای مذهبی در دانشجویان، توجه جدی در برنامه های درسی و فرهنگی دانشجویان به این مهم، ضروری است.

  کلیدواژگان: سلامت معنوی، رفتار، دانشجو، مذهب
 • نرجس حسینی، مسعود بهزادی فر، میثم بهزادی فر، محمد راستیان*، شکوه فاضل پور، محمد علی مروتی صفحات 45-56
  مقدمه

  در جوامع مختلف ، توجه به بعد معنوی سلامت مورد تاکید قرار گرفته و به عنوان یکی از ابعاد سلامتی در تعریف سازمان جهانی بهداشت ارائه گردیده است. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین سلامت معنوی و استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی در دانش آموزان دبیرستانی شهر فیروزآباد استان فارس در سال 1395 انجام شد.

  روش بررسی

  در این مطالعه مقطعی، 380 دانش آموز 18-16 سال به روش نمونه گیری طبقه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این مطالعه پرسشنامه های اطلاعات دموگرافیک، استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و پرسشنامه ارزیابی سلامت معنوی پولتزن و الیسون بود. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون های آنالیز واریانس، همبستگی پیرسون و رگرسیون لجستیک استفاده شد.

  یافته ها

  میانگین نمره سلامت معنوی در افراد مورد بررسی 17/01 ± 83/98و با متغییرهای مقطع تحصیلی 0/001≥P)  و مدت زمان استفاده از اینترنت (0/02 = P)  دارای رابطه معنی دار بود. همچنین مدت زمان استفاده از شبکه های اجتماعی   مجازی درآمد ماهانه همبستگی مستقیم (0/17 =r)، و با سلامت مذهبی (0/64- = r)، سلامت فردی (0/11- = r) و نمره کل سلامت معنوی (0/09- = r)  همبستگی معکوس داشت. دانش آموزان(65/77%) به شبکه های اجتماعی دسترسی داشتند و از بین شبکه های اجتماعی مجازی اکثر دانش آموزان (29/36%) از شبکه اجتماعی واتس آپ استفاده می کردند.بر اساس نتایج رگرسیون لجستیک میانگین نمره سلامت معنوی مطلوب در دانش آموزانی که بین 20-11، 30-21 و بیشتر از 30 ساعت در هفته از شبکه های اجتماعی استفاده کرده بودند به ترتیب 83/0، 0/72 و 0/27  دانش آموزانی بود که در طول هفته کمتر از 10 ساعت استفاده داشتند.

  نتیجه گیری

  میزان دسترسی به اینترنت دردانش آموزان پسر بیشتراز دختران است و سطح سلامت معنوی درهردوجنس درحد متوسط می باشد با توجه به تاثیر وگستره روز افزون این شبکه ها در سیر زندگی دانش آموزان به ویژه سلامت معنوی آنان ، نیازهای ارتباطی آنها بایستی مورد عنایت مسئولان امر واقع شود.

  کلیدواژگان: سلامت معنوی، اینترنت، شبکه های اجتماعی
 • آمنه مرزبان*، وحید رحمانیان، مهرنوش شیردلی، مهران برزگران، سجاد بهاری نیا صفحات 57-68
  مقدمه

  رعایت بهداشت و ایمنی مواد غذایی توسط کارکنان شاغل در بخش تهیه و توزیع مواد غذایی یکی از مهم ترین فاکتورهای پیشگیری کننده از بیماری های منتقله از غذاست. اما به دلیل آگاهی ناکافی عملکرد ناصحیح ایشان، اپیدمی های زیادی از مسمومیت های غذایی رخ می دهد. لذا این مطالعه با هدف بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان شرکتهای تهیه و توزیع مواد غذایی (کترینگ) یزد در زمینه بهداشت مواد غذایی انجام شد.

  روش بررسی

  مطالعه حاضر از نوع توصیفی-مقطعی بود، که در آن 126 نفر از کارکنان 15 شرکت کترینگ یزد در سال 1397 شرکت داشتند. روش نمونه گیری به صورت سرشماری بود. ابزارگردآوری اطلاعات پرسشنامه چهار قسمتی محقق ساخته بود: سوالات زمینه ای و سوالاتی درمورد آگاهی،نگرش و عملکرد کارکنان در زمینه بهداشت مواد غذایی که باتوجه به مطالعات قبلی طراحی شد. داده ها با استفاده از نرم افزار 24 SPSS و آزمون آماری تی تست مستقل (T-Test)، آنوا (ANOVA) و ضریب همبستگی پیرسون (Pearson correlation coefficient) تجزیه وتحلیل شد.

  یافته ها

  به ترتیب میانگین نمره آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان 5/11±10/08، 8/37±24/31و 6/50±8/91  بود. بین میانگین و انحراف معیار متغیرهای آگاهی، نگرش و عملکرد در کارکنان مورد بررسی با متغیرهای جمعیت شناختی، فقط بین آگاهی با سطح تحصیلات اختلاف معناداری وجود داشت (P=0/00). همچنین بین آگاهی، نگرش و عملکرد، همبستگی مثبت و معناداری وجود داشت.

  نتیجه گیری

  ارائه برنامه های آموزشی کاربردی و مداوم توسط متخصصین با تجربه و ایجاد انگیزه در رعایت اصول بهداشت فردی و مواد غذایی در کارکنان کترینگ شهر یزد در ارتقاء دانش بهداشتی افراد و تبدیل دانش ضروریست.

  کلیدواژگان: آگاهی، نگرش، عملکرد، کترینگ، کارکنان، ایمنی مواد غذایی
 • علی صدری اصفهانی، مهسا نظری، هادی علی مرادی، ویدا سادات انوشه*، رضا جعفری، غلام حسین حلوانی، علیرضا میرجلیلی صفحات 69-80
  مقدمه

  استرس شغلی امروزه یکی از پدیده های مهم در زندگی اجتماعی و تهدیدی جدی برای سلامتی نیروی کار در جهان می باشد. استرس شغلی می تواند زمینه ساز رویدادها و حوادث شغلی و در نتیجه ایجاد صدمات و جراحات به افراد و خسارات به تجهیزات در محیط کار شود.شغل آتشنشانی جزو مشاغلی است دارای حوادث بالا می باشند و همچنین استرسی که به افراد در هنگام انجام ماموریت هایشان ایجاد می شود ، نیاز به توان جسمانی وروحی روانی بالایی دارند.از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه استرس شغلی با حوادث کاری در کارکنان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر یزد انجام شد.

  روش بررسی

  این پژوهش از نوع توصیفی است که بر روی 160 نفر نمونه صورت گرفت که از کل جامعه آماری به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب گردید و ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه اطلاعات فردی - شغلی و پرسشنامه استرس شغلی بودند. ضریب اعتبار پرسشنامه استرس شغلی 0/78 و روایی هر دو پرسشنامه توسط چند تن از متخصصان تایید گردید. روش های آماری بکارگرفته شده در این پژوهش شامل آمار توصیفی و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون) می باشد که به وسیله نرم افزار spss12 صورت گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد  استرس شغلی در کارکنان بالاتر از حد معمولی بود و همچنین رابطه معناداری بین استرس شغلی با متغیر های وضعیت فیزیکی محیط کار، حوادث و مصدومیت های کار، فشار زمان در محیط کار، مشکلات محیط کار و تصمیم گیری در کار وجود دارد و شدت همبستگی بین تمای این موارد قوی می باشد به غیر از حوادث که در حد متوسط می باشد وهمچنین استرس در تعبین میزان حوادث نقش موثر دارد.

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته های مطالعه کارکنان در معرض استرس، بیشتر دچار ضعف شده و از روحیه پایین رنج می برند و استرس موجب بی علاقگی و خونسردی نسبت به وظایف، کاهش انرژی سازگاری کارکنان با محیط، کاهش کارایی، بروز مشکلات در امر تصمیم گیری، ایجاد اختلال در ارتباطات سازمانی و کاهش ارزش های شغلی و بهره وری سازمانی کارکنان آتش نشانی می گردد از این رو بررسی استرس شغلی بر روی آتشنشانان حائز اهمیت است.

  کلیدواژگان: استرس شغلی، حوادث کاری، آتش نشانی وخدمات ایمنی
 • عباس علی دهقانی، محمدحسین دهقانی*، فاطمه پورشرعیاتی، بابک شیراوند، علیرضا خراسانی صفحات 81-90
  مقدمه

  اهمیت رفتار شهروندی سازمانی در بیمارستان، افزایش روابط مثبت بین کارکنان و درگیر کردن آن ها در فعالیت های سازمانی است. از سوی دیگر فرهنگ به عنوان یکی از مولفه های اصلی و کلان سازمان، اثر مستقیمی بر ارتقاء فعالیت های سازمان دارد. در کنار آن فرهنگ غنی اسلام با مفاهیم ناب خود، سهم فراوانی بر شکل گیری و پالایش رفتارهای افراد دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر فرهنگ اسلامی بر رفتار شهروندی سازمانی در بین پرستاران بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد انجام شد.

  روش بررسی

  در این پژوهش تحلیلی- مقطعی تعداد 264 نفر از پرسنل بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی یزد بر اساس فرمول آماری و به صورت نمونه گیری دو مرحله ای انتخاب و وارد مطالعه شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه های روا و پایا مشتمل بر سه بخش اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه 22 سوالی رفتار شهروندی سازمانی شامل 5 بعد و پرسشنامه فرهنگ اسلامی بود که با استفاده از طیف لیکرت 5 درجه ای جمع آوری گردید. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 21 و  SmartPLS انجام گرفت.

  یافته ها

  بیشترین میانگین و انحراف معیار در ابعاد رفتار شهروندی سازمانی مربوط به بعد وظیفه شناسی (0/69±3/10) بود. در مجموع نیز میانگین و انحراف معیار مولفه رفتار شهروندی سازمانی 0/57±2/99 بدست آمد. میانگین و انحراف معیار فرهنگ اسلامی 0/53±2/89 بود. مطابق با الگوریتم تحلیل داده ها در روش PLS، با بررسی ضرایب معناداری t برای هریک از مسیرها، فرهنگ اسلامی بر کلیه مولفه های رفتار شهروندی سازمانی تاثیر معنی دار داشت.

  نتیجه گیری

  با توجه به تاثیر فرهنگ اسلامی بر رفتار شهروندی سازمانی، در جهت تقویت فرهنگ اسلامی در بیمارستان ها پیشنهاد می شود برنامه های متنوع فرهنگی از قبیل دوره های آموزشی فرهنگی، سمینارهای فرهنگی و مراسمات فرهنگی صورت پذیرد.

  کلیدواژگان: رفتار شهروندی سازمانی، تاثیر فرهنگ اسلامی، بیمارستان های یزد، پرستاران
|
 • Ahmad Sotoudeh, Ali Asadian*, Shahab Rezaeian, Seyed Saeed Mazloomy Pages 1-10
  Introduction

  Evaluation provides truly useful information about the effectiveness of the educational programs. Kirkpatrick model provides a four-level training evaluation framework (reaction, learning, behavior, and results). The present research aimed to investigate the effectiveness of a workshop on “social determinants of health” held for the health staff of a medical center in Bandar Abbas Province, in the South of Iran.

  Methods

  In the present research, a training workshop was held on social determinants of health for 40 staff of a medical center. Later, this workshop was evaluated based on the Kirkpatrick training evaluation model and a researcher-constructed questionnaire. Descriptive and inferential statistics were used to analyze the data in SPSS-19.

  Results

  The participants' mean scores of satisfaction (reaction), learning, and behavior were 41.47±4.34, 14.9±1.93, and 10.72±3.8, respectively. The overall effectiveness (reaction, learning and behavior) was evaluated as optimal. The most effective items in reaction, learning, and behavior levels were awareness-raising, better performance of tasks at work, and use of the acquired content in monitoring work, respectively.

  Conclusion

  Staff training to provide them with job-related practical knowledge not only satisfies them, but also improves their professional learning and performance. Kirkpatrick training evaluation model needs to be applied to other staff training programs at four levels of reaction, learning, behavior, and results. Those who develop and implement training courses need to be acquainted with these constructs.

  Keywords: Kirkpatrick model, Evaluation, Social determinants of health, Training workshop
 • Mahdiye Sadat Modaresi*, Hassan Zarei, Kazem Barzegar Pages 11-21
  Introduction

  Women are interested in social roles along with their maternal role. According to mothers' role in parenting style, family functioning, and quality of life, we compared the  parenting style, quality of life, and family function between dual career and single career families in Yazd City.

  Methods

    This casual-comparative study was conducted over 304 dual career and single carrier families in three regions of Yazd selected using available sampling method. The study tools included parenting style questionnaire, quality of life questionnaire, and family function questionnaire.  Data were analyzed using independent t-test.

  Results

  The results indicated that quality of life and its dimensions caused no significant difference in dual career and single career families. In the field of family functioning, the only difference was in roles’ dimension, which was significantly different between dual career and single career  families. This difference was in favor of dual career families. Regarding the parenting style, the only significant difference was related to the authoritative style this difference was in favor of single career families.

  Conclusion

  According to the results, no significant difference was observed between the dual career and single career families in the style of parenting, family functioning, and quality of life.

  Keywords: Parenting style, Quality of life, Family function, Dual career, Single carrier families
 • Manijeh Shahriary, Khadijeh Nasiriani* Pages 22-31
  Introduction

  Positive attitude towards research can increase the students’ interest in research. Research self-efficacy is an effective factor on attitude towards research. It seems that higher research self-efficacy can influence students’ interest in research. Therefore, this study was conducted to determine the relationship between attitude to research and research self-efficacy in MSc students of medical sciences.

  Methods

  In this descriptive study, 176 graduate students in medical sciences were selected through stratified random sampling. The data collection tool was the questionnaires of attitude toward research and research self-efficacy. Data analysis was conducted using parametric statistical tests by SPSS version 15. 

  Results

  Most samples were female (80.1%) and studied nursing (10.8%), while a minority of them was studying parasitology and physiology (1.1%). A significant statistical correlation was observed between the mean scores of attitude towards research and research self-efficacy of students. Moreover, a significant correlation was found between the mean scores of attitude towards research and the students' age and gender.

  Conclusions

  Based on the results, existence of a positive relationship between attitude and research self-efficacy suggests that creation of a positive attitude towards research creates higher research self-efficacy beliefs in students and provides a basis for more student research.

  Keywords: Research, Attitude, Self-efficacy, Master Students, Medical sciences
 • Mohammad Reza Yavari, Vali Bahrevar, Morteza Haghighi*, Hassan Rezaei, Mohammad Ali Morowati, Faezeh Afkhami Pages 32-44
  Introduction

  Spiritual well-being, as one of the basic concepts about how to deal with the problems and tensions caused by different conditions of life, is one of the dimensions of health that integrates its other dimensions. Therefore, considering the importance of this dimension of health in the lives of students, we aimed to investigate the status of spiritual well-being and its relationship with religious behaviors among students of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences in Yazd in 2017.

  Methods

  This is a correlational and descriptive cross-sectional study conducted on 420 students in Yazd University of Medical Sciences. Random stratified sampling method was used to select the participants from each school. The sample size was determined based on the number of students. The data collection tool was a standard spiritual health questionnaire and religious behaviors. Data were analyzed by descriptive and quantitative distribution as well as Chi-square, ANOVA, and Pearson correlation tests using SPSS.

  Results

  The participants' mean age was 20.93 ± 3.61 years. The results showed a significant relationship between religious behaviors and marital status (p <0.040). Spiritual well-being had a significant relationship with gender and mother's level of education (p <0.05). We found that 67% of students had moderate level of spiritual health. A positive and significant correlation was also observed between spiritual well-being and religious behaviors among students (p <0.001).

  Conclusion

  The results showed that the students were in good condition in terms of spiritual wellbeing, but their status was not desirable in terms of religious behaviors. Considering the correlation between spiritual health and religious behaviors in students, serious attention should be paid in designing  students' curriculum based on cultural issues.

  Keywords: Spiritual health, Behavior, Religious, Student
 • Narjes Hosseini, Masoud Behzadifar, Meysam Behzadifar, Mohammad Rastian*, Shokooh Fazelpour, Mohammad Ali Morowati Pages 45-56
  Introduction

  In different societies, paying attention to spiritual dimension of health has been emphasized as one of the health dimensions according to the WHO. The study aimed to determine the relation between spiritual health and use of virtual social networks among high school students in Firouzabad, Fars province in 2017.

  Methods

  In the cross-sectional study, 380 students (16-18 years) were selected using the multistage stratified sampling. Data collection instruments included demographic information questionnaire, virtual social network use questionnaire, and Poltzea and Ellisons questionnaire of spiritual health assessment.  
  To analyze the data, analysis of variance, Pearson correlation coefficient, and logistic regression tests were used.

  Results

  The mean score of spiritual health was 83.98 ± 17.01 and had a significant correlation with education level (p<0.001) and internet use time (p=0.02). A significant correlation was found between virtual social networks use and monthly income, (r=0.17) religions health (r= -0.64), individual health (r= -0.11), and total score of spiritual health (r= -0.09). Most of the students (65.77%) had internet access and the most frequently used virtual social network was WathsApp. Logisitc regression revealed that the mean score of desirable spiritual health among students who used virtual social networks for 11-20 , 21-30, and >30 hours per week were 0.83 , 0.72, and 0.27 times lower than the students who used these networks less than 10 hours a week.

  Conclusion

  Internet access was higher in male students than female and the spiritual health was at the average level in both genders. Regarding the effect of virtual social networks on students and its increasing expansion, the issue must be considered by authorities.

  Keywords: Spiritual health, Internet, Social network
 • Ameneh Marzban*, Vahid Rahmanian, Mehrnoosh Shirdeli, Mehran Barzegaran, Sajad Baharinya Pages 57-68
  Introduction

  Observance of food hygiene and safety by the staff working in the food supply and distribution sector is one of the most important factors in prevention of foodborne diseases. However, considering the inadequate knowledge and inappropriate performance of the staff, we are faced with many epidemics of food poisoning. Therefore, this study was conducted to determine the knowledge, attitude, and practice of food supply and distribution companies in Yazd.

  Methods

  This descriptive cross-sectional study was conducted among 126 employees working in 15 food catering centers in Yazd City in 2018. Census sampling method was applied to collect data by a researcher-made questionnaire. In this questionnaire, the items were about the participants' background demographic information, knowledge, attitude, and practice in the field of food health, which was designed according to previous studies. Data were analyzed using SPSS24, T-test, ANOVA, and Pearson correlation coefficient.

  Results

  The employees' mean scores of knowledge, attitude, and practice were 10.08 ± 5.11, 24.31 ± 8.37 and 8.91 ± 6.50, respectively. A significant difference was observed between the mean and standard deviation of the participants' knowledge and education level (P = 0.00). Furthermore, a positive and significant correlation was observed between the participants' knowledge, attitude, and practice.

  Conclusion

  It is necessary to provide individuals with practical and continuous training programs by experienced specialists. Moreover, food catering staff should be motivated to adhere to the principles of personal hygiene and food and their health knowledge should be updated.

  Keywords: Awareness, Attitude, Performance, Catering, Staff, Yazd
 • Gholam Hossein Halvani, Alireza Mirjalili, Mahsa Nazari, Hadi Alimoradi, Vida Sadat Anoosheh*, Reza Jafari, Ali Sadri Pages 69-80
  Introduction

  Job stress is one of the most important phenomena in social life and is a serious threat to the health of the workforce in the world. Job stress can cause occupational accidents and incidents resulting injuries to people and damage equipment of the workplace. Firefighting is also one of the most stressful occupations. Firefighters are among the most important specialty occupation that need to be physically and mentally fit to perform safely their missions and tasks. The purpose of this study was to investigate the relationship between occupational stress and work accidents among the staff of fire department and safety services of Yazd city.

  Methods

  This is a descriptive study that was performed on 9 individuals who were selected from the whole statistical population by available sampling method. The validity coefficient of job stress questionnaire was 0.78 and the validity of both questionnaires was confirmed by some experts. Statistical methods used in this study include descriptive and inferential statistics (Pearson correlation coefficient and regression analysis) which were performed by spss12 software.

  Results

  he results showed that occupational stress was higher than usual and there was a significant relationship between occupational stress and variables such as physical status of workplace, work injury and injury, time pressure at work, workplace problems and decision making at work. The severity of the correlation between all of these cases is strong except for moderate to severe accidents and stress also plays an important role in predicting the rate of accidents.

  Conclusion

  According to the findings of the study of employees exposed to stress, they are more weakened and suffering from low spirits and stress indifferent to tasks, decreasing the energy of adaptation of employees, decreasing efficiency, problems in decision making, Disrupting organizational communication and decreasing job values and organizational productivity of firefighting staff are therefore important in assessing job stress on firefighters.

  Keywords: occupational stress, occupational accidents, fire department, safety services
 • Abbasali Dehghani, Fatemeh Pourshariati, Babak Shiravand, Ali Reza Khorasani, Mohammad Hosein Dehghani* Pages 81-90
  Introduction

  The organizational citizenship behavior in hospitals is of great importance since it enhances positive relationships between employees and their involvement in organizational activities. On the other hand, culture is one of the main and major components of the organization, which has a direct effect on promoting the organization's activities. In this regard, rich Islamic culture with its pure concepts has a great role in shaping and refining people's behaviors. The purpose of this study was to investigate the effect of Islamic culture on organizational citizenship behavior among nurses in hospitals of Yazd University of Medical Sciences.

  Methods

  In this cross-sectional study, 264 staff of the selected hospitals affiliated with Yazd University of Medical Sciences was selected using two-stage sampling method. The data collection tool was a valid and reliable questionnaire consisting of three sections: demographic information, a 22-item organizational citizenship behavior questionnaire with 5 dimensions, and the Islamic culture questionnaire, which should be answered using a 5-point Likert scale. Data were analyzed using SPSS 21 and SmartPLS software.

  Results

  Among the dimensions of organizational citizenship behavior, the highest mean and standard deviation were related to conscientiousness dimension (3.10±0.69). The total mean and standard deviation was calculated as 2.99±0.57 for the component of organizational citizenship behavior. The mean and standard deviation of Islamic culture was 2.89±0.53. According to the data analysis algorithm in PLS method, by examining the significant coefficients of t for each path, Islamic culture had significant effect on all components of the organizational citizenship behavior.

  Conclusion

  Considering the impact of Islamic culture on organizational citizenship behavior, various cultural programs such as cultural training courses, cultural seminars, and cultural events are suggested to promote Islamic culture in hospitals.

  Keywords: Organizational Citizenship Behavior, Influence of Islamic Culture, Yazd Hospitals, Nurses