فهرست مطالب

 • سال بیست و یکم شماره 2 (پیاپی 104، خرداد و تیر 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/07/09
 • تعداد عناوین: 5
|
 • نسرین فخاریان*، جعفر ثمری، مهدی قزل سفلو صفحات 65-72
  مقدمه

  کم کاری تیروئید یکی از شایع ترین بیماری های غدد درون ریز به شمار می رود که میزان شیوع آن در جوامع مختلف 2 تا 10 درصد می باشد. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب، افسردگی و بهزیستی روان شناختی بیماران مبتلا به کم کاری تیروئید هاشیموتو بود.

  مواد و روش ها

  مطالعه نیمه تجربی حاضر از نوع کارآزمایی بالینی می باشد. 30 نفر (زن) بیمار مبتلا به کم کاری تیروئید هاشیموتو به روش نمونه گیری هدفمند، انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمون و شاهد (15 نفر در هر گروه) قرار گرفتند. داده ها با استفاده از پرسش نامه اضطراب و افسردگی بک و بهزیستی روان شناختی ریف جمع آوری شدند. تحلیل داده ها توسط نرم افزار SPSS-21 و با استفاده از آزمون تحلیل اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی صورت گرفت.

  یافته ها

  نتایج تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر تفاوت معناداری را بین عملکرد دو گروه آزمون و شاهد در اضطراب(P=0.001, F=14.16) افسردگی(P=0.001, F=13.12) و بهزیستی روان شناختی (P=0.001, F=26.60)، در مرحله پس آزمون و پس از سه ماه پیگیری نشان داد.

  نتیجه گیری

  یافته ها بیانگر تاثیر آموزش پذیرش و تعهد بر اضطراب، افسردگی و بهزیستی روان شناختی بیماران مبتلا به کم کاری تیروئید بود؛ بنابراین می توان از این درمان به عنوان یک درمان مکمل در کنار دارودرمانی برای بهبود زندگی این بیماران استفاده کرد.

  کلیدواژگان: اضطراب، افسردگی، بهزیستی روان شناختی، پذیرش و تعهد، کم کاری تیرویید
 • هاجر بهادر، فرزانه تقیان* صفحات 73-82
  مقدمه

  هدف از مطالعه ی حاضر بررسی مقایسه ای تاثیر 8 هفته تمرین تناوبی و مصرف ویتامین D بر سطوح پلاسمایی DPP4 وRBP4  و مقاومت به انسولین در زنان مبتلا به اضافه وزن بود. مواد و روش ها: 40 خانم دارای اضافه وزن با میانگین سنی 4/15±39/92 سال و شاخص توده ی بدنی (BMI) 0/70±28/25کیلوگرم بر مترمربع به صورت هدفمند انتخاب شده و به صورت تصادفی در چهار گروه تمرینات تناوبی، مصرف ویتامین D، تمرینات تناوبی همراه با مصرف ویتامین D و شاهد قرار گرفتند. در ابتدا، نمونه ی خون ناشتا جهت اندازه گیری فاکتورهای مورد نظر جمع آوری گردید. سپس برنامه ی تمرین تناوبی شامل وهله های 30 ثانیه ای دویدن با حداکثر سرعت و با 1/5 دقیقه استراحت فعال بین هر وهله به مدت 8 هفته وهله های دویدن (از 6 وهله در هفته اول تا 12 وهله در هفته آخر افزایش یافت) در هر گروه اجرا شد. شرکت کنندگان در گروه مصرف ویتامین  Dو تمرین تناوبی به همراه مصرف ویتامین D، به صورت هفتگی و به مدت 8 هفته مکمل مورد نظر را دریافت کردند. به منظور مقایسه متغیرها در هر گروه، از آزمون t همبسته و برای مقایسه بین گروه ها از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد. یافته ها: پس از 8 هفته تمرین تناوبی و مصرف مکمل ویتامینD ، سطوح DPP4، RBP4، گلوکز ناشتا، انسولین و مقاومت به انسولین در هر سه گروه آزمون به طور معنا داری کاهش یافت (P≤0/05). نتیجه گیری: 8 هفته تمرین تناوبی و مصرف مکمل ویتامین D به واسطه ی کاهش سطوح DPP4، RBP4، گلوکز ناشتا، انسولین و مقاومت به انسولین می تواند در کاهش عوامل خطرزای بیماری های ناشی از اضافه وزن از جمله دیابت نوع 2 و بیماری های قلبی عروقی در افراد مبتلا مفید باشد.

  کلیدواژگان: تمرین اینتروال، ویتامین D، DPP4، RBP4، مقاومت به انسولین، اضافه وزن
 • محمد بخشی، مریم رف رف*، سیمین حق روان، محمد اصغری، افشار جعفری صفحات 83-91
  مقدمه

  چاقی یک عامل بسیار مهم در بسیاری از بیماری های مزمن می باشد. از جمله راه های کنترل وزن و چاقی انجام فعالیت بدنی منظم و استفاده از برخی گیاهان دارویی است. مطالعه ی حاضر با هدف تعیین تاثیر مکمل یاری زنجبیل به تنهایی و همراه با تمرینات تناوبی با شدت بالا (HIIT) بر شاخص های تن سنجی و سطوح آیریزین سرم در مردان چاق انجام گرفت. مواد و روش ها: 64 مرد چاق در سنین20 تا 35 سال به طور تصادفی در 4 گروه (گروه دریافت کننده ی 1) مکمل زنجبیل، 2) مکمل زنجبیل+ تمرین، 3) تمرین+ دارونما و 4) دارونما) به مدت 10 هفته مورد مطالعه قرار گرفتند: افراد در گروه های دریافت کننده ی زنجبیل و زنجبیل+ تمرین، روزانه سه عدد کپسول 1 گرمی زنجبیل و افراد در گروه تمرین+ دارونما و گروه دارونما روزانه به مقدار مشابه کپسول دارونما (حاوی یک گرم نشاسته) به همراه هر وعده غذایی دریافت کردند. افراد در گروه زنجبیل+ تمرین و تمرین+ دارونما، در یک پروتکل تمرینی HIIT به مدت 10 هفته شرکت کردند. داده های مربوط به اندازه گیری های تن سنجی، سطوح آیریزین سرم و دریافت غذایی در ابتدا و انتهای مطالعه جمع آوری شد. یافته ها: مداخله ی زنجبیل به تنهایی موجب کاهش معنادار درون گروهی درصد چربی بدن شد (P=0/001). در گروه های زنجبیل+ تمرین و تمرین+ دارونما کاهش معنادار شاخص های تن سنجی شامل وزن، درصد چربی بدن، دور کمر، نسبت دور کمر به قد، نسبت به گروه دارونما مشاهده گردید (P<0/05). تفاوت معناداری در سطوح سرمی آیریزین در هیچ کدام از گروه های مورد مطالعه در پایان مداخلات مشاهده نشد (P>0/05). نتیجه گیری: تمرینات HIITبه تنهایی و همراه با زنجبیل در بهبود شاخص های تن سنجی موثر بودند.

  کلیدواژگان: چاقی، مردان، زنجبیل، تمرینات HIIT، شاخص های تن سنجی، آیریزین
 • سجاد جدی، هانیه غلامی، اصغر قاسمی* صفحات 92-101
  مقدمه

  هورمون های تیروئیدی در تنظیم بیوسنتز سولفید هیدروژن (H2S) نقش دارند. هدف از این مطالعه، تعیین اثرات تیروتوکسیکوز بر سطح H2S و اندازه گیری بیان ژن های سیستاتیونین بتا-سنتاز (CBS)، سیستاتیونین-گاما لیاز (CSE) و 3-مرکاپتوپیرووات سولفوترانسفراز (3-MST) در بافت چربی موش صحرایی است. مواد و روش ها: موش های صحرایی نر به دو گروه شاهد (8=n) و تیروتوکسیکوز (8=n) تقسیم شدند. تیروتوکسیکوز با اضافه کردن لووتیروکسین (12 میلی گرم در لیتر) به مدت 21 روز در آب آشامیدنی ایجاد شد. سطح سرمی تری یدوتیرونین و تیروکسین تام و آزاد، و هورمون محرک تیروئیدی در روز 21 اندازه گیری شدند. سطح H2S در سرم و بافت چربی اپیدیدیمال، و همچنین بیان نسبی ژن های CBS، CSE و 3-MST در بافت چربی اپیدیدیمال، با اندازه گیری نسخه های mRNA، در هر دو گروه در روز 21 صورت گرفت. یافته ها: در گروه تیروتوکسیکوز، سطح سرمی تری یدوتیرونین و تیروکسین تام و آزاد به طور معنی داری بالاتر و سطح هورمون محرک تیروئیدی به طور معنی داری پایین تر از گروه شاهد بود. در گروه تیروتوکسیکوز سطح سرمی H2S (میکرومول در لیتر) (43 درصد، P<0/001) و بافت چربی اپیدیدیمال (30 درصد، P=0/044) پایین تر از گروه شاهد بود. همچنین تیروتوکسیکوز بیان  ژن CSE را کاهش (62 درصد، P<0/001) و بیان ژن CBS را افزایش (116 درصد، P=0/013) داد، اما تاثیری بر بیان ژن 3-MST در بافت چربی نداشت. نتیجه گیری: موش های صحرایی با تیروتوکسیکوز سطح پایین تری از H2S هم در سرم و هم در بافت چربی اپیدیدیمال داشتند که می تواند ناشی از کاهش بیان ژن CSE در بافت چربی باشد. کاهش سطح H2S در سرم و بافت چربی ممکن است در پاتوفیزیولوژی تیروتوکسیکوز نقش داشته باشد.

  کلیدواژگان: بافت چربی، سولفید هیدروژن، هورمون های تیروئیدی، تیروتوکسیکوز، بیان ژن، موش صحرایی نر
 • کیوان خرمی پور، کامبیز گیلانی، عباس علی گایینی* صفحات 102-116

  متابولومیکس سنجش جامع متابولیت های کوچک با وزن مولکولی کمتر از 1500 دالتون است که در دو دهه اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. متابولومیکس به طور خاص تغییرات بیوشیمیایی به جا مانده از فرآیندهای سلولی را مورد بررسی قرار می دهد که می تواند بازگوکننده شرایط متابولیکی باشد. در سال 2007، استفاده از این روش در مطالعات متابولیسم فعالیت ورزشی آغاز شد. از متابولومیکس برای بررسی پاسخ های متابولیکی به فعالیت ورزشی، مکمل ها و فعالیت ورزشی، عملکرد ورزشی و تاثیر فعالیت ورزشی در شرایط بالینی استفاده شده است. هدف از این مطالعه توصیف تکنیک متابولومیکس و بررسی کاربرد آن در مطالعات متابولیسم فعالیت ورزشی و سپس مرور پژوهش های انجام شده از سال 2007 تا پایان 2018  می باشد. بدین منظور پایگاه های اطلاعاتی Google Scholar و PubMed بدون محدودیت زمانی مورد بررسی قرار گرفت. 58 مطالعه ی معتبر شناسایی شد که برای تسهیل تجزیه و تحلیل در 5 دسته طبقه بندی گردید. از این رو، 27 مطالعه در دسته ی پاسخ های متابولیکی به فعالیت ورزشی، 15 مطالعه در دسته ی تغذیه ی فعالیت ورزشی، 7 مطالعه در دسته عملکرد فعالیت ورزشی، 7 مطالعه در دسته ی بالینی فعالیت ورزشی و 2 مطالعه در دسته ی مقایسه ی متابولوم فعالیت ورزش کاران قرار گرفتند. بنابر قابلیت بالای متابولومیکس در سنجش تعداد زیادی از متابولیت ها، این روش می تواند رویکرد مناسبی برای مطالعات متابولیسم فعالیت ورزشی فراهم کند. از سوی دیگر، به دلیل این که متابولیت ها نقاط انتهای مسیرهای فیزیولوژیکی هستند، مطالعه ی آن ها اطلاعات معتبرتر و مفیدتری را فراهم می کند.

  کلیدواژگان: متابونومیکس، متابولومیکس، متابولیت، NMR، MS
|
 • Nasrin Fakharian*, Mehdi Ghezelsefloo, Jafar Samari Pages 65-72
  Introduction

  Hypothyroidism is one of the most common endocrine diseases, with an incidence of 2-10% in different populations. The purpose of this study was to investigate the effectiveness of acceptance and commitment therapy on the anxiety, depression psychological well-being of patients with hypothyroidism.

  Materials and Methods

  This quasi-experimental clinical trial study was performed on thirty women with hypothyroidism, who were selected using the purposive sampling method and randomly assigned in two groups, the intervention and controls (n=15 each). Data were collected using the Beck Anxiety inventory (BAI) Beck depression inventory (BDI) and psychological well-being Reef. Data analysis was done by SPSS-21 software and using the repeated measures ANOVA and Benferroni post hoc test.

  Results

  Results of the repeated measure of variance analysis showed a significant difference between the performance of the experimental and control groups in anxiety (P=0.001, F=14.16) depression (P=0.001, F=13.12) and psychological well-being (P=0.001, F=26.60) in the post-test stage and after three months of follow-up.

  Conclusion

  Findings indicate the effectiveness of ACT therapy on the anxiety, depression and psycholgical well-being of patients with hypothyroidism; confirming that this intervention can be used as a complementary treatment, along with medication, to improve the quality of life of these individuals.

  Keywords: Anxiety, Depression, Psychological well-being, Acceptance, commitment therapy, Hypothyroidism
 • Hajar Bahador, Farzaneh Taghian* Pages 73-82

  Over weight is one of the most important public health concerns and the most common fat metabolism disorder in humans the purpose of this study was to compare the effect of eight weeks of interval training and vitamin D intake on DPP4 and RBP4 plasma levels of overweight with mean age of 39.92±4.15 , height 159.25±3.8 cm weight 72.73 kg /m2 in this study , 40 subjects were selected purposely and randomly assigned to four groups of exercise , vitamin D training and consumption complement and control . At first , the height , weight , BMI was measured in the subjects the next day , after 14 hours of fasting The initial blood sample was taken at 5 mm from the subject and the levels of RBP4, DPP4 glucose were measured insulin , resistance was measured and then the interval training program included the neighborhood 30 runs were at maximum speed with one and half minutes of active rest between each time for 8 weeks and three sessions per week the subjects were in vitamin D and interval training with vitamin D intake per week A vitamin D capsule with a dose of 50/000 unite taken with lunch for eight weeks in order to compare the pre-test and post test data in each group , t-test was used and for comparison between groups. AVOVA was used. All true calculations , which were considered less than 5% showed that the eight-week training period of vitamin intake Diet and exercise with vitamin D supplementation on biochemical indices including DPP4 , RBP4 fasting insulin glucose insulin resistance and body composition including weight and BMI of overweight women had a significant effect. Our findings indicated that exercise vitamin D and interval training with vitamin D supplementation reducing the risk factors for overweight diseases such as diabetes such as diabetes and cardiovascular disease is possible by reducing DPP4, and RBP4, fasting glucose and insulin resistance.

  Keywords: Interval training, Vitamin D, Dipeptidyl Peptidase 4, Retinol binding protein 4, Insulin resistance, Overweight
 • Mohammad Bakhshi, Maryam Rafraf*, Simin Haghravan, Afshar Jafari, Mohammad Ashghari Pages 83-91
  Introduction

  Obesity is a very important cause of many chronic diseases. One of the ways to control weight and obesity is to have regular physical activity and the use some medicinal herbs. The purpose of this study was to investigate the effects of ginger supplementation per se and in combination with high intensity interval training (HIIT) on the anthropometric indices and serum levels of irisin in obese men.

  Materials and Methods

  Sixty-four obese men, aged 20 to 35 years were randomly assigned into 4 groups for 10 weeks: Group 1) ginger supplement, Group 2) ginger supplement+training, Group 3) training+placebo, and Group 4) placebo. Individuals in groups 1 and 2 (ginger and ginger+training), received three ginger capsules (1 g daily) and subjects in groups 3 and 4 (training group+placebo) and placebo groups received the same amount of placebo capsules with each meal. Participants in the ginger+training and training+placebo groups participated in a HIIT protocol for 10 weeks.  Data on anthropometric measurements, serum irisin levels and dietary intakes were collected at the beginning and at the end of the study.

  Results

  The ginger intervention per se, reduced body fat percentage within groups (P=0.001). In ginger+training and training+placebo groups significant decreases were observed in anthropometric indices including weight, body fat percentage, waist circumference, waist-to-height ratio, compared to the placebo group (P<0.05). No significant difference was observed in serum levels of irisin in any of the studied groups at the end of interventions (P>0.05).

  Conclusion

  HIIT exercises alone and in combination with ginger were effective in improving anthropometric indices.

  Keywords: Obesity, Men, Ginger, High-Intensity Interval Training, Anthropometric indices, Irisin
 • Sajad Jeddi, Hanieh Gholami, Asghar Ghasemi* Pages 92-101
  Introduction

  Thyroid hormones are involved in the regulation of hydrogen sulfide (H2S) biosynthesis. The aim of this study is to determine effects of thyrotoxicosis on H2S levels and mRNA expression of cystathionine-β-synthase (CBS), cystathionine-γ-lyase (CSE) and 3-mercaptopyruvate sulfurtransferase (3-MST) in the adipose tissue of rat.

  Materials and Methods

  Male rats were divided into the control (n=8) and thyrotoxicosis groups (n=8). Thyrotoxicosis was induced by adding L-thyroxine (12 mg/L) in drinking water for 21 days. Serum levels of free triiodothyronine (FT3), free thyroxine (FT4), total T3 (TT3), and total thyroxine (TT4) as well as thyroid stimulating hormone (TSH) were measured on day 21. H2S concentrations in serum and epididymal adipose tissue, as well as mRNA expressions of CBS, CSE, and 3-MST in epididymal adipose tissue were measured on day 21.

  Results

  Serum levels of FT3, FT4, TT3 and TT4 were significantly higher, whereas TSH level was significantly lower in rats with thyrotoxicosis. Compared to controls, H2S levels (µmol/L) were lower in serum (43%, P<0.001) and epididymal adipose tissue (30% P=0.044) of rats with thyrotoxicosis. Thyrotoxicosis decreased mRNA expression of CSE (62%, P<0.001) and increased mRNA expression of CBS (116%, P=0.013) but not 3-MST in the epididymal adipose tissue.

  Conclusions

  Thyrotoxicosis decreased H2S levels in the serum and epididymal adipose tissue, an effect which can be due to decreased mRNA expression of CSE. Decreased serum and adipose tissue levels of H2S may contribute to the pathophysiology of thyrotoxicosis.

  Keywords: Adipose tissue, Hydrogen sulfide, Thyrotoxicosis, Thyroid hormones, Gene expression male rats
 • Kayvan Khoramipour, Abbas Ali Gaeini*, Kambiz Gilany Pages 102-116

  Metabolomics, is a comprehensive measure of small metabolites (<1500 Da), which has attracted enormous attention in the last two decades. Metabolomics, in particular investigates unique biochemical fingerprints left behind by specific cellular processes, which represent the metabolic status. Exercise metabolism researchers have started to use this method since 2007. Metabolomics has been used to study the metabolic response to exercise, supplementation and exercise, sport performance and exercise effects in clinical situation. The purpose of this study was to describe metabolomics and its application in exercise metabolism research and to review research literature (from 2007 to the end of 2018). To this end, to facilitate the analysis, Google Scholar and PubMed databases were searched without date restriction. 58 valid studies were identified and divided into 5 groups, as follows: Metabolic response to exercise (27 studies), exercise nutrition (15 studies), sport performance (7 studies), clinical exercise studies (7 studies) and compare athletes metabolome (2 studies). Due to its high capacity, metabolomics can provide a suitable approach for exercise metabolism studies. On the other hand, because metabolites are the end point of physiological pathways, they can provide more reliable and useful information.

  Keywords: Metabonomics, Metabolomics, Metabolite, NMR, MS