فهرست مطالب

Iranian Journal of English for Academic Purposes - Volume:8 Issue: 1, 2019
 • Volume:8 Issue: 1, 2019
 • تاریخ انتشار: 1398/01/27
 • تعداد عناوین: 6
|
 • الناز کورنگ *، الهه صادقی صفحات 1-16

  در سالهای اخیر، علاقه و انگیزه فراوانی در جهت تجمیع تکنولوژی در اهداف آموزشی ایجاد شده است و زندگی ما عمیقا با تکنولوژی گره خورده است.این تحقیق جهت بررسی برنامه کاربردی موبایل بر روی یادگیری جملات شرطی(نوع اول، دوم، و سوم) در بین زبان آموزان ایرانی در سطح متوسط انجام گرفته است.به منظور پاسخ دهی به سوالات تحقیق، 75 نفر درسه گروه قرار گرفتند.گروه آموزشی اول به عنوان گروه یادگیری با نرم افزار موبایل (N=25)، گروه آموزشی دوم به عنوان گروه یادگیری ترکیبی (N=25)، و گروه کنترل به عنوان گروه یادگیری در کلاس ((N=25 در نظر گرفته شد. این مطالعه با بهره گیری از روش شبه تجربی و اجرای پیش آزمون و پس آزمون صورت گرفته است. نتایج بدست آمده نشانگر این بود که برنامه کاربردی موبایل بیشترین تآثیر را بر روی یادگیری جملات شرطی داشته است.

  کلیدواژگان: برنامه کاربردی موبایل، جملات شرطی، یادگیری ترکیبی، یادگیری به کمک موبایل
 • علی مالمیر *، مهسا باقری صفحات 17-34

  هدف از انجام این تحقیق، بررسی دیدگاه اساتید و دانشجویان دوره ی کارشناسی مهندسی مکانیک درباره نیازها و اهداف آموزشی دانشجویان این رشته در زبان انگلیسی بود. بدین منظور، 114 نفر از دانشجویان مهندسی مکانیک در مقطع کارشناسی و 13 نفر از استادان این رشته از چهار دانشگاه دولتی در تحقیق حاضر در دو مرحله کمی و کیفی شرکت کردند. داده های مورد نیاز به کمک دو پرسشنامه یکی برای اساتید درس زبان تخصصی و دیگری برای دانشجویان، مصاحبه حضوری با ده درصد همه مشارکت کنندگان، و بحث گروهی متمرکز با برخی دانشجویان جمع-آوری شد. تجزیه و تحلیل کمی و کیفی داده های جمع آوری شده نشان داد که اساتید و دانشجویان نظرات نسبتا متفاوتی نسبت به درس زبان تخصصی مهندسی مکانیک داشتند. اگرچه تمامی آن ها اتفاق نظر داشتند که مهارت های خواندن و درک مطالب مهم ترین نیاز و اهداف آموزشی بودند ولی نسبت به دیگر مهارت ها و ریزمهارت های بین دو گروه تفاوت های چشمگیری وجود داشت. اساتید مهارت های نوشتاری، شنیداری و گفتاری را مهم تر می دانستند اما دانشجویان مهارت های مهم را به ترتیب مهارت های گفتار، شنیدار و نوشتار می دانستند. نتایج این تحقیق می تواند به دانشجویان، اساتید و طراحان برنامه های درسی دوره های زبان تخصصی در رشته ی مهندسی مکانیک در زمینه ی نحوه تدریس و طراحی متون درسی متناسب با نیازهای آموزشی و هدف کمک شایانی کند.

  کلیدواژگان: زبان تخصصی رشته مهندسی مکانیک، تجزیه و تحلیل نیازها، نیازآموزشی، هدف آموزشی
 • سعید خیری*، حسن سلیمانی، منوچهر جعفری گهر، علی اصغر رستمی، سعیدی صفحات 35-48

  پژوهش حاضر،در گام نخست به بررسی تاثیر آموزش تحت وب بر روی توانایی یادگیری خودسلزماندهی در مهارت نوشتار و سپس مقایسه بازخورد تحت وب و کلاسی بر روی توانایی یادگیری خودسازماندهی در مهارت نوشتار زبان آموزان ایرانی می پردازد. جهت دسترسی به این اهداف، یک طراحی نیمه آزمایشی برای هر دو مورد انجام شد. برای رسیدن به هدف اول، یک گروه آزمایش برای آموزش تحت وب و یک گروه گواه با آموزش غیر تحت وب تشکیل گردید. این گروه های 15 نفره زبان آموز به وسیله پرسشنامه مقیاس سنجش خودسازماندهی تحصیلی، پیش آزمون و پس آزمون شدند. در مرحله دوم این تحقیق، دو گروه آزمایشی برای دو نوع بازخورد تحت وب و کلاسی وهمچنین یک گروه گواه به صورت تصادفی انتخاب شدند. نتایج تغییرات چشمگیری بین توانایی یادگیری خودسازماندهی در گروه آموزشی تحت وب با گروه آموزشی غیر تحت وب در تکالیف نوشتاری شان نشان داد. علاوه بر آن، نتایج تفاوت معناداری را در توانایی های خوسازماندهی درون گروهی در پیش آزمون نسبت به پس آزمون در دو گروه نشان داد. همچنین نتایج، تفاوت قابل توجهی بین توانایی های سه گروه دریافت کننده بازخورد تحت وب، دریافت کننده بازخورد کلاسی و گروه گواه که بازخوردی دریافت نکردند نشان نداد. هچنین نتایج تفاوت معناداری در توانایی های خود سازمان دهی درون گروهی سه گروه با توجه به نوع بازخورد دریافتی از پیش آزمون نسبت به پس آزمون نشان نداد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که آموزش تحت وب می تواند توانایی یادگیری خودسازماندهی فراگیران زبان در مهارت نوشتار را تحت تاثیر قرار دهد. طبق نتیجه تحقیقات، برخی موارد کاربردی برای معلمان، دانش آموزان و طراحان دوره درسی ارایه شد.

  کلیدواژگان: آموزش تحت وب، خودسازماندهی، بازخورد، مهارت نوشتاری
 • محبوبه تقی زاده *، مهسا خلیلی صفحات 49-66
 • بهزاد پورقریب* صفحات 67-76

  به طور وسیعی این باور وجود دارد که هدف اصلی یادگیری زبان خارجی، تسلط یافتن بر مهارت گفتاری آن زبان است. فراگیران زبان خارجی، یادگیری خود را براساس میزان موفقیت در مهارت صحبت کردن ارزیابی می نمایند. این پژوهش، روش های آموزشی متفاوتی را برای توسعه ی یادگیری زبان به شیوه تکلیف محور که برگرفته از نمایشنامه و بر اساس آموزش مبتنی بر سناریومی باشد را مورد نقد و بررسی قرار می دهد. هدف این پژوهش، تجلی تکنیک تدریس است که نقش یادگیرنده و معلم و تعامل واقعی بین آنان را برجسته می نماید. یافته های تحقیق نشان داده است که ادبیات انگلیسی به عنوان یک منبع غنی به شکل موثری می تواند در برنامه های آموزش زبان از طریق نمایشنامه مورد استفاده قرار گیرد. از انجاییکه فرایند یادگیری در این تکنیک آمپوزشی از طریق قرار گرفتن زبان آموزان در یک محیط تعاملی مناسب می باشد این متد از اثر بخشی بالایی در آموزش برخوردار است.قابلیت فنون مذکور در توسعه و گسترش مهارت زبان اموزی از جمله مهارتهای گفتاری و مهارت شنیداری درخور توجه می باشد. بعلاوه این فنون منطبق بر شناخت روش ها، شناخت رفتار، طبیعت گرایی و مکتب کارکردگرایی می باشد . به کارگیری این فنون آموزشی در کلاس های زبان انگلیسی، ازسطح پایه تا متوسط، پیشنهاد و تاکید می گردد.

  کلیدواژگان: آموزش تکلیف محور، آموزش سناریو محور، یادگیری سناریو محور، نقش- بازی، تدریس نمایشنامه
 • فریبا هوشیار، اکبر افقری*، بهرام هادیان صفحات 77-92

  وجود تفاوت های جنسیتی معنا دار در مطالعات آموزش زبان انگلیسی و ارتباط ان با هوش چندگانه MI_EFL در کشورهای مختلف گزارش گردیده است. ولی نتایج تحقیقات تفاوت های آشکاری را از نظر اندازه این تفاوت, نوع هوش و ارتباط آن با جنسیت, و ارزیابی کلی زنان و مردان نسبت به انواع هوش خود نشان میدهد. تفاوت در نتایج را اغلب ناشی از تاثیر شرایط فرهنگی و اجتماعی بر روی افراد و ادراک ان ها از هوش های چندگانه خویش دانسته اند. ولی میتوان گفت که بخشی از این تفاوت ها میتواند به خاطر تنوع در انواع تست هوش های چندگانه ای که در تحقیقات مربوط به زبان دوم استفاده می شود باشد. این مقاله حاصل بررسی مقایسه دو تست پر کاربرد هوش چندگانه در مطالعات زبان دوم ,تست هوش چندگانه مکنزی و تست معروف به میداس MIDAS, از نظر تاثیر و تفاوت معنی دار شاخص جنسیتی در نتایج می باشد. آزمون های کولموگروف–اسمیرنف(Kolmogorov-Smirnov), زوج نمونه ای (paired-samples) و آزمون t با دو نمونه مستقل (independent-samples t-test) در این تحقیق بکار برده شد. نتایج این پژوهش نشان میدهد که داده های به دست امده از تست مکنزی توزیع نرمال نداشته ولی داده های تست میداس توزیع نرمال داشتند. همچنین طبق نتایج, در داده های تست میداس اختلاف جنسیتی معنا داری برای هیچ یک از هوش ها در مردان وجود نداشت ولی در داده های تست مکنزی تفاوت معنا دار جنسیتی برای هوش مردان در زمینه هوش منطقی-ریاضی مشاهده شد. در مورد زنان در هر دو تست وجود تفاوتهای جنسیتی مشاهده شد ولی نوع هوش هایی که مشخص کننده این تفاوت بودند کاملا یکسان نبود. در تست مکنزی هوش های دیداری-فضایی, موسیقیایی, حرکتی-جسمی, و زبانی-کلامی برای زنان به طور معنا داری بالاتر از مردان بود ودر تست میداس, هوش های دیداری-فضایی, زبانی-کلامی و موسیقیایی به ترتیب مشخصه این تفاوت بودند. از نظر اندازه اختلاف, به جز شباهت نتایج دو تست در مورد هوش دیداری-فضایی, هوش های دیگر اندازه تفاوتشان قابل مقایسه نبود. این پژوهش دیدگاه های نوینی را در مورد تاثیر نوع ابزار سنجش هوش در نتایج تحقیقات مربوط به هوش چندگانه و زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم و آموزش زبان انگلیسی مبتنی بر هوش چندگانه ایجاد کند.

  کلیدواژگان: تفاوت های معنی دار جنسیتی، هوش چندگانه، ابزار سنجش هوش چندگانه
|
 • Elahe Sadeghi *, Elnaz Kourang Pages 1-16

  Nowadays, there has been an increasing interest in the integration of technology in pedagogical purposes. This study was an attempt to delve in to the impact of a mobile application (Cushy Grammar) on the learning of conditional sentences (type1, 2 and 3) among Iranian intermediate EFL learners in Rooyesh institute in Isfahan. To this end, a group of 75 intermediate EFL learners were non-randomly placed in three groups. The participants were assigned in two experimental groups, namely Application learning (N=25), Blended learning (N=25), and one Control (N=25).The participants of the Application learning received materials and instructions merely through the app. In the second group, the Blended-based, the participants received traditional teaching methods of grammar (conditional sentences) plus learning via the app. Participants of the control group, however, were taught based on the traditional teaching methods of grammar and received the materials, instructions, and feedback through traditional methods. Data were analyzed using a one-way ANOVA and paired sample t-test to examine the impact of the App learning, Blended learning, and traditional method on the learning of conditional sentences. The results unraveled that the participants of the Application group outperformed two other groups in their learning of conditional sentences. Having a more meticulous look at the results, it was observed that participants of the Control group had a lower performance compared to the experimental groups in the post-test. The results revealed that employing an application learning method could create an appropriate condition to enhance the EFL learners’ acquisition of conditional sentences.

  Keywords: blended learning, Conditional Sentences, MALL, Mobile Application
 • Ali Malmir *, Mahsa Bagheri Pages 17-34

  The current investigation sought to examine the learning and target needs of mechanical engineering (ME) students based on the learners and instructors’ attitudes though an explanatory mixed-method design. To elicit learners’ perceptions of English for Science and Technology (EST), 114 ME undergraduate students and 13 EST instructors from four Iranian state universities took part in a large quantitative phase followed by a smaller qualitative enquiry. The data were gathered from two sets of questionnaires, semi-structured oral interviews, and focus group discussions. Descriptive statistics including mean and standard deviation as well as qualitative interpretations were employed for data analysis. Quantitative and qualitative results revealed that ME learners and instructors had comparatively diverse opinions about leaning and target needs of EST students. They agreed that reading skills were the most essential EST learning and target needs. Learners supported the essentialness and prominence order of speaking, listening, and writing skills; while instructors stated that writing, listening and speaking were the most significant language skills after reading. Such an inconsistency was also witnessed for the inevitability and importance of the target needs of mechanical engineering students among the learners’ and instructors’ perceptions. The findings of this study can aid EST learners, instructors, and curriculum developers to better cope with teaching and learning concerns in EST courses.

  Keywords: EST, attitudes, Needs Analysis, Learning Needs, target needs
 • Saeed Kheiri *, Hassan Soleimani, Manoochehr Jafarigohar, Ali Asghar Rostami Pages 35-48

  The present study intended, firstly, to investigate the effect of web-integrated instruction on self-regulated learning ability in EFL writing, and secondly, to compare and contrast the effects of paper-based feedback and web-assisted feedback on the self-regulated learning ability. To this end, a quasi-experimental design was applied for both cases. In line with the first objective, an experimental group for implementing a web-integrated instruction as treatment, and a control group with a non-web-integrated instruction were formed. Each of the mentioned groups included an average of 15 Iranian EFL students who were pre-post tested through the Academic Self-Regulated Learning Scale (ASRLS) questionnaire. In the next phase of the study, two experimental groups for the paper-based and web-assisted feedback types and a control group with no feedback were randomly taken into account. The results of the Mann-Whitney U Test indicated a statistically significant difference between the self-regulatory ability in writing tasks of the web-integrated and non-web-integrated instruction groups. The participants in the experimental group who were taught through web-integrated instruction outperformed those in the non-web-integrated group in developing their self-regulatory strategies. Moreover, comparing the self-regulatory ability of paper-based feedback, web-assisted feedback, and no feedback groups through the application of the Wilcoxon Signed-Rank Test revealed that there was not a statistically significant difference between them, and with respect to the type of feedback the groups received, no group outperformed another in developing their self-regulatory strategies. As a result, it might be concluded that web-integrated writing instruction might have a significant influence on the self-regulatory ability while feedback type does not.

  Keywords: Web-integrated learning, self-regulation, feedback, EFL writing
 • Mahboubeh Taghizadeh *, Mahsa Khalili Pages 49-66

  The objectives of this study were to investigate Engineering students’ attitudes and problems in academic reading comprehension and to determine the contribution of academic reading attitude, breadth and depth of vocabulary knowledge to academic reading comprehension. The participants were 122 undergraduate students of Engineering at Iran University of Science and Technology. The Vocabulary Levels Test, the Word Associates Test, a reading section of an academic IELTS sample followed by one open-ended question about reading problems, and an academic reading attitude survey were the instruments of this study. The results of the study showed that (a) the global value the learners placed on the academic reading was the most frequent factor in their attitude towards academic reading; (b) the breadth and depth of vocabulary knowledge were the statistically significant contributors to academic reading, while the contribution of attitude to academic reading was not statistically significant; and (c) ‘weak vocabulary knowledge’ was the most frequent problem reported by the learners.

  Keywords: Academic Reading, Academic Vocabulary, Breadth, Depth, Reading attitude
 • Behzad Pourgharib * Pages 67-76

  It is widely believed that the major purpose of foreign language learning is to master the speaking skill of that language. Learners even evaluate their foreign language learning on the basis of their achievement in speaking proficiency. This study discusses different teaching methodologies aimed at the development of task-based language learning, drama and the manifestation of scenario-based teaching. The aim of this article is to manifest a teaching technique which highlights the role of teacher-learner and learner-learner actual interaction by using drama. Research findings have shown that English literature is a rich source that can effectively be used in language teaching programs through plays. This technique is incredibly effective in learning, because learners become involved in the process of learning in a highly interactive environment. It gives learners the opportunity to produce and receive language by employing a variety of skills. It is argued that this technique is compatible with cognitivism, behaviorism, naturalism, and functionalism schools. The technique is suggested to be applied in EFL classrooms from basic to intermediate.

  Keywords: Task-based teaching, Scenario-based teaching, Scenario-based learning, Role-play
 • Fariba Hooshyar, Akbar Afghari *, Bahram Hadian Pages 77-92

  Robust gender effect has been reported in Multiple Intelligences (MI)-EFL studies across cultures. Nevertheless, research results vary in effect size, Intelligence type, overall estimation etc. The variance is mainly explained in terms of socio-cultural factors. However, although manifold MI inventories and scales are used in studies, the role of the MI-test type in creating variance has not been studied thus far. This article sets out to comparatively examine two widely used MI tests, MMII (McKenzie’s Multiple Intelligences Inventory) and the MIDAS (Multiple Intelligences Developmental Assessment Scales) in terms of gender effect. Kolmogorov-Smirnov test, paired-samples and independent-samples t-tests were applied to the data. The findings indicated non-normal distribution of MMII and normal distribution of MIDAS data. No male-gender effect was found in the MIDAS test results while in MMII results significant male effect was observed in Logical/Mathematical intelligence. While both tests showed significant female gender effects, the Intelligence types indicating the effect varied. In MMII, Spatial, Musical, Kinesthetic and Linguistic Intelligences signified female effect and in the MIDAS, Spatial, Linguistic and Musical. The study provides new insights into how MI assessment instrumentation can have significant impacts on MI-EFL research findings and MI-differentiated EFL teaching.

  Keywords: Gender effect_multiple intelligences_EFL (English as a foreign language)_MIDAS_McKenzie Multiple Intelligences Inventory