فهرست مطالب

دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی - پیاپی 77 (پاییز 1398)
 • پیاپی 77 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/07/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • منصوره بهرامی پور* صفحات 1-10

  هدف پژوهش، فراتحلیل تحقیقات انجام شده درزمینه اثربخشی آموزش فرزندپروری مثبتبر کاهش اختلالات برون ریزی شده در کودکان و مشکلات والدگری بود. روش پژوهشفراتحلیل بود که با درهم آمیختگی نتایج حاصل از تحقیقات مختلف، میزان اندازه اثرآموزش فرزندپروری مثبت را بر کاهش اختلالات برون ریزی شده در کودکان و مشکلاتوالدگری مشخص کرده است. جامعه آماری، همه تحقیقات چاپ شده در مجلات علمی- پژوهشیدر طی سال های 94-88 بود که در ایران انجام شده، حجم نمونه مناسبی داشته و از لحاظروش شناسی شرایط لازم را داشته اند. بدین منظور از بین 12 پژوهش، 11 پژوهش که ازلحاظ روش شناختی مورد قبول بود، انتخاب و فراتحلیل بر روی آن ها انجام گرفت. ابزارپژوهش چک لیست فراتحلیل بود و پژوهش حاضر مبتنی بر 306 نمونه و 11 اندازه اثر است.یافته ها نشان داد میزان اندازه اثر مداخله فرزندپروری مثبت بر کاهش اختلالات برون ریزیشده و مشکلات والدگری d=0/82 (p≤0/00001) وهماهنگ با جدول کوهن، بالا بود. بالاترین اندازه اثر مربوط به پژوهش جلالی وهمکاران (1/06) و پایین ترین اندازه اثر به پژوهش معصومی زارع و همکاران (61/0)اختصاص یافت. نتیجه فراتحلیل، بیانگر تاثیر زیاد مداخله فرزندپروری مثبت بر کاهشاختلالات برون ریزی شده در کودکان و مشکلات والدگری است.

  کلیدواژگان: فرزندپروری مثبت، اختلالات برون ریزی شده، مشکلات والدگری، فراتحلیل
 • ستار صیدی، حمزه احمدیان*، مجید صفاری نیا صفحات 11-21
  هدف این پژوهش پیش بینی رفتار جامعه پسند بر اساس اعتماد اجتماعی و دیدگاه گیری اجتماعی بود.جامعه آماری پژوهش شامل معلمان تمامی مقاطع شاغل در مدارس شهر سنندج در سال 1396 بود که تعداد 425 نفر (230 زن و 195 مرد) شرکت کننده، به عنوان نمونه پژوهش به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، پرسشنامه های شخصیت جامعه پسند (پنر، 2002)، اعتماد اجتماعی (صفاری نیا و شریف، 1389) و دیدگاه گیری اجتماعی (محققی و همکاران، 1395) را تکمیل کردند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که سه مولفه از متغیر دیدگاه گیری اجتماعی شامل ادراک دیدگاه دیگران، خود را جای دیگری گذاشتن و احترام به تفاوت ها و دو مولفه از متغیر اعتماد اجتماعی شامل تمایلات همکاری جویانه و صداقت می توانند به طور معنی داری شخصیت جامعه پسند را پیش بینی کنند (P≤0/05) و 17 درصد واریانس را تبیین نمایند.
  کلیدواژگان: رفتار جامعه پسند، اعتماد اجتماعی، دیدگاه گیری اجتماعی
 • حامد موسوی، سید عباس حقایق* صفحات 22-30

  هدف این پژوهش بررسی اثربخشی روان نمایشگری بر اضطراب اجتماعی، افزایش عزت نفس و افزایش بهزیستی روان شناختی در دانشجویان واجد تشخیص اختلال اضطراب اجتماعی دانشگاه های شهرستان نجف آباد بود. طرح پژوهش از نوع نیمه تجربی و به صورت پیش آزمون- پس آزمون همراه با گروه کنترل بوده است. به منظور انتخاب نمونه، ابتدا پرسشنامه اضطراب اجتماعی بین 200 نفر از دانشجویان مشغول به تحصیل در سطح دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی شهرستان نجف آباد توزیع شد. تعداد 30 نفر که نمره پرسشنامه اضطراب اجتماعی آن ها از 30 (نقطه برش) بالاتر بود، انتخاب و در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) قرار گرفتند. مداخله روان نمایشگری در 10 جلسه دوساعته در یک مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی در گروه آزمایش برگزار شد. آزمون های اضطراب اجتماعی (کانور،2000)، عزت نفس (روزنبرگ، 1965) و بهزیستی روان شناختی (ریف،1970) در هر دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون در هر دو گروه اجرا شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها، از تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد که روان نمایشگری باعث کاهش معنادار در نمرات اضطراب اجتماعی، افزایش نمرات عزت نفس و بهزیستی روانی در مرحله پس آزمون شده است (P<0/05). با توجه به اینکه روان نمایشگری یک روش التقاطی است و در آن از روش های مواجهه سازی، شناخت درمانی، جرات آموزی و عنصر هنر استفاده می شود، می تواند در کاهش اضطراب اجتماعی، افزایش عزت نفس و بهزیستی روان شناختی موثر باشد.

  کلیدواژگان: روان نمایشگری، اضطراب اجتماعی، عزت نفس، بهزیستی روان شناختی
 • مریم اخوان، مژگان حیاتی* صفحات 31-43

  هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر باورهای ارتباطی ناکارآمد و سازگاری زناشویی زنان ناسازگار بود. طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری تمام زنان واجد ویژگی تعارض و ناسازگاری زناشویی مراجعه کننده به مرکز مشاوره رازی شهر کرج در تابستان 1396 بودند. از این جامعه، 30 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل (15) جایگزین شدند. گروه آزمایش در 8 جلسه 90 دقیقه ای درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد را دریافت کردند. ابزار اندازه گیری این پژوهش شامل پرسشنامه باورهای ارتباطی (ایدلسون و اپشتاین، 1981) و پرسشنامه سازگاری زناشویی (اسپاینر، 1976) بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از روش تحلیل کوواریانس چندمتغیره توسط نرم افزار آماری spss24 استفاده شد. یافته ها نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر ابعاد باورهای ارتباطی (باور تخریب کنندگی مخالفت، باور عدم تغییرپذیری همسر، باور توقع ذهن خوانی، باور کمال گرایی جنسی و باور تفاوت های جنسیتی) و سازگاری زناشویی (رضایت زوجی، همبستگی زوجی، توافق زوجی، ابراز محبت)، تاثیر معناداری (p<0.05) داشت. همچنین مداخله انجام گرفته باعث کاهش نمره کل باورهای ارتباطی ناکارآمد و افزایش سازگاری زناشویی (p<0.05) زنان ناسازگار شد.

  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، باورهای ارتباطی ناکارآمد، سازگاری زناشویی، زنان ناسازگار
 • افسانه غلامی، خسرو رشید*، مسیب یار محمدی صفحات 44-54

  این پژوهش با هدف تهیه پروتکل آموزشی رفتار با کودکان طلاق، ویژه مادران، انجام شد. در این پژوهش آزمایشی که از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود، روش نمونه گیری از جامعه در دسترس انتخاب و پس از انتساب تصادفی آزمودنی ها به دو گروه کنترل و آزمایش، تعداد مادران طلاق 40 نفر (20 نفر گروه آزمایش، 20 نفر گروه کنترل) که دارای کودک 6-12 سال بودند را شامل می شد. برای گروه آزمایش 12 جلسه برنامه مداخله ای ویژه کودکان طلاق طی 4 هفته متوالی و سه روز در هفته برگزار شد و گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکردند. در این پژوهش از این پرسشنامه ها سود برده شد: پرسشنامه خشم اسپیلبرگ (1999)، پرسشنامه اضطراب حالت-صفت اسپیلبرگ (1989)، پرسشنامه احساس گناه کوگلر و جونز (2000)، پرسشنامه سازگاری بل (1934) و پرسشنامه جو عاطفی خانواده هیل برن (1964). برای آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل کوواریانس تک متغیره استفاده شد. بررسی نتایج نشان داد که تفاوت بین میانگین های گروه آزمایش و کنترل معنادار بود (0/001>p). بر اساس یافته های پژوهش، پروتکل آموزشی طراحی شده می تواند با تغییر مثبت رفتار مادران کودکان طلاق، باعث بهبود وضعیت روانی این کودکان شود.

  کلیدواژگان: بسته آموزشی، کودکان طلاق، مادران طلاق
 • بنفشه ترکیان، فریبا کریمی* صفحات 55-64
  هدف از این پژوهش، تعیین مدل روابط بین فضیلت و وفاداری سازمانی با بهزیستی روان شناختی و اشتیاق شغلی معلمان دوره متوسطه دوم شهر اصفهان بود که به شیوه همبستگی و از نوع مدل یابی معادلات ساختاری انجام شد. جامعه آماری پژوهش، معلمان دوره متوسطه دوم شهر اصفهان به تعداد 2234 بودند که حجم نمونه 327 نفری به روش نمونه گیری تصادفی مرحله ای از بین آن ها انتخاب شد. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه های اشتیاق شغلی (شائوفلی و همکاران، 2002)؛ بهزیستی روان شناختی (ریف، 2002)؛ فضیلت سازمانی (کامرون و همکاران، 2004) و وفاداری سازمانی (علی و الکاظمی، 2007) استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون کولموگروف اسمیرنف، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون کای اسکور و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که بین فضیلت و وفاداری سازمانی با اشتیاق شغلی و بهزیستی روان شناختی معلمان دوره متوسطه دوم شهر اصفهان رابطه مثبت معناداری وجود دارد.
  کلیدواژگان: اشتیاق شغلی، بهزیستی روان شناختی، فضیلت سازمانی، وفاداری سازمانی
 • خیرالله سربلند* صفحات 65-76

  هدف پژوهش، بررسی تاثیر سرمایه روان شناختی بر دلبستگی کاری با نقش واسطه ای توانمندسازیروان شناختیبود. پژوهش پیش رو از لحاظ هدف کاربردی است و از نظر روش، توصیفی از نوع همبستگی شمرده می شود. جامعه آماری این پژوهش همه کارکنان استانداری و فرمانداری های تابعه استان آذربایجان شرقی در سال 1396 بودند. روش نمونه گیری تصادفی ساده بوده و با استفاده از جدول گرجسی و مورگان حجم نمونه 246 به دست آمد. ابزارهای مورد استفاده پرسشنامه دلبستگی کاری (شافیلی و همکاران، 2002)، پرسشنامه سرمایه روان شناختی (لوتانز و همکاران، 2007) و پرسشنامه توانمندسازیروان شناختی (اسپریتز، 2000)، بودند. داده های جمع آوری شده در این پژوهش توسط نرم افزار SPSS18 و با استفاده از آمار و معادلات ساختاری تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد، میزان تاثیر سرمایه روان شناختی بر توانمندسازی روان شناختی (0/70)، میزان تاثیر توانمندسازی روان شناختی به عنوان متغیر میانجی بر دلبستگی کاری (0/35) و میزان تاثیر سرمایه روان شناختی بر دلبستگی کاری (0/22) می باشند و تمامی فرضیه های این پژوهش مورد تایید هستند.

  کلیدواژگان: سرمایه روان شناختی، دلبستگی کاری، توانمندسازی روان شناختی، استانداری، آذربایجان شرقی
 • سعیدالله براهویی، ناصر ناستی زایی* صفحات 77-90
  از معضلات سازمان های امروزی وجود رفتارهای ضد شهروندی سازمانی همچون کم کاری، پرخاشگری، قلدری، لجبازی و کینه توزی است. این رفتارها هم بر عملکرد سازمان ها و هم بر روابط بین شخصی و روحیه همکاری کارکنان تاثیر می گذارند. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر بیگانگی با کار در بروز رفتار ضد شهروندی سازمانی با واسطه گری فرسودگی شغلی انجام شده است. مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پژوهشی همبستگی مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. جامعه پژوهش همه مدیران و معاونان مدارس متوسطه اول و دوم شهر زاهدان در سال تحصیلی 98-1397 بودند. به شیوه نمونه گیری تصادفی- طبقه ای تعداد 252 مدیر و معاون مدارس متوسطه شهر زاهدان مورد مطالعه قرار گرفتند. برای جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه رفتارهای ضد شهروندی سازمانی (رحمانی، 1392)، فرسودگی شغلی (مسلش و جکسون، 1981) و بیگانگی با کار (اقتباس از صداقتی فرد و عبدالله زاده، 1388) استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری با کمک نرم افزار SPSS16 و لیزرل استفاده شد. یافته ها نشان داد بیگانگی با کار هم به طور مستقیم و هم به طور غیرمستقیم و با واسطه گری فرسودگی شغلی در بروز رفتارهای ضد شهروندی سازمانی اثر مثبت و معنادار دارد؛ بنابراین می توان با اقداماتی از قبیل برقراری نظام پیشنهادها، تفویض اختیار، تنوع شغلی و مشارکت دادن کارکنان در تصمیم گیری ها، ضمن کاهش بیگانگی با کار، موجب کاهش فرسودگی شغلی و رفتارهای ضد شهروندی سازمانی شد.
  کلیدواژگان: بیگانگی با کار، رفتارهای ضد شهروندی، فرسودگی شغلی، مدیران مدارس متوسطه، زاهدان
 • پوریا زندی، جلیل مرادی* صفحات 91-100

  هدف پژوهش، پیش بینی سبک تصمیم گیری مدیران تربیت بدنی بر اساس سرسختی روان شناختی و راهبردهای مقابله ای بود. نمونه آماری شامل 210 نفر از مدیران تربیت بدنی بود که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایچندمرحله ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از سه پرسشنامه سرسختی روان شناختی اهواز (کیامرثی و همکاران، 1377)، پرسشنامه راهبردهای مقابله ای (بیلینگز و موس، 1984) و پرسشنامه سبک های عمومی تصمیم گیری مدیران (اسکات و بروس، 1995) استفاده شد. داده های به دست آمده به وسیله آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره و با استفاده از نرم افزار SPSS20 تحلیل شدند. نتایج نشان داد بین سرسختی روان شناختی و سبک های تصمیم گیری و همچنین بین راهبردهای مقابله ای و سبک های تصمیم گیری مدیران به صورت کلی رابطه مثبت و معناداری به دست آمد (P<0/05)؛ اما بین سرسختی روان شناختی و راهبردهای مقابله ای به صورت کلی رابطه معناداری وجود نداشت. همچنین نتایج رگرسیون چندمتغیره نشان داد که می توان بر اساس ابعاد متغیر سرسختی روان شناختی و راهبردهای مقابله ای به صورت معناداری سبک های تصمیم گیری مدیران را پیش بینی کرد (P<0/05).

  کلیدواژگان: سرسختی روان شناختی، راهبردهای مقابله ای، سبک های تصمیم گیری و مدیران تربیت بدنی
 • حمیده محمدی نسب، پریسا سیدموسوی*، سمانه بهزادپور صفحات 101-109
  بدسرپرستی در کودکان، مشکلات رفتاری و هیجانی شدیدی را به همراه دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی هنردرمانی گروهی بیانگر بر کاهش مشکلات درونی سازی و برونی سازی کودکان بدسرپرست انجام شد. طرح پژوهش شبه آزمایشی به صورت پیش آزمون-پس آزمون با گروه آزمایش و کنترل بود. 21 نفر از کودکان مقیم در دو مرکز شبه خانواده در شهر تهران با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به شیوه تصادفی در دو گروه قرار گرفتند،11 کودک در گروه آزمایش و 10 کودک در گروه کنترل شرکت داشتند. گروه آزمایش 10 جلسه 90 دقیقه ای مداخله هنردرمانی گروهی و گروه گواه هیچ گونه مداخله ای دریافت نکرد. برای جمع آوری داده ها از فهرست رفتاری کودک آخنباخ استفاده شد. نتایج آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد آزمودنی های گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه کاهش معناداری در مشکلات درونی سازی شده شامل تحریک پذیری، اضطراب/ افسردگی، گوشه گیری و نشانه های بدنی و همچنین مشکلات برونی سازی شده شامل پرخاشگری داشتند. با توجه به یافته های پژوهش، به نظر می رسد هنردرمانی بتواند به عنوان روشی موثر و کارآمد در کاهش مشکلات رفتاری هیجانی کودکان بدسرپرست در مداخلات به کار گرفته شود.
  کلیدواژگان: هنردرمانی گروهی بیانگر، مشکلات درونی سازی، مشکلات برونی سازی، کودکان بدسرپرست
 • رضا جعفری *، محمد ستایشی، سیف الله فضل الهی صفحات 110-121

  هدف پژوهش، آزمون نقش میانجیگری خودکارآمدی تحصیلی در رابطه بین پیوند با مدرسه و اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان بود. روش تحقیق همبستگی به روش معادلات ساختاری بود. شرکت کنندگان پژوهش 181 دانش آموز پسر و دختر پایه چهارم، پنجم و ششم دبستان بودند که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایچندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پژوهش شامل پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی (سواری، 1390)، پیوند با مدرسه (رضایی شریف و همکاران، 1393) و خودکارآمدی تحصیلی (جینکس و مورگان، 1999) بود. آزمون مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم مدل پژوهش، با استفاده از روش های مدل معادلات ساختاری انجام گرفت. یافته ها نشان داد که ضریب مسیر پیوند با مدرسه به خودکارآمدی و اهمال کاری تحصیلی معنادار است، همچنین مسیر خودکارآمدی به اهمال کاری نیز معنادار بود (P<0/001). پیوند با مدرسه و اهمال کاری تحصیلی به ترتیب پیشایند و پیامد خودکارآمدی در دانش آموزان هستند (P<0/05). همچنین، یافته ها نشان داد که خودکارآمدی میانجیگر معنی دار رابطه پیوند با مدرسه به اهمال کاری تحصیلی است (P<0/05). یافته های این پژوهش می تواند برای مشاوران مدارس، روان شناسان تربیتی و معلمین در کاهش مشکلات اهمال کاری دانش آموزان کمک کننده باشد.

  کلیدواژگان: پیوند با مدرسه، خودکارآمدی، اهمال کاری تحصیلی، دانش آموزان دبستانی
 • مریم بختیاری، زهرا حاجی حیدری، مینو پوراوری، کارینه طهماسیان، زهرا غمخوارفرد* صفحات 122-132

  این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی درمان گروهی شناختی رفتاری در میزان اضطراب و همچنین خستگی پذیری کودکان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر (GAD) انجام شد. جامعه مورد نظر شامل تمامی دختران 13- 11 ساله مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر در شهر تهران بود. روش پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون دو گروهی با اندازه گیری مکرر بود. نمونه پژوهش شامل 32 نفر از دختران 13-11 ساله مبتلا به GAD بود که بر اساس ملاک های تشخیصی و آماری اختلالات روانی (DSM5) واجد ملاک های GAD باشند. افراد گروه نمونه به صورت در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (16 نفر) و کنترل (16 نفر) جایگزین شدند. درمان شامل 18 جلسه 90 دقیقه ای بود که به صورت یک جلسه در هفته و بر مبنای درمان گروهی شناختی رفتاری بر روی گروه آزمایش انجام گرفت. در این پژوهش از پرسشنامه غربال گری اختلالات هیجانی مرتبط با اضطراب دوران کودکی (SCARED؛ بیرماهر و همکاران، 1997)، پرسشنامه تجدید نظر شده اضطراب آشکار کودکان (RCMAS؛ رینولدز و ریچموند، 1978)، پرسشنامه میزان گرایش به خستگی (BPS؛ فارمر و ساندبرگ، 1986)، استفاده گردید. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از تحلیل واریانس یک راهه اندازه گیری مکرر استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد تغییرات معنی داری در اثر درمان شناختی رفتاری در میزان اضطراب افراد گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل به وجود آمده است (05/0>p).

  کلیدواژگان: اثربخشی، اختلال اضطراب فراگیر، درمان شناختی رفتاری، خستگی پذیری، دختران راهنمایی
|
 • Mansoureh Bahramipour * Pages 1-10

  The goal of this study is meta-analysis of researches about effectiveness of Triple P-Positive Parenting Program on reduction of Externalizing Disorders in children and parenting problems. This study with meta-analysis or integrating the results of different studies, determine the effect size of Triple P-Positive Parenting Program on reduction of Externalizing Disorders in children and parenting problems. For this purpose out of 12 studies,11 studies which have proper methodology were selected and meta-analysis conducted on them. The research instrument was meta-analysis checklist. This study includes 306 subjects and 11 effect sizes. The results of meta-analysis indicated high significant effect size for triple p-positive parenting program on reduction of externalizing disorders in children and parenting problems(d= 0/82, p= 0/00001). According to Cohen’s table its high effect size, and it means of intervention have proper effect.

  Keywords: Triple P-Positive Parenting Program, externalizing disorders, Parenting Problems, meta-analysis
 • Sattar Saidi, Hamzeh Ahmadian *, Majid Saffarinia Pages 11-21
  The purpose of this research was to anticipate pro-social behavior using social trust and social perspective taking. The statistical population of the study included teachers of all educational levels of Sanandaj city in 2017. in this study 425(230 women and 195 men) techers participated. They were selected based on categorical random sampling method. The participants completed the Pro-social Behavior (penner, 2002), Social Trust (saffarinia and sharif, 2009) and Social Perspective Taking (mohaghegi and et al, 2016) questionnaires. The results of regression analysis showed that three components of social perspective taking variable including perception of the views of others, putting self in the place of others and respect for differences, and two components of social trust variable including cooperative tendencies and honesty can be significantly predict pro-social personality (P≤0/05) and explain 17% of variance.
  Keywords: pro-social behavior, social trust, social perspective taking
 • Hamed Mousavi, Sayed Abbas Haghayegh * Pages 22-30

  This research aimed to determine the efficacy of Psychodrama on social anxiety, self-esteem and psychological well-being of students that met diagnosis of Social Anxiety Disorder. In first stage of sampling, questionnaire of social anxiety distributed in universities of Najafabad and students answered. In next stage, 30 students who meet diagnosis of social phobia, according to cut of point of this questionnaire(30), were selected and assigned to two experimental and control groups with 15 patients in each group. The Questionnaires of Social phobia(Kanver,2000), Self-esteem (Rozenberg,1965) and Well-being (Ryff,1970) were completed as the pretest, post-test and follow-up. The Psychodrama was conducted in 10 sessions (in 2months) in consulting center of an Azad university. Then Questionnaires were completed again. Results multivariate analysis of covariance showed that Psychodrama has been significant effect in reduction of post-test mean scores of social anxiety, self-esteem and psychological well-being (P<0.005). Psychodrama is a technical treatment(such as confrontation, asserting) could be useful to improvement of social anxiety disorder.

  Keywords: social anxiety disorder, self-esteem, Psychological well-being, psychodrama
 • Mozhgan Hayati *, Maryam Akhavan Pages 31-43

  The purpose of this study was to investigate the effectiveness of admission and commitment therapy on ineffective communication beliefs and marital adjustment of incompatible women. The research design was semi experimental design with pretest-post test with control group. The statistical population were all of women with marital conflict and marital conflicts referred to the Razi Counseling Center of Karaj in the summer of 1396. From this population, 30 subject were selected through available sampling method and placed in two experimental and control groups (15). The experimental group received acceptance and commitment treatment in eight 90-minute treatment sessions. The instrument of measurement in this study was the Communicational Beliefs Questionnaire (Idlerson and Epstein, 1981) and Marital Adjustment Questionnaire (Spinner, 1976). In order to analyze the data, multivariate analysis of covariance was used with SPSS (24). Findings showed that acceptance and commitment therapy had a significant effect on the dimensions of communication beliefs (Dissolving Opposition Belief, Invariability in Spouse, Belief in Anticipation of Mind, Belief in Sexual Perfectionism and Belief in Gender Differences) and Marital Satisfaction (Couple Satisfaction, Pair dependence, Pair Agreement, Affection) (p <0.05).

  Keywords: acceptance, commitment therapy, ineffective communication beliefs, marital adjustment, discordant women
 • Afsane Gholami, Khosro Rashid *, Mosayeb Yarmohamadi Pages 44-54

  The aim of this study was formulating a training protocol for treating with children of divorce for the mothers and examining its effect on the mothers’ behavior. In this experimental pre-test and post-test with control group research design, by use of purposive sampling method, 40 divorced women with 6-12 years old children were chosen and randomly were assigned to experimental and control groups (20 of each). After answering the questionnaires as pre-test, 12 training sessions was held for the experimental group during four continuous weeks, three days a week, while the control group received no intervention. The instruments consisted of five questionnaires: State-Trait Anger Expression Inventory (STAXI), Spielberger State-Trait Anxiety Inventory, Kogler & Jones Guilt Inventory, Bell adjustment Questionnaire, and Burn Family Emotional Condition Questionnaire. For analyzing the data, descriptive statistics such as frequency, mean, and standard deviation were used, and for testing research hypothesis covariance analysis was used. The results showed that the difference between the experimental and control group’s mean were meaningful (P<001/0). According to findings it could be concluded that the designed protocol can improve the psychological state of the children of divorce by establishing a positive change in their mother’s behavior.

  Keywords: educational package, children of the divorce, divorced mothers
 • Banafsheh Turkian, Fariba Karimi * Pages 55-64
  The aim of this study was to determine the relationship between organizational loyalty and organizational virtue with psychological well-being and Job engagement in high school teachers of Isfahan city which was conducted through correlation method and structural equation modeling. The study population consisted of 2234 high school teachers of Isfahan. Sample size was chosen 327 teachers using Multistage Sampling method. To collect information, Job engagement questionnaire of (Salanova & Schaufeli 2002); Psychological well-being questionnaire of (Reef 2002); and organizational virtue questionnaire of (Cameron et al 2004); organizational loyalty questionnaire of (Ali and Alkazemi 2007), were used. To analyze the findings, Kolmogorov-Smirnov test, Pearson correlation coefficient, chi-square test and structural equation modeling, were used. Research findings showed that there are significant positive relationships between organizational virtue and organizational loyalty with Job engagement and psychological well-being.
  Keywords: job engagement, Psychological well-being, organizational loyalty, organizational virtue
 • Kheyrollah Sarboland * Pages 65-76

  The purpose of this study was to investigate the effect of psychological capital on work attachment with the intermediate role of psychological empowerment. The forward-looking research is applied in terms of its purpose and is considered as a descriptive type of correlation in terms of method. The statistical population of this study was all employees of provincial governors and governors of East Azarbaijan province in 1396. Simple random sampling method was used. Using Karaji and Morgan table, the sample size was 246. The tools used in the Critical Care Questionnaire (Shafily et al., 2002), the Psychological Capital Questionnaire (Lutans et al., 2007) and the psychological empowerment questionnaire (Spraitze, 2000). Data were analyzed using SPSS18 software and structural equations. The results showed that, the effect of psychological capital on psychological empowerment (0.70), the effect of psychological empowerment as a mediator variable on job attachment (0.35) and the effect of psychological capital on work attachment (0.22) And all the hypotheses of this research are verified.

  Keywords: Psychological Capital, work attachment, psychological empowerment, governorate, East Azarbaijan
 • Saeed Allah Barahuyi, Naser Nastiezaie * Pages 77-90
  One predicament in present organizations is the existence of anti-citizenship behaviors such as laziness, aggression, bullying, stubbornness, intimidation, revengefulness. These behaviors affect both on organizations' performance and interpersonal relationships and employees cooperation spirit. The main goal of this research was to identify the effectof workalienation on incidentsanti-citizenship behaviors through the mediatingrole of job burnout. This study was an applied research method based on structural equation modeling. The population of the research was all the managers and assistances of the first and second high schools of Zahedan in the academic year of 2018-19. 252 principals and assistants of Zahedan high schools were studied by stratified random sampling method. To collect information, three questionnaires were used: Anti-Citizenship Behaviors (Rahmani, 2013), Job Burnout (Maslach & Jackson, 1981) and Work Alienation(adopted from Sadaghati Fard and Abdollahzadeh, 2009). For data analysis the correlation coefficient and structural equation modeling were used by SPSS16 and Lisrel. Based on the results work alienation, either directly or indirectly through mediation ofjob burnout, had a positive effect on the appearing anti-citizenship behaviors. Therefore, measures such as establishing a system of suggestions, delegation of authority, diversity job and contributing employees to decision-making, while reducing work alienation, could reduce job burnout and anti- citizenship behaviors.
  Keywords: work alienation, anti-citizenship behaviors, job burnout, principals of high schools, Zahedan
 • Pourya Zandi, Jalil Moradi * Pages 91-100

  This study aimed to predict the decision-making style based on psychological hardiness and coping strategies in physical education managers. The sample consisted of 210 physical education managers, that selected by random Multi-stage cluster sampling method. Data gathered by 3 questionnaires Ahvaz psychological hardiness questionnaire (Kiamarsi et al, 1998), coping strategies questionnaire (Billings & Moss, 1984) and public decision-making styles questionnaire (Scott and Bruce, 1995). The data were analyzed by Pearson correlation test and multivariate regression using SPSS software version 20. The results showed that there was a positive and significant relationship between psychological hardiness and decision-making styles, as well as coping strategies and decision making styles of managers in general (P <0.05). But there were no significant relationship between psychological hardiness and coping strategies in general. The results of multivariate regression showed that we can predict decision-making in managers based on the psychological hardiness and coping styles variables (P <0.05).

  Keywords: psychological hardiness, Coping Strategies, Decision-Making Styles, Physical Education Managers
 • Hamideh Mohammadi Nasab, Parisa Seyed Mousavi *, Samaneh Behzadpoor Pages 101-109
  Poor caregiver in children associate with severs behavioral and emotional problems. Current study investigates the effectiveness of art therapy on externalized and internalized problems in children with poor caregiver. This research is a quasi-experimental study with pre and post- tests. The 21 subjects were selected from two family canters in Tehran. They were assigned randomly to the control and experimental groups. Art therapy was conducted with the experimental group during 10 sessions (90 min for each session per week) and the control group did not receive any interventions. Then the Child behavior checklist questionnaire (Achenbach) was administered at post-test and pretest in two groups. Statistical analysis was conducted by using the analysis of variance. The results of analysis of covariance showed that there is a significant decrease in internalizing problems including; irritability, anxiety/depression, isolation and physical symptoms, and externalizing problems such as; aggression in experimental groups (p<0.05). Regarding the findings of present research, it seems that art therapy can be utilized as an effective and efficient therapeutic intervention to diminish the behavioral and emotional problems in children with poor caregiver.
  Keywords: art therapy, behavioral, emotional problems, poor caregiver
 • Reza Jafariharandi *, Siffollahe Fazlollahighomeshi, Mohammad Setayeshi Pages 110-121

  The aim of this study was to examine the structural relationship of school bonding and academic procrastination with the mediating role of the self-efficacy in students. The participants included 183 fourth, fifth and sixth grad elementary school male and female students that were chose by multistage cluster sampling method. Academic Procrastination Scale, (Savari 1390) with, School Bonding Scale (Rezaisharif and collogue, 1394) and Academic Self-Efficacy Scale (Morgan-Jinks, 1999 were administered). Structural equation modeling (SEM) and Bootstrap tests were conducted to explore direct and indirect pathways of study’s model respectively. Results showed that school bonding with academic procrastination and self-efficacy have direct and significant relationship (P<0.001). School bonding and academic procrastination are antecedents and consequences of self-efficacy in students respectively (P<0.001). The results indicated that self-efficacy has a significant mediating role on the relationship between school bonding and academic procrastination (p<0.05). The findings of this study could help school counselors, education psychologist, and teachers to reduce student’s procrastination problems.

  Keywords: school bonding, academic self-efficacy, Academic Procrastination, Primary School Students
 • Zahra Ghamkharfard *, Maryam Bakhtiari, Zahra Hajiheidari, Minoo Pouravari, Karineh Tahmasian Pages 122-132

  This study was carried out to investigate the effectiveness of group cognitive behavioral therapy in anxiety and boredom proneness in children who suffer from general anxiety disorder (GAD). The Statistical population included all of the girls who suffer GAD in Tehran (aged 11-13 years). The research method was two-group pretest-posttest design with repeated measure. The sample included 32 middle school girls who had major diagnosis of GAD based on DSM5. The samples were selected by available sampling and assigned to two groups (one experimental and one control group) by randomized allocation. The experimental group received group cognitive behavioral therapy in 18 sessions and one time in a week, with duration of 90 minutes. The scales were used in this study included of Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders (SCARED), Revised Children's Manifest Anxiety Scale (RCMAS), and Boredom Proneness Scale (BPS). One way ANOVA repeated measure was used for data analysis. The results of the study showed the effectiveness of group cognitive behavioral therapy on anxiety reduction (p<0/05).

  Keywords: variation, generalized anxiety disorder, group cognitive behavioral therapy, boredom proneness, middle school girls