فهرست مطالب

راهبردهای توسعه روستایی - سال ششم شماره 1 (بهار 1398)
 • سال ششم شماره 1 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/01/22
 • تعداد عناوین: 8
|
 • افسانه احمدی*، حسن لنگرودی، وحید ریاحی، حمید جلالیان صفحات 3-19

  رویکرد معیشت پایدار یکی از رویکردهای تحلیلی جدید در زمینه توسعه روستایی است که در سال های اخیر به منظور توسعه روستایی و کاهش فقر مورد توجه قرار گرفته است. هدف این پژوهش تحلیل وضعیت پایداری معیشت روستاییان در شهرستان سقز می باشد. برای مشخص نمودن روستاهای مورد مطالعه ابتدا روستاها به 5 گروه جمعیتی تقسیم شدند و سپس بر اساس فراوانی روستاها در هر طبقه جمعیتی تعداد روستاهای هر طبقه مشخص گردید که در مجموع تعداد 28 روستا به عنوان نمونه انتخاب شد. با استفاده فرمول کوکران 308 خانوار به عنوان حجم نمونه تحقیق انتخاب گردید و بوسیله آنها پرسشنامه تکمیل گردید. نتایج حاصل از یافته های توصیفی و آزمون T تک نمونه ای نشان می دهد که وضعیت پایداری معیشت در همه ابعاد معیشت پایدار در سطح منطقه مورد مطالعه پایین می-باشد. همچنین نتایج حاصل از آزمون همبستگی و رگرسیون نشان می دهد که رابطه مستقیم و معناداری میان مولفه های معیشت پایدار وجود دارد و از میان این مولفه ها دارایی های اقتصادی و فیزیکی تاثیر بیشتری بر معیشت پایدار ساکنان دارد. همچنین نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس و آزمون توکی نشان می دهد که تفاوت معناداری میان بخش های شهرستان سقز به لحاظ پایداری معیشت وجود دارد و بخش مرکزی به لحاظ پایداری معیشت وضعیت مناسب تری نسبت به سایر بخش ها دارد.

  کلیدواژگان: معیشت روستایی، معیشت پایدار روستایی، دارایی های معیشت پایدار روستایی، شهرستان سقز، استان کردستان
 • وکیل حیدری ساربان*، علی مجنونی صفحات 21-36

  با توجه به اهمیت حفظ و نگهداری از محیط زیست روستاهای گردشگرپذیر، پژوهش حاضر با هدف اصلی بررسی نقش توسعه گردشگری در ارتقای دانش زیست محیطی در روستاهای گردشگرپذیر منطقه ی گردشگری قلعه چایی شهرستان عجب شیر صورت گرفته است. تحقیق ازلحاظ هدف، کاربردی، ازلحاظ ماهیت، توصیفی و نیز از نوع علی و تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق را روستاییان ساکن 9 روستای این محور تشکیل داده است. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و بر اساس فرمول کوکران، تعداد نمونه 370 نفر به دست آمد. روایی صوری پرسش نامه توسط متخصصان مورد تایید قرار گرفت. با استفاده از فرمول ویژه کرونباخ آلفا، پایایی پرسش نامه تحقیق 887/0 به دست آمد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون آماری همبستگی اسپیرمن و آزمون رگرسیون چندمتغیر و تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار PLS استفاده شد. اولویت بندی روستاهای با استفاده از مدل های پرومته، ویکور، ANP و کپلند استفاده شده است. نتایج یافته های پژوهش در ارتباط با آگاهی های زیست محیطی نشان می دهد که تمامی متغیرهای حفاظت از تعادل اکولوژیکی روستا، حفاظت از پوشش گیاهی و جانوری، مقابله با خشک سالی، عدم آلودگی صوتی، حفاظت از منابع آبی و خاکی، استفاده از کشاورزی ارگانیک، کاهش استفاده از سوخت های فسیلی، دفن اصولی زباله ها، عدم استفاده از زباله های تجدیدناپذیر، مدیریت بحران زیستی و احیا و بازسازی محیط آسیب دیده رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین بر اساس نتایج مدل های چند شاخصه روستای تپیک دره دارای بالاترین اولویت و روستای قوزلجه دارای کمترین اولویت از نظر دانش زیست محیطی روستائیان بوده است. درنهایت، با توجه به نتیجه پژوهش پیشنهاد می شود که از کارکردهای گردشگری روستایی در حفاظت از محیط زیست محلی به کار گرفته شود.

  کلیدواژگان: گردشگری روستایی، دانش زیست محیطی، قلعه چایی
 • وحید ریاحی، فرح فتحی زاده* صفحات 37-49

  روستاهای الحاقی به کلانشهرها با آلودگی زیست محیطی متعددی مواجه اند. یکی از شایع ترین این آلودگی ها که از اهمیت بالایی برخوردار است آلودگی های مربوط به خاک، زباله و... می باشد. بر این اساس مقاله حاضر به تحلیل آلودگی های زیست محیطی روستاهای الحاقی شهر مشهد می پردازد. روش تحقیق حاضر توصیفی- تحلیل بوده و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزارهای ArcGIS و GeoDa استفاده شده است. جهت بررسی توزیع فضایی بیماری سالک از ضریب موران و آماره عمومی G استفاده شده و همچنین از شاخص دومتغیره موران برای سنجش خودهمبستگی بیماری سالک در اثر آلودگی های زیست محیطی استفاده شده است. جامعه آماری 10 روستای مستحیل شده به شهر مشهد هستند، نمونه ها را با استفاده از آمار شبکه بهداشت به دست آوردیم. در بین روستاهای مطالعه شده نرخ روستای سیس آباد با 2190 مورد ابتلا به بیماری، بیشترین سالک را داشته است. نتایج نشان می دهد که توزیع فضایی بیماری سالک در شهر مشهد به صورت خوشه ایاست و آماره G 5/0 به دست آمده است. در ارتباط با تحلیل خودهمبستگی فضایی بیماری سالک و آلودگی های زیست محیطی، توزیع فضایی به دست آمده از نوع خوشه ایمی باشد و ضریب موران دومتغیره 68/0 به دست آمد که بیانگر این است که بیماری سالک در مکان هایی که آلودگی زیست محیطی بالایی دارند، بیشتر است. نتایج تحقیق نشان می دهد از آنجایی که روستاهای ادغام شده در شهر مشهد بیشتر در اطراف کشف رود قرار دارند و جهت شیب مشهد نیز به سمت این رودخانه می باشد، لذا بیشترین میزان آلودگی های زیست محیطی در روستاهای مستحیل شده وجود دارد که باعث مبتلا شدن ساکنان این مناطق به بیماری سالک شده است.

  کلیدواژگان: روستاهای الحاقی، سالک، محیط زیست روستا، آلودگی زیست محیطی
 • بهرام ایمانی*، بهروز فتحی صفحات 51-62

  انتخاب دهیار به عنوان مدیریت نوین روستایی را می توان به عنوان نقطه ی عطفی در تاریخ مدیریت روستایی به شمار آورد. دهیاری ها از بدو تشکیل تاکنون با استفاده از همیاری و مشارکت مردم و کمک های دولتی به منظور رفع نیازمندی های عمومی، بهبود و نظافت محیط، حفظ و نگهداری و بهره برداری از زیر ساخت ها و غیره اقدام کرده اند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی کارکرد دهیاری ها در چهارچوب حکمروایی شایسته از دیدگاه ساکنان روستاهای بخش مرکزی شهرستان اردبیل است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش 34 روستای دارای دهیاری با جمعیت 28199و 8151 خانوار است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 367 نفر برآورد گردید. پراکندگی تعداد نمونه ها در روستاها متناسب با جمعیت آنها توزیع گردید و انتخاب نمونه ها در روستاها به صورت تصادفی سیستماتیک بوده است. به منظور ارزیابی عملکرد دهیاران از هشت شاخص حکمروایی خوب(مشارکت، قانونمندی، پاسخ گویی، مسئولیت پذیری، عدالت محوری، توافق جمعی، شفافیت، کارآیی و اثربخشی) در قالب 60گویه استفاده گردید. پرسشنامه با پرسش های بسته در قالب طیف پنج گزینه ای لیکرت طراحی گردید. روایی صوری پرسشنامه به وسیله پانل اساتید متخصص تایید قرار گرفت. میزان پایایی کل پرسشنامه بر اساس آلفای کرونباخ 784/0 بدست آمد. نتایج آزمون t تک نمونه ای با میانگین 07/2 نشان داد حکمروایی شایسته روستاهای بخش مرکزی اردبیل پایین تر از حد متوسط است. نتایج نشان می دهد که کارکرد دهیاری ها بر اساس حکمروایی شایسته از دیدگاه ساکنین روستاهای بخش مرکزی اردبیل کمتر از حد متوسط ارزیابی می شود و در شرایط مطلوبی نیست.

  کلیدواژگان: دهیاری، مدیریت روستایی، حکمروایی، حکمروایی شایسته، حکمروایی روستایی
 • فاطمه باباذکری، مهدی نوری پور*، زینب شریفی صفحات 63-73

  امروزه جایگاه تولید گیاهان دارویی در سلامت جامعه و ارزش گیاهان دارویی و معطر بر کسی پوشیده نیست. محصولات جنگلی، مرتعی و گیاهان دارویی و صنعتی علاوه بر این که نقش خاصی در اقتصاد داخلی دارند، می توانند تاثیر به سزایی در صادرات غیر نفتی نیز داشته باشند. بیان این نکته حائز اهمیت است که استان کهگیلویه و بویر احمد دارای آب و هوای مناسب و متنوعی است که می تواند یکی از مناطق مستعد کشت و تولید گیاهان دارویی باشد.از این رو این پژوهش به منظور بررسی و شناسایی نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و چالش های کشت و تولید گیاهان دارویی در استان کهگیلویه و بویر احمد انجام گرفت. برای این منظور، از روش تحلیل مربوطه (سوات) استفاده شد و سرانجام، با استفاده از ماتریس سوات راهبردهایی جهت بهبود شرایط توسعه ی این صنعت در منظقه مورد مطالعه ارائه گردید. شرح بیشتر و دقیق تر یافته ها از جمله راهبردهای مورد نظر در متن مقاله ارایه شده است

  کلیدواژگان: راهبردهای تدافعی، راهبردهای بازنگری، زردبند، نمونه گیری گلوله برفی
 • مهدی چرمچیان لنگرودی*، حسین رحیم زاده صفحات 75-87

  به منظور جلب مشارکت ساکنان یک حوزه آبخیز برای شرکت در طرح های آبخیزداری، عوامل تاثیرگذار باید مورد توجه قرار گیرد. تحقیق حاضر به منظور بررسی نقش نگرش روستائیان نسبت به طرح های آبخیزداری بر مشارکت آنها (مطالعه موردی حوزه آبخیز سعیدآباد کیاسر)صورت گرفته است. مطالعه حاضر از نوع تحقیقات کاربردی بوده که به روش همبستگی- توصیفی انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق حاضر را تمامی سرپرستان خانوار حوزه آبخیز سعیدآباد)343(N=تشکیل داده اند. اندازه نمونه به وسیله فرمول کوکران محاسبه گردید. تعداد 157 نفر برای انجام تحقیق انتخاب شدند. نمونه ها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده گردید که روایی آن توسط اساتید فن و صاحب نظران تایید شد. مقدار آلفا کرونباخ محاسبه شده بین 75/0 تا 89/0 بود. میانگین تعداد دفعات شرکت در دوره های آموزشی 1 بار بوده است. میانگین میزان مشارکت پاسخگویان در طرح های آبخیزداری و نگرش روستائیان نسبت به طرح های آبخیزداری در حد زیاد بودند. نتایج بدست آمده از تحلیل رگرسیون نشان داد که 29 درصد واریانس مشارکت به وسیله نگرش تبیین گردید. با توجه به نتایج به دست آمده از تحقیق، توصیه می گردد با برنامه ریزی دقیق و ایجاد نگرش مطلوب در روستاییان می توان از مشارکت آنها در طراحی و تدوین، اجرا و ارزشیابی طرح های آبخیزداری استفاده نمود.

  کلیدواژگان: برنامه آموزشی، توسعه، روستا، مشوق
 • فرزانه کلاتی مقدم، تکتم محتشمی*، بهادر بذرافشان مقدم صفحات 89-97

  بهینه سازی حمل و نقل محصولات کشاورزی، نقش مهمی در کاهش هزینه های تولید و قیمت تمام شده ی آن ها داشته و به کاهش حاشیه بازاری موجود در بازار این محصولات کمک می نماید. استان خراسان رضوی یکی از استان های مهم کشور در تولید محصولات باغی از جمله صیفی جات محسوب می شود. با توجه به گستره تولید محصولات باغی در سطح استان، انتقال آن مستلزم وجود یک شبکه انتقال کارا، به منظور افزایش بهره وری ماشین آلات و کاهش هزینه های مرتبط با آن است. هدف از مطالعه حاضر طراحی یک شبکه بهینه برای حمل و نقل این محصولات، از مناطق تولیدی در استان تا مراکز نگهداری و در نهایت مناطق مصرفی برپایه اطلاعات سال 96-1395 می باشد. برای این منظور از الگوهای برنامه-ریزی ریاضی حمل و نقل بهره گرفته شده که دارای 45 نقطه مبدا و 49 نقطه مقصد و تعدادی نقاط میانی شامل انبار و سردخانه می باشد. نتایج مطالعه نشان داد در صورتی که از مسیرهای بهینه که مدل ارائه داده است استفاده شود، حدود 51/22 درصد هزینه های حمل و نقل کاهش خواهد یافت. در انتها به منظور تحلیل حساسیت الگو، دو سناریو با انحراف از مدل بهینه حل گردید که نتایج آن نشان داد افزایش تقاضای محصولات باغی باعث افزایش هزینه های حمل و نقل و افزایش میزان تولید؛ و افزایش ظرفیت ماشین آلات منجر به کاهش هزینه های حمل و نقل خواهد شد.

  کلیدواژگان: الگوی بهینه، برنامه ریزی ریاضی، مسیر بهینه، الگوی حمل و نقل
 • فرحناز اکبراقلی* صفحات 99-108

  حمایت از زنان روستایی به عنوان تولیدکنندگان علاوه بر مادران و مدیران خانواده مورد نظر است. در نواحی روستایی، زنان در تمامی فعالیت های مختلف حضور فعال داشته اند اما نقش تولیدی زنان در دهه های اخیر کم رنگ شده است. در برخی از مناطق روستایی ایران از جمله جامعه آماری این پژوهش یعنی روستاهای بخش زبرخان شهرستان نیشابور با کاهش نقش فعالیت های تولیدی زنان به ویژه صنایع دستی مواجه شده است. لذا پژوهش حاضر بر آن است تا کاهش سطح فعالیت و مشارکت زنان را واکاوی نماید. بر این اساس 111 نمونه از زنان شاغل به صنایع دستی در جامعه مورد مطالعه انتخاب و با آمار توصیفی و استنباطی مورد آزمون قرار گرفتند. در سطح استنباطی برای آزمون فرض ها از کلموگروف اسمیرنوف و T-Test تک نمونه ای و به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید. آزمون پارامتری T تک نمونه ای نشان داد که صنایع دستی روستایی در متنوع سازی فعالیت های اقتصادی و سطح فعالیت تولیدی و مشارکت زنان نقش دارد و کاهش نقش این صنایع در منطقه مورد مطالعه سبب کاهش درآمد خانوارهای روستایی و در نتیحه مهاجرت آنان شده است. برای مقابله با کاهش نقش صنایع دستی در منطقه پیشنهاد می گردد با آشنایی زنان روستایی با شیوه های نوین تولید، کاربردی کردن دانش زنان هنرمند روستایی و بالا بردن اعتبارات مربوط به آموزش و بیمه کردن صنعتگران زن روستایی نه نتها سبب توسعه صنایع روستایی بلکه موجب تقویت و مشارکت بیشتر زنان روستایی در تولید گردید.

  کلیدواژگان: کاهش نقش تولیدی، زنان روستایی، شهرستان نیشابور
|
 • Afsaneh Ahmadi *, Hasan Motieee, Vahied Riyahi, Hamid Halalian Pages 3-19

  Sustainable Livelihoods is one of the new analytical approaches to rural development that has been considered in recent years for rural development and poverty alleviation. The purpose of this study is to analyze the stability of rural livelihood in Saqez city. In order to determine the villages studied, villages were first divided into 5 groups of population and then, based on the number of villages in each population class, the number of villages in each class was determined. In total, 30 villages were selected as samples. Using the Cochran formula, 300 families were selected as the sample size and completed the questionnaire. The results of descriptive findings and one-sample T-test show that the sustainability of livelihood in all aspects of sustainable livelihoods is low in the study area. Also, the results of correlation and regression analysis show that there is a direct and meaningful relationship between the components of sustainable livelihoods, and among these components, economic and physical assets have an impact on the sustainable livelihoods of the residents. Also, the results of ANOVA and Tukey's test show that there is a significant difference between the departments of Saqez City in terms of sustainability of livelihood and the central section in terms of livelihoods sustainability has a more favorable situation to other sectors.

  Keywords: rural livelihoods, Rural sustainable livelihoods, Saqez City, Kurdistan province
 • Vakil Heidari Sarban *, Ali Majnoni Pages 21-36

  Considering the importance of preserving the environment of tourist villages, the present study aimed to investigate the role of tourism development in promoting environmental knowledge in the villages of the Qhale Chaei touristic road of Ajbashir. The research is in terms of purpose, developmental, in nature, descriptive and also causal and analytical. The statistical population of the study is resident villages of nine villages of this road. Using a simple random sampling method, 370 people were selected based on Cochran formula. The factual validity of the questionnaire was confirmed by experts. Using the Cronbach Alpha Special Formula, the reliability of the research questionnaire was 0/887. For data analysis, Pearson correlation test and multivariate regression test and path analysis using PLS software were used. Prioritization of villages using Promethee, Vicore, ANP and Kaplend models has been used. The results of the research in relation to environmental awareness show that all variables of ecological balance protection of the village, vegetation and animal protection, drought control, noise pollution, water and soil conservation, use of organic farming, reduction of fuel use There is a significant relationship between fossil fuels, the principle of landfill of wastes, the non-use of non-renewable waste, the management of biological crisis and the restoration and restoration of damaged environment. Also, based on the results of multi-attribute models, Tapic Dare village has the highest priority and the village of Qozelga has the least priority in terms of environmental knowledge of villagers. Finally, according to the research findings, it is suggested that use of rural tourism functions in environmental protection

  Keywords: Rural tourism, environmental knowledge, Qhale Chaei
 • Vahid Riyahi, Farah Fathizadeh * Pages 37-49

  Annexed villages to metropolises face numerous environmental contaminations. One of the most common contaminations that is of great importance is pollution of soil, waste and .... Accordingly, the present paper analyzes the environmental contaminations of the annexed villages to Mashhad. The research method is descriptive-analytic and ArcGIS and GeoDa software are used for analyzing information. Moran's I and General G-Statistic was used for investigating the spatial distribution of the leishmaniosis, and to measure the spatial autocorrelation of leishmaniosis resulting from environmental contamination, bivariate Moran's I was used. The statistical population consists of 10 annexed villages to Mashhad. We obtained the samples from the statistics of Health Network. Among the studied villages, Cis-Abad village had the highest rate of disease with 2190 cases. The results show that the spatial distribution of leishmaniosis in Mashhad is clustered and G-Statistic is 0.5. In relation to spatial autocorrelation of and environmental contaminations, the obtained spatial distribution was cluster type and, bivariate Moran's I was 0. 68, which indicates that places on which environmental pollution is high are more likely to develop leishmaniosis disease. The results show that since the merged villages in Mashhad are more widely located around the Kashaf Rood river and the direction of the slope of Mashhad is towards this river, the most environmental pollution exist in the merged villages which has resulted in leishmaniosis disease for the inhabitants of these areas.

  Keywords: Annexed villages, rural environment, Environmental pollution, Cutaneous leishmaniasis
 • Bahram Imani *, Behroz Fathi Pages 51-62

  Village’s managers’ selection as a new rural management can be considered as a turning point in the history of rural management From the beginning, the village management have been using cooperation, people's participation, government grants to resolve the public needs, improve and clean the environment, maintaining and exploiting infrastructure, to do their activities. The purpose of the present research is to investigate the functioning of the organizations in a proper governance framework from the point of view of the residents of the villages of the central part of Ardabil city.The present research is practical in terms of its purpose and the descriptive-analytical in nature. The statistical population of this study is 34 villages with a population of 28199 and 8151 families. The sample size was estimated at 380 people based on the Cochran formula. The dispersion of samples' numbers in the villages was distributed based on their populations and the selection of samples in rural areas has been systematically random. In order to analyze of the village’s managers, eight indicators (Participation, legitimacy, accountability, accountability, pivotal justice, collective agreement, transparency, efficiency and effectiveness) were used in 60 items. The questionnaire was designed with closed questions in the form of the five-choice Likert scale. The formal validity of the questionnaire was confirmed by a panel of expert professors. The reliability of the questionnaire was 0.784 based on Cronbach's alpha. The results of one-sample t-test with a mean of 2.07 showed that the proper governance of the villages of the central ardabil villages was lower than the average. The results show of the work of the governors is less than the average according to the proper rule of the residents of villages in the central part of Ardebil and is not in desirable conditions.

  Keywords: Village manager, Rural management, governor, Good Governor, Rural Governor
 • Fatemeh Babazekri, Zeinab Sharifi Pages 63-73

  Nowadays, the place of production of medicinal plants in the health of the community and the value of medicinal and aromatic plants are not covered by anyone. Forestry, pasture and medicinal and industrial plants not only have a particular role in the domestic economy, but also have a significant impact on non-oil exports. It is important to note that Kohgiluyeh and Boyer Ahmad province has a diverse and appropriate climate that can be one of the most capable areas for the cultivation and production of medicinal plants. Therefore, this study aimed at investigating and identifying strengths, weaknesses, opportunities and challenges of the cultivation and production of medicinal plants in Kohgiluyeh and Boyer Ahmad province. SWOT method was used for this purpose and finally, using SWOT matrix, strategies were provided to improve the development conditions of this industry.More detailed findings especially about the supposed strategies are presented in the body of the paper

  Keywords: WT strategies, WO strategies, Zardband, Snowball Sampling
 • Mehdi Charmchian Langerodi *, Hossien Rahimzadeh Pages 75-87

  In order to participate in the watershed plans, the effective factors should be considered. The study aimed at investigating the role of villagers' attitudes to watershed plans on their participation (Case study: Saeed abad Kiasar Watershed). This study is a practical research that do in the form of correlation-descriptive method. Statistical population comprised head of families (N= 343) from saeedabad watershed basin. The sample size was calculated using the Cochran formula in an attempt to recruit 157 individuals as prospective participants. The stratified random sampling was employed in this study. A questionnaire was used to collect data; its validity was confirmed by experts and scholars. Cronbach's alpha was reported between 0.75-0.89 for the questionnaire. The average number of times in training courses has been 1 times. The average participation of villagers in watershed plans and attitude were at a high level. The regression analysis showed that 29 percent participation variance was explained by attitude. According to the achieved results of the research, It is recommended that by carefully planning and creating a favorable attitude in villagers, their participation in the design, implementation and evaluation of watershed plans can be used.

  Keywords: Training program, Development, Rural, incentive
 • Toktam Mohtashami * Pages 89-97

  Optimizing the transportation of agricultural products plays an important role in reducing production costs and helps reduce the market margin of these products. Khorasan Razavi province is one of the major provinces of country in the production of vegetables. Due to the wide range of vegetables produced in the province, an efficient transportation network is required in order to increase the productivity of machinery and reduce the associated costs. The aim of the present study is to design an optimal network for transporting these products from production areas in the province to maintenance centers and ultimate consumption areas in year 2016. To this end, the mathematical programming models of transportation have been used. Based on this, a combined transportation was designed that has 45 origin notes and 49 destination notes and a number of mid-nodes including warehouse and refrigerator. The results of the study showed that approximately 22.51% of the shipping costs would be reduced if the optimal routes provided by the model were used. Finally, in order to analyze the susceptibility of the model, two scenarios with the deviations from the optimal model were solved that results indicated that increasing demand for vegetables will increase transportation costs, while increase in production and capacity of machinery will reduce shipping costs.

  Keywords: mathematical programming, Optimal model, optimal route, Transportation route
 • farahnaz akbar ogli* Pages 99-108

  Supporting rural women as producers in addition to mothers and family managers. I n rural areas, women have been active in all activities, but women's productive role has become diminished in recent decades. In some rural areas of Iran, including the statistical population of this study, the villages of Zaborkhan district of Neishabour city have been faced with decreasing the role of women's productive activities, especially handicrafts. Therefore, the present study aims to reduce the level of activity and participation of women. Accordingly, 111 samples of women employed in handicrafts were selected and analyzed by descriptive and inferential statistics. At the inferior level, one sample of the Kolmogorov-Smirnov test and T-test were used to test the assumptions. To determine the reliability of the test, Cronbach's alpha method was used. A single-sample parametric T test showed that rural handicrafts play a role in diversifying economic activities and the level of productive activity and participation of women, and reducing the role of these industries in the studied area has reduced the income of rural households as a result of their migration. To counteract the decline in the role of handicrafts in the region, rural women's familiarity with modern production methods, the application of women's knowledge of rural artists, and the raising of credits for training and insurance for rural women's artisans, not only contribute to the development of rural industries but also boost And the greater participation of rural women in production.

  Keywords: Female villagers, Decreasing the productive role, Neishabour Counties