فهرست مطالب

جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای) - سال نهم شماره 3 (تابستان 1398)
 • سال نهم شماره 3 (تابستان 1398)
 • جلد اول
 • تاریخ انتشار: 1398/06/01
 • تعداد عناوین: 22
|
 • پانته آابوذری، یوسفعلی زیاری* صفحات 335-349

  رویکرد بازآفرینی شهری در پاسخ به عدم توجه به جنبه های اجتماعی و به طور اخص مشارکت شهروندان در طرح های ساماندهی بافت فرسوده و تاکید صرف بر جنبه های اقتصادی و کالبدی که منجر به شکست این طرح ها بوده مطرح شده است. توجه به مشارکت به عنوان یک رکن اصلی در بازآفرینی شهری، نظر پژوهشگران را به سمت عوامل موثر در ارتقای مشارکت جلب کرده است. طبق مطالعات عامل سرمایه اجتماعی به عنوان یک مولفه موثر در میزان مشارکت شهروندان در طرح های بهسازی نوسازی مطرح است و این مولفه را به یک مولفه دارای اهمیت در رویکرد بازآفرینی تبدیل کرده است. هدف مقاله حاضر تحلیل نقش سرمایه اجتماعی در مشارکت پذیری در طرح های ساماندهی بافت فرسوده با رویکرد بازآفرینی شهری می باشد. روش مورد استفاده در این مقاله توصیفی-پیمایشی و جامعه آماری شامل ساکنین منطقه 12 شهر تهران بوده و به منظور آزمون فرضیه ها از روش همبستگی پیرسون و مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین شاخص های سرمایه اجتماعی و مشارکت پذیری رابطه معنادار و مثبت وجود دارد و سرمایه اجتماعی 67 درصد از واریانس تغییرات مشارکت پذیری در طرح ها را تبیین می کند. مدل پژوهش نیز از برازش مناسبی برخوردار بوده و انطباق مطلوبی بین مدل ساختاری شده با داده های تجربی فراهم گردیده است.

  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، بازآفرینی، بافت فرسوده شهری، منطقه 12 شهر تهران
 • فرزاد اناری، ناصر اقبالی*، رضا مویدفر صفحات 351-364

  شبکه معابر ارتباطی از مهمترین عناصرساختار کالبدی شهربه ویژه بعدتاب آوری معیاری برای سنجش میزان توانایی نظام شهری برای جذب تغییرات وسازمان دهی مجدد تغییرات حاصل از اختلالات، پایداری شهر و ظرفیت سازی می باشد. حوزه شرقی شهرتهران همواره درمعرض خطرات شدید احتمالی ناشی از بحران های طبیعی و انسان ساخت می باشد..هدف پژوهش،تحلیل وارزیابی متغیرهای موثربر ارتقای تاب آوری، تشخیص وتفکیک عوامل اثرگذار برآسیب پذیری وکاهش تلفات و خسارات ناشی از بروز بحران دربرابربحران های طبیعی وانسان ساخت در شبکه معابرشهری ناشی از زلزله در حوزه شرقی تهران است. روش این پژوهش از نظر هدف کاربردی و مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی است. داده های مورد مطالعه با استفاده از منابع کتابخانه ای و همچنین بررسی های پیمایشی و میدانی به دست آمده است.برای تحلیل داده ها ازتکنیک و مدلAHP، با استفاده از نرم افزار Expert choice وGIS بهره گرفته شده است.نتایج نشان می دهدکه: با بکارگیری هفت معیار در دو طبقه کلان با توجه به تراکم جمعیتی و انسداد معابر منطقه 13،بیشترین آسیب پذیری معابر را بزرگراه امام علی و بسیج و محورهای منتهی به آنها، براساس الگوی سفر ساکنین شبکه ارتباطی بخش شمالی حوزه مناطق 4 و 8 با تاکید بر بزرگراه همت و امام علی بیشترین انسداد،معابر با توجه به درجه محصوریت مرتبط به مناطق 14،13 و 15،شناسایی ظرفیت های اجتماعی ساکنین مربوط به منطقه 15،فرسودگی کالبدی مناطق 14،13و15، ومولفه تراکم ساختمانی مناطق 8 و 13بیشترین آسیب پذیری را در زمان حوادث و بحران ها خواهند داشت.

  کلیدواژگان: تاب آوری، شبکه معابر، بحران طبیعی، خطرپذیری، تهران
 • علی بربار، باقر مرسل*، علی فهیمی نژاد، سیدمصطفی طیبی ثانی صفحات 365-374
  پژوهش حاضر در پی بررسی فعالیت های تفریحی ورزشی فراغتی، درگیری فراغتی، عادات فراغتی شهروندان شهر مشهد و تاثیر آن بر انگیزه و رفتار گردشگری آنها در ایام تعطیل بود. روش تحقیق تحلیلی و همبستگی است. جامعه آماری، زنان و مردان بالای 18 سال ساکن در شهر مشهد (102/423/2 نفر) بود. 600 نفر به طور تصادفی خوشه ایچندمرحله ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. نرخ بازگشت پرسش نامه 79/0 بود. جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه های مشارکت در فعالیت های تفریحی - ورزشی فراغتی، پرسش نامه درگیری فراغتی، پرسش نامه عادت فراغتی، پرسش نامه انگیزه گردشگری در ایام تعطیل و پرسش نامه رفتار گردشگری در ایام تعطیل استفاده شد. از آمار توصیفی، کلموگروف- اسمیرنف، همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی تاییدی، آلفای کرونباخ و آزمون معادلات ساختاری استفاده گردید. تحلیل ها در نرم افزار spss22 و liserel8.8 انجام شد. درگیری فراغتی در فعالیت های تفریحی ورزشی بر عادت فراغتی شهروندان شهر مشهد در طول ایام تعطیل تاثیر معناداری داشت. عادت فراغتی در فعالیت های تفریحی ورزشی بر انگیزه گردشگری شهروندان شهر مشهد در طول ایام تعطیل تاثیر معناداری نداشت. درگیری فراغتی در فعالیت های تفریحی ورزشی بر انگیزه گردشگری شهروندان شهر مشهد در طول ایام تعطیل تاثیر معناداری داشت. عادت فراغتی در فعالیت های تفریحی ورزشی بر رفتار گردشگری شهروندان شهر مشهد در طول ایام تعطیل تاثیر معناداری داشت. درگیری فراغتی در فعالیت های تفریحی ورزشی بر رفتار گردشگری شهروندان شهر مشهد در طول ایام تعطیل تاثیر معناداری نداشت. انگیزه گردشگری بر رفتار گردشگری شهروندان شهر مشهد در طول ایام تعطیل تاثیر معناداری نداشت.
  کلیدواژگان: درگیری فراغتی، عادت فراغتی، انگیزه گردشگری، رفتار گردشگری
 • مریم پویا* صفحات 375-387

  افغانستان که یکی از همسایگان شرقی ایران است همواره صحنه جنگ و بی ثباتی، درگیری ها و خشونت های فرقه ای بوده است. این پژوهش بدنبال تبیین و تشریح تاثیرات تحولات داخلی و بی ثباتی های موجود در ساختار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور افغانستان بر امنیت جامعه ایرانی به ویژه در منطقه سیستان و بلوچستان از سال 1357 تاکنون است هدف اصلی پژوهش بررسی و تحلیل پیامدهای بی ثباتی در افغانستان بر مسائل سیاسی- امنیتی- اجتماعی و فرهنگی استان سیستان و بلوچستان می باشد: فرضیه اصلی که در این پژوهش پیگیری شده است که عبارت از: ده بحران و بی ثباتی در افغانستان موجب افزایش ترددهای غیرمجاز، گسترش قاچاق، اقدامات ضد امنیتی و... در استان سیستان و بلوچستان شده است روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است که با استفاده از مطالعات کتابخانه ای دنبال شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد مجاورت جغرافیائی ایران با افغانستان طی سه دهه اخیر، باعث افزایش خشونت ها و تروریست های فرقه ای؛ به منطقه سیستان و بلوچستان و تهدیدات امنیتی ناشی از آن برای ایران بوده است. وقوع حوادثی همچون آدم ربائی، انفجارهای تروریستی، کشتار غیر_- و همینطور نیروهای نظامی و انتظامی صحت این ادعا را اثبات می کند.

  کلیدواژگان: افغانستان، سیستان و بلوچستان، بی ثباتی، سیاسی، اجتماعی
 • رحمت ایمانی، داود حسن آبادی*، رضا برنا صفحات 389-403

  شناخت پتانسیل منطقه مورد مطالعه از به هدر رفتن منابع جلوگیری نموده و کاربری هر پهنه محیطی را در مطابقت با قابلیت آن مورد توجه قرار می دهد. برنامه‎ریزی و استفاده مستمر تفرجی و طبیعت گردی از مناطق جنگلی، مستلزم شناخت دقیق عوامل محیطی، ارزیابی قابلیت و توان طبیعی منطقه با توجه به ارزش های اقتصادی- اجتماعی، فرهنگی و ملاحظات زیست‎محیطی است . عدم تطابق کاربری بهینه و کاربری موجود، عامل اصلی تخریب در این مناطق است. کاربری گردشگری در محیط بسته و باز توسط گردشگران دنبال می شود. ارزیابی مکان مناسب برای آن دسته از گردشگران که در محیط ها بسته به سرگرمی می پردازند تابع مدل اکولوژیکی توسعه شهری است. در محیط های باز، گردشگران به سرگرمی ها متعددی رو می آورند که تمامی این گونه تفریحات تحت عنوان تفرج و یا گشت و گذار مطرح می شوند .در مطالعه حاضر شناسایی وضع موجود ، انتخاب مدل ، ارزیابی قابلیت ها و تعیین واحد های محیطی، توان اکولوژیکی و کاربری ها توسط سامانه اطلاعات جغرافیاییGIS و انتخاب بهترین گزینه توسط روش فرایند Analytical Hierarchy process با نرم افزار Expert Choice v11.0 پرداخته شده است.نتیجه بررسی ها نشان می دهد منطقه مورد مطالعه ظرفیت بالایی برای توسعه گردشگری مخصوصا تفرج باز دارد که نیازمند مدیریت و برنامه ریزی کافی و وافی می باشد.

  کلیدواژگان: تفرج، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، اکوتوریسم، اقلیم، شهرستان نمین
 • سید محمدرضا حسینی احمدی، علیرضا گلشنی*، اسماعیل شفیعی صفحات 405-427
  وسعت جغرافیایی ایران سبب شده ساختار سیاست گذاری و اداری کشور همواره با این انتقاد روبرو باشد که چرا نخبگان خصوصا نخبگان ساکن غیر مرکز نقش موثری ندارد؛ لیکن ساختار همواره مورد نقد بوده که گردش نخبگان بیشتر سیاسی بوده تا حرفه ای؛ لیکن در این زمینه همواره دو دسته عوامل محیطی و عوامل سازمانی را ذکر می نمایند که در دسته نخست شرایط سیاسی، اقتصادی، جغرافیایی، اجتماعی، فرهنگی، حقوقی و دیوانسالاری حاکم بر جامعه، جزئی از عوامل محیطی هستند که در طراحی ساختارها باید به آن توجه نمود؛ بنابراین در سطح کلان و ملی، نخبگان و متخصصان هر کشور، مهم ترین و با ارزش ترین سرمایه های موجود آن کشور، به حساب می آیند و ثروت ملی هر جامعه ای از لحاظ فکری و عملیاتی هستند.لذا این پرسش اصلی طرح می گردد که چگونه با آسیب شناسی منطقه ای_ جغرافیایی نقش نخبگان ایرانی در تصمیم سازی از دیدگاه سیاستگذاری عمومی این توانایی ایجاد می شود که راهکارهای اصلاحی ارائه و تحقق یابد؟ به نظر می رسد که نخبگان خصوصا در دیگر نقاط جغرافیایی ایران که به مرکز دسترس کمتری دارند و با هرگرایش فکری نه نقش انحصارگرایانه دارند و نه اینکه بدون اختیار عمل تابع شرایط محیط هستند بلکه با احاطه بر حیطه تخصصی خود این توان را دارند که در کنار دیگر عوامل راهکارهای تاثیرگذار را در تدوین سیاستهای عمومی جامعه (تصمیم سازی، تصمیم گیری، سیاست گذاری و مرحله عملیاتی) ارائه داده تا تحقق یابند
  کلیدواژگان: آسیب شناسی، نخبگان، منطقه گرایی، جغرافیا، سیاستگذاری عمومی
 • کمیل درویشی، حیدر لطفی*، محمدحسن نامی صفحات 429-457

  گردشگری پدیده ای است که دارای ابعاد و انواع مختلف است و می توان گفت که کل سیستم سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی یک کشور را درگیر و همراه می کند. با توجه به این مسئله است که نگرش سیستمی نسبت به امنیت و توسعه پایدار گردشگری اهمیت فزاینده ای می یابد. هدف این مقاله بررسی ضرورت برنامه ریزی و نگرش سیستمی حاکمیت نسبت به امنیت و توسعه پایدار گردشگری در کلان شهرهای ایران با تاکید بر کلان شهر تهران است. سوال اصلی مقاله این است که دلایل ضرورت برنامه ریزی و نگرش سسیستمی حاکمیت نسبت به امنیت و توسعه پایدار گردشگری در کلان شهرهای ایران چیست؟ فرضیه ای را که برای پاسخگویی به این سوال اصلی در صدد بررسی و تحلیل آن هستیم این است که نگاه حاکمیتی نسبت به پدیده ها اصولا بایستی سیستمی باشد و گردشگری علاوه بر این ضرورت دارای ضرورتی درونی نیز است که از ذات این پدیده ناشی می شود. روش این مقاله توصیفی تحلیلی است که در آن سعی خواهد شد با استفاده از منابع کتابخانه ای و نیز مقالات علمی و پژوهشی به تحلیل و تبیین موضوع پرداخته شود. نتایج این مقاله نیز نشان می دهد که گردشگری و توسعه پایدار در ایران نیازمند مدیریت و برنامه ریزی به ویژه در زمینه ارتقای امنیت هستند و این دو در گروه داشتن نگرش سیستمی از سوی حاکمیت است. شواهد کلان شهرهای ایران و به ویژه شهر تهران گویای جدایی و جزیره گونگی حوزه های امنیت و توسعه پایدار گردشگری و نگرش غیر سیستمی در این حوزه هاست.

  کلیدواژگان: نگرش سیستمی، امنیت، توسعه پایدار گردشگری، کلان شهرهای ایران، کلان شهر تهران
 • فاطمه دوزنده ضیابری*، تیمور آمار صفحات 459-477

  برنامه ریزی توسعه گردشگری هدفمند می تواند باعث افزایش جذب گردشگران شده و منافع مستقیم و غیرمستقیم فراوانی اعم از اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و محیطی را در فرآیند چند جانبه توسعه علی الخصوص توسعه اقتصادی برای کشورهای متکی به اقتصاد تک محصولی نفت به همراه داشته باشد. در همین راستا، پژوهش حاضر با ماهیت توسعه ای-کاربردی، و روش تحقیق ترکیبی، به رتبه بندی شهرستان های استان یزد از لحاظ عوامل فرهنگی و اقتصادی گردشگری می پردازد. برای جمع آوری داده ها و آمار به سالنامه آماری سال 1395 استان مراجعه شده است. بدین منظور مولفه های فرهنگی واقتصادی که بیشترین تاثیر را در گسترش گردشگری فرهنگی داشتند انتخاب شده اند. برای اولویت بندی از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره VIKOR استفاده شده است. مطابق تحلیل صورت گرفته با تکنیک تصمیم گیری چند معیاره ویکور شهرستان یزد با ضریب توسعه 0.054 دارای بیشترین زیر ساخت ها و خدمات گردشگری منطقه ای است، شهرستان اردکان با ضریب توسعه0.280 در مرتبه دوم قرار گرفته است، شهرستان مهریز با ضریب توسعه 0.521 در مرتبه سوم از لحاظ شاخص های توسعه جغرافیای گردشگری منطقه قرار دارد، شهرستان تفت با ضریب توسعه 0.559 در مرتبه چهارم قرار دارد، شهرستان میبد با ضریب توسعه 0/633 در مرتبه پنجم،شهرستان خاتم با ضریب 0.778 در مرتبه ششم از لحاظ شاخص های گردشگری میراث تاریخی قرار گرفته، شهرستان اشکذر با ضریب توسعه 0.821 در مرتبه هفتم، شهرستان ابرکوه با ضریب 0.848 در مرتبه هشتم ، شهرستان بافق با ضریب0.908 در مرتبه نهم و در نهایت شهرستان بهاباد با ضریب توسعه 1 دارای کمترین مولفه های توسعه منطقه ای گردشگری را دارا می باشد.

  کلیدواژگان: توسعه گردشگری، گردشگری سنتی و فرهنگی، استان یزد مدل VIKOR
 • محمد رحمانی* صفحات 479-493
  حوزه نفوذ به عنوان عامل تعیین کننده نقش شهر، تاثیر بسزایی دارد. وسعت حوزه نفوذ یک شهر نیز با تعداد و نقش و میزان آن رابطه دارد، یعنی هرچه شهر نقش های متعدد داشته باشد به همان نسبت حوزه نفوذ وسیع تری می یابد. پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی و از لحاظ روش انجام توصیفی- تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات شامل روش های کتابخانه ای و مشاهدات میدانی است. در این مقاله که هدف آن بررسی حوزه نفوذ شهر همدان می باشد، از مدل تئوری نقطه جدایی و تئوری تاثیر متقابل استفاده شده است. از این مدل در راستای شناسایی شاخص های حوزه نفوذ شهرها و مشخص نمودن حوزه مجموعه شهری همدان در جهت تایید یا عدم تایید این حوزه از لحاظ بصری استفاده می کنیم. بدین منظور 27 شهر همدان در نظر گرفته شده و اطلاعات مورد نیاز بر اساس سرشماری های دوره ای بدست آمده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که در سال های 35- 45 شهرستان های نهاوند، ملایر و تویسرکان بالاترین حوزه نفوذ و در سال 55 نهاوند و ملایر دارای حوزه نفوذ برابر و در سال های 65-95 ملایر، نهاوند و تویسرکان داراری بالاترین حوزه نفوذ در بین شهرستان های استان را داراست. همچنین با توجه به مطالعات صورت گرفته مشخص گردید هر چقدر جمعیت و مسافت افزایش پیدا می کند، میزان حوزه نفوذ نیز افزایش پیدا خواهد کرد.
  کلیدواژگان: حوزه نفوذ، تئوری نقطه جدایی، تئوری تاثیر متقابل
 • نوبخت سبحانی*، مریم بیرانوندزاده، مصطفی شاهینی فر، دنیا معیری صفحات 495-507

  هویت یک سرزمین به واسطه مولفه های فرهنگی، آداب و رسوم، عادات و هنر یک قوم در مکان جغرافیایی خاص شکل می گیرد. فضاهای شهر علاوه بر جایگاه کلیدی در ساخت کالبدی شهر به واسطه فضای ادراکی و نمادین آن حامل میراث تاریخی و فرهنگی جامعه و انتقال دهنده ارزش های مشترک جمعی فرهنگ های محلی، هویت و مدنیت شهری است. لذا در محیط های شهری و فضاهای عمومی مسائل و عوامل های موثری در هویت شهری تاثیر می گذارد. اولویت سنجی این مسایل در شهرها می تواند تصمیمات بهتری در جهت هم پوشانی همه مولفه ها و اولویت باشد. هدف این پژوهش بررسی فضاهای شهری و تاثیر ان بر هویت شهرها با استفاده از مدلهای چند معیار (ANP) در شهر بروجرد پرداخته شده است. برای رسیدن به این هدف آمار و اطلاعات مولفه های مورد مطالعه از طریق پرسشنامه جمع آوری شد. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی با هدف کاربردی می باشد. نتایج نشان می دهد که مولفه دسترسی فیزیکی و بصری در جایگاه اول، عناصر و تعاملات اجتماعی در جایگاه دوم، خوانایی و معنایی در جایگاه سوم واقع شده اند و این مولفه ها جز مهمترین و اثرگذارترین در هویت شهری بروجرد هستند و نقش سازنده ای در هویت محدوده مورد مطالعه دارند. ایجاد مجموعه های اقامتی، تفریحی و فرهنگی در مجاورت بناهای تاریخی به بازآفرینی این فضاها کمک می کند.

  کلیدواژگان: هویت شهری، بروجرد، توسعه پایدار، مدل تحلیل فرآیند شبکه
 • مریم عربگری، حیدر لطفی* صفحات 509-531

  مساله تحقیق حاضر چگونگی بهره گیری از از مزیت های علمی آمایش سرزمینی برای تهیه منویی کامل و جامع از توانایی های ساختارهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جوامع مرزی ایران در غرب و جنوب غرب برای برای بهره گیری از ان ها به منظور گسترش روابط ایران و کشورهای عربی است. پرسش اصلی تحقیق حاضر عبارت است از اینکه آمایش سرزمینی جوامع مرزی ایران در غرب و جنوب غرب (با تاکید بر اعراب) چه تاثیری بر توسعه روابط ایران و کشورهای عربی خواهد گذاشت؟ فرضیه ای را که برای پاسخگویی به این سوال در صدد تحلیل و تبین آن هستیم این است که به نظر می رسد که آمایش سرزمین با بررسی و تحلیل ساختار فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جوامع مرزی ایران در غرب و جنوب غرب (با تاکید بر اعراب) می تواند منو و نقشه راهی را برای توسعه روابط ایران و کشورهای عربی (آمایش سرزمینی در مناطق مرزی) فراهم نماید. نتایج این مقاله نشان می دهد که در کشوری همچون جمهوری اسلامی ایران با مرزهای بسیار طولانی و تنوع جغرافیا و تنوع کشورهای همسایه که اغلب آن ها دچار ضعف و بی ثباتی اقتصادی و سیاسی هستند و همچنین رویارویی نظام استکباری آمریکا با ایران لزوم توجه تنگاتنگ به مسئله آمایش سرزمین با مدنظر داشتن ابعاد نظامی امری بسیار اساسی است. در این پژوهش با استفاده از روش تحقیق توصیفی و تحلیلی ابتدا اصول آمایش سرزمین و مبانی نظری در این خصوص را مطالعه می نماییم.

  کلیدواژگان: جوامع مرزی، آمایش سرزمین، مناطق مرزی در غرب و جنوب غرب، کشورهای عرب
 • فرشته فتح اللهی، علیرضا استعلاجی* صفحات 533-545
  شهرستان رامسر دارای جاذبه های مختلف گردشگری وسابقه ای نام آشنا برای گردشگران است. دراین تحقیق تلاش شده مناطقی که علاوه بر موقعیت مناسب زیست محیطی و دارابودن جاذبه های گردشگری و زیرساختهای ارتباطی در قلمرو مطالعاتی، که هم جهت با شرایط طبیعی آن منطقه باشد و، قابلیت تبدیل شدن به دهکده سلامت را دارد مورد شناسایی قرار گیرد. با توجه به شرایط محیطی شهرستان رامسر ، فاصله از مراکز جمعیتی (شهر و آبادی) ، نزدیکی به راه ، فاصله از گسل ، فاصله از رودخانه ، فاصله از حرکات دامنه ای ، نزدیکی به چشمه های آبگرم ، ارتفاع و شیب به عنوان شاخص های محیطی جهت مکان یابی دهکده سلامت در نظر گرفته شده است. بدین منظور با استفاده از نرم افزار GIS ورژن 10.5پارامترهای مورد نظر بررسی و نهایتا نقشه های رقومی هر یک تهیه گردید. از مدل AHP بری بدست آوردن وزن شاخص ها و از مدل VIKOR برای رتبه بندی معیارهای گردشگری استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان دهنده این است که پهنه ها و اولویتهای انتخاب شده در بخش شمال شهرستان قرار دارد.
  کلیدواژگان: واژگان کلیدی: دهکده سلانت، گردشگری، مکانیابی، رامسر، VIKOR
 • سارا محمدپور*، جواد باقرزاده صفحات 547-560
  پیشرفت تکنولوژی و فضای مجازی فرصتی را برای سرمایه گذاران حوزه ی گردشگری و کسب و کارهای مرتبط فراهم کرده است تا بتوانند با استفاده از وب سایت ها و اپلیکیشن ها به تبلیغ و توسعه کسب و کار خود و در نهایت این صنعت بپردازند. با توجه به اهمیت گردشگری پایدار برای توسعه؛ و تحقق اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی آن، هدف از این پژوهش بررسی نقش وب سایت های گردشگری در توسعه هر یک از ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی گردشگری پایدار است. روش تحقیق در پژوهش حاضر، روش پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق را گردشگران در تهران تشکیل داده اند، که با توجه به اینکه حجم جامعه قابل تخمین نبوده و در فصل های مختلف سال متفاوت است، از نمونه گیری در دسترس استفاده شده و با مراجعه به جاذبه های گردشگری تهران تعداد 300 نفر به پرسشنامه پاسخ داده اند. روایی پرسشنامه به تایید متخصصان و اساتید رسانه و گردشگری رسیده است و با توجه به آلفای کرونباخ 85/0 پرسشنامه از پایایی برخوردار است. نتایج آزمون ها نشان می دهد که بین میزان استفاده از وب سایت های گردشگری و ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیطی گردشگری پایدار همبستگی وجود دارد.
  کلیدواژگان: وب سایت های گردشگری، گردشگری پایدار، بعد اجتماعی، بعد اقتصادی، بعد زیست محیطی
 • شیدا مرتضایی، پیروز مجتهد زاده*، عزتاللهعزتی صفحات 561-582

  منطقه مکران با داشتن جاذبه های گردشگری متنوع و برخورداری از زمینه های فرهنگی و تاریخی مشترک در میان کشورهای ایران و پاکستان و افغانستان پتانسیل تبدیل شدن به مقصدی مشترک برای گردشگری منطقه را داراست؛ اما نکته اصلی استفاده از ابزارهای مناسب برای ایجاد این رونق است. یکی از ابزارهای مفید دنبال کردن دیپلماسی گردشگری است. سوال اصلی مقاله این است که آیا دیپلماسی گردشگری می تواند زمینه رونق گردشگری را در منطقه مکران فراهم آورد؟ فرضیه ای را که برای پاسخگویی به این سوال اصلی در صدد تحلیل و تبیین آن هستیم این است که به نظر می رسد دیپلماسی گردشگری حلقه واصل گسترش روابط ایران با همسایگان شرقی و قطب جاذب جذب گردشگر و رونق گردشگری منطقه مکران است. روش این مقاله توصیفی - تحلیلی است. نتایج مقاله نشان می دهد که دیپلماسی گردشگری با محوریت منطقه مکران هم بسترهای جغرافیایی، فرهنگی، قومی و تاریخی دارد و هم پشتوانه سیاسی در میان دولت های منطقه اما برخی چالش های امنیتی و نیز فقر زیرساخت های ارتباطی و تسهیلاتی باعث کندی روند رونق گردشگری منطقه مکران از دریچه دیپلماسی گردشگری گردیده است. با توجه به این مقدمه در این مقاله تلاش خواهد شد با استفاده از منابع کتابخانه ای و نیز مقالات علمی و پژوهشی به تحلیل و تبیین دیپلماسی گردشگری به عنوان حلقه واصل گسترش روابط ایران با همسایگان شرقی و قطب جاذب جذب گردشگر و رونق گردشگری منطقه مکران پرداخته خواهد شد.

  کلیدواژگان: گردشگری، دیپلماسی گردشگری، منطقه مکران، شرق ایران
 • مهران مینا، محمد مهدی رحیمی* صفحات 583-611

  هدف اصلی مقاله عبارت است از بررسی نقش حقوق کیفری در توسعه پایدار شهر تهران از طریق مدیریت تراکم فروشی افراطی. سوال اصلی مقاله این است که حقوق کیفری چگونه می تواند از طریق مدیریت تراکم فروشی افراطی به توسعه پایدار شهر تهران یاری رساند؟ فرضیه ای را که برای تحلیل و بررسی سوال فوق برگزیده ایم این است که حقوق کیفری می تواند از طریق مدیریت تراکم فروشی افراطی به توسعه پایدار شهر تهران یاری رساند. روش انجام این تحقیق با توجه به موضوع و اهداف و شیوه گردآوری اطلاعات به صورت توصیفی - تحلیلی و از طریق بررسی متون قانونی و نظریات حقوقدانان و فقهای در خصوص موضوع حاضر می باشد. بر این اساس جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و مراجعه به پایگاه های داده و جستجوی اینترنتی مقالات دارای درجه علمی معتبر و به روز رسانی شده خواهد بود. ابزار گردآوری اطلاعات به صورت فیش برداری و بانک های اطلاعاتی است. روش تجزیه و تحلیل در این مقاله به صورت کیفی و استدلالی خواهد بود. بدین شیوه که متغیرهای موضوع را مورد بررسی قرار داده و ضمن توصیف و تحلیل داده های گردآوری شده به صورت نظامند به تبیین ابعاد مختلف موضوع پرداخته و با گذار از آنچه هست به آنچه باید باشد، داده ها مورد استدلال قرار می گیرند.

  کلیدواژگان: حقوق کیفری، توسعه پایدار شهری، تراکم فروشی افراطی، کلانشهرهای ایران
 • احمد باغی، حسین وظیفه دوست*، وحید رضا میرابی صفحات 613-623
  گردشگری سلامت از رو به رشدترین بخش های صنعت گردشگری در جهان است و به صورت یکی از صنایع جذاب در زمینه های اقتصادی، اشتغال زایی، معرفی فرهنگ ها و حتی ایجاد منافع سیاسی برای کشورها مطرح است. از این رو، تحقیق حاضر با هدف بررسی وضعیت گردشگری سلامت در شهر مشهد و شناسایی نقاط ضعف گردشگری سلامت در فرآیند جذب و ارائه خدمات پزشکی و گردشگری سلامت به بیماران کشورهای خارجی تدوین شده است، لذا تجزیه و تحلیل موانع توسعه گردشگری سلامت در مشهد، با استفاده از تکنیک مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) به مرحله اجرا درآمده است. این روش جزو روش های تجزیه و تحلیل سیستم ها می باشد که به بررسی تعاملات میان عناصر سیستم می پردازد. روش مدل سازی ساختاری تفسیری مبتنی بر نظر خبرگان می باشد. پانل خبرگان متشکل از خبرگان حوزه گردشگری سلامت و دست اندرکاران سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، وزارت امور خارجه و مدیران مراکز تفریحی و اقامتی، بیمارستانهای رضوی، قائم، مهر و امام رضا علیه السلام می باشد. یافته ها نشان داد که تحریم های دنباله دار اقتصادی و سیاسی، تعدد مراکز سیاست گذاری و عدم تعامل میان آنها، محدودیت های فرهنگی و مذهبی برای گردشگران خارجی، عدم حمایت دولت از سرمایه گذاری در بخش گردشگری و عدم تشویق بخش خصوصی برای سرمایه گذاری از تاثیرگذارترین موانع توسعه گردشگری به حساب می آیند.
  کلیدواژگان: گردشگری سلامت، مدل سازی ساختاری تفسیری، کلان شهر مشهد
 • ثمانه تیمور نژاد، علی سایه میری*، حشمت الله عسگری، علی مهدوی، علیرضا اقبالی صفحات 625-640
  در این مطالعه ارزش تفرجی پارک ملت شهر ایلام و میزان تمایل به پرداخت (WTP) بازدیدکنندگان این پارک با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط (CVM) و پرسشنامه انتخاب دوگانه تعیین و اندازه گیری شده است. نمونه گیری به صورت تصادفی و از بین بازدیدکنندگان از پارک ملت ایلام و در مقطع زمانی فصل بهار 1397 صورت گرفته است. به منظور تعیین حجم نمونه پیش آزمون طراحی و توسط بازدید کنندگان تکمیل شد و سپس با استفاده از فرمول کوکران، 245 پرسشنامه تعیین شده است. برای اندازه گیری میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان از مدل لوجیت استفاده کرده و براساس روش حداکثر درست نمایی، پارامترهای این مدل برآورد شده است. نتایج نشان می دهد 9/86 درصد افراد بررسی شده، حاضر به پرداخت مبلغی برای استفاده تفریحی از پارک ملت شهر ایلام هستند و متوسط تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان برای ارزش تفرجی این پارک 8925 ریال برای هر بازدید برآورد شده است. میانگین تمایل به پرداخت هر خانوار 5 نفره معادل 45000 ریال بوده است. نتایج نشان می دهد متغیرهای مبلغ ورودیه پیشنهادی، درآمد ماهیانه افراد، تعداد دفعات بازدید از پارک در سال، تعداد ساعت در هر بازدید، میزان رضایت از محیط و امکانات پارک، امنیت پارک معنادار بوده و بر روی احتمال تمایل به پرداخت برای استفاده تفرجی از پارک ملت ایلام موثر می باشند و سن، جنسیت، وضعیت تاهل، سطح تحصیلات، تعداد افراد خانوار، سرپرست خانوار، بهداشت، میزان دسترسی به آب آشامیدنی، میزان رضایت از وسایل بازی کودکان معنادار نشده است ولی علی رغم معنادار نشدن علائم مورد انتظار را دارند.
  کلیدواژگان: پارک ملت ایلام، ارزش تفرجی، ارزش گذاری مشروط، تمایل به پرداخت، مدل لوجیت
 • مهشاد بهرامی، محمد مهدی رحیمی* صفحات 641-663
  با توجه به این که گردشگری اساسا مبتنی بر حرکت از یک مکان جغرافیایی به مکانی دیگر است که ساکنان آن (مقصد) از نظر فرهنگی و قومیتی با گردشگران خارجی (مبدا) یکسان نیستند و بنابراین ممکن است برخوردها و نزاع هایی که جنبه حقوقی داشته باشند در این تلاقی به وقوع بپیوندد سوال اصلی مقاله این است که ضمانت اجراهای کیفری حقوق گردشگران در منابع و متون حقوقی ایران کدام اند؟ نتایج این مقاله نشان می دهد که هنوز تعریف مشخصی از حقوق گردشگر خارجی (به عنوان شهروند در جامعه جهانی) در مجموعه قوانین مدون صورت نگرفته و اندیشه حقوق شهروندی گردشگر تبیین نشده است. همچنین اندیشه اسلامی با وجود عمق و غنای آن چندان با شرایط عصر کنونی سازگار نیست و نیاز به نوعی بازنگری در چارچوب فرهنگ بومی دارد. همچنین اجرای دقیق مقررات به اضافه ی تغییر دیدگاه و تغییر تلقی قانون گذاران در بخش توریسم نسبت به مجموعه ی توسعه ی پایدار گردشگری- با مشاهده ی روند پویای تصویب و تکوین قوانین و مقررات گردشگری در جهان- نه تنها می تواند باعث تکامل قوانین حقوقی گردشگری در جمهوری اسلامی ایران شود بلکه می تواند باعث ارائه ی تکنیک ها و مدل های جدید در فرآیند توسعه ی پایدار توریسم ایران گردد. علاوه بر این هر چند که حقوق گردشگری در ایران تحت عنوان قوانین و مقررات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گردآوری شده است. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی است. روش جمع آوری داده ها نیز کتابخانه ای و نیز استفاده از مقالات علمی- پژوهشی است. ابزار گردآوری اطلاعات فیش برداری است.
  کلیدواژگان: ضمانت اجراهای کیفری، حقوق گردشگران، قومیت، فرهنگ
 • علی توبچی ثانی، محمود محمدی*، سعید خزایی صفحات 665-683
  جهان معاصر در آستانه ی تحولات و دگرگونی های شگرف و بی بدیلی است. سونامی های تغییر، تمامی آموزه های کهن و نظریه پردازی های خردمندانه فلسفی را به چالش می خوانند. ظهور ناپیوستگی های شگفتی ساز در عصر اطلاعات و افزایش شدید عدم قطعیت ها در حوزه های مختلف، برنامه ریزی برای سامانه های پیچیده شهری را با دشواری های فراوانی همراه کرده است. به دیگر سو تحولات تهیه و اجرای طرح های توسعه شهری به خصوص در نیم قرن گذشته نشان می دهد به رغم تهیه و اجرای هزاران طرح توسعه شهری، چه از منظر فرایند و چه از دریچه ی نتیجه، مداخلات ما در شهر و منطقه ایرانی اخیر فرجامی روشن نداشته است. از این رو تغییر نگرش در فرایند و تحول در ابزارهای برنامه ریزی، با استفاده از رویکردهای نوین امری ضروری است. بدین منظور تحقیق حاضر، به تطبیق و برهم نهاد پارادایم های برنامه ریزی شهری رایج و آینده پژوهی پرداخته و چگونگی گذار از رویکردهای «اکتشافی» به «هنجاری» و از «آینده های قطعی» به «چندگانگی و آینده های بدیل» را تبیین نموده است. از آن ره با استنتاج از نتایج چنین مطالعات تطبیقی، بایستی طرح های توسعه شهری، از مفاهیم پیش بینی و کشف آینده عبور کرده و به حوزه آینده پژوهی و آینده نگاری که رسالتش، نگاشت و معماری آینده است، دست یازند.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی، آینده پژوهی، آینده نگاری، تغییر، پیچیدگی
 • رمضان کرمی، مسلم رستمی* صفحات 685-701

  شبکه ‏دسترسی پیرامون بلند مرتبه ها با توجه به حجم تقاضای سفر توسط ساکنین آنها، همیشه تحت تاثیر فشار ‏ترافیکی قرار دارند. لذا هماهنگی، برنامه ریزی و مکانیابی ساختمانهای مرتفع با شبکه حمل و نقل شهری از ‏ضروریات برنامه ریزی شهری و شهرسازی می باشد. در نتیجه بر اساس ضرورت موضوع، پژوهش حاضر با ‏رویکرد توسعه ای-کاربردی و ترکیبی از روش های تحقیق (توصیفی/تحلیلی و میدانی) به بررسی موضوع در ‏بافت مرکزی شهر ایلام پرداخته است. لازم به ذکر است جهت تجزیه و تحلیل یافته ها از نرم افزارهای ‏Visio2016‎، ‏Grafer19‎، ‏ArcGIS10.4‎، ‏SPSS23‎‏ و دیگر برنامه های مورد نیاز و تکنیک های ‏TOPSIS‏ و رگرسیون سلسله مراتی (‏HMR‏) استفاده گردیده است. بر اساس نتایج تحقیق در انتخاب روش ‏رگرسیون چند متغیره سلسله مراتبی (‏HMR‏) روش گام به گام (‏Stepwise)‎‏) انتخاب شد که نتایج حاصل ‏از اعمال این روش با درصد اطمینان بیش از 95 درصد تعیین گردید‎.‎‏ و ضرایب ‏HMR‏ صرفا جهت بررسی ‏همبستگی متغیرها مورد استفاده قرار گرفته است. در مجموع نتایج یافته ها، ضعف دسترسی و ساختار ‏نامناسب شبکه حمل و نقل شهری، همچنین موقعیت فضایی کاربری ها و تراکم ساختمانی بیش از حد در ‏بافت قدیم(مرکزی) شهر، نارسایی در سامانه حمل و نقل عمومی، نامنسجم بودن تردد عابر پیاده و وسایل ‏نقلیه را در ساختار شهری ایلام بیان نموده است.‏

  کلیدواژگان: تراکم ساختمانی، حمل و نقل، تولید و جذب سفر، بافت مرکزی شهر ایلام، مدل و تکنیک
 • وکیل حیدری ساربان* صفحات 703-717

  هدف این مقاله مطالعه و تحلیل عوامل بهبود تاب آوری روستاییان پیرامون بحران زلزله می باشد. این تحقیق، از لحاظ هدف توسعه ای، و از لحاظ ماهیت توصیفی و پیمایشی و نیز از نوع تحلیلی است. جامعه آماری این پژوهش شامل همه روستاهای آسیب دیده دهستان ازومدل شمالی و خانوارهای ساکن در این روستاها است. در این تحقیق روش گرد آوری داده ها برای پاسخ گویی به سئوالات تحقیق، به دو صورت اسنادی (داده های ثانویه) و پیمایشی (داده های اولیه) و ابزار مورد استفاده در روش پیمایشی پرسش نامه و مصاحبه بوده استنتایج تکنیک تحلیل عاملی نشان داد مهم ترین عوامل بهبود تاب آوری روستاییان پیرامون بحران زلزله در منطقه مورد مطالعه شامل چهار مولفه (تقویت سرمایه اجتماعی و ارزش های اخلاقی و معنوی، توانمندسازی اقتصادی و روان شناختی، حکمروایی خوب و خدمات رسانی بهینه به روستاییان و برنامه ریزی توسعه کالبدی و مهارت افزایی در خصوص مقابله با بحران) است که مقدار واریانس و واریانس تجمعی تبیین شده توسط این چهار عامل 42/58 می باشد. در نهایت با توجه به تحلیل نتایج پیشنهادات کاربردی ارائه شده است.

  کلیدواژگان: زلزله، تاب آوری، مدیریت زلزله، مدیریت بحران، توسعه روستایی
 • عباس رودی، فاطمه احمدی* صفحات 719-746

  مناطق گردشگری از دیرباز هدف وقوع جریم و انواع خشونت بوده و بررسی اثرات منفی وقوع جرم بر اقتصاد مقاصد گردشگری و نیز تقاضا برای ورود گردشگر اغلب مورد توجه محققین قرار گرفته است. هدف اصلی این مقاله عبارت از بررسی کیفری انواع جرائم گردشگران ورودی به ایران با تاکید بر قاچاق مواد مخدر از مرزهای شرقی است. سوال اصلی مقاله این است که انواع جرائم کیفری گردشگران ورودی به ایران با تاکید بر مرزهای شرقی کدام اند؟ نتایج این مقاله نشان می دهد که توسعه گردشگری در هر کشور اغلب پیامدهای مثبتی از قبیل بهبود فضای کسب و کار، توسعه زیرساخت ها ، ایجاد اشتغال در بخش های عمرانی و خدماتی و توسعه اماکن گردشگری را در پی دارد اما در عین حال می تواند تبعاتی منفی مانند قاچاق مواد مخدر از مرزها را در پی داشته باشد. روش انجام این تحقیق با توجه به موضوع و اهداف و شیوه گردآوری اطلاعات به صورت توصیفی- تحلیلی و از طریق بررسی متون قانونی و نظریات حقوقدانان و فقهای در خصوص موضوع حاضر می باشد. بر این اساس جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و مراجعه به پایگاه های داده و جستجوی اینترنتی مقالات دارای درجه علمی معتبر و به روز رسانی شده خواهد بود.

  کلیدواژگان: حقوق کیفری، جرائم گردشگران، قاچاق مواد مخدر، مرزهای شرقی
|
 • Pantea Abouzari, Yosefali Ziyari * Pages 335-349

   The urban regeneration approach has been addressed in response to the lack of attention to social aspects and, in particular, the participation of citizens in the design of erosion structure and the emphasis on the economic and physical aspects that led to the failure of these plans. Attention to participation as a pillar of urban regeneration has attracted researchers' attention toward effective factors in promoting participation. According to studies, social capital has been considered as an effective component in the level of citizen participation in modernization improvement projects and has turned this component into an important component in the rehabilitation approach. The purpose of this paper is to analyze the role of social capital in participation in urban regeneration urban regeneration plans. The method used in this paper is descriptive-survey and the statistical population consists of residents of district 12 of Tehran. To test the hypotheses, Pearson correlation method and structural equation modeling have been used. The results of the research show that there is a significant and positive relationship between social capital and participatory indices, and social capital explains 67% of the variance of participatory changes in the plans. The research model has a good fit and a good fit between the structured model and the experimental data is provided.

  Keywords: social capital, Recreation, urban exhausted texture, 12th Region of Tehran
 • Farzad Anari, Naser Eghbali *, Reza Moayedfar Pages 351-364

  The communication network network is one of the most important structural elements of the city's physical architecture. It is a standard measure for measuring the ability of the urban system to absorb changes and re-invent the changes resulting from disruptions and capacity building. The purpose of the research is to analyze and evaluate the variables that are effective in promoting resilience, identifying and identifying the factors affecting the vulnerability and reducing the losses and damages caused by the crisis in the natural and man-made construction of the earthquake network in the eastern region of Tehran. The method of this research is applied in terms of purpose and based on descriptive-analytical method. The data were obtained using library resources as well as surveying and field studies. Data analysis uses the AHP model using GIS. The results show that: By applying seven criteria in two classes Considering the population density and blockage of the roads in area 13, the most vulnerable streets are Imam Ali and Basij highways and the axes leading to them, based on the travel pattern of residents of the northern part of the 4th and 8th zone, with emphasis on Hemmat and Imam Ali highways Blocking, passageways, according to the degree of enclosure associated with areas 14,13 and 15, identification of social capacities of residents Towards area 15, the physical exhaustion of areas 14,13 and 15, and the building density component of areas 8 and 13, will have the highest vulnerability during accidents and crises.

  Keywords: resiliency, transit network, Natural Disaster, risk, Tehran
 • Ali Barbar, Bagher Morsal *, Ali Fahiminegad, Seyedmostafa Tayebisani Pages 365-374
  The purpose of this study was to investigate recreational leisure activities, leisure involvement, leisure habits of citizens in Mashhad, and their relationship with them, as well as their tourism behavior and motivation during the holidays. The research method is analytic. The society included all women and men over 18 years of age living in Mashhad (2 423.102). 600 individuals were selected randomly as multi-stage cluster sampling. The return rate of the questionnaire was 0.79. Data were collected by questionnaires of participation in recreational activities - leisure sport, leisure involvement questionnaire, leisure habit, leisure tourism motivation questionnaire and holiday tourism questionnaire. Confirmatory factor analysis was used to measure the structural validity and Cronbach's alpha was used for its reliability. Descriptive statistics, Kolmogorov-Smirnov, Pearson Correlation and Structural Equation Test were used. The analyzes were performed on spss22 and liserel8.8 software. Leisure involvement in recreational activities of sport had a significant effect on the leisure habits. The leisure habits in recreational activities did not have a significant effect on the tourism motivation. Leisure involvement in recreational activities has a significant effect on the tourism motivation. The leisure habit of recreational activities has a significant effect on tourism behavior. Leisure involvement in recreational activities did not have a significant effect on tourism behavior. Tourism motivation did not have a significant effect on tourism behavior of citizens of Mashhad during the holiday period.
  Keywords: Leisure involvement, leisure habits, tourism motivation, tourism behavior
 • Maryam Pouya * Pages 375-387

  Afghanistan, one of the eastern neighbors of Iran, has always been a scene of war and instability, clashes and sectarian violence. This research seeks to explain the effects of internal changes and instability in the political, social and cultural structure of Afghanistan on the security of Iranian society, especially in the Sistan and Baluchistan region since 1357. The main objective of the study is to examine and analyze the consequences of instability in Afghanistan on political, security, social, and cultural issues in Sistan and Baluchistan province. The main hypothesis that has been pursued in this research, namely: 10 crises and instability in Afghanistan, has increased the number of unauthorized travels, smuggling, anti-security measures in Sistan and Baluchistan province. The research method is descriptive-analytic followed by library studies. The research findings show that the geographic proximity of Iran to Afghanistan over the past three decades has led to increased violence and sectarian terrorism in Sistan and Baluchistan and its security threats to Iran. The occurrence of accidents such as kidnapping, terrorist explosions, killing, as well as military and security forces, prove this claim.

  Keywords: Afghanistan, Sistan, Baluchestan, Instability, Political, Social
 • Rahmat Imani, Davood Hassanabadi *, Reza Borna Pages 389-403

  Understanding the potential of the study area prevents waste of resources and considers the use of any environmental zone in accordance with its capability. Planning and continuous recreation and nature conservation of forest areas requires accurate understanding of environmental factors, assessment of the natural capability and ability of the region with regard to socio-economic, cultural and environmental considerations. The lack of user-optimized user interface is a major cause of destruction in these areas. Tourism is used by tourists in closed and open environments. The assessment of the appropriate location for those tourists who are interested in hobby environments depends on the ecological model of urban development. In open environments, tourists come to various entertainments, all of which are called recreation or sightseeing. In the present study, identifying the status quo, selecting a model, evaluating capabilities, and determining environmental units, power Ecological and user uses by GIS and selection of the best option by Analytical Hierarchy Process with Expert Choice v11.0. The findings of the study indicate that the study area has high capacity for tourism development, especially open-air outdoors that require Management and planning is sufficient and sufficient.

  Keywords: Outback, Analytical Hierarchy Process, Ecotourism, Climate, Namin City
 • Seyyed Mohammad Reza Hosseini Ahmadi, Alireza Golshani *, Esmaeil Shafie Pages 405-427
  The geographic extent of Iran has caused the country's policy and administration structure to always be criticized for why the elites, especially the non-centered elites, are not effective; however, the structure has always been criticized, the elites' circulation is more political than professional, but in this area there are always two categories Environmental factors and organizational factors are mentioned that in the first category political, economic, geographical, social, cultural, legal and bureaucratic dominant of society are a part of environmental factors that should be considered in designing structures; therefore, at macro level and National, elite and specialists of each country, the most important and in exchange The country's smallest existing capital is considered, and the national wealth of any society is intellectually and operationally. The main question is how geopolitical pathology of the Iranian elite can make this decision in the public policy perspective. Can corrective solutions be presented and implemented? It seems that the elites, especially in other parts of Iran, who are less accessible to the center, have neither a single monopolistic role in their intellectual domains nor are they subordinate to the conditions of the environment without the exercise of power, but with their own domain, they have the power to, along with other The factors provide effective solutions to the development of public policy (decision-making, decision-making, policy-making, and operational phase) to be realized.
  Keywords: Pathology, Elites, regionalism, Geography, Public Policy
 • Komail Darvishi, Heidar Lotfi *, Mohammad Hassan Nami Pages 429-457

  Tourism is a phenomenon that has different dimensions and types and the entire political, cultural, social and economic system of a country is involved. Given that a systemic attitude towards the security and sustainable development of tourism is becoming increasingly important. The purpose of this article is to examine the necessity of planning and systemic attitude of the government towards the security and sustainable development of tourism in metropolises of Iran with an emphasis on the metropolis of Tehran. The main question of the article is that the reasons for the planning and attitude of the system of governance regarding the security and sustainable development of tourism in the metropolis of the Iranian cities? The hypothesis we are trying to investigate and analyze is to answer this question the sovereignty of phenomena should, in principle, be a system and tourism, in addition to necessity, also has an inner necessity which is due to the nature of this phenomenon. This article is an analytical descriptive where will try using library resources as well as scientific and research papers to analyze and explain the subject. The results of this article also show that tourism and sustainable development in Iran require management and planning, especially in the field of security promotion and the two in the group have a systemic attitude from the government. Metropolitan evidence of Iranian cities, and in particular Tehran, suggests the separation and insularity of the areas of security and sustainable development of tourism.

  Keywords: System Attitude, Security, Sustainable Development of Tourism, metropolises of Iran, Metropolis of Tehran
 • Fatemeh Duzandeh Ziabary *, T Amar Pages 459-477

  Targeted tourism development planning can increase the attractiveness of tourists and bring direct and indirect benefits of economic, socio-cultural and environmental abundance into the multilateral development process, especially economic development for countries that rely on the single-oil economy.in this regard,the present study uses an applied developmental nature and combined research methodology to rank the cities of Yazd province in terms of tourism infrastructure. The province has been referred to the Statistical Yearbook of 2017 for data collection and statistics. For prioritization, the VIKOR multi-criteria decision-making technique has been used. According to the analysis, with the multi-criteria decision making technique of VIKOR, Yazd city with the development coefficient of 0,054, it has the highest infrastructure and regional tourism services, Ardakan city with a development coefficient of 0.280 is second, Mehriz city with a development coefficient of 0,521 Third place is located in terms of tourism development indicators. Taft city with a coefficient of development of 0,559 is in fourth order. Meybod city with a coefficient of development of0/633 is in fifth,Khatam city with 0,778 coefficients was ranked sixth in terms of historical heritage tourism indexes, Ashkzar city with a development coefficient of 0,821 Seventh rank, Abarkouh city with a coefficient of 0,848 is in the eighth position, Naein city times by a factor of 0,908 in the horizon and the city Bahabad by a factor of regional development, tourism development have is the one with the lowest components.

  Keywords: Tourism Development, Traditional, Cultural Tourism, Yazd province, Vikor model
 • Mohammad Rahmani * Pages 479-493
  Sphere of influence has a huge impact as the determinant of the role of the city. The extent of urban sphere of influence is also related to the number and range of its roles. It means that the sphere of influence gets wider ,as the city's roles increase. The present study is an applied-purpose objective and in terms of the method, it is descriptive-analytic. The information collection methods included the library method of research and field observation. In this study, the separation point theory and cross point theory have been used to investigate the sphere of influence of Hamedan. In order to identify the domains of urban spheres of influence and to determine the domain of Hamedan, in this model we use the visual method to confirm or disapprove this domain. For this purpose, 27 cities of Hamadan are considered and the required information is obtained through the periodic censuses. The results show that in the years 35 and 45 Nahavand ,Malayer and Touyserkan had quite a large sphere of influence and in year 55 Nahavand and Malayer had the equal sphere of influence and in year 65-95 Malayer , Nahavnd and Touyserkan had quite a large sphere of influence among other cities of Hamadan .also ,according to studies , it is clear that as the population and distance increase , the sphere of influence rate increase .
  Keywords: Sphere of Influence, the separation point theory, cross point theory
 • Nobakht Sobhani* Pages 495-507

  The identity of a territory by cultural, Customs, A folk art habits and geographic location Special formed. In addition to the key role of city spaces Due to the physical construction of perceptual space And it carries symbolic historical and cultural heritage society And transmitting collective shared values of local cultures, Identity and urban civilization. Therefore, in the urban environment and public spaces issues And factors affecting the urban identity affects. This survey priority issues in cities can make better decisions in the direction of the overlap of all components and priority. The aim of this study was to investigate urban spaces And its impact on urban identity using multi-criteria models (ANP) In the city of borujerd has been paid. To achieve this component of the study data Through questionnaires were collected. The research method is descriptive and analytical Is aimed at. The results show that components of physical access And intuitive in the first place, the elements and social interaction In second place, legibility and meaning. In third place were located And these components except the And effective in urban identity Borujerd And play a constructive role in the identity of their study area. Create collections for residential, recreational and cultural In the vicinity of historical monuments helps to recreate these spaces.

  Keywords: Urban Identity, Borujerd, sustainable development, analysis network process
 • Maryam Arabgary, Heidar Lotfi * Pages 509-531

  The main question of the present research is that How will the territorial planning of Iranian border communities in the west and southwest (with emphasis on Arabs) affect the development of relations between Iran and Arab countries?The hypothesis we are trying to analyze and explain is to answer this question seems that the alignment of the land with the analysis and analysis of the cultural, social, economic and political structure of the border societies of Iran in the west and southwest (with emphasis on the Arabs)It can provide a road map for developing relations between Iran and Arab countries (land use planning in the border regions).The results of this paper show that in a country like the Islamic Republic of Iran with very long borders and the diversity of geography and the diversity of neighboring countries Most of them are vulnerable to economic and political instability, as well as the confrontation of the United States arrogance system with Iran, the need for close attention to the issue of land use planning with regard to military dimensions is essential.In this research, using descriptive and analytical research, we first study the principles of land use planning and theoretical foundations in this regard.

  Keywords: Border communities, Land Use Planning, border regions in the west, southwest, Arab countries
 • Fereshteh Fathollahi, Alireza Estelaji * Pages 533-545
  The city of Ramsar has a variety of tourist attractions and a familiar name for tourists. In this research, efforts have been made to identify areas that, in addition to the proper environmental situation and the availability of tourist attractions and communication infrastructure in the study area, which is in line with the natural conditions of that area, and the ability to become a health village. According to the environmental conditions of the city of Ramsar, the distance from the population centers (city and villages), proximity to the road, distance from the fault, distance from the river, distance from the slopes, proximity to the spa springs, elevation and slope as environmental indicators To locate the health village is considered. For this purpose, using GIS software version 10.5, the parameters were evaluated and finally, each digital map was prepared. The AHP model was used to obtain the weight of the indicators and the VIKOR model was used to rank the tourism criteria. The results of the research indicate that the selected zones and priorities are located in the northern part of the city.
  Keywords: Seland Village, Tourism, Location, Ramsar, VIKOR
 • Sara Mohamadpour *, Javad Bagherzadeh Pages 547-560
  Abstract The advancement of technology and cyberspace has provided the opportunity for investors in the field of tourism and related businesses to be able to advertise and develop their business and ultimately the industry through websites and applications. Considering the importance of sustainable tourism for the development and realization of its economic, social and environmental goals, the purpose of this research is to investigate the role of tourism websites in the development of economic, social and environmental dimensions of tourism. Research method is survey. The statistical population of this study was tourists in Tehran. Considering that the size of the community is not estimated and varies in different seasons, by referring to the tourist attractions of Tehran, 300 people were selected as the sample size. The validity of the questionnaire has been confirmed by media and tourism experts and professors. Cronbach's alpha has a reliability of 0.85. The results of the tests indicate that there is a relationship between the amount of use of tourism websites and the economic, social and environmental dimensions of tourism sustainability.
  Keywords: Tourism websites, Sustainable Tourism, Social dimension, Economic dimension, Environmental Dimension
 • Sheida Mortazaei, Pirouz Mojtahedzadeh *, Ezatollah Ezzati Pages 561-582

  Makran region with diverse tourist attractions and having shared cultural and historical backgrounds among the countries of Iran, Pakistan and Afghanistan has the potential to become a common destination for tourism in the region; but the main thing is to use the right tools to create this boom. One of the most useful tools is following the diplomacy of tourism. The main question of this article is that can tourism diplomacy provide the prospect of tourism boom in the Makran region? The hypothesis we are trying to analyze and explain to answer this main question is that seems that the tourism diplomacy of the circle is due to the expansion of Iran's relations with its eastern neighbors and the attractive harbor, attracting tourists and boosting tourism in the region of Makran. The method of this article is descriptive-analytical. The results of the paper show that the tourism diplomacy with the focus of the Makran region has geographic, cultural, ethnic and historical backgrounds, as well as political support among the regional governments, but some security challenges as well as the poverty of communication and facilities infrastructure slowed the trend of tourism development in the Makran region from the diplomatic gateway. Tourism has been made.

  Keywords: Tourism, tourism diplomacy, Makran region, East Of Iran
 • Mehran Mina, Mohammad Mehdi Rahimi * Pages 583-611

  The main purpose of the paper is to examine the role of criminal law in the sustainable development of Tehran through the management of extreme crowding.The main question of the article is how can criminal law help the sustainable development of Tehran through the management of extreme crowding?The hypothesis we have chosen to analyze the above question is that criminal law can help the sustainable development of Tehran through management of extreme crowding.The methodology of this research is to investigate the legal texts and the opinions of jurists and jurisprudents regarding the subject in terms of the subject and the objectives and the method of collecting information in a descriptive-analytical way.Accordingly, the collection of information in the form of a library and reference to databases and Internet searches of articles with a scientific degree of validity and updating will be.The data gathering tool is a snippet and database.The method of analysis in this paper will be qualitative and argumentative.In this way, we examine the variables of the subject and describe and analyze the collected data in a systematic way to explain the various dimensions of the subject and to argue with the transition from what is to what should be.

  Keywords: Criminal law, Sustainable urban development, extreme population density, Iranian metropolises
 • Ahmad Baghi, Hossein Vazifeh Doost *, Vahid Reza Mirabi Pages 613-623
  Health tourism is one of the most important sectors of the tourism industry in the world It is one of the attractive industries in the fields of economics, job creation, the introduction of cultures and even the creation of political interests for countries. Therefore, the present study aims to investigate the health status of the city of Mashhad And identifying the weaknesses of health tourism in the process of attracting and providing medical services and health tourism to foreign patients has been developed. Therefore, the analysis of barriers to health tourism development in Mashhad has been implemented using Interpretative Structural Modeling Technique (ISM). This method is one of the methods of system analysis that examines the interactions between elements of the system. The method of interpretive structural modeling is based on expert opinion. The panel of experts consists of experts in the field of health tourism and organizations of the Cultural Heritage and Tourism Organization, the Ministry of Foreign Affairs and managers of recreational and residential centers, Razavi hospitals, Ghaem, Mehr and Imam Reza. The findings showed that "economic and political comet sanctions, " The number of policy centers and their lack of interaction "," cultural and religious restrictions for foreign tourists "," lack of government support for investment in the tourism sector "and" lack of encouragement of private sector for investment " Are among the most influential obstacles to tourism development.
  Keywords: Health tourism, Interpretative Structural Modeling, Mashhad Metropolis
 • Samaneh Tymornegad, Ali Sayehmiri *, Heshmat Askari, Ali Mahdavi, Alireza Eghbali Pages 625-640
  In this study, the recreational value of Mellat Ilam Park(MIP) and the WTP rate of visitors to this park were determined using a conditional valuation method (CVM) and a double selection questionnaire. Sampling was done randomly from the visitors of (MIP) during the spring of 1397. In order to determine the sample size of the pre-test, the design was completed by the visitors and then, using the Cochran formula, 245 questionnaires were determined. To measure the willingness to pay visitors, the logit model was used and the parameters of this model were estimated based on the maximum likelihood method. The results show that 86.9% of the people surveyed are willing to pay an amount for recreational use from the(MIP). The average willingness to pay visitors for the recreational value of this park is 8925 Rials per visit. The average willingness to pay each household with five people were, equivalent to 45,000 rials. The results show that the variables of: proposed income entrance, monthly income of people, the number of visits to the park per year, the number of hours per visit, the level of satisfaction with the environment and facilities of the (MIP), the security of the park are significant and the likelihood of a willingness to pay for recreational use (MIP)are effective. Age, gender, marital status, education level, number of households, household head, health, access to drinking water, satisfaction rate of children's play equipment is not meaningful, but despite the meaning of the signs Expected.
  Keywords: Ilam Mellat Park, Recreational value, Contingent Valuation, Willingness to pay, Logit Model
 • Mahshad Bahrami, Mohammad Mehdi Rahimi * Pages 641-663
  The main question of the article is that what is the guarantee of criminal law enforcement of tourist’s rights in Iranian sources and legal texts? The results of this article show that there is still a definite definition of foreign tourist rights (as a citizen in the international community) Not included in the Code of Conduct and the thought of the tourist's citizenship rights is not explained. Also, Islamic thought, despite its depth and richness, is not so compatible with the current circumstances and needs some kind of revision in the context of native culture.Also, the strict implementation of regulations, in addition to changing the view and changing the perception of lawmakers in the tourism sector Towards a sustainable tourism development package-By observing the dynamic trend in the adoption and development of tourism laws and regulations in the world, Not only can it evolve the legal rules of tourism in the Islamic Republic of Iran can also provide new techniques and models in the process of sustainable development of Iranian tourism. Furthermore though tourism rights in Iran have been collected under the laws and regulations of the Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization But according to the research, the criteria are defective which need to be reviewed and reformed. Finally, The method of this research is descriptive-analytic.The data collection method is also a library and the use of scientific-research papers. The tool is a snapshot information gathering tool.
  Keywords: Penalties Guarantee, Tourist Rights, ethnicity, culture
 • Ali Toobchi Sani, Mahmood Mohammadi *, Saeed Khazaee Pages 665-683
  Today’s world faced with dramatic and unique changes. The tsunami of change challenges all ancient doctrines and rational philosophical theories. Appearance of surprising discontinuity in information era and sharp increase of uncertainties in different grounds, make planning for urban complex systems much harder. According to the Changes, in the last half century, in spite of making and implementing thousands of urban development plans, from the viewpoints of process and consequences, our interventions in the Iranian cities and regions, didn’t have any clear end. So by using the new methods, changing the insight in the process and tools of planning is necessary. In this regard, the present research, has compared and contrasted prevalent urban planning paradigms and futures studies and also stated how the transition from "exploring" paradigms to "normative" forms and from "definite" futures to “multiplicity” and "alternative” futures. By getting the results of such comparative studies, the urban development plans should pass the forecasting and discovering future and get to the futures studies and foresight that aim at mapping and making future.
  Keywords: Planning, Futures Studies, Foresight, change, complexity
 • Ramezan Karami, Moslem Rostami * Pages 685-701

  Hence, the access network around the high ‎seas is always under the influence of traffic jams, due to the volume of travel demand ‎by their inhabitants. Therefore, coordination, planning and location of high-rise ‎buildings with urban transportation network is one of the necessities of urban planning ‎and urban planning. Consequently, based on the necessity of the subject, the present ‎study has examined the issue in the central context of the city of Ilam using a ‎developmental approach and a combination of research methods (descriptive / ‎analytical and field studies). It should be noted that for analysis of the findings, the ‎software Visio2016, Grafer19, ArcGIS10.4, SPSS23 and other required programs and ‎techniques of TOPSIS and the Marathi Dynamics regression (HMR) have been used. ‎Based on the results of the research, a hierarchical multivariate regression (HMR) ‎method was selected based on stepwise method. The results of this method were ‎determined with a confidence level of more than 95%. HMR coefficients are used only ‎to examine the correlation of variables. In sum, the results of the findings indicate that ‎the accessibility and inappropriate structure of the urban transport network, as well as ‎the spatial position of the users and the excessive building density in the city's old ‎‎(central) fabric, the failure of the public transportation system, the inconsistency of ‎pedestrian traffic, and Vehicles in the Ilam city structure. ‎

  Keywords: Structure's density, Transportation, Generation, travel attraction, Central urban pattern of ‎Ilam, Model, technique‎
 • Vakil Heidari Sarban * Pages 703-717

  The purpose of the present was to study and analysis of factors impowerment of villagers’ resiliency regarding earthquake crisis of Varzeghan County. The research method was analytical -explanative survey type. It can be said that studied population in this study consists of all damaged villages of north Ozomdul Dehstan and households residing in this villages (N=398) among which 196 persons were selected as statistical sample using Cochran formula. Sample size was determined based on the Cochran’s formula and the required data were collected through questionnaires. Content validity of the questionnaire was confirmed by professors and experts and its reliability was determined based on Cronbach's alpha (0.74-0.85). in order to analyze the data, factor analysis model was used and the results of this model showed the most important factors impowerment of Villagers Resiliency Regarding Earthquake Crisis in studied region includes four components (Reinforcement of social capital and ethical and spiritual values, physcological and economical empowerment, good governance and optimal delivery service to villagers, physical development planning and increasing of skill regarding to crisis) that explained variance and the cumulative variance by the five factors 58.42. Finally, according to the study results, a number of recommendations also presented. Suervy of impowerment factors of villager’s resiliency regarding earthquake crisis and anaylsis of these effects is an innovation of research.

  Keywords: Earthquake, resiliency, Earthquake Management, crisis management, Rural Development
 • Abbas Roudi, Fatemeh Ahmadi * Pages 719-746

  Tourism destinations have long been the target of crime and all types of violence Investigating the negative effects of crime on the economy of tourism destinations, as well as the demand for entry of tourists, is often considered by researchers.The main purpose of this article is The Criminal Investigation of Types of Crime of Tourists Entering Iran with an emphasis on Narcotics Trafficking from Eastern Borders. The main question of this article is that what types of criminal offenses are the tourists entering Iran with an emphasis on the eastern borders? The results of this article show that Tourism development in each country often has positive consequences, such as improving the business environment, developing infrastructure, creating employment in the development and services sectors, and developing tourism sites. But it can also have negative consequences, such as drug trafficking from the borders. The methodology of this research is descriptive-analytic in terms of the subject and goals and the method of collecting information and through reviewing the legal texts and the opinions of jurists and jurisprudents on the subject.

  Keywords: Criminal law, tourist offenses, drug trafficking, Eastern Borders