فهرست مطالب

جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای) - سال نهم شماره 2 (بهار 1398)
 • سال نهم شماره 2 (بهار 1398)
 • جلد اول
 • تاریخ انتشار: 1398/03/01
 • تعداد عناوین: 23
|
 • امیر زاهدی یگانه، مجید شمس*، عباس ملک حسینی، ایمان بهارلو صفحات 7-20

  توزیع فضایی عادلانه امکانات و خدمات بین مناطق مختلف شهری و دستیابی برابر شهروندان به آنها مترادف با عدالت اجتماعی است، زیرا عدم توزیع عادلانه منجر به ایجاد بحران های اجتماعی و مشکلات پیچیده فضایی و توزیع عادلانه نیز زمینه ساز توسعه متوازن مناطق شهری خواهد شد. بنابراین، پراکنش بهینه و اصولی خدمات و امکانات شهری، منطبق با عدالت اجتماعی، در فرآیند برنامهریزی شهری از اهمیت زیادی برخوردار است. از این رو این پژوهش با رویکردی تحلیلی- توصیفی و با هدف بررسی توزیع فضایی خدمات عمومی شهری و رتبه بندی مناطق شهر تهران از لحاظ برخورداری از این خدمات انجام می گیرد. برای رسیدن به این هدف از مدل های کمی برنامه ریزی شامل تحلیل عاملی، روش ترکیبی شاخص توسعه انسانی (HDI)، مدل تاکسونومی و روش استانداردسازی استفاده شده است. برآیند یافته های محاسبات در مدل ترکیبی شاخص توسعه انسانی گویای این مطلب است که مناطق 3، 1 و 22 به ترتیب دارای بالاترین درجه توسعه و مناطق 8، 17 و 14 در پایین ترین درجه توسعه قرار دارند. نتایج تکنیک تحلیل عاملی حاکی از آن است که منطقه 22، با امتیاز 54/32 بالاترین رتبه و منطقه 14 با امتیازی در حدود 4/3 در پایین ترین رتبه در بین 22 منطقه قرار گرفته اند. همچنین براساس خروجی مدل تاکسونومی، منطقه 3 در رتبه اول، منطقه 1 در رتبه دوم و منطقه 12 در رتبه سوم و منطقه 10 نیز در رتبه آخر قرار دارد، و در نهایت براساس یافته های مدل استاندارد سازی، مناطق 3، 1 و 22 توسعه یافته ترین و مناطق 14، 10 و 17 محروم ترین مناطق هستند. برای رتبه بندی نهایی مناطق شهر تهران از لحاظ برخورداری از شاخص های مورد مطالعه، جمع ارزش عددی هر کدام از مناطق در چهار روش مذکور محاسبه گردید. بر اساس این روش به ترتیب مناطق 3، 1، 22، 12 و 6 در رتبه های اول تا پنجم و مناطق 13، 10، 8،، 17 و 14 به ترتیب در رتبه های آخر قرار گرفتند. با استفاده از مدل تحلیل خوشه ای، مناطق کلانشهر تهران بر اساس ارزش عددی مناطق در مدل های مورد استفاده، خوشه بندی گردید، که براساس نتایج مدل فوق مناطق 3، 1، 12، 22، 6 و 21 با امتیاز نهایی 66 و بالاتر در خوشه اول و تحت عنوان مناطق فرا توسعه و مناطق 14، 10، 8 و 17 با امتیاز نهایی 13 و کمتر در خوشه 5 و به عنوان منطق محروم شناسایی گردیدند.

  کلیدواژگان: توزیع فضایی، خدمات شهری، رتبه بندی، مناطق شهری، تهران
 • شهروز وثوقی لنگ، رحیم سرور*، پروانه زیویار صفحات 21-33
  دولت ها به عنوان عالی ترین مرجع قدرت و قانون گذاری از عوامل اصلی توسعه منطقه ای محسوب می گردند. سوابق تحقیق گویای عدم تعادل نظام منطقه ای کشور به عنوان مساله اصلی تحقیق از یک سو و نقش دولت به صورت عام و دولت های پس از انقلاب به صورت خاص در توسعه منطقه ای به عنوان متغیر اصلی از سوی دیگر حائز اهمیت است. روش تحقیق این مقاله توصیفی - تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات بصورت اسنادی است. در این مقاله از یک سو به تبیین ماهیت و سازوکارهای دولت در توسعه منطقه ای کشور پس از انقلاب پرداخته شده و از سوی دیگر با 25 شاخص اقتصادی - زیربنایی و اجتماعی با استفاده از مدل تاپسیس و روش آنتروپی شانون به رتبه بندی استان های کشور در دهه های 70 و 90 ه.ش اقدام شد. نتایج نشان می دهد با حفظ ماهیت دولت گرایی دهه اول انقلاب، علی رغم عدم تعادل شدید منطقه ای، به دلیل خط مشی نئوکلاسیکی برنامه اتخاذ شده تعدیل ساختاری، کمترین اقدامات توسعه منطقه ای در دوره دولت سازندگی صورت گرفت و اقدامات توسعه منطقه ای دولت دوره اصلاحات با تشدید دولت گرایی و تمرکزگرایی در دوره دولت نهم و دهم کم رنگ تر شد. از این رو ضرورت به تعادل کشاندن نظام نامتوازن منطقه ای ایران با افزایش بیش از 31 برابری وزن توسعه استان اول (تهران) با استان آخر (کردستان)، نیازمند تحول در ساخت و کارکرد دولت مبتنی بر الگوی حکمروایی خوب (مهم ترین راهبرد) در سطح ملی و منطقه ای می باشد.
  کلیدواژگان: دولت، ایران، توسعه منطقه ای - TOPSIS
 • مجید گودرزی* صفحات 35-51
  از دیرباز مسئله ی پیدا کردن بهترین مکان برای استقرار منابع و امکانات، جزء اساسی ترین مراحل برنامه ریزی های شهری و منطقه ای بوده است. در حالت کلی بهترین مکان استقرار منابع و امکانات، مکانی است که بتوان در آن بیشترین استفاده (ازنظر کمی) و درعین حال بهترین استفاده (ازنظر کیفی) را داشت. دراین بین سرویس های بهداشتی نیز یکی از این زیرساخت ها و تاسیسات شهری می باشد که در کلان شهر اهواز به واسطه ضعف خدمات رسانی مدیریت شهری عملا به فراموشی سپرده شده است؛ به طوری که مشکلات زیادی را برای شهروندان اهوازی ایجاد کرده است. این مقاله با تاکید بر این مورد به دنبال مکان یابی این زیرساخت در کلان شهر اهواز با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و مدل تحلیل فرایند سلسله مراتبی (AHP) می باشد. روش کار نیز به صورت توصیفی- تحلیلی با ماهیت کاربردی می باشد و منبع جمع آوری داده ها و اطلاعات نیز طرح های گردشگری و طرح تفصیلی شهر است. همچنین با استفاده از منابع موجود، معیارهایی را جهت مکان یابی سرویس های بهداشتی معرفی نموده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که کلان شهر اهواز با کمبود فضاهای سرویس بهداشتی مواجه است و نیازمند مکان های جدید جهت احداث سرویس های بهداشتی به خصوص در مکان های گردشگری می باشد.
  کلیدواژگان: مکان یابی، سرویس بهداشتی، سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، تحلیل فرایند سلسله مراتبی AHP))، شهر اهواز
 • مهدی سالمی، سیدعلی جوزی*، سعید ملماسی، سحر رضایان صفحات 53-63

  منطقه حفاظت شده کرخه در بخش جنوبی با مساحتی حدود 4822 هکتار، این منطقه در اطراف شهرستان شوش و درشمال غربی استان خوزستان واقع شده است. این مطالعه با هدف ارزیابی ظرفیت برد توسعه گردشگری طبیعت در منطقه حفاظت شده کرخه جنوبی انجام شده است. بدین منظور پس از شناسایی فشارهای اکولوژیکی، اجتماعی وفرهنگی عرصه درمقیاس 1:50000 لایه های اطلاعاتی به محیط نرم افزار Arc GIS معرفی شد، نخست به تولید نقشه های معیار ودرجه بندی آنها مبادرت شد، کار وزن دهی به معیار و زیرمعیار فشارهای اکولوژیکی، اجتماعی وفرهنگی با استفاده از مدل تحلیل شبکه (ANP) درمحیط نرم افزار Super Decisions انجام شد و با تلفیق پهنه ظرفیت برد اکولوژیکی وپهنه ظرفیت برد اجتماعی وفرهنگی نقشه پهنه بندی ظرفیت برد توسعه گردشگری طبیعت تهیه شد. نتایج نشان داد که ظرفیت برد فیزیکی با بیشترین میزان درپهنه توان مناسب (2398401 نفردرسال) ودرپهنه توان متوسط (12946532 نفردرسال) وظرفیت برد اجتماعی وفرهنگی با کمترین میزان درپهنه توان مناسب (33534 نفر درسال) ودرپهنه توان متوسط (1136499 نفردرسال) به خود اختصاص داده اند. نقشه نهایی نشان می دهد که 32 درصد (14058785 مترمربع) از منطقه مورد مطالعه دارای ظرفیت برد بالا، 42 درصد (18131157 مترمربع) از منطقه دارای ظرفیت برد متوسط و 26 درصد (11249151 مترمربع) از منطقه دارای ظرفیت برد کم است.

  کلیدواژگان: ظرفیت برد، مدل تحلیل شبکه (ANP)، توسعه گردشگری طبیعت، سامانه اطلاعات جغرافیایی، منطقه حفاظت شده کرخه
 • آمنه بن شمس، امیر گندمکار*، هوشمند عطائی، حمید صابری صفحات 65-81
  امروزه پدیده تغییر اقلیم یکی از بحرانی ترین موضوعاتی است که ذهن برنامه ریزان و سیاست گذاران را به خود مشغول کرده است. یکی از مهمترین راه های جلوگیری از ادامه روند تغییر اقلیم، توجه به بحث انرژی است. انرژی های فسیلی، موجب افزایش مصرف سوخت و انرژی برای گرمایش و سرمایش ساختمان ها گردیده است. از اینرو این تحقیق با استفاده از شاخص ترجونگ -ماهانی به بررسی تاثیرات اقلیم بر معماری بومی جزیره قشم پرداخته و راهکارهایی جهت ایجاد آسایش از طریق طراحی ساختمان های متناسب و سازگار با اقلیم منطقه و در نتیجه کاهش مصرف انرژی و بهینه سازی مصرف آن ارائه کرده است. نتایج نشان می دهد که ماه های ژانویه و فوریه از روزهای مطبوع و شبهای بسیار خنک و خنک برخوردار است که بهترین ماه های سال می باشد و بعد آر آن ماه های مارس و دسامبر مناسب می باشند. ماه های ژوئن، ژولای آگوست و سپتامبر نامناسب ترین ماه های سال به شمار می روند و بسیار گرم و طاقت فرسا است. براساس بررسی های انجام شده به روش ماهانی در ماه های ژوئن، ژولای، آگوست و سپتامبر جریان هوا ضروری است چون هوا خیلی گرم بوده و در ماه مارس جریان هوا مطبوع می باشد. طبق این روش در جهت نحوه استقرار ساختمانها، باید طول آن در امتداد شرقی-غربی و همچنین دیوارها و سقف ها سبک و دارای عایق حرارتی باشد بعلاوه پنجره ها بایستی بزرگ در نظر گرفته شده و دیوارها به صورت شمالی و جنوبی بوده و ساختمان از اشعه مستقیم آفتاب حفاظت شود.
  کلیدواژگان: معماری، آسایش اقلیمی، قشم، ترجونگ، ماهانی، گرمایش جهانی
 • برومند صلاحی*، احمد نوحه گر، محمود بهروزی صفحات 83-95
  در این پژوهش به منظور ردیابی گرد و غبار در سنندج، ابتدا رخدادهای توفان گرد و غبار در دوره آماری 24 ساله (2013-1990 میلادی) از داده های هواشناسی استخراج و به صورت آماری بررسی شد. در ادامه، یک رخداد گرد و غبار که در نیمه گرم سال اتفاق افتاده و به مدت 10 روز طول کشیده بود انتخاب و با استفاده از مدل HYSPLIT ذرات غبار در اتمسفر ردیابی شد. سپس به منظور واکاوی رخداد توفان های گرد و غبار در سنندج به صورت کلان مقیاس از علم همدید و به صورت میان مقیاس از علم دینامیک بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که تعداد توفان های گرد و غبار در سنندج سیر صعودی داشته و هرساله بر تعداد این رخدادها افزوده می شود؛ اوج آن ها در فصل بهار و تابستان بوده و در خردادماه بیش ترین توفان اتفاق افتاده است. خروجی های مدل HYSPLIT نشان داد که در توفان گرد و غبار، ذرات غبار از سمت بیابان های سوریه و شمال عراق وارد اتمسفر سنندج شده اند و صحرای عربستان نقشی در آن نداشته و هم چنین ذرات غبار در سطوح 500، 1000 و 1500 از یک مسیر و آن هم از سمت سوریه و شمال عراق وارد سنندج شده است. بررسی نقشه های تراز 700 ژئوپتاسیل متر و فشار سطح زمین نشان داد صعود ترازهای میانی جو به ارتفاعات بالاتر باعث تشکیل پشته در عرض های پایین جغرافیایی شده و اتمسفر ایران، سوریه و عراق در سیطره پرفشار جنب حاره بوده که این شرایط موجب تشکیل سیستم کم فشار حرارتی سطوح پایین اتمسفر شده و موجب صعود هوا شد.
  کلیدواژگان: گرد و غبار، ردیابی، مدل HYSPLIT، سنندج
 • حکمت الله دسترنج*، مهدی کاظمی، باقر کرد، امین کمالیان، سیدعلیقلی روشن صفحات 97-111

  صنعت گردشگری از قابلیت های زیادی درجهت نوآوری و کارآفرینی و ایجاد فرصت های شغلی برخوردار است. وسعت و موقعیت جغرافیایی، منابع گردشگری متنوع و منحصر به فرد، حاکمیت قوانین مناطق آزاد و... . می تواند قشم را پیشرو صنعت گردشگری کشورنماید. با وجود تلاش های صورت گرفته، قشم به جایگاه متمایز خود در بین مقاصد گردشگری دست نیافته است و فرصت های کارآفرینی گردشگری به خوبی مورد بهره برداری قرار نگرفته اند. پژوهش کیفی حاضر با هدف شناسایی ابعاد و مولفه های توسعه کارآفرینی گردشگری جزیره قشم، با استفاده از روش نظریه داده بنیاد انجام و با 45 نفراز خبرگان و صاحبنظران حوزه گردشگری مصاحبه انجام شده است. داده های حاصل از طریق 3 مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی، تحلیل و مقوله های تاثیرگذار بر توسعه کارآفرینی گردشگری شناسایی شدند. ارتباط بین این عوامل درالگوی پارادایمی توسعه کارآفرینی گردشگری در قالب عوامل اجتماعی_فرهنگی، منابع انسانی، اصلاح قوانین و مقررات، مولفه های اقتصادی، زیرساخت ها و جاذبه های گردشگری و بهبود حمایت کننده ها نمایش داده شده اند. دراین پژوهش منابع انسانی به عنوان مقوله محوری در مرکز فرآیند مورد کاوش قرار گرفته و سایر مقوله ها به طور نظری به آن ارتباط داده شده اند. یافته های این پژوهش با ارائه ابعاد و مولفه های توسعه کارآفرینی گردشگری جزیره قشم در قالب مدل پارادایمی می تواند مبنای تشکیل اکوسیستم گردشگری و زمینه ساز ایجاد اشتغال و رونق بخش گردشگری جزیره قشم باشد.

  کلیدواژگان: منابع انسانی، گردشگری، توسعه کارآفرینی گردشگری، توسعه کارآفرینی گردشگری جزیره قشم، روش شناختی نظریه داده بنیاد، جزیره قشم
 • حجت الله پاشاپور، محمد علیزاده*، مژده پاسیار، سونیا ازهری صفحات 113-124

  صنعت گردشگری به ویژه به منظور گذران اوقات فراغت یکی از نیازهای اصلی انسان محسوب می شود. از بعد اقتصادی برای بسیاری از کشورها این صنعت منبع اصلی درآمد، اشتغال، رشد بخش خصوصی و توسعه ساختار زیربنایی است. یکی از حوزه های جذاب گردشگری برای مردم و گردشگران، طبیعت گردی یا اکوتوریسم است. اکوتوریسم به نوعی از گردشگری اشاره دارد که گردشگران به بازدید منابع و مناطق طبیعی می پردازند. این نوع از گردشگری بر جذابیت محیط زیست تاکید دارد. این پژوهش از نوع روش تحقیق کیفی - کمی (درچارچوب روش شناسی تحقیق آمیخته) و از نقطه نظر هدف کاربردی می باشد. ابتدا با بررسی ادبیات تحقیق عوامل موثر در توسعه اکوتوریسم استحصال شد و سپس در مصاحبه با خبرگان عوامل دسته بندی و سپس اولویت بندی با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری انجام شد. نتایج نشان می دهد که یکی از مهم ترین عواملی که می تواند توسعه اکوتوریسم این منطقه را شکوفا نماید مدیریت مناسب است. این عامل می تواند سایر عوامل را تحت تاثیر قرار داده و آن ها را در راستای توسعه پایدار گردشگری جهت دهی نماید.

  کلیدواژگان: اکوتوریسم، مدل سازی ساختاری تفسیری، خلخال
 • امیرحسین حلبیان* صفحات 125-138
  توجه به تغییرات اقلیمی در دهه های اخیر به سبب پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و زیان های مالی مرتبط با رخدادهای فرین جوی افزایش یافته است. در این ارتباط، واکاوی مقادیر حدی بارش و رویدادهای مرتبط با آن از اهمیت خاصی در مدیریت بخش های مختلف نظیر کشاورزی، منابع آب، شهرسازی و حمل و نقل برخودار است. در این پژوهش به منظور واکاوی روند نمایه های فرین بارش در حوضه آبریز کارون از داده های پایگاه شبکه ای بارش افرودایت طی دوره زمانی 2007-1951 در تفکیک مکانی 25/0 × 25/0 درجه ی قوسی بهره گرفته شد. نخست، آرایه داده های اولیه در ابعاد 21000×20819 برای کل منطقه ی خاورمیانه در نرم افزار مت لب تولید شد. سپس آرایه ای در ابعاد 100×20819 از آرایه اولیه استخراج گردید که حوضه کارون را در بر می گرفت. سطرهای این آرایه نماینده ی روزها و ستون های آن نماینده ی یاخته های مکانی بود. در ادامه، نمایه های بیشینه بارش یک روزه (RX1)، نمایه ساده شدت بارش (SDII)، تعداد روزهای با بارش مساوی و یا بیشتر از 10، 20 و 25 میلی متر (R25, R20, R10)، تعداد روزهای متوالی خشک (CDD)، تعداد روزهای متوالی مرطوب (CWD)، مجموع سالانه بارش روزهای خیلی مرطوب (R95p) و مجموع سالانه روزهای با بارش بسیار مرطوب (R99p) از لیست نمایه های استاندارد توصیه شده توسط کمیته ی اقلیم شناسی سازمان هواشناسی جهانی و برنامه ی تحقیقاتی تغییرپذیری و پیش بینی اقلیم انتخاب شد و برای شناسایی و تحلیل روند از روش ناپارامتری من- کندال استفاده گردید. یافته ها نشان داد که در پهنه های شرقی، شمالی و مرکزی حوضه کارون، روند، غالبا مثبت و بر روی بخش اندکی از آن در غرب و جنوب منفی است. نمایه ها غالبا در غرب حوضه فاقد روند هستند. نه تنها بسامد رویداد بارش های فرین در مناطق شرقی، شمالی و مرکزی حوضه رو به فزونی است؛ بلکه شدت و مقادیر بارش حاصل از آنها نیز افزایش یافته است. به عبارت دیگر، هم زمان رخداد بارش در این پهنه ها در ده های اخیر متمرکز شده و هم بخش قابل توجهی از بارش سالانه در طی چند روز از سال به صورت بارش های سنگین و ابرسنگین اتفاق می افتد. بیشترین گستره ی روند افزایشی مربوط به نمایه های، نمایه ی ساده ی شدت بارش روزانه (SDII)، روزهای بسیار مرطوب (R99p)، روزهای همراه با بارش ابرسنگین (R25) و روزهای همراه با بارش بسیار سنگین (R20) می باشد. کمترین تغییرات روند افزایشی نیز مربوط به نمایه ی روزهای متوالی خشک (CDD) است.
  کلیدواژگان: بارش، نمایه های فرین، روند، کارون
 • مصطفی حیدری مقدم*، کرامت زیاری، حسین حاتمی نژاد، احمد پور احمد صفحات 139-155
  تامین مسکن و بهبود کیفیت زندگی شهری اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه یکی از مباحث مهم در مطالعات شهری می باشد. خروجی این مطالعات می تواند اطلاعات مفیدی برای برنامه ریزان به همراه داشته باشد. آگاهی برنامه ریزان شهری در مورد چگونگی تاثیرگذاری تصمیماتشان بر رضایت اقشار ضعیف جامعه از زندگی شهری مزایای زیادی را به همراه خواهد داشت. کیفیت زندگی شهری معمولا از طریق شاخص های ذهنی (ارزیابی ادراکات و رضایت شهروندان از زندگی شهری) و یا با استفاده از شاخص های عینی (حاصل از داده های ثانویه) و به ندرت استفاده از هر دو نوع شاخص ها اندازه گیری می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی کیفیت فضای زندگی ساکنین سایت کمالوند مسکن مهر شهر خرم آباد شهر نسبت به فضای زندگی آنان با استفاده از روش میدانی است. رویکرد حاکم بر پژوهش توصیفی- تحلیلی می باشد. ابتدا با استفاده از روش های تحلیلی و اسنادی به جمع آوری داده ها و اطلاعات از طریق مطالعات کتاب خانه ای و پیمایش میدانی (پرسشنامه) اقدام شده است. در این تحقیق برای ارزیابی و تحلیل اطلاعات از تکنیک تحلیل عاملی استفاده شده و از میان 31 متغیر مربوط به کیفیت زندگی، 18 گویه استخراج شده که از طریق آزمون KMO تایید شدند. شاخص های انتخابی با روش تحلیل عاملی به 5 عامل تقلیل یافت که این عوامل جمعا 291/59 درصد واریانس را در بر می گیرد. در بین 5 عامل فوق، عامل زیست محیطی، اجتماعی و نهادی با توزیع 438/27 درصد واریانس تاثیرگذارترین عامل در پژوهش بودند. بر اساس نتایج به دست آمده میزان رضایتمندی ساکنان در حد متوسط (با میانه نظری 2.37) می باشد که بیانگر عدم رضایتمندی ساکنان از وضعیت زندگی در این سایت می باشد.
  کلیدواژگان: کیفیت فضای ذهنی، کیفیت زندگی، شاخص های کیفیت زندگی، شهر
 • علیرضا سلیمانی*، احمد آفتاب، نرمین رضازاده صفحات 157-177

  در طراحی و ارزیابی فضاهای شهری، اندیشمندان به نیازهای اولیه انسان بسیار توجه می کنند و همه بر این اعتقاد هستند که، بدون توجه به این نیازها، امکان دسترسی به فضا و تحرک پذیری در آن به حد قابل ملاحظه ای محدود خواهد شد. این نیازها تحت تاثیر متغییرهای مختلفی قرار دارند و «جنسیت» یکی از موضوع های حساس این مقوله است. از این رو، هدف پژوهش حاضر ارزیابی نگرش جنسیتی در طراحی فضاهای شهری با تاکید بر پارک بانوان نرگس ارومیه می باشد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی بکارگرفته شده در این پژوهش از نوع کاربردی می باشد. اطلاعات مورد نیاز از طریق دو نوع پرسشنامه تصویری و غیرتصویری به دست آمده است. برای ارزیابی و پردازش داده ها از شیوه های آماری توصیفی و استنباطی در قالب نرم افزار spss استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که تنها زنان خانه دار و مذهبی تمایل به استفاده از پارک های زنانه دارند؛ و دسته سوم زنان یعنی زنان شاغل جامعه و دسته چهارم یعنی زنانی با نگرش ها و گرایش های فمینیستی رغبتی برای استفاده از این گونه پارک ها را ندارند. چنین وضعیتی در مورد میزان احساس امنیت و آرامش زنان در پارک بانوان نیز صدق می کند. لذا پروژه پارک بانوان در کوتاه مدت و با توجه به محدودیت های عرفی، برای استفاده آزادانه زنان از فضاهای عمومی، مطلوب به نظر می رسند، اما در بلندمدت به توزیع عادلانه فضاهای شهری کمک چندانی نخواهد کرد. نتایج حاصل از پرسشنامه های تصویری نشان دهنده تنها تفاوت معناداری میان زنان خانه دار با مردان و دیگر گروه های زنان موردمطالعه برای انتخاب عناصر پارک است؛ درنتیجه جنسیت در انتخاب عناصر پارک ها تاثیر چندانی نداشته و انتظار می رود که عناصر پارک مطابق با نیازهای زنان خانه دار (بیشترین مراجعه کنندگان به پارک بانوان) باشد و به ارائه راهکارهای عملی برای طراحی و جانمایی عناصر هرچه بهتر در پارک های بانوان پرداخته شود.

  کلیدواژگان: طراحی شهری، فضاهای عمومی، پارک بانوان، نگرش جنسیتی، ارومیه
 • علی اصغر عباسی اسفجیر* صفحات 179-198
  تحلیل فضایی جرائم با رویکرد کانون های جرم خیز به صورت راهکاری موثر برکنترل پیشگیری از جرائم شهری است. لزوم اطلاع و شناخت دقیق از مکان ها جرم خیز و زمانهای مسله دار و مشخص نمودن زمان پیک وقوع برخی از جرائم می تواند یاری رسان نیروهای امنیتی در سازماندهی مناسب و استفاده بهینه از حداقل نیرو با حداکثر کارکرد را به همراه داشته باشد. پژوهش حاضر با سیاست گذاری ها نسبت به کانون های جرم خیز شهرها با استفاده از تحلیل فضایی و تاثیر آن در پیشگیری از انواع جرائم شهری می پردازد. روش تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ شیوه اجرا، کمی و کیفی است ومطالعه موردی آن شهربابلسر می باشد، روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش به صورت کتابخانه ای، میدانی و توصیفی و تحلیلی بوده و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار Gis است. تطبیق محدوده های متراکم جمعیت و محل قرارگیری کانون های جرم خیز در سطح شهربلسر، نشان داد که بین عامل تراکم جمعیت و وقوع بزهکاری و شکل گیری کانون تمرکز جرائم در شهربابلسر ارتباط و همسویی قابل توجهی وجود دارد. در ارتباط محدوده بلوار ساحلی و پارکینگ صفر تا پنچ و محدوده شهرک جوادیه و امامزاده ابراهیم به عنوان محدوده های پرازدحام و متراکم شهر که دارای امکان کنترل می باشد مهم ترین کانون های جرم خیز شهر بابلسر شکل گرفته است. این مناطق بخصوص در محدوده جنوبی و شرقی دارای مشکلات جدی از جمله عدم تعادل ساختاری در زمینه هایی چون کوچکی قطعات اراضی و ابعاد کم منازل، کیفیت پایین مصالح و عدم وجود شبکه معابر استاندارد و غیر فنی بودن اکثر ساخت و سازها و کمبود تسهیلات زیر بنایی و همچنین بالا بودن و غیر بومی بودن تعداد جمعیت ساکن در آن می باشد که موجب ناپایداری زندگی شهری در این محدوده ها شده است(مصداق این قضیه در رابطه با منطقه شرقی بیشتر می باشد، به این دلیل که منطقه غربی شهر از ساختار کالبدی مناسب تر و همچنین توجه بیشتر به لحاظ کنترل اجتماعی و وجود نیرو برخوردار است.
  کلیدواژگان: پیشگیری از جرم، جرائم شهری، کانون های جرم خیز، سیستم تحلیل فضایی، شهربابلسر
 • سیده صدیقه حسنی مهر* صفحات 199-209
  «کاربری زمین» معادل فارسی اصطلاح Landuse انگلیسی و به معنی استفاده از زمین است و شامل هر گونه استفاده ای از زمین می باشد. مطالعه و شناخت کاربری زمین، زیربنای تجزیه و تحلیل و برنامه ریزی کاربری زمین است. عنوان این مقاله «نقش اقتصادی تغییر کاربری اراضی در توسعه روستایی در دهستان طولارود تالش گیلان» می باشد. روش تحقیق، توصیفی و تحلیل می باشد، با توجه به حجم جامعه آماری بر اساس فرمول کوکران، تعداد 375 پرسشنامه بعنوان نمونه انتخاب و با روش نمونه گیری تصادفی تکمیل شد. نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد تغییرکاربری اراضی بیشتر بر روی زمین های زراعی بوده و موجب افزایش درآمد اقتصادی، بهبود وضعیت مساکن و معابر و افزایش قیمت زمین در روستاهای مورد مطالعه شده است. پیشنهاد می شود که با تشویق و حمایت دولت از بخش کشاورزی و ایجاد کارگاه های تولیدی کوچک و تثبیت جمعیت روستایی و حمایت از افزایش تولیدات کشاوزری به رشد اقتصادی و در نهایت توسعه روستایی کمک شود.
  کلیدواژگان: نقش اقتصادی، تغییرکاربری اراضی، توسعه روستایی، دهستان طولارود تالش
 • مصطفی علی نقی زاده* صفحات 211-222
  کاشت زعفران به عنوان گرانترین محصول کشاورزی در کشورمان (که بزرگترین تولید کننده آن در سطح جهان می باشد)، توجه هر چه بیشتر به عوامل محیطی و شرایط طبیعی را طلب می کند. محصول زعفران سازگاری خوبی با آب و هوای خشک و نیمه خشک دارد. تحقیق حاضر به منظور بررسی نقش ناهمواریها بر کشت محصول زعفران در استان خوزستان و تعیین نواحی مستعد این محصول به وسیله نرم افزار GIS می باشد. برای انجام این تحقیق از داده های هواشناسی 12 ایستگاه سینوپتیک در سطح استان در یک دوره آماری 20 ساله (2006-1987) استفاده شده است. در این تحقیق به وسیله مقایسه رگرسیونی، شباهت اقلیمی ایستگاه های استان خوزستان و شهرستان تربت حیدریه (یکی از نواحی زعفران خیز ایران) از نظر بارش و دما مشخص شد و سپس تاثیرعوامل مربوط به ناهمواریها (ارتفاع، شیب و جهت شیب) بر محصول زعفران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد با توجه به شرایط مطلوب برای گیاه زعفران، نواحی شمالی و شرقی استان خوزستان مستعد و مناسب برای کشت محصول زعفران می باشند. در استان خوزستان با فاصله گرفتن از نواحی شمالی و شمال شرقی، شرایط برای کشت زعفران نامطلوب و با محدودیت مواجه می شود.
  کلیدواژگان: ناهمواری ها، زعفران، استان خوزستان، سیستم اطلاعات جغرافیایی
 • مریم خفائی زاده، مریم ایلانلو* صفحات 223-238
  امروزه، شهرها مکان اصلی کار و زندگی عمده بشر شده اند، به طوری که بیش از 50% از جمعیت 7 میلیارد نفری جهان در شهرها زندگی می کنند. از این رو، توجه به کیفیت زندگی، شرایط، امکانات و نیازهای ساکنان شهرها، مسئله ای حیاتی است. نظر به مشکلات متعدد شهرها، رویکردهای مختلفی برای ارتقا و بهبود شرایط زندگی در آنها پیشنهاد و مطرح شده است که زیست پذیری شهری یکی از آنها است. امروزه زیست پذیری در بیشتر کشورهای توسعه یافته به عنوان یک اصل راهنما در چارچوب گفتمان پایداری در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی شهری گسترش پیدا کرده است. هدف از این پژوهش شناخت و تعیین مولفه های زیست پذیری در شهربندرامام خمینی (ره) می باشد. به همین منظور در ابتدا 5 منطقه این شهر به نام های فاز 1، فاز 3، فاز 4، شهرک شهید دستغیب و شهرک صبانمان به صورت تصادفی انتخاب شدند. سپس با تحقیق در ادبیات تحقیق 7 شاخص زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، پزشکی و بهداشتی، کیفیت فضای سبز و زیرساخت های شهری انتخاب گردیدند و پرسش نامه ای به همین تهیه گردید و در بین این محلات توزیع گردید. سپس پرسش نامه ها به صورت جداگانه بررسی شدند. برای تجزیه و تحلیل، یافته های تحقیق از مدل سلسله مراتبی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که وضعیت کیفیت زندگی و زیست پذیری هر 5 منطقه در وضعیت مطلوبی نمی باشد. در بین 7 شاخص به کار رفته، زیرساخت های شهری بالاترین وزن و ملاحظات پزشکی و بهداشتی کمترین وزن را دارا می باشند. در بین مناطق مورد مطالعه نیز محله فاز 1 به نسبت سایر مناطق در وضعیت مطلوب تری برخوردار می باشد.
  کلیدواژگان: زیست پذیری، شهر بندر امام خمینی (ره)، مدل سلسله مراتبی، محیط زیست
 • مینا خندان، لعلا جهانشاهلو*، حسین ذبیحی صفحات 239-255
  مدیریت زمین شهری جهت کنترل رانت یکی از عرصه های کلیدی جهت پیش برد توسعه پایدار در کشورهاست. از این رو، محدویت در منابع و عرضه زمین در مقابل تقاضای روز افزون جمعیت شهری باعث ایجاد ارزش اضافی زمین و بروز تقاضای سوداگرانه شده که این امر باعث افزایش قیمت زمین و به تبع آن مسکن شده است. بنابراین بکارگیری سیاست های مناسب جهت برون رفت از وضعیت نامناسب رانت در فضاهای شهری امری ضروری بوده و از جایگاه بالایی برخوردار می باشد. پژوهش حاضر، با استفاده از تعداد مولفه های اثرگذار بر افزایش رانت، در منطقه یک کلانشهر تهران تحلیل می کند. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است و در آن، از تکنیک چندمعیاره (دیمتل) برای شناسایی مولفه های اثرگذار و اثرپذیر بر رانت استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که در بخش مدیریتی، مولفه تراکم ساختمانی، در بخش اقتصادی، مولفه قیمت زمین و مسکن و در بخش اجتماعی، مولفه رشد سریع جمعیت جز اثرپذیرین مولفه ها در افزایش رانت داشته اند و باعث ناپایداری در مدیریت و برنامه ریزی شهری منطقه یک کلانشهر تهران شده است.
  کلیدواژگان: رانت، زمین، رانت زمین شهری، منطقه یک کلانشهر تهران
 • صمد محمدی‏ زاده سماکوش*، اختر شیری صفحات 273-293

  این پژوهش با هدف ارزیابی برازندگی مدل تحلیل مسیر برای مقایسه هویت محله‏ای سه محله با ویژگی‏های متفاوت در شهر تهران انجام شد. ولنجک در منطقه یک، حصارک در منطقه 5 و محله وحیدیه در منطقه 8 مورد مطالعه قرار گرفته‏اند. هویت محله‏ای متغیر وابسته و سرمایه اجتماعی، سبک زندگی، کیفیت فضای کالبدی، اقتصاد سرمایه‏داری معاصر، امنیت اجتماعی و ارتباطات از راه دور به عنوان متغیرهای مستقل پیش‏بینی شده‏اند‏. روش تحقیق، پیمایش است و داده‏ها با استفاده از ابزار پرسشنامه که اعتبار آن با پیش‏آزمون تایید شد، گردآوری گردیده‏ است. نمونه آماری این تحقیق بر اساس سرشماری سال 1390 با استفاده از فرمول کوکران 382 نفر برآورد شد و به منظور اطمینان‏بخشی و پوشش پاسخ‏های نامعتبر، 428 پرسشنامه توزیع گردید. نمونه‏گیری به شیوه طبقه‏بندی به نسبت جمعیت محلات از کل جامعه آماری به تعداد 56060 نفر انجام شد. انتخاب نمونه‏ها نیز به شیوه تصادفی بود و از نرم‏افزار Spss برای تحلیل داده‏ها استفاده شد. نتایج نشان داد که براساس مدل رگرسیون چند متغیره، 9/30 درصد تغییرات هویت محله‏ای در محله ولنجک، 8/53 درصد در محله حصارک و 4/62 درصد این تغییرات در محله وحیدیه توسط متغیرهای مستقل درون مدل تبیین شده‏اند. در هر سه محله مورد مطالعه سرمایه اجتماعی بیشترین تاثیر را بر تغییرات هویت محله‏ای داشت که میزان تبیین‏کنندگی آن در ولنجک برابر با 366/0، در حصارک معادل 654/0 و در وحیدیه نیز 522/0 در سطح اطمینان 95 درصد بوده‏است. متغیر سبک زندگی نیز بیشترین تاثیر را در تغییر سرمایه اجتماعی به عنوان متغیر واسط درتبیین هویت محله‏ای داشت. نهایتا تاثیرات کل هریک از متغیرهای معنادار در تبیین هویت محله‏ای در محلات سه گانه مورد مطالعه در جداول مربوطه به نمایش گذاشته شده است.

  کلیدواژگان: هویت محله‏ای، سرمایه اجتماعی، سبک زندگی، فضای کالبدی، اقتصاد سرمایه‏داری معاصر، امنیت اجتماعی، ارتباطات از راه دور
 • میرناصر میرباقری هیر* صفحات 295-305

  محیط منابع انسانی ایران بی تاثیر از تغییر و تحولات جهانی نیست و هدف های آن همگام با تحولات جهانی، در حال تغییرند. شایستگیها، مزایای متفاوتی برای توسعه سازمانها در مناطق مختلف دارند. در حقیقت شایستگی نوعی نگرش سیستمی وتوسعه ای دارد که همه آن صفات، ویژگیها، مهارت ها و نگرشها در ارتباط با اثربخشی در انجام وظایف و مسئولیتها را شامل می شود. پژوهش حاضر با بررسی نقش شاخص های کلیدی (ویژگیهای شخصیتی و شایستگی) مدیریتی بر توسعه منطقه ای (مورد مطالعه مدیران مدارس شهرستان نمین) انجام شده است. جامعه آماری پژوهش 180 نفر از مد یران مدارس شهرستان نمین بودند، که کل شماری شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون رگرسیون ساده و رگرسیون چندگانه، در نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج نشان می دهد ابعاد شایستگی مدیران، بر توسعه منطقه ای، تاثیر مثبتی داشته است. در مجموع 2/55 درصد (552/ = R2Adj) تغییرات در افزایش توسعه منطقه ای، توسط ابعاد شایستگی مدیران، قابل پیش‏ بینی است.

  کلیدواژگان: شایستگی، مدیران، توسعه منطقه ای
 • سمیه رحیمی*، حسن هوشیار صفحات 307-324

  آمایش سرزمین برای توسعه گردشگری بومی، شامل دسترسی به منطقه با ایجاد شبکه حمل و نقل مناسب، افزایش کیفیت و کمیت خدمات گردشگری، آموزش و تعلیم ساکنان محل در رابطه با گردشگری در منطقه، بازاریابی وبرنامه های تشویقی برای جذب گردشگر، مدیریت واجرای بهینه طرح توسعه گردشگری می باشد. اولویت اساسیدرآمایش سرزمین در رابطه با عرضه گردشگری، بررسی جاذبه های گردشگری موجود در یک منطقه می باشد. هدف از این تحقیق ارائه راهبردهای توسعه گردشگری شهری ازدیدگاه آمایش سرزمین دراستان کردستان بوده، تدوین شده است. روش انجام این تحقیق توصیفی- تحلیلی است که با استفاده از ابزارپرسش نامه برای جمع آوری اطلاعات به کار رفته است و تعداد نمونه های بررسی شده در محدوده جغرافیایی شامل 384 نفر می باشد. برای تعیین حجم نمونه، از فرمول کوکران استفاده شده و برای تجزیه وتحلیل اطلاعات با تکنیک SWOT، ضعف ها و قوت ها (عوامل درونی) و فرصت ها و تهدیدها (عوامل خارجی) بررسی می شوند. اولویتبندی راهبردهای توسعه گردشگری تدوین شده با استفاده از مدل AHP اولویت بندی می شوند و راهکارهایی برای تقویت این فعالیت در استان کردستان ارائه می شود. نتایج بررسیها نشان می دهد با توجه به اولویت های استخراج شده از نظرخبرگان و کارشناسان، امکان استفاده از ضعف ها و قوت ها و همچنین موازنه فرصت ها و تهدیدها در حد متوسط به پایین است؛ یعنی امکان بهره گیری از فرصت ها و قوت های موجود همراه باکمرنگ کردن ضعف ها وتهدیدها وجود دارد، اما این امر مستلزم برنامه ریزی و تقویت زیرساخت های گردشگری دراستان کردستان و ارتقای آگاهی های عمومی در این زمینه است.

  کلیدواژگان: آمایش سرزمین، گردشگری شهری، استان کردستان، مدل SWOT-AHP
 • مهدی رمضان زاده لسبوئی*، محمدحسن ذال، مهدی فقیه عبداللهی صفحات 325-342

  امروزه، شهرهای تاریخی-فرهنگی به دلیل برخورداری از جاذبه های همچون معماری، فرهنگ، المان ها و نمادهای شهری، بازار و هنر ساخت انواع صنایع دستی، از مقاصد خاص گردشگری به شمار می آیند. بسیاری از این مقاصد که به طور همزمان ماهیت شهری و کارکرد گردشگری دارند، با تاکید بر منابع موجود خود برای رسیدن به توسعه، برنامه ریزی می شوند. خلاقیت مرتبط با گردشگری مانند جاذبه های محیطی، اجتماعی- فرهنگی و نیز عملکرد مدیریتی در راستای عرضه محصولات گردشگری و خلاقیت در برنامه ریزی توسعه گردشگری می تواند دستیابی به این هدف را تضمین کند. شهر اصفهان با ظرفیت های هنری و تاریخی-فرهنگی، یکی از مقاصد خاص گردشگران داخلی و خارجی است. هدف مطالعه ی حاضر، سنجش خلاقیت های گردشگری در این شهر از دیدگاه متخصصان میراث و گردشگری است. روش پژوهش توصیفی تحلیلی با تاکید بر پیمایش میدانی است. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه است که با مطالعه مبانی نظری و تجارب علمی بعد از طبقه بندی شاخص ها استخراج شده است. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از مدل های آماری پردازش شده است. انتخاب آزمون ها بر اساس ماهیت داده ها و اهداف محقق صورت گرفته است. نتایج نشان می دهد که اصفهان با توجه به شاخص های خلاقیت، شهر خلاق هنر گردی به شمار می رود و سهم ظرفیت های ذاتی، فرهنگی، هنر اصفهان و عملکرد مدیریتی، تاثیر بیشتری را نسبت به مولفه های انسان ساخت در خلاقیت شهری گردشگری اصفهان دارند.

  کلیدواژگان: شهر خلاق، شهرهای تاریخی، گردشگری فرهنگی، اصفهان
 • حمیدرضا رخشانی نسب، محمد خیری* صفحات 343-364
  شهر به عنوان پدیده ای پیچیده و پویاست که در گذر زمان، همواره دچار تحولات کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی و فرهنگی می شود. در نتیجه ی رشد سرسام آور شهرها، مدیریت شهری به علت فقدان منابع و زمان لازم برای پاسخگویی به نیازهای فزاینده شهروندان، دچار معضلی گردیده که رهایی از آن را تنها در چارچوب راه حل های نوین می توان یافت. در این میان برنامه ریزی راهبردی می تواند به عنوان رویکردی نوین جهت رفع این معضل مطرح می گردد. هدف از انجام پژوهش حاضر، برنامه ریزی راهبردی برای توسعه فضایی محله های شهر زاهدان می باشد که ابعاد اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی و کالبدی در آن مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی است که با استفاده از داده های اسنادی و مطالعات میدانی و بهره گیری از روش SWOT انجام شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که وجود اراضی بایر وسیع و مناسب و فاقد کاربری در سطح شهر به عنوان اولویت اول در توسعه فضایی محله های شهر زاهدان مطرح می باشد. توجه به فقر شدید فضای سبز و مراکز تفریحی و گذران اوقات فراغت در سطح محله ها، می تواند عاملی مهم در راستای توسعه فضایی محله ها در سطح شهر زاهدان قلمداد شود.
  کلیدواژگان: راهبرد، برنامه ریزی راهبردی، تحلیل استراتژیک، زاهدان
 • غلامرضا طاهری، محمدرضا رضایی*، سعید امانپور صفحات 365-380

  وجود سلسله مراتب شهری منظم سبب توزیع کالاها و خدمات به تمام جامعه و توزیع متعادل امکانات و خدمات رسانی به تمامی بخش های یک منطقه می گردد شبکه شهری تنها مجموعه ای از عناصر کالبدی نیست و نقش و اهمیت هر سکونتگاه را میزان و ابعاد ارتباطات و جریان ها در یک نظام باز تعیین می کنند. شهرهای بزرگ تر با جذب و تمرکز مازاد بیشتر، تسلط خویش را بر شهرهای کوچک تر اعمال می کنند. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش از نوع توصیفی تحلیلی می باشد. در این پژوهش شاخص های موردمطالعه در دو مرحله از طریق مطالعه استخراج از منابع موجود در دسترس؛ طرح های تحقیقاتی، آمارنامه ها، کتب و آراء خبرگان، گردآوری شد و در نهایت نیز با استفاده از مدل های منحنی لورنز ضریب جینی، ضریب آنتروپی و ضریب کشش پذیری وضعیت شبکه شهری خوزستان مشخص گردید. نتایج نشان داد که بررسی سلسله مرتب شهری استان خوزستان طی سال های 1335-1395 بر اساس مدل های انجام شده نشان دهنده عدم تعادل درسیستم شهری و تمرکز جمعیت در شهرهای بالای نظام سلسله مراتب شهری و خصوصا نخست شهر استان است. بر مبنای مدل انجام گرفته هیچ گونه رابطه معقول و منطقی بین شهرها و رتبه آنها وجود ندارد. و نخست شهر با تمرکز امکانات و خدمات در سطوح مختلف تمرکز خود را بر سایر شهرها حفظ کرده است همچنین با توجه به محاسبات انجام شده شهرهای اهواز، دزفول، آبادان و ماهشهر، رامهرمز، اندیمشک، خرمشهر، ایذه، شوشتر و بهبهان از توان جمعیت پذیری بیشتری برخوردارند و شهرهای بیدبلند، بیوضی، یزدنو و آبژدان از توان جمعیت پذیری بسیار کمتری برخوردار هستند. بر اساس نتایج بدست آمده از محاسبات آنتروپی نسبی جمعیت شهر های استا خوزستان بیانگر حرکت به سمت افزایش درجهت تمرکز جمعیت و عدم تعادل است

  کلیدواژگان: شبکه شهری، شهر، برنامه ریزی منطقه ای، خوزستان gis
 • سید مرتضی ابطحی*، محمد درویش صفحات 381-391

  روند شتابناک بیابان زایی در طول قرن بیستم، به ویژه سال های پس از جنگ جهانی دوم سبب شد تا مجامع جهانی و تخصصی مرتبط بکوشند با اعمال مدیریتی صحیح و علمی، این روند را مهار کنند. ارائه الگو یا مدلی برای ارزیابی بیابان زایی و ترسیم نقشه حساسیت سرزمین به فرآیندهای کاهنده کارایی سرزمین توسط فائو-یونپ در این راستا بود. یکی از فرایندهای مطرح، ارزیابی زوال پوشش گیاهی از منظر وضعیت کنونی و استعداد طبیعی است که با توجه به شرایط منطقه مورد مطالعه، بضاعت اطلاعاتی موجود و جلسات متعدد با حضور کارشناسان بخش تحقیقات مرتع و بیابان موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع اصلاح گردید. زوال پوشش گیاهی از منظر وضع موجود، از طریق اندازه گیری درصد پوشش گیاهان دایمی، کیفیت مرتع و میزان تولید علوفه و از منظر استعداد طبیعی به کمک نقشه رژیم های حرارتی و رطوبتی خاک و نیز اطلاعاتی که از نقشه قابلیت اراضی بدست می آید، در محیط الویس محاسبه شد. نتایج بررسی نشان داد که حدود 74 درصد محدوده مورد مطالعه (زیر حوضه کاشان از آبخیز کلان دریاچه نمک قم) به لحاظ وضعیت کنونی در کلاس تخریب بسیار شدید و 84 درصد مساحت از منظر استعداد طبیعی در کلاس تخریب شدید و بسیار شدید قرار می گیرد. شناسه ای که آشکارا زنگ خطر را در شمال خاوری استان اصفهان به صدا درآورده و ضرورت بازنگری در چیدمان توسعه را یادآوری می کند.

  کلیدواژگان: یابان زایی، کاشان، وضعیت کنونی، استعداد طبیعی، پوشش گیاهی، سامانه اطلاعات جغرافیایی
|
 • Amir Zahedi Yeganeh, Majid Shams *, Abbas Malek Huseini, Iman Baharloo Pages 7-20

  Abstract This research is conducted using an analytical-descriptive approach with the aim of studying the spatial distribution of urban public services and ranking of Tehran's urban areas in terms of services. To achieve this goal, planning models including factor analysis, combined method of human development index, taxonomy model and standardization method have been used. The computational findings in the combined model of the human development index of regions 3, 1 and 22, respectively, have the highest degree of development, and areas 8, 17 and 14 are in the lowest development. The results of the factor analysis of region 22 are the highest and the 14th region is ranked lowest in 22 regions. Based on the output of the taxonomy model, Region 3 is ranked first, Region 1 is ranked second and 10th is the last rank. According to the findings of the standardization model, regions 3, 1, and 22 are the most developed and the 14th, 10th and 17th most deprived areas Areas are. Using the cluster analysis model, the areas of Tehran were clustered based on the numerical value of the regions in the models used. Based on the results of the above model, regions 3, 1, 12, 22, 6 and 21 with a final score of 66 and above The first cluster was identified as over-development regions and regions 14, 10, 8, and 17 with a final score of 13 and less in cluster 5 and identified as deprived area.

  Keywords: Spatial Distribution, Urban services, Ranking, Urban areas, Tehran
 • Shahrooz Vosoghi Long, Rahem Sarvar *, Parvaneh Zivyar Pages 21-33
  Abstract Governments as upmost authority and legislative of basic factor are regional development. The researcher past displaced regional system imbalance in Iran as basic problem and in the meantime Iran government role as main conversional was included in regional development. The search method this paper is descriptive – analytical. The data cumulation method is documental. In beginning Iran government role specify in regional development after Islamic revolution, then with detaes 25 indicators of economic – social to models antropy shnon and topsis rank province of Iran in decades 90s and 2010s. Great government nature (governmentalism) retained in first decade of the revolution, notwithstanding, performance of Structural adjustment program in decades 90s. in spite of regional heavy imbalance in this decade, least regional development proceeding for the reason that neoclassic nature of Structural adjustment accomplished in sazandegi state period. Regional development proceeding in reformation state period with governmentalism and centralized become less effect in ninth and tenth state period. Therefore necessity of equilibrate of Iran regional unbalanced system with addition 31 degrees of weight development of Tehran (first province) then Kurdistan(end province) is needed evolution in government structure and function based good government pattern as basic strategy in national and regional level.
  Keywords: Government, Iran, Regional Development, TOPSIS
 • Majid Goodarzi * Pages 35-51
  Long ago, finding the best location for setting up of resource and equipments has been the most important part of urbanities and local plainings. In general, the best locality for setting up of sources and equipments is the place where be able to use either the best qualitative or the best quantitative. Among these, lavatoryis one of these basic part of urbanities equipments that has been forgotten in Ahvaz city because of mismanagement of urbanities management which has been made a lot of problems for Ahvaz citizens.This essay with emphesise on this case is followed location of this base in Ahvaz city by using geographic information system and analyse hierarchical process model. The procedure of this work, is also descriptive analyse with functional base and source collection of data and information is also tourism plans and rank plan of(city) urban. By using of these resources we can in traduce models for location of lavatorie. the conclusions of this study shows ahvaz city is faced by Shortage of lavatory locatins and needs new locations for establishing lavatories especially in tourism seasons (times).
  Keywords: Site Selection, Lavatorie, Geographic information system, hierarchical analyse process, Ahvaz city
 • Mehdi Salemi, Seyed Ali Jozi *, Saeed Malmasi, Sahar Rezaian Pages 53-63

  Abstract In the southern part of the protected area with an area of Karkheh about 4822 ha, the area around the city of Shush and the North-Western Province of Khuzestan province is located. This study aim to Evaluation of carrying capacity in ecotourism development in the southern part of the protected area. Therefore, in order to identify after the ecological, social and cultural pressures, in a scale of 1:50000 information to Arc GIS software environment were introduced, to produce maps of the criteria and the rating they were ere. First, to produce maps of weighted criteria, and gradated criteria the following criteria and ecological, social and cultural pressures with model analysis of networking (ANP) and Super Decisions software and with the integration of ecological carrying capacity map and cultural- social carrying capacity map and finally the ecotourism carrying capacity map was prepared. The results showed that the physical carrying capacity with the most appropriate amount in be (2398401 visitors per year) and with the medium amount (12946532 visitors per year) and the cultural- social carrying capacity with the lowest amount in the appropriate potential (33534 visitors per year) and in medium potential (1136499 visitors per year) to you Have assigned. The final map indicates that 32% (14058785 m2) of the region high carrying capacity, 42% (18131157 m2) of the region medium carrying capacity and 26% (11249151 m2) of the region has a low carrying capacity.

  Keywords: Carrying capacity, Network analysis model (ANP), Development of Tourism, Geographical information system (GIS), Karkheh protected area
 • Ameneh Benshams, Amir Gandomkar *, Hooshmand Ataei, Hamid Saberi Pages 65-81
  Abstract Today, climate change is one of the most critical issues that preoccupied the minds of planners and policy makers. One of the most important ways to prevent the continuation of the process of climate change, is attention to the energy debate. Fossil energy increased consumption of fuel and energy for heating and cooling buildings. Hence this study used Terjung- Mahani index to examine the effect of climate on the island vernacular architecture and solutions to create comfort through building design appropriate and consistent with regional climate and thus reduce energy consumption and optimize its consumption to offer. The results show that January and February of air days and nights are very cool and cold months of the year is the best of it after March and December are appropriate. June, July August and September are the most difficult and very warm and overwhelming months of the year. According to the investigations carried out by Mahan in June, July, August and September, the air flow is necessary because the weather is very hot and the air conditioner is in March. According to this method for the distribution of the buildings, the length along the east-west as well as wall and ceiling light would have a thermal insulation. In addition, large windows should be considered in the north and south walls of the building to be protected from the direct rays of the sun.
  Keywords: Architecture, Climate Comfort, Qeshm, Terjung, Mahani, Global warming
 • Bromand Salahi *, Ahmad Nohegar, Mahmoud Behrouzi Pages 83-95
  In this study, in order to trajectory of dust in Sanandaj, at First, the events of dust storm extracted from the meteorological data in the 24-year period (2013-1990 AD) and was statistically analyzed. Then, one dust events that happened in the warm half of year which Lasted for 10 days selected and dust particles in the atmosphere was trajectory using the model HYSPLIT. In order to investigate the events of dust storms in Sanandaj was used for macro-scale of science synoptic and mesoscale science dynamics. The results showes that the number of dust storms in Sanandaj ascending line and gets more events every year; peak of Dust storms happened in the spring and summer and in May month. Outputs of HYSPLIT Model showed that the dust storm, have entered to atmosphere from the deserts of Syria and northern Iraq and the desert of Saudi Arabia had no role in it. The dust particles at 500, 1000 and 1500 meter had a trajectory from Syria and northern Iraq. The study of 700 hpa geopotential and sea level pressure maps showed that lifting the middle levels of the atmosphere, causing create the ridge and the atmosphere of Iran, Syria and Iraq were under control of Subtropical high pressure (STHP) that causing stabilizing the atmosphere of these regions and this conditions caused create the low-pressure system in the Iran and rising the air.
  Keywords: Dust, HYSPLIT model, Sannandaj, trajectory
 • Hekmatolah Dastranj *, Mehdi Kazemi, Bagher Kord, Amin Kamaliyan, Seyed Aligholi Roushan Pages 97-111

  Abstract Tourism industry enjoys assorted capabilities for innovation, entrepreneurship and the creation of job opportunities. The geographic extent and location, diverse and unique tourism resources, and the sovereignty of Free Zone laws could make Qeshm as the leading tourism industry in the country. Despite efforts, Qeshm has not achieved its distinctive position among the tourist destinations, and, tourism entrepreneurship opportunities have not been well exploited. This qualitative study was conducted to identify dimensions and components of tourism entrepreneurship development in Qeshm Island using a data-based theory method, and, 45 tourism experts were interviewed. The obtained data were analyzed in three phases of open, axial and selective coding, and, the factors affecting tourism entrepreneurship were identified. The relation between these factors was demonstrated in the paradigm of tourism entrepreneurship development in the form of socio-cultural factors, human resources, amendments to laws and regulations, economic factors, infrastructures, tourist attractions, and the improvement of sponsors. In the present study, human resources were investigated as the central theme of the process, and, other categories were theoretically connected to it. By providing the dimensions and components of tourism entrepreneurship development in Qeshm, findings of this study in a paradigmatic model could be a basis for the establishment of the tourism ecosystem, and a foundation for creating employment and prosperity of tourism sector in Qeshm Island.

  Keywords: Tourism, Entrepreneurship, Tourism Entrepreneurship Development, Tourism Entrepreneurship Development in Qeshm Island, Grounded Theory Methodology
 • Hojjatollah Pasha Pour, Mohammad Alizadeh *, Mozhdeh Pasyar, Sonia Azhari Pages 113-124

  Abstract Tourism is one of the main human needs in order to spend leisure time. From an economic point of view, for many countries, this industry is the main source of income, employment, private sector growth and infrastructure development. One of the attractive tourist areas for people and tourists is nature tourism or ecotourism. Ecotourism refers to a kind of tourism that tourists visit to visit natural resources and natural areas. This type of tourism emphasizes the attractiveness of the environment. This research is a qualitative-quantitative research method (in the framework of mixed research methodology) and from the point of view of applied purpose. At first, by studying the research literature, effective factors in the development of ecotourism were extracted and then, in interviewing the experts, the factors were categorized and then the prioritization was done using interpretive structural modeling. The results show that one of the most important factors that could enhance ecotourism development in this area is proper management. This factor can affect other factors and guide them towards sustainable development of tourism.

  Keywords: Ecotourism, Interpretative Structural Modeling, Khalkhal
 • Amir Hussein Halabian * Pages 125-138
  Abstract Interest in climate changes has significantly increased in recent decades due to the important economic and social consequences connected with extreme atmospheric occurrences. Hence, analysis of extreme precipitations and related extreme occurrences is of great importance in management of variety of sectors including agriculture, water resources, urbanization and transportation. In the recent research, Aphrodite gridded precipitation data set for the time period from 1951 to 2007 were applied in spatial resolution of 0.25 longitudes by latitude to explore possible trends in extreme precipitation over Karoon basin. The initial matrix of the data in the dimension of 20819*21000 was constructed for whole of the Middle East region in Matlab software. Then the second matrix in the dimension of 20819*100 was extracted from the first matrix that covered the studied region. The rows of this matrix represent the days and the columns show pixels. The selected indices used in this paper including Maximum 1-day precipitation (Rx1), Simple precipitation intensity index(SDII), Number of days with precipitation equal to or greater than 10, 20, and 25 mm(R10mm, R20mm and R25mm), Maximum number of consecutive dry and wet days (CDD and CWD) and Total precipitation when daily amounts are greater than 95th and 99th percentile of wet days(R95p and R99p) have been chosen from the indices recommended by Expert Team on Climate Change Detection and then the trend was evaluated using Mann-Kendall nonparametric test. The results illustrate that extreme precipitation trend is positive in the eastern, northern and central regions; while over a small part of the west and south, it was found to be negative. Indices did not follow any specific trend in the west part of Karoon. Not only has frequency of extreme precipitation increased, but also the intensity has been risen during the study period. In other words, the precipitation was concentrated in some days of the year and the high value of precipitation occurred during days with extreme and super-extreme precipitation. The greatest trend was seen in the indices of the simple daily intensity index (SDII), very wet days (0.99p), days with super heavy precipitation (R25) and days with very heavy precipitation (R20. The least upward trend was associated with the consecutive dry days index (CDD).
  Keywords: Precipitation, Extreme indices, Trend, Karoon
 • Mostafa Heidari Moghadam *, Keramat Ziyari, Hussein Hataminezhad, Ahmad Pourahmad Pages 139-155
  Abstract Providing housing and improving the quality of urban life of poor and vulnerable communities is one of the important issues in urban studies. The outcomes of these studies can provide useful information for planners. The urban planners' awareness of how their decisions influence the satisfaction of poor sections of the community from urban life will have many benefits. The quality of urban life is usually measured through the mental indices (assessing citizens 'perceptions and citizens' satisfaction with urban living) or using objective indicators (derived from secondary data) and rarely using both types of indicators. The purpose of the present study was to study the quality of living space of the residents of the Kemalvand Meshkan city of Khorramabad city in relation to their living space using the field method. The governing approach is descriptive-analytic research. First, using analytical and documentary methods, data and information were collected through library studies and field survey (questionnaire). In this research, Factor Factor Technique was used to assess and analyze information. Out of 31 variables related to quality of life, 18 items were extracted from KMO. Selected indices were reduced by factor analysis method to five factors, which consisted of 591.291% of the variance. Among the five factors, the environmental, social and institutional factors were 27.84% of the variance in the research. Based on the results, residents' satisfaction is moderate (with a theoretical average of 2.37), which indicates that the residents are not satisfied with the living conditions of the site.
  Keywords: Quality of mental space, Quality of Life, quality of life indicators, City
 • Alireza Soleimani *, Ahmad Aftab, Narmin Rezazadeh Pages 157-177

  Abstract The design and evaluation of urban spaces, scientists are very attentive to Human basic needs. and all believe that, regardless of These needs, access to space and mobility will be limited considerably. They are influenced By the various factors and gender is one of the most sensitive subject About that issue. Thus, the aim of this study is to assess the gender perspective in the design of urban spaces with an emphasis on Urmia narges women’s park. The Research method based on the purpose is applied and according to the nature is Descriptive – analytical. Required information is obtained from two types of visual and no imaging questionnaries. For evaluation and data processing methods of descriptive and inferential statistics were used in the form of SPSS software. The obtained results show that only housewives and religious women tend to use women’s park And the third category of women including working women population and women's fourth category of women who have feminist attitudes and trends, do not want to use of these parks’ type. such a situation about the feeling of safety and security for women applies of the women’s park. Therefore, And regard to the traditional limitations, the project of women’s park is desirable for women’s free use of public Spaces in short term. However, Can’t help the distribution of urban areas in long term fairly. the results of the questionnaire image represents the only significant difference between housewives with men and the other women's groups of the study for choosing elements of the park; then, there is no significant of gender in the choose the elements of parks and it is expected that the park elements is according to the needs of housewives (most visitors to the park Women) And is better that to be paid to present practical solutions for the design and locating the elements to better of the women’s park.

  Keywords: Urban Design, public spaces, women’s park, Gender attitudes, Urmia
 • Ali Asghar Abbasi Asafjir * Pages 179-198
  Abstract The crime spatial analysis with the approach of the crime in the face of the crime - ridden is an effective approach to control urban crimes prevention. The necessity of accurate knowledge and understanding the crime - ridden places and highlighting the peak period of some crimes can be helpful in organizing the security forces and the optimum use of minimal force with a maximum function. Present study surveyed urban crimes with the policies towards the hot spots of cities Using spatial analysis and its impact on the prevention of urban crime. The research method has an applicable procedure in quantitative and qualitative aspects and its case study is Babolsar city, data collection in this study is librarian, field and analytical and Gis software was used for data analysis. The range of matching for dense population and location of the crime - ridden in Babolsar city’s level, showed that there is considerable alignment among the population density factor and Crime and the formation of the crimes focus in Babolsar city. On the boulevard range and parking lot “zero to five “ and the range of Javadieh Town and Imamzadeh Ibrahim were known as crowded limits and dense city, which has possibility of control and they are considered as the main crime - ridden focus in babolsar city. These areas, particularly in southern and eastern parts has serious problems, including the structural imbalances in such areas as small pieces of lands, small homes, the low quality of materials and the lack of road network and non - standard construction and lack of infrastructure facilities, as well as the high number of non - native and resident population which destabilize urban life in these districts. This is more visible in eastern region due to the fact that the city's western region has more suitable and also more attentions paid to the social control, and force existence.
  Keywords: crime prevention, urban crime, the crime - ridden hot spots, spatial analysis system, Babolsar City
 • Seyedeh Sedigheh Hassani Mehr * Pages 199-209
  Abstract The term means to use the land and includes any type of land used. Studying and recognizing land use underlies the analysis and planning of land use. The title of this article is < The Economic Role And Change Of Land Use In Rural Development In Talesh Tolaroud Village>.  The type of research is descriptive and analytical. Regarding the statistical population on the basis of Cochran Test the number of 375 questionares was used and completed using random sampling. The result of this research showed that changing land use affected more the cultivated lands and caused increasing economic income, improving the condition of houses and increasing the price of land in the villages. It is suggested that encouraging and supporting of the government from the agricultural sector and establishing small manufacturing workshops and developing the population of the villages and supporting agricultural products to improve economics and finally it helps rural development.
  Keywords: The economic role, change of land use, Rural Development, Talesh Tolaroud Village
 • Mostafa Alinaghizade * Pages 211-222
  Abstract For crop growth and phonological stages of their development requires appropriate environmental conditions of air, water and soil are. This study to evaluate the climate and environment for the province and determine the saffron crops susceptible to these product areas by GIS software is. For this study data from 12 meteorological synoptic stations in the province at a statistical 20-year period (1987-2006) are used. The study by comparison with regression stations province city Torbat Areas of saffron-rich Khuzestan province in Iran similar climate and Torbat of precipitation and temperature were determined and other climatic conditions for the product has been evaluated saffron. This study shows the topography role for plants such as saffron, elevation and slope, northern and eastern province talented and suitable for cultivation of saffron are the product. Khuzestan province away from the northern and northeastern and unfavorable conditions for the cultivation of saffron is faced with constraints.
  Keywords: Topography, Saffron, Khuzestan Province, GIS
 • Maryam Khafaeizadeh, Maryam Ilanlou * Pages 223-238
  Abstract Nowadays, the city's main places of work and major life Are human, so that more than 50% of a population of 7 billion people in the world live in cities.Therefore, pay attention to the quality of life, conditions, facilities and the needs of the inhabitants of the cities, a vital issue.Considering the numerous problems of different cities, The attitude to upgrade and improve the conditions of life in them that the proposal is raised and the urban environmental impact is one of them.Nowadays, in most developed countries environmental impact as an ASL discourse in politics within the framework of stability help investment and urban planning the expansion there.The aim of this study was to determine the environmental component of understanding and flexibility in bandramam Khomeini (r.a).Therefore at the beginning of the city area called 5, Faz 1, 4 and 5, sandman, and dastgheib Shahid town settlements were selected randomly.Then rIn the research literature7 environmental indicators, economic, social, cultural, medical and health, the quality of the green space and urban infrastructure was chosen and why was the preparation of the questionnaire and distributed between localities.Then the questionnaires were examined separately.For the analysis, the findings of the researchThe hierarchical model is used.The results of the researchIndicates that the status of quality of life and environment in the region, the status of each vulnerability is not a perfect 5.In between the 7 indicators used, the urban infrastructure of the highest weight and medical and health considerations are the least weight.Between regionsThe study also compared to other parts of the neighborhood, phase 1The optimal situation in Terry.
  Keywords: Environmental disclosure, the town of Bandar Imam Khomeini (RA), the hierarchical model, environmen
 • Mina Khandan, Laala Jahanshahloo *, Hussein Zabihi Pages 239-255
  Abstract Urban land management for rent control is one of the key arena for sustainable development in countries. Hence, the constraints on land supply and supply against the increasing demand of urban populations have created an additional surplus of land and a speculative demand, which has led to higher land prices and, consequently, housing. Therefore, it is necessary to use appropriate policies to get out of inappropriate rents in urban spaces and have a high status. The present study, using the number of factors affecting the increase in rents, is analyzed in district one in Tehran metropolitan. The research method is descriptive-analytic and uses multi-criteria technique to identify the effective and effective components on rent. The findings show that in the managerial sector, the component of construction density, in the economic sector, the price of land and housing, and in the social sector, the fast population growth component has been associated with increasing components of rents, causing instability in urban management and planning in district one in Tehran metropolitan.
  Keywords: Rent, land, Urban land rent, District one of Tehran metropolitan
 • Samad Mohamadizadeh Samakoush *, Akhtar Shiri Pages 273-293

  Abstract This research’s aim was assessing the fitness of path analysis model to compare the neighborhood identity of three neighborhoods with different characteristics in Tehran. Velenjak in area 1, Hesarak in area 5 and Vahidieh in area 8 have been studied. Neighborhood identity was dependent variable and independent variables were social capital, lifestyle, physical quality, contemporary capitalist economy, social security and telecommunications. The research method was survey and the data were collected using a questionnaire which was validated by a pre-test. The statistical sample of this study, based on the census of 1390, was estimated using 382 by Cochran formula, and 428 questionnaires were distributed in order to assure and cover invalid responses. The sampling method was classified by the population of neighborhoods from the total population. Sampling was done randomly and SPSS software was used for data analysis. The results showed that based on the multivariate regression model, 30.9% in Velenjak, 53.8% in Hessarak and 62.4% in Vahidieh were explained neighborhood identity changes by independent variables in the model. In all three social districts, social capital had the most impact on neighborhood identity, with the explanation equal in Velenjak was 0.366, in Hesarak was 0.654, and in Vahidieh was 0.522 at 95% confidence level has been. The variable of lifestyle also had the greatest impact on social capital change as an interface variable in the local identity. Finally, the effects of each of the significant variables in explaining neighborhood identity in the three neighborhoods studied in the tables are shown.

  Keywords: Neighborhood Identity, Social Capital, Lifestyle, Physical Quality, contemporary capitalist economy, Social security, telecommunications
 • Mirnaser Mirbagheri Hir * Pages 295-305

  Abstract The human resources environment in Iran is not influenced by global change and its goals are changing in line with global developments. Competencies have different benefits for the development of organizations in different regions. In fact, competence is a kind of systematic and evolving attitude that includes all those attributes, characteristics, skills, and attitudes in relation to the effectiveness of tasks and responsibilities. The present study was conducted to investigate the role of key management indicators (personality traits and competencies) on regional development (the study of school administrators in Namin city). The statistical population of the study was 180 teachers in Namin Schools, which were all numbered. For data analysis, simple regression and multiple regression tests were used in SPSS software. The results show that the dimensions of managerial competence have a positive effect on regional development. In general, 55.2% (R2Adj = 0.552) changes in increasing regional development are predictable by the dimensions of managers' merit.

  Keywords: competence, managers, Regional Development
 • Somaye Rahimi *, Hasan Hoshyar Pages 307-324

  Abstract Indigenous land use for tourism development, including access to the area by creating a convenient transportation network, Increase the quantity and quality of tourism services, educating residents about tourism in the region, Marketing and incentive programs to attract tourists, management and implementation of optimized development plan for tourism. Priority in spatial planning in conjunction with the launch of tourism, exploring the tourist attractions in the area. The aim of this study was to develop strategies for tourism development urban land use perspective (study: Kurdistan), has been developed. The research method is analytical Which uses a questionnaire to gather information. Information is used and the number of samples in the geographical area consists of 171 people. The sample, the sample used for analysis and prioritization of tourism development strategies from the SWOT (SWOT) has been used. The results show that with regard to the assessment of internal factors, external factors, Offensive Strategy (peak-peak) as the optimal strategy for achieving Niloo urban tourism development in the city of Kurdistan.

  Keywords: Land use planning, urban tourism, Kurdistan, SWOT.AHP
 • Mehdi Ramezanzadeh Lasboee *, Mohammad Hasan Zaal, Mehdi Faghihabdollahi Pages 325-342

  Abstract Today, Historical-cultural cities are Special kind of tourism distensions. These distensions with their attractions such as architecture, culture, city elements and symbols, arts and various crafts, are always considered as tourism markets. But many of distensions have both city's nature and specific function that called tourism phenomenon. These distensions are planned to achieve development, with emphasis on their available resources. Different creativities in connection with tourism attractions such as environmental, socio-cultural and management practices in order to supply of tourism products and the creativity in the planning of tourism development can guarantee achieving this goals. Isfahan is one of the special distensions for local and foreign tourists with emphasis on art and historical-cultural capacity. The aim of this study is assessing tourism creativity in the historic and cultural city of Isfahan from the viewpoint of cultural heritage and tourism experts. Survey methods are Descriptive analytical study with an emphasis on field study (expert opinion). The main tool is questionnaire that obtained based on study the theoretical foundations and academic experiences after index classification (Researcher made). Data of this research were analyzed by statistical models. Nature of the data and purpose of research was considered for tests selecting. The results of this research show that according to the creativity criteria, Isfahan is creative city for Art tours, and inherent capacity of culture and art as well as management performance, have greater impact on urban creativity of tourism in this city rather than man-made components.

  Keywords: creative city, historic city, Cultural Tourism, Isfahan
 • Hamid Reza Rakhshaninasab, Mohammad Kheiry * Pages 343-364
  Abstract City considered as a complicated and dynamic phenomenon, which always experience changes in physical, social, economic and even political and cultural dimensions over time; as a result, the increasing development of cities faces urban management with challenges due to the lack of resources and time required for responding citizens’ increasing needs. Becoming free of these challenges can be found only in the framework of new solutions. In this arena, strategic planning can be considered as a modern approach in eliminating these challenges. The objective of the present study is to investigate and study strategic planning for spatial development of neighborhood in Zahedan which evaluate sociocultural, economic, and physical dimensions of the city. The research method is descriptive-analytical and the data were collected using documentary, library, and field studies employing the SWOT method. The results of the study indicate that the existence of expansive arid lands that are appropriate but without users in the city considered as the first priority in the spatial development of neighborhoods in Zahedan. Paying attention to server poverty, green spaces, and entertainment centers for spending leisure time in neighborhoods can be important factors in line with the spatial development of neighborhoods in Zahedan City.
  Keywords: Strategy, Strategic Planning, Strategic Analysis, Zahedan City
 • Golamreza Taheri, Mohammad Reza Rezaei *, Saeid Amanpor Pages 365-380

  The existence of a regular urban hierarchy results in the distribution of goods and services to the entire community and the balanced distribution of facilities and services to all parts of a region. The urban network is not just a collection of physical elements, and the role and importance of each settlement is the extent and dimensions of communication and flow. They set up an open system. Greater cities, with more concentration and concentration, apply their domination to smaller cities. This research is purpose-oriented, applied in terms of nature and method of descriptive-analytical type. In this research, the survey indicators were collected in two stages through a study of extracted from available sources; research plans, statistics, books and expert opinions, and finally, using the Lorenz curve models, the Gini coefficient , Entropy coefficient and coefficient of elasticity of the city of Khuzestan. The results showed that the study of the urban dynasty of Khuzestan province during 1335-1383 based on the models showed the imbalance in the urban system and the concentration of population in the cities above the urban hierarchy system, and especially the first city of the province. Based on the model, there is no reasonable relationship between cities and their rank. The city has maintained its focus on other cities by concentrating its facilities and services at different levels. Also, according to the calculations, the cities of Ahvaz, Dezful, Abadan and Mahshahr, Ramhormoz, Andimeshk, Khorramshahr, Izeh, Shushtar and Behbahan are the population potential And the cities of Bidabad, Bali, Yazdno and Abadan have a much lower population density. Based on the results of calculations of the relative entropy of the population of the Stoa cities of Khuzestan, it is indicative of a movement towards increasing concentration of population and imbalance.

  Keywords: Urban Network, City, Regional Planning, Khuzestan Gis
 • Seyed Morteza Abtah *, Mohammad Darvish Pages 381-391

  Abstract Fao-Unep for control of desertification in world, suggested Provisional methodology for assessment and mapping of desertification and recommended to countries with this problem for edit and investigation. Thus, this method studied in Kashan basin that located North West of central Iran basin. In this research, five desertification processes studied: Degradation of plant cover, water erosion, wind erosion, soil salinity creation and reduce of sub ground water level. This processes investigated in two aspects: Status and inherent risk desertification. In status aspect of plant cover calculated plant cover, range quality and quantity. In inherent risk aspect calculated temperature and moisture regime and lands capacity. Maps of aspects divided four degrees: slight, medium, sever and very sever. The result show that the most area of basin is belongs to very sever class of desertification.

  Keywords: Desertification, Kashan, Now status, Inherent Risk, plant cover, geographic information system (GIS)