فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی مازندران - پیاپی 176 (شهریور 1398)

مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران
پیاپی 176 (شهریور 1398)

 • تاریخ انتشار: 1398/06/10
 • تعداد عناوین: 25
|
 • سپهر تیرگر، آزیتا صدوق، حافظ * صفحات 1-9
  سابقه و هدف

  حدود نیمی از مردم دنیا به هلیکوباکتر پیلوری مبتلا هستند. اما اثربخشی درمانها به علت مقاومت دارویی کاهش یافته است. در این مطالعه، به ارزیابی اثربخشی دو رژیم سه دارویی پرداخته ایم.

  مواد و روش ها

  140 بیمار مبتلا به زخم پپتیک در بیمارستان امام خمینی ساری، طی سال های 1396-1395 که تا به حال برای اچ.پیلوری مداوا نشده بودند، وارد مطالعه شدند. بیماران در دو گروه برای دریافت درمان استاندارد سه دارویی 10 روزه (پنتوپرازول mg 40، آموکسی سیلینgr 1 و کلاریترومایسینmg 500، همگی 2 بار روزانه) یا درمان سه دارویی 10 روزه حاوی لووفلوکساسین (پنتوپرازول mg 40 و آموکسی سیلین gr 1 دو بار روزانه، لووفلوکساسین mg 500 روزانه) تقسیم شدند. 8 هفته پس از اتمام درمان، تست تنفسی اوره نشاندار با کربن 14 انجام گرفت.

  یافته ها

  133 بیمار مطالعه را کامل کردند. آنالیز در تمامی بیماران، نشانگر میزان ریشه کنی در درمان های استاندارد و حاوی لووفلوکساسین به ترتیب% 75/7درصد (7%85/7-65/7: CI، 95%) و% 58/8(% 70 -47/1: CI ،% 95) بود. میزان ریشه کنی براساس پرپروتکل به ترتیب% 83 (92 -74: CI ،% 95) و% 61 (%73 -49: CI ،% 95) بود. عوارض جانبی شدید درمان در دو گروه به ترتیب% 7/1 و% 2/9 بود.

  استنتاج

  هیچکدام از دو رژیم سه دارویی فوق برای خط اول ریشه کنی درمازندران مناسب نیستند. پیشنهاد می کنیم کلاریترومایسین در رژیم های چهار داروئی و لووفلوکساسین در قالب رژیم های خط دوم ریشه کنی مورد کارآزمایی قرار گیرند، آن چنان که در گزارش توافق ماستریخت 5 پیشنهاد شده است.
  شماره ثبت کارآزمایی بالینی : 1N2015110224825IRCT

  کلیدواژگان: هلیکوباکتر پیلوری، کلاریترومایسین، لووفلوکساسین، ریشه کنی
 • گوهر اسلامی*، رحمان غفاری، ولیاللهحبیبی، آریا سلیمانی، هستی صدرایی، شهاب الدین امامی، جمشید یزدانی، مجید جوان مرد صفحات 10-19
  سابقه و هدف

  بیماری های قلبی و عروقی از جمله شایع ترین علل مرگ و میر در دنیا هستند  و جراحی قلب باز از مهم ترین گزینه های درمان این اختلال است. با این حال عوارض جراحی قلب باز باعث افزایش مرگ و میر و همچنین طولانی شدن زمان بستری در ICU و بیمارستان می شود. هدف از این مطالعه ارزیابی اثر تجویز گلوتامین خوراکی بر پیامد بیماران می باشد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه کارآزمایی بالینی، 106 بیمار کاندید عمل جراحی قلب باز بر اساس معیارهای ورود و خروج، وارد مطالعه شدند. بیماران به صورت تصادفی g/kg/day 5/0 گلوتامین خوراکی (53 =n) و یا پلاسبو
  (53=n) از دو روز قبل تا دو روز بعد از جراحی دریافت کردند. طول مدت بستری در ICU و بیمارستان، SOFA score، EuroSCORE II و مرگ و میر 30 روزه در دو گروه ارزیابی شد.

  یافته ها

   مقایسه طول مدت بستری در بیمارستان بین دو گروه نشان دهنده اختلاف معنی داری بود و مدت زمان اقامت در بیمارستان به طور معنی داری در گروه گلوتامین کم تر بود (P =0/001). هیچ اختلاف معنی داری در نمرات SOFA، EuroSCORE II، طول مدت بستری در ICU و مرگ و میر 30 روزه در بین دو گروه وجود نداشت (P>0/05).

  استنتاج

  براساس نتایج این مطالعه تجویز گلوتامین خوراکی پس از جراحی قلب باز می تواند باعث کاهش مدت زمان بستری بیمارن شود و فواید بیشتری برای این بیمارن دارد.
   
  شماره ثبت کارآزمایی بالینی : 10N20151109024675IRCT

  کلیدواژگان: گلوتامین، پیامد بیماران، جراحی قلب باز
 • سعید عظیمی، ابراهیم صالحی فر*، قاسم جان بابایی، احسان زابلی، نرجس هندویی، فاطمه ثقفی، سمانه برهانی صفحات 20-33
  سابقه و هدف

  کاهش کیفیت زندگی بیماران سرطانی از مهمترین فاکتورهایی است که زندگی این بیماران را تحت تاثیر قرار می دهد. مطالعات بسیاری در خصوص اثر بخشی ترکیبات دارویی به منظور بهبود کیفیت زندگی انجام شده است. هدف از انجام این مطالعه، تعیین اثربخشی داروی ضد افسردگی بوپروپیون بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تصادفی سازی شده دو سویه کور ، 30 بیمار واجد شرایط به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفره بوپروپیون و دارونما دسته بندی شدند.در گروه بوپروپیون، سه روز اول مطالعه، روزانه 75 میلی گرم و در ادامه روزانه 150 میلی گرم دارو تجویز شد. کیفیت زندگی بیماران با استفاده از معیار EORCT-QLQ-C30 ارزیابی شد. عوارض دارویی نیز بر اساس معیار NCI دسته بندی و ثبت شد. طول مدت زمان مطالعه 6 هفته بوده و ارزیابی ها در وضعیت پایه، هفته دوم و هفته ششم صورت گرفت.

  یافته ها

  مقایسه میانگین نمرات کیفیت زندگی در وضعیت پایه و هفته دوم، تفاوت معناداری را بین بوپروپیون و دارونما نشان نداد در حالی که در هفته ششم تفاوت ها معنادار بود (0/005=P برای وضعیت عملکردی، 0/036=P برای وضعیت علائم و 0/000=P برای وضعیت سلامتی). مقایسات درون گروهی نیز نشان داد که میانگین نمرات به دست آمده در گروه بوپروپیون به نسبت گروه دارونما بهتر بوده است. به غیر از دو مورد، سایر بیماران عوارض جانبی خاصی را گزارش نکردند.

  استنتاج

  بوپروپیون می تواند در بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان موثر باشد.

  کلیدواژگان: سرطان، بوپروپیون، کیفیت زندگی، کارآزمایی بالینی
 • معصومه امام وردی، علی محمد پور*، موسی سجادی، شاپور بدیعی صفحات 34-46
  سابقه و هدف

  اختلال خواب در بیماران تحت همودیالیز شایع است. مطالعه حاضر با هدف مقایسه اثر ماساژ بازتابی و طب فشاری بر کیفیت خواب این بیماران انجام گرفت.
  مواد و روش ها: در این کارآزمایی بالینی 90 بیمار به روش در دسترس انتخاب و به طورتصادفی به سه گروه تخصیص یافتند. در گروه طب فشاری، ماساژ نقطه شن من، در مجموع 12 جلسه انجام گردید. در گروه ماساژبازتابی، ماساژ پا انجام شد. برای گروه شاهد فقط مراقبت های معمول صورت گرفت. کیفیت خواب قبل، ضمن و پایان مداخله به کمک مقیاس خواب پیتزبرگ در گروه ها اندازه گیری ومقایسه شد.

  یافته ها

   نمره کلی کیفیت خواب قبل از مداخله بین 3 گروه تفاوت معنی دار نداشت. 2 هفته پس از مداخله میانگین کیفیت خواب در گروه ماساژ بازتابی3/1±4/4، طب فشاری 2/1±5/2 و شاهد 3/8±9/7 بود و 4 هفته پس از مداخله در گروه ماساژ بازتابی 2/5±3/2 طب فشاری 2/55/2±3/9 و شاهد 3/8±9/8 بود. نمره کل کیفیت خواب در میانه و پایان مداخله در هر 2 گروه مداخله به طور معنی داری از گروه شاهد کم تر بود (P<0/01) اما بین 2 گروه مداخله تفاوت معنی داری مشاهده نشد. خطا 5 درصد می باشد.

  استنتاج

  ماساژ بازتابی و طب فشاری به طور یکسان و موثر کیفیت خواب بیماران تحت همودیالیز را بهبود می بخشند و می توانند به عنوان روش غیر دارویی ساده و در دسترس، بسته به شرایط، برای بهبود کیفیت خواب استفاده شوند.
   
  شماره ثبت کارآزمایی بالینی : 1N20171220037980IRCT

  کلیدواژگان: ماساژ بازتابی، طب فشاری، همودیالیز، کیفیت خواب
 • میترا خادمی، احمد اسماعیلی، فرهاد نظریان * صفحات 47-60
  سابقه و هدف

  بیمارگرهای مقاوم به آنتی بیوتیک های رایج، یکی از مهم ترین چالش های جهانی در علوم پزشکی است. یکی از راه کارهای مناسب در این زمینه، جایگزینی پپتیدهای ضدمیکروبی قوی به جای آنتی بیوتیک ها در کنترل بیمارگرهای مهم است.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه تجربی، توالی DNA کد کننده پپتید ضدمیکروبیDermaseptin B1 (DrsB1) از قورباغه جداسازی و به توالی کدکننده دمین مسئول اتصال به کیتین پروتئین قارچی Avr4 به صورت دو سامانه ژنی متصل شد. ناقل های نوترکیب به صورت جداگانه به کمک باکتری Agrobacterium rhizogenes جهت تولید ریشه های مویین به ریزنمونه های برگی توتون منتقل شدند. استخراج پپتیدهای نوترکیب از ریشه های مویین توتون انجام  شد و فعالیت ضدمیکروبی آن ها علیه تعدادی از بیمارگرهای انسانی مهم مورد ارزیابی قرار گرفت.

  یافته ها

   آنالیزهای PCR و RT-PCR نیمه کمی به ترتیب انتقال ترانس ژن ها و بیان آن ها را در ریشه های مویین توتون مورد تائید قرار دادند. بررسی اثرات ضدمیکروبی پپتیدهای نوترکیب نشان داد که هر دو پپتید نوترکیب دارای
  اثرات بازدارندگی معنی داری (0/01< P) در جلوگیری از رشد بیمارگرهای باکتریایی بودند. بیش ترین اثر مهارکنندگی مربوط به پپتید نوترکیب CBD-DrsB1 بود و علیه باکتری های Enterococcus faecalis و Bacillus subtilis مشاهده شد، در صورتی که پپتید نوترکیب DrsB1-CBD علیه باکتری های Escherichia coli, Staphylococcus aureus و Pseudomonas aeruginosa دارای کمترین اثر ضدمیکروبی بود.

  استنتاج

  نتایج این  مطالعه برای اولین بار نشان داد که پپتیدهای نوترکیب دارای فعالیت ضدباکتریایی بالایی هستند. از آن جایی که ظهور مقاومت علیه پپتیدهای ضدمیکروبی در باکتری ها به سهولت امکان پذیر نیست، احتمالا راه کار این مطالعه بتواند جایگزین مناسبی برای داروهای شیمیایی با خواص آنتی بیوتیکی پیشنهاد کند.

  کلیدواژگان: اگروباکتریوم رایزوژنز، بیان ژن، Dermaseptin B1، خاصیت ضد میکروبی
 • کیان کاوه، مهسا محمدیان، محمد علی ابراهیم زاده* صفحات 61-73
  سابقه و هدف

  هیپوکسی به خصوص در بیماری های قلبی و ایسکمی رخ داده و در نهایت منجر به مرگ می شود. ترکیبات آنتی اکسیدان می توانند فعالیت آنتی هیپوکسی نشان دهند. پلم و مورد، گیاهان شناخته شده ای هستند که فعالیت آنتی اکسیدانی خوبی دارند، اما فعالیت آنتی هیپوکسی آن ها هنوز گزارش نشده است.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه تجربی، اثر محافظتی عصاره متانلی میوه و برگ پلم و برگ مورد در مقابل مرگ و میر ناشی از هیپوکسی در موش سوری با سه مدل هیپوکسی خفگی، خونی و جریان خونی بررسی شد. نتایج با آنالیز واریانس یک سویه و متعاقب آن نیومن کولز تفسیر شد.

  یافته ها

   عصاره مورد در هیپوکسی خفگی بسیار موثر بود. در دوز mg/kg 125 زمان زنده ماندن را به مراتب بیشتر از کنترل افزایش داد (0/001< P). در هیپوکسی جریان خونی، عصاره برگ پلم فعالیت خیلی خوبی از خود نشان داد. در دوز mg/kg 5/62 زمان زنده ماندن را طولانی کرد (0/001< P). عصاره مورد نیز در همین دوز موثر بود (01/0< P). در مدل خونی، عصاره های پلم به طور معنی دار زمان زنده ماندن را افزایش دادند. در دوز mg/kg 125 عصاره برگ پلم زمان زنده ماندن را افزایش داد (0/001< P). این عصاره در دوز mg/kg 5/62 نیز موثر بود (0/01< P).

  استنتاج

  عصاره ها فعالیت محافظتی خوبی در برخی مدل ها از خود نشان دادند. عصاره های مورد و میوه پلم موثرترین عصاره بودند. این عصاره ها از نظر آماری به طور قابل ملاحظه ای و به صورت وابسته به دوز، زمان زنده ماندن را نسبت به گروه کنترل در موش ها افزایش دادند.

  کلیدواژگان: هیپوکسی خفگی، هیپوکسی خونی، هیپوکسی جریان خون، میرتل، میرتوس، پلم
 • هوشنگ اکبری، اسدالله فرخ فر، مهدیه اکبری*، محمدعلی حیدری صفحات 74-80
  سابقه وهدف

  نوع بیهوشی می تواند در میزان فشار داخل چشم اثر بگذارد بخصوص اگر از نوع بیهوشی کامل (جنرال) باشد که معمولا همراه با لوله گذاری می باشد.هدف از این تحقیق مقایسه اثر ماسک راه هوایی حنجره ای و وارد کردن لوله داخل تراشه ای بر روی فشار داخل چشمی در جراحی کاتاراکت میباشد.

  سابقه و هدف

  نوع بیهوشی می تواند در میزان فشار داخل چشم اثر بگذارد، به خصوص اگر از نوع بیهوشی کامل (جنرال) باشد که معمولا همراه با لوله گذاری می باشد. هدف از این تحقیق، مقایسه اثر ماسک راه هوایی حنجره ای و وارد کردن لوله داخل تراشه ای بر روی فشار داخل چشمی در جراحی کاتاراکت می باشد.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه که از نوع کارآزمایی بالینی یک سویه کور بود، 61 بیمار در دو گروه 36 نفر (ETT) و گروه 25 نفر (LMA) تقسیم شدند. اینداکشن بیهوشی با داروهای میدازولام، فنتانیل، لیدوکایین، پروپوفول و اتراکوریوم انجام شد. در هر دو گروه فشار داخل چشم، 5 دقیقه قبل و بعد از بیهوشی با دستگاه شیوتز اندازه گیری شدند.

  یافته ها

  یافته های این تحقیق نشان می دهد که فشار داخل چشم در هر دو گره بعد ازبیهو شی کاهش داشته است، ولی در گروه  LMAکاهش بیش تری مشاهده شد که معنی دار بود(P<0/05). ضربان قلب در دو گروه تغییری نداشت(P<0/05). فشارخون در هر دو گروه کاهش داشت ولی بین دو گروه تغییری نداشته است.

  استنتاج

  نتایج این تحقیق نشان می دهد که بعد از القا بیهوشی عمومی، فشار داخل چشم کاهش داشته که این کاهش با ماسک حنجره ای بیش تر بوده است. بنابراین از ماسک حنچره می توان به عنوان یک الترناتیو مناسب برای کاهش فشار چشم در جراحی عمومی استفاده کرد.

  کلیدواژگان: فشار داخل چشم، ماسک حنجره ای راه هوایی، لوله داخل تراشه
 • معصومه منفرد، اعظم ملکی*، کوروش امینی، سقراط فقیه زاده صفحات 81-91
  سابقه و هدف

  امروزه معنویت به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار بر سلامت جسمی و روانی افراد، مورد توجه قرار گرفته است. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر مشاوره معنویت محور بر الگوهای سازگاری با چالش های بارداری در زنان نخست باردار انجام پذیرفت.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده الگوهای سازگاری 60 نفر از زنان واجد شرایط ارزیابی گردید. برای گروه مداخله 8 جلسه مشاوره با رویکرد معنویت محور و برای گروه کنترل مراقبت های معمول انجام گرفت. داده ها با استفاده از پرسشنامه اختصاصی سازگاری با بارداری در دو مرحله قبل و دو ماه بعد از اتمام مشاوره در دو گروه اندازه گیری، و با آمار توصیفی و آزمون های آماری کای اسکور، تی مستقل، و تی زوجی تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  بعد از مداخله میانگین نمره کل الگوهای سازگاری و حیطه های آن در گروه مداخله (0/24± 1/94) در مقایسه با گروه کنترل (0/22±1/81) از نظر آماری تفاوت معنی داری داشت (0/03=P)، در حالی که قبل از مداخله این تفاوت معنی دار نبود (0/15=P). مقایسه قبل و بعد میانگین نمره کل الگوهای سازگاری (از 0/30±1/78 به 0/24± 1/94) و حیطه های آن در گروه مشاوره از نظر آماری معنی دار بود (0/001= P) ولی تغییر نمره کل الگوهای سازگاری در گروه کنترل (از 0/20±1/87 به 0/22±1/81) از لحاظ آماری معنی دار نبود (0/17=P). فقط حیطه اجتناب نسبت به قبل کاهش معنی داری داشت (P=0/02).

  استنتاج

  مشاوره معنویت محور رویکرد قابل قبولی در جهت بهبود الگوهای سازگاری زنان با چالش های بارداری است و می تواند مبنایی برای طراحی برنامه های مداخله ای در این زمینه باشد.
   
  شماره ثبت کارآزمایی بالینی : 12N20150731023423IRCT

  کلیدواژگان: سازگاری، بارداری، معنویت، مشاوره
 • سهیلا رشاد، فرامرز مروتی*، علی زکی یی، نادر رجبی صفحات 92-104
  سابقه و هدف

  یکی از چالش های روانی و مختل کننده روابط اجتماعی، در دوره نوجوانی، اضطراب اجتماعی است. که می تواند آسیب های همه جانبه ای برای فرد داشته باشد. مطالعه حاضر باهدف پیش بینی اضطراب اجتماعی براساس مولفه های ذهن آگاهی، اجتناب تجربه ای و باورهای فراشناخت در میان نوجوانان شهر کرمانشاه انجام گرفت.

  مواد و روش ها

  روش مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بود و جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان (دختر و پسر) دبیرستانی مدارس دولتی شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 96 -97 بود. نمونه ای به حجم 480 نفر انتخاب شد که درنهایت 406 نفر مورد تحلیل قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده شامل پرسشنامه های اضطراب اجتماعی، ذهن آگاهی، اجتناب تجربه ای و باورهای فراشناخت بود. به منظور تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش همزمان استفاده شد.

  یافته ها

   نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان دهنده این است که بین اضطراب اجتماعی و باورهای فراشناخت، اجتناب تجربه ای و ذهن آگاهی رابطه معناداری وجود دارد (P<0/001) و نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد، این متغیرها همگی باهم می توانند 40 درصد تغییرات اضطراب اجتماعی را در سطح کم تر از 0/001 پیش بینی کنند.

  استنتاج

  با توجه به نقش باورهای فراشناخت، اجتناب تجربه ای و ذهن آگاهی در پیش بینی اضطراب اجتماعی پیشنهاد می شود که مشاوران و درمانگران برای کاهش اضطراب اجتماعی از درمان مبتنی بر پذیرش وتعهد (ACT) وآموزش باورهای فراشناخت استفاده کنند.

  کلیدواژگان: اضطراب، ذهن آگاهی، فراشناختی
 • مهری علویانی، نادیا کلبادی نژاد، محمد تقی خدایاری، رعنا رحیمی*، سمیرا جعفری صفحات 105-115
  سابقه و هدف

  سالمند آزاری از معضلات سلامت اجتماعی و چالش مطرح در حیطه مراقبتی از سالمندان و سیستم بهداشت و درمان کشور است که  میزان بروز آن در دو دهه اخیر افزایش یافته است. مطالعه کنونی به منظور تعیین شیوع سوء رفتار با سالمندان و ارتباط آن با برخی از مشخصه های فردی و اجتماعی انجام شده است.

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر از نوع مقطعی بوده که بر روی 555 سالمند بالاتر از60سال شهر مراغه در سال 1396 صورت گرفته است. از پرسشنامه سوء رفتار با سالمند جهت جمع آوری اطلاعات استفاده شد و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفت.

  یافته ها

  بیش ترین نمونه پژوهش را زنان (53 درصد) و گروه سنی 70-60 سال (43/4درصد) تشکیل می دادند. نتایج نشان داد 45/8درصد از شرکت کنندگان مورد سوء رفتار قرار گرفته بودند و شیوع سوء رفتار در بعد جسمی حدود 64/9، روحی 76/3، غفلت42، طرد16/8و مالی 29/7 درصد بوده است. نتایج نشان داد سوء رفتار با رده سنی رابطه معنی داری دارد به طوری که در رده 60 تا 70 سال نسبت به سنین بالاتر کم تر است (0001/ P<0/0001). رابطه معنی داری بین سوء رفتار و جنسیت(P=0/258) و شاخص توده بدنی (P=0/582) نشان داده نشد.

  استنتاج

  با وجود تاکید اسلام به احترام به سالمندان نتایج نشان می دهد که سالمندان ما سالمند آزاری را تجربه می کنند. بنابراین شناخت دقیق سوء رفتار با سالمندان، می تواند آگاهی و حساسیت سازمان های مرتبط را افزایش دهد تا در تنظیم خط مشی های مرتبط با سالمندان به سالمندآزاری توجه ویژه شود.

  کلیدواژگان: سالمند آزاری، سالمندی، غفلت
 • محمدعلی ززولی، محدثه شه مرادی*، جمشید یزدانی صفحات 116-125
  سابقه و هدف

  فاضلاب صنایع فراوری زیتون دارای مقادیر قابل توجهی ترکیبات آلی و مقاوم به تجزیه بیولوژیکی می باشند که در صورت عدم تصفیه و تخلیه به محیط زیست مخاطرات جدی به همراه دارد. برای افزایش و بهبود قابلیت تجزیه پذیری بیولوژیکی این نوع فاضلاب، روش های اکسیداسیون پیشرفته نظیر فرایند فنتون مورد توجه قرار گرفته است. لذا هدف از این مطالعه بررسی عملکرد فرایند فنتون در تصفیه فاضلاب صنایع تولید روغن زیتون می باشد.

  مواد و روش ها

  مطالعه  حاضر از نوع تجربی است که در مقیاس آزمایشگاهی انجام شد. در این مطالعه ابتدا خصوصیات فاضلاب روغن زیتون نظیر COD، BOD5، TOC، رنگ و کدورت را تعیین نموده، آنگاه کارایی فرایند فنتون در تصفیه فاضلاب مورد بررسی قرار گرفت. تاثیر پارامترهایی نظیر غلظت یون آهن، پراکسید هیدروژن، pH، زمان و... برعملکرد فرایند تعیین شد. آنگاه شرایط بهینه فرایند فنتون مشخص شد. تمام آزمایشات مطابق با کتاب روش های استاندارد آزمایش های آب و فاضلاب انجام  گرفت.

  یافته ها

  نتایج بررسی کیفیت فاضلاب روغن زیتون نشان داد که غلظت COD و BOD5 به ترتیب 67427 و 22400 میلی گرم در لیتر بود. بالاترین راندمان حذف در شرایط بهینه برای آلاینده های شاخص نظیر COD، BOD5، TOC، رنگ و کدورت به ترتیب 81/9، 60/13، 57/43، 44/2و 91/7 درصد در زمان 150 دقیقه، می باشد.

  استنتاج

  فرایند فنتون با تولید رادیکال های هیدروکسیل قادر به حذف درصد بالایی از آلاینده ها در پساب روغن زیتون می باشد لذا این فرایند می تواند به عنوان یک روش پیش تصفیه قبل از فرایندهای بیولوژیکی مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: فاضلاب روغن زیتون، فرایند فنتون، فرایند اکسیداسیون پیشرفته، فاضلاب صنعتی
 • محمد علی ززولی، احسان ابویی، رضا قربان پور*، جمشید یزدانی صفحات 126-139
  سابقه و هدف

  از مشکلات عمده آلودگی محیط های آبی در عصر حاضر حضور ترکیبات سخت تجزیه پذیر با سمیت بالا نظیر آنتی بیوتیک ها می باشد. در صورت عدم حذف این ترکیبات از فاضلاب خصوصا فاضلاب های بیمارستانی خطرات بهداشتی و زیست محیطی زیادی ایجاد می شود. لذا تصفیه این نوع فاضلاب ها ضروری است. در این مطالعه کارایی حذف آنتی بیوتیک آموکسی سیلین از فاضلاب، توسط فرایند اکسیداسیون پیشرفته به روش فتوکاتالیستی ازن در ترکیب با اکسید روی بررسی شده است.

  مواد و روش ها

   مطالعه حاضر از نوع مطالعه تجربی مقطعی در مقیاس آزمایشگاهی است که در یک راکتور انجام یافت. تاثیر عوامل موثر غلظت ازن(mg/min 10-5)، غلظت کاتالیست (mg/l1/5-0/25)، غلظت آموکسی سیلین (mg/l100-10) و pH (11-3) بر راندمان فرایند توسط HPLC مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 30 نمونه با استفاده از روش طراحی مرکب مرکزی در نظر گرفته شد و نتایج توسط روش سطح پاسخ و با استفاده از نرم افزار Design Expert7 و آزمون های آماری آنالیز واریانس و رگرسیون مورد ارزیابی قرار گرفت.

  یافته ها

   نتایج حاکی از آن بود که در شرایط بهینه (دوز ازن3 میلی گرم بر دقیقه ، pH برابر با 11، دوز کاتالیست 0/875 میلی گرم بر لیتر و غلظت آموکسی سیلین 55 میلی گرم بر لیتر) راندمان حذف آموکسی سیلین 93درصد بوده است و آزمون ها نشان داد مدل برازش شده تطابق خوبی با نتایج آزمایشگاهی دارد.

  استنتاج

  نتایج این مطالعه نشان داد که فرایند فتوکاتالیستی ازن همراه با اکسید روی می تواند به عنوان یک روش مناسب و موثر در تصفیه آنتی بیوتیک ها در محیط های آبی به کار گرفته شود.

  کلیدواژگان: آموکسی سیلین، اکسیداسیون پیشرفته، فاضلاب بیمارستان، طراحی مرکب مرکزی
 • محمد خمرنیا، مصطفی پیوند* صفحات 140-150
  سابقه و هدف

  اختلالات عملکرد جنسی در اثر مصرف مداوم و مزمن مواد افیونی، همواره یکی از مشکلات جدی است که سوء مصرف کنندگان این مواد پس از ترک با آن مواجه بوده که این موضوع احتمال بازگشت مجدد به مواد مخدر را پس از ترک مواد افزایش می دهد. بنابراین مطالعه حاضر با هدف تعیین نقش مسائل جنسی در بازگشت مجدد به اعتیاد به مواد مخدر انجام شد.

  مواد و روش ها

   این مطالعه به روش کیفی در سال 1396 در شهرستان زاهدان انجام شد. روش نمونه گیری به صورت هدفمند بود و افرادی که بیش ترین اطلاعات و نیز تمایل به مشارکت در مطالعه را داشتند انتخاب شدند. نمونه گیری تا تکمیل داده ها ادامه یافت و در مجموع 22 نفر در این مطالعه شرکت کردند. داده ها از طریق مصاحبه حضوری با استفاده از پرسشنامه نیمه ساختار یافته جمع آوری شد و تمام مصاحبه ها ضبط و بر روی کاغذ پیاده سازی شد. در این مطالعه تحلیل داده ها به روش آنالیز محتوای جهت دار انجام شد.

  یافته ها

  بر اساس نتایج مطالعه حاضر 9 نفر (درصد41) از افراد مشارکت کننده مجرد بودند و ماده مصرفی13 نفر (درصد 59) تریاک و 9 نفر (درصد49) کریستال بود. مضامین اصلی استخراج شده در این مطالعه تقویت قوای جنسی، شهوت و غریزه جنسی، افزایش مدت زمان و تعداد دفعات رابطه جنسی بود. اکثریت افراد جهت افزایش زمان رابطه جنسی و پیشگیری از انزال زودرس مواد مخدر مصرف می کردند. مضامینی که به عنوان راه کار جهت پیشگیری از عود اعتیاد تبیین شدند، ازدواج و پایبند بودن به خانواده، افزایش اعتقادات مذهبی و بهبود شرایط اقتصادی بود.

  استنتاج

  مسائل جنسی نقش مهمی در بازگشت به مواد مخدر در بین مصرف کنندگان دارد. آموزش مهارت های جنسی و درمان مشکلات جنسی و به نوعی تغییر در سبک زندگی بیماران می تواند گامی موثر جهت حمایت از آن ها باشد.

  کلیدواژگان: مسائل جنسی، بازگشت مجدد، مواد مخدر
 • ربابه خلیلی، حسین محمودی، عباس عبادی، مسعود سیرتی *، مسعود فلاحی صفحات 151-166
  سابقه و هدف

  خود مراقبتی می تواند با توانمند سازی مبتلایان به اختلال استرس پس از سانحه در فرایند بهبودی و سلامت شان موثر واقع شود. از آن جا که تصویر واضحی از نحوه خودمراقبتی مبتلایان به اختلال استرس مزمن پس از ضربه ناشی از جنگ وجود ندارد، بنابراین هدف از انجام این مطالعه، تبیین راهبردهای مراقبت از خود در جانبازان مبتلا به اختلال استرس مزمن پس از ضربه جنگ می باشد.

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر، بخشی از نظریه زمینه ای است که در سال 1394 تا 1396 انجام یافت. داده ها با استفاده از مصاحبه های عمیق نیمه ساختار یافته و یادداشت های در عرصه جمع آوری شد. 12 رزمنده جانباز و 13 فرد دخیل در خود مراقبتی آنان با روش نمونه گیری هدفمند از جانبازستان بقیه الله اعظم، کلینیک روانپزشکی صدر و مرکز مشاوره غرب تهران در آن مشارکت نمودند. تجزیه و تحلیل داده ها طبق روش کوربین و اشتراوس صورت گرفت.

  یافته ها

  فروپاشی انسجام وجودی» به عنوان مهم ترین نگرانی جانبازان مبتلا به اختلال پس از ضربه جنگ شناسایی شد. عوامل تاثیرگذار و مداخله گر شامل معنویت، دانش فرد، حمایت خانواده و حمایت جامعه و تسهیلات سازمان، ابعاد و پیامد مربوط به بیماری، ساختار شخصیتی، ماهیت و ابعاد مربوط به درمان بیماری و حمایت ناکافی از سوی سازمان به عنوان تسهیل کننده ها و بازدارنده های راهبردهای خود مراقبتی بودند. راهبردهای خود مراقبتی شامل مقابله ناسازگار (فرار و اجتناب، انزواطلبی، سرکوب، رفتار تکانشی) و سازگار (پایبندی به درمان، جستجوی حمایت اجتماعی، تمسک معنوی، تلاش برای حفظ و کسب استقلال) بود.

  استنتاج

  راهبردهای خود مراقبتی جانبازان بر حسب عوامل ساختاری زمینه ای می توانست متفاوت باشد. منابع حمایتی (خانواده، جامعه و سازمان) می توانند در روند خود مراقبتی این گروه از جانبازان با تسهیل کاربرد راهبردهای مقابله سازگار در جهت بازسازی انسجام وجودی شان مداخله نمایند.

  کلیدواژگان: اختلال استرس مزمن پس از ضربه، خودمراقبتی، مراقبت دهندگان، رزمندگان، مطالعه کیفی
 • مصطفی معلمی، محمد یوسف پور* صفحات 167-174
  سابقه و هدف

  هاری یکی از کهن ترین بیماری های مرگبار تاریخ بشری است که همچنان  تعدادی از مبتلایان در اثر عدم دریافت درمان موثر جان خویش را در اثر این بیماری از دست می دهند. با آن که در متون پزشکی دوره تمدن اسلامی، بیماری هاری به طور مفصل بیان شده اما متاسفانه این مطالب مورد غفلت و بی توجهی قرار گرفت. هدف این مطالعه شناسایی و تبیین دانسته های پزشکان دوره اسلامی درباره بیماری هاری اعم از نامگذاری، تعریف و سبب شناسی در متون طبی است.

  مواد و روش ها

  این مطالعه یک پژوهش کیفی با روش تحلیل محتواست. گردآوری داده ها با کلید واژه هایی چون هاری، داء الکلب، دیوانگی سگ، سگ دیوانه، هار گزیده در منابع پزشکی سنتی جهان اسلام جستجو و استخراج شد. سپس داده ها در موضوعات نامگذاری، تعریف و سبب شناسی هاری، دسته بندی شد. پس از مطالعه مکرر یادداشت ها و جداسازی مطالب تکراری، یافته های مطالعه بر اساس دسته بندی یادشده ارائه شد.

  یافته ها

  یافته های این مطالعه نشان می دهد پزشکان جهان اسلام با توجه به میزان دانش زمانه خویش درک درستی از بیماری و علل آن داشته اند که فقط در صفحات کتب باقی مانده و در تاریخ علم کنونی جهان راه پیدا نکرده است.

  استنتاج

  با تحلیل و تبیینی که در این مطالعه انجام شد نتیجه آن است که دانش مسلمانان از هاری هرگز مبتنی بر خرافات و موهومات و یا صرفا تکرار مطالب دانشمندان روم و یونان نبوده است. افزون بر این در متون دوره اسلامی بحث های قابل توجهی برای تبیین سبب پیدایش هاری در سگ وجود دارد که شایسته توجه محققین می باشد.

  کلیدواژگان: هاری، سگ هار، سگ دیوانه، هار گزیده، کلب(بر وزن حلب)
 • جمال رضایی، ابراهیم نصیری*، مصطفی معلمی، سهراب پاداشی صفحات 175-188
  سابقه و هدف

  گزیدگی ناشی از جانوران و حشرات سمی، مرگ و میر بالایی در جهان دارد، پیشگیری و درمان به موقع همواره مورد توجه محققین می باشد. با توجه به درخشش حکمای طب ایرانی به ویژه ابو علی سینا، این پژوهش با اقتباس از کتاب قانون ایشان، در زمینه تشخیص و درمان گزیدگی جانوران سمی انجام شد.

  مواد و روش ها

   این مطالعه از نوع پژوهشی کیفی می باشد که با مروری بر کتاب القانون فی الطب و با واژگان کلیدی گزیدگی، گزش، جانوران و حشرات سمی متون مربوط به تشخیص و درمان گزیدگی ها و گزش انواع جانوران و حشرات سمی، استخراج و جمع بندی و مورد تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  برای تشخیص گزیدگی ها، از بررسی و معاینه دقیق بیمار، علائم و نشانه های گزش، طبقه بندی حیوانات و حشرات سمی مثل مارها، زنبورها، رتیل ها و سایر حشرات استفاده شد. روش های درمانی بر پایه عدم نفوذ سم ناشی از گزش در بدن، به وسیله درمان با مفردات و به کارگیری درمان غیر دارویی و جذب سم به خارج بیان شد. استفاده از روش های متعددی مثل مفید بودن بیش از 180 مفرده گیاهی، حیوانی و معدنی و داروهای مرکب و روش های متعددی برای درمان گزیدگی ها گزارش گردید.

  استنتاج

  روش های تشخیصی، درمانی و استفاده از مفردات متعدد جهت تشخیص و درمان گزیدگی ها و نیش حشرات، در کتاب قانون به طور گسترده آمده است، هرچند قرابت زیادی در روش های درمانی طب رایج با آنچه در قانون آمده وجود دارد ولی شواهد علمی مناسب برای سایر موارد مثل مفردات معرفی شده جهت انجام مطالعات پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: نیش، گزیدگی، درمان، تشخیص، ابن سینا، القانون فی الطب، طب سنتی ایرانی
 • محمدرضا حاجی نژاد*، عباس جمشیدیان، علی ضا سام زاده صفحات 189-194
  سابقه و هدف

  در این مطالعه اثر تجویز داخل صفاقی نانو ذرات روی اکسید) ZnO (و نانو کامپوزیت ZnO/chitosan بر هیستوپاتولوژی بافت کلیه موش های صحرایی مسموم شده با تیواستامید مقایسه شد.

  مواد و روش ها

  تعداد 28 سر موش صحرایی نر به گروه های کنترل منفی (موش های سالم)، کنترل مثبت (مسموم شده با تیواستامید)، مسموم شده با تیواستامید و تیمار با نانو ذرات ZnO 5mg/kg و مسموم شده با تیواستامید و تیمار با نانو کامپوزیت ZnO/chitosan 5mg/kg تقسیم شدند. تجویز نانوذرات به مدت چهار هفته انجام شد. نفروپاتی با سه تزریق تیواستامید mg/kg ip)50) در فواصل 24 ساعت القا شد. در پایان میزان BUN وکراتینین سرم سنجش شد. سپس رت ها آسان کشی شده و نمونه های کلیه برای بررسی هیستوپاتولوژیک تهیه شد.

  یافته ها

   در موش های مسموم شده با تیو استامید افزایش معنی داری در BUN وکراتینین سرم  نسبت به گروه شاهد مشاهده شد (05/0< P). BUN وکراتینین در گروه دریافت کننده تیو استامید و تحت تیمار با نانو ذرات ZnO نسبت به گروه کنترل افزایش معنی دار نشان داد (05/0< P). در موش های گروه دریافت کننده تیو استامید و تحت تیمار با نانو کامپوزیت ZnO/chitosan سطح سرمی BUN وکراتینین تفاوت معنی داری با گروه کنترل مثبت نداشت. در بررسی های بافت شناسی در گروه کنترل مثبت و گروه های تحت تیمار، نکروز و فیبروز گلومرولی مشاهده شد.

  استنتاج

  نتایج این بررسی نشان داد که نانوذراتZnO سمیت کلیوی ناشی از تیواستامید را تشدید می کنند اما نانوکامپوزیت ZnO/chitosan اثری بر سمیت کلیوی ناشی از تیواستامید نداشت.

  کلیدواژگان: موش صحرایی، نانو کامپوزیت Chitosan، ZnO، کلیه، نانو ذرات ZnO
 • سیدمحسن آقایی، محمد یحیی وحیدی، عماد باباخان زاده، مجید نظری، مهرداد طالبی، فهیمه زینلی، محمدرضا دهقانی* صفحات 195-201
  سابقه و هدف

  شیوع دیابت نوع دو به عنوان یک اختلال متابولیک پیشرونده در سراسر جهان به سرعت زیادی در حال افزایش است. تشخیص این بیماری در مراحل اولیه (پیش دیابتی) نقش مهمی را درکاهش مرگ و میرهای مرتبط با این بیماری دارد. مطالعات نشان داده اند که میکرو RNA ها نقش مهمی در پاتوژنز دیابت نوع دو بازی می کنند. به دلیل پایداری این مولکول های تنظیمی در مایعات بدن و در دسترس بودن تکنولوژی حساس برای اندازه گیری آن ها، می توان از آن ها به عنوان بیومارکراپی ژنتیکی در تشخیص زودرس دیابت نوع دو استفاده نمود. در این مطالعه برای اولین بار به بررسی بیان b181miR- در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو در جمعیت یزد پرداخته شد.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه برای سنجش میزان بیان b181miR- در 30 فرد مبتلا به دیابت نوع دو، 30 فرد پیش دیابتی و 30 فرد سالم از روش Real-time PCR استفاده گردید.

  یافته ها

  در این مطالعه تفاوت معنی داری در میزان بیان b181miR- در بین گروه های مورد مطالعه مشاهده شد.

  استنتاج

  بیان کاهش یافته b181miR- در افراد مبتلا به دیابت نوع دو و پیش دیابتی نسبت به گروه کنترل سالم نشان دهنده این است که b181miR- پتانسیل استفاده به عنوان بیومارکر در دیابت نوع دو را دارا است.

  کلیدواژگان: دیابت نوع دو، b181miR-، بیومارکر
 • مصطفی عطایی، فرشیده ضامنی، سعید صفاریان * صفحات 202-207
  سابقه و هدف

  سازمان جهانی بهداشت، آموزش مداوم پزشکی را یک ضرورت فوری دانسته است. هدف از این مطالعه ارائه مدل تدریس موثر در برنامه های آموزش مداوم پزشکی بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه مقطعی- توصیفی-تحلیلی، 229 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور با سابقه تدریس در برنامه آموزش مداوم پزشکی استان مازندران با روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده بر مبنای مرتبه های علمی شرکت نمودند. داده ها با استفاده از یک پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شدند. پس از ارزیابی روایی محتوایی از طریق نظرات پانل خبرگان، 40 پرسش نهایی انتخاب شدند. روایی سازه ای پرسشنامه با استفاده از آزمون های تحلیل عاملی اکتشافی (SPSS 20) و تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم (AMOS 22) بررسی شد.

  یافته ها

   شاخص KMO برابر 0/877 و سطح معناداری آزمون کرویت بارتلت برابر 0/0009 بیانگر کفایت تعداد داده ها برای تحلیل عاملی اکتشافی بود. براساس چرخش واریماکس پنج عامل سخنرانی (8 گویه)، پرسش و پاسخ (8 گویه)، بحث گروهی (8 گویه)، میزگرد (8 گویه) و روش موردی (8 گویه) مشخص شدند. نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که به ترتیب اولویت اول تا پنجم، روش های بحث گروهی، میزگرد، پرسش و پاسخ، سخنرانی و روش موردی با ضرایب عاملی استاندارد 0/80، 0/68، 0/64، 0/61و 0/38 در تبیین روش های موثر در آموزش مداوم پزشکی موثر بودند (0/05>P).

  استنتاج

  روش سخنرانی، روش متداول و مورد پسند مدرسان آموزش مداوم جامعه پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی مازندران  بود. طبق نتایج این مطالعه، به نظر می رسد ترکیبی از روش های مختلف آموزشی شامل سخنرانی، پرسش و پاسخ و بحث گروهی در برنامه های آموزش مداوم پزشکی مناسب باشد.

  کلیدواژگان: آموزش مداوم پزشکی، مدل تدریس، تحلیل عاملی
 • رقیه رحمانی، عاطفه طلایی * صفحات 208-215

  حاملگی در محل اسکار سزارین، فرم ناشایعی از حاملگی خارج رحمی است، که تاخیر در تشخیص و درمان آن با مرگ مادری همراه است. هدف از این مطالعه گزارش یک مورد حاملگی خارج رحمی در محل اسکار سزارین قبلی بود. بیمار خانمی33 ساله با سابقه یک زایمان طبیعی و یک بار سزارین قبلی و کورتاژ رحمی در یک سال اخیر است که با شکایت از خونریزی نامرتب رحمی، علی رغم استفاده منظم از قرص های ترکیبی پیشگیری از بارداری، مراجعه کرده بود. اولین روز آخرین قاعدگی وی 21/6/96 بود که بعد از آن دچار خونریزی نامرتب رحمی شده بود. در آزمایشات درخواستی، بارداری تایید و پس از درخواست سونوگرافی بارداری، حفره رحم فاقد ساک بارداری رویت شد. جهت تشخیص نهایی، سونوگرافی ترانس واژینال درخواست شد که نتیجه آن به نفع حاملگی در محل اسکار سزارین با سن 6 هفته و 2 روز، همراه با وجود جنین با ضربان قلب بود. مادر جهت ختم بارداری، به مراکز تخصصی ارجاع و پس از بستری، ابتدا با تزریق کلرید پتاسیم به جنین، ضربان قلب جنین متوقف و جهت ختم بارداری، متوترکسات به مادر تزریق شد. نتیجه این مطالعه بر آن بود که در صورت وجود خونریزی نامرتب رحمی در حضور مصرف منظم قرص های جلوگیری از بارداری، باید وجود بارداری مورد بررسی قرار گیرد و در صورت وجود جنین با ضربان قلب نرمال در محل اسکار سزارین، ابتدا ضربان قلب جنین متوقف و در نهایت جهت ختم حاملگی نابجا، متوترکسات تجویز نمود.

  کلیدواژگان: بارداری خارج رحمی، اسکار سزارین، متوترکسات، کلرید پتاسیم
 • احمد حرمتی، فائزه عالمی، سجاد رضوان، محدثه زجاجی* صفحات 216-222

  سرب ممکن است در اثر مواجهه های مکرر شغلی و یا مسمومیت از طریق آب، خاک یا هوا وارد بدن شده و تجمع آن منجر به مسمومیت شود. یکی از منابع آلوده کننده افراد در کشورهای خاورمیانه، به ویژه ایران، مصرف تریاک آلوده به سرب است. علائم بالینی ناشی از مسمومیت با سرب اختصاصی نبوده و طیف وسیعی شامل ضعف و خستگی، اختلال در تمرکز و حافظه و درد غیر اختصاصی شکم را شامل می شود. درد شکم ناشی از مسمومیت با سرب که به عنوان کولیک ناشی از سرب شناخته می شود، در تشخیص افتراقی با سایر علل شایع تر و اورژانسی درد شکم قرار می گیرد. کلید تشخیص این موارد، توجه ویژه به اخذ شرح حال دقیق بالینی و سوابق مواجهه احتمالی است. در صورت شک بالینی، سنجش سطح سرمی سرب به تشخیص قطعی کمک می کند.
  مقاله حاضر به معرفی آقای جوانی پرداخته است که با شکایت درد شکم به اورژانس مراجعه کرده بود و شرح حالی از مواجهه شغلی با سرب و یا مصرف اوپیوم نمی داد. پس از ناموفق ماندن بررسی های پاراکلینیک در تشخیص علت درد، سنجش سطح سرمی سرب موید وجود مسمومیت با سرب بود و پس از گرفتن شرح حال مجدد و دقیق تر بیمار اظهار کرد که مصرف خوراکی اپیوم داشته است. سرانجام درد بیمار با ترک تریاک و شروع دیمرکاپرول به میزان 10 میلی گرم به ازای هرکیلوگرم وزن سه بار در روز برای 5 روز و سپس دو بار در روز برای 2 هفته بهبود یافت.

  کلیدواژگان: درد شکم، مسمومیت با سرب، تریاک خوراکی
 • بتول خوندابی، الدوز آلوش، جواد ستاره*، پریسا عدیمی صفحات 223-224

  کیفیت خواب با سلامتی ارتباط مستقیمی دارد. در یک مطالعه کیفیت خواب 36 درصد افراد جامعه پائین گزارش شد(1). مطالعات در زمینه کیفیت خواب در تعطیلات، بسیار محدود است. یک  مطالعه کاهش 1 درصد خواب موثر و تاخیر 81 دقیقه ‏ای زمان به بستر رفتن را گزارش داد(2). ما کیفیت خواب 140نفر را قبل و پس از تعطیلات نوروزی با استفاده از ابزار PSQI  (Pittsburgh Sleep Quality Index) مورد ارزیابی قرار دادیم. این ابزار شامل 19 آیتم است و خروجی آن هفت زیر مقیاس مرتبط با خواب و یک نمره کل خواهد بود. دامنه جمع این هفت جزء بین 21-0 متغیر خواهد بود. نمره بالاتر از 5 کیفیت پایین خواب در نظر گرفته می‏شود(3). کیفیت خواب 50 درصد  افراد قبل از تعطیلات و 75 درصد پس از تعطیلات پائین بود و ساعت به بستر رفتن 42 دقیقه به تاخیر افتاد. میانگین نمره کیفیت خواب دانشجویان و دانش ‏آموزان از 7/06 به 6/50 (0/549= P)، مردان از 3/58 به 5/79، زنان از 52/92 به 7/55، افراد شاغل از 4/53 به 6/93، زنان خانه دار از 4/94 به 7/74 تغییر یافت که همگی معنی‏دار بودند (0/0001< P).
  کیفیت خواب با سلامت جسم و روان، عملکرد شغلی، تحصیلی، شناختی و بروز حوادث ارتباط دارد(3). کیفیت خواب در افراد مورد مطالعه ما طی تعطیلات نوروزی وضعیت بدتری پیدا کرد. این موضوع بر خلاف یافته‏هایی است که افزایش خواب و احساس سلامتی را در هنگام تعطیلات گزارش کرده‏اند(2). دانشجویان و دانش آموزان طی تعطیلات وظیفه اضافه‏‏ای نداشتند. آن‏ها درسنین جوانی بوده و با توجه به کرونوبیولوژی تمایل به دیرتر خوابیدن دارند از این‏رو تغییر چندانی در کیفیت خواب آن‏ها مشاهده نشد. زنان خانه دار و افرادشاغل بهره چندانی از تعطیلات نمی‏برند. در این روزها بسیاری از زنان مجبورند بیش‏تر از قبل کار کنند. کاهش میزان تحرک، تغییر ساعات غذا خوردن، افزایش میزان مصرف کافئین یا تئین می‏تواند سبب کاهش کیفیت خواب شوند. بعضی ازبرنامه‏های تلویزیونی باعث می‏شوند مردم تا دیروقت بیدار بمانند. ساعت رسمی کشور تغییر کرده و فعالیت‏های روزمره یک ساعت زودتر شروع می‏شود. از طرفی تعطیلات نوروزی مصادف با شروع بهار است. در بهار اثر مهاری نور شدت یافته و زمانبندی ترشح ملاتونین تغییر می‏کند(4). مجموع این عوامل اجتماعی- رفتاری و بیولوژیک احتمالا مسئول کاهش کیفیت خواب در نوروز هستند.
  بررسی عوامل مرتبط باکاهش کیفیت خواب در نوروز و بررسی اثر جابه جایی ساعت رسمی بر ترشح ملاتونین می‏تواند در این رابطه مورد پژوهش قرار گیرند. به منظور پیشگیری از مشکلات خواب ، آموزش بهداشت خواب و سوق دادن برنامه‏های پر مخاطب تلویزیونی به زمان غروب توصیه می شود.

  کلیدواژگان: کیفیت خواب، تعطیلات، نوروز، دانش آموزان، شاغلان
 • فیض الله پورسردار، مسعود صادقی*، کوروش گودرزی، مهدی روزبهانی صفحات 225-226


  در مقاله فوق که در شماره 173 بهمن 1398 در دوره 29 این نشریه منتشر شده بود، نام کوچک کوروش گودرزی و کلمه بروجرد در خلاصه انگلیسی اشتباه چاپ شده بود، اصلاح گردید.

  کلیدواژگان: اصلاحیه اصلاحیه اصلاحیه
 • زهرا نوروزی، محمد آهنجان*، محمدباقر هاشمی، حمیدرضا گلی صفحات 227-228

  در مقاله فوق که در شماره 174 تیر 1398 در دوره 29 این نشریه منتشر شده بود، فامیلی در چکیده انگلیسی و وابستگی سازمانی خانم زهرا نوروزی بازگیر اشتباه چاپ شده بود، اصلاح گردید.

  کلیدواژگان: اصلاحیه اصلاحیه اصلاحیه
 • زهرا نوروزی*، حمیدرضا گلی، بهمن میرزایی صفحات 229-230

  در مقاله فوق که در شماره 174 تیر 1398 در دوره 29 این نشریه منتشر شده بود، فامیلی در چکیده انگلیسی و وابستگی سازمانی خانم زهرا نوروزی بازگیر اشتباه چاپ شده بود، اصلاح گردید.

  کلیدواژگان: اصلاحیه اصلاحیه اصلاحیه
|
 • Sepehr Tirgar Fakheri, Azita Sadough, Hafez Fakheri* Pages 1-9
  Background and purpose

  About half of the world’s population is infected with Helicobacter pylori (H. pylori). But, the efficacy of therapeutic regimens decreases over time due to increasing resistance of H. pylori to antibiotics. This research aimed at evaluating the efficacy of two triple therapy regimens.

  Materials and methods

  This tudy was performed in Sari Imam Khomeini Hospital, 2016-2017. One hundred forty patients with peptic ulcer disease and naïve H. pylori infection were randomly divided into two groups to receive either 10-day standard triple therapy (Pantoprazole 40 mg, Amoxicillin 1 gr, and Clarithromycin 500mg, all twice daily) or 10-day Levofloxacin-containing triple therapy (Pantoprazole 40 mg BD, Amoxicillin 1000mg BD, and Levofloxacin 500 mg/daily). Eight weeks after the treatment, H. pylori eradication was assessed by 14C- urea breath test.

  Results

  A total of 133 patients completed the study. According to intention to treat analysis (ITT), H. pylori eradication rates were 75.7% (95% CI: 65.7%-85.7%) and 58.8% (95% CI= 47.1%-70%) in standard and Levofloxacin-containing therapies, respectively. Also, per-protocol eradication rates were 83% (95% CI: 74%-92%) and 61% (95% CI= 49%-73%), respectively. The rates of severe adverse effects of therapy were 7.1% and 2.9% in the aforementioned groups, respectively.

  Conclusion

  Both Clarithromycin- and Levofloxacin-containing triple therapies do not seem to be suitable options for first-line H. pylori eradication in Iran. We suggest using Clarithromycin in quadruple regimens and reserve Levofloxacin to be used in second-line eradication regimens, as recommended by Maastricht V Consensus Report.
   
  (Clinical Trials Registry Number: IRCT2015110224825NI)

  Keywords: Helicobacter pylori, Clarithromycin, Levofloxacin, eradication
 • Gohar Eslami*, Rahman Ghafari, Valiollah Habibi, Aria Soleimani, Hasti Sadraei, Shahaboddin Emami, Majid Javanmard, Jamshid Yazdani Pages 10-19

  Background and

  purpose

  Cardiovascular diseases are the most common cause of death worldwide. Surgical treatment is one of the main treatment options for cardiac diseases. However, the complications of open heart surgery increase the morbidity and mortality rates and also increase the length of stay in Intensive Care Unit (ICU). The aim of this study was to evaluate the effect of oral glutamine on patient’s outcome.

  Materials and methods

  A clinical trial was performed in 106 patients, candidate for elective open heart surgery who were selected on the basis of study inclusion and exclusion criteria. Patients were randomly assigned to receive either oral glutamine 0.5 g/kg/day (n= 53) or placebo (n= 53) for two days preoperatively until two days postoperatively. SOFA score, EuroSCORE II, length of ICU and hospital stay, and 30 day mortality were measured at several postoperative time points.

  Results

  Length of hospital stay was found to be significantly different between the two groups and it was significantly lower in the group that had received glutamine (P=0.001). There were no significant differences in SOFA score, EuroSCORE II, length of ICU and 30 day mortality rate between the two groups (P> 0.05).

  Conclusion

  According to this study, oral glutamine has many benefits and could reduce hospital stay after cardiac surgery.
   
  (Clinical Trials Registry Number: IRCT20151109024975N10)

  Keywords: glutamine, patient’s outcome, open heart surgery
 • Saeid Azimi, Ebrahim Salehifar*, Ghasem Janbabai, Ehsan Zaboli, Narjes Hendouei, Fatemeh Saghafi, Samaneh Borhani Pages 20-33
  Background and purpose

  Decreasing the quality of life in cancer patients is an essential factor that influences their lives during the process of treatment and after that. A lot of studies have been done to evaluate the efficacy of medical agents on quality of life. In this study, we evaluate the efficacy of Bupropion as an antidepressant agent in quality of life of cancer patients.

  Materials and Methods

  In this double-blind randomized placebo-controlled clinical trial, a total of 30 eligible cancer patients suffering from fatigue were randomly divided into two 15-individual groups of bupropion and placebo. Bupropion was administered 75 mg/day for the first three days and 150 mg/day (in two doses) till the end of the study for group bupropion. Quality of life was measured by EORCT-QLQ-C3 scale. Adverse effects were assessed based on NCI Common Terminology Criteria for Adverse Events. The study was six weeks long and assessments were done at baseline, second week and sixth week.

  Results

  There was no significant difference in scores between placebo and bupropion at baseline and second week. While, significant difference was seen at the week six (P=0.005 for function, P=0.036 for symptoms and P<0.001 for health).  Between group assessments showed better average score for bupropion in comparison to placebo. Only two cases of adverse effects were reported.

  Conclusion

  bupropion can be effective in improvement of quality of life in cancer patients

  Keywords: Cancer, Bupropion, Quality of life
 • Masoumeh Emamverdi, Ali Mohammadpour*, Moosa Sajjadi, Shapour Badiee Pages 34-46

  Background and

  purpose

  Sleep disorder is a common problem in hemodialysis patients. This study aimed to compare the effect of reflexology massage and acupressure on sleep quality in these patients.

  Materials and methods

  In a clinical trial, 90 patients were selected using convenient sampling and were randomly assigned into three groups; acupressure group (n=30), reflexology massage group (n=30), and control group (n=30). In the acupressure group, massaging of the Shen Men point was performed in 12 sessions. In the reflexology massage group, foot massage was done and the control group received routine care. Sleep quality was measured before, during, and after the intervention and compared using Pittsburgh Sleep Quality Index.

  Results

  There was no significant difference between the three groups in total score for sleep quality before the intervention. The Post-intervention mean scores for sleep quality at two and four weeks were 4.4±3.1 and 3.2±2.5 in the reflexology massage group, 5.2 ± 2.1 and 3.9±2.5 in acupressure group, and 9.7±3.8 and 9.8± 3.8 in controls, respectively. After the interventions, the scores indicated significant improvements in reflexology group and acupressure group compared with the control group (P< 0.01). But, no significant difference was seen between the two intervention groups.    

  Conclusion

  Reflexology and acupressure massage could effectively improve the quality of sleep in hemodialysis patients which could be easily performed as a non-pharmacological method. 
   
  (Clinical Trials Registry Number: IRCT20171220037980N1)

  Keywords: reflexology massage, acupressure, hemodialysis, sleep quality
 • Mitra Khademi, Farhad Nazarian, Firouzabadi*, Ahmad Ismaili Pages 47-60
  Background and purpose

  Rapid emergence of traditional antibiotic-resistant pathogens is one of the most important global challenges in medical sciences. To this end, substitution of current antibiotics with strong antimicrobial peptides could be of great benefit.

  Materials and methods

  In this study, the DNA sequence encoding dermaseptin B1 (DrsB1) antimicrobial peptide derived from Phyllomedusa bicolor frog species was fused to either N or C terminal end of the sequence encoding the chitin-binding domain of the Avr4 gene from Cladosporium fulvum. The recombinant expression vectors containing two separate structures were transferred to Agrobacterium rhizogenes bacterium and then used to produce Hairy Roots (HRs) in tobacco plants. Recombinant dermaseptin B1 peptides were extracted from HRs and their antimicrobial activity was evaluated against some important human pathogens.

  Results

  Transgene integration and expression of recombinant DrsB1 in hairy roots were confirmed by PCR and semi-quantitative RT-PCR analysis, respectively. Antimicrobial activity of the protein extracts from transgenic HRs showed that both recombinant proteins had significant inhibitory effects on the bacterial pathogens growth (P>0.01). CBD-DrsB1 recombinant protein had the highest inhibitory activity against Enterococcus faecalis and Bacillus subtilis, whereas DrsB1-CBD recombinant protein showed the least antimicrobial activity against Escherichia coli, Staphylococcus aureus, and Pseudomonas aeruginosa.

  Conclusion

  To the best of our knowledge, this study for the first time showed that the new recombinant peptides possess a high antibacterial activity. Acquiring resistance to antimicrobial peptides in bacteria is not readily feasible, therefore, present findings may find application as suitable alternative for current antibiotic drugs.

  Keywords: Agrobacterium rhizogenes, gene expression, dermaseptin B1, antimicrobial
 • Kian Kaveh, Mahsa Mohamadyan, Mohammad Ali Ebrahimzadeh* Pages 61-73
  Background and purpose

  Hypoxia occurs especially in heart diseases and could lead to death. Compounds with antioxidant activity could display antihypoxic property. Sambucus ebulus (SE) and Myrtus communis (Myrtle) are well known plants with distinctive antioxidant activities. To the best of our knowledge there are no reports on their antihypoxic activities.

  Materials and methods

  Protective effects of SE fruit and leaf and Myrtle leaf methanol extracts were evaluated against hypoxia-induced lethality in mice by three experimental models of hypoxia, asphyctic, haemic and circulatory. Data was analyzed applying analysis of variance and Newman-Keuls test.

  Results

  Antihypoxic activity was pronounced in asphyctic model for Myrtle extract. The extract at 125 mg/kg prolonged survival time (P<0.001). In circulatory model, the SE leaf extract showed a marked protective activity. This extract at 62.5 mg/kg prolonged survival time (P<0.001). Myrtle extract at 62.5 mg/kg also prolonged survival time (P<0.01). In haemic model, SE extracts significantly prolonged survival time. At 125 mg/kg, the leaf extract was capable of keeping the mice alive for a longer time (P<0.001). Also, it prolonged survival time at 62.5 mg/kg (P<0.01).

  Conclusion

  The extracts showed suitable protective effects against hypoxia in some models. Myrtle and SE fruit extracts were the most effective extracts. Compared to the control group, they significantly prolonged survival time in a dose dependent manner.

  Keywords: asphyctic hypoxia, haemic hypoxia, circulatory hypoxia, Myrtle, Myrtus, Sambucus ebulus
 • Hooshang Akbari, Asadollah Farrokhfar, Mahdie Akbari*, Mohammad Ali Heidari Pages 74-80
  Background and purpose

  The method of anesthesia affects intraocular pressure (IOP), especially general anesthesia which is sometimes administered with endotracheal tube (ETT) insertion. The aim of this research was to compare the effect of laryngeal mask airway (LMA) and ETT on intraocular pressure in cataract surgery.

  Materials and methods

  In a single blind randomized clinical trial, 61 patients were divided into two groups: ETT group (n=36) and LMA group (n=25). Induction of anesthesia was with midazolam, fentanyl, lidocaine, propofol, and atracurium in both groups. IOP was measured by Schiotz tonometer 5 minutes before and after induction of anesthesia in both groups.

  Results

  IOP was found to decrease in both groups, but the decrease was significantly higher in LMA group (P<0.05). Heart rate did not show any significant changes in the two groups (P>0.05) Blood pressure decreased in both LMA and ETT groups but was not different between the two groups. 

  Conclusion

  According to current study, IOP decreased after induction of general anesthesia and the decrease was higher in LMA group. Therefore, LMA can be used as an alternative in general surgery to reduce IOP.

  Keywords: intraocular pressure, laryngeal mask airway, endotracheal tube
 • Azam Maleki*, Kourosh Amini, Soghrat Faghihzadeh, Masome Monfared Pages 81-91
  Background and purpose

  Spirituality is considered as one of the factors influencing physical and mental health of individuals. The aim of this study was to determine the effect of spirituality counseling on coping patterns with pregnancy challenges in primigravida women.

  Materials and methods

  In a randomized clinical trial, the coping patterns were assessed in 60 eligible women. The intervention group attended 8 counseling sessions on the basis of spirituality approach, while the control group received routine care. The data were collected using the Revised Prenatal Coping Inventory before and two months after the study. Data analysis was done applying descriptive statistics, Chi-square, independent t-test, and paired t-test.

  Results

  After the intervention, the mean score for total coping patterns and its domains in the intervention group (1.94 ± 0.24) was significantly different from that of the control group (1.81 ± 0.22) (P= 0.03). The difference was not significant before the intervention (P= 0.15). In experimental group, the pre and post intervention mean scores for total coping patterns and its domains were significantly different (1.78 ± 1.30 and 1.94 ± 0.24, respectively) (P= 0.001). The scores in control group did not show any significant changes (1.87 ± 1.20 to 1.81 ± 0. 22) (P= 0.17). But, a significant decrease was seen in the mean score for avoidance (P= 0.02).

  Conclusion

  The study showed that spiritual counseling is an acceptable approach that could improve women's coping patterns with pregnancy challenges and can be used as a basis in designing similar interventions.
   
  (Clinical Trials Registry Number: IRCT20150731023423N12)

  Keywords: coping, pregnancy, spirituality, consultation
 • Sohyla Reshadat, Faramarz Morovati*, Ali Zakiei, Nader Rajabi Pages 92-104
  Background and purpose

  Social anxiety is one of the major psychological challenges in adolescents' social relationships that could lead to many problems.  This study aimed at predicting social anxiety based on mindfulness, experiential avoidance, and meta-cognitive beliefs among adolescents in Kermanshah, Iran.

  Materials and methods

  A descriptive-correlational study was performed and the statistical population included all students (male and female) in public high schools in Kermanshah, during 2017-2018 academic year. A sample of 480 people was selected and finally 406 subjects were studied. Social Phobia Inventory, Mindfulness Questionnaire (MQ), metacognitive beliefs (MCQ-30), and Experiential Avoidance Scale were used to collect the data. Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis were applied to analyze the data.

  Results

  Pearson correlation test showed significant correlations between mindfulness and social anxiety, metacognitive beliefs, and experiential avoidance (P <0.001). Regression analysis showed that these factors could predict 40% of changes in social anxiety (P< 0.001).

  Conclusion

  Considering the role of metacognitive beliefs, experiential avoidance and mindfulness in predicting social anxiety, counselors and therapists are recommended to use acceptance and commitment therapy (ACT) and teaching metacognitive beliefs to adolescents in order to reduce social anxiety levels in this population.

  Keywords: anxiety, mindfulness, metacognition
 • Mehri Alaviani, Nadia Kolbadinezhad, Mohammad Taghi Khodayari, Rana Rahimi*, Samira Jafari Pages 105-115
  Background and purpose

  Elder abuse is one of the major social health problems in societies which is also a challenging issue in providing care to the elderly and the healthcare system in Iran. The rate of this misbehavior has increased rapidly over the past two decades. The present study was conducted to determine the prevalence of elder abuse and its association with some personal and social characteristics.

  Materials and methods

  This cross-sectional study was performed in 555 elderly people older than 60 years of age, living in Maragheh, Iran 2017. Elder Assessment Instrument (EAI) was administered to collect the data. Descriptive and analytical statistics were applied for data analysis.

  Results

  The samples mainly aged 60-70 years old (43.4%) and females (53%) were more than males. Among the participants 45.8% reported abuse, including physical abuse (64.9%), psychological abuse (76.3%), neglect (42%), rejection (16.8%), and financial abuse (29.7%). There was a significant association between elder abuse and age, in fact, elder maltreatment was less common in those aged
  60-70 years old (P<0.0001). No significant association was found between elder abuse and BMI (P=0.582) and sex (P=0.258).

  Conclusion

  Islam emphasizes paying respect to elderly, but, this study showed elder abuse to be quiet prevalent in the population studied. So, identifying the factors that cause this issue could raise awareness of the authorities in order to develop appropriate policies and guidelines.

  Keywords: elder abuse, old age, neglect
 • Mohammad Ali Zazouli, Mohadese Shahmoradi*, Jamshid Yazdani Pages 116-125
  Background and purpose

  Wastewater olive processing industries have significant amounts of organic compounds resistant to biodegradation which are hazardous if not treated and discharged to the environment. Advanced oxidation processes such as Fenton process have been considered to increase and improve the biological degradability of this type of wastewater. Current study aimed at investigating the efficiency of Fenton process in olive oil mill wastewater treatment.

  Materials and methods

  A laboratory-scale experimental study was carried out. Wastewater properties of olive oil such as COD, BOD5, TOC, color, and turbidity were determined, then the efficiency of Fenton process in wastewater treatment was evaluated. The effects of parameters such as ferrous ion, hydrogen peroxide concentration, pH, time, etc. on the performance of the process were determined. Then, the optimal conditions were found for the Fenton process. All examinations were done according to Standard Methods for the examination of Water and Wastewater.

  Results

  Concentrations of COD and BOD were 67427 and 22400 mg/L, respectively. The highest removal rates in optimum conditions for major pollutants such as COD, BOD, TOC, and color were 81.9%, 60.13%, 57.43%, 44.2%, and 91.7%, respectively obtained at 150 minutes.

  Conclusion

  Fenton process by producing hydroxyl radicals can highly remove pollutants resulting from olive oil waste and can be applied before biological processes.

  Keywords: olive oil wastewater, Fenton process, advanced oxidation process, industrial wastewater
 • Mohammad Ali Zazouli, Ehsan Abouee Mehrizi, Jamshid Yazdani Charati, Reza Ghorbanpour* Pages 126-139
  Background and purpose

  One of the main problems of pollution of aquatic environments is hardly biodegradable chemicals with high toxicity such as antibiotics. If they are not removed from the wastewater, particularly the hospital wastewater, many health and environmental hazards are created. Therefore, appropriate management and treatment of this type of wastewater is highly necessary. This research aimed at investigating the efficiency of advanced oxidation process by ozone photocatalytic method combined with zinc oxide in removal of amoxicillin from wastewater.

  Materials and methods

  The present study was conducted on laboratory scale in a pre-designed reactor. The effects of ozone concentration (5-10 mg/min), catalyst concentration (0.25-1.5mg/l), amoxicillin concentration (10-100 mg/l), and pH (3-11) were investigated on the process efficiency by HPLC. Thirty specimens were studied using central composite design method and the information was evaluated by surface response method using Design Expert7. Data analysis was done applying ANOVA and regression analysis.

  Results

  The removal efficiency of amoxicillin was 93% under optimal conditions (ozone dose: 3 mg/min, pH 11, catalyst dose: 0.875 mg/l, and amoxicillin concentration: 55mg/l). ANOVA and regression analysis showed that the fitted model properly matched with laboratory results.

  Conclusion

  This study showed that the ozone photocatalytic process along with zinc oxide could be applied as a suitable and effective method in treatment of antibiotics in aqueous environments.

  Keywords: amoxicillin, advanced oxidation, hospital wastewater, central composite design
 • Mohammad Khammarnia, Mostafa Peyvand* Pages 140-150
  Background and purpose

  Sexual dysfunction due to constant use of opioid has always been a major problem for drug abusers after quitting and it increases the risk of relapse of substance abuse. Therefore, current study was conducted to determine the role of sexual function in relapse of substance abuse.

  Materials and methods

  A qualitative method was performed in Zahedan, Iran, 2017. Cases with rich information who were willing to participate in the study were selected using purposive sampling. Sampling was done until data saturation and 22 participants were selected. Data was collected using semi-structured interviews. All interviews were recorded and verbatim transcription was done. Directed content analysis was applied for data analysis.

  Results

  In this study, 9(41%) people were single. Among the participants 13(59%) used opioids and 9 (49%) used crystals. The main themes extracted, included improvements in sexual function, lust and sexual desire, and frequency and duration of sexual intercourse. Most of the cases used substance to improve premature ejaculation and increase the frequency of sexual activity. They reported marriage and family loyalty, religious beliefs and improvements in economic conditions as the most important solutions to avoid relapse of substance abuse.

  Conclusion

  Sexual issues play a major role in relapse of drug abuse. Educating sexual skills and appropriate management of sexual problems alongside lifestyle modifications could be effective in supporting these people.

  Keywords: sexual issues, relapse, drugs
 • Robabe Khalili, Hosein Mahmoudi, Abbas Ebadi, Masoud Sirati *, Masoud Fallahi Pages 151-166
  Background and purpose

  Self-care activities can be effective in empowering patients with posttraumatic stress disorder (PTSD) in their recovery and health. There are limited information on self-care practices undertaken by veterans with chronic PTSD, so, this study aimed at exploring these strategies in this population.

  Materials and methods

  The present study is the part of grounded theory that was carried out during 2015-2017. Data were collected via semistructured in-depth interviews and field notes. Twelve veterans with chronic PTSD and 13 caregivers participated. They were selected via purposive sampling from Baqiyatallah-Azam Hospital, Sadr Psychiatric Clinic, and West Tehran Consulting Center. Data were analyzed by Corbin and Strauss approach.

  Results

  The loss of existential integrity was identified as the main concern of veterans with chronic PTSD. Effective and intervening factors in performing self-care activities included spirituality, personal knowledge, family supports, social supports, and institutional facilities, while the dimensions and outcomes of the disease, personality traits, the nature and dimensions of treatments, and inadequate organizational supports were the barriers to self-care. Self-care strategies included incompatible coping (escape or avoidance, isolation, repression and impulsive behavior) and compatible coping (adherence to treatment, seeking social supports, spiritual holding, and attempts to gain and maintain independence).

  Conclusion

  Self-care strategies of combat veterans with chronic PTSD could be different based on contextual-structural factors. Supportive sources (family, society, and organization) could help in facilitating the use of consistent and effective coping strategies to reconstruct existential integrity.

  Keywords: chronic posttraumatic stress disorder, self-care, care givers, veterans, qualitative study
 • Mostafa Moallemi, Mohammad Yousofpour* Pages 167-174
  Background and purpose

  Rabies is an ancient lethal disease in human civilization that endangers the life of many of its victims in case of ineffective treatments. Although the definition, etiology, semiology, and treatment of rabies exist in Islamic medical texts, but they are unintentionally or sometimes intentionally being neglected. This article aimed at studying the knowledge of the physicians of Islamic era about the naming, definition, and etiology of rabies.

  Materials and methods

  In this qualitative content analysis, data were collected from the medical texts of the Islamic civilization using the following words and phrases as the keywords: rabies, dāʾ al-kalab, madness of dog, mad dog, and bitten by a rabid dog. Data were organized according to the naming, definition, and etiology of rabid. Careful survey of the notes was carried out and duplicates were removed.

  Results

  Findings showed that physicians of the Islamic world had a perfect perception about rabies and its etiology based on the edge of knowledge at their time. Alas, this knowledge remained in books and is not considered in current science.

  Conclusion

  The knowledge of the Muslims about rabies was neither based on superstition nor the repetition of Greeks and Romans. There are noticeable materials to define the reasons for the emergence of the rabies in dogs that deserve more attention.

  Keywords: rabies_rabid dog_mad dog_bitten by a rabid dog_Kalab
 • Jamal Rezaei, Ebrahim Nasiri*, Mostafa Moallemi, Sohrab Padashi Pages 175-188
  Background and purpose

  Bites of animals and poisonous insects cause high mortality and morbidity rates in the world, therefore, prevention and appropriate treatment are of great importance. This study was carried out to investigate the diagnosis and treatment of bites of animals and poisonous insects on the basis of the Canon of Medicine of Avicenna.

  Materials and methods

  The Canon of Medicine of Avicenna was reviewed using the following keywords: bite, sting, animals, and poisonous insects. Texts related to the diagnosis and treatment of bites and stings of various animals and poisonous insects were extracted and analyzed.

  Results

  Diagnostic methods for bites included careful examination of the patient, signs and symptoms of bites, classification of animals and poisonous insects, such as snakes, bees, tarantula, etc. Treatment methods were mainly based on no penetration of poison based on natural drugs and external absorbing agents (non-medical treatments). There were also more than 180 herbal, animal, and mineral compounds, and compound drugs in the treatment of bites.

  Conclusion

  In the Canon of Medicine of Avicenna, several methods are introduced for diagnosis and treatment of bites of animals and poisonous insects which are extremely similar to current methods. But, further studies are required with more scientific evidences on other materia.

  Keywords: bite, sting, treatment, diagnosis, Avicenna, Canon of Medicine, Iranian traditional medicine
 • Mohammad Reza Hajinezhad*, Abbas Jamshidian, Alireza Samzadeh Pages 189-194
  Background and purpose

  This study compared the effects of intraperitoneal injections of ZnO/chitosan nanocomposite and ZnO nanoparticles on histopathology of kidney in thioacetamide-intoxicated rats.

  Materials and methods

  Twenty-eight male rats were randomly allocated into a healthy control group (negative control), positive control group (thioacetamide-intoxicated rats), thioacetamide-intoxicated + ZnO nanoparticles, and thioacetamide- iontoxicated + ZnO/chitosan nanocomposite. Nephropathy was induced by intraperitoneal injection of thioacetamide (50 mg/kg IP) three times (24h interval). The treatment groups were treated with ZnO nanocomposites (5mg/kg) and ZnO nanoparticles (5mg/kg) intraperitoneally for four weeks. Then, serum BUN and creatinine levels were measured. Afterwards, the rats were euthanized and kidney samples were separated for histological examinations.

  Results

  There were significant increases in serum BUN and creatinine levels in thioacetamide-intoxicated rats compared to those in the control group (P<0.05). Compared to the control group, ZnO nanoparticles –treated group was found with significantly higher serum BUN and creatinine levels (P<0.05). There was no significant difference between the rats treated with ZnO/chitosan nanocomposites and the positive control group in BUN and creatinine levels (P>0.05). In histological analysis, tubular necrosis and glomerular fibrosis were observed in treatment groups.

  Conclusion

  This study showed that ZnO nanoparticles can increase nephrotoxicity induced by thioacetamide, but, ZnO/chitosan nanocomposite had no effect on thioacetamide induced nephrotoxicity.

  Keywords: liver, ZnO, chitosan nanoparticles, ZnO nanocomposites, kidney, rat
 • Seyed Mohsen Aghaei, Mohammad Yahya Vahidi, Emad Babakhanzadeh, Majid Nazari, Mehrdad Talebi, Fahime Zeniali, Mohammadreza Dehghani* Pages 195-201
  Background and purpose

  Type 2 diabetes mellitus (T2DM) as a progressive metabolic disorder is rising very fast around the world. Diagnosis of T2DM at early stages (prediabetic) is important in reducing the mortality associated with this disease. Several studies have shown that micro-RNAs play a major role in the pathogenesis of the T2DM. Because of the high stability of these regulatory RNA in body fluids and the availability of sensitive technology, such as Real-time PCR for detecting them, they can be used as epigenetic biomarker in the early diagnosis of T2DM. In this study, for the first time, miR - 181 expression levels were investigated in patients with T2DM in Yazd province, Iran.

  Materials and methods

  In this experimental study, Real-time PCR was used to quantify expression levels of miR-181b in 90 individuals including T2DM patients (n=30), prediabetic (n=30), and healthy individuals (n=30).

  Results

  There were significant differences in miR-181b expression levels between the groups studied.

  Conclusion

  Reduced miR-181b expression levels in T2DM and pre-diabetic subjects compared to healthy individuals suggests that miR-181b could be used as a new epigenetic diagnostic marker for early diagnosis of T2DM.

  Keywords: type 2 diabetes_miR-181b_biomarker
 • Mostafa Ataei, Saeid Saffarian, Hamedani*, Farshideh Zameni Pages 202-207
  Background and purpose

  World Health Organization (WHO) considers continuing medical education (CME) as an urgent necessity. The purpose of this study was to provide an effective teaching model in CME programs.

  Materials and methods

  In this cross-sectional study, 229 faculty members from medical universities in Iran participated. They had teaching experiences in the CME programs of Mazandaran University of Medical Sciences. They were selected using stratified random sampling method on the basis of their academic ranks. Data were collected using a researcher made questionnaire. After evaluating the content validity by panel of experts, 40 questions were selected. Structural validity of the questionnaire was evaluated by exploratory factor analysis in SPSS V20 and second order confirmatory factor analysis using AMOS 22.

  Results

  The KMO index was 0.877 and the significance level of Bartlett's test was 0.0009, indicating adequate data for exploratory factor analysis. According to varimax rotation, five factors (methods) were determined, including lectures (8 items), questions and answers (8 items), group discussions (8 items), panel discussions (8 items), and case studies (8 items). Confirmatory factor analysis showed that group discussions (0.80), panel discussions (0.68), questions and answers (0.64), lectures (0.61), and case studies (0.38) were effective in explaining the methods effective in CME (P <0.05).

  Conclusion

  Giving lecture was found to be the most common and popular method among the lecturers in CME programs in Mazandaran University of Medical Sciences. According to this study, combination of different educational methods, including lectures, questions and answers, and group discussions would be more appropriate.

  Keywords: continuing medical education, teaching model, factor analysis
 • Roghayeh Rahmanii, Atefeh Talayi Bajestani Pages 208-215

  Pregnancy at the site of cesarean section is an uncommon form of ectopic pregnancy which is associated with delayed diagnosis and late treatment may cause maternal mortality. This paper reports an ectopic pregnancy on the site of an earlier cesarean section. The patient is a 33-year-old woman with history of a normal delivery and a cesarean section and a uterine curettage in the past year who complained of unintentional uterine bleeding despite consistent use of combined contraceptive pills. Last menstrual period was 12 Sep 2017 and the patient reported abnormal uterine bleeding. In pregnancy tests, and after ultrasound for pregnancy, a uterine cavity without a pregnancy sack was observed. To make the final diagnosis, transvaginal ultrasonography was applied which proved ectopic pregnancy with fetal heartbeat at six weeks and two days. The patient was then referred to a clinic and pregnancy termination was started by injection of potassium chloride into the embryo and the mother received Methotrexate. The history of cesarean section and curettage can cause ectopic pregnancy. So, in the case of abnormal uterine bleeding, despite the use of contraceptive pills, pregnancy examinations should be done to avoid further complications. According to this study, administration of potassium chloride into the embryo and Methotrexate to the mother is an appropriate method in terminating ectopic pregnancy at the site of a previous cesarean section.

  Keywords: ectopic pregnancy, Cesarean section, methotrexate, potassium chloride
 • Ahmad Hormati, Faezeh Alemi, Sajjad Rezvan, Mohaddeseh Zojaji* Pages 216-222

  Lead may cause toxicity in case of frequent occupational exposure or non-occupational exposure as a result of water, soil, and air pollution. Opium abuse is an important cause of lead poisoning among the people in Middle East, including Iran. Symptoms are not specific and include fatigue, impaired concentration and memory, and non-specific abdominal pain. The abdominal pain which is known as lead colic is in differential diagnosis with other common and emergent causes of abdominal pain. The key to making an accurate diagnosis in these cases, is to focus on a precise history to investigate any probable exposure. Measurement of the serum lead level will help in making definite diagnosis in suspected cases.
  The present article introduces a young man attending an emergency department with abdominal pain. He ignored any occupational lead exposure or opium abuse. When all clinical and para-clinical investigations failed to detect the cause of pain, serum lead level was tested which revealed lead poisoning. After taking more precise history, he finally disclosed using oral opium. He underwent treatment with Dimercaprol 10 mg 3 times per day for 5 days, then twice a day and all symptoms resolved within two weeks.

  Keywords: abdominal pain, lead poisoning, oral opium
 • Parisa Adimi Naghan, Batoul Khoundabi, Oldooz Aloosh, Javad Setareh* Pages 223-224
 • Faizollah Poursardar, Masoud Sadeghi*, Koroush Goodarzi, Mehdi Roozbehani Pages 225-226

  In the article published in volume 29, issue 173, 2019, the name of Koroush Goodarzi was published incorrectly, which is now corrected. Also, there was a typo for Borujerd which is now corrected

  Keywords: Correction Correction Correction
 • Mohammad Ahanjan*, Zahra Norouzi, Hamid Reza Goli, Mohammadbagher Hashemi* Pages 227-228

  In the article published in volume 29, issue 174, 2019, the affiliation and surname of Zahra Norouzi bazgir was published incorrectly, which is now corrected.

  Keywords: Correction Correction Correction
 • Hamid Reza Goli, Bahman Mirzaei, Zahra Norouzi * Pages 229-230

  In the article published in volume 29, issue 174, 2019, the affiliation and surname of Zahra Norouzi bazgir was published incorrectly, which is now corrected.

  Keywords: Correction CorrectionCorrection