فهرست مطالب

دین و سلامت - سال هفتم شماره 1 (شهریور 1398)
 • سال هفتم شماره 1 (شهریور 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • راحله ثابت، زهرا هادیان شیرازی*، علی خانی صفحات 1-10
  سابقه و هدف

  فلج مغزی شایع ترین ناتوانایی حرکتی مزمن و یک عارضه عصبی شناختی در کودکان است. مادران مسلمان در مواجهه با این کودکان به خواندن دعاهای مختلف، توسل به اهل بیت (س) و تلاوت قرآن کریم می پردازند. در این راستا، مطالعه حاضر با هدف شناخت و تبیین تجربه مادران دارای کودک مبتلا به فلج مغزی از تلاوت قرآن کریم انجام شد.

  مواد و روش ها

   در مطالعه کیفی حاضر، پنج مادر دارای کودک مبتلا به فلج مغزی بستری در بیمارستان ولیعصر فسا به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند و تحت مصاحبه نیمه ساختاریافته قرار گرفتند تا زمانی که داده ها به اشباع رسیدند. تحلیل داده ها به روش تحلیل داده استقرایی صورت گرفت. شایان ذکر است که به منظور حمایت از صحت و استحکام داده ها، معیارهای مقبولیت، تاییدپذیری و انتقال پذیری در نظر گرفته شدند.

  یافته ها

   از تحلیل داده های مطالعه حاضر سه گروه اصلی و هشت زیرگروه استخراج شد که عبارت بودند از: "اعجاز درمانگری قرآن" از زیرگروه های "بهبود جسمی- روانی مادر و کودک"، گروه "رشد معنوی" از زیرگروه های "پذیرش و تسلیم مشیت الهی"، "بازگشتی قهرمانانه" و "اطمینان داشتن به وجود حامی معنوی" و گروه "مدیریت جامع" از زیرگروه های "خودمدیریتی و انجام وظیفه"، "مدیریت موقعیت" و "نگاهی رو به جلو".

  استنتاج

  مادران با توجه به شرایط سخت بیماری فلج مغزی و مشکلات فراوان در مراقبت از فرزندان مبتلا به آن، راهبرد تلاوت قرآن کریم را انتخاب نمودند و باور داشتند که تلاوت قرآن کریم منجر به توانمندشدن آن ها در ایفای نقش و کنترل نمودن موقعیت شده است. در این ارتباط، پیشنهاد می شود شرایط تلاوت قرآن کریم به عنوان یکی از راه کارهای قدرتمند تامین نیازهای مادران برای این گروه فراهم گردد.

  کلیدواژگان: پژوهش کیفی، تجربه، فلج مغزی، قرآن کریم، مادران
 • بهمن اکبری*، صغری فدایی، رضا قاسمی صفحات 11-19
  سابقه و هدف

  معنا در زندگی و کیفیت آن در بیماران ضایعه نخاعی اهمیت دارد. دینداری و سازه های روان شناسی مثبت می توانند در تبیین معنا در زندگی و کیفیت آن نقش داشته باشند. در این ارتباط، پژوهش حاضر با هدف تحلیل کانونی رابطه بین دینداری، امید و خوش بینی با معنا در زندگی و کیفیت آن در بیماران دچار ضایعه نخاعی انجام شد.

  مواد و روش ها

  در پژوهش حاضر از روش همبستگی استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش را بیماران ضایعه نخاعی شهر رشت در سال 1394 تشکیل دادند که از میان آن ها با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، تعداد 150 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و به پرسشنامه های "امید" Snyder، "دینداری" خدایاری فرد، "خوش بینی" Schweizer و Koch، "کیفیت زندگی" سازمان جهانی بهداشت و "معنای زندگی" Steger پاسخ دادند. داده های جمع آوری شده به وسیله نرم افزار SPSS 18 و به شیوه ضریب همبستگی Pearson و تحلیل رگرسیون بنیادی تحلیل گردیدند.

  یافته ها

  نتایج نشان دادند که امید (28 درصد)، دینداری (12 درصد) و خوش بینی (18 درصد) می توانند کیفیت زندگی و معناداری آن را تبیین کنند (0/01>P).

  استنتاج

  دینداری و سازه های روان شناسی مثبت باعث افزایش توانمندی می شوند و افراد در صورت مواجهه با دشواری هایی همچون ضایعه نخاعی از شرایط مطلوب تری به لحاظ معنا و کیفیت زندگی برخوردار خواهند بود.

  کلیدواژگان: بیماران ضایعه نخاعی، خوش بینی، دینداری
 • مهدی مشکی، سیده افروز موسوی، جواد مومن * صفحات 20-30
  سابقه و هدف

  بعد معنوی یکی از ابعاد سلامت است که به سبب فقدان تعریفی روشن و جامع از آن و وجود چالش در مفهوم پردازی آن با مشکل در اندازه گیری مواجه می باشد. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف طراحی و ارزیابی ویژگی های روان سنجی ابزاری متناسب با معیارهای فرهنگی جامعه دانشجویان ایرانی به منظور بررسی سلامت معنوی آن ها انجام شد.

  مواد و روش ها

   آزمودنی های پژوهش حاضر 390 نفر از دانشجویان دانشگاه های شهرستان گناباد بودند که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای (با توجه به رشته تحصیلی آن ها) انتخاب شدند. در این مطالعه برای بررسی روایی پرسشنامه منبع کنترل سلامت معنوی از تحلیل عاملی به روش تجزیه به مولفه های اصلی و نیز از آلفای کرونباخ برای بررسی میزان پایایی استفاده گردید.

  یافته ها

   نتایج تحلیل عاملی نشان دادند که با چرخش به روش واریماکس، چهار مولفه "زندگی معنوی فعال"، "ایمان/زندگی معنوی"، "معنویت انفعالی" و "رحمت الهی" آشکار می شود. همچنین مشخص شد که هم کل پرسشنامه و هم تمام خرده مقیاس های آن از ضریب پایایی بالایی برخوردار هستند. شایان ذکر است که بین نمره کل و مولفه های منبع کنترل سلامت معنوی (با توجه به جنسیت) تفاوت معناداری مشاهده نشد.

  استنتاج

  نتایج گویای آن بودند که آزمون فارسی منبع کنترل سلامت معنوی از روایی و پایایی خوبی در میان دانشجویان برخوردار است.

  کلیدواژگان: روایی، سلامت، منبع کنترل، معنوی
 • زهرا بهبودی، مرتضی مطهری پور، سارا اسمعیل زاده * صفحات 31-38
  سابقه و هدف

  معنویت عاملی است که می تواند بر درک بیماران از سلامتی، بیماری و تعامل با دیگر انسان ها تاثیر بگذارد. بیماری HIV (Human Immunodeficiency Viruses) در زنان به دلیل داشتن وظایف مادری و باروری، استرس بیشتری را به همراه دارد و سازگاری با این بیماری در زنان مبتلا نسبت به مردان مشکل تر می باشد.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه کیفی سعی بر آن بود تا با استفاده از تحلیل محتوای قراردادی تجارب، درک معنوی و نقش آن در زندگی زنان مبتلا به HIV مثبت مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور 15 زن مبتلا به HIV مثبت مراجعه کننده به مرکز مشاوره بیماری های پرخطر بیمارستان امام خمینی شهر تهران در این مطالعه شرکت نمودند. شایان ذکر است که جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته عمیق انجام شد.

  یافته ها

  در تجزیه و تحلیل مصاحبه ها، دو گروه معنویت گرایی پس از ابتلا در سه زیرگروه سازگاری با بیماری، اعتقاد به تقدیر الهی و داشتن رفتار مسئولانه برای کسب رضایت خداوند و گروه های معنویت و اتهام ناشی از ابتلا به بیماری با دو زیرگروه تنبیه الهی و احساس گناه استخراج گردید.

  استنتاج

  با توجه به نقش معنویت در سازگاری و تحمل مشکلات ناشی از بیماری ، انجام مداخلاتی مبتنی بر معنویت گرایی و باورهای دینی در زنان مبتلا به HIV و کاهش اتهام ناشی از بیماری در جوامع توصیه می شود. علاوه براین پیشنهاد می گردد مراقبین مراکز مشاوره رفتار های پرخطر، آموزش های لازم را در زمینه معنویت گرایی و سلامت معنوی دریافت نمایند و از باورهای دینی مبتلایان به منظور کمک به افشای بیماری، سازگاری با آن، مصرف داروها و کاهش رفتار های پرخطر و آسیب به جامعه استفاده نمایند.

  کلیدواژگان: ایدز، تجارب معنوی، زنان
 • مهناز فاضلی *، رمضان حسن زاده، بهرام میرزاییان، افسانه خواجوند صفحات 39-48
  سابقه و هدف

  بیماری قلبی- عروقی یک بیماری مزمن است که هزینه گزافی را برای فرد و اجتماع به همراه دارد. در این ارتباط، پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش روان شناسی مثبت گرا با رویکرد اسلامی بر سرمایه های روان شناختی بیماران قلبی- عروقی انجام شد.

  مواد و روش ها

  پژوهش نیمه آزمایشی حاضر در ارتباط با جامعه آماری بیماران قلبی- عروقی مراجعه کننده به مراکز درمانی شهرستان بابل در سال 1396 انجام شد. ابتدا با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، 24 نفر انتخاب گردیدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و شاهد جای گرفتند. اعضای گروه آزمایش در طول هشت جلسه هفتگی تحت آموزش روان شناسی مثبت گرا بر مبنای رویکرد اسلامی قرار گرفتند. شایان ذکر است که از پرسشنامه سرمایه روان شناختی Luthans (Questionnaies Psychological Capital) (2007) برای جمع آوری داده ها استفاده شد.

  یافته ها

   نتایج آمار توصیفی و نمرات سرمایه های روان شناختی شرکت کنندگان در این مطالعه گویای بهبود وضعیت شرکت کنندگان گروه آزمایش نسبت به شرکت کنندگان گروه کنترل بود. نتایج آزمون t نیز نشان از آن داشتند که آموزش روان شناسی مثبت گرا با رویکرد اسلامی موجب بهبود معنادار میانگین نمرات سرمایه های روان شناختی در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل شده است (P≤0/001).

  استنتاج

  براساس یافته های این پژوهش، آموزش روان شناسی مثبت گرا با رویکرد اسلامی، روشی موثر در بهبود سرمایه های روان شناختی بیماران قلبی- عروقی است. در سطح درمان بیماری ها همزمان با درمان های معمول طبی، مداخلات آموزشی روان شناسی مثبت گرا بر سرمایه روان شناختی نیز مفید خواهد بود.

  کلیدواژگان: بیماری قلبی، سرمایه روان شناختی، روانشناسی مثبتگرا
 • سید حسین حسینی، علی اصغر * صفحات 49-62

  سلامت معنوی (Spiritual Health) از اهمیت به سزایی در زندگی انسان برخوردار می باشد؛ تا جایی که در سال های اخیر، سازمان جهانی بهداشت به آن توجه ویژه ای داشته است. قرآن کریم خود را به عنوان نسخه شفابخش روح انسان معرفی کرده است. در ادبیات قرآنی، سلامت روحی یا معنوی با کلیدواژه "قلب" گره خورده و از قلب سلیم و قلب مریض سخن به میان آمده است. در این راستا هدف از مطالعه حاضر، تحلیلی بر معناشناسی قلب سلیم است تا به عنوان یک رهیافت قرآنی در شناخت سلامت معنوی، مقدمه ای باشد برای مطالعات تطبیقی میان این شاخص ها و شاخص های سلامت معنوی مورد نظر سازمان جهانی بهداشت. با توجه به موارد بیان شده، پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سوال است که "مهم ترین شاخص های قلب سلیم در قرآن به عنوان رهیافتی در سلامت معنوی کدام موارد هستند؟
  در این پژوهش از روش تحلیل محتوا استفاده شد و با جستجوی کلیدواژه های "قلب" و "سلامت" در منابع اسلامی و نرم افزارهای "جامع التفاسیر" و "جامع الاحادیث" و همچنین در پایگاه های اسنادی داخلی و خارجی، داده های مرتبط با هدف مقاله جمع آوری گردید و مورد تحلیل محتوایی قرار گرفت. لازم به ذکر می باشد که قلب سلیم 14 نشانه معنوی دارد که عبارت هستند از: قلب ابراهیمی، متقی، نرم خو، پندپذیر، خاشع، منیب، هراسان، رئوف، متواضع، حی، ذاکر، هدایت یافته و گشاده.
  نتایج حاکی از آن بودند که قلب در قرآن همان روح غیرمادی انسان بوده و قلب سالم به معنای روح سالم می باشد. مطالعات دقیق تر تطبیقی میان سلامت معنوی رایج در طب جدید و سلامت معنوی قلب در قرآن می تواند رهیافت جدیدی را در حیطه روش تشخیص، درمان و مراقبت در حوزه سلامت معنوی بگشاید.

  کلیدواژگان: سلامت معنوی، روح، شاخصها، قرآن، قلب
 • محمدرضا نورمحمدی، فریبا هوشمند*، سمیه نجفی صفحات 63-74

  نتایج متناقضی در مورد مصرف شیر و خطر بیماری های قلبی- عروقی (CVD: Cardiovascular Disease) گزارش شده است. مطالعه حاضر یک پژوهش مروری می باشد که با استفاده از یافته های تحقیقات علمی، آیات قرآن کریم و احادیث در ارتباط با تاثیر مصرف شیر بر سلامت و بروز CVD انجام شده است. با توجه به نتایج منابع علمی، نه تنها ارتباط معنا داری بین مصرف شیر (پرچرب و یا کم چرب) با بروز بیماری های قلبی- عروقی مشاهده نشده است؛ بلکه در مطالعات گوناگون، تاثیر مفید مصرف شیر (حتی پرچرب) بر سلامت انسان گزارش گردیده و در کتب اسلامی نیز به آن اشاره شده است. از نظر مکانیسم اثر، به طور دقیق مشخص نمی باشد که چگونه مصرف شیر خطر ابتلا به CVD را افزایش می دهد. افزایش سطح کلسترول LDL (Low-density Lipoprotein) به عنوان عامل افزایش خطر ابتلا به CVD مطرح می باشد؛ اما مشاهده شده است که شیر با افزایش همزمان سطح کلسترول HDL (High-density Lipoprotein)، اثرات منفی ناشی از سطح کلسترول LDL بالا بر سلامت را جبران می کند. شایان ذکر است که در مطالعات صورت گرفته، نقش سایر عوامل در این ارتباط نیز ذکر شده است. بررسی های انجام شده بر این مهم تاکید می کنند که انجام مطالعات بیشتر به منظور بررسی رابطه بین مصرف شیر و شیوع بیماری های قلبی- عروقی، لازم و ضروری می باشد؛ زیرا با توجه به آیات قرآن کریم، احادیث و روایات، شیر دوای بیماری است و نه عامل ایجادکننده آن. با توجه به آنچه ارائه گردید، این نتیجه به دست می آید که از مطالب قرآن و منابع اسلامی می بایست به عنوان راهنمایی برای شناخت دقیق و یافتن حقایق علمی نهفته در یک موضوع بهره برد.

  کلیدواژگان: انفارکتوس میوکارد، بیماری های قلبی- عروقی، شیر، قرآن کریم، منابع اسلامی
 • مژگان سهیلی، محمد ملایی ایولی* صفحات 75-84
  از دیدگاه پرستاری جامع نگر، انسان موجودی چندبعدی است که بعد معنوی در مرکز این ابعاد قرار داشته و تاثیر به سزایی بر کسب سلامتی دارد. معنویت و مراقبت معنوی جزء لاینفک مراقبت کل نگر در پرستاری محسوب شده و توجه به آن می تواند نقش مهمی در بهبود بیماران و دستیابی به اهداف سلامتی داشته باشد.
  در مطالعه حاضر سعی شده است با مروری بر متون موجود منتشرشده در بازه زمانی سال 2000 تا 2018، جایگاه و نقش مراقبت معنوی در پرستاری بررسی گردد تا از این طریق، اهمیت آموزش مراقبت معنوی در ارتقای صلاحیت های حرفه پرستاری مشخص شده و زمینه برای مطالعات بیشتر فراهم گردد.
  مطالعات بررسی شده حاکی از آن هستند که مفهوم معنویت و مراقبت معنوی در سیستم سلامت همچنان به صورت مفهومی ذهنی، مبهم و پیچیده باقی مانده است. نتایج اغلب مطالعات نشان داده اند که آموزش تاثیر زیادی بر پیشرفت و تکامل مراقبت معنوی در پرستاری دارد و برای افزایش قدرت پرستاران در تیم سلامت لازم است توجه بیشتری به امر آموزش مراقبت معنوی به عنوان یک ضرورت معطوف گردد.
  با توجه به نتایج مطالعات بررسی شده پیشنهاد می شود مدیران، برنامه ریزان و مربیان پرستاری با تدوین خط مشی های مورد نیاز جهت آموزش مراقبت معنوی، زمینه را برای ارتقای عملکرد حرفه ای پرستاران فراهم نمایند؛ زیرا مراقبت معنوی، بخش تفکیک ناپذیر زندگی حرفه ای پرستاران می باشد؛ بنابراین مورد توجه قراردادن ابعاد این مراقبت در این حرفه ضرورت دارد.
  کلیدواژگان: آموزش پرستاری، مراقبت معنوی، معنویت و پرستاری
|
 • Zahra Hadian*, Raheleh Sabet, Ali Khani Pages 1-10
  Background and Purpose

  Cerebral palsy (CP) is the most common chronic motor disability and cognitive neuropathy in children. Muslim mothers of children with CP, say prayers, cling to the progeny of the prophet, and recite holy Quran in these situations. The aim of this study was to identify the experience of mothers with CP children through reciting the holy Quran.

  Materials and Methods

  In this qualitative study, 5 mothers of CP children who were hospitalized in Valiasr Hospital in Fasa, Iran, were selected through purposive sampling and subjected to semi-structured interviews until data saturation. Inductive data analysis were performed to analyze data. Moreover, the criteria of acceptability, verifiability, and transmissibility were used to evaluate the accuracy, validity and reliability of the data.  

  Results

  According to the results, 3 main categories and 8 subcategories were emerged in this study. The theme of “Miracle of Quran's therapy” emerged form “Psycho-physical improvement of mothers and children” subcategory. In addition, the category of “Spiritual growth” was emerged from the subcategories, such as “acceptance and surrender to divine volition”, “heroic return”, and “assurance of existence of patron”. Furthermore, the last category of “comprehensive management” was extracted form subcategories, including “self-management and task-doing”, “situation management”, and “looking ahead”.

  Conclusion

  Regarding the severity of the CP disease and various difficulties in taking care of children with CP, mothers selected the strategy of reciting the holy Quran. They believed that reciting holy Quran empowered them and help them play their maternal role and manage the situation. In addition, it is recommended to provide situations in which mothers can recite holy Quran as one of the most efficient way in meeting mothers’ needs.

  Keywords: Cerebral palsy, Experience, Holy Quran, Mothers, Qualitative research
 • Bahman Akbari* Pages 11-19
  Background and Purpose

  The meaning of life and quality of life (QOL) are important among patients with spinal cord injury. Religiosity and positive psychological structures can play a role in explaining the meaning of life and QOL. Therefore, the current canonical analysis aimed to investigate the relationships of religiosity, hope, and optimism with the meaning of life and QOL among the spinal cord injury patients.

  Materials and Methods

  The present study evaluated the correlations among the statistical population of spinal cord injury patients living in Rasht, Iran in 2015. In this investigation, 150 samples were selected through convenience sampling method. The participants responded to the questionnaires of hope, religiousness, optimism, the meaning of life, and QOL developed by Snyder, Khodayarifard, Schweizer and Koch, Steger, and the World Health Organization, respectively. All the data were analyzed by the Pearson correlation coefficient and regression analysis using SPSS software version 18.  

  Results

  The findings of this study showed that hope (28%), religiosity (12%), and optimism (18%) can explain QOL and the meaning of life (P > 0.01).

  Conclusion

  According to our results, religiosity and positive psychological structures improve ability and people have better conditions in terms of the meaning of life and QOL in case of confronting difficulties, such as spinal cord injury.

  Keywords: Optimism, Religiosity, Spinal cord injury patients
 • Mahdi Moshki, Seyyedeh Afrooz Mousavi, Javad Momen * Pages 20-30
  Background and Purpose

  The spiritual dimension is one of the health dimensions; however, its measurement faces some serious problems, owing to the lack of a clear and comprehensive definition, as well as the challenges present in its spiritual conceptualization. Therefore, the present study aimed to design and evaluate the instrumental psychometric properties, which are matched to the cultural norms of Iranian students society, so as to assess their spiritual health.

  Materials and Methods

  This research was carried out on 390 university students in Gonabad who were selected by stratified random sampling (based on their field of study). In order to calculate the validity of the questionnaire (SHLCS(, the factor analysis method was used by principal component analysis, and Cronbach's alpha method was used to evaluate the reliability.

  Results

  The findings of the factor analysis section indicated that Varimax rotation revealed four components, including active spiritual life, faith / spiritual life, passive spirituality, and divine mercy. Moreover, it was found that the whole questionnaire and all sub-tests enjoyed a high reliability coefficient. It is worth mentioning here that there was no significant difference between the total score and the components of the spiritual health locus of control based on gender.

  Conclusion

  Based on the results of the study, the Persian version of the SHLCS has appropriate validity and reliability in students.

  Keywords: Health, Locus of control, Spiritual, Validation
 • Zahra Behboodi, Morteza Motaharipoor, Sara Esmaelzadeh* Pages 31-38
  Background and Purpose

  Spirituality can affect the patients’ perception of health, disease, and interaction with other individuals. Human immunodeficiency virus (HIV) is more stressful in women due to their maternal role and reproductivity; therefore, coping with the disease is more difficult for women than for men.

  Materials and Methods

  This qualitative study tried to investigate experiences, as well as spiritual perception and its role, in the lives of women positive for HIV using conventional content analysis. Therefore, the present study was carried out on 15 women positive for HIV referring to the Behavioral Diseases Counseling Center of Imam Khomeini Hospital in Tehran, Iran. The data collection was conducted through in-depth semi-structured interviews.

  Results

  In the analysis of the interviews, after being infected, two spirituality groups were categorized into three subgroups, including 1) compliance with the disease, 2) belief in divine destiny, and 3) responsible behaviors to obtain God's satisfaction. The spirituality group and disease charges group were extracted divided into two subgroups of 1) divine punishment and 2) feeling of guilt.

  Conclusion

  Regarding the role of spirituality in coping with and enduring HIV among patients, it is recommended to perform interventions on women with HIV based on spirituality and religious beliefs, as well as decrease of the disease charges in societies. It is also suggested that caregivers in risky behaviors counseling centers should be trained in the domains of spirituality and spiritual well-being. Moreover, the caregivers can use the religious beliefs of the infected patients to help them with the disease disclosure and adaptation, use of drugs, and reduction of risky behaviors, as well as the harm to the community.

  Keywords: HIV, Spiritual experiences, Women
 • Ramazan Hassanzadeh, Bahram Mirzaian, Mahnaz Fazeli *, Afsaneh Khajvand Pages 39-48
  Background and Purpose

  Cardiovascular disease is a chronic condition which imposes an economic burden on the individual and community. The purpose of this study was to investigate the effectiveness of positivist psychology education with the Islamic approach on psychological capital in cardiovascular patients.

  Materials and Methods

  This semi-experimental study was conducted on cardiovascular patients referring to health centers in Babol, Iran, during 2017. A total of 24 patients were selected using available sampling method and randomly assigned into two experimental and control groups. The experimental group received positivist psychology education with Islamic approach during eight weekly sessions. Moreover, the psychological capital questionnaire (Luthans, 2007) was used to collect data.

  Results

  The results of descriptive statistic and psychological capital scores indicated improvements in the status of the participants in the experimental group, compared to those in the control group. In addition, the results of t-test showed that positivist psychology education with Islamic approach significantly enhanced the mean scores of psychological capital in the experimental group, compared to those in the control group (P<0.001).

  Conclusion

  Based on the findings of this study, positivist psychology education with Islamic approach is an effective method to improve the psychological capital in cardiovascular patients. During the course of treatment, along with the routine medication, positivist psychological interventions have effects on psychological capital.

  Keywords: Cardiovascular disease, Positive psychology, Psychological capital
 • Ali Asghar *, Seyed Hosein Hoseyni Pages 49-62

  Spiritual health has great importance in human life to the extent that in recent years the World Health Organization (WHO) looked with favor on it. Holy Quran has introduced itself as a healing prescription for the human soul. Spiritual health is associated with the keyword of “Heart” in the Quran's literature, and the concepts of sick and healthy hearts have been mentioned in it. In this regard, the purpose of this article was the analysis of the healthy (Salīm) heart semantics to be considered an introduction as a new Quranic approach in the perception of spiritual health to perform comparative studies between these quranic indicators and indicators of spiritual health accepted by the WHO. With respect to what has been said, the present study looked for an answer to the following question:What are the important indicators of the Salīm heart in Holy Quran to be considered as an approach toward spiritual health?
  The method of content analysis was used in this study. The data considering the aim of the study were collected by searching the keywords, including “Heart” and “Health” in Islamic sources, Jami al-Tafaseer and Jami al-Ahadith software, as well as internal and international databases, and then were analyzed. It is worth mentioning that the Salīm heart has fourteen spiritual signs, including, pious, soft, amenable, modest, beseeching, fearful, soft-hearted, unselfish, living, prayer, guided, and open heart. According to the obtained results of the present study, the heart mentioned in Quran is the same as immaterial human soul, and the healthy heart means a healthy soul. More accurate comparative studies between the common spiritual health in new medicine and spiritual health of the heart in Quran can introduce a new approach to the type of diagnosis, treatment, and care in the domain of spiritual health.

  Keywords: Heart, Holly Quran, Indicators, Soul, Spiritual health
 • Mohammad Reza Noormohammadi, Fariba Houshmand*, Somayyeh Najafi Pages 63-74

  There are controversial findings about the relationship between milk intake and the risk of cardiovascular disease (CVD). In this regard, the purpose of this review study was to determine the relationship between milk intake and CVD, as well as the effects of milk consumption on health based on Quranic verses, hadiths, and the data from available databases. No significant relationship was found between the consumption of high or low-fat milk and cardiovascular diseases. Furthermore, the reported beneficial effects of high-fat milk on health were mentioned in Islamic books. Mechanistically, it is not completely clear how the intake of milk can increase the risk of CVD.  It has been suggested that the elevated levels of LDL cholesterol caused by high-fat milk consumption increase the risk of cardiovascular disease. However, the negative health effects of the elevation in LDL cholesterol levels are compensated by the increased HDL caused by milk consumption. In addition, the role of other factors has been addressed. These studies emphasize the need for further research to investigate the relationship between milk intake and the prevalence of cardiovascular diseases.  Milk is considered a treatment for the disease not a cause, according to the Holy Quran and hadith. Since the results of many investigations are similar to those mentioned in religious books, it can be argued that Islamic sources can be used as a guide to find and understand the scientific facts of a subject.

  Keywords: Cardiovascular diseases, Holy Quran, Islamic resources, Milk, Myocardial infarction
 • Mozhgan Soheili, Mohammad Mollai Iveli* Pages 75-84
  From a nursing perspective, the human being is a multidimensional entity whose spiritual dimension is central to all aspects and has a significant impact on health. Spirituality and spiritual care are an integral part of holistic care in nursing. Therefore, these factors can play an important role in patient recovery and achieving health objectives when taken into consideration.
  The present study was performed to review the available literature regarding the status and role of spiritual care in nursing published during 2000-2018. We aimed to determine the importance of spiritual care education in enhancing the competencies of the nursing profession and provide the condition for further studies.
  Studies have shown that the concept of spirituality and spiritual care in the health system have remained subjective, ambiguous, and complex. The findings of numerous studies have demonstrated that education has a great influence on the progress and development of spiritual care in nursing. Consequently, more attention should be paid to spiritual care education as a necessity for increasing the efficiency of nurses in a health team.
  According to the results of various studies, it is suggested that the managers, health planners, and nursing educators provide a platform for promoting the professional performance of nurses by formulating the policies of spiritual care education, Spiritual care is an inseparable part of the professional life of nurses. As a result, paying attention to this aspect of care in this profession seems to be essential.
  Keywords: Nursing education, Spiritual care, Spirituality, nursing