فهرست مطالب

 • پیاپی 47 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/01
 • تعداد عناوین: 15
|
 • کرامت الله زیاری، محمدسینا شهسواری، اسماعیل نجفی* صفحات 275-292

  احساس امنیت همواره یکی از نیازهای اساسی انسان در طول تاریخ بوده است. لذا هدف از انجام این تحقیق بررسی این نکته است که آیا اصول نسل دوم CPTED در میزان احساس امنیت بافت اسلامی محله فهادان یزد تاثیرگذار بوده است یا خیر؟ در این پژوهش از چهار شاخص فرهنگ جمعی، نظارت اجتماعی، آستانه ظرفیت و همبستگی اجتماعی به عنوان معیارهای نسل دوم CPTED استفاده شده است. همچنین از شاخص احساس امنیت نیز به عنوان متغیر وابسته استفاده شده است. روش این تحقیق پیمایشی است و از طریق پرسش نامه انجام شده است. جامعه آماری تحقیق کلیه ساکنین محله فهادان شهر یزد می باشد که به روش کوکران نمونه ای به حجم 364 نفر به صورت تصادفی اتتخاب شده است. برای بررسی اینکه آیا احساس امنیت در این بافت وجود دارد از آزمون T استفاده شد. در مرحله بعد با توجه به نوع متغیرها، از آزمون همبستگی پیرسون استفاده گردید. نتایج تحقیق بیانگر آن است که میزان احساس امنیت در محله فهادان با میانگین 3/62 در طیف لیکرت از وضعیت مساعدی برخوردار است، اما این شاخص با اصول نسل دوم CPTED در بافت اسلامی رابطه کاملا معکوسی دارد. همچنین در بررسی میزان احساس امنیت به تفکیک جنسیت مشخص شد که مردان در بافت اسلامی برخلاف زنان با توجه به این اصول از احساس امنیت بیشتری برخوردار هستند. با تحلیل نتایج بدست آمده این نکته مشخص می شود که احساس امنیت موجود در بافت اسلامی ناشی از اصول نسل دوم  CPTED نمی باشد و اصولآ دلیل آن را باید در موارد دیگری جست وجو کرد.

  کلیدواژگان: احساس امنیت، بافت اسلامی، اصول نسل دوم CPTED، فهادان، یزد
 • عفت ضیا، علی رضا استعلاجی*، نصرالله فلاح تبار، مجید ولی شریعت پناهی صفحات 293-304

  امروزه صنعت گردشگری به عنوان سیستم پویا و فراگیر،همه ارکان وجودی یک جامعه وسیستم جهانی را در بر گرفته است.توریسم از بزرگترین صنایع دنیا و وابسته به بخش عمده ای از اقتصاد جهانی ،پدیده ای است که از تحرک بالایی در تغییرات اقتصادی،سیاسی،اجتماعی ومحیطی برخوردار است که با اثر گذاری بربنیانهای اقتصادی، اجتماعی، ومحیطی ، اثرات و پیامدهای گوناگونی را در پی دارد.از مسائل و مشکلات بخش گردشگری در ایران نبود جایگاه بخش گردشگردی در نظام برنامه ریزی کشور، برنامه ریزی و ضعف مدیریتی، فقدان برنامه و راهبرد مدون برای گردشگری، ضعف در امکانات زیربنایی و خدمات گردشگری،فقدان فرهنگ پذیرش گردشگر، ضعف آموزش وتبلیغات در زمینه گردشگری می باشد،که تحولات این بخش را با چالش روبرو کرده است. محدوده مورد مطالعه این پژوهش شهرستان صومعه سرا می باشد.این شهرستان با داشتن پتانسیلهای طبیعی و انسانی می تواند به یکی از قطب ه های گردشگری تبدیل گردد و یکی از محورهای مهم گردشگری باشد. مقاله حاضر با تبیین و رتبه بندی شاخص های موثر برتوسعه پایدار گردشگری می باشد.که روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی و مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه بوده و بر این فرض استوار است که چه شاخصهایی در توسعه گردشگری شهرستان موثر بوده.نتایج نشان می دهد که این منطقه یکی از زیباترین و با استعداد ترین مناطق در سطح استان است.و یکی از قطب های گردشگری می باشد.وباتوجه به قابلیتها وپتانسیلهای محدوده مورد مطالعه باتحول در امکانات زیربنایی وخدمات گردشگری به لحاظ کمی و کیفی می توان گامهای در زمینه تحولات گردشگری در این محدوه برداشت.

  کلیدواژگان: شاخص، توسعه، توسعه پایدار، گردشگری، صومعه سرا
 • حسن حبیبی *، رحمت الله منشی زاده، محمدتقی رضویان صفحات 305-319

  اقتصاد روستایی بخشی از اقتصاد کشورها را در بر می گیرد که با توجه به تعداد ساکنین شاغل در محیط روستایی تاثیر به سزایی در میزان رشد اقتصادی کشورها داشته است.  شناخت ویژگی های اقتصادی و ابزارهای به کار رفته در فرآیند رسیدن به سطحی مطلوب از توسعه یافتگی بسیار با اهمیت است. گردشگری روستایی یکی از عناصر تاثیرگذار در رشد اقتصاد روستایی و محرک در رونق زندگی روستاییان شناخته شده است. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف تبیین نقش گردشگری بر  کارآفرینی نواحی روستایی به دنبال پاسخ به این سوال می باشد که گردشگری روستایی چگونه می تواند زمینه توسعه کارآفرینی روستایی را فراهم کند؟ از این منظر، پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی از طریق گردآوری اطلاعات به تکمیل پرسش نامه در قالب طیف لیکرت طراحی شده و سوالات تحقیق از طریق نرم افزار آماری SPSS و EXCEL  و نقشه ها با استفاده از نرم افزار ARC GIS  تهیه شده اند. جامعه آماری این پژوهش 14 نقطه روستایی می باشد، که از آن میان 383 نفر از سرپرستان خانوار روستایی به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند.  نتایج تحقیق نشان می دهد که بین گردشگری و کارآفرینی روستایی رابطه مستقیم وجود دارد. نتایج پژوهش با توجه به بررسی های صورت گرفته بیان کننده اهمیت گردشگری در روند افزایش اشتغال و رشد کارآفرینی می باشد و افزایش توان گردشگری روستایی باعث رونق کسب و کار و افزایش فرصت های کارآفرینی و رشد اشتغال در مناطق روستایی می گردد.

  کلیدواژگان: توسعه اقتصادی، کارآفرینی روستایی، گردشگری روستایی، نواحی روستایی، شهرستان های املش و رودسر
 • احمد پوراحمد، محمد ابراهیمی، محمود آروین* صفحات 321-337
  توجه به نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری برای ارتقای بهره وری شهری، کاهش خسارات ناشی از وقوع احتمالی زلزله، تحقق عدالت اجتماعی و رفع محرومیت های ساکنین این بافت ها و استفاده از پتانسیل های شهری امر ضروری است. یکی از مراحل قبل از اقدام جهت نوسازی و بهسازی بافت ها شناسایی و اولویت بافت ها ازنظر دسترسی به خدمات و کاربری های شهری می باشد. به همین منظور در این پژوهش هدف بررسی توزیع کاربری های خدماتی در محلات دوازده گانه شهر میناب بوده است. روش این تحقیق توصیفی - تحلیلی است و مبتنی بر منابع اسنادی و کتابخانه ای است. برای سطح بندی محلات ازنظر برخورداری از روش های ضریب مکانی (LQI) و آنتروپی و  TOPSIS استفاده گردید. نتایج بررسی ضریب در بین محلات گویای این است که محلات شهید عباس پور و لب رودخانه دارای شرایط بهتری نسبت به دیگر محلات می باشند و محلات سجاد، شیخ آباد و باغ ملک ازنظر ضریب مکانی کاربری ها دارای شرایط بسیار نامطلوب بوده و ضریب مکانی اکثر کاربری ها در این محلات در سطح صفر قرار دارد. در ادامه با استفاده از روش تلفیقی آنتروپی-تاپسیس، محلات بافت فرسوده شهر میناب به لحاظ برخورداری در سه دسته برخوردار، نیمه برخوردار و محروم تقسیم بندی شدند که درنتیجه آن، محلات جوی باریکو، سجادیه، گرو صالحی و جنگجو اولویت اول و کوی شهرک نفت، لاری ها، لب رودخانه و شهید عباسپور اولویت دوم و محلات سجاد، شیخ آباد باغ ملک و پاکوه اولویت سوم برنامه های توسعه قرار می گیرند.
  کلیدواژگان: بافت فرسوده، کاربری های خدماتی، شهر میناب، محلات دوازده گانه، روش های کمی
 • قدیر فیروزنیا، بهروز قرنی آرانی*، الهام جاسمی صفحات 339-357
  هدف این مقاله بررسی رابطه میان فعالیت خاص تولید گل محمدی (و گیاهان دارویی) و گلابگیری (و تولید سایر عرقیات گیاهی) به روش سنتی با توسعه سکونتگاه های شهرستان کاشان در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و کالبدی - بوم شناسی است. پرورش گل محمدی و گلابگیری و تقطیر سنتی سایر گیاهان دارویی برای تهیه انواع داروهای گیاهی پزشکی و دامپزشکی، چاشنی ها و ادویه غذایی، و عطریات و مواد بهداشتی و آرایشی در بخش صنایع کوچک محلی و بومی تبدیلی و تکمیلی از جنبه هایی از جمله درمان و پیشگیری از بیماری ها، بازاریابی و توسعه اقتصاد روستایی، اشتغال زایی و بهره گیری از مزیت های نسبی، احیا و توسعه دانش بومی روستایی، کمک به توسعه پایدار سکونتگاه ها، توسعه گردشگری طبیعی و مزرعه، متنوع سازی اشتغال، توجه به دانش و صنعت بومی اهمیت دارد. در این پژوهش کاربردی که با روش توصیفی - تحلیلی انجام پذیرفته، برای مطالعه میدانی از روش پرسشنامه با واحد تحلیل گل کاران و صاحبان کارگاه های سنتی گلاب گیری از دو نوع پرسشنامه استفاده شد. 231 نفر از میان 28 سکونتگاه شهرستان کاشان با بیش از 50درصد سطح زیر کشت و شاغلان بخش کشاورزی مشغول در این عرصه به عنوان جامعه نمونه انتخاب شدند. برای تعیین توسعه یافتگی سکونتگاه ها از آزمون ویکور بهره گرفته شد. نتایج تحقیق نشان داد که میان مولفه های شغلی پرورش گل و گلاب با توسعه رابطه ای معنادار، نسبتا قوی و مستقیم وجود داشته و کارکردهای اقتصادی، اجتماعی و کالبدی - بوم شناسی گل و گلاب بر توسعه سکونتگاه ها تاثیر معناداری دارد.
  کلیدواژگان: گل محمدی، گلاب، توسعه سکونتگاه ها، شهرستان کاشان
 • جمشید عینالی*، بهروز محمدی یگانه، زهرا محمدی صفحات 359-376
  بازسازی سکونتگاه های روستایی آسیب دیده از سوانح طبیعی بویژه زلزله یکی از مهم ترین رویکردهای مدیریت سانحه به شمار می آید و تلاش های صورت گرفته در این مرحله تاثیرات متعددی بر توسعه روستایی به طور خاص بر روی سرزندگی ساکنین دارد. به طور کلی سه سیاست عمده بازسازی از قبیل تجمیع، جابجایی و درجاسازی مورد استفاده برنامه ریزان قرار می گیرد هدف پژوهش حاضر ارزیابی شیوه های بازسازی سکونتگا ه های روستایی بعد از سانحه زلزله 1369و تاثیر آن بر سرزندگی روستایی می-باشد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش تحلیلی- توصیفی مبتنی بر گردآوری داده های مورد نیاز از طریق مطالعه میدانی طریق پرسشنامه است. 13 نقطه روستایی واقع در محدوده سیاسی دهستان دستجرده (شهرستان طارم) برای مطالعه انتخاب شده است. تعداد خانوار ساکن در دهستان در سال 1390، بالغ بر 2083 مورد بوده، که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 280 خانوار به عنوان نمونه انتخاب گردیدو پرسشنامه به صورت تصادفی ساده در روستاهای مورد مطالعه توزیع شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری نظیر t تک نمونه ای، t دو نمونه ای، تحلیل عاملی و کروسکال والیس استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می-دهد که بازسازی روستاهای آسیب دیده از زلزله تاثیر منفی بر روی شاخص های سرزندگی ساکنین داشته و براساس میانگین، تغییرات در سطح 99 درصد معنادار باشد. براساس آزمون لونز تفاوت ایجاد شده توسط دو شیوه متفاوت در شاخص های سرزندگی آسایش، بهداشت محیط، ایمنی و امنیت، زیرساخت ها، زیباشناسی معنادار گزارش شده است. نتایج آزمون تحلیل کروسکال والیس جهت رتبه بندی سکونتگاه های بازسازی شده نشان می دهد، بیشترین تغییرات در ابعاد سرزندگی در روستای دستجرده صورت گرفته است.
  کلیدواژگان: مدیریت سانحه، بازسازی پس از سانحه، سرزندگی، استان زنجان
 • سید مهدی امیرکیایی، سید مجید مفیدی، محمد جواد مهدوی نژاد*، محمد مهدی رییس صفحات 377-393

  روش واسازی از ابتدای فرآیند طراحی، امکان استفاده مجدد از اجزا و مصالح ساختمان را مد نظر قرار می دهد که موجب کاهش مصرف منابع جدید، انرژی، کاهش ضایعات و حفظ محیط زیست خواهد شد. بررسی معماری بومی در برخی مناطق، اصول به کار رفته مشابهی در ساختار بناها را با اصل واسازی نشان می دهد. نوعی از این معماری بومی، در شمال ایران و در استان گیلان وجود دارد. معماری بومی روستایی گیلان دارای ویژگی های منحصر به فردی به لحاظ ساختاری و فرمی می باشد که بنا و اجزای آن به دلیل تکنیک اجرا و نوع اتصالات و مصالح مناسب، قابلیت واسازی دارند. هدف از این پژوهش، تعریفی از واسازی، اصول، اهداف، مزایا و بررسی معماری بومی روستایی گیلان و ساختارهای تشکیل دهنده آن و میزان انطباق پذیری این معماری با اصول واسازی است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی می باشد. بر اساس مطالعات کتابخانه ای و اسنادی و جمع آوری اطلاعات میدانی، داده های مورد نظر جمع آوری و مورد تحلیل قرار گرفته است. پژوهشگران نمونه های جامعه آماری را مطالعه کرده و برای بدست آوردن نتایج، مورد بررسی قرار داده اند. جامعه آماری، خانه های بومی روستایی استان گیلان و حجم نمونه، برخی بناهای منتخب می باشد که با تکنیک انتخاب هدفمند برگزیده شده اند. نتایج حاصل از تحلیل ها نشان می دهد که معماری بومی روستایی گیلان به دلیل تکنیک اجرا، استفاده از اتصالات و مصالح مناسب، قابلیت واسازی داشته و با اصول واسازی مطابقت دارد.

  کلیدواژگان: واسازی، معماری بومی روستایی گیلان، مصالح بومی، اتصالات، باز استفاده اجزا و مصالح
 • ناصر علی قلی زاده *، مصطفی قدمی، محمود غریبی صفحات 395-410

  هدف این تحقیق بررسی و تحلیل نقش گردشگری در بروز تغییرات کاربری زمین در نواحی روستایی و شهری شهرستان کلاردشت می باشد. روش  انجام  این تحقیق توصیفی تحلیلی مبتنی بر پیمایش  است.  داده های این تحقیق از طریق مشاهدات میدانی، مصاحبه و تصاویر  ماهواره ای گردآوری شده است و برای تولید نقشه پوشش اراضی و آشکارسازی تغییرات، از تصاویر ماهواره ای لندست مربوط به سال های 1366، 1388، 1390و 1394 استفاده شد. فرآیند پردازش تصاویر از جمله تولید لایه های رستری از طریق  نرم افزار Erdas 2014 صورت گرفت سپس  از طریق  نرم افزار، ArcGis 10.4 ، نقشه های موضوعی تولید شد. نتایج حاصل ار  مشاهدات میدانی، مصاحبه و تصاویر ماهواره ای نشان می دهد که  بخش زیادی  از اراضی زراعی، باغات و جنگلی ناحیه مورد مطالعه در طی سال های1366 تا 1394تغییر کاربری یافته و  تبدیل به کاربری ساخته شده نظیر کاربری خانه های دوم، کاربری خدماتی و مانند آن گردیده است که از عوامل اصلی محرک و فشار در بروز تغییرات کاربری اراضی، توسعه گردشگری کنترل نشده بوده است به طوری که توسعه گردشگری با طرح تقاضا در زمینه خرید زمین و ساخت خانه دوم به همراه بورس بازی گسترده املاک و رشد تسهیلات و خدمات مرتبط با  بخش گردشگری، در غیاب مدیریت کارآمد و ضعف های جدی در اجرای قوانین و مقررات  در ایجاد  این  تغییرات نقش اساسی داشته است.

  کلیدواژگان: گردشگری، خانه های دوم، تغییرات کاربری زمین، نواحی روستایی و شهری، شهرستان کلاردشت
 • وکیل حیدری *، قاسم جاوید صفحات 411-426

  ظرفیت سازی اجتماعی به عنوان یکی از ارکان اصلی مدیریت و مدیریت توسعه پایدار روستایی محسوب می شود؛ و به خوداتکایی مردمی، دسترسی به حقوق در بعد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، خودکفایی در تامین مواد غذایی استراتژیک، دسترسی به درآمدها، داریی ها و تسهیلات اعتباری، دسترسی به دانش و فن آوری و وجود یک فضای مشارکتی در تمامی جنبه های تلاش انسانی منتهی می شود. هدف اصلی این پژوهش تحلیل اثرات ظرفیت سازی اجتماعی بر بهبود مدیریت توسعه روستایی شهرستان گرمی است. روش تحقیق بر اساس هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی-تحلیلی است جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش، شامل کل روستاییان بالای 15 سال ساکن در مناطق روستایی شهرستان گرمی می باشد (37653=N)، که از این میان تعداد 400 نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روایی صوری پرسش نامه توسط پانل متخصصان مورد تایید قرار گرفت. مطالعه راهنما در منطقه مشابه جامعه آماری با تعداد30 پرسش نامه صورت گرفت و با داده های کسب شده و استفاده از فرمول ویژه کرونباخ آلفا در نرم افزار SPSS، پایایی بخش های مختلف پرسش نامه تحقیق73/0 الی 82/0 بدست آمد. در نهایت، یافته های استنباطی پژوهش نشان داد که بین متغیرهای آموزشی و ترویجی، اعتماد به نفس، کیفیت زندگی، انسجام اجتماعی، خدمات اجتماعی، مهارت های فنی و مدیریتی، تقویت تعاملات اجتماعی و تقویت تشکلات مردمی با بهبود مدیریت توسعه روستایی رابطه معنی داری و جود دارد و این نتیجه حاصل شد که ظرفیت سازی اجتماعی به بهبود شاخص های اقتصادی، اجتماعی، نهادی و محیطی مناطق روستایی منتهی می شود.

  کلیدواژگان: ظرفیت سازی اجتماعی، توسعه اجتماعی، مدیریت روستایی، مدیریت توسعه روستایی، شهرستان گرمی
 • عیسی ابراهیم زاده، کامران منصوری*، محمدرضا سلیمی صفحات 427-440

  امروزه شهرها به شکل سرسام آوری رشد می کنند و خود را به عنوان سکونتگاه اول بشر مطرح نموده اند. عدم کارآیی طرح های جامع و تفصیلی موجب شد تا برنامه ریزی شهری به استقبال رویکردهای دیگری از جمله برنامه ریزی سیستمی رود و راهبرد توسعه شهری (CDS) که نشان از قابلیت بسیار در جوابگویی به مشکلات شهرها داشت، به عرصه شهری وارد شود. هدف این پژوهش، بررسی و تعیین وضعیت شهر کازرون از نظر شاخص های راهبرد توسعه شهری است. فرضیه اصلی پژوهش، این است که شهر کازرون به لحاظ شاخص های استراتژی های توسعه شهری در وضعیت مناسبی قرار ندارد.  در این مقاله، روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی و نوع تحقیق، کاربردی است. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق، دو گروه شهروندان ساکن در شهر کازرون و مدیران شهری می باشد. تعداد حجم نمونه شهروندان با بهره گیری از فرمول کوکران 300 نفر است. همچنین 45 نفر از مسوولان و مدیران مرتبط با موضوع مدیریت و برنامه ریزی در شهر کازرون انتخاب گردید. شیوه ارزش گذاری سوال های پرسش نامه مبتنی بر روش طیف 5 گزینه ای لیکرت بوده و بر این اساس رتبه های 1 تا 5 به پاسخ ها اختصاص داده شد. در این پژوهش، تلاش شده است که شهر کازرون، به لحاظ شاخص هایی نظیر: قابلیت زندگی، رقابتی بودن، بانکی بودن و نیز حکمروایی شهری مورد بررسی قرار گرفته و پس از شناسایی وضع موجود شهر، راهکارهایی جهت رسیدن به چشم انداز آتی توسعه شهری، پیشنهاد و ارائه گردد.

  کلیدواژگان: برنامه ریزی راهبردی، چشم انداز شهری، شهر کازرون، CDS
 • صدیقه کیانی *، محسن شاطریان، رعنا قنبری صفحات 441-456

  با گسترش ظرفیت جمعیت در اکثر جوامع شهری و افزایش قیمت زمین و ساخت و ساز مسکن شاهد دغدغه تامین مسکن مناسب برای گروه های فاقد مسکن در جوامع در حال توسعه هستیم. هدف از انجام این پژوهش، مدلسازی و تبیین رضایتمندی از ابعاد اجتماعی و کالبدی مسکن مهر می باشد. روش پژوهش به صورت توصیفی و تحلیلی است و برای مدلسازی و تبیین رضایتمندی از ابعاد اجتماعی و کالبدی مسکن مهر از نرم افزار AMOS استفاده گردیده است. نتایج حاصل از آزمون متغیرهای پژوهش نشان می دهد در بررسی رضایتمندی اجتماعی ساکنان مسکن مهر، متغیر تعامل با همسایگان با بار عاملی0/89مهم ترین پارامتر در تبیین رضایتمندی بوده است. در همین راستا وجود امنیت و اعتماد در منطقه می تواند منجر به افزایش تعامل همسایگان با یکدیگر شود. نتایج تحلیل های صورت گرفته حاکی از آن است در بین متغیرهای کالبدی، عامل دسترسی با بار عاملی 93/0 اثرگذارترین شاخص بر میزان رضایتمندی ساکنان بوده است. نتایج بررسی ارتباط بین الگوی طراحی و ساخت و آرامش و آسایش نشان از وجود ارتباط معنادار بین این دو عامل دارد. به این ترتیب که الگوی طراحی و ساخت با بار عاملی 0/38 توانسته بر روی آرامش و آسایش ساکنین اثر گذار باشد. به مفهومی دیگر با بهبود وضعیت الگوی طراحی و ساخت زمینه آرامش و آسایش کالبدی بیشتر فراهم می شود.

  کلیدواژگان: مسکن مهر، ابعاد اجتماعی و کالبدی، شهر کاشان، مدلسازی معادلات ساختاری
 • حسن افراخته، حمید جلالیان، ابراهیم آرامی* صفحات 457-472
  ازجمله مشکلات مهم امروز صنعت گردشگری کشور فقدان رقابت پذیری می باشد. یکی از ارکان این مشکل نبود یک رویکرد مشخص به منظور افزایش رقابت پذیری است و همچنین ارتباط مستقیمی بین افزایش توان رقابتی یک کشور و توان رقابتی بنگاه وجود دارد.رقابت پذیری مقصد گردشگری به عنوان یکی از گونه های مهم رقابت پذیری مکانی و یک صنعت رشد و توسعه درون زا در بسیاری از شهرهای دنیا مورد توجه قرار گرفته است.ناحیه سرعین ترکیبی از جاذبه های انسانی وطبیعی را در خود جای داده و از نظر اکوتوریستی دارای قابلیتهای فراوانی است. تا کنون مدل های مختلفی برای رقابت پذیری مقاصد گردشگری ارائه شده است. هدف مقاله حاضر بررسی والویت بندی عوامل موثردر رقابت پذیری گردشگری منطقه سرعین با بهره گیری و تلفیق دو مدل کراچ - ریچی و کانو می باشد .پژوهش به صورت پیمایشی و با ابزار پرسشنامه به تعداد 573 برگ در بین گردشگران،کسبه و مردم محلی در بازه زمانی 15خرداد تا 15 مرداد سال 1396انجام گرفته است. نتایج کسب شده با روش تحلیل عاملی و نرم افزار LISREL تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها حاکی از آن است که از میان 6 شاخص در مدل تلفیقی مذکور،به ترتیب منابع وجاذبه های محوری، مدیریت مقصد، عوامل تقویت کننده، برنامه ریزی خط مشی و توسعه مقصد، رضایت گردشگران، عوامل و منابع پشتیبان از اولویت برخوردارند .
  کلیدواژگان: رقابت پذیری، مقصد گردشگری، گردشگری، شهر سرعین، تحلیل عاملی
 • مصطفی طالشی، سید یاسر حکیم دوست* صفحات 473-489

  ییکی از ویژگیهای نظام سکونتگاهی در کشورهای درحال توسعه ، تمرکز شدید و عدم تعادل فضایی است، که این ویژگی در برخی از مواقع معلول نتایج سیاست های رشد قطبی به شمار می آید. روش تحقیق در این پژوهش از نوع کاربردی و رویکرد حاکم بر آن توصیفی و تحلیلی است.در این پژوهش بمنظور سطح بندی روستاهای منطقه از تحلیل عاملی بواسط بهره گیری از 38 شاخص استفاده گردید. نتایج حاصل از کاربرد شاخص موران در خصوص توزیع فضایی توسعه، مثبت و برابر 0/237است و با توجه به اینکه مقدار Z- Score برابر با 16/38محاسبه شده در سطح اطمینان 1 درصد بزرگتر از مقدار مورد انتظار(EI=2.58) می باشد ، درنتیجه خوشه ایبودن توزیع فضایی توسعه مناطق روستایی مورد تایید قرار گرفت.همچنین مقدار آماره ی عمومی G برابر 25/0 و امتیاز Z برابر 3/96 می باشد که در سطح 0/01 معنی دار است و بیانگر این است که با روش تلفیقی تحلیل عاملی و تحلیل فضایی ، سطح بندی توسعه نواحی روستایی از نوع خوشه ایدر شهرستان رامسر با واقعیت عینی بیشتری در انطباق شرایط اجتماعی اقتصادی همراه است. از سوی دیگر نتایج نشان می دهد معیار توسعه روستایی در 63 سکونتگاه روستایی در شهرستان رامسر به طور مستقیم وابسته به اشتغال زنان روستایی است که این تحلیل با آزمون موران دو متغیره به اثبات رسیده است و نتایج دال بر تاثیر مستقیم نقش زنان روستایی در توسعه روستایی در 33درصد مناطق روستایی در شهرستان رامسر قابل توجه است.

  کلیدواژگان: تحلیل عاملی، اشتغال زنان، تحلیل فضایی، شاخص موران، رامسر
 • شهرام امیرانتخابی*، رضا ویسی، مژگان سبب کار، سعید محمودی نیا صفحات 491-507
  اولویت بندی مناطق نمونه گردشگری بر اساس اصول علمی و تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره، جهت تعیین استعداد مناطق برای برنامه ریزی توسعه گردشگری، سرمایه گذاری و اجرای پروژه های عمرانی، از جمله رویکردهای ضروری در فرایند نیل به توسعه پایدار و متوازن روستایی و جلوگیری از حدر رفت وقت و سرمایه است. این پژوهش با رویکرد توصیفی - تحلیلی و با بهره گیری از 29 معیار شامل 11 معیار در رابطه با جاذبه های طبیعی و انسانی، 5 معیار در زمینه شعاع جذب گردشگر، 9 معیار مربوط به دسترسی و 4 معیار در رابطه با مساحت اراضی قابل برنامه ریزی و مصوب اقدام به اولویت بندی حوزه های روستایی نمونه گردشگری غرب استان گیلان جهت سرمایه گذاری و توسعه گردشگری نموده است. یافته های حاصل از مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) نشان داد که منطقه نمونه گردشگری لیسار در رتبه اول جهت برنامه ریزی و توسعه گردشگری قرار گرفت که این امر به دلیل وجود جاذبه های مانند ساحل زیبا، بهره مندی از آثار تاریخی، وجود جاذبه های مصنوعی و فرهنگی و اجتماعی و برخورداری از مسیر گردشگی و چشم انداز زیبا است. تالاب استیل با برخورداری از جاذبه های زیبای طبیعی و انسانی مانند، تالاب، دریاچه، جنگل قابل نفوذ، آثارتاریخی، جاذبه فرهنگی و اجتماعی در رتبه دوم جهت برنامه ریزی و توسعه گردشگری قرار گرفته است و روستای نمونه گردشگری گیسوم از توابع شهرستان تالش با وجود ساحل ماسه ای، مسیر دسترسی جنگلی و جاذبه های مصنوعی و طبیعی در رتبه سوم جهت برنامه ریزی و توسعه گردشگری قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: سرمایه گذاری، اولویت بندی، روستای نمونه گردشگری، مدل AHP، غرب گیلان
 • حسن حسینی امینی، حسین موسی زاده*، امیر بخشی، رضا سارلی صفحات 509-530

  بشر در طول تاریخ همواره صحنه های جنگ وبرخوردهای نظامی را تجربه کرده وکمتر سرزمینی از این آفت مصون مانده است تقویت تاسیسات دفاعی شهری،تعبیه راه های گریز از خطر، بهبود وضع خدماتی که در زمان دفاع ضرورت می یابد امری ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد از این منظر تلاش آدمیان برای بقاء آنها را ناگزیر به تجهیز در برابر تهدیدات کرده است شهر به عنوان زیستگاه متراکم انسانی است که به دلیل حضور انسان، نیازمند امنیت و ایمنی در همه ابعاد کالبدی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... است بر اساس اهمیت موضوع، پژوهش حاضر با رویکرد توسعه ای - کاربردی و ترکیبی از روش های تحقیق توصیفی - تحلیلی به بررسی موضوع در شهر گمیشان پرداخته است و با ارائه رویکردی، شهر و عناصر شهری تاثیرگذار در موضوع پدافند غیر عامل از منظر فاصله از مرکز شهر گمیشان مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند که به دنبال کاهش خسارات احتمالی حاصل از مخاطرات انسانی و طبیعی در شهر می باشد وقوع حوادث طبیعی و انسانی تلفات سنگینی را در شهرها ایجاد میکنداین مسئله توجه به ابعاد آسیب پزیری و دسیابی بیه استانداردها آسایش شهر از منظر پدافند غیرعامل را گریزناپذیر می کند به منظور شناخت عناصر آسیب پذیر با رویکرد پدافند غیر عامل در شهر گمیشان با توجه به مطالعات پیشین در این زمینه از روش سلسله مراتبی استفاده گردید در این راستا پس از شناسایی معیارها اقدام به تهیه پایگاه داده های مکانی در سامانه اطلاعات جغرافیایی) Arc GIS) شد

  کلیدواژگان: آسیب پذیری، ساختار شهری، پدافند غیر عامل، بحران، شهر گمیشان
|
 • Keramatollah Ziyari, Mohammad Sina Shahsavari, Esmaeil Najafi * Pages 275-292

  Sense of security has been historically one of the basic human needs. So the aim of this study is to find out whether the second generation CPTED principles in the Islamic texture of Fahadan neighborhood have been effective in sense of security or not? In this study, indicators of community culture, connectivity, threshold capacity and social cohesion are used as second-generation CPTED principles and the sense of security is used as dependent variable. This is a survey research and was conducted through a questionnaire survey. By using probability sampling (kokran method), 364 residents living in Islamic texture of Fahadan were selected. The T-test was used to check whether there is a sense of security in this context or not. In the next step, according to the types of variables, Pearson correlation test was used. The results showed that level of Fahadan neighborhood sense of security with an average of 3.62 on the Likert scale has a suitable situation but this indicator has completely inverse relationship with second generation CPTED principles in the Islamic texture. The results in terms of analyzing sense of security according to sex showed that men, unlike women are feeling more secure in Islamic texture according to these principles. By analyzing the results, it became clear that the existing sense of security in the Islamic texture was not related to second generation CPTED principles and the cause of it should be in other fields.

  Keywords: Sense of Security, Islamic texture, Second Generation CPTED principles, Fahadan, Yazd
 • Effat Ziya, Alireza Estelagi *, Nasrollah Fallahtabar, Majid Vali Shariat Panahi Pages 293-304

  Today, the tourism industry as a dynamic and inclusive system embraces all the pillars of a global community. Tourism is one of the world's largest industries and affiliated with a large part of the global economy, a phenomenon that is characterized by high mobility in economic, political, Has a social and environmental impact that has an impact on the economic, social and environmental factors, resulting in various effects and consequences. From the issues and problems of the tourism sector in Iran, the position of the tourism sector in the country's planning system, planning and management weakness, lack Trained program for tourism, weakness in infrastructure and circulation services. The study area of this research is the city of Soyma Sara. This city, having natural and human potential, can become one of the tourism poles and one of the major tourist destinations. The present paper is an explanation and ranking of effective indicators for sustainable tourism development. The research methodology is descriptive-analytical, library studies and questionnaire, and it is based on the assumption that what indicators are effective in the development of tourism in the city. The results show This region is one of the most beautiful and most talented areas in the province. It is one of the tourist hubs. Considering the capabilities and potential of the study area with the development of infrastructure and tourism services, quantitative and qualitative tourism can be taken in the light of developments Tourism in this area.

  Keywords: Indicator, development, Sustainable Development, Tourism, somesara
 • Rahmattollah Monshizadeh, Mohammad Taghi Razavian, Hassan Habibi * Pages 305-319

  Methodology The current research is of a descriptive-analytical and Data collection method is by completing the questionnaire in the format of the Likert specturm and research questions through the software SPSS and Excel, Maps are provided using the ARC GIS software.

  Results

  The results of the research show that there is a direct relationship between tourism and rural entrepreneurship development. Indeed, Rural development has increased the opportunities for entrepreneurship and employment growth in rural areas. Based on the results of this research and other mentioned studies can be concluded that rural tourism plays a significant role in rural entrepreneurship, and many developing countries focus their planning towards the development of rural tourism and their competitive ability in tourism market. The incline in tourism capability causes noticeable prosperity, a sharp increase in entrepreneurship opportunities and a drastic rise in employment in rural regions. Keyword: economic development, rural entrepreneurship, rural tourism, rural areas.

  Keywords: economic development, rural entrepreneurship, Rural tourism, rural areas
 • Ahmad Pourahmad, Mohammad Ebrahimi, Mahmoud Arvin * Pages 321-337
  Attention Renovation and upgrading old urban tissue to improve the urban productivity, Reducing the damage caused by the occurrence of earthquakes, Achieving social justice, Poverty elimination inhabitants and is matter essential the potential of the city One of the steps before attempting to renovate and upgrade old texture Identify and priority textures In terms of access to urban services and applications. In this study to order investigation Distribution Service the old urban texture old twelve neighborhoods old texture of Minab. The research method is descriptive – analytical and based on documents and library resources. For ranking neighborhoods was used Location Quotient method (LQ), and entropy and TOPSIS. The results indicate that the ratio between neighborhoods it is expressed that neighborhoods shahied abaspoor and lab rodkhaneh is better conditions than the other neighborhoods. And neighborhoods Sajjad, Sheikh Abad and BaghMalk the Location Quotient land uses Ha has been very unfavorable conditions and Location Quotient majority land uses in neighborhoods in level zero. uses. Then, using a combination of entropy-topsis neighborhoods texture old mibab were categorized In terms of fruition in the three categories fruition, Semi deprived, deprived. As a result, neighborhoods joie bariko,sajadie,gre salehi and jangjo in first priority and shahrak naft,lariha,lab rodkhaneh and shahied abaspoor in The second priority and Sajjad ,Sheikh Abad,baghmalek and paykoh in The third priority are development programs.
  Keywords: old texture, services land uses, Minab, twelve’s neighborhood, quantitative method
 • Ghadir Firoznia, Behruz Gharani Arani *, Elham Jasemi Pages 339-357
  The aim of this paper is to examine the role of specific activity - producing rose (and herbs), rosewater (and other herbal extracts) in traditional way – on the economic, social and physical- ecological development of settlements of Kashan. Producing rose, rosewater and distillation of other traditional medicinal herbs for the preparation of herbal medicines, veterinary medicine, food condiments and spices, perfumery, health & beauty products in the small indigenous and local industries especially agroindustry and processing, is important in terms of treatment and prevention of diseases, marketing and economic development, job creation and utilization of comparative advantages, rehabilitation and development of indigenous knowledge, contribute to sustainable development of settlements, ecotourism and farm tourism development, employment diversification, indigenous knowledge and industry. This applied research has been done in descriptive-analytical method; two types of questionnaires were used for field study; for flower-cultivators and owners of traditional rosewater workshops. 231 people from 28 settlements in Kashan County with more than 50% of the acreage of the agricultural sector and practitioners in the field were selected as sample. For determining settlement development Vikor were used. The results showed that there is a significant, direct and relatively strong relationship between the job components of rose-growing, producing rosewater, with settlement development, and economic, social and physical-ecological functions of rose-growing and producing rosewater has a significant impact on development of settlements.
  Keywords: Rose, Rosewater, Settlements, development, Kashan
 • Jamshid Einali *, Bhroz Mohammad Yeganeh, Zahra Mohammadi Pages 359-376
  Reconstruction of rural settlements of natural disasters, particularly earthquakes SybDydh one of the most important approaches to disaster management and efforts are being made at this stage comes to the various effects on rural development and specifically on the vitality of its residents. In general, three major reconstruction policies, such as integration, relocation planning Drjasazy been used. The objective is to evaluate the practices to research rural SkvntgaHhay reconstruction after the 1369 earthquake disaster and its impact on rural vitality Democrats. Functional and descriptive analytical study based on data collected through field study through questionnaires is required. 13 political districts rural areas located within Dastjerdeh (city Tarom) has been selected for the study. The number of families living in the village in 1390, over 2083 cases, using a sample of 280 households chosen randomly Grdydv questionnaire distributed in the villages. To analyze the data, the statistical tests such as single-sample t, t the sample, factor analysis and Kruskal-Wallis tests were used. The results show that the reconstruction of the villages’ MyDhd SybDydh the earthquake had a negative impact on residents and based on the average vitality index, the change is significant at 99%. Lvnz test vitality index difference created by the two different ways in comfort, BhdashtMhyt, safety and security, infrastructure, aesthetics is significant. Kruskal-Wallis test results show that the ranking was rebuilt settlements, most of the changes in the dimensions of vitality in the village has been Dastjerdeh.
  Keywords: Disaster management, Post-disaster reconstruction, vitality, Zanjan Province
 • Seyed Mehdi Amirkiaei, Mohammadjavad Mahdavinejad *, Seyed Majid Mofidi, Mohammadmehdi Raeis Pages 377-393

  The dismantling method since the beginning of the design process makes it possible to reuse the components and materials of the building. This will reduce the consumption of new resources and energy,the waste generation and will protect the environment. The study of vernacular architecture in some regions shows similar principles in the structure of buildings with the principle of dismantling. A kind of vernacular architecture exists in northern Iran and in Guilan province. Guilan's vernacular rural architecture has its own unique structural and formal features whose its components are capable of dismantling due to the run technique ,type of fittings and proper materials. The purpose of this research is to define the dismantling, principles, objectives and its benefits as well as the investigation of Guilan rural vernacular architecture and its constituent structures and the degree of adaptability of this architecture to dismantling method. The research method is descriptive-analytic. Based on library and documentary studies and collecting field information, the data will be collected and analyzed.The statistical population includes rural vernacular houses of Guilan and sample size is some selected buildings chosen by targeted selection technique. The results of analyzes show that Guilan's vernacular rural architecture has the ability to dismantle due to the implementation technique, the use of fittings and appropriate materials and conforms to the principles of dismantling

  Keywords: Dismantling, Guilan Rural Vernacular Architecture, Vernacular material, Joints, Reuse of component, material
 • Mostafa Ghadami, Naser Aligholizadeh*, Mahmood Gharibi Pages 395-410

  The objective of this research is to analyze the role of tourism on land use changes in rural and urban area in Klardasht township. . The method of this research is descriptive and analytical based on survey. The data of this research is collected from field observation, interview and satellite images.in order to create land cover map and change detection, satellite images for the years 1987, 2000, 2010 and 2015 were used. The process of analysis of satellite images such as making raster layer was carried out with Erdas 2014 software. Then Thematic Maps were produced through ArcGis 10.4 software. The main and important factor of driving force and pressure in land use change in this area was uncontrolled tourism development. Findings of field observation, interview and satellite images show the huge part of land use of forest, orchard and farm in the study area have changed and converted to built area during years 1987 to 2015. In such a way that with respect to demand in land purchasing and building of second homes and development of facilities and services related to tourism considering lack of efficient management and serious shortcomings in executing rules and regulations, tourism development had great roles in such changes

  Keywords: Tourism, land use, Klardasht
 • Ghasem Javid, Vakil Heydari * Pages 411-426

  Considering the importance of the social capacity building to improve the management of rural development. Iran should rely on the knowledge-based management, rural development and for the realization of the knowledge based platforms provide in villages. The main objective of this study is to analyze the effects of social capacity building on management of rural development is a warm city. The method based on the purpose and use of the cross-sectional nature of the study population, including the rural people over age 15 living in rural areas, is warmly city (N= 37653), Of which 400 were selected as sample using Cochran formula. Validity of the questionnaire was confirmed by a panel of experts. Pilot study in the same region with a total of 30 questionnaires were population and business data and using a special formula Cronbach's alpha software SPSS, reliability of the questionnaire research questionnaire 0/73 to 0/82, respectively. In the end, analytical results showed that the relationship between education and extension, self-esteem, quality of life, social cohesion, social services, technical and management skills, strengthen social interactions and strengthen grassroots organizations to improve the management of rural development and significant correlation there is finally according to findings, and practical suggestions are provided.

  Keywords: Capacity building, Social Development, rural management, rural development management, Germi County
 • Eisa Ebrahimzadeh, Kamran Mansouri *, Mohammad Reza Salimi Pages 427-440

  In response to these problems Several initiatives were implemented that maybe most important of them were Conductor and comprehensive plans, But for various reasons the project failed and Today in developed countries are completely obsolete. Comprehensive and detailed plan was causing inefficiency in the world until urban planning moved toward the other approaches like systematic planning will show the feature highly in response to the problems of urban planning to enter the field of urban development and urbanism. In a world that is rapidly increasing urbanization The role of cities as drivers of economic growth is more important. This matter in less-developed countries that are facing an unprecedented increase in the rate of urbanization, necessary to make informed decisions and implement new approaches to urban development planning is inevitable. City development strategy is a tool that can help cities to utilize urbanization opportunities and enable the city to create more opportunities by development of planning institutions. Thus, a strategic perspective on investment and growth in order to take advantage of opportunities for cities is crucial. In this paper the research method is descriptive- analytic and type of applied. In this study, we tried to evaluate city kazeroon in fars province by collecting information through questionnaires in indexes like that: Livability, Competitiveness, bankability and Urban governance and after Identify city existing conditions, Using SWOT analysis techniques viable solution strategies to achieve the vision of future urban development, and offered suggestions.

  Keywords: strategic planning, urban vision, Kazeroon City, CDS
 • Mohsen Shaterian, Rana Ghanbari, Sedigheh Kiani * Pages 441-456

  The supply of affordable housing is one of the problems that people are facing in everyday life of human communities. This study attempts to evaluate the attitude Mehr Housing residents in Kashan toward the social, economic and physical. The research method is descriptive - analytic. For collecting the data is collected through a questionnaire distributed to 150 the number of people living in Mehr Housing. To analyze the data, descriptive and inferential statistical tests Test-T and ANOVA using SPSS and to establish and modeling the effects from structural equation modeling was used in the software AMOS. T test results indicate significant effects in the indicator Mehr Housin is examined views of residents. The analyze of findings by structural equation modeling showing that amoung of physical condition with 0/94 variable loadings has most important about views of residents. Also, by measuring the interaction between the study variables it was found that the impact on each physical factor - vary from 850 by a factor of social, economic factors - physical with the time factor and the economic factor 49/0 - 45/0 social factor load. On the other hand improve the quality of their physical structure can lead to increased satisfaction of social factors and vice versa. Economic aspects as well as the satisfaction of the satisfaction of social and physical dimensions has a significant positive effect.

  Keywords: Mehr Housing, social, physical aspects, Kashan, structural equation modeling
 • Hassan Afrakhteh, Hamid Jalaliyan, Ebrahim Arami * Pages 457-472
  Among the major problems of today's tourism industry is the lack of competitiveness. One of the pillars of this problem is the lack of a clear approach to enhance competitiveness there is also a direct link between increasing the competitiveness of a country and the competitive strength of the firm. Competitiveness of tourism destination is considered as one of the most important types of spatial competitiveness and an endogenous growth and development industry in many cities around the world. Sarein District has a combination of human and natural attractions and is ecotourist with many abilities. So far, various models have been proposed for tourism competitiveness. The aim of this paper is to investigate the factors affecting the tourism competitiveness of Sarein region by utilizing and integrating the two Karachi-Richi and Kano models. The research was carried out with a survey of 573 questionnaires among tourists, business people and local people during the period from June 15 to August 15, 1396. The results were analyzed using factor analysis and LISREL software. Findings indicate that among the six indicators in the consolidation model, priority axis resources, destination management, reinforcement factors, policy planning and destination development, tourist’s satisfaction, factors and backup resources are the priorities.
  Keywords: Competitiveness, Tourism Destination, Tourism, Sarein City, Factor Analysis
 • Mostafa Taleshi, Seyed Yaser Hakimdoost * Pages 473-489

  TOne of the characteristics of the settlement system in developing countries is intense focus and spatial imbalance, which in some cases is due to the effects of polar growth policies. Research methods in applied study descriptive and analytical approach to governing . This scheme for the rural areas and 38 indicators, factor analysis was used . The results of the application of Moran's index of spatial distribution of positive and equal to 0/237 or more. And given that the Z-Score value is equal to 16/38 was estimated at 1% confidence level was greater than expected: (EI = 2.58) is, As a result of the spatial distribution of cluster development in rural areas is approved. Also, the General G statistic equal to 0/25 to Z Rating 3/96, which is at 0/01 is significant and indicates that the spatial pattern of development in rural areas of Ramsar city is clustered. The results show that , in 63 villages in the city of Ramsar criteria for rural development , rural women are directly related to employment . This analysis confirmed the bivariate Moran's test, and the results indicate a direct impact on rural women's role in rural development, and 33 percent in rural areas is the city of Ramsar.

  Keywords: Factor Analysis, Employment Women, Spatial Analysis, Moran&#039, s Index, Ramsar
 • Shahram Amirentekhabi *, Reza Veissy, Mojgan Sababkar, Saeed Mahmoodinya Pages 491-507
  Abstract Prioritization of selected touristic sites according to multi criteria decision technics, with the purpose of determining the tourism potentials of these areas for tourism planning, development and investment and launching reconstruction projects counts is considered as a necessary approach to the process leading to uniform and sustainable development of rural areas and prevention of waste of time and money. In this research instances rural touristic areas in west Guilan are prioritized for tourism development and investment. To do this a descriptive-analytic approach is used along with 29 criteria, 11 of which concerning natural and human attractions, 5 regarding tourists attracting domain, and 9 involving authorized and programmable land area. Findings resulted from analytical hierarchy process (AHP) demonstrated that Lisar area, as a selected touristic site, was ranked as number one for tourism planning and development. This is because of the beautiful beach and historical sites in Lisar, its artificial, cultural and social attractions, as well as the touristic route with beautiful scenery. Esteel lagoon, regarded as having natural and human attractions such as lagoon, lake, penetrable forest, historical sites and social and cultural attractions stands second for tourism planning and development. Touristic village of Guisoom, being a part of Talesh county, with sand beach, forest route, and artificial and natural attractions achieved a rating of three for tourism planning and development
  Keywords: : investment, prioritization, selected touristic village, AHP model, west Guilan
 • Hossein Mousazadeh *, Amir Bakhshi, Reza Sarli, Hassan Hosseini Pages 509-530

  Throughout history, human beings have experienced the scenes of war and military adventures, and less land has survived from this pest. It is imperative and inevitable to strengthen the urban defense facilities, to set up risk aversion routes, to improve the status of services that are necessary at the time of defense. In this perspective, the human effort to survive has to be equipped with threats. The city is a dense human habitat, which, due to human presence, needs security and safety in all its physical, social, economic, and cultural dimensions. Based on the importance of the subject, the present study is based on the developmental-applied approach and a combination of research methods A descriptive-analytical study of the subject in Gomishan city has been analyzed by providing a city method and effective urban elements in the field of passive defense from the perspective of distance from the center of the city of Gomishan, which seeks to reduce the potential damage caused by human hazards. And natural in the city. The occurrence of natural and human events will cause heavy casualties in the cities. The issue of paying attention to the dimensions of harm and the disassembly of standards will inevitably make the city more comfortable from the perspective of passive defense in order to identify vulnerable elements with a passive defense approach. The city of Gomishan, according to previous studies in this field Neither hierarchical method was used. In this regard, after the identification of the criteria

  Keywords: vulnerability, Urban Structure, Passive Defense, Crisis, Gomishan city