فهرست مطالب

 • سال نهم شماره 2 (پیاپی 23، تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/06/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • طاهره شکیبافرد*، مجید اولیا، مسعود بهار، هادی کریمی پور فرد صفحات 97-108

  بیماری پوسیدگی غده یکی از مهم ترین بیماری های سیب زمینی در جهان می باشد که در سالهای اخیر این بیماری در مزارع سیب زمینی دامنه اصفهان گسترش یافته و خسارات قابل توجهی را وارد کرده است. غده های آلوده شکافهای سطحی داشته و در محل حفرات زیر پوست آنها جمعیتی از یک نوع نماتد پارازیت Ditylenchus sp. حضور داشت که با بررسی های میکروسکوپی و استفاده از کلید های شناسایی معتبر، این نماتد ها به عنوان Ditylenchus destructor تشخیص داده شدند. با استفاده از جفت آغازگر عمومی rDNA1/rDNA2 در آزمون PCR، قطعه DNA به طول bp950 از ناحیه ITS ژنوم این نماتد تکثیر شد. بررسی الگوی برش قطعه DNA مزبور با آنزیم TaqIمشخص نمود که DNA درتمامی نمونه ها از یکنواختی ژنتیکی برخوردار است. با توالی یابی یکی از نمونه ها و همردیف سازی آن با توالی های ثبت شده از D. destructor در بانک ژن (NCBI) مشخص شد که توالی ژنوم نماتد دامنه با توالی های گزارش شده از سایر کشور ها به میزان %99-97 شباهت دارد. با بررسی های مورفولوژیکی و مولکولی مشخص شد که نماتد D. destructor عامل پوسیدگی غده های سیب زمینی در منطقه دامنه می باشد. با توجه به اهمیت سیب زمینی چه از نظر اقتصادی و چه ارزش غذایی این محصول، شناسایی هر گونه عامل بیماریزای آن می تواند به بهبود کیفیت آن کمک شایانی نماید.

  کلیدواژگان: پوسیدگی غده سیب زمینی، نماتد، Ditylenchus destructor
 • زهرا دوستی*، ناصر معینی نقده، عباسعلی زمانی، لیلا ندرلو صفحات 109-120

  سن گندم، . Eurygaster integriceps Putمهم ترین آفت گندم و جو می باشد. این پژوهش طی سال های 1394 و 1395 در مزرعه یک هکتاری گندم آبی در شهرستان چادگان انجام شد. در این پژوهش با انجام نمونه برداری های منظم نوسانات جمعیت و توزیع فضایی مراحل مختلف پورگی آفت با استفاده از مدل های قانون نمایی تیلور و شاخص آیوائو محاسبه شد. در روش تیلور در سال 94 (به جز پوره سن پنج) و 95 توزیع فضایی از نوع تجمعی به دست آمد. در روش آیوائو در سال 94 توزیع فضایی برای سنین مختلف پورگی به صورت تجمعی مشاهده شد و در سال 1395 به جز پوره ی سن سوم و چهارم توزیع فضایی از نوع تجمعی به دست آمد. زمان ظهور سنین اول تا پنجم پورگی در سال 1394 به ترتیب در 20/2/94، 26/2/94، 26/2/94، 29/2/94 و 5/3/94 مشاهده شد. زمان ظهور سنین اول تا پنجم پورگی در سال 1395 به ترتیب در 29/2/95، 1/3/95، 3/3/95، 11/3/95 و 15/3/95 مشاهده شد. اوج تراکم پوره ی سن دوم که بهترین زمان برای کنترل سن گندم می باشد در سال 1394 در نهم خرداد ماه (65/0±43/2)، و در سال 1395 در 15 خرداد ماه (79/0±46/3) ثبت شد.

  کلیدواژگان: تراکم جمعیت، قانون نمایی تیلور، مدل رگرسیونی آیوائو، سن گندم
 • سید وحید علوی، فائزه فلکی* صفحات 121-132

  در سال های اخیر عارضه ای شبیه به گموز مرکبات با علائم پوسیدگی، جداشدن پوست از تنه، قهوه ای شدن پوست و لایه سطحی چوب متصل به آن، زردی و زوال روی پایه سیترنج درختان مرکبات در شرق استان مازندران مشاهده گردید. نمونه های مشکوک به آلودگی در مراحل مختلف رشد جمع آوری و به آزمایشگاه منتقل گردید. پس از شستشوی سطحی نمونه ها با آب جاری و ضدعفونی سطحی با الکل اتیلیک 70% ، قطعاتی از هر نمونه با تیغ استریل جدا و در محیط های غذایی PARPH و PDA کشت داده شد. روی محیط PARPH پرگنه قارچی رشد نکرد ولی روی  PDAجدایه های قارچی با پرگنه های همگن از نظر شکل ظاهری به دست آمد که پس از خالص سازی، بیماریزایی جدایه ها با قرار دادن یک قطعه از محیط کشت حاوی ریسه در محل برش داده پوست نهال های سیترنج در شرایط گلخانه ای، موجب نکروز در محل مایه کوبی و پیشرفت آلودگی و زردی نهال های سیترنج تلقیح شده گردید. شاهد نهال سیترنج مایه کوبی شده با قطعه ای از محیط کشت PDA سترون تلقیح شده با جدایه های قارچی علائم آلودگی را نشان ندادند. جدایه های قارچ مورد بررسی در محیط آگار حاوی Foeniculum vulgare  تولید پریتس کروی نمود. آسک های آن تک جداره، چماقی و بی رنگ بود. فرم غیر جنسی آن تولید کنیدیوما هایی با استرومای حقیقی، کنیدیوفورهای سیلندری شکل و پیکنید نمود. بر اساس نتایج به دست آمده، پرگنه های مورد بررسی با گونه  Diaporthe novem Santosمطابقت داشت. استخراج DNA ژنومی جدایه های قارچی انجام و تکثیر با آغازگرهای نواحی ITS1، ITS4 و Bt  صورت گرفت و قطعات به دست آمده تعیین توالی گردید. نتایج حاصل از تعیین توالی نیز گونه قارچی فوق الذکر را تایید نمود. این اولین گزارش از بیماری پوسیدگی پایه سیترنج و شناسایی عامل آن در شمال ایران می باشد.

  کلیدواژگان: سیترنج، مرکبات، پوسیدگی، مازندران
 • محمود هوشیار فرد* صفحات 133-146

  طی سال زراعی96-1395، پراکنش بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی در شهرستان رودبار (تعداد 49 باغ زیتون در پنج بخش رستم آباد، رحمت آباد، رودبار، منجیل و لوشانبه کمک سامانه اطلاعات جغرافیایی تعیین شد. برای تخمین کاهش میزان محصول زیتون ناشی از قارچV. dahliae، سه باغ تجارتی زیتون واقع در شهرهای رستم آباد، رودبار و لوشان به ترتیب دارای شرایط بهینه، متوسط و ضعیف مدیریت باغی انتخاب شدند. میزان کاهش محصول بر اساس رابطه بین محصول ارقام زیتون حساس، نیمه مقاوم و مقاوم (متحمل) به V. dahliae با شدت و شاخص پژمردگی ورتیسیلیومی  با استفاده از آنالیز رگرسیونی انجام گرفت. بررسی ها نشان داد که،6/28 درصد باغات زیتون آلوده به V. dahliae هستند. عموما، شدت علائم پژمردگی ورتیسیلیومی با پیشرفت فصل و طی زمستان 1395 تا تابستان 1396 به میزان9/17-2 درصد، افزایش داشت. میزان کاهش محصول زیتون در نواحی رستم آباد، رودبار و لوشان بین 3/11 تا 4/39 درصد، برآورد گردید. آنالیز رگرسیون نشان دادکه، میانگین محصول در رقم متحمل آربکئین و رقم حساس زرد روغنی به ازای هر واحد افزایش درجه بیماری به ترتیب61/13، 23/27، 84/40 و 46/54  و 32/19، 09/36، 97/57 و 29/77 درصد کاهش می یابد.

  کلیدواژگان: پراکنش بیماری، پژمردگی ورتیسیلیومی، کاهش عملکرد، ارقام زیتون، گیلان
 • هادی سالک معراجی*، اکرم حاتمی، سعید حزبئی پور، محمد جواد زارع، خشنود نوراللهی صفحات 147-162

  به منظور بررسی اثر اسانس دارچین بر مهار قارچ Fusarium solani، آزمایشی به صورت بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار تحت شرایط آزمایشگاهی و گلخانه ای اجرا گردید. آزمایش اول اثر پنج غلظت اسانس دارچین (صفر، 500، 1000، 1500 و 2000 قسمت در میلیون) بر مهار قارچ در شرایط آزمایشگاهی و آزمایش دوم شامل سه روش کاربرد اسانس (محلول پاشی، پیش تیمار کردن بذر و نشاء و کاربرد اسانس همراه با آب آبیاری) در غلظت های مورد نظر بر کنترل قارچ نامبرده روی گیاه گوجه فرنگی تحت شرایط گلخانه ای بود. اسانس دارچین در شرایط آزمایشگاهی رشد قارچ را به طور کامل در همه غلظت ها کنترل کرد. نتایج نشان داد که کاربرد اسانس همراه با آب آبیاری با 33/58 درصد بازدارندگی، بیشترین تاثیر را در کنترل بیماری داشت. حداکثر مهار از رشد قارچ (16/54 درصد) به روش پیش تیمار کردن، در غلظت 2000 قسمت در میلیون اسانس حاصل شد. بیشترین درصد بقاء بوته ها به روش محلول پاشی اسانس، با 48/37 درصد، در غلظت 1500 مشاهده گردید ولی در غلظت 2000 قسمت در میلیون، محلول پاشی موجب گیاه سوزی شد. با توجه به نتایج بدست آمده در این پژوهش، کاربرد اسانس دارچین همراه با آب آبیاری می تواند به عنوان روشی مناسب جهت مهار زیستی قارچ  F. solani باشد

  کلیدواژگان: اسانس، محلول پاشی، پیش تیمار کردن، مهار قارچ
 • افسانه افشاری زاده بمی، کامبیز مینایی، محمود عالیچی، فائزه باقری صفحات 163-172
  شناسایی گیاهان میزبان تریپس ها (Insecta: Thysanoptera) به علت تعدد میزبان های مورد انتخاب حشرات بالغ ، می تواند مشکل ساز باشد. بسیاری از گونه های تریپس در رفتار خود تمایل به پراکنش دارند در نتیجه افراد بالغ روی طیف وسیعی از گیاهانی قرار می گیرند که روی آن ها نمی توانند پرورش یابند و ممکن است حتی قادر به تغذیه نباشند. آگاهی درباره گیاهان میزبان تریپس ها مهم است؛ زیرا بسیاری از گونه های پلی فاژ باعت انتقال توسپوویروس ها می شوند. تریپس غربی گل Frankliniella occidentalis Pergande, (1895) و تریپس پیاز Lindeman, 1889 Thrips tabaci از مهمترین گونه های تریپس آفت در سراسر جهان محسوب می شوند. به منظور تعیین دامنه ی میزبانی تریپس های مذکور، گونه های گیاهی مختلف طی سال های 1395-1394 در منطقه ی باجگاه (شیراز) مورد بررسی قرار گرفتند. یک یا هر دو گونه تریپس روی 131 گونه گیاهی پیدا شدند. در این پژوهش F. occidentalis و T. tabaci به ترتیب از 74 (متعلق به 29 خانواده گیاهی) و 28 گونه گیاهی (متعلق به 16 خانواده گیاهی) جمع آوری گردیدند. بیشترین میزبان های گیاهی شناسایی شده برای تریپس غربی گل مربوط به خانواده Asteraceae و پس از آن خانواده Rosaceae و برای تریپس پیاز خانواده Asteraceae بود. به نظر می رسد طی سال های اخیر در منطقه ی باجگاه روند جایگزینی تریپس پیاز با تریپس غربی گل وجود داشته است.
  کلیدواژگان: فارس، دامنه میزبانی، پلی فاژ، جایگزینی، تریپس
 • مرجان دیانت* صفحات 173-184

  به منظور بررسی اثرات عصاره آبی دود بر جوانه زنی و رشد گیاهچه تعدادی از علف های هرز، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در آزمایشگاه اکولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات در سال 1395 انجام شد. اولین عامل مورد بررسی 12 گونه علف هرز و دومین عامل مورد بررسی تیمارهای جوانه زنی شامل غلظت های 1/0 و 01/0 عصاره آبی دود گیاهی، نیترات پتاسیم 3- 10 مولار، جیبرلیک اسید 4- 10 مولار، دمای متناوب 25 درجه سانتیگراد روز و 10 درجه سانتیگراد شب و آب مقطر در دمای ثابت 15درجه سانتیگراد (شاهد) بودند. میزان اثر دمای متناوب، نیترات پتاسیم، اسید جیبرلیک و عصاره آبی دود بر درصد جوانه زنی، متوسط زمان جوانه زنی و وزن خشک گیاهچه نسبت به شاهد بررسی شد. نتایج نشان داد که عصاره آبی دود جوانه زنی برخی از گونه ها را افزایش داد و بر برخی از گونه های علف هرز اثر منفی داشت. رابطه مثبت و معنی داری بین عصاره آبی دود و جیبرلیک اسید در صفات اندازه گیری شده وجود داشت. هیچ کدام از تیمارها بر همه گونه های علف هرز موثر نبودند. به علاوه دود شبیه به جیبرلیک اسید تاثیر منفی روی مورفولوژی گیاهچه ندارد. بنابراین ممکن است دود جهت تحریک جوانه زنی و رشد گیاهچه تعدادی از گونه های علف هرز  نسبت به جیبرلیک اسید کاربردی تر باشد

  کلیدواژگان: دمای متناوب، درصد جوانه زنی، وزن خشک گیاهچه
|
 • Tahereh Shakibafard*, Majid Olia, Masoud Bahar, Hadi Karimipourfard Pages 97-108
 • Zahra Doosti*, Naser Moeini, Naghadeh, Abbas Ali Zamani, Leila Naderloo Pages 109-120

  The Sunn-pest, Eurygaster integriceps Put., is the most important insect pest of wheat and barley in Chadegan city, in Isfahan province. This study was conducted on a farm with an area of one hectare in 2015 and 2016 in Chadegan county. In this research with sampling regular population fluctuation and spatial distribution nymphal stage different by using Taylor’s power law and Iwao’s patchiness regression was calculated. Based on the results of Taylor’s power law in 2015 (except 5 nymphal stage) and 2016 the spatial distribution of nymphal instars different, was determined aggregated. In Iwao’s patchiness regression, the spatial distribution of nymphal stages different in 2015, was determined aggregated and in 2016 the spatial distribution except 3 and 4 nymphal instars, was determined aggregated. Upon the results of this research, appearance date 1st to 5th nymphal instars in 2015 were observed in 10th, 16th, 16th, 19th and 26th May respectively. appearance date 1st to 5th nymphal instars in 2016 were observed in 18th, 21th, 23th, 31th May and 4th Jun respectively. Maximum density population 2nd nymphal instar that is the best time for control sunn pest was observed in 2015 and 2016, 30th may (2.43±0.65) and 4th Jun, respectively

  Keywords: Population density, Taylors Power Law, Iwao´s Patchiness Regression, Sunn pest
 • Seyed Vahid Alavi, Faeze Falaki* Pages 121-132

  Recently, a devastating decline has been observed in some citrus groves established with cittrange rootsock. The most conspicuous symptom is a frustose rootstock and decline. The suspicious infected samples were collected at different stages of growth and transported to the laboratory. The samples were rinsed under top water and disinfested with 70% ethyl alcohol. Pieces of each sample was separated with a sterile blade and cultured on potato dextrose agar (PDA) medium. Obtained fungal isolates were purified and pathogenicity of the isolates was tested by A mycelial plug (5 mm diam.) obtained from the margin of a fungal colony was placed in the wound with the mycelium facing towards the stem, and the wound was wrapped with Parafilm. Based on the morphological characteristics including colony form, conidia specific feature, and growing on agar cum Foeniculum vulgare stipes, studied fungal isolates were identified as Diaporthe novem Santos. Genomic DNA extraction was done from fungal isolates and amplification was done with ITS1, ITS4 and Bt regions primers and the amplicons were sequenced. Also the sequencing results confirmed fungal species mentioned above. This is the first report of fruit drop and dieback disease and the causal agent identification on local tangerine in north of Iran.

  Keywords: Cittrange, Citrus sp, rootstock rot, Mazandaran
 • Mahmoud HOSHYASRFARD* Pages 133-146

  During 2016-17, we determined the extent of Verticillium wilt (VW) coverage in 49 olive orchards from five districts including of Rahmat-Abad, Rostam-Abad, Roudbar, Manjil and Lowshan (Guilan provinc, northern Iran) by using of a Geographic Information System (GIS). For estimating of the olive yield reduction due to WV, three commercial olive orchards in Rostam Abad, Roodbar and Lowshan districts which had optimal, moderate and poorly horticultural managed conditions were selected, respectively. The olive fruit yield reductions in susceptible, moderately resistant and resistant (tolerant) olive cultivars due to WV were estimated based on WV severity and index using the regression analysis.
  It was found that WV occurred in 28.6% of the inspected olive orchards. The WV symptoms generally become more severe as the season progresses from winter 2016 to summer 2017 (2 to 17.9%). The fruit yield reduction was estimated at 11.3 to 39.4% in districts of Rostam-Abad, Roudbar and Lowshan. Regression analysis revealed the mean fruit yield per tree decreased by 13.61, 27.23, 40.84 and 54.46 % in VW tolerant cultivar Arbequin and 19.32, 36.09, 57.97,77.29 % in VW susceptible cultivar Zard for each unit increase in disease rate (Coefficient of yield reduction % in each rate of VW infected tree).

  Keywords: Distribution Disease severity, Guilan, Olive (Olea europaea), Verticillium wilt, Yield reduction
 • Hadi Salek Mearaji*, Akram Hatami, Saeed Hazbei Pour, Mohammad Javad Zarea, Khoshnood Nourollahi Pages 147-162

  In order to investigate the effect of cinnamon essential oil on control of Fusarium solani fungus an experiment was conducted as a randomized complete block design with four replication carried out in-vitro and in-vivo condition. The first experiment was effect of five concentration of cinnamon essential oil (0, 500, 1000, 1500 and 2000 ppm) on control of fungus in-vitro, and Second experiment was three application methods of essential oil (spray, priming seed and transplanting, and application with irrigation) on control of the mentioned fungus on tomato plant in-vivo condition. Cinnamon essential oil can completely controlled from the growth of the fungus at all concentrations in-vitro condition. The results showed that application of essential oil cinnamon with irrigation by 58/33 % inhibition have the maximum effect on suppress in F. solani. The highest of suppress of F. solani fungi (54/16 %) in primimg method obtained in 2000 ppm. The high percent of survive plant in application with irrigation method with 37/48 % in 1500 ppm observed. But enhance of concentration in spray method from 1500 to 2000 ppm causeed damage to plants. The obtined of result in this research, application of cinnamon essential oil with irrigation method, can be suitable way as a biological control of F. solani fungus.

  Keywords: Essential oil, foliar, priming, suppress fungus
 • Afsaneh Afsharizadeh Bami, Kambiz Minaei, Mahmood Alichi, Faezeh Bagheri Pages 163-172
  Identification of thrips host plants, can be problematic due to the large number of hosts reported for the adults of these insects. Many thrips species are highly dispersive in their behavior and, as a result, adults land on a wide range of plants, on which they cannot breed and may not even be able to feed. Knowledge about the host plants of thrips is important because many polyphagous species cause the transmission of tospoviruses. Western flower thrips (Frankliniella occidentalis) and onion thrips (Thrips tabaci) are considered as the most important thrips species pests all over the world. In order to determining the host range of western flower thrips as well as onion thrips in Badjgah region (Shiraz, Iran) various plant species were investigatedduring 2015-2016. One or both thrips species were found on 131 plant species. In this study F. occidentalis and T. tabaci have been collected from 74 (in 29 botanical families) and 28 plant species (in 16 botanical families), respectively. The most host plants identified for the western flower thrips were Asteraceae family, followed by the Rosaceae family and for the onion thrips of Asteraceae family. It seems likely that there are a trend to replace onion thrips by western flower thrips during recent years in Badjgah region.
  Keywords: Fars, Host range, Polyphage, Replacement, Thrips
 • Marjan Diyanat* Pages 173-184

  In order to evaluate effects of plant-derived smoke on germination and seedling growth in some species weeds an experiment was conducted in factorial based on completely randomized design at laboratory of ecology of Faculty of Agriculture, Islamic Azad University, Science and Research Branch, in 2015. First Factor was 12 weed species and second factor was germination treatment consisted of 10-3 M KNO3, 10–4 M GA3, 0.01 and 0.1 (V/V) smoke-extract dilution at constant temperature and alternating temperature. For the study species the relative effectiveness of alternating temperatures, KNO3, GA3 and smoke –extract dilution were compared on germination percentage, mean time to germination and seedling dry weight relative to the control. Results showed that smoke-extract dilution stimulated germination and seedling growth in a number of species weeds and it also had negative impacts on other species weeds. There were significant correlations between the effect of smoke-extract dilution and GA3 on the three measured parameters. None of the treatments were effective on all weed species. In addition, smoke –extract dilution appears to have no negative impact on seedling morphology, as observed with GA3, and may have wide-scale applicability as a germination and early growth stimulant. So smoke may have wide applicability as a germination and seedling growth stimulant in some species weeds.

  Keywords: Alternating temperature, Germination percentage, Seedling dry weight