فهرست مطالب

پژوهش های کاربردی در مهندسی صنایع - سال دوم شماره 4 (بهار 1398)
 • سال دوم شماره 4 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/07/13
 • تعداد عناوین: 4
|
 • صادق عابدی، طه مومنی، رضا نوری* صفحات 1-8

  مطالعه حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی اصول تاثیرگذار سازماندهی اسلامی بر عملکرد سازمانها انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و شکل اجرا، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق را نفر از خبرگان و متخصصان حوزه مدیریت اسلامی تشکیل میدهند. در این مطالعه ابتدا با استفاده از مرور ادبیات، 00 و اخلاق مداری ، مشاوره جویی ، تعالی نیروی کار و تخصص توام با تعهد، رهبری ، شش عامل شامل شایستهسالاری بهعنوان اصول تاثیرگذار سازماندهی اسلامی بر عملکرد سازمانها شناسایی شدند. سپس با اتکا به نظر خبرگان و تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی نسبت به اولویتبندی عوامل مذکور اقدام گردید. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه مقایسات ، درجه ساعتی است. نتایج حاصل از رتبه بندی عوامل نشان داد به ترتیب مولفه های رهبری 8 زوجی بر اساس طیف تعالی نیروی کار و تخصص توام با تعهد از بیشترین و کمترین اهمیت در ، شایسته سالاری ، اخلاق مداری ، مشاوره جویی گروه برخوردار هستند.

  کلیدواژگان: سازمان دهی اسلامی، مدیریت، رهبری اسلامی، شایسته سالاری
 • سپیده آقایی*، سیدمحمدتقی فاطمی قمی صفحات 9-21

  امروزه لجستیک معکوس یکی از عمده فعالیتهای مدیریت زنجیره تامین است که تمام فعالیتهای مرتبط با محصولات احیا و بازیافت، دفن و انهدام را شامل می شود. همچنین با افزایش اهمیت عملیات خرید ، برگشتی (مانند جمع آوری مناسب، مسائل انتخاب تامین کننده به یک امر استراتژیک در مدیریت زنجیره های تامین تبدیل شده است. در این پژوهش به منظور در نظر گرفتن دو اهمیت ذکر شده، به بیان یک مدل یکپارچه مختلط برای زنجیره تامین چند سطحی و با در نظرگرفتن ظرفیت محدود برای هر مرکز می پردازیم ؛ در مدل فوق تامین کننده پیشنهادهای تخفیف به منظور تشویق خریدار به خرید بیشتر (به دلیل قیمت پیشنهادی کمتر) ارائه میدهد. تابع هدف مدل شامل کمینه سازی هزینه ها و کمینه در قسمتهای مختلف و همچنین کمینه سازی میزان تاخیر در تحویل کالاها با تعیین CO2 سازی میزان انتشار تامین کننده ی مناسب میباشد. برای اعتباردهی به مدل یک نمونه مسئله ی آزمایشی از مقالات مرور ادبیات انتخاب، و Lp پارامترهای مدل تعیین میشوند. و تابع هدف چند هدفه با روش و توسط نرم افزار سیپلکس حل و نتایج Metric محاسباتی و تاثیر محدودیت های اضافه شده بر حسب مقدار تابع هدف بررسی می شود. در نهایت این نتیجه حاصل می شود که هزینه ی کل زنجیره تامین با در نظرگیری تخفیف ارائه شده از هر تامین کننده کمتر می شود و همچنین میزان انتشار کربن دی اکسید نیز تا حد ممکن کاهش می یابد .

 • امین محمودی، فاطمه رهروان سحر، غیاث الدین جمشید کاشانی* صفحات 21-30

  در این مقاله هدف "سنجش رضایت مشتری به منظور افزایش فروش با استفاده از داده کاوی (مطالعه موردی در صنایع کاشی و سرامیک استان قزوین)" است. در این پژوهش تعیین شاخصهایی که بیشترین تاثیر را بر سطح رضایت مشتریان و درنتیجه افزایش فروش دارند و شناسایی این عوامل با استفاده از فن های داده کاوی انجام گرفته است. برای نزدیکترین همسایه و روش k روش درخت تصمیم، روش ، تجزیه و تحلیل داده ها از روش های شبکه های عصبی مصنوعی ، کلانشهر، فاصله تا 1081 استفاده شد. نتایج داده کاوی نشان داد که متغیرهای میزان فروش سال Stepwise رگرسیون کارخانه، سابقه و قدمت، شهرت و برند به تربیت بیشترین تاثیر در میزان رضایت مندی مشتریان (نمایندگی ها) دارند.

 • غلامرضا اسماعیلیان، غلامرضا عزیزی*، مهرداد حسن پور صفحات 31-48

  در ایستگاه های تقویت فشار گاز و یا تلمبه خانه های نفت خام فشار افزایی سیال به منظور انتقال به پایین دست جهت صادرات و یا تامین خوراک پتروشیمی ها و پالایشگاه ها توسط تجهیزات دواری در ایستگاه های گاز به نام توربوکمپرسور یا الکتروکمپرسور و در ایستگاه های نفت به نام توربوپمپ و یا الکتروپمپ انجام میگردد. در این مقاله نحوه شناسایی گزینه 4 برتر در انتخاب الکتروموتورهای دور متغیر با کنترل سرعت توسط تجهیزاتی بنام هیدروکوپلینگ یا راه انداز فرکانس متغیر VFD به روش سلسله مراتبی (AHP) توضیح داده شده است.

  کلیدواژگان: الکتروکمپرسور، الکتروپمپ، هیدروکوپلینگ، AHP، VSD، VFD