فهرست مطالب

 • پیاپی 45 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/31
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سید حسین حسینی*، محسن نور پور، حمیدرضا کریزی صفحات 9-30
  امروزه هرچه بیشتر شاهد تعامل بین آموزه های جرم شناختی و حوزه های مختلف علوم جنایی هستیم که در قوانین جدید نمود پیدا کرده است. ازجمله این ها، قانون بیمه اجباری خسارات وارده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال 1395 است که قانون گذار، گام هایی به سوی پذیرش و عملیاتی کردن آموزه های جرم شناختی پیشگیرانه، هرچند به صورت متزلزل برداشته است. هدف این نوشتار، بررسی رویکرد پیشگیری اجتماعی از جرایم و تخلفات رانندگی در پرتوی نهاد بیمه شخص ثالث است. در این راستا تلاش می شود مبانی و جلوه های قانونی آن موردتحلیل قرار گیرد. درواقع، سوال اصلی پژوهش این است که نهاد بیمه شخص ثالث از چه طریق می تواند دارای رویکرد پیشگیرانه ای از جرم باشد؟
  یافته های پژوهش حاکی از آن است که ازجمله مبانی تعامل بین این نهاد و پیشگیری اجتماعی از جرم می توان به تعاون و همیاری اجتماعی، توزیع ضرر در جامعه و مشارکت جامعه مدنی در پیشگیری از جرم اشاره نمود. گونه های این نوع پیشگیری نیز عبارتند از پیشگیری از طریق فرهنگ سازی، توسعه یا تحدید حمایت های اجتماعی و قانونی از بیمه گذار و استمداد از ظرفیت جامعه محلی. تحلیل گفتمان قانون گذار در این حوزه، بیانگر ظهور رهیافت های نوینی در راستای پیش گیری از جرایم و تخلفات رانندگی است.
  کلیدواژگان: بیمه شخص ثالث، پیشگیری اجتماعی از جرم، بزه دیده شناسی حمایتی، فرهنگ سازی
 • حسن دیواندری*، امیر ایزدی، ابوذر محمد پور صفحات 39-71
  زمینه و هدف

  کنترل ظرفیت میدان، نکته بسیار مهم و حساسی است که باعث عملکرد صحیح کل شبکه حمل ونقل شهری می گردد. توسعه زیرساخت ها با توجه به منابع محدود موجود، باید به گونه ای انجام پذیرد که حرکت روان و ایمنی را برای جریان ترافیک فراهم نماید.

  روش

  یکی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر عملکرد میدان ها، هندسه میدان می باشد. در این پژوهش که از نرم افزار شبیه ساز Aimsun به منظور مدل سازی در سطح خرد نگر استفاده گردیده، میدان شیخ عطار نیشابوری چالوس شبیه سازی شده و موردتحلیل و بررسی قرار گرفته است. داده های حاصل از سرشماری مطالعات میدانی شامل سرشماری تعداد خودروهای سواری، اتوبوس های عبوری و کامیون ها در محدوده میدان و رویکردهای منتهی به آن در ساعت اوج ترافیک (از 7 الی 8 عصر) بوده است. به علاوه، درصد انتخاب مسیر حرکت خودروها در میدان نیز به منظور تعیین وضعیت ترافیکی میدان مشخص گردید. پس از جمع آوری و ورود داده ها در نرم افزار Aimsun، کالیبراسیون و بومی سازی نرم افزار صورت گرفت تا خروجی نرم افزار بر اساس شرایط منطقه تنظیم گردد و نتایج حاصل دارای صحت و اعتبار کافی باشد. سپس پیشنهادهایی در غالب هفت سناریو برای اصلاح طرح هندسی آن شامل دو میدان دایره ای شکل با قطرهای 21/35 و 33/14 متر، دو میدان بیضی شکل با قطرهای بزرگ 46/04 و 50/34 متر و قطر کوچک برابر با 21/35 متر، یک میدان به شکل منحنی و دو میدان به شکل اشکی ارائه گردیده و شبیه سازی شدند.

  یافته ها

  به کمک خروجی های نرم افزار، متغیرهای موثر جریان ترافیک میدان برای وضعیت موجود و پیشنهادها، توسط نمودارها و جدول ها بررسی گردید و در نهایت سناریوی پنجم پیشنهادی به دلیل بهبود مولفه های ترافیکی (تاخیر 44 درصد، چگالی 46 درصد، زمان سفر 32 درصد و سرعت 40 درصد) به عنوان گزینه نهایی انتخاب شد. با بررسی نتایج مشخص گردید که با افزایش ناحیه تداخلی می توان حجم ترافیک عبوری و سرعت حرکت وسایل نقلیه را افزایش و چگالی خودروها را کاهش داد و در نتیجه جریان ترافیک را بهبود بخشید. همچنین با طراحی مناسب دور برگردان به منظور عبور تانکرهای نفت کش در قسمت جنوبی میدان موردمطالعه به شرط داشتن حریم لازم، سناریوی استفاده از میدان اشکی شکل، نتایج بهتری را به همراه خواهد داشت.

  کلیدواژگان: میدان، ظرفیت میدان، ترافیک، اصلاح طرح هندسی، شبیه سازی، Aimsun
 • سید محمد سادات حسینی، رحیم رمضان آقایی، امیر بختیاری* صفحات 73-91

  با توجه به تاثیر سرعت بر شدت و تعداد تصادفات رانندگی، کنترل سرعت اهمیت زیادی دارد. استفاده از سیستم های کنترل سرعت از مدت ها پیش در کشور رواج داشته است. سیستم های کنترل سرعت در دو نوع کنترل سرعت لحظه ای و متوسط مورداستفاده قرار می گیرند. در این پژوهش، تاثیر استفاده از تجهیزات ثبت سرعت متوسط وسایل نقلیه در کاهش تخلفات و سوانح رانندگی بررسی شده است؛ به عنوان مطالعه موردی، تاثیر به کارگیری سیستم کنترل سرعت متوسط وسایل نقلیه بر میزان تخلفات و تصادفات در محور آزادراه قم تهران در نظر گرفته شده است. در این راستا، کروکی تصادفات یک سال قبل و یک سال بعد از نصب این سیستم در محور موردبررسی از پاسگاه پلیس راه مربوطه اخذ و تحلیل شده است. همچنین آمار تخلفات سرعت کاربرانی که از سرعت مجاز تخطی کرده اند، یک سال قبل و یک سال بعد محاسبه گردیده است. در هماهنگی با مطالعاتی که نشان می دهد احتمال جرح و فوت به سرعت خودرو و شدت برخورد بستگی دارد، در این پژوهش نیز نشان داده شده است که استفاده از سیستم کنترل سرعت متوسط وسایل نقلیه باعث کاهش شدت تصادفات و در نتیجه کاهش تعداد متوفیان و مجروحان سوانح می گردد و به همین جهت، اعمال قوانین سرعت از طریق دوربین ثبت سرعت متوسط در بقیه محورها و جاده ها نیز توصیه شده است. بررسی تخلفات رانندگان نیز نشان داد که با نصب دوربین، تعداد تخلفات نیز به تدریج کاهش یافته است؛ اما بررسی علت تامه تصادفات قبل و بعد از نصب دوربین ها، تغییر معنی داری را نشان نمی دهد.

  کلیدواژگان: سیستم کنترل سرعت، سرعت متوسط، قم، تصادفات، تخلفات
 • محمدرضا احدی، محمد باقر سلیمی * صفحات 93-118
  زمینه و هدف

  اقدامات اصلاحی و ارتقای ایمنی در راه ها مستمرا موردتقاضا است و اصولا رویکرد جاری در زمینه مدیریت ایمنی زیرساخت های جاده ای، انجام این اقدامات را ضرورتی اجتناب ناپذیر و به گونه ای اجباری می داند. باوجود این ، کماکان هیچ گونه ابزار علمی که در سطح گسترده در زمینه ارزیابی اقدامات ایمنی مورداستفاده قرار گرفته باشد، در دسترس نیست. با اذعان به اینکه ایمنی به صورت مطلق وجود ندارد و همه فعالیت های حمل و نقلی با درصدی از خطرپذیری همراه است، لیکن مدیریت ایمنی راه با تمرکز بر شناسایی و اصلاح نقاط حادثه خیز می تواند اقدامات و طرح های اجرایی را برای ایجاد حداکثر کارایی ارائه و درعین حال ضرورت اقدام هماهنگ را اثبات و درمورد مراحل توسعه و بهبود ایمنی راه بحث کند؛ لذا روش های متنوعی در راستای شناسایی، رتبه بندی و ارائه یک برنامه عملیاتی برای ایمنی راه ها مورداستفاده قرار گرفته و نتایجی نیز در برداشته است.

  روش شناسی پژوهش

  این پژوهش با استفاده از یک روش مروری و مقایسه ای به بررسی انواع روش های نقاط حادثه خیز پرداخته است.

  یافته ها

  اکثر روش ها بر اساس فراوانی های گزارش شده برای یک مکان در دوره های زمانی کوتاه مدت (یک تا سه سال) به عنوان دوره تحلیل، منتج به ارائه لیستی از نقاط حادثه خیز و یا تعیین مبنایی برای اولویت بندی آن ها، محاسبات خود را انجام می دهند؛ لیکن باید توجه داشت که میانگین تصادفات گزارش شده در برخی نقاط کم است و ممکن است این فراوانی تحت تاثیر ماهیت تصادفی تصادفات (تحت تاثیر متغیرهای تصادفی) قرار گیرد؛ لذا برای کاهش این تغییرات، استفاده از روش های بایس تجربی (EB) توصیه می گردد.

  نتیجه گیری

  این پژوهش نشان داد که علاوه بر تعداد و فراوانی تصادفات، باید شدت و دیگر متغیرهای ترافیکی نیز برای شناسایی نقاط حادثه خیز در نظر گرفته شوند. روش بایس تجربی (EB)، یک روش مناسب برای به دست آوردن تخمین صحیح به منظور دستیابی به تصادفات یک مکان مشخص می باشد. همچنین زمان مناسبی که برای دریافت اطلاعات برای بسط مدل پیش بینی تصادفات و شناسایی نقاط حادثه خیز به کار می رود، بین سه تا پنج سال است.

  کلیدواژگان: مدیریت ایمنی راه، نقاط حادثه خیز، روش بایس تجربی، تصادفات
 • فاطمه سعادت جو*، عرفان قندهاری، آزاده گروهی صفحات 119-147

  آمار ها نشان می دهد که کشور ایران از لحاظ بروز تخلفات رانندگی و تصادفات نسبت به کشور های جهان، سهم بیشتری را به خود اختصاص داده است. طبق آماری که توسط کارشناسان امر ترافیک به دست آمده است، سالانه حدود سه درصد از تولید ناخالص ملی کشورمان صرف آثار و تبعات ناشی از تخلفات ترافیکی می شود. با توجه به اهمیت بالای بحث ترافیک، در این پژوهش با درنظرگرفتن تعدادی از مولفه های مرتبط با تخلفات رانندگی که شامل اطلاعات فرد متخلف، اطلاعات خودرو و مشخصات خودرو می باشند و با مدل سازی از طریق ابزار هایی مثل درخت تصمیم و انتخاب ویژگی ها، به بررسی و شناخت رانندگان متخلف پرداخته شده است. داده های استفاده شده در این پژوهش در طول سه ماه در سال 92 بر اساس تخلفات ترافیکی شهر کرمان جمع آوری شده است. نوآوری پژوهش بر اساس مطالعه شناسایی رفتار رانندگان حادثه آفرین و متدولوژی های ارائه شده در این زمینه شکل گرفته است که در ابتدا، ویژگی های مهم برای تقسیم بندی رانندگان دارای تخلف، بر اساس هدف، استخراج شده و سپس خوشه های رانندگان شکل خواهد گرفت؛ این روش روی داده های واقعی پیاده سازی شده است. نتایج پژوهش حاصل، امکان پیاده سازی به عنوان یک بسته نرم افزاری برای سیستم های ثبت و کنترل تخلفات ترافیکی را دارد.

  کلیدواژگان: مدل تصمیم یار، پیشگیری از تصادف، استان کرمان، الگوریتم های داده کاوی، تخلفات رانندگی، رانندگان حادثه آفرین
 • فرانک موسوی*، مسلم صفدری صفحات 149-165

  پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش آموزش الکترونیکی آیین نامه راهنمایی و رانندگی بر سطوح شناختی یادگیری و رضایت مندی هنرآموزان متقاضی اخذ گواهینامه رانندگی پایه سوم صورت گرفته است. روش پژوهش، آزمایشی از نوع پس آزمون با گروه آزمایش و کنترل می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه هنرآموزان متقاضی اخذ گواهینامه پایه سوم رانندگی شهرستان هرسین در سال 1394 با حجم 475 نفر بود. نمونه آماری با حجم 34 نفر از این جامعه، با استفاده از نمونه گیری خوشه ای انتخاب شد. سپس اعضای نمونه به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل و هریک به حجم 17 نفر تقسیم شدند. ابزار پژوهش، نرم افزار آموزش الکترونیکی آیین نامه رانندگی بود که توسط پژوهشگر ساخته شده و در اختیار آموزشگر قرار گرفت. سپس داده های جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی که به توصیف ویژگی های گروه نمونه در قالب شاخص پراکندگی و گرایش مرکزی مانند میانگین، میانه، جدول فراوانی، نمودارها و غیره می پردازد، موردتجزیه وتحلیل قرار گرفت. با توجه به نوع پژوهش در آمار استنباطی، از آزمون t مستقل استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که استفاده از آموزش الکترونیکی، تاثیر مثبتی بر یادگیری هنرآموزان در سطح دانش ندارد، ولی بر سطوح یادگیری درک و فهم، کاربرد، تجزیه وتحلیل و همچنین بر میزان رضایت مندی هنرآموزان از دوره آموزشی، تاثیر مثبتی دارد

  کلیدواژگان: آیین نامه راهنمایی و رانندگی آموزش الکترونیکی، حیطه شناختی، رضایت مندی، هنرآموزان رانندگی
|
 • Seyyed Hosein Hoseini *, Mohsen Noor Poor, Hamidreza Karizi Pages 9-30
  Today, we see more and more of the interaction between criminological teachings and the various areas of criminal science found in new laws. Of these, Of these, the Compulsory Insurance Act provides for damages to third parties for accidents caused by vehicles approved in the year 1395, when the legislator has taken steps to adopt and operate preventive criminological teachings, albeit shakily. The purpose of this paper is to examine the social prevention approach of  driving crimes and violations in the light of a third-party insurance institution. In this regard, efforts are being made to analyze its legal principles and effects. Indeed, the main question of the research is how can a third-party insurance institution have a proactive approach to crime?
  Findings of the research indicate that the basis for interaction between this institution and social prevention of crime can be social co-operation, distribution of disadvantages in society and participation of civil society in crime prevention. The types of prevention include the prevention by culture, the development or limitation of social and legal protection of the insurer and the utilization of the capacity of the local community. The analysis of the legislature's discourse in this area reflects the emergence of new approaches to prevent driving crimes and violations.
  Keywords: third-party insurance, social prevention of crime, supportive victimization, Culture
 • Seyyed Mohammad Sadat Hosini, Rahim Ramezan Aghai, Amir Bakhtiari * Pages 73-91

  Considering the effect of speed on severity and number of traffic accidents, speed control is very important.speed control systems are used in Iran for many years. There are two kind of speed control systems, average speed control and instant speed controls. In this research, the effect of using vehicle’s average speed recording equipment on the number of speed violations and traffic accidents in is studied.  As a case study, the effect of using a vehicle's average speed control system on the amount of traffic violations and accidents on the Tehran-Qom Freeway axis has been considered. In this regard, the accidents reporting of one year ago and one year after the installation of this system recieved and delivered in the axis examined from the relevant police station. In addition, The statistics of the speed violations of users who violated the speed limit, were calculated one year before and one year later. In accordance with the studies that show likehood of injury and death depens on the vehicle speed and severity of accidents; In this study, it has also been shown that the use of vehicle’s average speed control system reduces the severity of accidents and thus reduces the number of deads and injured people and so, it's also recommended to apply speed rules through the average speed recording camera for the rest of the axes and the roads. Investigating violations of drivers also showed that the number of violations has been gradually reduced by installing the camera; but there are no meaningful difference in the investigation of the main cause of accidents before and after the installation of cameras.

  Keywords: Speed Control System, average speed, Qom, Accidents, Violations
 • Mohammad Reza Ahadi, Mohammad Bagher Salimi Kochi * Pages 93-118
  Background and purpose

  Corrective measures and road safety improvementsare in constant demand and, basically, the current approach to roadinfrastructure safety management considers these actions as inevitable andcompulsory. However, there is still no scientific tool available that is widelyused in the assessment of safety measures. Acknowledging that there is noabsolute safety and all transportation activities are subject to a percentage ofrisk. However, road safety management, with a focus on identifying andcorrecting incidental points, can propose actions and implementation plans tomaximize performance, prove the need for coordinated action and discuss thedevelopment stages and road safety improvements; Therefore, various methodshave been used to identify, rank and present an operational plan for road safety,and have also taken results.

  Methodology

  This study uses a review and comparation method to investigatevarious types of accidental points methods.

  Findings

  Most methods perform their calculations based on reportedfrequencies for a location in the short term (one to three years) as an analysisperiod, resulting in a list of incident points or determining the basis forprioritizing them; However, it should be noted that the average reportedaccidents in some places are low and this abundance may be influenced by theaccidental nature of accidents (under the influence of random variables);Therefore, the use of experimental Bias (EB) methods is recommended toreduce these variations.

  Conclusion

  This study showed that, in addition to the number and frequency ofaccidents, intensity and other traffic variables should also be considered for theidentification of accidental points. The experimental Bias method (EB) is asuitable method for obtaining an accurate estimate for the occurrence ofaccidents at a specified location. Also, the time it takes to get information forexpanding the prediction model of accidents and identifying incident points isbetween three and five years.

  Keywords: Road Safety Management, Accidental Points, Experimental Bias Method, Accidents
 • Fatemeh Saadatjoo *, Erfan Ghandehari, Azadeh Gorohi Pages 119-147

  Statistics show that Iran has a larger share in terms of driving violations andaccidents in the world. According to statistics from traffic experts, about 3percent of our nation's gross domestic product annually is spent on the effectsand consequences of traffic violations. Considering the importance of the trafficdiscussion, in this study, taking into account a number of parameters related todriving violations, including offender information, vehicle information andvehicle specifications, and modeling through tools such as decision tree andfeature selection have been addressed to investigate and recognize the offendingdrivers. The data used in this study was collected during the three months of theyear 2013 based on traffic violations in Kerman. Research innovation is basedon the study of the identification of the behavior of incidental drivers and themethodology presented in this field, which first extracted important features forcategorizing drivers violated based on the purpose, and then the clusters ofdrivers will take shape. This method is implemented on real data. The results ofthis research have the potential to be implemented as a software package forregistration and control systems for traffic violations

  Keywords: Decision-making model, accident prevention, Kerman Province, data analysis algorithms, Driving violations, incidental drivers
 • Faranak Moosavi *, Moslem Safdari Pages 149-165

  The purpose of this study was to determine the role of e-learning in drivingregulation on the cognitive levels of learning and satisfaction of traineesapplying for a third-party driving license. The research method is experimental,is a post-test type with the experimental and control group. The statisticalpopulation of this study includes all applicants who are applying for a thirdgrade certificate in Hersin city in 2013 with a volume of 475 people. Astatistical sample with a volume of 34 people from this community was selectedusing cluster sampling. Then, the sample members were randomly divided intotwo experimental and control groups of each with a volume of 17 people. Theresearch tool was the e-training software of the driving regulation which wasmade by the researcher and provided to the trainer. Then, the collected data wasanalyzed using descriptive statistics that describes the characteristics of thesample group in the framework of the dispersion index and central orientationsuch as mean, median, frequency table, graphs, and so on. independent t-testwas used, regarding the type of research in inferential statistics. The results ofthe study showed that the use of e-training does not have a positive effect onlearners knowledge at the knowledge level, but has a positive impact on thelevels of learning , comprehension, application, analysis, and satisfaction oflearners

  Keywords: Driving regulation for e-training, Cognitive Area, satisfaction, Driving Leaners