فهرست مطالب

 • سال سی و یکم شماره 4 (پیاپی 106، زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/10
 • تعداد عناوین: 6
|
 • فرج الله رهنورد*، نوشین مومن کاشانی، محمود شیرازی، مهدی مرتضوی صفحات 3-36

  بر اساس چارچوب اشاعه خط‏ مشی، برخی از خط‏‏ مشی‏ ها توسط خط‏‏ مشی‏ گذاران اقتباس می‏ شوند . از سوی د یگر، «دولت باز» راه ‏حل ‏هایی را برای حل چالش‏ های حکومت مانند فساد اد اری، بی‏ اعتماد ی شهروند ان به دولت، ارتباط اند ک بین حاکمیت و مرد م، و ضعف در همکاری و تعامل میان اجزای نظام اد اری ارائه می‏ دهد . این پژوهش با هدف کلی ارتقای اثربخشی نظام خط‏ مشی‏ گذاری کشور، به تحلیل تمایل خط‏ مشی‏ گذاران در اقتباس خط‏ مشی دولت باز می‏ پردازد . در این پژوهش، از راهبرد پژوهش آمیخته اکتشافی استفاده می‏ شود . در مرحله کیفی با بهره‏ گیری از روش فراترکیب، عوامل موثر بر تمایل خط‏ مشی‏ گذاران به اقتباس خط‏ مشی در ایران و روابط میان متغیرها شناسایی می‏ شوند و در مرحله کمی، با انجام پیمایش و تحلیل داده ‏ها، مدل نهایی ارائه می ‏شود . نتایج پژوهش مبتنی بر تحلیل 116 خط مشی گذار نشان می دهد که مطلوبیت اد راک‏ شد ه، ریسک اد راک‏ شد ه، اد راک از ظرفیت اجرای خط ‏مشی، انگیزه رقابت‏ جویی، شناخت موضوع، همسویی با فشارها، تمایل به نوآوری، احساس امنیت سیاسی، و حاد بود ن مساله بر تمایل به اقتباس خط‏ مشی تاثیر مثبت د ارند . همچنین، تمایل به دولت باز، رابطه میان ریسک اد راک‏ شد ه، اد راک از ظرفیت اجرای خط‏ مشی، و همسویی با فشارها را بر تمایل به اقتباس خط‏ مشی تعد یل می ‏کند . این پژوهش دارای راهکارهای اجرایی و پژوهشی است.

  کلیدواژگان: خط مشی عمومی، اقتباس خط مشی، اشاعه خط مشی، دولت باز، شفافیت، پاسخگویی، مشارکت شهروند ان
 • رقیه فتحی، علی حمیدی زاده*، ناصر صنوبر، حسن زارعی صفحات 37-62

  امروزه در تجزیه‏ و تحلیل سازمان‏های دولتی، پرد اختن به اخلاق و ارزش ‏های اخلاقی یکی از الزام‏ هایی است که رهبران سازمان برای آن‏که بتوانند کارکنان‏شان را برای د ستیابی به هد فی مشترک متقاعد سازند ، باید بد ون استثنا به اصول پذیرفته‏ شده آن پایبند باشند . هدف این پژوهش، طراحی و تبیین مدل رهبری اخلاقی در صد اوسیمای مرکز آذربایجان شرقی است. پژوهش به روش آمیخته انجام شده است. نمونه ‏گیری بخش کیفی پژوهش، با تکنیک گلوله ‏برفی و با ابزار مصاحبه انجام شده است که بر مبنای آن، از میان مد یران ارشد صد اوسیمای مرکز آذربایجان شرقی و استاد ان مدیریت، 10 نفر برای مصاحبه انتخاب شد ه‏ اند . در بخش کمی، از میان 320 نفر از کارکنان این مرکز، 230 نفر با استفاده از فرمول کوکران و با روش نمونه‏ گیری تصاد فی انتخاب شده ‏اند . داده ‏های کیفی پژوهش با تکنیک تحلیل تم و داده ‏های کمی با نرم‏ افزار Smart PLS تجزیه ‏و تحلیل شد ه‏ اند . در بخش کمی، روایی محتوا و پایایی با محاسبه ضرایب آلفای کرونباخ تایید شد ه‏ اند . در بخش کیفی، تصد یق ‏پذیری با راهبرد ممیزی بیرونی و اتکاپذیری با شیوه پایایی بین دو کد گذار مورد تایید قرار گرفته است. نتایج پژوهش منجر به شناسایی 54 ویژگی و شاخص رهبری اخلاقی، در دو بعد و پنج مولفه شده است که ابعاد شامل بعد فرد ی و موقعیتی هستند و مولفه‏ ها نیز عبارتند از اخلاقی، رفتاری، اعتقاد ی، مدیریتی، و اجتماعی.

  کلیدواژگان: ارزش های اخلاقی، رهبری، رهبری اخلاقی، سازمان صد اوسیما، شاخص های رهبری
 • سعید صفری* صفحات 63-98

  بخش تعاون به عنوان یکی از سه رکن اصلی اقتصاد کشور معرفی شده است و به موجب سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سهم بخش تعاونی در اقتصاد ملی باید تا پایان برنامه پنجم توسعه کشور به 25 درصد برسد . این در حالی است که اکنون 7 درصد از این سهم محقق شده است. در این پژوهش، تلاش می شود تا شناخت بیش تری از د لایل، زمینه ها، فرایند ها، و پیامد های توسعه نیافتگی تعاونی ها ارائه شود . از این رو، در ابتدا اسناد موجود در وزارت تعاون، کار، و رفاه اجتماعی با استفاده از نمونه گیری نظری مورد تجزیه وتحلیل قرار می‏گیرند ؛ در ادامه، با استفاده از تکنیک مصاحبه عمیق و آزاد با مد یران، کارکنان، و خبرگان تعاون در کشور، داده های لازم گرد آوری و تنظیم می شوند . واحد تحلیل در این پژوهش، تعاونی های فعال در حوزه های گوناگون است. یافته های پژوهش نشان می د هند که چالش ها و مشکلات عمومی و زیرساخت های فرهنگی نامناسب کشور به عنوان «شرایط زمینه ای»؛ مشکلات اقتصادی د رون تعاونی ها، نبود برنامه ریزی مشخص و مد ون در خصوص تعاونی، و ضعف سرمایه انسانی در تعاونی‏ها به عنوان «شرایط علی»؛ چالش های تعاون در عرصه بین المللی و چالش های حقوقی تعاونی ها به عنوان «شرایط میانجی»؛ نگاه کوتاه مد ت به تعاونی و پید ایش تعاملات نابهنجار «فرایند ها»؛ و صد مه د ید ن ساختار تعاونی و ظهور بی اعتماد ی ناشی از موفق نبود ن تعاونی ها به عنوان «پیامد ها»ی توسعه نیافتگی تعاونی ها به شمار می‎روند . در پایان، مفهوم «فرسایش سرمایه اجتماعی انسانی عامل رکود اقتصادی تعاونی ها» به عنوان «مقوله هسته ای» شناسایی شد . این پژوهش، دارای راهکارها و توصیه‏ های اجرایی و پژوهشی است.

  کلیدواژگان: توسعه نیافتگی تعاونی ها، موانع توسعه تعاونی ها، نظریه زمینه ای، برنامه پنجم توسعه، رکود اقتصادی تعاونی ها
 • بنفشه گل پور، کامبیز حیدرزاده *، یزدان منصوریان، محسن خون سیاوش صفحات 99-132

  هد ف از پژوهش حاضر، تبیین راهبرد های موثر بر جبران نارسایی در ارائه خد مات بااهمیتی است که کم تر مورد توجه پژوهش های پیشین قرار گرفته اند . بررسی راهبرد های جبران نارسایی از آن رو قابل توجه هستند که بیش از نصف درآمد ناخالص جهانی از صنایع خد مت محور به دست می آید . خد مات نارسا و فعالیت های جبرانی ناکافی از عمد ه ترین د لایل روی گرد انی مشتری از ارائه د هند ه خد مت هستند . اد بیات موجود د رباره شرایط وقوع اشتباه و راهبرد های جبران، به بازار کشورهای توسعه یافته و شمار اند کی از صنایع محد ود می شود . در این پژوهش، از روش آمیخته (د ر روش پژوهش کمی از رویکرد آزمایشی و در روش پژوهش کیفی از نظریه زمینه ای) استفاده می شود . رفتارهای مشتری در مواجه با خطا و د ریافت فعالیت های جبرانی در سه خد مت منتخب بر اساس روش روید اد بحرانی بررسی شده است. بر اساس تجزیه وتحلیل داده ها، نتایج ما نشان می د هند که اگر در ارائه خد مات مرتبط با حیات و سلامتی انسان (خد مات پزشکی و درمانی) خطایی رخ دهد ، راهبرد های مبتنی بر برخورد همد لانه و آگاه کنند ه کارکنان بر کاهش نارضایتی مشتریان موثر هستند و اگر یک نارسایی در خد مات مرتبط با متعلقات افراد (خد مات اینترنت و تعمیر خود رو) اتفاق بیفتد ، راهبرد های مبتنی بر جبران ماد ی اثرگذار خواهند بود . به این ترتیب، فعالیت‏های جبران نارسایی در خد مت بر دو نوع رضایت مشتری، اعتماد ، تبلیغات شفاهی مثبت، و قصد خرید مجد د تاثیر مستقیم و مثبت د ارند .

  کلیدواژگان: راهبرد های جبران نارسایی در خد مت، شدت نارسایی، رفتار مشتری، صنایع خد ماتی مختلف، پژوهش آمیخته
 • الهام مجرب، محمد لگزیان*، سعید مرتضوی صفحات 133-164

  مدیریت ارتباط با شهروند از مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری در بخش خصوصی و مدیریت دولتی نوین نشئت گرفته است. این مفهوم نو در بخش دولتی می تواند منجر به افزایش مشارکت شهروند ان در تصمیم گیری ها شود ، صد ای شهروند ان باشد ، و حس تعلق به دولت ها را افزایش دهد . این پژوهش با هدف د ریافت برد اشت های مد یران دولتی از مفهوم مدیریت ارتباط با شهروند در سازمان های دولتی به انجام رسید ه است. این پژوهش کیفی برای پاسخ به پرسش پژوهش از راهبرد پد ید ارنگاری بهره گرفته است. جمع آوری داده ها از راه مصاحبه های عمیق نیمه‏ ساختارمند و با روش نمونه گیری گلوله ‏برفی از یازد ه مدیر سازمان های دولتی به اتمام رسید . بر اساس قواعد پد ید ارنگاری، یافته های پژوهش در سه مفهوم اصلی با عناوین الف. نگاه فلسفه محور به مدیریت ارتباط با شهروند ؛ ب. بکارگیری مفاهیم مدیریت ارتباط با مشتری در مدیریت ارتباط با شهروند ؛ و پ. نگاه عینیت گرایانه به مدیریت ارتباط با شهروند ، جای گرفتند . برخی از یافته های مهم در این سه مفهوم عبارتند از الف. مدیریت ارتباط با شهروند ، معیار دوام و زوال دولت ها؛ ب. فراتررفتن مدیریت ارتباط با شهروند از مدیریت ارتباط با مشتری بنا بر ماهیت متفاوت شهروند و مشتری؛ پ. ممکن نبود ن شخص محوری در بخش عمومی و دولتی؛ و ت. بودجه محوری و د رک نکردن ضرورت مدیریت ارتباط با شهروند .

  کلیدواژگان: مدیریت ارتباط با مشتری، مدیریت ارتباط با شهروند، پد ید ارنگاری، تحلیل محتوا، مد یران دولتی
 • کامبیز طالبی*، حمیده میری صفحات 165-188

  پژوهش حاضر به شناسایی و ارائه الگوی کارکرد های اتحاد راهبرد ی برای بنگاه های کوچک و متوسط موفق می‏ پردازد . کارکرد های اتحاد راهبرد ی شامل تقویت مزیت رقابتی، تقویت قابلیت های کارآفرینانه و نوآورانه، سرمایه اجتماعی، و بین المللی‏ شد ن بنگاه‏ های کوچک و متوسط می‏ شوند . روش انجام این پژوهش به صورت آمیخته (کیفی و کمی) است. در بخش کیفی، از مصاحبه نیمه‏ ساختاریافته با خبرگان صنعت قطعه سازی باتجربه در اتحاد های راهبرد ی بهره گرفته شد . نمونه ها به صورت هد فمند انتخاب شد ند و حجم آن‏ها با توجه به ماهیت پژوهش کیفی، تا اشباع داده ها (د وازد ه نفر) ادامه یافت. در بخش کمی، الگوی به ‏دست ‏آمده در بخش کیفی در قالب پرسشنامه در اختیار 100 نفر از مد یران و کارشناسان صنعتی باتجربه در اتحاد های راهبرد ی در صنعت قطعه سازی استان تهران قرار گرفت. سپس با استفاده از تحلیل عاملی تایید ی، سازه طراحی‏ شده تایید شد . در نهایت، نتایج به ‏د ست‏ آمده در چهار د سته کلی؛ تقویت مزیت رقابتی، تقویت قابلیت های کارآفرینانه و نوآورانه، تقویت سرمایه اجتماعی، و بین المللی شد ن بنگاه جای گرفتند . از بین چهار مولفه شناسایی‏ شد ه، الگوی تقویت قابلیت های کارآفرینانه، تقویت سرمایه اجتماعی، بین المللی شد ن بنگاه، و تقویت مزیت رقابتی به ‏ترتیب بیش‏ترین تاثیر را در شکل گیری اتحاد های راهبرد ی د ارند . این پژوهش، به شناسایی و ارائه الگوی بومی از کارکرد هایی منجر شده است که بنگاه های کوچک و متوسط برای بهره مند شد ن از آن، وارد اتحاد با شرکت های بزرگ می شوند .

  کلیدواژگان: اتحاد راهبرد ی، بنگاه های کوچک و متوسط، الگوی کارکرد های اتحاد راهبرد ی، صنعت قطعه سازی خود رو، الگوی بومی
|
 • Farajollah Rahnavard*, Noushin Momen, Kashani, Mahmoud Shirazi, Mahdy Mortazavi Pages 3-36

  Based on the policy diffusion framework, some policies are adopted by policy makers. On the other hand, the ‘open government concept’ offers options to solve problems and challenges faced by governments, including corruption, distrust among citizens towards the government, weak inter-relationship between government and citizens, and weak cooperation and interaction among components of the administrative system. This study aims at generalizing the effectiveness of the policy-making system of the country, and analyzing the willingness of policy makers to adopt open government policy. To reach this end, an exploratory mixed research was applied. In the qualitative section, using the meta-ethnography method, factors affecting policy makers’ 
  tendency to adopt policy in Iran and the relationships among the variables involved were identified. At the quantitative stage, after conducting a survey and analyzing the collected data, a final model was presented. The results of the research, based on the analysis of 116 policy makers’ answers, indicate that ‘perceived utility’, ‘perceived risk’, ‘perception of policy implementation capacity’, ‘competitiveness motivation’, ‘issue recognition’, ‘dealing with pressures’, ‘tendency to innovation’, ‘perceived political security’ and ‘acuteness of a given problem’, all have a positive impact on willingness to adopt policy. Also, willingness to open government moderates the effects of ‘perceived risk’, ‘perceived policy capacity’ and, ‘dealing with pressures’ on tendency to adopt policies. Finally, recommendations for researchers and managers are presented.

  Keywords: Policy Adoption, Policy Diffusion, Open Government, Transparency, Accountability, Citizen Participation
 • Roghaiieh Fathi, Ali Hamidizadeh*, Nasser Sanoubar, Hassan Zareei Pages 37-62

  Today, in analyzing public organizations, it is necessary for leaders to address ethics and ethical values and be unconditionally committed to the accepted ethical principles so that they may convince their staff to achieve any common goals. The present paper aims at designing and explaining the ethical leadership model in Eastern Azerbaijan IRIB. This study was conducted by applying a mixed research technique. In the qualitative section, the snowball sampling method together with the interview method, were used. On this basis, 10 senior managers and management instructors in Eastern Azerbaijan IRIB were selected for the interviews. In the quantitative part, from among the 320 personnel at Eastern Azerbaijan IRIB, 230 subjects were selected by applying the Cochran’s formula and random sampling method. Qualitative and quantative data were analyzed respectively by the  Theme Analysis 
  Technique and Smart PLS software package. In the quantitative section, the reliability and content Validity were both confirmed based on Cronbach's alpha ratio. In the qualitative section, validity was confirmed by external auditing strategy and reliability was confirmed by two encoders. Research results led to the identification of 54 ethical leadership features which were compacted into five moral, behavioral, belief, managerial and social concepts and these in turn, were reduced into two individual and situational categories.

  Keywords: Ethical Values, Leadership, Ethical Leadership, IRIB Organization, Leadership Features
 • Saeed Saffari* Pages 63-98

  The cooperative sector is one of the three main components of the Islamic Republic of Iran’s economic system. Based on the top policies of Article 44 of the Constitution, its share of the national economy is expected to reach 25% by the end of the Fifth Development Plan. However, only 7% of this share has so far been realized. This study aims at discovering the reasons, backgrounds, processes and consequences of the cooperative sector underdevelopment. Using the subjective sampling method, first the documents available in the Ministry of Cooperative, Labor and Social Welfare were collected and analyzed. Then, the necessary data were gathered and formulated through open and deep interviews with cooperative managers, employees and experts throughout the country. Active cooperatives in different domains comprised the unit of analysis. Findings show that ‘background conditions’ such as general challenges and problems, and inappropriate cultural infrastructures; ‘causal conditions’ such as economic problems within cooperatives, absence of clear planning for the cooperative sector, human capital weaknesses within cooperatives; ‘moderating conditions’ such as cooperative challenges at the international stage and legal challenges in cooperatives; and ‘processes’ such as short-term approach to the cooperative sector and the present abnormal interactions all constitute the ‘outcomes’ of underdevelopment of the cooperatives sector. Also, the concept ‘deterioration of social capital as the cause of stagnation of the cooperative sector’ is presented under the title of ‘the nucleus theme’.

  Keywords: Underdevelopment of Cooperatives, Cooperative Development Obstacles, Grounded Theory, the Fifth Development Plan, Cooperative Development Stagnation
 • Banafsheh Golpour, Kambiz Heidarzadeh, Yazdan Mansourain, Mohsen Khounsiavash* Pages 99-132

  The purpose of this study is to explain the strategies affecting the failure recovery in significant services which researches had previously disregarded. Since more than half of the total global wealth comes from the service sector, this study gains importance. Service failures and failed recoveries are among the leading causes of customer switching behavior from service organizations. The existing related literature focuses only on service market in developed countries and only on a few service types. Three major selected services were examined based on the critical incident method. Also, a mixed 
  research methodology was applied, which consists of scenario-based experimentation, and Grounded Theory to evaluate different recovery strategies and customer behaviors. Results show that when failure exists in services having strong connection with man’s health and survival, strategies relevant to empathy and communication with customers are effective, and when the service failure is connected with the individual’s properties (as in the internet and car fixing services), tangible compensation can be promising. Consequently, service failure recovery measures have positive and direct effect on customer satisfaction, confidence, positive oral promotion, and intention to 
  repurchase.

  Keywords: Failure Recovery Strategies, Failure Severity, Customer Behavior, Service Type, Research Mixed Method
 • Elham Mojarab, Mohammad Lagzian*, Saeed Mortazavi Pages 133-164

  Citizen relationship management in public administration is rooted in customer relationship management concept in the private sector. This new concept in the public sector can increase citizen participation and involvement in decision-making procedures, can be the voice of citizens, and can enhance their feeling of belongingness to the government. Using the phenomenography strategy, the research aims to investigate the perceptions of government agencies’ managers regarding citizen relationship management. In order to collect data for this qualitative research, semi-structured in-depth interviews were conducted with 11 public managers, who had been selected through the snowball sampling method. The findings of the research have been categorized into three main concepts which expect managers to: (a) have philosophical view towards citizen relationship management, (b) have objective view toward citizen relationship management, and (c) utilize customer relationship management concepts in citizen relationship management. Some of the important results related to these three concepts are: (1) CiRM, is a criterion for persistence or deterioration of governments (2) regarding the difference in the nature of citizenship and customership, CiRM must be given priority (3) personalization has no place in the public sector; (4) budget-centrism and disregarding the importance of CiRM must be avoided.

  Keywords: Customer Relationship Management, Citizen Relationship Management, Phenomenography, Content Analysis, Governmental Managers
 • Hamideh Miri, Kambeiz Talebi* Pages 165-188

  This research aims at identifying and presenting a model for strategic alliance functions for successful small and medium-sized enterprises. The functions of strategic alliance include strengthening competitive advantage, strengthening entrepreneurial and innovative capabilities, strengthening social capital, and internationalization of small and medium-sized enterprises. Research method was both qualitative and quantitative. In the qualitative section, semi-structured interviews were conducted with experts in the segmentation industry, who were experienced in strategic alliances. The statistical sample was 
  purposefully targeted and with respect to the nature of any qualitative research, selection continued until its volume reached data saturation (twelve subjects). In the quantitative part, the model obtained in the qualitative section was first translated in the framework of questionnaires which were distributed among a sample of 100 industrial managers and experts with experience in strategic alliances in the segmentation industries of Tehran Province. Then, using confirmatory factor analysis, the designed construct was approved. Finally, findings were summarized in four broad categories of strengthening entrepreneurial capabilities, strengthening social capital, internationalization of firms, and strengthening competitive advantage, which respectively have the strongest impact on the formation of strategic alliances. This research has led to the identification and presentation of a native model for the functions which small and medium-sized enterprises can make the best use of in order to enter into alliances with large companies.

  Keywords: Strategic Alliance, Small, Medium-sized Enterprises, Functional Strategic Alliance Model, Segmentation Industry, Native Model