فهرست مطالب

 • سال نهم شماره 2 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • یونس بادآور *، فیروز نظاری، رقیه دهقان صفحات 1-24

  تئوری نمایندگی بیان می کند که هزینه های نمایندگی ناشی از تضاد منافع بین مدیران و سهامداران می باشد که ممکن است پیامدهایی مانند سلب منافع سهامداران اقلیت را در پی داشته باشد. در این مقاله با بررسی ارتباط بین هزینه های نمایندگی و سلب منافع سهامداران اقلیت، با تاکید بر نقش کیفیت گزارشگری مالی، چالش های پیش رو مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش، شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و از میان آنها، تعداد 102 شرکت، طی سال های 1389 تا 1394 به عنوان نمونه، انتخاب و مورد پژوهش واقع شده است. برای سنجش هزینه های نمایندگی از تعامل شاخص کیوتوبین و جریان های نقد آزاد، برای اندازه گیری سلب منافع سهامداران اقلیت از مجموع شاخص هرفیندال برای تمرکز مالکیت و معاملات با اشخاص وابسته و برای اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی از مدل فرانسیس و همکاران استفاده گردیده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از مدل رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد، بین هزینه های نمایندگی و سلب منافع سهامداران اقلیت، ارتباط معنادار و مثبت وجود دارد. همچنین نتایج نشان می دهد که کیفیت گزارشگری مالی بر ارتباط بین هزینه های نمایندگی و سلب منافع سهامداران اقلیت شرکت ها، تاثیر معنادار و منفی دارد.

  کلیدواژگان: هزینه های نمایندگی، سلب منافع سهامداران اقلیت، کیفیت گزارشگری مالی
 • امید آخوندی* صفحات 27-37

  مطابق با ادبیات جامعه شناسی پاسخگویی «تقاضای دلیل برای کار انجام گرفته و ارائه دادن آن دلیل» تعریف شده است. پاسخگویی از دو بعد محاسباتی و روایتی تشکیل شده که بعد محاسباتی آن شکل غالب در عصر نوین بوده و بعد روایتی آن به طور پیوسته، چه در تئوری و چه در عمل، کم ارزش نمایی و سرکوب شده است. هدف از این مقاله تشریح بعد روایتی پاسخگویی با استفاده از نظرات کاموف (2007) و بکارگیری نگرشی انتقادی در خصوص بعد محاسباتی آن می باشد. کاموف (2007) برای تشریح این بعد از پاسخگویی، پاسخگویی انعطاف پذیر را خلق نمود. پاسخگویی انعطاف پذیر ما را تشویق به توقف و تردید در عمده کارکردهای برنامه ریزی شده کمی پاسخگویی می کند، "توقف محاسبات و گوش دادن به نوایی دیگر برای چیزی دیگر، برای «بی حسابی» و غیر قابل پیش بینی بودن که باعث وقفه و ایست در فرایند پاسخگویی می شود". پاسخگویی انعطاف پذیر برخاسته از مفهوم «دیگری» در اندیشه های ژاک دریدا است. دریدا بر این نکته تاکید دارد که هر نظامی (چه زبانی، چه هویت فردی به نام «من» و غیر) بدون قرار دادن «دیگری» درون «خود» بی معنی است و همیشه «دیگری» درون «خود» حضور دارد و فردیت (یا هویت فردی) بدون جایگذاری «دیگری» مفهومی انتزاعی و ناممکن است. نتیجه گیری، پاسخگویی انعطاف پذیر تلاشی است برای رفتن به «دیگری» پاسخگویی محاسباتی که همانا بعد روایتی پاسخگویی می باشد.

  کلیدواژگان: پاسخگویی روایتی، پاسخگویی محاسباتی، پاسخگویی انعطاف پذیر
 • محسن دهمرده، فاطمه صفری، حمید زارعی* صفحات 39-57

  بدر دهه گذشته، محیط گزارشگری مالی تغییرات بسیاری در سطح بین المللی داشته است. یکی از تغییرات اصلی به کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی بوده است. با پذیرش این استانداردها، به زعم بسیاری از پژوهشگران، بازار سرمایه و به خصوص سرمایه گذاری بین المللی در ابعاد وسیعی تحت تاثیر قرارگرفته است، اما نکته قابل تامل این است که تاثیر پذیرش این استانداردها بر حرفه حسابرسی کمتر مورد توجه محققان قرارگرفته است و این درحالی است که با توجه به ماهیت فراگیر تاثیر به کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، انتظار می رود پیچیدگی های گزارشگری بیشتر شده و همین موضوع موجب افزایش ریسک حسابرسی و متعاقبا حق الزحمه حسابرسی شود. بنابراین، تاثیر به کارگیری این استانداردها بر هزینه های گزارشگری مالی و حسابرسی شرکت ها دور از ذهن نخواهد بود. این موضوع موجب افزایش نگرانی شرکت ها در زمینه تهیه صورت های مالی و دریافت تاییدیه حسابرسی برای آنها شده است. این در حالی است که طبق اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار در ایران، کلیه ناشران اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان باید از ابتدای سال 1395، صورت های مالی حسابرسی شده را بر مبنای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی نیز ارائه دهند. بنابراین هدف این پژوهش بررسی شواهد پیشین در رابطه با تاثیرات به کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی بر حرفه حسابرسی است.

  کلیدواژگان: استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، تاییدیه حسابرسی، حرفه حسابرسی، شواهد تجربی، هزینه های حسابرسی
 • ایرج نوروش، مریم مالکی*، سلام عبدالله زاده صفحات 59-82

  ارزش محتوای اطلاعات حسابداری با عنوان صورت های مالی مفید بدین معنا است که اطلاعات موردنظر بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان در ارزیابی رویدادهای گذشته و حال و تایید یا تصحیح ارزیابی های گذشته آنها موثر واقع شود. هرچه محتوای اطلاعاتی ارزش بیشتری داشته باشد، پیوستگی بین اقلام صورت های مالی و قیمت یا بازده سهام بیشتر و محکم تر می شود. هدف اصلی این پژوهش، مطالعه تغییرات در ارزش محتوای اطلاعات حسابداری طی گذر زمان در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1388-1394 است. در این پژوهش تعداد 165 شرکت به عنوان نمونه انتخاب گردید و دو فرضیه موردبررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد تغییر قابل توجهی در طی زمان در ارزش محتوای اطلاعات حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد. همچنین متغیرهای نسبت بدهی های بلندمدت به دارایی ها و دارایی های مشهود و درصد مالکیت دولتی بر تغییر در ارزش محتوای اطلاعات حسابداری تاثیر مثبت و مستقیم و متغیرهای اندازه شرکت، رشد شرکت و بازده تجمعی یک ساله تاثیر منفی و معکوس دارد.

  کلیدواژگان: ارزش مربوط بودن، اطلاعات حسابداری، محتوای اطلاعات حسابداری، ویژگی های شرکت، بازار سرمایه
 • هاتف حاضری، فرزاد رحیم زاده، سیامک شکوهی فرد* صفحات 85-101

  به طورکلی حسابرسان مستقل  بستر و شرایط لازم را برای کیفیت اطلاعات حسابداری و گزارشگری مالی به موقع  فراهم می کنند. بنابراین، تاخیر در ارائه گزارش های حسابرسی می تواند بر عملکرد شرکت و حتی قیمت سهام شرکت نیز تاثیرگذار باشد. هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیرپذیری نوسانات قیمتی سهام از تاخیر گزارش حسابرسی در بین 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی بین سال های 1396-1391 با استفاده از مدل نوسان پذیر گارچ(GARCH) است.  نتایج برآورد مدل نشان داد که اولا تک تک ضرایب معادله واریانس شرطی معنی دار می باشد. به عبارت دیگر نوسان پذیری مدل تایید می شود. نتایج آزمون فرضیات نیز نشان داد که فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر تاثیر معنی دار شاخص تاخیر گزارش حسابرسی بر قیمت سهام شرکت تایید می گردد. بنابراین، شرکت هایی که گزارش حسابرسی آنها با تاخیر همراه بوده، به طور متوسط قیمت سهام آنها  نیز پایین تر بوده است. سایر نتایج نشان داد که در رگرسیون برآوردی ضریب متغیراهرم مالی معنی دار نبوده، اما شاخص اندازه شرکت اثر منفی و معنی داری بر قیمت سهام دارد.

  کلیدواژگان: قیمت سهام، تاخیر گزارش حسابرسی، مدل نوسان پذیر، بورس اوراق بهادار تهران
 • مهدی خرم آبادی*، سهیلا لشگرآرا، سیده عاطفه طاهرزاده، زهرا فضل الهی صفحات 103-122

  یکی از شاخص هایی که کیفیت سود را بهبود می بخشد، دوره تصدی حسابرس است، بنابراین هدف این پژوهش بررسی تاثیر دوره تصدی حسابرس بر کیفیت سود و همچنین بررسی نقش تعدیلی عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطه بین دوره تصدی حسابرس و کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به همین منظور دو فرضیه تدوین و داده های مربوط به 128 شرکت عضو سازمان بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1389 الی 1394 مورد استفاده قرار گرفت. برای آزمون فرضیه ها از روش داده های تابلویی و رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که دوره تصدی حسابرس بر کیفیت سود تاثیر مثبت و معناداری دارد. به عبارتی، با افزایش دوره تصدی حسابرس، کیفیت سود نیز افزایش می یابد. همچنین نتایج این پژوهش نشان دادکه عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطه بین دوره تصدی حسابرس و کیفیت سود تاثیر مثبت و معناداری دارد و با افزایش عدم تقارن اطلاعاتی، تاثیرمثبت دوره تصدی حسابرسی بر کیفیت سود تقویت می شود.

  کلیدواژگان: دوره تصدی حسابرس، کیفیت سود، عدم تقارن اطلاعاتی
 • سید عباس هاشمی، محمدرضا قاسمی، احمدرضا رفیعی * صفحات 125-143

  مباحث توسعه پایدار و مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتی به عنوان مسئله ای حیاتی در سطح شرکت های جهانی، مطرح است. موضوع عملکرد پایداری1 در کشورهای درحال توسعه نظیر ایران دارای اهمیت ویژه ای می باشد. با توجه به تحقیقات اندک در این زمینه، پرداختن هر چه بیشتر به این موضوع منجر می شود، توسعه کشور را به گونه ای پایدار رقم زد. از این رو شناخت و ارزیابی تاثیر عملکرد پایداری بر مازاد بازده سهام و سودآوری شرکت های سیمان به عنوان هدف پژوهش می تواند به جهت دهی منابع و افکار سرمایه گذاران و سیاست گذارن کمک نماید. برای آزمون فرضیه ها، نمونه ای شامل14شرکت به روش حذف سیستماتیک از بین شرکت های سیمان پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1395-1386 انتخاب گردید. برای اندازه گیریسطح افشای عملکرد پایداری از تحلیل محتوای گزارش های سالانه هیئت مدیرهاستفاده شده است. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون چند متغیره، به روش داده های ترکیبی استفاده گردید. نتایج حاصل از برآورد مدل های پژوهش نشان می دهد تاثیر عملکرد پایداری و افشاء در سطح عملکرد اجتماعی- اقتصادی شرکت بر مازاد بازده سهام معنادار و معکوس است. همچنین تاثیر عملکرد پایداری و سطح افشای عملکرد اجتماعی- اقتصادی شرکت بر روی سودآوری معنادار نمی باشند.

  کلیدواژگان: عملکرد پایداری شرکت، مازاد بازده سهام، سودآوری، عملکرد زیست محیطی شرکت، عملکرد اقتصادی شرکت، عملکرد اجتماعی شرکت
 • داریوش فروغی، محمد نوروزی* صفحات 145-163

  بهایابی مبتنی بر هدف را می توان در صورتی به عنوان یک ابزار مناسب مدیریت بهای محصول دانست که هماهنگ با ارزش افزوده اقتصادی و یک سنجش عملکرد مالی مبتنی بر ارزش باشد. این پژوهش، در راستای عملیاتی ساختن ارزش افزوده اقتصادی از کل شرکت به سطح هر محصول مشخص، جهت تعیین نرخ بازده هدف در بهایابی هدف صورت می گیرد. این پژوهش با هدف معرفی اجرای ارزش افزوده در سطح محصول، به ارائه روشی نوین برای کاهش هزینه ها، با توجه به هزینه سرمایه محصول پرداخته است. مبانی نظری مربوط به فرآیند اجرا و پیاده سازی سیستم تلفیقی بهایابی هدف بر مبنای ارزش افزوده اقتصادی در راستای همسان سازی نیازهای سهامداران و مشتریان ارائه شده است. در یک تحلیل کلی می توان بیان کرد که اگرچه بهایابی هدف به عنوان یک ابزار کاهش هزینه مطرح است، اما با به کارگیری مفهوم ارزش افزوده اقتصادی و تلفیق این دو تکنیک، می توان با هماهنگی جنبه های مشتریان و سهامداران به یک سیستم استراتژیک مدیریت سود دست یافت.

  کلیدواژگان: بهایابی هدف، ارزش افزوده اقتصادی، چرخه عمر محصول
|
 • Younes Badavar *, Firooz Nezari, Roghayeh Dehghan Pages 1-24

  Agency theory states that agency cost is resulted from conflict of interests between managers and shareholders that there may be consequences such as Expropriation of Minority Shareholders’ Interests interest. This study examines the relationship between agency costs and expropriation of minority shareholders’ interests with emphasis on the role of financial reporting quality among listed companies in Tehran Stock Exchange. This study in terms of target is applied and the method is Ex post facto research. The sample used in our research includes 102 firms listed on the Tehran stock exchange during the period 2011-2016. In this study, to measure the agency costs and Expropriation of Minority Shareholder interests, it was used the interaction between of the Q-Tobin index and free cash flows and the summation of a Herfindal index for ownership concentration and the related party transactions respectively. Also, Francis et al (2005) model is used to measure financial reporting quality. In this study to test the hypothesis, multivariate regression model was used. The results of this study show that there is a positive and significant relationship between agency costs and expropriation of minority shareholders. Also, the results show that, financial reporting quality have a negative and significant impact on the relationship between agency costs and expropriation of minority shareholders’ interests.

  Keywords: Agency Costs, Expropriation of Minority Shareholders Interests, financial reporting quality
 • Omid Akhoundi * Pages 27-37

  According to the literature of Sociology, Accountability means "the giving and demanding of reasons for conduct". The idea of accountability contains aspects of both calculation and narration, that calculation aspect is the dominant part and in modernity the narrative mode of accountability is consistently undervalued and often suppressed. The purpose of this article is addressing the narrative aspect of accountability by using kamuf (2007) and critical attitude on Calculation aspect of it. Kamuf (2007) by creating "Accountability" try to address this aspect. Accountability encourages us to pause in the almost automatic functioning of programmed quantitative accountability, to “stop calculating and listen at another rhythm for something else and for an incalculability and foreseeability that cause the accountability program to stammer or stutter. Inspiration of accountability is from the Derrida’s work and especially his concept: "the other". Derrida emphasizes that every mechanism, without putting "the other" into "itself" is meaningless and "the other" always is into "itself" and individuality without considering "the other" is just an abstract concept and so impossible. In conclusion, accountability is a try for going toward "the other" of calculative Accountability that is narrative Accountability.

  Keywords: Accountability, Calculative Accountability, Narrative Accountability
 • Hamid Zarei *, Mohsen Dahmarde, Fateme Safari Pages 39-57

  In the past decade, financial reporting environment has undergone many changes internationally. Implementation of International Financial Reporting Standards is of the key changes in which many investment market scholars suppose that according capital market, and particularly international investment have been affected by IFRS in large-scale, but the implicit consideration is that the impact of adopting IFRS on auditing has been less respected by researchers, while regarding to the pervasive nature of adopting IFRS, it is expected that complexity of IFRS increases, thus leads to increasing auditing risk and consequently audit fees, hence the impact of the adopting will not be far-fetched over the company's financial reporting and auditing costs. Subsequently, this subject has raised concerns to prepare financial statements and get audit approvals for companies. While, according to the statement of Securities and Exchange Organization (SEO) in Iran, all registered issuers must provide audited financial statements based on IFRS from the beginning of the year 1395; thereby, the paper aims to consider previous and experimental evidence to reveal the impact of the IFRS adoption on auditing profession.

  Keywords: Audit Certification, Audit Costs, Audit Profession, Empirical Evidence, IFRS
 • Iraj Noravesh, Salam Abdollahzade, Maryam Maleki * Pages 59-82

  The value relevance of accounting information is termed as "the beneficial financial statements" is defined as the effect of such information on the economic-related decisions of the users regarding the evaluation of the past and the present events as well as verification or rectification of the previous assessments. The higher the value relevance of accounting information, leads to the stronger and greater cohesion between financial statement items and firm stock-share prices or returns. The main objective of this research is study of the changes in the value relevance of accounting information among listed companies in Tehran Stock Exchange for the period of 2009 to 2015. In this research, 165 listed companies have been selected as sample and two hypotheses have been surveyed. Result of the study showed the significant changes in the value relevance of accounting information among listed companies over time. In addition, variables such as long-term debt to assets and tangible assets and percentage of state-owned shares, have positively and significantly impact on the value relevance of accounting information, whereas variables such as firm ‘size, firm’ grow and one-year cumulative stock market return have negatively and inversely impact on the value relevance of accounting information.

  Keywords: Accounting Information, Capital Markets, Firm Characteristics, Value Relevance
 • Farzad Rahimzadeh, Siamak Shokouhifard *, Hatef Hazeri Pages 85-101

  In general, independent auditors provide the context and conditions for the quality of timely accounting information and financial reporting. Hence, delays in presentation of audit reports can affect the company's performance and even company stock prices. Therefore, the main goal of the study is to investigate the effect of delay of the audit report on stock price fluctuations among 110 companies Listed in the Tehran Stock Exchange during the period of 2012-2017 using the GARCH model. The results of the model estimation showed that, firstly, the coefficients of the equation of conditional variance are significant. In other words, the model's oscillation is confirmed. Also, based on the results of the estimation, the maximum likelihood of the simultaneous effect of all variables is confirmed, in other words, it does not indicate the high and false validity of the estimated regression model. The results of the hypothesis test also showed that the main hypothesis of the research about the effect of the delay of the audit report on stock price is confirmed. So, the companies whose audit report was presented with delay, their stock prices on average were also lower. Other results showed that the coefficient of financial variables is not significant, but the firm ‘size has a significant negative effect on the stock price.

  Keywords: Audit Report Delay, Stock Price, Swap Model, Tehran Stock Exchange
 • MEHDI KHORAMABADI *, Soheyla Lashgarara, Atefe Taherzade, Zahra Fazlolahi Pages 103-122

  One of the indicators that improves the earnings quality is the audit tenure, therefore, the purpose of this study is to investigate the effect of the audit tenure on earnings quality, as well as to examine the moderating role of information asymmetry on the relationship between audit tenure and earnings quality in listed companies on Tehran Stock Exchange. In an effort to respond to this issue, 128 firm observation gathered from the annual financial reports of listed companies on Tehran Stock Exchange from 2010 to 2016 have been tested. The research findings showed that the audit’ tenure, has a positive and significant effect on the earnings quality. In other words, with the increase of the audit ‘tenure, the earnings quality will also increase. The results also showed that information asymmetry has a positive and significant effect on the relationship between audit’ tenure and earnings quality. In other words, with increasing of information asymmetry, the positive effect of the auditor's tenure on earnings quality is strengthened. tenure and earnings quality.In other words,with increasing information asymmetry,the positive effect of the auditor's tenure on earnings quality is strengthened. Keywords: Audit Tenure, Earnings Quality, Information Asymmetr

  Keywords: Audit’ Tenure, Earnings Quality, Information Asymmetry
 • Seyyed Abbas Hashemi, Mohammadreza Ghasemi, Ahmadreza Rafiee * Pages 125-143

  The issues of sustainable development and the concept of corporate social responsibility are a vital issue at the level of global companies. Sustainability is of particular importance in developing countries such as Iran. Due to little research in this area, Attention to this topic leads to sustainable development of the country in the long run. Hence, recognizing and evaluating the effect of sustainability on stock return surplus and profitability of cement companies as a research objective can help to direct the resources and thoughts of investors and policy makers. To test the hypotheses, a sample of 14 companies was selected by systematic elimination from the Listed cement companies of Tehran Stock Exchange during the period of 2007-2016. To measure the level of disclosure of sustainability, the content analysis of the annual reports of the board has been used. Also, for analyzing the data and testing the hypotheses, the multivariate regression model was used by the combination data method. The results of the estimation of research models show that the effect of sustainability and disclosure at the level of socioeconomic performance of the company on the surplus of stock returns is inversely significant. Also, the effect of sustainability performance and disclosure level of socioeconomic performance of the company on profitability is not meaningful.

  Keywords: Company Performance, Corporate Social Performance, Company Sustainability Performance, Environmental Performance of the Company, Profitability, Stock Return Surplus
 • Daryoush Forughi, Mohammad Noroozi * Pages 145-163

  The Target-based Costing (TC) can be a useful tool for the management of product prices which are consistent with Economic Value Added (EVA) and a value-based measure of financial performance. This research is aimed at operationalizing the economic value added of the whole company to the level of each specific product, in order to determine the target return rate in target costing. This paper aims to introduce the implementation of value added at the product level, provide a new method to reduce the cost, with consideration of capital cost of the product. Therefore, the paper provides a theoretical basis for how to implement an integrated system based on Economic Value Added (EVA) goal towards matching the needs of shareholders and customers paid. Although Target Costing (TC) is a cost reduction tool, but the combination of Economic Value Added (EVA) and Target Costing (TC) can be a management tool for producing of profit.

  Keywords: Economic Value Added (EVA), Product Life Cycle, Target Costing (TC)