فهرست مطالب

 • سال هشتم شماره 2 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/05/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • آزادی اقتصادی و فعالیت های کارآفرینانه نوآورانه
  شهین بهور، نادر نادری*، شهرام فتاحی صفحات 1-25
  هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی تاثیر آزادی اقتصادی بر سطح فعالیت های کارآفرینانه در 17 کشور نوآوری محور، طی سال های 2005 تا 2014، می باشد. در این پژوهش از داده های استاندارد آزادی اقتصادی موسسه فریزر، و داده های کارآفرینی دیده بان جهانی کارآفرینی، استفاده گردید و داده ها پانلی در محیط نرم افزار Ewies9 و Stata14، به روش تخمین حداقل مربعات تعمیم یافته و حداقل مربعات معمولی تجزیه و تحلیل شد. نتایج بدست آمده از این پژوهش، نشان می دهد، آزادی اقتصادی رابطه معناداری با سطح فعالیت های کارآفرینانه دارد و از بین شاخص های مورد بررسی، بیش ترین میزان تاثیر بر سطح فعالیت کارآفرینانه نوآورانه در 17 کشور نوآوری محور، توسط شاخص آزادی تجارت خارجی، تنظیم قوانین و مقررات و امنیت حقوق مالکیت برآورد شده است.
  کلیدواژگان: مدیریت نوآوری، آزادی اقتصادی، کسب و کارهای کارآفرینانه نوآورانه
 • ارائه چارچوب نهادی برای افزایش اثربخشی نقش دولت و بخش عمومی در ارتقای توان فناورانه تولیدات داخلی: مطالعه موردی قانون حداکثر استفاده از توان داخل
  میثم نریمانی*، مهدی الیاسی، محمدرضا عطارپور صفحات 26-50
  تجربه جهانی نشان می دهد که سیاست گذاران توسعه چه در کشورهای درحال توسعه و چه در کشورهای توسعه یافته همواره از اهرم بازار داخلی برای ارتقای توانمندی فناورانه کشورهای خود به عنوان یک ابزار سیاستی مهم و اثربخش استفاده نموده اند. در ایران نیز مهم ترین سیاست این حوزه، قانون حداکثر استفاده از توان داخل بوده است که علیرغم اصلاح نسخه اولیه در سال 1391 به نظر می رسد نتوانسته است نتایج اثربخشی برای اقتصاد کشور داشته باشد. در این پژوهش با بررسی پیشینه اجرای این قانون و قوانین و مقررات مرتبط و مصاحبه اولیه با کارشناسان، شش مقوله نهادی اصلی تاثیرگذار در توسعه توان داخل شناسایی و با استفاده از روش مصاحبه گروه متمرکز و تحلیل محتوای مباحثات و مصاحبه های انجام شده در شش جلسه، چارچوب نهادی توسعه توانمندی داخلی پیشنهاد شد. بر اساس تحلیل های انجام شده مهم ترین نواقص نهادی در کاهش اثربخشی اجرای قانون حداکثر استفاده از توان داخل، با مقولاتی نظیر اهمیت بیشتر ارجاع کامل کار به طرف ایرانی و الزام به ارتقای توانمندی فناورانه آن، نبود نظام تامین مالی مقید، نبود تنظیم گری بخشی متناسب با اهداف توسعه توانمندی و عدم استفاده دستگاه های اجرایی کشور از تجمیع تقاضای عمومی برای افزایش قدرت چانه زنی مرتبط است.
  کلیدواژگان: تحلیل نهادی، خرید دولت، توسعه توانمندی فناورانه، قانون حداکثر استفاده از توان داخل، گروه متمرکز
 • سنجش کارایی نوآوری شرکت های چهار صنعت پیشرفته منتخب ایران، با استفاده از مدل جمعی تحلیل پوششی داده ها
  امیرعلی کریمی*، علی ملکی، اسماعیل عبدی صفحات 51-75
  امروزه بحث سیاست گذاری مبتنی بر شواهد و داده محور در زمینه نوآوری، روزبه روز اهمیت گسترده تری می یابد؛ لذا دانشمندان به این موضوع دست یافته اند که تا زمانی که داده های خرد و متقن از سطح شرکت ها، به منظور سنجش نوآوری آن ها جمع آوری نشده و مورد تحلیل قرار نگیرد، نمی توان انتظار تدوین سیاست های کارا و اثربخش را داشت. یکی از مهم ترین روش های سنجش نوآوری، سنجش کارایی آن است. تاکنون کارایی نوآوری، چه در سطح کلان، ملی و یا خرد و شرکت ها، موردسنجش قرارگرفته است ولی مدلی که با استفاده از آن بتوان پیشنهادهای بهبود برای شاخص های ورودی و خروجی ارائه نمود، به کار گرفته نشده است. در این پژوهش ابتدا بر مبنای ادبیات موضوع و داده های موجود، به منظور محاسبه کارایی نوآوری، شاخص های ورودی و خروجی مشخص شدند، سپس بر مبنای داده های جمع آوری شده در اولین پیمایش نوآوری ایران، کارایی نوآوری شرکت های چهار صنعت پیشرفته نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی، تولید محصولات الکترونیک، میکروالکترونیک و مخابراتی و هوافضا، با استفاده از مدل جمعی تحلیل پوششی داده ها، بررسی شد؛ علاوه براین نقش و اهمیت اندازه شرکت ها در کارایی آن ها مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که 23.72% از شرکت های نانوتکنولوژی، 20% از شرکت های تولید محصولات الکترونیک؛ میکروالکترونیک و مخابراتی، 18.33% از شرکت های حوزه بیوتکنولوژی و 18.18% از شرکت های صنعت هوافضا کارا شده اند. علاوه بر نوع صنعت، اندازه آن ها نیز تاثیر جدی در کارا بودن یا کارا نبودن شرکت ها داشته است؛ بدین ترتیب که در صنایع نانوتکنولوژی و هوافضا هر چه اندازه شرکت ها بزرگ تر می شود، درصد کمتری از آنان کارا هستند. حال آنکه در صنعت تولید محصولات الکترونیک؛ میکروالکترونیک و مخابراتی، درصد شرکت های کارای با اندازه بین 10 تا 50 نفر بیشتر از شرکت های با اندازه کمتر از 10 نفر و شرکت های با اندازه بیشتر از 50 نفر است. در صنعت بیوتکنولوژی نیز روندی کاملا متفاوت با روند نانوتکنولوژی و هوافضا دیده می شود به این ترتیب که هر چه اندازه شرکت ها بزرگ تر می شود، درصد کارایی آن ها نیز افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: کارایی نوآوری، مدل جمعی تحلیل پوششی داده ها، نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی، محصولات الکترونیک، میکروالکترونیک و مخابراتی، هوافضا، اندازه شرکت
 • تحلیل چالش های راهبری شبکه های رسمی همکاری علم و فناوری : مطالعه پنج شبکه منتخب در ایران
  علی شهابی، عادل آذر*، رضا رادفر، رضا اسدی فرد صفحات 76-100
  علی رغم تحقیقات انجام شده در زمینه شبکه های همکاری علم و فناوری(STCNs)، چالش های مدیریت این شبکه ها کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه، 5 شبکه همکاری ایجاد شده توسط نهادهای دولتی در بین سال های 1379 تا 1397 در ایران، در زمینه آزمایشگاه های فناوری های راهبردی، آزمایشگاه های علمی، بیوتکنولوژی، پزشکی مولکولی و داروهای گیاهی، مطالعه شده است. در این مقاله با مرور نظام مند تحقیقات انجام شده، 41 چالش راهبری شبکه های رسمی همکاری علم و فناوری در ایران در سطح تحلیل شبکه شناسایی شد. سپس پرسشنامه محقق ساخته تدوین و در بین مطلعین 5 شبکه همکاری منتخب که جزء فعالترین شبکه های رسمی همکاری در حوزه علم و فناوری در ایران بودند توزیع گردید. برای تحلیل ها از تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عوامل اصلی و چرخش واریماکس استفاده شد. از 41 شاخص شناسایی شده، 19 شاخص بار عاملی زیر 0.5 داشته و از تحلیل ها حذف و 22 شاخص در مرحله دوم و پس از چرخش، در 6 طبقه قرار گرفتند. با توجه به خصوصیات شاخص ها در طبقات، 6 عنوان برای طبقات نامگذاری گردید: 1-عضو گیری(دوشاخص)، 2-ساختار شبکه(6 شاخص)، 3- موقعیت شبکه(3 شاخص)، 4-جریان دانش(3 شاخص)، 5- صیانت پذیری(3 شاخص) و 6- پایداری(5 شاخص). در پایان نیز محدودیت های تحقیق ارائه شد.
  کلیدواژگان: شبکه های رسمی همکاری علم و فناوری، راهبری شبکه، چالش های راهبری شبکه، تحلیل عاملی اکتشافی
 • تحلیلی بر توسعه فناوری پهپاد در ایران با تاکید بر رویکرد مدیریت راهبردی جاویژه
  مهدی بهارلو، طاهره میرعمادی*، مهدی الیاسی، علی رضا بوشهری صفحات 101-126

  لازمه سیاست گذاری درست در هر فرایند گذار فناورانه ای، تحلیل وضعیت کنونی آن با تمرکز بر نقاط ضعف و قوت و زمینه های شکست آن است. مقاله پیش رو در پی تحلیل پویایی فرایندهای گذار فناوری پهپاد در ایران، به عنوان یکی از اولویتهای دفاعی کشور، است. لذا نخست با اتکا به مبانی نظری پژوهش، پرسش نامه ای برای ارزیابی سه فرایند توسعه جاویژه های فناوری شامل تبیین انتظارات و چشم انداز، شبکه سازی و یادگیری و 13 مولفه زیرمجموعه آنها، طراحی شد. در ادامه با ابزار پیمایش، وضعیت کنونی فرایندهای یادشده در توسعه جاویژه فناوری پهپاد در ایران ارزیابی و نقاط ضعف و قوت مولفه های زیرمجموعه آنها تعیین گردید و مشخص شد که هر سه فرایند در سطح رو به ضعیف قرار دارند. البته وضعیت فرایند «تبیین انتظارات و چشم انداز» تا حدی بهتر است. همچنین مولفه های «توجه به جنبه های غیرفنی»، «تعاملات و مشارکت بازیگران در قالب شبکه» و «فضای یادگیری و سطح رقابت» ضعیف ترین مولفه ها و «سطح نوآورانه و بلندپروازانه بودن انتظارات و چشم انداز»، «سطح قدرت لابی بازیگران و تشکیل ائتلافهای حامی» و «کیفیت و کمیت یادگیری»، قو ی ترین مولفه های فرایندی شناخته شدند. سپس با برگزاری پنلی از خبرگان، تحلیل کیفی درباره وضعیت فرایندهای یادشده و تعامل آنها با یکدیگر صورت گرفت. در پایان مشخص شد که این رویکرد کاربردپذیری خوبی برای تحلیل توسعه فناوریهای نوظهور دفاعی دارد.

  کلیدواژگان: گذار فناورانه، مدیریت راهبردی جاویژه، تبیین انتظارات و چشم انداز، شبکه سازی، یادگیری، فناوری پهپاد
 • نگاشت عوامل موثر بر خلق پتنت با رویکرد فرا ترکیب
  محمد علی فرهنگ نژاد، شعبان الهی*، سید سپهر قاضی نوری، مهدی مجیدپور صفحات 127-157
  اهمیت یافتن مباحث مربوط به تولید فناوری و سرمایه گذاری های صورت گرفته، نیازمند نتایجی ملموس در حوزه انتشار دانش کاربردی خلق شده باقابلیت تجاری سازی و انتقال آن به بازار مصرف در قالب خلق پتنت می باشد. بااین وجود در مطالعات صورت گرفته چارچوب یکپارچه ای از روابط بین عوامل موثر بر خلق پتنت مشاهده نمی شود. لذا هدف این پژوهش، شناسایی عوامل موثر بر خلق پتنت و تبیین نحوه ارتباط این عوامل می باشد. در این پژوهش کیفی تلاش شده با استفاده از شیوه فراترکیب و مرور نظام مند، مهم ترین عوامل موثر بر خلق پتنت بررسی و استخراج گردد. درنهایت با کدگذاری در قالب واحدهای معنایی و کدهای مفهومی نسبت به ترسیم ارتباطات بین آن ها اقدام شده است. براساس نتایج حاصل شده، مدیریت دانش، خدمات مدیریت فناوری، مدیریت فرآیندهای ثبت اختراع، فعالیت های تحقیق و توسعه و تعاملات بین المللی در تحقیق و توسعه، بیشترین نقش را در ایجاد تعادل بین مفاهیم موثر بر خلق پتنت دارد. چنین مطالعه ای با معرفی عوامل تاثیرگذار بر خلق پتنت به شیوه ای نظام مند نه تنها به شناخت مهم ترین عوامل موجود این حوزه کمک خواهد کرد بلکه با مشخص کردن نحوه ارتباط هر یک، برای سیاست گذاران در جهت تشخیص اثربخش ترین سیاست های ارتقای نوآوری، بستر لازم برای خلق پتنت را در پی دارد.
  کلیدواژگان: خلق پتنت، علم و فناوری، نظام نوآوری، فراترکیب، مرور نظام مند
|
 • Economic Freedom and Innovative Entrepreneurial Activity
  Shahin Behvar, Nader Naderi *, Shahram Fattahi Pages 1-25
  The purpose of this study was to investigate the effect of economic freedom on the level of entrepreneurial activity in 17 innovative countries, from 2005 to 2014. In this study, we used the standard Fraser Economic Freedom Data and Entrepreneurship Global Monitor Entrepreneurship data. The panel data was analyzed in the Ewies9 and Stata14 software environment by generalized least squares estimation and ordinary least squares. The results of this research show that economic freedom has a significant relation with the level of entrepreneurial activity Among the indicators surveyed, the most impact on the level of innovative entrepreneurial activity in 17 innovative countries has been estimated by the Foreign Trade Freedom Index, regulation of rules and regulations, and security of property rights.
  Keywords: innovation management, Economic Freedom, Innovative Entrepreneurship
 • Proposing an Institutional Framework to Increase the Effectiveness of Government and Public’s role in enhancing Technological Capacity of Internal Productions: A Case Study of the Maximal use of internal capabilities law
  Meysam Narimani *, Mahdi Elyasi, Mohammadreza Attarpour Pages 26-50
  Global experience has shown that policymakers in both developing and developed countries have always used the leverage of the domestic market to enhance their country's technological capability as an important and effective policy instrument. In Iran, the most important policy in this area is the law of “maximal use of internal capabilities”, which despite the modification of the initial version in 2012, seems to have failed to have effectiveness for the economy of the country. In this study, by reviewing the history of the implementation of this law, related laws and regulations, and initial interview with experts, six main institutional categories were identified. Using the method of focus group and analyzing the content of the discussions and interviews conducted in six sessions, the institutional framework for increasing effectiveness of this kind of laws was proposed. According to the analysis, the most important institutional deficiencies in reducing the effectiveness of the law, were some issues like: the importance of a full project to Iranian companies and forcing them to improve its technological capability, the lack of a system of financing, the lack of sectoral innovation policy and regulation and lack of aggregation of public demand for increasing bargaining power.
  Keywords: Institutional Analysis, public procurement, technological capability, law of maximum use of internal power, focus group
 • Measuring Innovation Efficiency in the firms of Four High-tech Industries in Iran, Using Slack-Based DEA Model
  Amirali Karimi *, Ali Maleki, Esmaeel Abdi Pages 51-75
  Nowadays, evidence-based and data-based policymaking is taken into consideration in policymaking, so policymakers understand that until they don’t analyze micro data from firms, they could not form efficient and effective policies. One of the most important ways to measuring innovation is measuring its efficency. Measuring innovation efficeincy in macro level is more usual than micro level. In this paper, first, on the basis of previous reseaches, input and output indicators were identified. Then based on first Irarnian innovation survey data, innovation efficiency of four sectors (Nanotechnology. Biotechnology, Electronic, micro electronic and Telecomunication and Aerospace) firms were calculated and analysed, using Slack based DEA model. Finally, results show that 23.27% of nanotechnology firms, 20% of Electronic, micro electronic and Telecomunication, 18.33% of Biotechnology and 18.18% of Aerospace firms were efficent. In addition, the size of the firms in each sector were effective in firms efficiency.
  Keywords: Innovation efficiency, Slack-based DEA model, Nanotechnology, Biotechnology, Electronic, micro electronic, telecomunication, aerospace
 • Analysis of the challenges of orchestrating formal collaborative networks of science and technology: (Case Study: Selected Networks in Iran)
  Ali Shahabi, Adel Azar *, Reza Radfar, Reza Asadifard Pages 76-100
  Although science and technology collaborative networks (STCNs) have been studied and investigated for quite a while, the challenges of orchestrating these networks have received insignificant attention. In this paper, five collaborative networks in the field of strategic technologies laboratories, scientific laboratories, biotechnology, molecular medicine, and herbal medicine, established by the government agency in Iran in the years 2000-2018, were studied. In this paper, with systematic review of research, 41 challenges of the orchestrating formal collaborative networks of science and technology in Iran were identified at the level of network analysis. A researcher-made questionnaire was developed and distributed among the knowledgeable 5 selected collaborative networks, which were among the most active formal collaborative networks of science and technology in Iran. For analyzes, exploratory factor analysis and analysis of main factors and varimax rotation were used. Of the 41 indicators identified, 19 factor indexes were below 0.5 and excluded from the analysis, and 22 indicators in the second stage and after the rotation were classified in 6 categories. According to the characteristics of the indicators in the classes, 6 titles were named for the classes: 1- membership (2 indicators), 2- network structure (6 indicators), 3- network position (3 indicators), 4- knowledge mobility (3 indicators), 5- appropriability (3 indicators) and 6- Stability (5 indicators). In the end, research limitations were also presented.
  Keywords: The formal collaborative network of science, technology, Network orchestration, Network orchestration Challenges, exploratory factor analysis
 • An analysis of the development of UAV technology in Iran with an emphasis on the strategic niche management approach
  Mahdi Baharloo, Tahere Mir Emadi *, Mehdi Elyasi, Alireza Boushehri Pages 101-126

  The need for policy-making in any technological transition is to analyze its current situation. This paper is about the development processes of UAV technological niche in Iran. Therefore, first, based on theoretical foundations of the research, a questionnaire was developed for evaluating three development processes of technological niche, including "expectations and vision articulation", "network building" and "learning". Next, with the surveying tool, the current situation of the processes mentioned in the development of the UAV technological niche in Iran was evaluated and the strengths and weaknesses of their components were determined. It was found that all three processes are at a weak level. Of course, the status of the process of "expectations and vision articulation" is somewhat better. Also, the components of "attention to non-technical aspects", "interactions and participation of actors in the form of network" and "learning environment and the level of competition", the weakest components and the "level of innovative of expectations and vision", "the level of actors' lobbying power", "the formation of advocative coalitions", and "the quality and quantity of learning", the strongest components were recognized. Then, with a panel of experts, a qualitative analysis of the status of these processes took place. In the end, it became clear that it is a good applicable approach for analyzing the development of emerging defense technologies

  Keywords: Technological Transition, Strategic Niche Management, Expectations, Vision Articulation, Network Building, Learning, UAV Technology
 • Mapping the Patent Creation Affecting Factors Using Meta-Synthesis Method
  Mohammad Ali Farhangnejad, Shaban Elahi *, Seyed Sepehr Ghazinoory, Mehdi Majidpour Pages 127-157
  The importance of technology creating and investments requires tangible results in the area of the dissemination of applied knowledge created with the commercialization capability and transferring it to the market in the form of patent. However, there is no studies suggested the integrated framework for patent creation affecting factors. The purpose of this research is to identify the factors affecting the creation of patents and to explain how these factors are interconnected. This qualitative research, attempts to explore and extract the most important factors influencing the creation of patents using systematic review and meta-synthesis method. Finally, by extracting and encoding factors in the form of semantic codes and conceptual codes try to mapping the relation between them. Based on the results, the knowledge management, technology management services, patenting processes management, research and development activities and international interactions in research and development have the greatest role in balancing the patent creation affecting the factors. Such a study, will not only help recognizing the most important factors in this area by introducing the patent creation factors in a systematic method, but also, help policymakers to identify the most effective policies to promote innovation, Which improve the context for patent creating.
  Keywords: Patents Creating, Science, Technology, Innovation System, Meta-Synthesis, Systematic review