فهرست مطالب

علوم و فناوری دریا - پیاپی 90 (تابستان 1398)
 • پیاپی 90 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • علیرضا صادقی*، فلاح محمدزاده، محمد خویشه صفحات 1-12

  امروزه سلاح های هدایت شونده نسل جدید و سامانه های کنترل آن ها نقش بسیار مهمی در میدان نبرد بازی می کنند. برتری اطلاعاتی یکی از پارامترهای بسیار مهم در کنترل و هدایت سلاح های نسل جدید است. هسته اصلی دربرتری اطلاعاتی وابسته به توانمندی های حسگرها، فرماندهی، کنترل و سیستم سلاح ها است. دستیابی به این هدف یعنی تسلط همه جانبه در عملیات نظامی با ایجاد یک شبکه مرکزی بین پارامترهای بیان شده حاصل می شود. هدف از انجام این تحقیق حمله به ساختار این شبکه در نقاط مشخص شده به منظور ایجاد اختلال در سیستم کنترل سلاح آن با روش مبتنی بر سناریو نویسی است. برای این منظور ابتدا با استفاده از منابع مختلف و به روز توصیف گرها و متغیرهای موثر استخراج گردید. در ادامه پانل خبرگان تشکیل و ماتریس متقاطع توصیف گرها امتیاز دهی شد. میانگین نمره ها به نرم افزار سناریو ویزارد اعمال شد و سبد سناریو ها استخراج گردید. درنهایت دو سناریوی خوش بینانه و دو سناریوی بدبینانه به عنوان محصول استخراج شد.

  کلیدواژگان: سناریونویسی، سناریو ویزارد، سامانه کنترل آتش، سلاح های هدایت شونده نسل جدید
 • سودا سهیلی فر، حمیدرضا فلاح لاجیمی* صفحات 13-23
  در دهه اخیر چگونگی تعیین مناسب ترین تامین کننده به عنوان یک عامل استراتژیک در زنجیره تامین مورد توجه قرار گرفته است. تصمیم گیری در مورد تامین کننده مناسب نیازمند معیار هایی است که مناسب ترین تامین کننده را انتخاب نماید. بنابراین طراحی و انتخاب شاخص ها به عنوان ورودی مدل تصمیم گیری تاثیر مستقیمی برکارآیی مدل دارد. از طرفی با افزایش آگاهی های جهانی در رابطه با مساله پایداری و جهت گیری های دولتی، شرکت ها نمیتوانند نسبت به مسائل پایداری در کسب و کار بی توجه باشند به همین جهت سازمانها به تدریج مفهوم پایداری را در شرکت های خود به منظور تضمین مزیت رقابتی جذب می کنند. هدف اصلی این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر انتخاب تامین کننده پایدار ماده اولیه فنول فنیل اتوکسیلات و اولویت بندی معیارها است. این ماده اولیه در ساخت شوینده های صنعتی کاربرد دارد. این شوینده ها، آلودگی های ناشی از محصولات نفتی را از روی بدنه و عرشه کشتی پاکسازی می کند تا از خوردگی در بدنه و تجهیزات کشتی جلوگیری شود. ابتدا با استفاده از پرسشنامه دلفی فازی 14 معیار پایداری از میان معیارهای برگرفته از تحقیقات پیشین شناسایی شد، سپس با استفاده از تکنیک دیمتل خاکستری اوزان هر یک از معیارها محاسبه شد. با توجه به نتایج حاصل شده در معیار اقتصادی " قدرت مالی" با وزن 099/0، در سطح رفاه اجتماعی "رضایت مشتریان" با وزن 086/0 و در بعد زیست محیطی "لجستیک معکوس" با وزن 017/0 بیشترین وزن را به خود اختصاص دادند.
  کلیدواژگان: زنجیره تامین پایدار، مدیریت زنجیره تامین، صنایع دریایی، دیمتل خاکستری
 • رضا مرادپور، محمد رسول جان نثار*، سهراب مجدفر صفحات 24-34
  با توجه به اهداف زیست محیطی، استفاده از انرژی های تجدید پذیر در تولید انرژی رو به افزایش است. با توجه به موقعیت جغرافیایی هر منطقه، انتخاب روش مناسب تولید انرژی تجدید پذیر، منجر به افزایش بازدهی و صرفه اقتصادی بیشتر می شود. در این مقاله امکان سنجی و ظرفیت ساحل و بندر نوشهر به منظور نیل به روش بهینه تولید انرژی تجدید پذیر انجام شده است. در این مطالعه با توجه به مراجع مختلف ارائه شده، در ابتدا وضعیت کشور ایران و در ادامه ساحل و بندر نوشهر، از نظر میزان تابش خورشید، سرعت و ظرفیت باد، ظرفیت انرژی زمین گرمایی، زیست توده و انواع روش های تولید انرژی دریایی شامل موجی، جزر و مدی، گرمایی دریایی، جریان دریایی و گرادیان شوری، مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته است. همچنین هر یک از این روش ها از نظر میزان هزینه مورد مقایسه قرار می گیرد. با توجه به مطالعات امکان سنجی و ارزیابی های صورت گرفته، بندر نوشهر مکان مناسبی برای تولید انرژی به روش گرمایی دریایی است؛ زیرا در عمق کم آب امکان رسیدن به اختلاف حداقل 20 درجه بین آب های سطح و ژرف آب وجود دارد. همچنین این روش، با توجه به بررسی اقتصادی انجام شده، در بین روش های قابل استفاده در بندر نوشهر دارای کمترین هزینه است.
  کلیدواژگان: انرژی های تجدید پذیر، امکان سنجی، روش بهینه و ساحل و بندر نوشهر
 • مریم سیوف جهرمی*، الهه رضایی پورمشیزی صفحات 35-41
  اروندرود، حاصل از ترکیب سه رود کارون (از کشور ایران)، دجله و فرات (از کشور عراق) می باشد. در این پژوهش با استفاده از داده های اندازه گیری راپمی (سازمان منطقه ای برای محافظت از محیط زیست دریایی) در ماه March سال 1992، جانمایی مکانی پلوم اروندرود با استفاده از داده های دما، شوری و چگالی در ناحیه ی شمالی خلیج فارس با استفاده از نرم افزار پایتون در راستای قائم، شناسایی شده است. جهت ایجاد توپوگرافی از منطقه از داده ها ETOPO2 در محیط پایتون استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که از نظر ویژگی دما، پلوم اروندرود به نزدیکی سواحل عربستان (150 کیلومتر در بستر و 212 کیلومتر در سطح) می رسد و از نظر مشخصه شوری ردپای اثرات اروندرود، تنها به سواحل کویت (37 کیلومتر) محدود می شود که به سرعت اختلاط بیشتر دما نسبت به شوری می توان نسبت داد.
  کلیدواژگان: اروندرود، پلوم، دما و شوری، چگالی، پایتون
 • شقایق رجا، میراحمد لشته نشائی* صفحات 42-52
  پسروی سواحل صخره ای معضلی جدی است که کرانه های چنین سواحلی را در سراسر دنیا تهدید می کند و به معنای تغییر موقعیت خط ساحلی می باشد. تاثیرات پسروی بر تخریب محیط طبیعی ساحل یا سازه های موجود، شناخت ساز و کار پسروی و عوامل موثر بر آن را ایجاب می کند. در اکثر موارد پسروی، به صورت گسیختگی زیر صخره در اثر برخورد امواج به پای آن و جدا شدن ذرات از صخره رخ می دهد. در این مقاله پسروی سواحل صخره ای و چندین مدل جهت برآورد آن، معرفی می گردد. با توجه به اینکه عامل اصلی پسروی، بالاروی امواج در پای صخره است، شرایط فیزیکی مانند عرض ساحل، شیب صخره، وجود سکوهای ساحلی، فرو رفتگی ها و بیرون زدگیها می توانند بر میزان پسروی صخره موثر هستند. از سوی دیگر جنس صخره ها می تواند کنترل کننده سرعت پسروی آنها باشد. لذا برای حصول به نتایج دقیق، باید مدلهای پسروی سواحل صخره ای با توجه به اتلاف انرژی امواج، انباشت و تخلیه رسوبات در پای صخره، همراه با مطالعات دقیق رفتار دینامیکی ساحل و انرژی موج در پریود مشخص آن، بر پایه اصول علمی ژئوتکنیک، آمار و احتمالات، ریاضی و مدلهای هیبریدی حاصل گردد.
  کلیدواژگان: پسروی، سواحل صخره ای، انرژی امواج، جنس صخره ها، مدلهای پسروی
 • خانمناز عبادی گل تپه، احمد شادی* صفحات 53-70
  چکیده مهندسی زیستی یک روش درمانی جدید برای بیمارانی با بافت یا اندام آسیب دیده است. در این روش عملکرد بافت یا اندام برگردانده و یا حفظ می شود. اولین عامل موثر در ترمیم بافت، ساخت داربست های مناسب برای اتصال یاخته ای ، تکثیر و تمایز یاخته ای است. محیط های دریایی منبع عظیمی از ترکیبات و مواد زیست فعال هستند که در پزشکی کاربرد دارد. پلی ساکاریدهای دریایی مانند آگارز، آلژینات، کاراگینان، فیکویدان، کیتین و کیتوزان، گلیکوزآمینوگلیکان و پروتئین ها و سرامیک های دریایی دارای ویژگی های منحصر به فرد ی هستند که آن ها را برای ترمیم بافت مناسب می سازد. ترکیبات دریایی و داربست های ساخته شده از آن ها در ترمیم بافت استخوان، غضروف، بافت عصبی و ترمیم زخم نتایج رضایت بخشی داشته است و بهبود عملکرد بافت در شرایط طبیعی و آزمایشگاهی مشاهده شده است.
  کلیدواژگان: مهندسی زیستی، داربست های دریایی، پلیمرهای دریایی، ترمیم بافت
|
 • Alireza Sadeghi *, Fallah Mohammadzadeh, Mohammad Khishe Pages 1-12

  Nowadays, the new generation's guided weapons and their control systems play a very important role on the battlefield. Information excellence is one of the most important parameters in controlling and directing new-generation weapons. The core of the information system is based on the capabilities of sensors, command, control and weapons systems. Achieving this goal is an impressive dominance in military operations by creating a central network of state parameters. The purpose of this research is to attack the structure of the network at designated points in order to disrupt its weapon control system using a scenario-based approach. For this purpose, firstly, descriptors and effective variables were extracted using various and up-to-date sources. The panel of experts was formed and the cross-sectional matrix of descriptors was rated. The mean scores were applied to the scenario wizard software and a portfolio of scenarios was extracted. Finally, two optimistic scenarios and two pessimistic scenarios were extracted as a product.

  Keywords: scenarios, Scenario Wizard, Fire control system, New Generation Guided Weapons
 • Sevda Soheilifar, Hamidreza Fallah Lajimi * Pages 13-23
  One of the ways to gain competitive advantage is to focus on the supply chain and improving it. The suppliers are an important component of the supply chain, which is why the quality of the final product depends heavily on the raw material of the product and the supplier's performance. In addition, with increasing global awareness regarding the issue of sustainability and governmental orientation, companies can not ignore sustainability issues in business, therefore organisations gradually begin to attract the concept of sustainability in their companies, in order to guarantee competitive advantage. In fact, organizations add all aspects of sustainability involving economic, environment and society, to their entire business processes in order to maximize the value of their business. The appropriate operation of the suppliers will ensure the continuity of the supply chain. Considering the importance of sustainability and choice of suppliers in recent years, as well as the dependence of the sustainability and survival of today's advanced societies on the chemical industry, selecting appropriate criteria of supplier with a sustainability is set as the goal of this study.Firstly, the criteria related to the studied industry have been identified by Delphi Fuzzy questionnaire, then the Weight of each criterion calculated using the Grey DEMATEL technique.
  Keywords: Sustainable supply management, Marine industries, Grey DEMATEL
 • Reza Moradpour, Mohammad Rasol Jannesar *, S Majdfar Pages 24-34
  With regard to environmental goals, the use of renewable energy in energy production is increasing. Given the geographic location of each region, choosing the right method for producing renewable energy leads to increase efficiency and economic benefit. In this paper, the feasibility and capacity of the coast and port of Noshahr in order to achieve optimal renewable energy production method is carried out. In this study, according to various references, the situation in the country of Iran and the coast and the port of Noshahr, in terms of the amount of solar radiation, wind speed and capacity, geothermal energy capacity, biomass and various types of marine energy production, including wave, tidal, ocean thermal, ocean current, and salinity gradient energy have been studied and evaluated. Each of these methods is also compared in terms of cost. According to feasibility studies and evaluations, Noshahr port is a suitable place for energy production by ocean thermal, because at a low depth of water it is possible to reach a difference of at least 20 degrees between the surface water and the deep water. Also, this method, according to an economic survey, has the lowest cost among the methods available in the port of Noshahr.
  Keywords: Renewable energies, feasibility, optimal method, and coast, port of Noshahr
 • Maryam Soyuf Jahromi *, Elaheh Rezaee Pourmashizi Pages 35-41
  Arvand River is the result of the combination of three rivers: Karun (from Iran), Tigris and Euphrates (from Iraq). In this research, the location of the plume of Arvand River has been identified by using temperature, salinity and density data of the ROPME (Regional Organization for the Protection of the Marine Environment) expedition during March, 1992, in the north of Persian Gulf region with Python programing along the vertical line. ETOPO2 was used in the Python environment to create topography of the region. Results clearly illustrate that the plume of Arand River in terms of temperature is near the coast of Saudi Arabia (150 km on bottom and 212 km on the surface), and, in terms of its salinity characteristic, the effects of Arand River are sharply limited to the coast of Kuwait (37 km), which is related to the more rapid mixing of temperatures compared with salinity.
  Keywords: Arvand River, Plume, Temperature, Salinity, Density, Python
 • Shaghayegh Raja, Mir Ahmad Ahmad Lashteneshaye * Pages 42-52
  Coastal cliff retreat is a serious problem threating such shorelines worldwide, and may be defined as the change in position of the shoreline. Retreat effects on natural coast demolition is required the recognition of the retreat mechanism and it’s influenced factors. In many cases, undercutting of the cliff toe by wave action and subsequent mass failure, is the mechanism by which most cliffs are eroded. This paper has reviewed retreat of coastal cliffs and some models to estimate it. The main cause of retreat is wave run up; as a result physical components such as width of beach, slope angle of the cliff, existence of berms, indentations and outcroppings can be effective on retreat. But then again lithology is a key constituent of rate of recession. To achieve accurate results, cliff retreat models must be attained due to dissipation of wave energy, debris accumulation and discharge at the cliff toe, with exact studies of coast dynamic behavior and wave energy in it’s significant period, based on geotechnical, probabilistic, statistical, mathematical scientific principles and hybrid models.
  Keywords: Retreat, Coastal Cliffs, Waves Energy, lithology, Retreat Models
 • Khanomnaz Ebadi, Ahmad Shadi * Pages 53-70
  Abstract Bioengineering is a new therapeutic approach for patients with tissue or organ damage. In this method, tissue or organ function is returned or retained. The first effective factor in tissue repair is the construction of scaffold for cell attachment, proliferation, and differentiation. Marine environments are a huge source of bioactive compounds and substances that are used in medicine. Marine polysaccharides such as agarose, alginate, carrageenans, Fucoidan, chitin and chitosan, glycosaminoglycans, and marine proteins and ceramics have unique properties that make them suitable for tissue regeneration. Marine compounds and scaffolds made from them in bone tissue engineering , cartilage, neural tissue and wound healing have satisfactory results and improved tissue function in vivo and in vitro conditions.
  Keywords: Bioengineering, Marine scaffold, Marine polymers, Tissue repair