فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی ایلام - سال بیست و هفتم شماره 3 (پیاپی 116، مرداد 1398)
 • سال بیست و هفتم شماره 3 (پیاپی 116، مرداد 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/10
 • تعداد عناوین: 20
|
 • رحام آرمند، گرشاسب ریگی*، طاهره بهرامی صفحات 1-13
  مقدمه

  ایمیون پروتئین A یک مولفه با طیف وسیعی از کاربردهای بیوشمیایی، بیوتکنولوژی و پزشکی است. ژن کدکننده این پروتئین از باکتری استافیلوکوکوس اورئوس استخراج و در باکتری اشریشیاکلی کلون و بیان شد. جهت بهینه سازی شرایط بیان به منظور سنجش دقت آزمایش و تضمین صحت کار در آزمایشات بعد، کاهش هزینه و جلوگیری از روش های آزمون و خطا و دستیابی به بیشترین میزان تولید، از روش های آماری مناسب استفاده می شود.

  مواد و روش ها

  روش رگرسیون آماری معمولی بر پایه فرض دقیق بودن متغیرهای مورد مطالعه و مشاهدات مربوط به آن ها استوار بوده و در نهایت روابط بین متغیرها نیز به طور دقیق مشخص می شود. در مدل سازی طبیعی مانند برآورد میزان پروتئین، عموما ممکن است با مشاهدات نادقیق و با روابط مبهم روبرو شویم، بنا بر این استفاده از روش های رگرسیون که قادر به تبیین ساختار مبهم میزان پروتئین و در اختیار نهادن الگوهایی که منطبق با واقعیت هستند، ضروری می باشد. در این مقاله از روش رگرسیون فازی هیبریدی با کمترین مربعات که مبتنی بر  نظریه مجموعه های فازی می باشد استفاده شد.

  یافته های پژوهش

  مقدار برآورد شده پروتئین A با اطمینان 90 درصد صحیح محاسبه شده و از طرفی با توجه به این که روش مورد استفاده در این مقاله روش رگرسیون فازی هیبریدی با کمترین مربعات خطا(برآورد با کمترین مربعات خطا) می باشد لذا اگر تمامی داده های مورد استفاده در این مقاله اعداد ترد(غیر فازی) باشند نتایج حاصل از رگرسیون فازی هیبریدی مشابه رگرسیون معمولی است.

  بحث و نتیجه گیری

  یکی از مزایای رگرسیون فازی هیبریدی این است که نسبت به برآورد نقطه ای دارای سطح اطمینان بالاتری می باشد. در این مطالعه انحراف معیار داده های برآورد شده به روش رگرسیون فازی هیبریدی کمتر از روش رگرسیون معمولی بود که می توان نتیجه گرفت که روش رگرسیون فازی هیبریدی روش بهینه ای جهت برآورد میزان تولید این نوع پروتئین است.

  کلیدواژگان: پروتئین A، پروتئین متصل شونده به ایمونوگلوبین، رگرسیون فازی هیبریدی، بیوتکنولوژی پزشکی
 • بهمن فاضلی نسب*، نسرین مشتاقی، محمد فروزنده صفحات 14-26
  مقدمه

  امروزه جهت استخراج مواد آنتی اکسیدانی گیاهی از حلال های متفاوتی استفاده می شود که هر کدام قابلیت خاصی در استخراج این مواد دارند لذا در تحقیق حاضر سعی شد تا برخی گیاهان دارویی از مناطق رویشی متفاوت ایران جمع آوری و بر اساس اکثریت حلال های پرکاربرد نیز مورد ارزیابی قرار گیرند تا علاوه بر شناسایی بهترین گیاه دارویی، بتوان بهترین حلال جهت استخراج مواد آنتی اکسیدانی معرفی کرد.

  مواد و روش ها

  به منظور بررسی نوع حلال عصاره گیری(آبی، هیدروالکلی، استونی و متانلی) بر میزان مواد آنتی اکسیدانی برخی گیاهان دارویی بومی مناطق مختلف ایران از جمله کاکوتی، شکرشفا، زعفران، بومادران، پونه کوهی، نعناع کوهی، زوفا، آویشن کوهی، شاه تره و کلپوره، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار انجام شد. از DPPH برای سنجش فعالیت آنتی اکسیدانی استفاده شد.

  یافته های پژوهش

  نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد که نوع عصاره و برهمکنش عصاره و گیاه بر خواص آنتی اکسیدانی، محتوای فنل و فلاونوئید تاثیر متفاوتی داشته است(P<0.01). بیشترین میزان فلاونوئید در عصاره آبی(mg/g DW65/87)، هیدروالکلی(  mg/g DW48/147)، متانلی(mg/g DW48/277) و استونی(mg/g DW98/171) و هم چنین بیشترین میزان فنل در عصاره آبی(mg/g DW 33/15)، هیدروالکلی(mg/g DW 18/20)، متانلی(mg/g DW 47/51) و استونی(mg/g DW 59/31) مربوط به گیاه دارویی بومادران منطقه ایلام بوده است. بیشترین خاصیت آنتی اکسیدانی بر اساس آزمون DPPH در عصاره آبی(29/8 درصد در غلظت g/mlμ 16) متعلق به بومادران منطقه ایلام، در عصاره هیدروالکلی(49/34 درصد در غلظت g/mlμ 64) متعلق به نعناع کوهی منطقه کاشمر و سپس بومادران منطقه ایلام، در عصاره استونی(009/62 درصد در غلظت g/mlμ 64) متعلق به نعناع کوهی منطقه کاشمر و سپس کلپوره کاشمر و بومادران ایلام و در نهایت در عصاره متانلی(633/95 درصد در غلظت g/mlμ 16) متعلق به بومادران منطقه ایلام بوده است.

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج این تحقیق نشان داد که مهم ترین حلال جهت استخراج مواد فنلی و بررسی خاصیت اکسیدانی، متانل بوده و موثرترین گیاه از لحاظ حضور مواد و خاصیت آنتی اکسیدانی، بومادران منطقه ایلام بوده است.

  کلیدواژگان: عصاره گیاهی، بومادران، شکرشفا، نعناع، زوفا
 • رامین شیرالی*، الیاس کوکبی صفحات 27-36
  مقدمه

  خودکشی یک چالش مهم برای سلامت عمومی محسوب می شود. دو درصد از جمعیت عمومی در طول زندگی خود به طور جدی تصمیم به خودکشی می گیرند. هدف از انجام این مطالعه، تعیین شیوع افکار خودکشی و عوامل مرتبط در نمونه ای از جمعیت شهر شیراز در سال 1396 بوده است.

  مواد و روش ها

  این پژوهش یک مطالعه مقطعی توصیفی-تحلیلی بوده که بر روی 2400 نفر از جمعیت عمومی شهرستان شیراز انجام شده است. نمونه گیری با روش تصادفی خوشه ایو بر اساس مناطق شهرداری صورت پذیرفته است. در این مطالعه از پرسش نامه معیار افکار خودکشی «بک» و هم چنین فرم جمع آوری اطلاعات دموگرافیک استفاده شد. علاوه بر آمار توصیفی از آزمون های کای مربع  و t مستقل و هم چنین آنالیز رگرسیون استفاده گردید.

  یافته های پژوهش

  در مجموع 8/88 درصد از جمعیت تحت مطالعه از نظر افکار خودکشی، کم خطر بوده، 9 درصد دارای خطر متوسط و 2/2 درصد پرخطر محسوب می شوند. میانگین نمره افکارخودکشی بک در کل افراد شرکت کننده 30/6±13/2 بود. بر اساس نتایج آنالیز رگرسیون، سطح افکار خودکشی در جمعیت تحت بررسی با جنس مونث، گروه سنی جوان، وضعیت غیرمتاهل، بیکاری، سابقه اقدام به خودکشی، سابقه بیماری مزمن،  سابقه اختلال روان و سوء مصرف مواد مخدر و الکل(P<0.01) ارتباط داشت.

  بحث و نتیجه گیری

  قوی ترین عامل پیش بینی کننده وجود افکار خودکشی در جامعه سابقه اقدام به خودکشی است و پس از آن طلاق و سوء مصرف مواد و الکل موثر می باشند. پیشنهاد می شود افراد با سابقه اقدام به خودکشی به طور منظم تحت پایش و ارزیابی سطح افکار خودکشی قرار گیرند.

  کلیدواژگان: خودکشی، افکار خودکشی، شیوع، عوامل خطر
 • سبحان علی اکبری، فرهاد وفایی*، فرشید نمامیان، مسعود صیدی صفحات 37-46
  مقدمه

  مدیریت زنجیره تامین در بخش بهداشت و درمان در مقایسه با دیگر صنایع به علت تاثیر بر سلامتی افراد از اهمیت به سزایی برخوردار است. در شرایط اقتصادی حاضر جهان که تفکر منطقی باید بر پایه هزینه های عمر محصول، منابع و فرآیندهای زنجیره تامین قرار گیرد، ضروری است که زنجیره تامین چابک باشد، تا بتواند عملکرد محیطی و اجتماعی مناسبی داشته و منجر به ایجاد مزیت رقابتی گردد.

  مواد و روش ها

  این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت روش یک تحقیق پیمایشی همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش پرسنل بیمارستان های دولتی استان ایلام بوده و بر اساس جدول مورگان تعداد 340 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش از دو نرم افزار SPSS و LISREL استفاده شده است.

  یافته های پژوهش

  میزان شاخص KMO برابر 844/0 و کفایت نمونه گیری را نشان می دهد. تمامی عوامل موثر بر چابکی زنجیره تامین دارای توزیع نرمال بوده و آماره آزمون بزرگ تر از 96/1 برای تمامی عوامل، حاکی از ارتباط معنی دار آن ها با چابکی زنجیره تامین است. وجود همبستگی مثبت بین چابکی زنجیره تامین و مزیت رقابتی براساس یافته های پژوهش تایید گردید. میزان شاخص نیکویی برازش(GFI=0.96) نشان دهنده برازش مطلوب مدل و آماره آزمون بدست آمده از مدل(T=9.60) نشان دهنده تاثیر معنی دار چابکی زنجیره تامین بر ایجاد مزیت رقابتی است.

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج پژوهش نشان داد هفت بعد فناوری های مبتنی بر کامپیوتر، انعطاف، روابط با تامین کنندگان، به کارگیری تکنولوژی های نوین، روابط مشارکتی، حساسیت نسبت به بازار و پاسخ گویی تقاضا، بر چابکی زنجیره تامین بیمارستان ها تاثیرگذارند و بیمارستان های دولتی استان ایلام در سه بعد ماندگاری و دوام، قابلیت حفظ و فرصت شناسی از مزیت نسبی رقابتی برخوردارند ولی در زمینه شایستگی های منحصر به فرد فاقد مزیت رقابتی هستند.

  کلیدواژگان: چابکی زنجیره تامین، مزیت رقابتی، بیمارستان های دولتی، ایلام
 • سمیه بهلولی*، گلاویژ رستمی نسب صفحات 47-55
  مقدمه

  باروری یک اسپرم به پارامتر های مختلفی نظیر تعداد، تحرک و مرفولوژی آن بستگی دارد. گیاه چویر ترکیبات آنتی اکسیدانی فراوانی دارد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی چویر بر برخی شاخص های اسپرم و میزان هورمون تستوسترون در موش های صحرایی نر  بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی از تعداد 28 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار استفاده شد. حیوانات به 4 گروه شامل کنترل و تحت درمان با دوز های 100، 200 و 400 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن عصاره هیدروالکلی چویر تقسیم شدند. تجویز عصاره به مدت 21 روز و به روش تزریق داخل صفاقی انجام شد. در پایان آزمایش میزان تستوسترون سرمی، وزن نهایی بدن، وزن بیضه و پارامتر های اسپرم شامل تعداد، مورفولوژی، تحرک و زنده یا مرده بودن اسپرم ها سنجیده شدند. آنالیز داده ها با روش One‐way ANOVA انجام و P<0.05 به عنوان سطح معنی دار در نظر گرفته شد.

  یافته های پژوهش

  در گروه های تیمار شده  با دوز های 200 و 400 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن عصاره هیدروالکلی چویر افزایش معنی داری در تعداد، مورفولوژی، تحرک و قدرت زیست اسپرم ها نسبت به گروه کنترل مشاهده شد(P<0.001) وزن بیضه و سطح سرمی تستوسترون در گروه تحت درمان با دوز 400 میلی گرم بر کیلو گرم وزن بدن عصاره چویر افزایش معنی دار داشت(P<0.001).   

  بحث و نتیجه گیری

  ترکیبات آنتی اکسیدانی  گیاه چویر، در بهبود کیفیت پارامتر های اسپرم و افزایش باروری در جنس نر موثر است.

  کلیدواژگان: چویر، باروری، تستوسترون، اسپرم، موش صحرایی نر
 • لیلا کیانی، امین رفیعی پور*، مریم مشایخ، رامین تاج بخش، جعفر پویامنش صفحات 56-63
  مقدمه

  فرآیند دیالیز فشارهای جسمانی و روانی زیادی را بر بیماران وارد می کند. از این رو شناسایی عواملی که بتوانند از بیماران در مقابل این فشارها محافظت کنند ضروری به نظر می رسد. هدف این مطالعه بررسی رابطه بین تاب آوری و رشد پس از سانحه بود.

  مواد و روش ها

  این پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی بود. به این منظور از بین کلیه بیماران مراجعه کننده به مراکز دیالیز شهر کرج در سال 1397 تعداد 219 بیمار به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسش نامه های تاب آوری کانر و دیویدسون(2003) و رشد پس از سانحه تدسچی و کالهان(1996) پاسخ دادند. داده ها با استفاده از شاخص های توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون معناداری ضریب همبستگی توسط نرم افزار 25.vol SPSS تجزیه و تحلیل شد.

  یافته های پژوهش

  7/55 درصد از شرکت کنندگان مرد و 3/44 درصد آن ها زن بودند و میانگین سن آن ها 84/43 با انحراف معیار 12/9 سال بود. بین تاب آوری و رشد پس از سانحه رابطه مثبتی در سطح معناداری 01/0 وجود داشت (523.0=r). به طوری که تاب آوری توانست حدود 27 درصد از تغییرات رشد پس از سانحه را تبیین کند.

  بحث و نتیجه گیری

  یافته های پژوهش حاضر نشان داد تاب آوری نقش مهم در رسیدن بیماران به رشد پس از سانحه دارد. از این رو پیشنهاد می شود مداخالت روان شناختی یا هدف ارتقای تاب آوری بیماران طراحی و در مراکز دیالیز اجرا شود.

  کلیدواژگان: تاب آوری، رشد پس از سانحه، نارسایی مزمن کلیه، همودیالیز
 • سهیلا رضوان، کیومرث امینی* صفحات 64-73
  مقدمه

  پروتئوس میرابیلیس یکی از عوامل شایع در ‏عفونت های مجرا ادراری(‏UTI‏) می باشد. روش های متعدد مولکولی جهت ژنوتایپینگ باکتری ها به کار می رود. روش واکنش زنجیره ای پلیمراز مبتنی بر توالی های تکرار شونده با استفاده از مجموعه پرایمرهای‏ ‏BOXA1R‏ جهت افتراق و تفکیک باکتری های استفاده شده است. ‏هدف ‏از مطالعه حاضر ارزیابی تنوع ژنتیکی ایزوله های ‏پروتئوس میرابیلیس جدا شده از نمونه ادراری می باشد. ‏

  مواد و روش ها

  در این مطالعه توصیفی-مقطعی، 60 ایزوله ‏پروتئوس میرابیلیس از نمونه ادرار با استفاده از تست های ‏بیوشیمیایی شناسایی شد. DNA‏ نمونه ها استخراج و آزمایش ‏BOX-PCR‏ صورت گرفت.‏‏

  ‏ یافته های پژوهش

  نمودار درختی یا دندوگرام آزمون ‏BOX-PCR‏ ترسیم شد و نتایج نشان داده شد که تمامی سویه ها در سطح تشابه 57 درصد به 7 کلاستر مجزا تفکیک شدند. در ‏گروه اول سه ایزوله، 9 ایزوه در گروه دوم، در گروه سوم 18 ایزوله، 2 ایزوله در گروه ‏چهارم، 11 ایزوله در گروه پنجم، یک ایزوله در گروه ‏ششم و 16 ایزوله در گروه هفتم قرار گرفتند. ‏آنالیز دندوگرام مشخص نمود که سویه های متعلق به یک سرووار از یکدیگر قابل تفریق هستند.

  بحث و نتیجه گیری

  این روش نشان داد که انگشت نگاری مولکولی با پرایمر ‏‎ BOXA1R‏جهت تایپینگ جدایه های باکتری ها از منشاء ‏متفاوت و مختلف مفید می باشد. هم چنین دارای قدرت تفریق و تمایز بسیار مناسب، استفاده مطلوب در ‏مطالعات اپیدمیولوژی و ردیابی منبع عفونت و تاکسونومی هستند. ‏

  کلیدواژگان: پروتئوس میرابیلیس، BOX-PCR، ژنوتایپینگ
 • سوگل یوسفی، ویدا حجتی*، فریناز نصیری نژاد، فاطمه رمضانی، غلامحسن واعظی، آتوسا جانزاده صفحات 74-80
  مقدمه

   آسیب نخاعی یکی از مهم ترین مشکلات حل نشده جامعه پزشکی است که عوارضی مثل بی حرکتی و درد نوروپاتیک را به همراه دارد. درد نوروپاتیک به دو شکل هیپرآلجزیا و آلودینیا دیده می شود. در این مطالعه اثر تابش لیزر کم توان بر درد هیپرآلجزیا بررسی شده است.

  مواد و روش ها

   در مطالعه تجربی حاضر حیوانات(16 عدد) به دو گروه ضایعه نخاعی و درمان شده با لیزر تقسیم شدند. برای القاء ضایعه نخاعی از کلیپ انوریسم استفاده شد. نیم ساعت پس از القاء آسیب نخاعی حیوانات روزانه به مدت 45 ثانیه برای چهار هفته تحت تابش لیزر قرار گرفتند. در پایان هر هفته تست هیپرآلجزیا حرارتی از حیوانات گرفته شد. سپس نتایج توسط نرم افزار پریزم 6 آنالیز شدند. P<0.05 ‌معنی دار در نظر گرفته شد.

  یافته های پژوهش

  جراحی القاء ضایعه نخاعی باعث کاهش معنی دار آستانه درد هیپرآلجزیا نسبت ‌به گروه کنترل می شود P<0.001 تابش لیزر کم توان به مدت چهار هفته باعث افزایش آستانه درد می شود به نحوی که درد به حد گروه کنترل رسیده و با گروه ضایعه نخاعی تفاوت معنی دار دارد(P<0.001).

  بحث و نتیجه گیری

   استفاده از لیزر کم توان به عنوان وسیله ضد التهابی در خط اول درمان در مدت کوتاهی پس از ضایعه نخاعی می تواند در کنترل عوارض مفید باشد و درد و التهاب ناشی از آسیب به نخاع را کاهش دهد.

  کلیدواژگان: ضایعه نخاعی، لیزر کم توان، درد نوروپاتیک، هیپرآلجزیا
 • ساناز نادرنژاد، فاطمه همتی، سعید فرقانی* صفحات 81-90
  مقدمه

  اختلال تعادل و آسیب های ناشی از آن در افراد سالمند و بیماران با اختلالات نرولوژیک شایع می باشد. ارتوزهای پا-مچ پایی می توانند با بهبود اختلالات حرکتی بر تعادل تاثیر بگذارند. بنا بر این هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر ارتوز پا-مچ پایی اصلاح یافته بر تعادل افراد سالمند سالم بود.
   

  مواد و روش ها

   10 فرد سالمند سالم بالای 60 سال در این مطالعه شرکت کردند. در این مطالعه از ارتوز پا-مچ پایی مرسوم و ارتوز اصلاح شده پا-مچ پایی که قسمت خلفی ارتوز در ناحیه پاشنه جهت آزادسازی قسمت خلفی پا و مفصل ساب تالار برداشته شده بود، استفاده شد. شاخص های تعادل با دستگاه صفحه نیرو در وضعیت ایستادن روی دو پا با چشمان باز و بسته و طی سه وضعیت مختلف(ارتوز پا-مچ پایی مرسوم، ارتوز پا-مچ پایی اصلاح شده و بدون ارتوز) اندازه گیری شد. هم چنین تعادل عملکردی با استفاده از آزمون برخاستن و رفتن زمان دار بررسی شد.

  یافته های پژوهش

  نتایج این مطالعه نشان داد که استفاده از ارتوز پا-مچ پایی اصلاح شده در مقایسه با حالت پا برهنه منجر به تغییرات معناداری در متغیرهای تعادل ایستایی نمی شود(P>0.05). در حالی که پوشیدن ارتوز پا-مچ پایی مرسوم منجر به کاهش معنی دار(16 درصد) جا به جایی مرکز فشار در راستای داخلی-خارجی در مقایسه با حالت پابرهنه شد(P=0.02).

  بحث و نتیجه گیری

  انجام یک اصلاح ساده در ارتوز پا-مچ پایی مرسوم منجر به عدم اختلال در تعادل ایستایی افراد سالمند سالم و هم چنین بهبود عملکرد تعادلی در مقایسه با ارتوز مرسوم گردید. به نظر می رسد این امر به خاطر افزایش فیدبک های حسی و استفاده از حرکات مفصل ساب تالار باشد. بررسی تاثیر این ارتوز در بیماران نورولوژیک دارای اختلالات حرکتی پا و مچ پا توصیه می شود.

  کلیدواژگان: سالمند، تعادل، ارتوز پا-مچ پایی
 • مصطفی گواهی*، فاطمه قربانی، مجتبی رنجبر، سمیه رهایی، حسین عزیزی صفحات 91-100
  مقدمه

  گیاه Scutellaria pekinensis یکی از گونه های دارویی با ارزش از خانواده Lamiaceae می باشد. هدف از این آزمایش بررسی اثرات آنتی اکسیدانی و آنتی باکتریایی گیاه Scutellaria pekinensis بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه پس از تهیه عصاره های آبی و متانولی، اثر آنتی اکسیدانی عصاره از دو روش DPPH(2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) و FRAP(ferric reducing antioxidant power) سنجیده شد. جهت بررسی اثر آنتی باکتریایی علیه 3 نوع باکتری از روش دیسک دیفیوژن استفاده شد. در این مطالعه هم چنین محتوی فنلی و فلاونوئید کل بررسی شد.

  یافته های پژوهش

  نتایج نشان داد بیشترین میزان فنل و فلاونوئید کل توسط عصاره متانولی و با روش عصاره گیری شیکر به دست آمد. بیشترین میزان مهار رادیکال آزاد و قدرت احیاکنندگی آهن مربوط به عصاره آبی و روش عصاره گیری شیکر بود. بیشترین میزان قطر هاله عدم رشد برای باسیلوس سرئوس و اشریشیاکلی در غلظت 600 میلی گرم بر میلی لیتر به ترتیب با اندازه های 58/0±67/15 و 51/3±33/25 و برای باکتری استافیلوکوکوس اورئوس مربوط به غلظت 900 میلی گرم بر میلی لیتر به اندازه 2±26 بود.

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که نوع حلال و روش عصاره گیری تاثیر زیادی بر میزان ترکیبات آنتی اکسیدانی و اثرات آنتی باکتریایی دارد. با توجه به مطالعات اندکی که در مورد این گیاه انجام شده است، نتایج این مطالعه می تواند گزارش مناسبی برای انجام پژوهش های بیشتر باشد.

  کلیدواژگان: آنتی اکسیدان، آنتی باکتریایی، DPPH، معرف فولین
 • شکیبا شفایی تیلکی، حامی کابوسی*، فاطمه پیروی قادیکلایی صفحات 101-111
  مقدمه

  علاوه بر هلیکوباکتر پیلوری، هلیکوباکترهای غیرپیلوری Non-Helicobacter pylori helicobacters(NHPHs) نیز در معده انسان تشخیص داده شده اند که سبب ایجاد بیماری های گوارشی می شوند. هدف از این مطالعه بررسی عفونت توامان هلیکوباکتر پیلوری با هلیکوباکترهای غیرپیلوری در بیماران دارای ناراحتی های گوارشی در ایران می باشد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه توصیفی-مقطعی بر روی 421 بیوپسی معده از بیمارانی که دارای ناراحتی گوارشی بودند و برای درمان هلیکوباکتر هیچ دارویی دریافت نکردند، انجام گرفت. نمونه ها به دو دسته عفونی با هلیکوباکتر پیلوری و عفونی با هلیکوباکترهای غیرپیلوری بر اساس اوره آز سریع، تجزیه بافت شناسی نمونه های بیوپسی و ژنوتایپینگ تقسیم شدند. پس از استخراج DNA، ژنوتایپینگ نمونه ها جهت تشخیص هلیکوباکتر پیلوری و هلیکوباکترهای غیرپیلوری با PCR قطعات ژنی ژن های کدکننده اوره آز  A(ure A)، اوره آز B (ure B) و اوره آز AB (ure AB) انجام شد.

  یافته های پژوهش

  57 نمونه(19 درصد) بیماران عفونت توامان هلیکوباکتر پیلوری با یکی از هلیکوباکترهای غیرپیلوری داشتند. عفونت توامان هلیکوباکتر پیلوری با هلیکوباکتر سویس 10 نمونه(3/3 درصد)، عفونت توامان هلیکوباکتر پیلوری با هلیکوباکتر سالمونیس 22 نمونه(3/7 درصد)، عفونت توامان هلیکوباکتر پیلوری با هلیکوباکتر هیلمانی 17 نمونه(7/5 درصد) و عفونت توامان هلیکوباکتر پیلوری با هلیکوباکتر فلیس 8 نمونه(7/2 درصد) بود.

  بحث و نتیجه گیری

  شاید می توان گفت در مواردی که درمان هلیکوباکتر پیلوری به سختی انجام می گیرد یا شکست در درمان ایجاد می شود به علت وجود عفونت توامان هلیکوباکتر پیلوری با هلیکوباکترهای غیرپیلوری می باشد که این نتیجه گیری نیاز به بررسی های بیشتر دارد. در عفونت توامان هلیکوباکتر پیلوری با گونه های غیرپیلوری، هلیکوباکتر سالمونیس بیشترین شیوع را در ایرانی های دارای بیماری های گوارشی دارد.

  کلیدواژگان: هلیکوباکتر پیلوری، هلیکوباکترهای غیر پیلوری، هلیکوباکتر سالمونیس، عفونت توامان
 • زهرا موسی زاده، محمود نیک سرشت*، عبدالحسین طاهری کلانی صفحات 112-120
  مقدمه

  هدف از مطالعه حاضر، تعیین اثر 12 هفته تمرین مقاومتی با زمان بندی خطی و غیرخطی بر کراتینین سرم، میزان فیلتراسیون گلومرولی (GFR) و برداشت کراتینین در زنان با چاقی شکمی بود.

  مواد و روش ها

  تعداد 42 زن به صورت تصادفی در گروه های تمرین مقاومتی خطی(15 نفر، سن: 5/5±4/40 سال و اندازه محیط شکم: 5/6±6/103 سانتی متر)، تمرین مقاومتی غیرخطی(15 نفر، سن: 9/5±9/35 و اندازه محیط شکم: 8/5±4/99) و گروه کنترل(12 نفر، سن: 9/6±3/38 و اندازه محیط شکم: 7/5±4/97) در این مطالعه شرکت کردند. برنامه تمرین مقاومتی در هر گروه شامل 12 هفته و سه جلسه در هفته بود که با زمان بندی متفاوت(خطی و غیرخطی) اجرا شد. پیش و پس از 12 هفته تمرین، نمونه خون در حالت ناشتا برای اندازه گیری سطح سرمی کراتینین از آزمودنی ها گرفته شد. مقادیر GFR و برداشت کراتینین نیز با استفاده از دستگاه بیوایمپدانس در این مراحل برآورد شد.

  یافته های پژوهش

  نتایج نشان داد میزان برداشت کراتینین در گروه های مقاومتی خطی(P=0.048) و غیرخطی(P=0.011) در مقایسه با گروه کنترل افزایش معناداری داشت. در مقایسه با گروه کنترل، تمرین مقاومتی غیرخطی سبب افزایش معناداری(P=0.013) در میزان GFR شد، اما این افزایش در گروه مقاومتی خطی به سطح معناداری نرسید(P=0.089). تمرین های مقاومتی خطی و غیرخطی به طور مشابه و معناداری منجر به کاهش غلظت کراتینین سرم شدند.

  بحث و نتیجه گیری

  دو مدل زمان بندی تمرین مقاومتی در کاهش غلظت کراتینین خون اثرات یکسانی داشتند، در حالی که به نظر می رسد مدل غیرخطی در افزایش GFR اثرات موثرتری داشته است.

  کلیدواژگان: تمرین قدرتی، زمان بندی غیرخطی، عملکرد کلیوی، چاقی
 • کوروش محمدی، پژمان شریفی، پدرام عطایی، سیده فرمیسک پاکانزاد، ناصر رشادمنش، فردین غریبی، اسماعیل مرادسلیمی، هوشیار غفوری* صفحات 121-128
  مقدمه

  دهان و زبان به علت تماس با عوامل مختلف، مستعد انواع تغییرهای ناشی از واکنش های التهابی است. هدف این مطالعه تعیین فراوانی ابتلا به عفونت هلیکوباکتر پیلوری و ارتباط آن با زبان باردار بیماران مراجعه کننده برای انجام تست تنفسی اوره آز می باشد.

  مواد و روش ها

  در یک مطالعه مقطعی-توصیفی تعداد 606 بیمار شامل 70 نفر مرد(7/34 درصد) و 132 نفر زن(3/65 درصد) از مراجعین به مرکز تحقیقات گوارش و کبد بیمارستان توحید سنندج در 6 ماهه دوم سال 1394 که برای انجام تست تنفسی اوره آز مراجعه کرده بودند به طور تصادفی سیستماتیک(از هر سه نفر یک نفر) که در نهایت 202 نفر شدند و دارای ضوابط ورود به مطالعه بوده و رضایت داشتند مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها وارد نرم افزار SPSS شد. برای سوالات از فرمول های آمار توصیفی و برای تحلیل فرضیات از آزمون کای اسکوئر و تست رگرسیون لجستیک استفاده گردید.

  یافته های پژوهش

  نتایج مطالعه حاضر نشان داد 70 نفر(7/34 درصد) بیماران مرد و 132 نفر(3/65 درصد) زن بودند. میانگین سنی بیماران 40/17±77/30 سال از حداقل 7 تا حداکثر 75 سال بود. هم چنین نتایج نشان داد؛ 1/41 درصد افرادی که زبان باردار داشتند آلوده به هلیکوباکتر بودند در حالی که افراد فاقد زبان باردار، 7/22 درصد آلوده به هلیکوباکتر بودند. یافته ها نشان داد بین زبان باردار و آلودگی به هلیکوباکتر رابطه وجود داشت(P=0.025). ضمنا تست رگرسیون لجستیک نیز زبان باردار را به عنوان یک پیش آگهی تایید کرد(P=0.015).

  بحث و نتیجه گیری

  بر اساس نتایج مطالعه حاضر، همراهی آلودگی به هلیکوباکتر پیلوری در زنانی که زبان باردار داشتند تایید شد و در گروه سنی بالای 30 سال همبستگی بیشتر بود. هر چند جهت دستیابی به نتایج معتبرتر تحقیقات بیشتری توصیه می شود.

  کلیدواژگان: هلیکوباکتر پیلوری، زبان باردار، تست تنفسی اوره آز
 • طاهره صفری*، مریم ملکی، فاطمه کورکی نژاد قرایی صفحات 129-137
  مقدمه

  سندرم متابولیک دارای شیوع بالا و مجموعه ای از علایم بالینی: چاقی، افزایش فشارخون، قند ناشتا و تری گلیسرید (TG) و کاهش  HDL  همراه با افزایش ریسک بیماری های قلبی عروقی و دیابت است. مطالعات اخیر کاهش ظرفیت آنتی اکسیدانی را از علل مهم دخیل در عوارض این سندرم می دانند. با توجه به اثرات آنتی اکسیدانی قوی اوژنول، هدف این مطالعه بررسی اثرات حفاظتی اوژنول بر دیس لیپیدیمیای ناشی از سندرم  متابولیک و وضعیت آنتی اکسیدانی سرم در موش های صحرایی نر است.

  مواد و روش ها

  24 موش صحرایی به صورت تصادفی و به مدت 8 هفته به ترتیب در گروه های: 1-دریافت کننده آب آشامیدنی، 2-آب سرشار از فروکتوز به همراه توئین 20 درصد، 3-فروکتوز 10 درصد و 4- فروکتوز 10 درصد به همراه اوژنول mg/Kg ip 20 قرار گرفتند. در پایان نمونه خون جهت اندازه گیری کلسترول، تری گلیسرید، LDL، HDL، مالون دی آلدئید(MDA) و ظرفیت آنتی اکسیدانی کل پلاسما(TAC) تهیه شد. داده ها بر حسب میانگین±انحراف معیار گزارش و آنالیز آن ها توسط آزمون ANOVA و تست تعقیبی توکی انجام شد.

  یافته های پژوهش

  افزودن فروکتوز به آب آشامیدنی موجب افزایش معنی دار وزن حیوانات، سطح سرمی کلسترول و تری گلیسرید، LDL و SGOT و کاهش سرمی HDL در مقایسه با گروه کنترل شد(P<0.05). اوژنول موجب کاهش سطح سرمی کلسترول، تری گلیسرید، LDL، MDA و افزایش سطح SGOT، TAC و  HDLسرم شد(P<0.05). سطح سرمی SGPT تفاوت معنی داری را در بین گروه ها نشان نداد.

  بحث و نتیجه گیری

  اوژنول سبب بهبود مارکرهای سرمی مربوط به دیس لیپیدمی و هم چنین افزایش فعالیت آنتی اکسیدانی پلاسما می گردد.

  کلیدواژگان: سندرم متابولیک، اوژنول، دیس لیپیدمی، ظرفیت آنتی اکسیدانی
 • سهیلا دوایی فر، حسین شهبانی ظهیری، محمدحسین مدرسی، مهدی محمدی، کامبیز اکبری نوقابی* صفحات 138-149
  مقدمه

  داروهای سنتی غالبا به دلیل بزرگ بودن، به طور مناسبی به بافت هدف نرسیده و همین امر توجه پژوهشگران را به استفاده از نانو داروها جلب کرده است، از سویی استفاده از ترکیبات فعال زیستی بارگذاری شده بر روی نانوذرات می تواند در ارتقا اثر ضد میکروبی آن ها موثر واقع شود. در پژوهش های پیشین نشان داده شد که نانوذرات زینک اکساید-فیکوسیانین سنتز شده به روش بیولوژیک قابلیت مهار رشد و تشکیل بیوفیلم حاصل از برخی جدایه های بومی بالینی مقاوم به دارو را دارا می باشند.

  مواد و روش ها

  در پژوهش حاضر به جهت مقایسه، اثر این نانوذرات بر رشد و تشکیل بیوفیلم سه سویه باکتریایی بیماریزای استاندارد به دقت مورد مطالعه قرار گرفته است. کنتیک رشد باکتریایی، تولید اگزوپلی ساکارید و تشکیل بیوفیلم در حضور نانو ذرات ارزیابی و به صورت میکروسکوپی آنالیز شد.

  یافته های پژوهش

  تیمار سویه های مورد آزمون در غلظت 2750 میکروگرم بر میلی لیتر از نانو ذره سبب ممانعت از رشد تمامی آن ها گردیده و کنتیک رشد باکتری های مورد آزمایش در طول زمان با افزایش غلظت نانوذرات کاهش یافت، هم چنین آنالیز های میکروسکوپی نشان داد که تشکیل بیوفیلم در حضور نانوذرات به مقدار قابل توجهی نسبت به نمونه های کنترل کاهش یافته است.

  بحث و نتیجه گیری

  در مجموع نتایج نشان داده که نانوذرات مذکور نه تنها توانایی ممانعت از گسترش بیوفیلم در سویه های مورد آزمون را داشته، بلکه می توانند با تاثیر بر رشد آن ها در کاهش قدرت بیماریزایی این سویه ها موثر باشد.

  کلیدواژگان: نانوذرات زینک اکساید، ضد باکتریایی، ضد بیوفیلم، اگزوپلی ساکارید
 • محمد تقی شیبانی*، حجت عنبرا، حسن مروتی، مزدک رازی، جمیله سالار آملی صفحات 150-161
  مقدمه

  آسپارتام معروف ترین و پرمصرف ترین شیرین کننده مصنوعی می باشد که در مواد غذایی مختلف به طور گسترده ای استفاده می گردد. گزارش های بحث برانگیز زیادی در مورد سمیت آسپارتام بر روی بافت های مختلف بدن وجود دارد، با این حال در رابطه با عوارض آسپارتام بر روی دستگاه تولید مثل اطلاعات زیادی در دسترس نیست. مطالعه حاضر به منظور ارزیابی اثرات آسپارتام بر کیفیت اسپرم و پارامترهای اکسیدانی در موش صورت گرفت.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تعداد 36 سر موش نر بالغ نژاد NMRI به صورت تصادفی به چهار گروه نه سری تقسیم شدند. سه گروه از گروه های فوق به ترتیب آسپارتام را به میزان 40، 80 و 160 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن به صورت خوراکی از طریق گاواژ به مدت 90 روز دریافت نموده و هم چنین گروه کنترل نیز در نظر گرفته شد. 24 ساعت پس از آخرین تیمار، نمونه های خونی از طریق قلب جمع آوری و پارامترهای کیفیت اسپرم شامل شمارش، تحرک، قابلیت زنده مانی، تراکم کروماتین، اشکال غیرطبیعی و آسیب DNA اسپرم مورد بررسی قرار گرفتند.

  یافته های پژوهش

  نتایج نشان دهنده کاهش معنی دار ظرفیت آنتی اکسیدانی تام(TAC)، تستوسترون و نیز افزایش معنی دار سطح مالون دی آلدئید(MDA) در گروه های 80 و 160 میلی گرم بر کیلوگرم نسبت به گروه کنترل بود(P<0.01). دریافت آسپارتام باعث کاهش تعداد، تحرک، زنده مانی و بلوغ اسپرم(P<0.001) و هم چنین افزایش میزان اشکال غیرطبیعی و آسیب به DNA اسپرم در گروه های 80 و 160 میلی گرم بر کیلوگرم نسبت به گروه کنترل گردید(P<0.001).

  بحث و نتیجه گیری

  یافته های مطالعه حاضر آشکار ساخت که مصرف آسپارتام در موش می تواند به کاهش کیفیت اسپرم و تغییرات منفی در پارامترهای اکسیدانی منجر شود.

  کلیدواژگان: آسپارتام، تستوسترون، اسپرم، موش
 • نجمه سلطانی، نرگس نیکونهاد لطف آبادی* صفحات 162-172
  مقدمه

  استفاده از فناوری نانو در انتقال دارو به سلول ها می تواند برخی از مشکلات پیشروی رسانش داروهای گیاهی از جمله غیر هدفمند بودن و اکسیدپذیری بالا را تا حدودی برطرف نماید. از این رو در این مطالعه نانوسامانه های نیوزومی حاوی اسانس رزماری به منظور بهبود شاخصه های فیزیکوشیمیایی و افزایش ویژگی های ضد توموری آن مورد بررسی قرار گرفته شده است.

  مواد و روش ها

  وزیکول های نیوزومی با استفاده از tween 60، کلسترول و PEG با روش فیلم نازک تهیه شده و اسانس رزماری درون نیوزوم ها بارگذاری شد. بررسی شاخصه های فیزیکوشیمیایی آن ها با استفاده از دستگاه های زتا سایزر، FTIR، SEM انجام و الگوی رهایش اسانس در دمای 37 و 42 درجه سانتی گراد محاسبه گردید. در پایان میزان سمیت این نانوسامانه حاوی اسانس بر رده سلولی KG-1 سرطان مغز استخوان مورد بررسی قرار گرفته است.

  یافته های پژوهش

  نتایج پژوهش نشان می دهد که نانوسامانه های حاوی اسانس با راندمان انکپسولاسیون 75/86 درصد، اندازه nm 6/73 و پتانسیل زتای mV 46/45- دارای مورفولوژی کروی، موقعیت مناسب اسانس در نانوسامانه، رهایش کنترل شده دردمای 37 و 42 درجه سانتی گراد است. هم چنین نتایج سمیت این نانوسامانه اسانس دار نشان می دهد که اسانس نیوزومه شده نسبت به اسانس آزاد دارای سمیت بالاتری بر رده سلولی KG-1 می باشد.

  بحث و نتیجه ‏گیری

  نتایج این بررسی ضمن تائید روش مورد استفاده جهت سنتز نیوزوم، کاربرد نیوزوم به عنوان یک حامل کارآمد در درونگیری اسانس و آهسته رهش بودن آن، نشان می دهد که این نانوسامانه بدون ایجاد تغییر در ماهیت شیمیایی اسانس، سبب افزایش پایداری آن شده است و می تواند حاملی مناسب جهت رسانش اسانس رزماری به سلول های KG-1 و اعمال اثرات آن بر سلول ها باشد.

  کلیدواژگان: رزماری، نیوزوم، نانوحامل، رده سلولی KG-1
 • لیلا یدالهی فارسانی، نوشا ضیاء جهرمی*، محمد واعظی پور صفحات 173-182
  مقدمه

  سندرم متابولیک به عنوان یک ناهنجاری بالینی متداول، با افزایش خطر بروز بیماری دیابت نوع 2 و عوامل خطر قلبی-عروقی می باشد. افزایش واسطه های التهابی هم چون پروتئین واکنشگر C و سایتوکین های التهابی می تواند با بروز و پیشرفت سندرم متابولیک و دیابت نوع دو در ارتباط باشد.

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر بر روی 35 بیمار زن و مرد با میانگین سنی 55 سال، مبتلا به دیابت نوع دو همراه با سندرم متابولیک و 35 فرد سالم به عنوان گروه شاهد انجام شد. نمونه های سرمی جدا شده جهت بررسی سطح سرمی اینترلوکین 18 توسط کیت الایزا و پروتئین واکنشگر C، به روش کمی تا زمان انجام آزمایشات در 20- نگهداری شد. استخراج RNA از سلول ها توسط کیت JenaBioscience انجام گرفت و در نهایت سنجش بیان ژن با استفاده از Real Time RT-PCR کمی به انجام رسید.

  یافته های پژوهش

  میانگین مقادیر سرمی اینترلوکین 18 افزایش معنا داری داشت(P=0.008) و سطح سرمی پروتئین واکنشگر  C (P<0.001) در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو توام باسندرم متابولیک نسبت به افراد سالم افزایش معناداری داشت. هم چنین بیان ژن اینترلوکین 18 (P=0.003) در سلول های لنفوسیت بیماران دیابت نوع دو همراه سندرم متابولیک در مقایسه با افراد سالم به طور معناداری بالاتر بود.

  بحث و نتیجه گیری

  مطالعه حاضر نشان داد که بیماران مبتلا به دیابت نوع دو همراه سندرم متابولیک در مقابل افراد سالم مقادیر افزایش یافته ای از فاکتورهای التهابی از قبیل اینترلوکین 18، پروتئین واکنشگر C را در سرم خود دارند. بنا بر این سطح سرمی اینترلوکین 18، پروتئین واکنشگر C و میزان بیان ژن اینترلوکین 18 می تواند نقش مهمی در پاسخ التهابی و پیشرفت بیماری دیابت نوع دو و سندرم متابولیک داشته باشد.

  کلیدواژگان: اینترلوکین 18، پروتئین واکنشگر C، دیابت نوع دو، سندرم متابولیک
 • پریا آذرنگ، چنگیز احمدی زاده* صفحات 183-193
  مقدمه

  برهم خوردن بالانس اکوسیستم میکروبی، باعث تغییرات بیولوژیکی در ارتباط با سرطان کولورکتال و تکثیر سلولی و مرگ برنامه ریزی شده آن ها و نیز پاسخ های ایمنی می گردد. هدف از این مطالعه تعیین تاثیر باکتری های پروبیوتیک بر بیان ژن های مرتبط با رشد، متاستاز و آپوپتوزدر سلول های سرطانی کولون HT29 می باشد.

  مواد و روش ها

  در طول این مطالعه ابتدا باکتری های پروبیوتیک استوباکتر کشت داده شدند و پس از تهیه کاندیشن مدیا بر روی سلول های سرطان HT29 تیمار شدند. با استفاده از روش MTT assay مورد بررسی قرار گرفت. استخراج DNA از سلول های تیمار شده انجام شد و تست DNA Ladder assay صورت گرفت. پس از استخراج RNA و تهیه cDNA، بیان ژن های مرتبط با رشد(AKT1 و PTEN) و نیز ژن مسیر آپوپتوز(BAX) به روش Real-time PCR مورد سنجش قرار گرفت.    

  یافته های پژوهش

  نتایج حاصل از آزمایشMTT نشان داد که باکتری های استوباکتر تکثیر سلول های HT-29 را مهار نموده و سبب القاء آپوپتوز در این سلول ها می شوند. نتایج  DNA ladder assayحاصل از تیمار سلول های HT29 با باکتری های ذکر شده تغییرات کیفی آپوپتوز سلولی را نشان داد. علاوه بر این نتایج Real-time PCR نشان داد که باکتری های استوباکتر سبب افزایش بیان ژن های(BAX، PTEN) در سلول های سرطانی کولون HT29 شد.

  بحث و نتیجه گیری

  استوباکتر مسیر سیگنالینگ سلولی آپوپتوز در سلول های سرطانی کولون HT29 را تحریک نموده و می توان در جهت استراتژی جدید درمانی و یا اجوانت تراپی برای تیمار سرطان کولون استفاده نمود.

  کلیدواژگان: سرطان کلورکتال، باکتری استوباکتر، HT29
 • عظیم حسن بیگی، جواد عبدی* صفحات 194-204
  مقدمه

  سازمان، شبکه ای از واحدها و افراد است که با هم افزایی در ایجاد ارتباط معنادار و هدفمند واحدها و افراد، عملکرد سازمان را افزایش می دهند. بنابراین، باید ارتباطات سازمانی اثربخش شود تا هدف های سازمانی محقق شود. در این مقاله به منظور اثربخش کردن ارتباطات سازمانی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، عوامل و متغیرهای موثر بر آن مورد مطالعه قرار گرفته است.

  مواد و روش ها

  روش این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و پیمایشی است و به منظور جمع آوری داده ها، پرسش نامه محقق ساخته به کار گرفته شده است. از میان 476 نفر جامعه آماری(را کلیه کارکنان ستاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام)، 170 نفر به عنوان نمونه آماری، با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. در این پژوهش داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 20 و آزمون رگرسیون چندگاره و تحلیل مسیر اجرا شد.

  یافته های پژوهش

  اثر عامل سازمانی بر ارتباطات سازمانی این دانشگاه با ضریب 639/0 در مقایسه با عامل انسانی با ضرایب 258/0 بیشتر است. یعنی عامل سازمانی در اثربخش کردن ارتباطات سازمانی موثرتر است.

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به نتایج این مطالعه، دانشگاه علوم پزشکی ایلام باید در پی الگوی مناسب ارتباطات سازمانی خود باشد و با توجه به موقعیت خود، الگوی مطلوب را طراحی کند که در آن عوامل سازمانی موثر بر ارتباطات سازمانی توجه بیشتری نمایند.

  کلیدواژگان: اثربخشی ارتباطات سازمانی، عوامل انسانی و سازمانی
|
 • Raham Armand, Garshasb Rigi*, Tahereh Bahrami Pages 1-13
  Introduction

  Immune Protein A is a component with a vast spectrum of biochemical, biological and medical usages. The coding gene of this protein was extracted from Staphylococcus aureus and was cloned and expressed in Escherichia coli bacteria. Suitable statistical methods are utilized to optimize expression conditions  for evaluating experiment accuracy , guarantee the accuracy of subsequent experiments, reduce cost , prevent trial and error method, and obtain the highest production level.
   

  Materials & Methods

  Normal statistical regression method is based on the assumption of accuracy of variables and their observations, and finally the relationship among the variables are precisely specified .In normal modeling ,such as estimation of protein level inaccurate observations and vague relationships may be encountered; therefore,utilization of regression methods capable of explaining the vague structure of protein level and providing the models attunes to reality is necessary. In this article, hybrid fuzzy regression method with the least square, based on fuzzy-set theory was utilized.
   

  Findings

  According to the results, Protein A production level was estimated at 90 % level .On the other hand, since the method utilized in this article was hybrid fuzzy linear regression method with the least square errors, we can conclude that if all the data utilized in this article are crisp numbers,the hybrid fuzzy regression will produce results similar to normal regression.
   

  Discussion & Conclusions

  One of the advantages of hybrid fuzzy regression is higher level of certainty than point estimation. In this study, the standard deviation of estimated data by fuzzy hybrid regression method was lower than conventional regression method.Therefore, it can be concluded that fuzzy hybrid regression method is an optimal method for estimating the production of this type of protein.

  Keywords: Protein A, Immunoglobin binding protein, Hybrid fuzzy regression, Medical biotechnology
 • Bahman Fazeli Nasab*, Nasrin Moshtaghi, Mohammad Forouzandeh Pages 14-26
  Introduction

  Nowadays, different solvents are used to extract plant antioxidants. Each solvent has a special ability to extract antioxidants materials. Accordingly, in this research, some medicinal herbs were collected from different vegetation zones of Iran and evaluated based on the majority of useful solvents. The best solvent for the extraction of antioxidants can be identified and used to determine the best herbal medicine.
   

  Materials & Methods

  In order to investigate the type of solvent extraction on the amount of antioxidant material of some indigenous medicinal plants of different regions of Iran such as Mentha asiatica, Ziziphora persica, Otostegia persica, Crocus sativus, Achillea millefolium, Mentha longifolia, Hyssopus officinalis, Thymus vulgaris, Fumaria officinalis and Teucrium polium, were done the experiment in The factorial based on a completely randomized design with three replications. DPPH was used to measure antioxidant activity.
   

  Findings

  Results showed that the extract (hydro, hydroalcoholic, acetone and methanolic) and the interaction of extract and plant on antioxidant properties had a different effect on phenol and flavonoid content (P<0.05). The highest flavonoids in the aqueous extract (87.6 mg/gDW), hydroalcoholic (147.48 mg/gDW), methanolic (277.48 mg/gDW) and acetone (171.98 mg/gDW) and also, the highest amount of phenol in aqueous extracts (15.33 mg / gDW), hydroalcoholic (20.18 mg/gDW), methanolic (51.47 mg/gDW) and acetone (31.59 mg/gDW) were found the Achillea millefolium from Ilam. The highest antioxidant activity based on DPPH test in aqueous extract (8.29% at a concentration of 16 μg/ml) belonged to the Achillea millefolium from Ilam, In hydroalcoholic extract (34.49% at a concentration of 64 μg/ml) was belonged to Mentha asiatica in Kashmar and then Achillea millefolium in Ilam, In the extract of Estonia (62.009% at a concentration of 64 μg/ml) was belonged to Mentha asiatica of Kashmar and then Teucrium polium of Kashmar and Achillea millefolium of Ilam, Finally, in the methanolic extract (95.633% at a concentration of 16 μg/ml), was belonged to the Achillea millefolium of Ilam.
   

  Discussion & Conclusions

  In general, the results of this study showed that the most important solvent for the extraction of phenolic substances and the evaluation of oxidative properties was a methanol solution and the most effective plant with more substances and antioxidant activities were Achillea millefolium from Ilam region.

  Keywords: plant extract, Achillea millefolium, Otostegia persica, Mentha asiatica, Hyssopus officinalis
 • Ramin Shiraly*, Elyas Kokabi Pages 27-36
  Introduction

  Suicide is an important public health challenge. It is estimated that 2 percent of general population seriously contemplate killing themselves during their lifetime. This study aimed to determine the prevalence of suicidal ideation and its related issues in a sample taken from the general population of Shiraz in 2017.
   

  Materials & Methods

  This project was a cross-sectional analytic study carried out on 2400 people of Shiraz. Participants were selected by randomized cluster sampling according to municipal divisions of Shiraz. The main tool of the research was Beck Suicidal Ideation Scale (BSIS) questionnaire and a demographic form. In addition to the descriptive statistics, Chi-square and independent t-test, as well as regression analysis were used.
   

  Findings

  According to the results, 88.8% of participants had low-risk, 9% had moderate risk, and 2.2% had high risk for suicidal ideation. Mean suicidal ideation score of participants was 2.13±6.30.  According to the  regression analysis, suicidal ideation was associated with female gender, young age group,  single marital status, unemployment , history of suicidal attempt, chronic disease, mental disorder, and drug and alcohol abuse (P<0.01).
   

  Discussion & Conclusions

  This study revealed that the strongest predictor of suicidal ideation in society was the history of suicidal dattempts, divorce, and drug and alcohol abuse. It is recommended that people with the history of suicidal attempts be monitored and assessed regularly concerning their levels of suicidal thoughts.

  Keywords: Suicidal ideation, suicide, Prevalence, Risk factors
 • Sobhan Aliakbari, Farhad Vafaie*, Farshid Namayan, Masoud Seidi Pages 37-46
  Introduction

  Supply chain management in healthcare sector is of utmost importance due to its effect on individuals’ health status compared to other industries. In the current world economic situation wherein logical thinking should be based on lifetime costs of products ,as well as supply chain sources and processes, it is essential to have an agile supply chain to have a socio-environmental performance creating competitive advantage.
   

  Materials & Methods

  This study was a survey with a correlational design considering its methodology and purpose. The statistical population of this study included the staff of public hospitals in Ilam province, Iran; of which, 340 individuals were selected as the participants based on Krejcie and Morgan’s sample size determination table. Moreover, the SPSS Statistics Software and LISREL Software were used to analyze the data in this study.
   

  Findings

  The statistic of the Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) index was equal to 0.844 implying sampling adequacy. Moreover, all the factors affecting supply chain agility had a normal distribution and the test statistic was larger than 1.96 for all the factors, suggesting their relationship with supply chain agility. The positive correlation between supply chain agility and competitive advantage was further confirmed based on the research findings.Additionally,the value of the goodness of fit index (GFI=0.96) showed the fit of the model and the test statistic of the model (T=9.60) revealed the significant impact of supply chain agility on creating the competitive advantage.
   

  Discussion & Conclusions

  The results of the present study demonstrated that the seven dimensions of computer-based technologies, flexibility, relationships with suppliers, use of modern technologies, collaborative partnerships, sensitivity to market, and responsiveness of demands had effects on supply chain agility in hospitals. Moreover, public hospitals in Ilam Province were endowed with competitive advantage in three dimensions of durability and permanence, retention, and opportunities; however, they lacked competitive advantage in the dimension of individuals’ unique capabilities.

  Keywords: Supply chain agility, Competitive advantage, Public hospitals, Ilam
 • Somayeh Bohlouli*, Gelavizh Rostami Nasab Pages 47-55
  Introduction

  Sperm fertilization depends on different factors, such as sperm count, motility and morphology. Ferollago angulata has many antioxidant compounds. The purpose of this study was to determine the effect of hydroalcoholic extract Ferollago angulata on some semen indices and serum testosterone level in male rats.
   

  Materials & Methods

  This experimental study was carried out on 28 Wistar rats which were divided into 4 groups: one control, and three experimental groups treated with different doses of  Ferulago angulata extract (i.e.,100, 200 and 400mg/kg) .The extract injection was  administered intraperitoneally  for 21 days . Serum testosterone level, final body weight, testis weight and Sperm parameters including, morphology, Sperm count, high motility and viability were assayed at the end of study. The data were analyzed by one‐way ANOVA test and P<0.05 was considered statistically significant.
   

  Findings

  Our results showed  sperm parameters, including morphology, count, motility and viability of  male rats increased at 200 and 400 mg/kg of hydroalcoholic extract of Ferulago angulata (P<0.001). Testis weight and Serum testosterone level increased at 400 mg/kg of Ferulago angulata extract (P<0.001).
   

  Discussion & Conclusions

  Antioxidant compounds in Ferulago angulata improved the quality of sperm and fertility.

  Keywords: Ferulago angulata, Fertility, Testosterone, Sperm, Male rat
 • Leila Kiani, Amin Rafeipoor*, Maryam Mashayekh, Ramin Tajbakhsh, Jaffar Pouyamanesh Pages 56-63
  Introduction

  The process of hemodialysis imposes a lot of physical and psychological pressures on patients . In this regard, the identification of the factors protecting the patients from these pressures seems essential. The purpose of this study was to investigate the relationship resilience and posttraumatic growth.

  Materials & Methods

  This was a descriptive- correlational study was conducted on 219 patients referring to dialysis centers in karaj in 2018-219.They were selectet by Convenient sampeling method,and were asked to answer ConnorDavidson (2003) Resilience Scale (CDRISC) and Tedeschi & Calhoun (1996) Posttraumatic Growth Inventory (PTGI). The data were analyzed using descriptive indexes, Pearson correlation coefficient and significant correlation coefficient test in SPSS soft ware,version 25.

  Findings

  According to the results, 55/7% of the participants were male, the mean of their age was 43.84(±9.12).The research revealed a positive statistical significant relationship at 0.01 between resilience and posttraumatic growth(r=0.523)in such a way that resilience could explain 27% of changes in Posttraumatic Growth.

  Discussion & Conclusions

  The Findings of present study was indicative of the important role of resilience in achieving posttraumatic growth in patients.It is,therefore,suggested that psychological intervention with the aim of promoting the patients’ resilience be designed and implemented in dialysis centers.

  Keywords: Resilien ce, Posttraumatic growth, End stage renal diseases, Hemodialysis
 • Soheila Rezvan, Kumarss Amini* Pages 64-73
  Introduction

  Proteus mirabilis is one of the common causes of UTI.Multiple molecular methods are used to genotype bacteria.The polymerase chain reaction method is based on repeated sequences using BOXA1R primers for differentiation of bacteria. This study aimed to evaluate the genetic ‎diversity of protease mirabilis isolated from urine specimens.
   

  Materials & Methods

  In this descriptive cross-sectional study, 60 isolates protease mirabilis were ‎identified from urine specimens using biochemical tests. DNA samples were extracted and tested for BOX-PCR.
   

  Findings

  The tree diagram or dendrogram of BOX-PCR was drawn and the results showed that all strains were ‎segregated into 7 separate clusters at a similarity level of 57%‎. There were three isolates in the first group, nine in the second group, 18 in the third group, two ‎ in the fourth group, 11 in the fifth group, one in the sixth group, and 16 isolates ‎in the seventh group.‎ Dandrogram analysis revealed that the strains belonging to a serovar are subtracted from each other.‎
   

  Discussion & Conclusions

    This method demonstrated that molecular fingerprinting with BOXA1R primers is useful for typing bacterial ‎isolates from different origins.‎ Moreover, it has a really efficient differentiation power, it can be used effectively in epidemiological studies, and ‎trace source of infection and taxonomy.‎

  Keywords: Proteus mirabilis, BOX-PCR, Genotyping
 • Sogol Yousefi, Vida Hojati*, Farinaz Nasirinezhad, Fatemeh Ramezani, Gholamhassan Vaezi, Atousa Janzadeh Pages 74-80
  Introduction

  Spinal cord injury is one of the important unresolved problems in the medical society leading to adverse consequences, such as motionlessness and neuropathic pain. Neuropathic pain is seen in both forms of hyperalgesia and allodynia. In this study, the effects of low-level laser radiation on hyperalgesia pain have been investigated. Material &

  Methods

  In this experimental study, animals (N=16) were divided into two groups(i.e., spinal cord injury and laser treatment). Aneurysm clip was used to induce spinal cord injury. Half an hour after the induction of spinal cord injury, animals were exposed to laser for 45 seconds every day up to four weeks. At the end of each week, the animals underwent a heat-hyperalgesia test. The results were analyzed in Prism software,version 6 .The value of P <0.05 was considered significant.

  Findings

  Surgery of the induced spinal cord injury reduced threshold of hyperalgesia pain, compared to the control group (P<0.001). Low-level laser radiation for four weeks increased the pain threshold so that the pain proved equal to the control group and there was a significant difference between treated and spinal cord injured animals (P<0.001). Discussion &

  Conclusions

  Using a low-level laser as an anti-inflammatory agent in the first line treatment can be useful in controlling injury side effects shortly after a spinal cord injury; moreover,it can reduce the pain and inflammation caused by spinal cord injury.

  Keywords: Spinal Cord Injury, Low Level Laser, Neuropathic Pain, Heat hyperalgesia
 • Sanaz Nader Nejad, Fatemeh Hemmati, Saeed Forghany* Pages 81-90
  Introduction

  Balance impairment and related injuries are common in elderly and patients with neurologic disorders. Ankle foot orthosies can influence on balance via improvement of movement disorders. Therefore the aim of this study was to investigate the effects of modified ankle-foot orthosis on balance performance in healthy elderly.
   

  Materials & Methods

  The research was conducted on ten healthy elderly aged above 60. The conventional ankle-foot orthosis and modified ankle-foot orthosis were used in this study (the posterior part of the orthosis in the heel region was removed to provide free movements in the subtalar joint). Balance parameters were measured with a force plate during double limb standing in opened eyes and closed eyes under three different conditions: conventional ankle foot orthosies, modified ankle foot orthosies and barefoot. Also functional balance was assessed using Timed Up and Go test. Ethics code: IR.MUI.REC.1396.3.345.
   

  Findings

  The results of this study indicated that using modified ankle-foot orthosis did not significantly change standing balance parameters compared to barefoot condition (P>0.05). However, wearing conventional ankle-foot orthosis resulted in a significant reduction of the center of pressure excursion in the mediolateral direction (16%) compared to the barefoot condition (P=0.02).
   

  Discussion & Conclusions

  A simple modification in conventional ankle-foot orthosis did not impair standing balance performance of healthy elderly people. Additionally, the modified ankle-foot orthosis improved balance abilities compared to conventional ankle-foot orthosis. These observations could be attributed to the increased sensory feedback and using subtalar movements. It is recommended to study the effects of this modified orthosies on balance in the patients with neurological impairments who have foot and ankle movement disorders.

  Keywords: Elderly, Balance, Ankle foot orthosis
 • Mostafa Govahi*, Fatemeh Ghorbani, Mojtaba Ranjbar, Somayeh Rahaiee, Hossein Azizi Pages 91-100
  Introduction

  Scutellaria pekinensis is one of the most valuable Medicinal species of the Lamiaceae family. The present study aimed to investigate the antibacterial and the antioxidant effects of Scutellaria pekinensis.
   

  Materials & Methods

  In this study, after extracting the aqueous and methanol extracts, the antioxidant effect of the extract was measure-using DPPH and FRAP methods. Disk diffusion method was use to investigate the antibacterial effect against three types of bacteria.In addition, the study examined phenolic and flavonoidal.
   

  Findings

  The results showed that the highest amount of phenol and flavonoid were obtained by methanol extract and shaker extraction method. The highest amount of free radical scavenging (DPPH) and FRAP were related to aqueous extract and shaker extraction method. The highest inhibition zone diameter for Bacillus cereus and Escherichia coli in the concentration of 600 mg/ml were 15.67±0.58, and 25.33±3.15 respectively, and for Staphylococcus aureus, the concentration of 900 mg / ml was 26±2.
   

  Discussion & Conclusions

  The results showed that the solvent type and extraction method had a great impact on the amount of antioxidant compounds and antibacterial effects. Considering the few studies performed about this plant, the results of this study can be a good report for further research.

  Keywords: Antioxidant, Antibacterial, DPPH, Folin Reagent
 • Shakiba Shafaie Tilaki, Hami Kaboosi*, Fatemeh Peyravii Ghadikolaii Pages 101-111
  Introduction

  In addition to Helicobacter pylori, non-Helicobacter pylori helicobacters (NHPHs) have been diagnosed in the humans stomach that caused gastrointestinal diseases. This study aimed to evaluate the coinfection of H. pylori with NHPHs species in patients with gastric disorders in Iran.
   

  Materials & Methods

  This cross-sectional study was performed on 421 gastric biopsies form dyspeptic patients, who did not receive any treatment for H. pylori. The samples were divided into H. pylori-infected and NHPHs-infected groups, based on the rapid urease test, histological analysis of biopsies, and genotyping. After DNA extraction, genotyping of samples was performed to detect H. pylori and NHPHs with PCR of encoding genes fragments for urease A (ure A), urease B (ure B) and urease AB (ure AB).
   

  Findings

  The results of the present study revealed that  57 patients (19%) had coinfection H. pylori with one of the NHPHs,10 patients (3.3%) has coinfection of H. pylori with NHPHs for H. suis,22 patients (7.3%) had coinfection of H. pylori with NHPHs H. salomonis,17 patients(5.7%) had coinfection of H. pylori with NHPHs for H. heilmannii (5.7%) ,and  8 patients (2.7%) had Coinfection of H. pylori with NHPHs for H. felis.
   

  Discussion& Conclusions

  Based on the results of the current study, it can be conclude that difficulties and failures in the treatment of H.pylori is probably due to the coinfection of H.pylori with NHPHs species ;however,  this conclusion requires further investigations.Additionally,in coinfection H. pylori with NHPHs, H. salomonis was found to be the most prevalent in Iranian patients with gastric disorders.

  Keywords: Helicobacter pylori, Non-H. pylori helicobacters, H. salomonis, Co infection
 • Zahra Mosazadeh, Mahmmod Nikseresht*, Abdolhossein Taheri Kalani Pages 112-120
  Introduction

  The aim of this study was to determine the effects of linear and nonlinear periodized resistance training on serum levels of creatinine, glomerular filtration rate (GFR), and creatinine clearance in women with abdominal obesity. 
   

  Materials & Methods

  This study was conducted on 42 women who were randomly assigned into linear periodized (LP) resistance training (N=15, age: 40.4± 5.5 year and abdominal circumference: 103.6 ± 6.5 cm), nonlinear periodized (NLP) resistance training (N=15, age: 35.9 ± 5.9 year, abdominal circumference: 99.4 ±5.8 cm) and control groups (N=12, age: 38.3 ± 6.9 year, abdominal circumference: 97.4 ±5.7 cm).The resistance training regimen for each model consisted of a 12-week,3-day-per-week program, which was performed with different periodization (LP and NLP). Before and after 12 weeks of training, blood sample was taken in fasting state to measure the serum creatinine level of the subjects. The GFR and creatinine clearance were estimated by using bio-impedance in these phases.
   

  Findings

  The results indicated that creatinine clearance increased significantly in LP (P = 0.048) and NLP (P = 0.11) groups, compared to the control group. In comparison to control group, NLP increased significantly (P = 0.013) in GFR ; nontheles, this increase was not significant with LP (P= 0.089).
   

  Discussion & Conclusions

  Both model of periodized resistance training had similar effects in the reduction of blood creatinine concentration, while NLP seemed to have more beneficial effects on GFR in women with abdominal obesity.

  Keywords: Strength Training, Daily undulating periodized, Renal function, Obesity
 • Kourosh Mohammadi, Pezhman Sharifi, Pedram Ataee, Seyyedeh Fermisk Pakanzad, Naser Reshadmanesh, Fardin Gharibi, Esmaeil Moradsalimi, Houshiyar Ghafouri* Pages 121-128
  Introduction

  Mouth and tongue are prone to various changes resulting from inflammatory reactions, due to their contact with various factors,. This study aimed to determine the prevalence of helicobacter pylori infections and its relationship with coated tongue in the patients referring for urease breath test.
   

  Materials & Methods

  A descriptive cross-sectional study was carried out on 606 patients including 70 men (i.e.,34.7%) and 132 women (i.e.,65.3%) referring to Liver and Digestive research center of Sanandaj Tohid Hospital during the last season of 2015 and the first season of 2016 for urea breath test. The participants were selected through randomized systematic method (i.e., one out of three individuals).In this regard,202 patients meeting the inclusion criteria and expressing their consent were evaluated. The data were analyzed in SPSS software so that the questions were examined using descriptive statistics and the hypotheses were analyzed using chi-square and logistic regression test.

  Findings

  The result indicated that men and women constituted 70 (i.e., 34.7%) and 132 (i.e.,65.3%) of the sample group. The average age of the patients was 30.77 and the standard deviation was 17.40, ranging from 7 to 75 years old. In addition,it was revealed that 41.1% of the patients with coated tongue had Helicobacter pylori infection, whereas this value was 22.7% in the participants with non-coated tongue. The findings showed that there was a significant relationship between coated tongue and Helicobacter infection (P=0.025). Meanwhile, logistic regression test confirmed the coated tongue as a prognostic(P=0.015).
   

  Discussion & Conclusions

  Based on the results of this study, there was a higher risk of Helicobacter pylori infection in women with coated tongue who were older than 30. However, more research is recommended for more reliable results.

  Keywords: Helicobacter pylori, Coated tongue, Urea Breath Test (UBT)
 • Tahereh Safari*, Maryam Maleki, Fatemeh Kourkinejad Gharaei Pages 129-137
  Introduction

  Metabolic syndrome has a high prevalence and and it is accompanied by a collection of clinical symtom, such as obesity, hypertension, increased fasting blood sugar and triglyceride (TG), and HDL reduction, along with increased risk of cardiovascular disease and diabetes. Recent studies have considered the reduction of antioxidant capacity as one of the important causes of the complications of this syndrome. Regarding the strong antioxidant effects of eugenol, the aim of this study was to evaluate the protective effects of eugenol on dyslipidemia induced by metabolic syndrome and serum antioxidant status in male rats.
   

  Materials & Methods

  This study was conducted on 24 rats which were randomly assigned into groups 1- Tap water recipient, 2- Water-rich fructose with 20% tween, 3-Fructose 10% and 4- Fructose 10% with eugenol mg / Kg 20 ip for eight weeks. At the end of experiment, blood samples were taken to measure the levels of cholesterol, triglycerides, LDL, HDL, malondialdehyde (MDA) and total antioxidant capacity of plasma (TAC). Data are expressed as mean ± SEM. The levels cholesterol, triglycerides, LDL, HDL, MDA andTAC were analyzed by one-way analysis of variance (ANOVA) followed by the Tukey test.
   

  Findings

  It was revealed that adding fructose to drinking water led to significant increase in animal weight, serum cholesterol and triglyceride levels, LDL and SGOT, and serum HDL levels (P <0.05). Eugenol decreased serum levels of cholesterol, triglyceride, LDL, MDA and increased serum SGOT, TAC and HDL levels (P <0.05). Serum SGPT levels did not show significant differences among the groups.
   

  Discussion & Conclusions

  Eugenol improves metabolic syndrome markers and also increases the antioxidant activity of the plasma.

  Keywords: Metabolic syndrome, Eugenol, Dyslipidemia, Serum antioxidant activity
 • Soheila Davaeifar, Hossein Shahabani Zahiri, Mohammad Hossein Modarressi, Mehdi Mohammadi, Kambiz Akbari Noghabi* Pages 138-149
  Introduction

  Traditional medicines cannot adequately reach the target tissues, due to their large size; therefore, the attention of researchers has been drawn to the use of nanomedicines. In fact, the use of biological active compounds loaded on the surface of nanoparticles can be effective the in the promotion of their antimicrobial activity. In the earlier studies, it was demonstrated that biologically synthesized Phycocyanin Zinc Oxide nanoparticles were able to prevent the biofilm formation and growth deriving from some native clinical medicine-resistant isolates.
   

  Materials & Methods

  In the current research the effect of these nanoparticles on the growth and biofilm formation of three standard strains of pathogenic bacteria has been carefully studied. The bacterial growth kinetic, exopolysaccharides and biofilm formation in the presence of nanoparticles were examined under the microscope.
   

  Findings

  Treatment of tested strains at 2750 μg/ml concentration of nanoparticles prevented the growth of all strains and bacterial growth decreased over time by the increase in the concentration of nanoparticles. Furthermore, microscopic analyses showed that the formation of biofilms in the presence of nanoparticles significantly reduced, compared to the control samples.
   

  Discussion & Conclusions

  The results showed that the biosynthesized ZnO nanoparticles not only have the ability to inhibit the development of biofilms of tested strains but also they can reduce the pathogenicity of these strains by influencing their growth.

  Keywords: Zinc Oxide nanoparticles, Antibacterial, Ant-biofilm, Exopolysaccharides
 • Mohammad Taghi Sheibani*, Hojat Anbara, Hassan Morovvati, Mazdak Razi, Jamileh Salaramoli Pages 150-161
  Introduction

  Aspartame is the most famous and widely used artificial sweetener which is extensively used in food stuffs. Many controversial reports are presented on the toxisity of aspartame on different body tissues; nonetheles, little data is available about the the side effects of Aspartame on the reproductive system. The present study was conducted in order to evaluate the effects of aspartame on sperm quality and oxidant parameters in mice.
   

  Materials & Methods

  This study wsa carried out on 36 adult male NMRI which were randomly assigned into four groups of nine mice. The three experimental groups received Aspartam with the doses of 40, 80 and 160 mg/kg, by oral gavage for 90 days. The control group was considered as well. The blood samples were collected from the heart 24 hours after the last treatment and sperm quality parameters including, count, motility, viability, chromatin condensation, abnormality, and DNA damage were evaluated.
   

  Findings

  The results indicated a significant decrease in total antioxidant capacity (TAC) and testosterone, as well as a significant increase in malondialdehyde (MDA) in 80 and 160 mg/kg groups, compared to the control group (P<0.01). Aspartame reception decreased the number, motility, viability and maturation of the sperms (P<0.001) and increased abnormality and DNA damage to sperm in 80 and 160 mg/kg groups, compared to the control group (P<0.001).
   

  Discussion & Conclusions

  The findings of the present study revealed that aspartame consumption could lead to decreased sperm quality and negative changes in oxidant parameters.

  Keywords: Aspartame, Testosterone, Sperm, Mice
 • Najmah Soltani, Narges Nikoonahad Lotfabadi* Pages 162-172
  Introduction

  The use of nanotechnology in drug delivery to the cells can somewhat address some of the problems involved in the delivery of herbal medicines, including non-targeting and high oxidizing features. Therefore,this study aimed to investigate the niosomal nano-carriers containing Rosmarinus officinalisessential oil to improve itsphysicochemical characteristics and increase its antitumor properties.
   

  Materials & Methods

  The vesicles of niosome were preparedby thin-film method using span 60, cholesterol and polyethylene glycol and the Rosmarinus officinalisessential oil were loaded into the niosomes. Thereafter, theirphysicochemical characteristics were evaluated using Zeta Sizer, FTIR, SEM, and the essential oil release amount was calculated at 37° C and 42° C. Finally, MTT assay was performed to assess the toxicity of the nano-carrier containingessential oil against the KG-1 cell line of Acute Myeloid Leukemia (AML).
   

  Findings

  The results of the present study indicated thatprepared nano-carriers containing essential oil have encapsulation efficiency, size and zeta potential include 86.75 , 73.6 nm and -45.46 mV, respectively. SEM images have indicated the spherical morphology of nano-niosomes.Furthermore,the results showed the appropriate position of the essential oil in the nano-carriers and controlled release at 37oC and 42oC. Additionally, MTT assay results demonstrate that the encapsulated essential oil has a higher toxicity against KG-1 cell line than the free essential oil.
   

  Discussion & Conclusions

  The results of this study, while confirming the method used for niosomesynthesizing, the use of niosome as an effective carrier for essential oil encapsulation ,andits slow-releasing feature, suggests that this nanosystem can increase its stability without altering the chemical nature of the essential oil.Accordingly, it can be suitable for the delivery of rosemary essential oils to KG-1 cells the and the exertion of its effects on the cells.

  Keywords: Rosemary, Noisome, Nanocarrier, KG-1 cell line
 • Leila Yadolahi Farsani, Noosha Zia Jahromi*, Mohammad Vaezipour Pages 173-182
  Introduction

  Metabolic syndrome is a common clinical anomaly, with an increased risk of developing type 2 diabetes and cardiovascular risk factors. Increased inflammatory mediators, such as reactive protein,as well as the inflammatory cytokines can be associated with the incidence and progression of metaboli syndrome and type 2 diabetes.
   

  Materials & Methods

  This study was performed on 35 male and female patients with an average age of 55 years, type 2 diabetes mellitus with metabolic syndrome and 35 healthy subjects as control group. Separated serum samples were kept at -20 ° C for quantitative evaluation of serum IL-18 by ELISA kit and C-reactive protein. RNA extraction from cells was performed by JenaBioscience kit and finally Gene expression assay was performed quantitatively using Real Time RTPCR.
   

  Findings

  The mean serum levels of IL-18 were significantly increased (P=0.008), and serum reactive protein (P<0.001) was significantly increased in patients with type 2 diabetes mellitus with metabolic syndrome compared with healthy subjects. Also, expression of IL-18 gene (P=0.003) in lymphocyte cells of type II diabetes patients with metabolic syndrome was significantly higher than healthy subjects.
   

  Discussion & Conclusions

  The present study showed that patients with type 2 diabetes mellitus with metabolic syndrome have high levels of inflammatory factors such as IL-18 in their serum. it can be concluded that serum levels of IL-18, C-reactive protein and IL-18 expression play an important role in inflammatory response and progression. Type 2 diabetes and metabolic syndrome.

  Keywords: Interleukin 18, C-reactive protein, Type II diabetes, Metabolic syndrome
 • Pariya Azarng, Changiz Ahmadizadh* Pages 183-193
  Introduction

  The imbalance of the microbial ecosystem causes biological changes associated with colorectal cancer and cell proliferation and their planned death, as well as the immune responses. The aim of this study was to determine the effect of probiotic bacteria on the expression of genes associated with growth, metastasis and apoptosis in cancer cells of the HT29 colon.
   

  Materials & Methods

  During this study, probiotic Acetobacter were cultured and treated with HT29 cancer cells after preparation of media. The MTTassay method was investigated. DNA extraction from the treated cells was performed and the DNA Ladder assay test was performed. After extraction of RNA and preparation of cDNA, the expression of genes related to growth (AKT1 and PTEN) and apoptosis pathway gene (BAX) was measured by Real-timePCR.
   

  Findings

  The results of the MTT assay showed that the Acetobacter bacteria inhibited the proliferation of HT-29 cells and induced apoptosis in these cells. The DNA ladder assay results from treatment of HT29 cells with these bacteria showed qualitative changes in cell apoptosis. In addition, the results of Real-time PCR indicated that the bacterial strains increased the expression of BAX (PTEN) genes in the cancer cells of the HT29 colon.

  Discussion & Conclusions

  Acetobacter stimulates cellular apoptosis signaling pathway in cancer cells of the HT29 colon and it can be used as an adjuvant therapy in colon cancer treatment or in new treatment strategies.

  Keywords: Colorectal cancer, Acetobacter, HT29
 • Azim Hasanbaigi, Javad Abdi* Pages 194-204
  Introduction

  An organization is a network of departments and individuals that improves the performance of the organization through establishing synergy in the meaningful and purposeful communication between departments and individuals. Therefore, effective organizational communication is required to achieve organizational goals. In order to enhance organizational communication in Ilam University of Medical Sciences, the current article investigated the influential factors affecting this communication.
   

  Materials & Methods

  This descriptive correlational study utilized a researcher-made questionnaire for data collection. The study population included 170 participants selected out of 476 statistical populations (all the staff of Ilam University of Medical Sciences) using simple random sampling. Data were analyzed in SPSS software (version 20) using multiple regression and path analysis.
   

  Findings

  Based on the results, organizational factor was found to exert a more profound effect on organizational communication in this university with a coefficient of .639, as compared to human factor with a coefficient of 0.258; in other words, the organizational factor is more effective in the enhancement of organizational communication.
   

  Discussion & Conclusions

  According to the results of this study, Ilam University of Medical Sciences should be looking for an appropriate model of organizational communication and according to its position, design a desirable model in which organizational factors affecting organizational communication should pay more attention.
   

  .

  Keywords: Effectiveness of organizational communication, Human, organizational factors