فهرست مطالب

زنان مامائی و نازائی ایران - سال بیست و دوم شماره 9 (پیاپی 293، آذر 1398)
 • سال بیست و دوم شماره 9 (پیاپی 293، آذر 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/01
 • تعداد عناوین: 11
|
 • دارا الوندفر، ماهرخ علیزاده، مهدی خانبابایی گول* صفحات 1-7
  مقدمه

  با توجه به عدم گزارش شیوع واریس بارداری در ایران و عوارض نامطلوبی که این نوع واریس بر بارداری و زایمان دارد، مطالعه حاضر با هدف شیوع واریس بارداری و عوامل مرتبط با آن انجام شد.

  روش کار

  این مطالعه تحلیلی- مقطعی در سال 1397 بر روی 275 زن باردار در بیمارستان های زنان سطح شهر تبریز انجام شد. جهت تعیین شدت علائم واریس از چک لیست CEAP استفاده شد. داده ها پس از تکمیل به صورت دستی توسط پژوهشگر جمع آوری شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 20) و آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  در مطالعه حاضر شیوع واریس بارداری 18/18% (50 نفر) بود و از میان زنانی که به واریس مبتلا شده بودند، اکثر آنها یعنی 26 نفر (4/9%) واریس خفیف داشتند. همچنین بین واریس بارداری و متغیر های سن (005/0=p)، شاخص توده بدنی (02/0=p)، سن بارداری (001/0=p)، مصرف سیگار (01/0=p) و سابقه ترومبوز ورید عمقی (03/0=p) ارتباط آماری معناداری وجود داشت.

  نتیجه گیری

  شیوع واریس بارداری در مطالعه حاضر در حدود 2/18% بود و عواملی همچون سن، شاخص توده بدنی، سن بارداری، مصرف سیگار و سابقه ترومبوز ورید عمقی، از عوامل اصلی موثر بر ابتلاء به این بیماری بودند.

  کلیدواژگان: بارداری، ریسک فاکتور، واریس
 • رقیه مولایی لنگرودی، احسان کاظم نژاد لیلی* صفحات 8-14
  مقدمه

  حاملگی نابجا عارضه ای است که در سه ماهه نخست بارداری رخ می دهد و سبب مرگ و میر و ناتوانی گسترده ای می گردد. تشخیص و درمان به هنگام این نوع حاملگی ممکن است در پیشگیری و کاهش عوارض ناشی از آن مفید واقع شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی ضخامت و الگوهای سونوگرافیک آندومتر در حاملگی نابجا انجام شد.

  روش کار

  این مطالعه مورد- شاهدی در سال 96-1395 بر روی 179 نفر از بیماران (91 نفر با افزایش نرمال سریال HCGβ و تشخیص حاملگی طبیعی و 88 نفر با افزایش غیر نرمال سریال HCGβ و تشخیص حاملگی نابجا) با نتیجه حاملگی مثبت و خونریزی واژینال با یا بدون درد شکمی در سه ماهه نخست بارداری در بیمارستان آموزشی- درمانی الزهراء شهرستان رشت انجام شد. افراد جهت رد حاملگی خارج رحمی با درخواست متخصص زنان و زایمان تحت سونوگرافی واژینال قرار گرفتند. ضخامت و الگوی آندومتر در این افراد مورد ارزیابی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 17) و آزمون های تی دانشجویی و کای اسکوئر انجام گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  الگوی آندومتر در گروه حاملگی طبیعی و حاملگی نابجا، از نوع هیپراکوی هموژن، هیپراکوی هتروژن و سه لایه ای بود که بر اساس نتایج آزمون تیدانشجویی، تفاوت معناداری بین الگوی سونوگرافیک آندومتر در دو گروه مورد بررسی مشاهده نشد (05/0p>). میانگین ضخامت آندومتر در گروه حاملگی طبیعی 1/3±8/14 میلی متر و در گروه حاملگی نابجا 9/4±2/8 میلی متر بود که این ضخامت در گروه حاملگی طبیعی به طور معناداری بیشتر از گروه حاملگی نابجا بود (0001/0>p).

  نتیجه گیری

  استفاده از ضخامت آندومتر ممکن است به عنوان یک فاکتور تشخیصی در حاملگی نابجا کمک کننده باشد. استفاده از الگوی سونوگرافیک آندومتر، ارزش تشخیصی پایینی در افتراق حاملگی نابجا از حاملگی طبیعی دارد.

  کلیدواژگان: الگوی آندومتر، حاملگی نابجا، سونوگرافی، ضخامت آندومتر
 • محسن مومنی، زهرا حسینی، مینا دانایی* صفحات 15-24
  مقدمه

  سرطان پستان، شایع ترین بدخیمی و دومین علت مرگ بدخیمی در زنان در دنیا است. شناسایی زودرس آن می تواند باعث درمان به موقع و افزایش امید به زندگی بیماران گردد. مدل های مختلفی برای تعیین خطر ابتلاء و شناسایی زنان پرخطر طراحی شده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی خطر ابتلاء به سرطان پستان در زنان شهر کرمان با استفاده از مدل های مختلف انجام شد.

  روش کار

  این مطالعه مقطعی در سال 1397 بر روی 454 نفر از زنان 75-35 ساله مراجعه کننده به مراکز جامع سلامت شهر کرمان انجام شد. جهت بررسی خطر ابتلاء پنج ساله و مادام العمر ابتلاء به سرطان پستان، سوالات پرسشنامه مربوط به مدل های گیل و IBIS از افراد سوال شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 20) و آزمون همبستگی پیرسون انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  میانگین نمره خطر پنج ساله ابتلاء به سرطان پستان بر اساس مدل گیل، 65/0±81/0% و بر اساس مدل IBIS، 58/0±81/0% بود. همچنین میانگین خطر مادام العمر بر اساس مدل گیل و IBIS به ترتیب 52/5±53/10% و 94/3±28/11% بود. ارتباط خطی مثبت و معنی داری بین خطر پنج ساله (67/0=r) و مادام العمر (51/0=r) مدل های گیل و IBIS وجود داشت (001/0>p).

  نتیجه گیری

  در مراکز جامع خدمات سلامت می توان از مدل های ارزیابی خطر جهت شناسایی افراد پر خطر برای ابتلاء به سرطان پستان استفاده کرد. مدل گیل و IBIS پیش بینی خطر تقریبا مشابه داشته و نتایج آنها با یکدیگر همخوانی دارد.

  کلیدواژگان: ارزیابی خطر، پیشگیری، سرطان پستان، مدیریت خطر
 • فرزانه کاری، ناهید بیژه*، مهدی قهرمانی مقدم صفحات 25-35
  مقدمه

  ملاتونین می تواند نقش مهمی در کاهش محصولات استرس اکسیداتیو داشته باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر تعاملی 8 هفته مصرف ملاتونین و تمرین ترکیبی بر روی برخی از مولفه های آمادگی جسمانی و مقادیر سرمی مالون دی آلدئید در زنان یائسه مبتلا به دیابت نوع دو انجام شد.

  روش کار

  این مطالعه کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی شده در سال 1397 بر روی 18 زن یائسه غیرفعال مبتلا به دیابت نوع 2 در مشهد انجام شد. شرکت کنندگان به شکل تصادفی در دو گروه تمرین ترکیبی+ ملاتونین (10 نفر) و تمرین ترکیبی+ دارونما (8 نفر) قرار گرفتند. آزمودنی های گروه اول به مدت 8 هفته روزانه یک عدد قرص ملاتونین (3 میلی گرم) و گروه دوم به همین مقدار دارونما مصرف کردند. برنامه تمرین ترکیبی دو گروه به مدت 8 هفته و 3 جلسه در هفته بود. متغیرهای ترکیب بدنی، آمادگی جسمانی و بیوشیمیایی در دو مرحله ابتدا و انتهای پژوهش سنجش شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 23) و آزمون های تی تست مستقل و تی تست وابسته صورت گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  مصرف ملاتونین همراه با تمرین ترکیبی باعث کاهش معنادار درصد چربی بدن و مقادیر مالون دی آلدئید و افزایش معنادار میزان اکسیژن مصرفی اوج و قدرت عضلانی در حرکات پرس سینه، زیربغل، جلوران و پشت ران شد (05/0p≤)، این در حالی بود که انجام تمرین ترکیبی به تنهایی فقط باعث افزایش معنادار میزان اکسیژن مصرفی اوج و قدرت عضلانی در حرکات پرس سینه، زیربغل، جلوران و پشت ران شد (05/0p≤). همچنین علی رغم وجود تفاوت هایی بین دو گروه، اما در هیچ یک از متغیر ها به لحاظ آماری اختلاف معناداری مشاهده نشد (05/0p>).

  نتیجه گیری

  تعامل مصرف ملاتونین و تمرین ترکیبی باعث بهبود اکسیژن مصرفی اوج، قدرت عضلانی، کاهش درصد چربی بدنی و همچنین کاهش محصولات جانبی رادیکال آزاد از جمله مالون دی آلدئید می گردد و در بهبود عوامل خطرزای ناشی از بیماری دیابت نوع 2 در زنان یائسه موثر است.

  کلیدواژگان: تمرین ترکیبی، دیابت نوع دو، زنان یائسه، مالون دی آلدئید، مقاومت به انسولین، ملاتونین
 • مرجان قدرتی، علی محمدپور*، علی خورسند وکیل زاده، جهانشیر توکلی زاده، فاطمه هادی زاده طلاساز صفحات 36-44
  مقدمه

  داشتن فرزند، یک نیاز اساسی در انسان است. ناباروری می تواند پیامدهای ناخوشایندی مانند افسردگی را به وجود آورد که نیازمند شناسایی و انجام مداخلات مناسب می باشد. از جمله روش های مورد استفاده در درمان افسردگی، طب فشاری می باشد، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر طب فشاری گوش بر افسردگی زنان نابارور انجام شد.

  روش کار

  این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده در سال 1396 بر روی 70 زن نابارور مراجعه کننده به مرکز ناباروری میلاد شهر مشهد انجام شد. افراد به صورت تصادفی به دو گروه آزمون و کنترل تخصیص یافتند. قبل از مداخله، افسردگی هر دو گروه با پرسشنامه بک سنجیده شد. سپس در گروه مداخله، چسب گوش در نقاط شن من، آنتی دپرسنت و قلب در یک گوش چسبانده شد و از بیمار خواسته شد که هر کدام از نقاط را 2 نوبت در روز و هر نوبت 60 مرتبه و به مدت یک ماه فشار دهد. در گروه کنترل مداخله ای انجام نشد. افسردگی، بلافاصله پس از اتمام مداخله و 2 ماه پس از آن در هر دو گروه مجددا اندازه‎گیری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 19) و آزمون‎های کای‎اسکوئر، تی مستقل و آنالیز واریانس با اندازه های تکراری انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  نمره افسردگی قبل از شروع مطالعه در دو گروه تفاوت آماری معنی داری نداشت (05/0p>)، در حالی که نمره افسردگی بلافاصله و 2 ماه پس از مداخله، در گروه مداخله کمتر از گروه کنترل بود و بین دو گروه تفاوت آماری معنی داری وجود داشت (001/0p<).

  نتیجه‎گیری

  با توجه به وجود افسردگی در بیماران نابارور، طب فشاری گوش می تواند به عنوان روش غیردارویی در کاهش افسردگی مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: افسردگی، طب فشاری گوش، ناباروری
 • مهلا سالارفرد، زهرا عابدیان*، سید رضا مظلوم، دکتر حسن رخشنده، دکتر فریده اخلاقی صفحات 45-54
  مقدمه

  پیروی از رژیم غذایی دیابتی، از مهم ترین چالش ها در کنترل دیابت بارداری است. ممکن است افراد با دریافت درمان مکمل در کنار رعایت رژیم غذایی، خود را بیشتر در معرض خطر دیده و تبعیت از رژیم بیشتری جهت کنترل قند خون طی بارداری داشته باشند. لذا مطالعه حاضر با هدف مقایسه تبعیت از رژیم غذایی زنان مبتلا به دیابت بارداری در دو گروه با و بدون مصرف بامیه انجام شد.

  روش کار

  این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال 98-1397  بر روی 60 نفر از زنان مبتلا به دیابت بارداری تحت درمان با رژیم غذایی انجام شد. افراد به صورت تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تخصیص یافتند. به افراد هر دو گروه، رژیم غذایی معمول دیابت بارداری به صورت حضوری آموزش داده شد. گروه مداخله علاوه بر این، روزانه 6 گرم پودر بامیه در وعده صبحانه و نهار مصرف می کردند. پرسشنامه تبعیت از رژیم غذایی در ابتدا و 4 هفته بعد از مطالعه توسط واحد پژوهش تکمیل گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماریSPSS  (نسخه 21) و آزمون های آماری تی مستقل، تی زوجی، من ویتنی، ویلکاکسون و آنالیز واریانس دوطرفه انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  تغییر نمره تبعیت از رژیم غذایی بعد نسبت به قبل از مداخله در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل تفاوت آماری معنی داری نداشت (087/0=p). در مقایسه درون گروهی در هر دو گروه، تغییر نمره تبعیت از رژیم غذایی بعد نسبت به قبل از مداخله معنی دار بود (001/0>p).

  نتیجه گیری

  در مطالعه حاضر، مصرف طب مکمل تبعیت از رژیم غذایی را تحت تاثیر قرار نداد و تبعیت از رژیم در گروهی که طب مکمل را در کنار رعایت رژیم غذایی دریافت می کردند نسبت به گروهی که تنها رژیم غذایی رعایت می کردند، تفاوتی نداشت.

  کلیدواژگان: بامیه، تبعیت از رژیم غذایی، دیابت بارداری
 • سارا باقری نسب*، مهین تفضلی، معصومه میرتیموری، شکوه السادات حامدی، فریبا برنجی، سید رضا مظلوم صفحات 55-63
  مقدمه

  واژینیت، یک اصطلاح کلی برای اختلالات واژن است که به علت عفونت، التهاب یا تغییر فلور طبیعی واژن به وجود میآید. تریکوموناس واژینالیس سومین علت شایع واژینیت است. اثرات ضد باکتریایی، ضد قارچی و ضد تریکومونایی گیاه آنغوزه در مطالعات آزمایشگاهی و درون تنی نشان داده شده است. مطالعه حاضر با هدف مقایسه اثر کپسول خوراکی آنغوزه با قرص خوراکی مترونیدازول بر بهبود علائم بالینی عفونت تریکوموناس واژینالیس انجام شد.

  روش کار

  این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال 1398 بر روی 70 زن غیرباردار مراجعه کرده به کلینیک های زنان بیمارستان های امام رضا (ع) و ام البنین (س) به علت علائم عفونت واژینال انجام شد. افراد در دو گروه آنغوزه و مترونیدازول قرار گرفتند. عفونت تریکوموناس واژینالیس به وسیله آزمایش اسمیر مرطوب تشخیص داده شد. کپسول خوراکی آنغوزه به مدت 7 شب برای گروه آنغوزه و قرص خوراکی مترونیدازول برای گروه دوم تجویز گردید. جهت گردآوری داده ها از فرم های مشاهده و مصاحبه استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 20) و آزمون های تی زوجی و مستقل، کای دو، من ویتنی، مک نمار و آزمون ویلکاکسون انجام گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  در مطالعه حاضربهبود علائم بالینی در گروه آنغوزه 100% و در گروه قرص خوراکی مترونیدازول 40% بود (001/0p<). 14 نفر (0/40%) از افراد گروه قرص مترونیدازول عارضه دارویی داشتند که عمدتا شامل اختلالات گوارشی (3/54%) و تهوع (7/45%) بود، ولی در گروه کپسول آنغوزه هیچ کدام از واحدهای پژوهش عارضه دارویی نداشتند (001/0p<). همچنین در گروه قرص مترونیدازول 19 نفر (3/54%) و در گروه کپسول آنغوزه تمام 35 نفر (0/100%) به استفاده مجدد از دارو یا توصیه مصرف آن به اطرافیان پاسخ مثبت دادند (001/0p<).

  نتیجه گیری

  درصد بهبود علائم بالینی کپسول خوراکی آنغوزه نسبت به قرص خوراکی مترونیدازول بیشتر است. بنابراین در صورت مطالعات بیشتر، می توان آنغوزه را جایگزین مترونیدازول برای بهبود علائم بالینی عفونت تریکوموناس واژینالیس کرد.

  کلیدواژگان: آنغوزه، تریکوموناس واژینالیس، ضد انگل، طب مکمل، عفونت واژن، مترونیدازول
 • مریم سلیمانی، صدیقه یوسف زاده*، روشنک سالاری، سیده حورا موسوی واحد، سید رضا مظلوم صفحات 64-71
  مقدمه

  در برش سزارین مانند هر عمل جراحی دیگر امکان تاخیر در ترمیم زخم وجود دارد. طبق مطالعات روغن کتان در ترمیم زخم موثر است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر پماد روغن کتان بر ترمیم زخم سزارین انجام شد.

  روش کار

  این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده سه سوکور در سال 1397 بر روی 120 زن سزارین شده در بیمارستان های آموزشی امام رضا (ع) و شهید هاشمی نژاد مشهد انجام شد. افراد با تخصیص تصادفی در سه گروه (پماد کتان، دارونما، کنترل) قرار گرفتند. در دو گروه پماد کتان و دارونما، پماد روی زخم سزارین به مدت 8 روز متوالی و 2 بار در روز و هر بار به اندازه یک بند انگشت استعمال شد. ترمیم زخم 24 ساعت بعد از عمل، روز 4 و 8 پس از سزارین به وسیله مقیاس ریدا سنجیده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 25) و آزمون کای اسکوئر و کروسکال والیس انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  بر اساس نتایج آزمون های آماری، بین گروه کتان با دارونما و کتان با کنترل از نظر ترمیم زخم سزارین در روز های 4 و 8 پس از مداخله اختلاف آماری معنی داری وجود داشت (001/0>p). همچنین در مقایسه درون گروهی، آزمون فریدمن نشان داد در هر سه گروه، تغییرات مقیاس ریدا در روزهای مختلف اختلاف معنی داری داشت (001/0>p).

  نتیجه گیری

  با توجه به کاهش نمره ریدا زخم سزارین پس از مداخله، روغن کتان به عنوان دارویی مناسب جهت ترمیم زخم سزارین به مادران توصیه می گردد.

  کلیدواژگان: ترمیم زخم، سزارین، کتان
 • مریم حسن پور، محمد تقی گودرزی*، مهناز نوری صفحات 72-84
  مقدمه

  مطالعات اپیدمیولوژی نشان می دهد که 15-10% از زوجین در دنیا ناباروری را تجربه می کنند. برآورد می شود که تقریبا 50-40% از مشکلات نازایی منشا زنانه و 30% موارد منشا مردانه دارند و بقیه مربوط به هر دو نفر می باشد. مایع فولیکولی، محیطی را برای توسعه تخمک گذاری ایجاد می کند و منعکس کننده فعالیت های بیوشیمیایی و هورمونی فولیکول ها در اندازه های متفاوت می باشد. تاثیر استرس اکسیداتیو مایع فولیکول بر بلوغ تخمک، بارور شدن و بارداری به طور کامل مشخص نیست، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی و مقایسه خاصیت آنتی اکسیدانی مایع فولیکولی در زنان سالم و نازا و همچنین بررسی الگوی الکتروفورزی پروتئین های مایع فولیکی در این دو گروه انجام شد.

  روش کار

  این مطالعه مورد- شاهدی و مقطعی در سال 1397 بر روی 17 زن نازا با اختلال تخمک گذاری و 17 زن سالم با نازایی به دلیل اختلال مردانه کاندید IVF مراجعه کننده به مرکز ناباروری فاطمه الزهراء بابل انجام شد. نمونه های مایع فولیکولی از 34 زن نازا و سالم استخراج گردید. خاصیت آنتی اکسیدانی با روش های FRAP (بررسی توان آنتی اکسیدانی به روش احیای فریک) و DPPH (دی فنیل پیکریل هیدرازیل) سنجش شد و میزان پراکسیداسیون لیپیدی با سنجش مالون دی آلدئید (MDA) تعیین شد. جهت بررسی الگوی الکتروفورز پروتئین ها از الکتروفورز عمودی SDS PAGE (الکتروفورز روی ژل پلی آکریل آمید در حضور سدیم دو- دسیل سولفات) و جهت سنجش پروتئین توتال از روش برادفورد استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون تی انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  بر اساس نتایج، خاصیت آنتی اکسیدانی (23/0=p) و پراکسیداسیون لیپیدی (45/0=p) در دو گروه اختلاف معناداری را نشان نداد. همچنین نتایج تست الکتروفورز و پروتئین توتال نیز در دو گروه اختلاف معنی داری نداشت (73/0=p). بیشترین میزان پروتئین ها در هر دو گروه در باند 75-48 کیلو دالتون مشاهد شد.

  نتیجه گیری

  اگرچه بین دو گروه مورد مطالعه در شاخص های استرس اکسیداتیو اختلاف وجود داشت، ولی این اختلاف از نظر آماری معنی دار نبود که دلیل آن را می توان به کم بودن تعداد نمونه در هر گروه نسبت داد. جهت نشان دادن اختلاف در الگوی الکتروفورزی پروتئین های مایع فولیکولی نیاز به بررسی دقیق تر با استفاده از الکتروفورز دوبعدی وجود دارد.

  کلیدواژگان: استرس اکسیداتیو، الکتروفورز پروتئین، مایع فولیکولی، ناباروری زنان
 • ندا شریفی، دکتر نرجس بحری* صفحات 85-93
  مقدمه

  اگرچه دردهای زایمانی جزئی از روند پیشرفت لیبر به شمار می آیند، اما عدم کنترل آن برای سلامت مادر و جنین خطر ساز بوده است. رفلکسولوژی، به عنوان یکی از روش های غیر دارویی کاهش درد زایمان در برخی از مطالعات مورد بررسی قرار گرفته است، اما نتایج این مطالعات متناقض بوده اند. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر رفلکسولوژی بر شدت درد زایمان به روش مرور نظام مند انجام شد.

  روش کار

  در این مقاله مروری جهت دستیابی به مقالات مرتبط، جستجو در پایگاه های اطلاعاتی انگلیسی Google scholar، Scopus،Pubmed و Science direct با استفاده از کلید واژه های انگلیسی ""Pain،"Labour pain" ، Reflexology"" و Foot Reflexology"" و همچنین پایگاه های اطلاعاتی فارسی Google scholar، SID و Magiran با کلیدواژه های فارسی از جمله "رفلکسولوژی"، "ماساژ پا"، "بازتاب شناسی"، "بازتاب درمانی"، "درد"، "درد زایمان" و همچنین جستجو به صورت ترکیبی از کلید واژه ها از زمان مشاهده تا اردیبهشت سال 98 انجام شد. ارزیابی کیفیت مقالات وارد شده به مطالعه با استفاده از آخرین ویرایش چک لیست کانسورت 2017 انجام شد.

  یافته ها

  از مجموع 336 مقاله یافت شده از پایگاه های اطلاعاتی، 7 مقاله که دارای معیارهای ورود بودند، وارد مطالعه شدند. نتایج مطالعات نشان داد انجام رفلکسولوژی پا طی مراحل لیبر، شدت درد زایمان را کاهش می دهد.

  نتیجه گیری

  انجام رفلکسولوژی در لیبر برای زنان می تواند در کاهش شدت درد زایمان موثر باشد، بنابراین پیشنهاد می شود که از این روش کم هزینه و آسان جهت کاهش درد زایمان استفاده شود.

  کلیدواژگان: درد، رفلکسولوژی پا، زایمان
 • زهرا قوامی، احمد قاضی*، فاطمه رامزی صفحات 94-98
  مقدمه

  ولولوس سیگموئید در حاملگی نادر بوده، ولی می تواند عوارض زیادی در طی حاملگی ایجاد کند که به علت تشخیص و درمان دیررس عوارض بیماری در طی حاملگی افزایش پیدا می کند. تریاد بالینی درد شکم، دیستانسیون شکم و یبوست مطلق می تواند در تشخیص این بیماری در طی حاملگی کمک کند. در این مطالعه یک مورد ولولوس سیگموئید در حین سزارین گزارش می شود.

  معرفی بیمار

  بیمار خانم 31 ساله با سن حاملگی 36 هفته و 2 روز با اظهار درد شکم به بیمارستان آموزشی درمانی علوی شهر اردبیل مراجعه کرده بود. در هنگام مراجعه، علائمی از شکم حاد و انسداد کامل روده نداشت، روز بعد از مراجعه به علت ثبت انقباضات رحمی و شروع علائم زایمانی، به صورت اورژانسی تحت عمل جراحی سزارین با بیهوشی عمومی قرار گرفت. در حین جراحی به علت اتساع غیرطبیعی روده بزرگ، مشاوره اورژانس جراحی عمومی داده شد و توسط جراح عمومی تشخیص ولولوس سیگموئید و رفع ولولوس داده شد و بعد از تثبیت علائم، بیمار به سرویس جراحی عمومی منتقل و در سرویس مربوطه نوبت عمل جراحی الکتیو داده شد.

  نتیجه گیری

  با توجه به عوارض خطرناک مادری و نوزادی ولولوس در طی حاملگی، توصیه می شود یکی از تشخیص های افتراقی دیستانسیون شکم در طی حاملگی، ولولوس سیگموئید باشد.

  کلیدواژگان: حاملگی، سزارین، ولولوس سیگموئید
|
 • Dara Alvandfar, Mahrokh Alizadeh, Mehdi Khanbabayi Gol * Pages 1-7
  Introduction

  Regarding to the lack of reports about the prevalence of pregnancy varicose in Iran and the adverse effects of this type of varicose on pregnancy and childbirth, this study was performed with aim to evaluate the prevalence of pregnancy varicose and its related factors.

  Methods

  This analytical-cross-sectional study was performed on 275 pregnant women in gynecology hospitals of Tabriz in 2018. The CEAP checklist was used to determine the severity of varicose symptoms. Data were collected by the researcher after completion. Data were analyzed by SPSS software (version 20) and spearman correlation test. P<0.05 was considered statistically significant.

  Results

  The prevalence of pregnancy varicose was 18.18% (n=50), and among women who had varicose, the majority (n=26, 9.4%) had mild varicose. Also, there was significant relationship between pregnancy varicose and age (P=0.005), BMI (P=0.02), gestational age (P=0.001), smoking (P=0.01) and history of deep vein thrombosis (P=0.03).

  Conclusion

  The prevalence of pregnancy varicose in the present study was about 18.2%. The factors such as age, body mass index, gestational age, smoking and history of deep vein thrombosis are among the main factors affecting the disease.

  Keywords: pregnancy, Risk Factor, Varicose
 • Roghieh Molaei Langroudi, Ehsan Kazemnejad Leili * Pages 8-14
  Introduction

  Ectopic pregnancy occurs during the first three months of pregnancy which leads to extensive mortality and disability. Early diagnosis and treatment of this type of pregnancy may be helpful in prevention and reducing its complications. This study was performed with aim to evaluate the endometrial thickness and sonographic endometrial patterns in ectopic pregnancy.

  Methods

  This case-control study was conducted on 179 patients (91 women with normal increase of serial βHCG and diagnosis of normal pregnancy and 88 with abnormal increase of serial βHCG and diagnosis of ectopic pregnancy) with positive pregnancy result and vaginal bleeding with or without abdominal pain at first trimester of pregnancy in Al-Zahra educational hospital, Rasht from March 20, 2016 to September 22, 2017. Patients underwent vaginal sonography by a gynecologist to rule out the ectopic pregnancy. Endometrial thickness and patterns were evaluated. Data were analyzed by SPSS software (version 17), and student t-test, and Chi-squared test. P < 0.05 was considered statistically significant.

  Results

  In normal and ectopic pregnancy groups, endometrial pattern was homogeneous hyperechoic, heterogeneous hyperechoic and three-layered. Based on the results of student t-test, no significant difference was observed between endometrial ultrasound patterns in two groups (p>0.05). Mean endometrial thickness in normal pregnancy and ectopic pregnancy groups were 14.8±3.1 mm and 8.2±4.9 mm, respectively which was significantly higher in normal pregnancy group than ectopic pregnancy group (p<0.0001).

  Conclusion

  Use of endometrial thickness may be helpful as a diagnostic tool in ectopic pregnancy. Use of sonographic endometrial pattern has a low diagnostic value in distinguishing ectopic pregnancy from normal pregnancy.

  Keywords: ectopic pregnancy, Endometrial Pattern, Endometrial Thickness, Sonography
 • Mohsen Momeni, Zahra Hoseini, Mina Danaei * Pages 15-24
  Introduction

  Breast cancer is the most common malignancy and the second leading cause of malignancy in women, worldwide. Early diagnosis can lead to timely treatment and increase the life expectancy of patients. Various models have been designed to determine the risk of disease and identifying high-risk women. This study was performed with aim to evaluate the risk of breast cancer using different models in women of Kerman.

  Methods

  This cross-sectional study was performed on 454 women aged 35-75 years referred to comprehensive health centers in Kerman in 2018. The questions from the Gail and IBIS questionnaire were asked to assess the risk of developing 5-year and lifetime breast cancer risk. Data were analyzed by SPSS software (version 20) and Pearson correlation test. P<0.05 was considered statistically significant.

  Results

  Mean of 5-year risk score for breast cancer was 0.81 ± 0.65% based on Gail model and 0.81 ± 0.58% based on IBIS model. Also, mean of lifetime risk based on Gail and IBIS models was 10.53 ± 5.52% and 11.28 ± 3.94%, respectively. There was a significant positive linear relationship between 5-year risk (r = 0.67) and lifetime risk (r = 0.51) on Gail and IBIS models (p<0.001).

  Conclusion

  In comprehensive health centers, risk assessment models can be used to identify high risk people for breast cancer. The Gail and IBIS models are relatively similar in risk prediction and their results are correlated.

  Keywords: Breast Cancer, Prevention, Risk Assessment, risk management
 • Farzaneh Kari, Nahid Bizheh *, Mahdi Ghahremani Moghaddam Pages 25-35
  Introduction

  Melatonin can play an important role in reducing oxidative stress products. This study was performed with aim to investigate the interactive effect of eight weeks of taking melatonin and combined training on some components of physical fitness and serum levels of malondialdhyde (MDA) in postmenopausal women with type 2 diabetes.

  Methods

  This randomized controlled clinical trial was performed on 18 non-active postmenopausal women with type 2 diabetes in Mashhad in 2018. Subjects were randomly divided into two groups of combined training + melatonin (n=10) and combined training + placebo (n=8). The subjects in first group received daily one tablet of melatonin (3 mg) for eight weeks and second group received the same amount of placebo. Combined training program was 8 weeks and 3 sessions per week. Body composition, physical fitness and biochemical variables were measured in two stages of the beginning and the end of the study. Data were analyzed by SPSS software (version 23), and independent t-test and dependent t-test. P < 0.05 was considered statistically significant.

  Results

  The use of melatonin with combined training significantly reduced the percentage of fat and MDA levels and significantly increased the amount of peak oxygen consumption and muscle strength in the movements of the chest, axillary, throat and back thigh (p≤0.05). However, combining training alone significantly increased the amount of peak oxygen consumption and muscle strength in the movements of the chest, axillary, throat and back thigh (p≤0.05). Also, despite the differences between two groups, but no statistically significant difference was observed in none of the variables (p>0.05).

  Conclusion

  The interaction of melatonin and combined training improves the peak oxygen consumption, muscle strength, reduces body fat percentage and also free radical side products specially MDA and is effective in improving the risk factors for type 2 diabetes in postmenopausal women.

  Keywords: Combination Training, Diabetes type 2, insulin resistance, Malondialdehyde, Melatonin, Postmenopausal women
 • Marjan Ghodrati, Ali Mohammadpour *, Ali Khorsand Vakilzadeh, Jahanshir Tavakolizadeh, Fatemeh Hadizadeh Talasaz Pages 36-44
  Introduction

  Having a child is a basic need in humans. Infertility can lead to unpleasant outcomes such as depression which is required to identification and appropriate interventions. Acupressure is one of the methods used in the treatment of depression. This study was performed with aim to determine the effect of auriculotherapy on depression in infertile women.

  Methods

  This randomized clinical trial was performed on 70 infertile women referred to Milad Infertility Centre at Mashhad in 2017. The subjects were randomly assigned to two groups of intervention and control. Before the intervention, depression in both groups was measured by Beck questionnaire. Then, in the intervention group, the ear glue was attached in one of the ears at the points of shenmen, anti- depressant and heart, and the patient was asked to press each of the points twice a day and 60 times for a period of one month. No intervention was performed in the control group. Depression was again measured immediately after the intervention and two months later in both groups. Data were analyzed by SPSS software (version 19) and independent t-test, Chi-square and ANOVA with repeated measurement. P<0.05 was considered statistically significant.

  Results

  Depression score had no significant difference in two groups before the intervention (p> 0.05). However, depression scores immediately and two month after the intervention were less in the intervention group than the control group and there was a significant statistical difference between two groups (p <0.001).

  Conclusion

  Considering the presence of depression in infertile patients, auriculotherapy can be used as a non-pharmacological method to reduce depression.

  Keywords: Auriculotherapy, Depression, Infertility
 • Mahla Salarfard, Zahra Abedian *, Seyed Reza Mazloum, Hasan Rakhshande, Farideh Akhlaghi Pages 45-54
  Introduction

  Following the diabetic diet is of the most important challenges in controlling gestational diabetes. Maybe people receive a complementary therapy alongside with diet observance and found themselves more at risk, and have more adherence to the diet to control blood sugar during pregnancy. Therefore, this study was performed with aim to compare adherence to the diet of women with gestational diabetes between the groups of with and without okra powder.

  Methods

  This clinical trial was performed in 2018-2019 on 60 women with gestational diabetes mellitus who were under treatment with diet. The subjects were randomly assigned to intervention and control groups. Usual diet of gestational diabetes was trained in person for both groups. The intervention group in addition to this used 6 gr of okra powder daily at breakfast and lunch. Adherence to dietary questionnaire was completed at baseline and four weeks after the study by the research unit. Data were analyzed by SPSS software (version 21) and independent t-test, paired-t, Mann-Whitney test, Wilcoxon and covariance analysis. P<0.05 was considered statistically significant.

  Results

  Changes in diet adherence score after the intervention than before it had no significant difference in the intervention group compared to the control group (P=0.087). In the intergroup comparison in both groups, change in diet adherence after the intervention than before it was significant (P<0.001).

  Conclusion

  In the present study, the use of supplemental medicine did not affect diet adherence. Diet adherence in the group which received complementary medicine in addition to diet had no difference compared with the group which only received the diet.

  Keywords: Adherence to diet, Gestational Diabetes Mellitus, okra powder
 • Sara Bagherinasab *, Mahin Tafazoli, Masoumeh Mirteimouri, Shokouhsadat Hamedi, Fariba Berenji, Seyed Reza Mazloum Pages 55-63
  Introduction

  Vaginitis is a general term for vaginal disorders which is caused due to infection, inflammation or a change in the normal vaginal flora. Trichomonas vaginalis is the third most common cause of vaginitis. Antibacterial, antifungal and anti trichomoniasis effects of ferula have been shown by in vitro and in vivo studies. This study was performed with aim to compare the effects of ferula oral capsule and metronidazole oral pill on improving clinical symptoms of trichomonas vaginalis infection.

  Methods

  This clinical trial was performed on 70 non-pregnant women referred to gynecology clinics of Imam Reza and Ommolbanin hospitals due to vaginal infection symptoms in 2019. The subjects were placed in two groups: ferula and metronidazole. Trichomoniasis vaginalis infection was detected by wet smear test. Oral ferula capsule was prescribed to ferula group and oral metronidazole tablet to second group for 7 days. Data were collected by observation and interview forms. Data were analyzed by paired and independent t-tests, Chi-square, Mann-Whitney, Mcnemar and Wilcoxon tests. P<0.05 was considered statistically significant.

  Results

  The findings of the study indicated that improvement of clinical symptoms was 100% in the ferula group and 40% in the metronidazole group ( p<0.001).14 cases (40 %) of metronidazole group had drug side effects including digestive disorders (54.3%) and nausea (45.7%). In ferula group, none of cases showed side effects (p<0.001). Moreover, 19 cases in metronidazole group (54.3%) and all in ferula group (100%) were agree to reuse the medicine or to suggest it to others (p<0.001).
   

  Conclusion

  The improvement percentage in clinical symptoms caused by oral ferula capsule is higher than oral metronidazole tablet. Therefore, by performing further studies, ferula capsule can be a replacement for metronidazole in order to improve the clinical symptoms of Trichomonas vaginalis infection for.

  Keywords: Anti-parasite, Complementary Medicine, Ferula, Metronidazole, Trichomonas vaginalis, Vaginal infection
 • Maryam Soleimani, Sedigheh Yousefzadeh *, Roshanak Salari, Seyedeh Houra Mousavi Vahed, Seyed Reza Mazloum Pages 64-71
  Introduction

  In cesarean section incision, like as any other surgery, there is possibility of delay in wound healing. According to studies, flaxseed oil is effective in wound healing. This study was performed with aim to determine the effects of flaxseed oil on cesarean wound healing.

  Methods

  This three-blind randomized clinical trial was performed on 120 women with cesarean section at educational hospitals of Imam Reza and Shahid Hasheminejad of Mashhad in 2018. Individuals were randomly assigned to three groups (flaxseed ointment, placebo, control). In two groups of flaxseed ointment and placebo, the ointment was applied on cesarean section wound for 8 consecutive days and twice a day, each time as one finger strap. Wound healing was measured 24 hours after surgery, 4th and 8th day after cesarean section by REEDA Scale. Data were analyzed using SPSS software (version 25), and Chi-Square and Kruskal-Wallis tests. P <0.05 was considered statistically significant.

  Results

  According to the results of statistical tests, there was statistically significant difference between flaxseed group with control and placebo groups in terms of cesarean section wound healing on days 4 and 8 after the intervention (P <0.001). In addition, in the intergroup comparison, Friedman test showed that in all three groups, the variation of REEDA scale in different days was significantly different (P <0.001).

  Conclusion

  Regarding the reduction of REEDA cesarean wound score after the intervention, flaxseed oil is recommended as a suitable drug for cesarean section wound healing in mothers.

  Keywords: Cesarean section, Flaxseed, Wound healing
 • Maryam Hasanpour, Mohammad Taghi Goodarzi *, Mahnaz Nouri Pages 72-84
  Introduction

  Epidemiological studies show that 10 to 15% of couples experience infertility worldwide. It is estimated that 40-50% of infertilities are related to female factors and 30% are male factors and others are attributed to both partners. Follicular fluid supplies an environment for ovulation and it reflects hormonal and biochemical activities of follicles in different stages. The effects of follicular fluid oxidative stress on ovum maturation and fertility are not well explained. Therefore, this study was performed with aim to evaluate and compare antioxidant properties of follicular fluid in healthy and infertile women and also, to examine the protein electrophoresis pattern of follicular fluid in these two groups. 

  Methods

  This case-control and cross-sectional study was performed on 17 infertile women with ovulation disorder and 17 healthy women with infertility related to male factor who were candidate for IVF and had referred to Fatemeh-Zahra infertility center, Babol in 2018. Follicular fluid specimens were collected from 34 infertile and healthy women. To measure antioxidant properties, FRAP (Ferric reducing antioxidant power) and DPPH (1,1-Diphenyl-2-picryl-hydrazyl) tests were performed. Lipid peroxidation was assayed using MDA (Malondialdehyde) test. SDS-PAGE (sodium dodecyl sulphate-polyacrylamide gel electrophoresis) was used to evaluate protein electrophoresis pattern. Bradford method was used to assess total protein. Data were analyzed by SPSS software (version 16) and t-test. P<0.05 was considered statistically significant.

  Results

  Antioxidant properties and lipid peroxidation assay did not show any statistical significant differences between two groups (p=0.23 and p=0.45, respectively). Also, the results of electrophoresis test and total protein were not significantly different between two groups (p=0.73). Most amount of proteins in both groups was observed in heavy band between 48 -75 Kilo Dalton region.

  Conclusion

  Although there was difference in oxidative stress level between two groups, it was not statistically significant. It can be attributed to small sample size in each group. More close evaluation using 2-dimentional electrophoresis is needed to show difference in follicular fluid protein electrophoresis pattern.

  Keywords: female infertility, follicular fluid, Oxidative stress, Protein electrophoresis
 • Neda Sharifi, Narjes Bahri * Pages 85-93
  Introduction

  Although labor pain is a part of labor progression, but uncontrolled pain can be dangerous for both mother and fetus. Reflexology has been reported in some studies as one of the non-pharmacological methods of labor pain relief, but the results of these studies have been contradictory. Therefore, this systematic review was performed with aim to investigate the effects of reflexology on the severity of labor pain.

  Methods

  In this review study, to access relevant articles, the English databases of Google Scholar, Scopus, Pubmed, and Science Direct were searched using the key words of "Pain", "Labor pain", "Reflexology" and "Foot Reflexology", as well as Persian databases including Magiran, SID, and Google Scholar with equal Persian keywords. Also, search was done as a combination of keywords using Bullins from inspection until May 2019. The quality assessment of the included studies was done using of the CONSORT 2017 checklist.

  Results

  Of the 336 studies found from the databases, 7 studies with inclusion criteria were included. The results of the studies showed that foot reflexology during labor reduce the severity of labor pain.

  Conclusion

  Foot reflexology during labor can be effective in reducing the severity of labor pain. Therefore, it is suggested that this low-cost and easy method be used to reduce labor pain.

  Keywords: Foot Reflexology, labor, Pain
 • Zahra Ghavami, Ahmad Ghazi *, Fatemeh Ramezi Pages 94-98
  Introduction

  Sigmoid volvulus is rare in pregnancy, but can cause many complications during pregnancy. The complications of disease will increase during pregnancy due to late diagnosis and treatment. Clinical triad of abdominal pain, abdominal distension and absolute constipation can help to diagnose this condition during pregnancy. In this study, a case of sigmoid volvulus during cesarean section is reported.

  Case presentation

  The patient was a 31-year-old woman with gestational age of 36 weeks and 2 days who had referred to Ardabil Alavi hospital with complains of abdominal pain. She had no symptoms of acute abdomen and complete bowel obstruction at the time of referral. The day after visit, due to recording of uterine contractions and the onset of delivery symptoms underwent emergency cesarean section under general anesthesia. During the operation, because of abnormal bowel distension, a general surgical emergency consultation was requested. Sigmoid volvulus was detected and removed by general surgeon. After stabilization of the symptoms, the patient was transferred to the general surgeon's service and the elective surgery was done in the relevant service.

  Conclusion

  Due to dangerous maternal and neonatal complications of volvulus during pregnancy, it is recommended that one of the differential diagnoses of abdominal distention during pregnancy be sigmoid volvulus.

  Keywords: Cesarean section, pregnancy, Sigmoid volvulus