فهرست مطالب

پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری - پیاپی 1 (تابستان 1398)
 • پیاپی 1 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/31
 • تعداد عناوین: 7
|
 • آیات فاطمی اصل * صفحات 1-10

  امروزه بیش از هر زمان مشخص شده است که رشد و توسعه سازمانها و در پی آن جوامع در گروی استفاده صحیح از نیروی انسانی است. در حال حاضر سازمان بشری مانند گذشته نیست بویژه نیروی کار به طور قابل توجهی در حال تغییر است. بی شک در جهان پر شتاب و سرشار از تحول و رقابت امروز آنچه موجبات تحقق مزیت رقابتی سازمانها را تضمین میکند، نیروی انسانی با کیفیت، خلاق و پویاست. با شتاب روز افزون تحولات و دگرگونیها در دنیای کنونی که عصر اطلاعات و ارتباطات است و به دلیل بی‌ثباتی و تغییر پذیری و نیز غیر قابل پیش‌بینی بودن این تغییرات ، آنچه که کشورهای جهان به ویژه کشورهای در حال توسعه را در جهت افزایش پیشرفت آنها مدد می رساند ، استفاده از فرصتها در رقابت با سایر کشورهاست و این امر میسر نمی گردد مگر با درایت و خلاقیت مدیران و نیز تاثیر مدیران در پرورش خلاقیت کارکنان که با کمک یکدیگر در جهت رشد و بالندگی سازمان خود و در نتیجه ، جامعه بکوشند . مقاله حاضر کوشش می کند نقش خلاقیت مدیران در بهبود وضعیت سازمان را بیان کند.

  کلیدواژگان: مدیریت، خلاقیت، توسعه، نیروی انسانی
 • تحفه قبادی لموکی، بهروز روحبین افشار * صفحات 11-34

  تحقیق حاضر سعی دارد به بررسی تاثیر افزایش کیفیت محصولات داخلی در کاهش علاقه خریداران ایرانی به محصولات خارجی بپردازد , جامعه آماری این پژوهش خریداران بالای 24 سال مرکز خرید کورش در تهران می باشند. بر این اساس روش نمونه گیری غیراحتمالی می باشد که به خاطرنامحدودبودن جامعه آماری،طبق فرمول نامحدود کوکران تعداد نمونه 250 نفر می شود که به طور تصادفی انتخاب خواهند شد. تحقیق حاضر براساس نوع هدف کاربردی، از نظر ویژگیهای موضوعی، توصیفی و از نظر روش انجام کار نیز تحقیقی پیمایشی – میدانی است تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS و LISEREL انجام خواهد شد.در تحلیل اطلاعات هم از آمار توصیفی و هم آمار استنباطی استفاده می شود.به کمک آمار توصیفی،داده های مربوط به فراوانی جمعیت نمونه و ویژگی های توصیفی سوالات متغیرها جمع آوری شده و در قالب نمودار نشان داده می شوند. پس از محاسبه مقادیر آزمون کلموگروف-اسمیرنوف در صورت نرمال بودن یا نبودن از آزمون های پارامتریک و ناپارامتریک و همچنین تحلیل مسیر به کمک معادلات ساختاری برای آزمون فرضیات استفاده خواهد شد. ماحصل تحقیق را می توان اینگونه بیان نمود که بین متغییرهای تحقیق همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد.

  کلیدواژگان: کیفیت محصولات داخلی، علاقه خریداران ایرانی، مرکز خرید کورش، محصولات خارجی
 • سیده طاهره موسوی راد *، سیروس نریمان پور صفحات 35-46

  هدف از این پژوهش، بررسی مدیریت راهبردی و استراتژیک و ارتباط آن با بهبود عملکرد فردی معلمان تربیت بدنی دوره متوسطه اول تهران می باشد،نمونه آماری شامل 95 معلم تربیت بدنی(54 مرد و 41 زن) و ابزار اندازه گیری تحقیق شامل پرسشنامه ارزیابی سبک رهبری سالزمن(SLSI) و برای سنجش مدیریت راهبردی منابع انسانی از پرسشنامه تعدیل شده چن و هوانگ (2009) استفاده گردیده است. نتایج نشان داد که میانگین نمره سبک رهبری سالزمن 31 (از 70 نمره ممکن) بود. میانگین نمرات محیط مدرسه از دیدگاه معلمان تربیت بدنی3/179 (از 280 نمره ممکن) بود. در مورد شاخص مدیریت راهبردی، شیوه ی رهبری وظیفه گرا با درصد 3/69 از کل مدیران مدارس سبک رایج بین مدیران مدارس شناخته شد. درمورد شاخص محیط مدرسه، شاخص های حمایت از دانش آموزان، وابستگی، علاقه ی حرفه ای، اجماع کاری، توانمند سازی، نو آوری، کفایت منابع و فشار کار شناخته شد ،که شاخص حمایت از دانش آموان با 71/25 در بهترین حالت وشاخص فشار کار با 49/18 در بدترین وضعیت در میان شاخص ها قرار دارند. نتایج آزمون فرضیات تحقیق نشان داد که همبستگی بین مدیریت راهبردی واستراتژیک و ارتباط آن با بهبود عملکرد فردی معلمان تربیت بدنی دوره متوسطه اول شهر تهران رابطه وجود دارد، اما در سطح 05/0 pمعنی دار نیست. سایر نتایج از رابطه معنی دار بین دو متغیرجنسیت وسطح تحصیلات با سبک مدیریت راهبردی و استراتژیک و عملکرد معلمان رابطه معنی داری بین متغیرهای سابقه تدریس و سطح تحصیلات با محیط مدرسه خبر داد.

  کلیدواژگان: مدیریت راهبردی، عملکرد فردی معلمان، شهرستان تهران
 • شبنم سالم * صفحات 47-57

  دنیای اطراف ما دائم در حال تغییر و دگرگونی است به طوری که این دگرگونیها همه وجوه زندگی را در بر می گیرد و یکی ازبارزترین وجوه دنیای امروز، دنیای سازمان ها است. در راستای همین همگامی با تغییرات از مشخصه های سازمان های امروزی تنوع،عدم اطمینان، پیچیدگی، از بین رفتن مرزهای سازمانی، دانش محوری و... می باشد. لذا سازمان های امروزی نیاز به مدیریت و مدیرامروزی دارد تا با آگاهی از روند این تغییرات و تحولات با دانش هرچه بیشتر، سازمان را در راستای رسیدن به اهداف خود هدایت نماید.از جمله پارادایم هایی که می تواند تا حدودی مبین این نیازهای متغیر سازمان های امروزی باشد، پارادایم فرانو گرایی (پست مدرنیسم)می باشد. با توجه به این مسایل در این نوشته سعی شده است که به اختصار به پاره ای از ویژگی های این سازمان ها و مسایل مدیریتی آنها از جمله، سیر پیوستاری نظریات سازمان و مدیریت، تاثیر فرانو گرایی بر مدیریت، سازمان های فرانوگرا و ساختار، روابط انسانی، مدیریت و رهبری در سازمان های پست مدرن و مقایسه سازمان های مدرن و پست مدرن پرداخته شود.

  کلیدواژگان: فرانوگرایی، مدیریت فرانوگرا، سازمان های فرانوگرا
 • علی نوروززاده *، حسن گیوریان صفحات 58-64

  هدف اصلی تحقیق حاضر سنجش تاثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی امنیت روانی و غنی‌سازی شغلی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان شهریار می‌باشد. این پژوهش از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. همچنین این پژوهش بر اساس ماهیت گردآوری داده‌ها، از نوع تحقیقات میدانی بوده و در زمره تحقیقات توصیفی- همبستگی می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنان آموزش و پرورش شهرستان شهریار تشکیل می‌دهند که جمعا به تعداد 130 نفر می‌باشند. مطابق فرمول کوکران نمونه‌ای به حجم 97 نفر به صورت نمونه‌گیری تصادفی ساده با قابلیت اطمینان 95 % و سطح خطای 5% انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان شهریار تاثیر معنا‌داری دارد. همچنین امنیت روانی کارکنان بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان شهریار تاثیر معنا‌داری دارد. از سویی عدالت سازمانی بر امنیت روانی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان شهریار تاثیر معنا‌داری دارد. در نهایت نتایج نشان داد عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی امنیت روانی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان شهریار تاثیر دارد.

  کلیدواژگان: عدالت سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی، امنیت روانی
 • مهدی صمدی کوچکسرائی * صفحات 65-75

  ارزیابی تکنولوژی یک ابزار با چارچوب فکری است که به درک بهتر نسبت به تکنولوژی و تصمیم گیری درباره آن کمک می کند ارزیابی تکنولوژی پارلمانی به عنوان یکی از اقسام ارزیابی تکنولوژی نیز با هدف مخاطب قرار دادن مجلس با پارلمان برای کمک به سیاستگذاری تکنولوژی در کشورها مورد توجه نهادی تصمیم گیر قرار گرفته است در این مطالعه ضمن بررسی ارزیابی تکنولوژی در کشورهای انگلستان دانمارک؛ فنلاند؛ آلمان و یونان به بررسی ارزیابی تکنولوژی در ایران می پردازیم.

  کلیدواژگان: تکنولوژی، ارزیابی تکنولوژی، پارلمان، شاخص ارزیابی
 • میلاد سمنانی * صفحات 76-83

  از آنجا که نیروی انسانی آموزش دیده یکی از مهمترین نهاده های اقتصاد در هر کشوری است و به ویژه در کشورهای در حال توسعه که با کمبود سرمایه های مادی مواجه هستند اهمیت خاصی دارد و نیز آموزش و پرورش به عنوان مولفه‌ای تاثیرگذار در اداره آینده کشور، فرصت هایی بی بدیل برای کشورهای در حال توسعه پدید آورده است. با توجه به سند توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش و جایگاه آموزش در آینه سند چشم انداز 1404 و در حرکت جهانی به سمت جامعه اطلاعاتی و عصر دانایی محور، فناوری اطلاعات را می توان به عنوان ابزاری نیرومند برای ارتقای کیفیت و کارایی آموزش مورد استفاده قرار داد. توسعه روزافزون ابزارهای مبتنی بر این فناوری ها و سرعت فراوان تطبیق آن با نیازمندی های انسان، موجب شده تا شکل جدیدی از محیط یادگیری و تعاملی خلاق، فعال و فراگیر ایجاد شود. با توجه به این که در شکل گیری سازمان های یادگیرنده، آموزش، نقش زیربنایی را دارد.در نهایت کاربرد فناوری اطلاعات در آموزش بگونه ای است که باعث توانمندسازی نیروی انسانی می شود. هدف این مقاله بررسی فناوری اطلاعات، جایگاه سرمایه انسانی متخصص و کارآمد و نقش IT در آموزش آنها و در نهایت توانمند شدن آن ها است.

  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات، آموزش، توانمندسازی، سازمان یادگیرنده، سند چشم انداز 1404