فهرست مطالب

 • سال ششم شماره 2 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • احسان نبوتی*، مهرداد فرزندی پور، رضا عباسی، سیده راضیه فرهی، منیره صادقی صفحات 80-89
  مقدمه

  سیستم پذیرش و مدارک پزشکی یکی از زیرسیستم های مهم سیستم اطلاعات بیمارستانی است که توسط کاربران زیادی در بخش های پذیرش و ترخیص و مدیریت اطلاعات سلامت بیمارستان ها استفاده می شود. مشکلات کاربردپذیری رابط کاربری، می تواند باعث کاهش سرعت، دقت و بهره وری کاربران در تعامل با سیستم های اطلاعاتی شود. این مطالعه با هدف شناسایی مشکلات کاربردپذیری زیرسیستم پذیرش و مدارک پزشکی یک سیستم اطلاعات بیمارستانی انجام شد.

  روش

  در این مطالعه توصیفی- مقطعی پنج متخصص مدیریت اطلاعات سلامت با استفاده از روش ارزیابی اکتشافی زیرسیستم پذیرش و مدارک پزشکی را در یک سیستم اطلاعات بیمارستانی بررسی نمودند. سپس مشکلات کاربردپذیری این سیستم را در قالب ده اصل کاربردپذیری Nielsen گروه بندی و شدت مشکلات را مشخص نمودند.

  نتایج

  در مجموع تعداد 62 مشکل منحصر به فرد کاربردپذیری شناسایی شد. بیشترین تعداد مشکلات مربوط به دو اصل «رعایت یکنواختی و استانداردها» و «تشخیص به جای یادآوری» هر کدام 9 مشکل و کمترین تعداد مشکل مربوط به اصل «انعطاف پذیری و کارآیی استفاده» (1 مشکل) بود. 59/7% مشکلات شناسایی شده در رده مشکلات بزرگ و وخیم بودند، بیشترین میانگین شدت مشکلات را دو اصل «وضوح وضعیت سیستم» و «جنبه های زیباشناختی و طراحی ساده » و کمترین میانگین شدت مشکلات را اصل «پیشگیری از خطا» داشت. 

  نتیجه گیری

  با روش ارزیابی اکتشافی تعداد قابل توجهی از مشکلات کاربردپذیری در زیرسیستم پذیرش و مدارک پزشکی یک سیستم اطلاعات بیمارستانی شناسایی شد. از نظر ارزیابان اکثر مشکلات رابط کاربری سیستم اطلاعات بیمارستانی مورد ارزیابی از نوع بزرگ و وخیم هستند و اصلاح آن ها توسط طراحان و توسعه دهندگان این سیستم ضروری می باشد.

  کلیدواژگان: سیستم اطلاعات بیمارستانی، زیر سیستم پذیرش و مدارک پزشکی، کاربردپذیری، ارزیابی اکتشافی، رابط کاربری
 • ثریا رضایی، علی اصغر صفایی*، نیلوفر محمدزاده صفحات 90-100
  مقدمه

  امروزه، به منظور پایش لحظه ای بیماران و کنترل شرایط اورژانسی آن ها سامانه های هوشمند و ابزارهای توسعه یافته نظیر سیستم های پوشیدنی رشد چشمگیری داشته اند. هدف این مقاله، تعیین نیازمندی های لازم برای طراحی سامانه پتوی هوشمند پوشیدنی برای پایش علائم حیانی بیماران در آمبولانس می باشد.

  روش

  پس از بررسی مشخصات کلی سامانه های پوشیدنی با انجام مطالعه ای تطبیقی، با روش های مناسب جمع آوری اطلاعات، توصیف نیازمندی های لازم برای طراحی سامانه پیشنهادی انجام شد. در گام اول مطالعاتی جهت شناسایی الزامات توسعه سامانه های پوشیدنی انجام پذیرفت و در گام دوم، پرسشنامه مستخرج از مطالعات میان متخصصان توزیع شد و براساس تحلیل پاسخ ها، نیازمندی های دقیق برای طراحی سامانه پتوی پوشیدنی برای پایش علائم حیاتی احصاء شد.

  نتایج

  سامانه پتوی هوشمند پوشیدنی ویژگی های کارکردی خاصی نظیر پایش علائم حیاتی، قابلیت ارتباط با محیط اطراف، پردازش آنی سیگنال های حیاتی، قابلیت هشدار در صورت تجاوز علائم حیاتی از حدود آستانه، قابلیت ذخیره سازی تمام سیگنال های حیاتی فرد را دارا خواهد بود. خصوصیات غیرکارکردی مهمی نظیر نصب و عملکرد آسان، تعامل پذیری، تحمل پذیری خطا، مصرف انرژی کم، دقت و صحت ثبت علائم، ارزیابی و تحلیل داده داشته باشند.

  نتیجه گیری

  سامانه پیشنهادی تمام علائم حیاتی موردنیاز برای کنترل افراد را به صورت یکپارچه ثبت کرده و داده های تفسیر شده ای را برای گروه درمان حاضر در آمبولانس ارائه می دهد. اطلاعات درمانی، تشخیصی، پایشی فرد در سیستم کمک یار پزشک ذخیره می شوند و این قابلیت را برای پزشک آمبولانس محیا می سازد تا به صورت زودهنگام تشخیص اولیه را اتخاذ بنماید.

  کلیدواژگان: پایش علائم حیاتی، سامانه های پوشیدنی، نیازمندی های پتوی هوشمند پوشیدنی، حسگرها و الیاف هوشمند
 • احسان آقایی نژاد، رمضان تیموری *، علی ریاحی صفحات 101-110
  مقدمه

  در تشخیص ناهنجاری های قلبی عوامل مختلفی موثر هستند. هرچه تعداد این عوامل بیشتر باشد عدم قطعیت در تشخیص ناهنجاری ها قلبی افزایش می یابد. در شرایط عدم قطعیت در پاسخ مدل پیش بینی کننده، سیستم های فازی یکی از کاراترین روش ها برای تولید یک پاسخ قابل قبول می باشند.

  روش

  در این پژوهش کاربردی داده های مربوط به ناهنجاری های قلبی شامل 3240 رکورد، که هر رکورد صداهای قلب افراد مختلف در دو گروه سالم و ناسالم می باشد بررسی و سپس به کمک سیستم فازی قوانین حاکم بر داده ها برای نمونه های ورودی استخراج و از این قوانین برای دسته بندی ناهنجاری های قلبی استفاده شد. به جهت وابستگی فاکتورهای موثر در ناهنجاری های قلبی، بسیاری از قوانین همسان با یک عملکرد مشابه که موجب پردازش های اضافی و کاهش کارایی می شوند، تولید خواهد شد. در روش پیشنهادی از الگوریتم مرغ مگس خوار، برای انتخاب قوانین بهینه تولید شده استفاده شد. سپس به کمک قوانین بهینه انتخاب شده سیستم ورودی ها را به دو گروه هنجار و ناهنجار دسته بندی می کند. برای ارزیابی نتایج، روش میانگین مربعات خطا استفاده شد.

  نتایج

  نتایج نشان داد که میانگین دقت و زمان در تشخیص ناهنجاری های قلبی در روش پیشنهادی به ترتیب 99/6 درصد و 0/56 ثانیه است و نسبت به تحقیقات مشابه، از کارایی بالاتری برخوردار می باشد.

  نتیجه گیری

   مدل پیشنهادی نسبت به سایر روش ها، تشخیص و دسته بندی را با دقت بالاتری انجام می دهد.

  کلیدواژگان: ناهنجاری های قلبی، پردازش اصوات قلبی، سیستم های فازی، الگوریتم مرغ مگس خوار
 • پیوند باستانی، مهناز صمدبیک، باران بیاتی*، آرش بردبار، زهرا محمودزاده صفحات 111-120
  مقدمه

  رویکرد کیفی یکی از راه های استخراج الزامات سیستم از دیدگاه کاربران در مطالعه سیستم های اطلاعاتی است؛ بنابراین مطالعه حاضر با هدف شناسایی الزامات عملکردی سیستم اطلاعات داروخانه از دیدگاه داروسازان با رویکرد کیفی انجام شد.

  روش

  مطالعه حاضر از نوع کیفی به روش تحلیل محتوای مرسوم انجام شد. نمونه گیری به صورت هدفمند بود و 15 نفر از داروسازان شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی فارس انتخاب شدند. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختارمند در سال 1395 جمع آوری شد. زمان جلسات مصاحبه بین 30 تا 40 دقیقه بود. داده ها هم زمان با جمع آوری بر اساس روش Lundman و Graneheim و  با استفاده از نرم افزار  MAXQDAنسخه 10 تحلیل شدند. جهت اطمینان از صحت و استحکام یافته ها از چهار معیار Guba و Lincoln استفاده شد.

  نتایج

  تحلیل مصاحبه ها منجر به ارائه 5 طبقه و 13 زیر طبقه شد. طبقات شامل قابلیت اصلاح و بازنگری دارو، گزارش دهی به روز و انعطاف پذیر، تعامل سیستم، یکپارچگی با سیستم پشتیبان تصمیم و دسترسی به اطلاعات بالینی بود. 

  نتیجه گیری

   با توجه به نتایج مطالعه، ارزیابی سیستم ها قبل از خرید و مقایسه آن با الزامات عملکردی مورد انتظار کاربران امری ضروری است. همچنین در صورت طراحی درون سازمانی این سیستم ها به کارگیری تحلیل گران ماهر در استخراج نیازمندی های کاربران و نیز آشنا با سازمان های بهداشتی، در تیم طراحی توصیه می شود.

  کلیدواژگان: سیستم اطلاعات داروخانه، الزامات عملکردی، رویکرد کیفی
 • علیرضا دهقان*، مرضیه صادق زاده، علی بدیع، محمدرضا مردانی، فاطمه بافندکار صفحات 121-130
  مقدمه

  فن آوری تلفن همراه در ترکیب با تخصص های پزشکی، امکان جدیدی به نام سلامت همراه را معرفی کرده که فراهم کننده فرصت های جدیدی برای بهبود سلامت بیماران است. پذیرش پزشکان جهت استقرار خدمات سلامت همراه، عامل مهمی به شمار می رود. مطالعه حاضر عوامل موثر بر پذیرش خدمات سلامت همراه توسط پزشکان را مورد بررسی قرار داد.

  روش

  این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی می باشد که جامعه آماری آن را پزشکان شاغل در شهرستان های شیراز و کازرون تشکیل داده اند. نمونه های مطالعه 150 نفر بودند که به روش نمونه گیری خوشه ایمرحله ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، برگرفته از پرسشنامه های پژوهش های پیشین بودند که روایی و پایایی آنها مورد بررسی قرار گرفت. روش تحلیل داده ها الگوی معادلات ساختاری (SEM) بوده، که با استفاده از دو نرم افزار SPSS نسخه 23 و AMOS نسخه 21 انجام گرفت.

  نتایج

  تاثیر متغیرهای اضطراب تکنولوژی، سازگاری و مقاومت در برابر تغییر بر سهولت درک شده معنی دار می باشند. همچنین تاثیر متغیرهای خودکارآمدی، سازگاری، هنجار اجتماعی و مقاومت در برابر تغییر بر سودمندی درک شده معنی دار هستند، ضمنا به واسطه سودمندی و سهولت درک شده بر قصد رفتاری نیز تاثیر می گذارند. مدل نهایی پژوهش دارای شاخص های برازش مطلوب بوده است.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج مطالعه حاضر، به برنامه ریزان پیشنهاد می شود به منظور فرهنگ سازی مناسب برای استقرار خدمات سلامت همراه به وسیله پزشکان، پنج عامل ذکر شده در پژوهش که با پذیرش این سیستم ها مرتبط هستند، مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: خدمات سلامت همراه، مدل پذیرش فناوری، پذیرش پزشکان
 • محمدحسین مهرالحسنی، لیلا والی، مهتاب قنبرنژاد، حمید معین* صفحات 131-139
  مقدمه

  زمان انتظار یکی از عوامل موثر در رضایت مراجعین از کیفیت خدمات ارائه شده می باشد و کاهش زمان انتظار می تواند نقش مهمی در بهبود ارائه خدمات و همچنین رضایت مندی مراجعه کنندگان را به دنبال داشته باشد. مطالعه حاضر به منظور بررسی زمان انتظار مراجعین به بخش ترمیمی دانشکده دندانپزشکی مرجع انجام شد.

  روش

  پژوهش حاضر از نوع توصیفی و جامعه این پژوهش، 300 بیمار مراجعه کننده به بخش ترمیمی دانشکده دندانپزشکی بودند. این مطالعه بر روی 30 بیمار که به روش تصادفی ساده از میان مراجعین کلینیک دندانپزشکی انتخاب شدند، انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها، فرم ثبت زمان های اندازه گیری شده و چک لیست محقق ساخته بود برای تحلیل کیفیت فرآیند از مقیاس شش سیگما استفاده گردید. داده ها به وسیله نرم افزار SPSS نسخه 16 مورد تحلیل قرار گرفتند.

  نتایج

  بخش تشخیص بیماری های دهان با میانگین 31 دقیقه دارای بیشترین و فرآیند معاینه در بخش ترمیمی با میانگین زمان انتظار 15 دقیقه دارای کمترین زمان انتظار بود. مهم ترین عوامل موثر بر طولانی شدن زمان انتظار به ترتیب، ورود تعداد زیاد بیماران به صورت هم زمان ، کمبود مهارت و آموزش دانشجویان دندانپزشکی و کمبود کارکنان اجرایی و ادغام واحد پذیرش با صندوق با میانگین2/6، 4/4 و 4  شناخته شدند.

  نتیجه گیری

   با بررسی فرآیندهای پذیرش در کلینیک دندانپزشکی و اعمال مدیریت صحیح و بهره گیری از فرآیند شش سیگما می توان نسبت به کاهش زمان انتظار و افزایش رضایت مراجعه کنندگان و ارتقای کیفیت خدمات درمانی اقدام نمود.

   

  کلیدواژگان: زمان انتظار، شش سیگما، کلینیک دندانپزشکی، بیماران مراجعه کننده، ارائه کنندگان
 • غلام رضا کریمی، محمد مهدی رنجبر*، سجاد یزدان ستاد، نائب علی احمدی صفحات 140-151
  مقدمه

  گونه های کنه ریپی سفالوس سبب ضررهای اقتصادی قابل ملاحظه ای در ایجاد بیماری در حیوانات و همچنین انسان می شوند. Bm86 که یک پروتئین معدی کاندید واکسن می باشد توالی آن در بین جدایه های گونه های ریپی سفالوس از نظر جغرافیائی جدا از هم، متغیر و دلیل اصلی کاهش اثربخشی و شکست واکسن های نوترکیب است.

  روش

  در این مطالعه بیوانفورماتیکی توالی های انگل های ریپی سفالوس میکروپولوس و آنولاتوس استخراج، هم ردیف و اصلاح گردیدند. سپس نمودار تغییر پذیری و درخت فیلوژنتیک برای آن ها ترسیم شد. سپس گروه بندی و علامت گذاری تاکسون ها جهت طراحی واکسن تکاملی، آنتی ژن کبرا ، مرکز درخت و اجدادی صورت گرفت. همچنین بر روی توالی های واکسنی کبرا آنالیزهای مدل سازی و آزمون بر هم نهی انجام گرفت.

  نتایج

  در دو گونه میکروپولوس و آنولاتوس، بیشترین تغییری پذیری به ترتیب در حدود آمینواسید های 177 تا 181، 270 تا 276 و 351 تا 352 مشاهده گردید. 6 توالی به عنوان توالی مناسب جهت طراحی واکسن تکاملی و 12 توالی نیز جهت هم ردیفی مجدد و بدست آوردن توالی مورد توافق جهت طراحی آنتی ژن کبرا استفاده گردید. از سوی دیگر توالی مربوط به ریپی سفالوس آنولاتوس در شاخه های خواهری بوده و بیشتر به یکدیگر شبیه بودند تا به توالی های BM86 ریپی سفالوس میکروپولوس، به جزء توالی ADQ19687. توالی های انتخابی جهت طراحی واکسن بر مبنای مرکز درخت و اجدادی نیز به ترتیب از توالی های AJE29931، AJE29932 و ATW75472 و توالی های ATW5476، ADM86722، ACZ55133 معرفی شدند.

  نتیجه گیری

   واکسن ضد کنه ای مبتنی بر روش کبرا برای Bm86 می توانند وسیع الطیف تر، مقرون به صرفه تر و جایگزین بهتری در مقایسه با واکسن های نوترکیب فعلی باشند.

  کلیدواژگان: کنه ریپی سفالوس، میکروپولوس، آنولاتوس، واکسن، کبرا
 • پریناز تبری، بهزاد کیانی* صفحات 152-162
  مقدمه

  نرخ شیوع بیماری مزمن کلیوی در سال 2016 به حدود 4/13 درصد رسیده است. دیالیز خونی معمول ترین روش درمان در مرحله انتهایی این بیماری است که بیماران به طور متوسط سه بار در هفته به مراکز دیالیز خونی مراجعه می نمایند. تعداد زیاد مراجعات اهمیت بالای مدیریت و برنامه ریزی درست و همچنین اختصاص بهینه و کارآمد منابع دیالیز خونی را نشان می دهد.

  روش

  پژوهش حاضر یک مرور کلی از سایر پژوهش های انجام شده در این حوزه بود که با هدف بررسی کاربردهای تحلیل مکانی در حوزه مدیریت و اختصاص منابع دیالیز خونی انجام شد. پژوهشگران با تدوین یک استراتژی جستجو به بررسی مقالات مرتبط در پایگاه داده Medline پرداختند.

  نتایج

  مطالعات مرتبط با کاربردهای تحلیل مکانی در حوزه دیالیز خونی را می توان در سه دسته شامل اندازه گیری دسترسی به مراکز دیالیز خونی، تعیین ارتباط بین دسترسی به این مراکز با مرگ ومیر و کیفیت زندگی و همچنین تحقیقات مرتبط با تخصیص منابع دیالیز خونی در یک منطقه جغرافیایی تقسیم بندی نمود.

  نتیجه گیری

   استفاده از تحلیل مکانی به عنوان یک روش مبتنی بر سیستم های اطلاعات جغرافیایی، می تواند جهت تحلیل داده های مرتبط با مراکز دیالیز خونی برای مدیریت بهینه منابع و کمک به اتخاذ تصمیماتی با آگاهی بیشتر مورد استفاده قرار گیرد. اکثر مطالعات انجام شده در این حوزه در زمینه اندازه گیری دسترسی به مراکز دیالیز خونی و تعیین ارتباط بین دسترسی به این مراکز با مرگ ومیر و کیفیت زندگی بیماران بود و مطالعات بسیار اندکی در خصوص تخصیص بهینه منابع دیالیز خونی در یک منطقه جغرافیایی انجام شده است.

  کلیدواژگان: دیالیز خونی، تحلیل مکانی، تخصیص منابع، مدیریت منابع، سیستم های اطلاعات جغرافیایی
|
 • Ehsan Nabovati*, Mehrdad Farzandipour, Seyedeh Raziyeh Farrahi, Reza Abbasi, Monireh Sadeqi Pages 80-89
  Introduction

  Admission and medical record system (AMRS) is one of the most important subsystems of hospital information system, which is used by many users in admission, discharge, and health information management. Interface usability problems can reduce user speed, precision, and efficiency in user-system interaction. This study aimed to identify the usability problems of AMRS in a hospital information system.

  Method

  In this descriptive cross-sectional study, five health information technology experts evaluated AMRS in a hospital information system using heuristic evaluation. Then, the system usability problems were categorized according to Nielsen's 10 usability principles and their severity were determined.

  Results

  Totally, 62 unique usability problems were detected. The most frequent problems were related to "consistency and standards" (n=9) and ''recognition rather than recall" (n=9), and the least frequent ones was related to "flexibility and efficiency of use" (n=1). 59.7% of the identified problems were categorized as big and severe problems. The highest average severity of problems belonged to "system’s visibility" and "aesthetic and minimalist design", and the least average severity belonged to "error prevention".

  Conclusion

  Using heuristic evaluation, a large number of usability problems in AMRS were identified. According to experts' opinions, most of the HIS interface problems were big and severe, and they need to be modified by designers and developers of these systems.

  Keywords: Hospital information system, Admission, medical record system, Usability, Heuristic evaluation, User interface
 • Sorayya Rezayi, Ali Asghar Safaei*, Niloofar Mohammadzadeh Pages 90-100
  Introduction

  Nowadays, smart systems and advanced tools such as wearable systems have grown significantly in order to monitor patients and keep their condition under control. The aim of this study was to determine the requirements for designing a wearable smart blanket system (WSBS) to monitor patients in ambulance instantaneously.

  Method

  After reviewing the characteristics of wearable systems by conducting a comparative study, the requirements for designing the proposed system were determined using appropriate data collection methods. In the first step, studies were conducted to identify the requirements for the development of wearable systems, and in the second step, a questionnaire obtained from the studies was distributed among specialists, and based on the results obtained from the questionnaire, the requirements for designing the system were determined.

  Results

  Wearable Smart Blanket System (WSBS) has special functional features such as monitoring of vital signs, ability to communicate with the environment, instantaneous processing of vital signs, the ability to alert when vital signs exceed the threshold, and the ability to record all the patients' vital signs. The main non-functional features of WSBS include easy installation and operation, interoperability, error tolerance, low power consumption, accuracy of signs recording, data evaluation and analysis.

  Conclusion

  The WSBS records all the vital signs needed for the control of patients seamlessly and provides interpreted data for the ambulatory treatment team. All patients' medical, diagnostic, and monitored health information are stored in the physician assistants' system, and therefore, allows them to provide early diagnosis.

  Keywords: Monitoring vital signs, Wearable systems, Wearable smart blanket requirements, Smart sensors, fibers
 • Ehsan Aghaenjad, Ramazan Taimourei Yanesary*, Ali Ryahi Pages 101-110
  ​Introduction

  Different factors are effective in detecting heart abnormalities. The greater the number of these factors, the greater the uncertainty in the detection of heart abnormalities. In the uncertainty condition in response of prediction model, the fuzzy systems are one of the most effective methods for generating an acceptable response.

  Method

  In this applied study, 3240 records related to heart abnormalities were reviewed, each record contained heart sounds of healthy and unhealthy groups. Then, using fuzzy system, the rules of data for the input samples were extracted and the rules were used to categorize the heart abnormalities. Due to the dependency of the effective factors on heart abnormalities, many identical rules with a similar function that result in additional processing and reduced efficacy, will be produced. In the proposed method, the Hummingbird algorithm were used to choose the optimal output rules. Then, using the optimum output rules, the inputs data were categorized into normal and abnormal classes. Data were analyzed using the root mean squared error (RMSE) method.

  Results

  It was revealed that the mean accuracy and time of diagnosis of heart abnormalities in the proposed method were 99.6% and 0.56 seconds, respectively, indicating higher efficiency compared to the other similar studies.

  Conclusion

  Compared to the other methods, the proposed model provides more accurate diagnosis and classification.

  Keywords: Cardiac abnormalities, Heart rate processing, Fuzzy systems, Hummingbird algorithm
 • Peivand Bastani, Mahnaz Samadbeik, Baran Bayati*, Arash Bordbar, Zahra Mahmoudzadeh Pages 111-120
  Introduction

  In the field of studying information systems, qualitative approach is one of the ways to extract the system requirements from the perspective of the users. Therefore, this study was performed to identify the functional requirements of the pharmacy information system from the perspective of the pharmacists using a qualitative approach.

  Method

  This qualitative study was performed using conventional content analysis approach. In this study, 15 pharmacists who worked at hospitals affiliated to Fars University of Medical Sciences, were selected using purposive sampling. The data were collected through semi-structured interviews (30-40 min) in 2016. Data were analyzed using Graneheim and Lundman's method by MAXQDA v.10 software. Lincoln and Guba's criteria were used to ensure the accuracy and trustworthiness of the study

  Results

  After analysis of the data obtained from interviews, five main categories and 13 subcategories were obtained. The main categories include the ability to accurately reconcile medication lists (medication reconciliation), update and flexible reporting, systems interoperability, integration with the decision support system, and access to the clinical information.

  Conclusion

  According to the results, evaluation of the systems before purchase and comparing them with the expected functional requirements of the users, are necessary. Also, in the case of intraorganizational design of these systems, skilled analysts who are familiar with health organizations should be employed to extract the users' needs.

  Keywords: Pharmacy information system, Functional requirement, Qualitative research
 • Alireza Dehghan*, Marzieh Sadeghzadeh, Ali Badie, Mohammadreza Mardani, Fatemeh Bafandkar Pages 121-130
  Introduction

  The combination of mobile technology and medical expertise introduces a new feature called mobile health care, which provides new opportunities for improving patients' health. Physician's acceptance of mobile health services is an important factor in the establishment and adaption of such services. The present study investigated the factors affecting the acceptance of health services by physicians.

  Method

  In this descriptive-analytic study, 150 physicians working in Shiraz and Kazeroun were included using cluster sampling. Data were collected using questionnaires adapted from other studies. The validity and reliability of the questionnaires were confirmed. Data were analyzed using Structural Equation Modeling (SEM) by Amos version 21 and SPSS version 23 software.

  Results

  The effect of technology anxiety, adaption and resistance against change on perceived usefulness was significant. In addition, the effect of self-usefulness, adaptability, social norms, and resistance against change on perceived usefulness was significant. Moreover, parameters affected the intention to use via mediating variables of usefulness and perceived usefulness. The final research model had good fit indices.

  Conclusion

  According to the results, policymakers are recommended to take into account the five factors mentioned in this study, which are related to the acceptance of systems investigated here, for promoting an appropriate culture for the adaption of mobile health services by physicians.

  Keywords: Mobile health services, Technology acceptance model (TAM), Physicians' acceptance
 • Mohammad Hossein Mehrolhassani, Leila Vali, Mahtab Ghanbarnejad, Hamid Moein* Pages 131-139
  Introduction

  Waiting time is one of the factors affecting patients' satisfaction with the quality of services, therefore, reducing the waiting time has an essential role in the improvement of services and clients' satisfaction. The present study was performed to study the client patients waiting time in referral restorative dentistry department of dental clinic using Six Sigma model.

  Method

  In this descriptive study, 300 patients who referred to the restorative dentistry department of dental clinic, were included. Finally, 30 subjects were selected using random sampling method. Data were collected by waiting time measurement forms and researcher-made checklists. To determine the process quality, six sigma model was used. Finally, data were analyzed using SPSS version 16.

  Results

  The highest mean waiting time belonged to the oral diseases department (mean=31 min) and the lowest one belonged to the examination unit of restorative dentistry department (mean=15 min). The most important factors extending the waiting time were simultaneous entrance of patients (mean=4.6 min), lack of medical students' skill and experience (mean=4.2 min), lack of employees and integration of reception unit with cash desk (mean=4 min), respectively.  

  Conclusion

  Therefore, by analyzing reception process, appropriate management, and using Six Sigma model, waiting time will reduce, clients' satisfaction will increase, and the quality of services will improve.

  Keywords: Waiting time, Six Sigma, Client patients, Providers
 • Gholamreza Karimi, Mohammad Mehdi Ranjbar*, Naebali Ahmadi, Sajjad Yazdansetad Pages 140-151
  Introduction

  The cattle tick Rhipicephalus spp. causes significant economic losses due to diseases in animals and human. Bm86 is a midgut protein and vaccine candidate, which its sequences among the isolates of Ripsephalus spp are geographically separated, variable, and are the main reason for reducing effectiveness, and subsequently, the failure of the recombinant vaccines.

  Method

  In this bioinformatics study, the sequences of R. microplus and R. annulatus were retrieved, aligned, and edited. Then, the variation plot and phylogenetic tree were constructed. Afterwards, grouping and taxa marking for designing evolutionary vaccine, COBRA antigen, center of tree and ancestral were done. Also, over COBRA vaccine sequences, modeling analysis and superimpose test were done.

  Results

  In both R. microplus and R. annulatus, the most variable region were residues 177-181, 270-276, and 351-352, respectively. 6 sequences were selected as appropriate sequences for design of evolutionary vaccine, and 12 for the realignment of and achieving sequences for design of COBRA antigen. On the other hand, R. annulatus sequences were in sister branches and more similar to each other compared to Bm86 protein sequences in R. microplus except ADQ19687. The sequences selected for vaccine design based on the center of tree and ancestral, were AJE29931, AJE29932, and ATW75472, and ATW5476, ADM86722, ACZ55133 sequences, respectively.

  Conclusion

  Anti-tick COBRA-based vaccines of Bm86 could be more cost-effective and better alternative with broader spectrum, compared to the commonly used recombinant vaccines.

  Keywords: Rhipicephalus, Microplus, Annulatus, Vaccine, COBRA
 • Parinaz Tabari, Behzad Kiani* Pages 152-162
  Introduction

  The prevalence of Chronic Kidney Disease (CKD) reached about 13.4% in 2016. Among available treatment methods, hemodialysis is the most common way used for the treatment of patients with End-Stage Renal Disease (ESRD), the last stage of CKD. On average, these patients refer to hemodialysis centers three times a week. The high patients referral rate indicates the importance of proper management and planning as well as the optimal and efficient allocation of hemodialysis resources.

  Method

  This overview study was conducted to investigate the applications of spatial analyses in the management and allocation of hemodialysis resources. By designing a search strategy, related articles indexed in the MEDLINE database, were reviewed.

  Results

  Studies related to spatial analysis in the field of hemodialysis can be categorized into three groups including: 1) measurement of access to hemodialysis centers, 2) relationship between access to these centers and mortality as well as patients' quality of life, and 3) allocation of hemodialysis resources in a geographical area.

  Conclusion

  Spatial analysis as a geographical information system-based methodology, can be used for analyzing data associated with hemodialysis centers to optimize resources management and help policymakers to make better informed decisions in this area. Most of the studies investigated the access to hemodialysis centers and the relationship between access to these centers and mortality as well as the patient's quality of life. However, few studies have been conducted on the optimal allocation of hemodialysis resources in a geographical area.

  Keywords: Hemodialysis, Spatial analysis, Resource allocation, Resource management, Geographical information system