فهرست مطالب

 • سال پنجم شماره 1 (پاییز و زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • ساسان مهرانی*، سید رحمت الله اکرمی، هادی خدابخشی، مهرداد جباری صفحات 9-20

  در نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد عمدتا نظارت بر خروجی ها مدنظر است. تحقیق حاضر به منظور بررسی و تبیین چگونگی و نحوه اجرای نظارت مالی ذیحساب در نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و هم چنین شناسایی  خلاء های قانونی و ساختاری که در این زمینه وجود دارد انجام، تا با شناسایی چالش ها و نارسایی های موجود، زمینه ارتقای اثربخشی نظارت مالی وزارت امور اقتصاد و دارایی در سطح دستگاه های اجرایی کل کشور از طریق ذیحسابان فراهم شود.جامعه آماری این پژوهش شامل : ذیحسابان دستگاه های اجرایی کشور، مقامات تشخیص دستگاه های اجرایی کشور، مدیران ستادی و استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی، حسابرسان دیوان محاسبات کشور، بازرسان سازمان بازرسی کل کشور، می باشد .قلمرو تحقیق حاضر کلیه دستگاه های اجرای مشمول ماده 219 قانون برنامه پنجم توسعه کشور که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کشور استفاده می نمایند را شامل می شود. نتایج حاصله از آزمون های آماری در خصوص چهار شاخص(شامل: ساختار، قوانین و مقررات، نظارت مالی و مدیریت دولتی) نشان می دهد که با اجرای نظام بودجه ریزی جدید، در نقش ذیحسابان دستگاه های اجرایی نیز باید متناسب با آن تغییرات لازم اعمال شود.

  کلیدواژگان: بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، نظارت مالی، ساختار سازمانی، نقش ذیحسابان
 • بابک جمشیدی نوید* صفحات 21-38
  حسابداری نسلی موضوعی است که برای اندازه گیری تحمیل بار مالی نسبی بر روی نسلهای مختلف تکامل و توسعه یافته است. پژوهش حاضر به دنبال طراحی و تدوین مدل حسابداری نسلی متناسب با ساختار اقتصادی و مالی کشور ایران و بررسی نحوه برخورد با نسلهای مختلف از دیدگاه سیاست های مالی دولت است. این پژوهش یک پژوهش توسعه ای است، از نظر زمان انجام پژوهش یک پژوهش طولی از نوع آینده نگر و سری زمانی از سال 1389 لغایت 1464 میباشد و از نظر نوع داده ها یک پژوهش توصیفی-تحلیلی غیر آزمایشی از نوع شبه تجربی یا مشاهده ای است. این پژوهش فاقد جامعه و نمونه آماری بوده و در برگیرنده محیط آماری است. نتایج نشان داد که با فرض تداوم سیاست های مالی کنونی، هرچه نرخ رشد GDP در کشور بالاتر و نرخ تنزیل پایینتر باشد، میزان عدم تعادل نسلی بیشتر خواهد شد و عدم تعادل نسلی به سود نسل آتی و ضرر نسل فعلی میباشد. در اینجا مفهوم محدودیت با جمع صفر مصداق پیدا میکند.
  کلیدواژگان: حسابداری نسلی، تعادل نسلی، کسری بودجه، محدودیت بودجه بین دوره ای، حساب نسلی، بودجه ریزی دولتی
 • غریبه اسماعیلی کیا*، شیما علی بیگی صفحات 39-54
  کارکنان مالی به عنوان جزء لاینفک نظام حسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی، نقشی محوری در اجرای موفقیت آمیز تحولات حسابداری ایفا می کنند. از آنجایی که ویژگی های کارکنان بر قضاوت و ادراک آنان اثرگذار است، لذا هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر تجربه کارکنان در بخش خصوصی بر قضاوت و تصمیم گیری در بکارگیری حسابداری تعهدی و ادراک آنان از پیاده-سازی آن می باشد. این مطالعه از نوع تحقیقات ترکیبی (کیفی- کمی) می باشد. در بخش کیفی با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 5 خبره شناسایی و با استفاده از پرسشنامه نیمه ساختاریافته مصاحبه انجام شد، در بخش کمی نیز با بکارگیری روش نمونه گیری هدفمند از جامعه آماری آن که کلیه کارکنان مالی و حسابداری دانشگاه های علوم پزشکی 4 استان غربی (ایلام، کرمانشاه، همدان و کردستان) بود، نمونه ای متشکل از 40 نفر تعیین و پرسشنامه بین آنان توزیع گردید. یافته های بخش کیفی، حاکی از اثرگذاری ادراک بهتر مدیران و کارکنان از اطلاعات تهیه شده در حسابداری تعهدی بر قضاوت و تصمیم گیری آنان، ارتقای ادراک کارکنان مالی به دلیل ادراک بهتر مدیران است. نتایج کمی نشان داد که کارکنان با تجربه حسابداری تعهدی در بخش خصوصی نسبت به کارکنان فاقد تجربه، حسابداری تعهدی را بیشتر ترجیح می دهند. بین ادراک هر دو گروه از سودمندی بکارگیری حسابداری تعهدی تفاوت وجود دارد و کارکنان با تجربه حسابداری تعهدی در بخش خصوصی با مشکلات کمتری در بکارگیری حسابداری تعهدی مواجه بوده اند.
  کلیدواژگان: تجربه حسابداری تعهدی، قضاوت و تصمیم گیری، ادراک کارکنان، پیاده سازی حسابداری تعهدی، بخش عمومی
 • رویا دارابی*، سعید برزگر صفحات 55-68
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر اجتناب از مالیات بر رابطه بین مالکیت دولتی و محدودیت مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور، محدودیت مالی با استفاده از معیار Kz کاپلان و زینگالس (1998) و معیار wwوایت و وو (2006) و اجتناب از مالیات با استفاده از سه شاخص نرخ موثر هزینه مالیات، نرخ موثر مالیات نقدی پرداختی و تفاوت دفتری مالیات محاسبه شد. نمونه آماری پژوهش شامل 114 شرکت تولیدی طی سال های 1386 تا 1395 می باشد. نتیجه برآورد مدل های پژوهش با استفاده از داده های ترکیبی نشان داد که بین شرکت هایی با مالکیت دولتی نسبت به شرکت هایی بدون مالکیت دولتی با محدودیت مالی رابطه معناداری وجود ندارد. به علاوه بین متغیرهای تعاملی مالکیت دولتی با نرخ موثر هزینه مالیات، نرخ موثر مالیات نقدی پرداختی و تفاوت دفتری مالیات با محدودیت مالی رابطه ای یافت نشد. اجتناب مالیاتی ممکن است با تاثیر بر محیط اطلاعاتی باعث ابهام و عدم شفافیت اطلاعات شده و امکان سوءاستفاده از منابع برای مدیران فرصت طلب را ایجاد کند.
  کلیدواژگان: اجتناب از مالیات، مالکیت دولتی، محدودیت مالی
 • حمیدرضا قاسمی، علی فیاض*، محبوبه مرتضوی، ابوذر زحمت کش صفحات 69-84

  چکیده موضوع کارایی شرکت ها از مباحث مهم در تصمیم گیری مدیران جهت اجرای برنامه های استراتژیک می باشد.هدف این پژوهش نقش وابستگی به دولت در تحلیل کارایی و شفافیت شرکت سهام است. امتیاز کارایی شرکت ها براساس روش تحلیل پوششی داده ها و برای محاسبه کیفیت اقلام تعهدی و شفافیت سود از روش مدل کوتاری و مدل بارت و محاسبه شد و از مدل رگرسیون توبیت برای آزمون فرضیه ها استفاده گردید. به این منظور شرکت های بورس ایران مورد بررسی قرار گرفته و 96 شرکت طی سال های 1390 تا 1396 به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. نتایج این پژوهش با استفاده از روش رگرسیون چندگانه و نرم افزار آماری ایویز نشان می دهد در شرکت های دولتی بین کارایی شرکت و شفافیت سود و همچنین بین کارایی شرکت و کیفیت اقلام تعهدی رابطه معناداری وجود دارد. کلمات کلیدی: وابستگی به دولت ،کارایی شرکت ، کیفیت اقلام تعهدی ، شفافیت سود

  کلیدواژگان: وابستگی به دولت، کارایی شرکت، کیفیت اقلام تعهدی، شفافیت سود
 • مجید گل دوست، قدرت الله طالب نیا*، علی اسماعیل زاده، فریدون رهنمای، رمضان علی رویایی صفحات 85-98

  تصمیم به افشا یا سکوت در قبال یک تخلف مالی در سازمان که فرد شاغل در حرفه حسابداری شاهد آن بوده یک تنگنای اخلاقی است. هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین ادراک اخلاقی و قضاوت اخلاقی حسابداران شاغل در بخش عمومی نسبت به هشداردهی تخلفات مالی با تاکید بر نقش هوش اخلاقی است. بدین منظور در یک پلات فرم مبتنی بر وب، سوالاتی در قالب پرسشنامه استاندارد و سناریو محقق ساخته با توجه به محیط حسابداری بخش عمومی در اختیار شاغلان حرفه در بخش عمومی استان گیلان قرار گرفت. اطلاعات گردآوری شده از مجموع 273 پرسشنامه تکمیل شده با استفاده از روش معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی (نسل دوم)، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های حاصل از مدل نهایی، بیانگر آن است که ادراک اخلاقی دارای رابطه مستقیم با قضاوت اخلاقی نسبت به انواع هشداردهی مورد بررسی در این تحقیق نمی باشد لیکن هوش اخلاقی این رابطه را تا حد قابل ملاحظه ای تعدیل می کند. علاوه برآن قضاوت اخلاقی بر انواع هشداردهی ها تاثیر قابل توجه داشته و هوش اخلاقی نیز می تواند نقش تعدیل گری مثبت در این بین ایفا نماید.

  کلیدواژگان: هشداردهی، تصمیم گیری اخلاقی، هوش اخلاقی، افشاگری تخلفات مالی
|
 • Sasan Mehrani *, Seed Rahmat Allah Akrami, Hadi Khoda Bakhshi, Mehrdad Jabbari Pages 9-20

  Monitoring the outputs is mainly considered in performance based budgeting. This study seeks to explain the position and the role of in payments performance based budgeting. Data is collected by interview about financial monitoring, comparative studies, international standards and guidelines. In other words, this study investigates and explains how comptrollers do financial monitoring in performance based budgeting. Moreover, it recognizes legal and structural deficiencies for development of financial monitoring effectiveness by comptrollers in ministry of economic affairs and finance. Population includes comptrollers: State Audit Office Accountants, Authorities Detection Authorities, managers of ministry of economic affairs and finance, auditors of government accountability office, and inspectors of inspection organization. The scope of this study is all of executive organizations concerning on 219 section of fifth national development plan that use whole country budget. The results related to 4 indexes (structure, regulations, financial monitoring and governmental management) show that the roles of comptrollers should be changed with new budgeting system appropriately.

  Keywords: performance based budgeting, financial monitoring, organizational structure, comptrollers roles
 • Babak Jamshidinavid * Pages 21-38
  Generational accounting is an issue that has evolved and developed to measure the relative financial burden imposed on different generations. The present study seeks to design and develop a generational accounting model commensurate with the economic and financial structure of Iran and to study the way of dealing with different generations from the point of view of financial policies of the state. This research is a developmental research. From the viewpoint of the research time, a longitudinal, forward-looking and time series research is conducted from 2010 to 2083. This research has no population and statistical sample and includes the statistical environment. The results showed that with the assumption of the continuation of current financial policies, the higher the GDP growth rate in the country and the lower the discount rate, the more generational imbalances will increase, and the generation imbalance will be in the benefit of the future generation and disadvantage of the current generation. Here, the concept of constraint is an example of zero sum.
  Keywords: Generational accounting, Generational balance, Budget deficit, intergovernmental budget constraints, Generational account, Government budgeting
 • Shima Alibeigi Pages 39-54
  Financial employees as an integral part of public sector accounting and reporting system, play a pivotal role in successful implementation of accounting reforms. Since the characteristics of employees has effects on their judgment and perception, so the purpose of this study is to investigate the effect of employees' experience in the private sector on the judgment and decision making in public sector accrual accounting and their perception of its implementation.This study is Mixed method research type (qualitative–quantitative) that was conducted by interviewing and using a questionnaire. In the qualitative section, by using purposeful sampling method 5 experts was identified and, interviews were conducted by using semi-structured questionnaires. Also in quantitative section by using purposeful sampling method from its statistical population that was all financial and accounting emlpoyees of medical sciences universities of 4 western cities , sample consisting of 40 people determined and questionnaire distributed between them. The findings of the qualitative section emphasize the effect of better perception of managers and employees of information provided in accrual accounting on their judgment and decision making, enhancement of employees perception due to better perception of managers and the impact of accruals experience in the private sector on employee perceptions of implementation of Accrual accounting in public sector. Quantitative results showed that employees with experience in employing accruals accounting in the private sector prefer accrual accounting more than non-experienced. and employees with experience in employing accruals accounting in the private sector face less problems in employing accrual accounting.
  Keywords: Accrual accounting experience, judgment, decision making, Employee perception, Implementation of accrual accounting, Public sector
 • Roya Darabi *, Saeeid Barzegar Pages 55-68
  The purpose of this study is to investigate the effect of tax avoidance on the relationship between government ownership and financial constraints of listed companies in Tehran Stock Exchange. For this purpose, the financial constraints were calculated using (Kz) Kaplan and Zingales (1998) and (ww) Whited and Wu (2006), and tax avoidance using three effective tax rate indicators, effective tax rates, and the tax accounting difference. The research sample consisted of 114 manufacturing companies from 2007 to 2016. The result of estimating research models using combined data shows that there is not a meaningful relationship between firms with state-owned enterprises compared to non-state-owned companies with financial constraints. In addition, among the interactive variables of state ownership, with the effective tax rate, the effective rate of cash tax and the tax accounting difference were not found to be related to the financial constraint. Avoiding tax can affect the information environment by causing ambiguity and lack of transparency of information and misuse of resources for opportunistic managers.
  Keywords: Tax Avoidance, Government Ownership, Financial Constraints
 • Hamid Reza Ghasmi, Abozar Zahmatkesh, Ali Fayaz *, Mahbobe Mortazavi Pages 69-84

  Abstract The issue of the efficiency of companies is one of the important issues in the decision making of managers to implement strategic plans. The purpose of this research is to determine the role of government dependency in analyzing the efficiency and transparency of stock companies. The performance score of the companies was calculated based on the data envelopment analysis method, and to calculate the quality of accruals and transparency of earnings, the Kotari model and Bart's model were calculated and regression model was used to test the hypotheses. For this purpose, the stock exchanges of Iran were investigated and 96 companies were selected as statistical sample during 2011-2016. The results of this study show that there is a significant relationship between company efficiency and profit transparency as well as between company performance and accruals quality in using state-of-the-art multi-regression method. Keywords: government dependency, company performance, accrual quality, transparency of profit

  Keywords: government dependency, company performance, accrual quality, transparency of profit
 • Majid Goldoost, Ghodratollah Talebnia *, Ramazanali Royaee, Ali Esmaelzadeh, Freydoon Rahnamaye Pages 85-98

  The decision to expose or silence a financial misconduct in the organization that the person working in the accounting profession is witnessing is a ethical dilemma.The purpose of this study was to investigate the relationship between ethical awareness and ethical judgment of accountants towards the Whistle-blowing of financial misconduct with the emphasis on the role of moral intelligence. For this purpose, in a web-based platform, questions in the form of a standardized questionnaire and researcher-made scenarios were provided to professionals in the public sector of Guilan province. The collected data from a total of 273 completed questionnaires were analyzed using structural equation method with partial least squares (second generation) approach. The findings from the final model indicate that ethical awareness does not directly correlate with ethical judgment in relation to the types of Whistle-blowing being investigated in this research, but ethical intelligence modulates this relationship to a considerable extent. In addition, moral judgment has a significant impact on types of Whistle-blowing, and ethical intelligence can also play a positive role in this regard.

  Keywords: Whistle-blowing, Ethical decision making, Moral Intelligence