فهرست مطالب

 • سال سیزدهم شماره 2 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/10
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مقایسه اثربخشی (بسته تلفیقی ذهن آگاهی مبتنی بر آموزش اختصاصی سازی حافظه) با درمان ذهن آگاهی و آموزش اختصاصی سازی حافظه بر کاهش اضطراب بیماران همودیالیزی
  مرضیه نوری فرد*، حمیدطاهر نشاط دوست، ایلناز سجادیان صفحات 1-18
  هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی (بسته تلفیقی ذهن آگاهی مبتنی بر آموزش اختصاصی سازی حافظه) با درمان ذهن آگاهی و آموزش اختصاصی سازی حافظه بر کاهش اضطراب بیماران همودیالیزیاست. روش پژوهش در دو قسمت کیفی از نوع تحلیل مضامین و کمی از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر بیماران تحت همودیالیز مراجعه کننده به مراکز همودیالیز بیمارستان های شهر تهران در سال 1396 است. تعداد 48 نفر به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ی سنجش اضطراب بک، آموزش تلفیقی ذهن آگاهی مبتنی بر آموزش اختصاصی سازی حافظه (محقق ساخت)، آموزش ذهن آگاهی سگال و همکاران (2013)، آموزش اختصاصی سازی حافظه مکس ول (2016) و آموزش ذهن آگاهی تلفیقی با آموزش اختصاصی سازی حافظه استفاده شد. داده ها با استفاده از روش کواریانس چند متغیری تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان می دهد بین اضطراب گروه آموزش تلفیقی، گروه ذهن آگاهی، گروه اختصاصی سازی حافظه و گروه کنترل در مرحله ی پس آزمون تفاوت وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد در مرحله ی پیگیری نیز تفاوت بین گروه ها به نفع گروه آموزش تلفیقی وجود داشت. در گروه ذهن آگاهی اضطراب بازگشت داشت. در تبیین یافته ها می توان بیان کرد آموزش تلفیقی ارتباط بین گذشته و حل مسایل ناقص مربوط به گذشته و وارد شدن به زمان حال و اکنون و پذیرش و آگاهی را بهبود می بخشد. همچنین نتایج نشان داد که آموزش ذهن آگاهی تاثیر بیشتری نسبت به آموزش اختصاصی سازی حافظه بر اختلال اضطراب دارد. از آنجا که نوع درمان به کار گرفته شده در این تحقیق دارای ساختاری روشن و دارای تکالیف خانگی است، توانمندی مراجع به پیگیری درمان را افزایش داده و باعث اثربخشی معنادار تکنیک های مربوطه در تغییر وضع روانی افراد شده است.
  کلیدواژگان: درمان تلفیقی، آموزش ذهن آگاهی، آموزش اختصاصی سازی حافظه، اضطراب، همودیالیز
 • مقایسه سطوح تاب آوری و سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت در افراد مبتلا به اختلالات عملکرد تیروئید با گروه سالم
  سمیه زارع*، احمد علیپور، مهناز علی اکبری دهکردی صفحات 19-30

  هدف از پژوهش حاضر، مقایسه سطوح تاب آوری و سبک زندگی ارتقاء دهنده ی سلامت در بیماران مبتلا به اختلالات عملکرد تیروئید با گروه سالم است. پس از بررسی ملاک های ورود و خروج، 200 نفر شامل100 بیمار مبتلا به اختلالات عملکرد تیروئید و 100 نفر افراد سالم وارد مطالعه شدند. تمام افراد، با استفاده از پرسش نامه تاب آوری (کونور و دیویدسون) و پرسش نامه سبک زندگی ارتقاء هنده سلامت (والکر و همکاران) سنجش شدند. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره تحلیل شد. یافته های این مطالعه نشان داد که ارتباط تاب آوری و سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت در بیماران با اختلالات عملکرد تیروئید با گروه سالم متفاوت است. میانگین نمرات بیماران با اختلالات عملکرد تیروئید در متغیرهای تاب آوری و سبک زندگی ارتقاء دهنده ی سلامت و مولفه های آنها (بجز مدیریت استرس) به طور معناداری کم تر از گروه سالم بود. با توجه به اینکه در پژوهش حاضر بیماران با اختلالات عملکرد تیروئید در شاخص های تاب آوری و سبک زندگی ارتقاء دهنده ی سلامت رابطه معنادار شد، به نظر می رسد که سطوح تاب آوری و سبک زندگی ارتقاء دهنده ی سلامت می تواند با بروز اختلالات عملکرد تیروئید مرتبط باشد. یافته های پژوهش حاضر را می توان به عنوان اطلاعاتی مقدماتی درباره ی اقداماتی در راستای ارتقای سازه شخصیتی تاب آوری و بهبود و اصلاح سبک زندگی ارتقاء دهنده ی سلامت، وضعیت بیماران با اختلالات عملکرد تیروئید در نظر گرفت.

  کلیدواژگان: تاب آوری، سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت، اختلالات عملکردی تیروئید، کم کاری تیروئید، پرکاری تیروئید
 • نقش ابرازگری هیجانی و ترس از صمیمیت بر کیفیت روابط بین فردی بیماران مبتلا به سرطان
  رضوان شفیعی*، مریم صالح زاده، فهیمه دهقانی، محمدرضا مرتضوی زاده صفحات 31-52
  هدف پژوهش حاضر نقش ابرازگری هیجانی و ترس از صمیمیت بر کیفیت روابط بین فردی بیماران مبتلا به سرطان  بود. پژوش حاضر یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و علی - مقایسه ای است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی بیماران مبتلا به سرطان مرکز شهید رمضان زاده یزد بود. از این جامعه با استفاده از روش نمونه گیری دردسترس تعداد 115 نفر انتخاب شدند. در این تحقیق از پرسشنامه های  ابرازگری هیجانی کینگ و امونز ، ترس از صمیمیت دسکاتنر و سلن و کیفیت روابط بین فردی پیرس، ساراسون و ساراسون استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل آماری از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین متغیر ترس از صمیمیت با کیفیت روابط بین فردی بیماران مبتلا به سرطان همبستگی  منفی و معنادار (379/0-) و بین متغیر ابرازگری هیجانی با کیفیت روابط ین فردی بیماران مبتلا به سرطان همبستگی مثبت و معنادار (598/0) وجود دارد. همچنین براساس یافته ها 49% از واریانس کیفیت روابط بین فردی بیماران مبتلا به سرطان به وسیله ی متغیرهای ابرازگری هیجانی و ترس از صمیمیت تبیین می شود.
  کلیدواژگان: ابرازگری هیجانی، ترس از صمیمیت، کیفیت روابط بین فردی، سرطان
 • اثر بخشی مداخله مبتنی بر مدل خود مراقبتی اطلاعاتی-انگیزشی-مهارت های رفتاری بر کیفیت زندگی دانش آموزان مبتلا به دیابت
  ماجده خسروی لاریجانی، فاطمه بهجتی*، آزاده چوبفروش زاده صفحات 53-78
  دیابت بیماری مزمنی است که پایبندی به آن نیازمند پذیرش و مراقبت است، بنابراین برافزایش دانش دیابت و همچنین افزایش انگیزه ی بیماران برای مراقبت از خود توصیه می شود.  این پژوهش نیز در همین راستابا هدف بررسی اثر مدل خود مراقبتی اطلاعاتی- انگیزشی - مهارت های رفتاری بر کیفیت زندگی دانش آموزان مبتلا به دیابت صورت گرفته است.  پژوهش حاضر یک  تحقیق کاربردی و شبه آزمایشی با طرح «پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل» و جامعه ی آماری متشکل از کودکان و نوجوانان مبتلا به دیابت مراجعه کننده به مرکز دیابت شهر یزد می باشد. نمونه ی آماری شامل تعدادی از کودکان و نوجوانان 17-10 ساله  که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند، می باشد.  ابزار مورد استفاده  در این پژوهش  پرسشنامه ی کیفیت زندگیمی باشد. داده ها در این پژوهش به روش تحلیل کوواریانس مورد تحلیل قرار گرفتند و بین میانگین نمرات کیفیت زندگی بر حسب عضویت گروهی تفاوت معناداری وجود داشت. و مداخله موجب بهبود کیفیت زندگی دانش آموزان با میزان تاثیر 6/23 درصد شده است.  با توجه به اینکه اطلاعات، انگیزه ی بیمار و همچنین مهارت های رفتاری وی بر بهبود زندگی او موثر هستند، می توان از طریق کاربرد مدل خود مراقبتی اطلاعاتی- انگیزشی- مهارت های رفتاری به آنها کمک کرد تا به کیفیت مورد نظر خود برای زندگی دست یابند.
  کلیدواژگان: مدل خود مراقبتی اطلاعاتی-انگیزشی-مهارت های رفتاری، کودکان و نوجوانان دیابتی، کیفیت زندگی
 • اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک کوتاه مدت گروهی بر کیفیت زندگی دختران نوجوان با علایم اختلال شخصیت مرزی
  شاهرخ مکوند حسینی*، فاطمه آذرفر، پرویز صباحی صفحات 79-92
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی اجرای گروهی فنون رفتار درمانی دیالکتیکی به صورت کوتاه مدت بر کیفیت زندگی نوجوانان دختر دارای علایم اختلال شخصیت مرزی بود. در یک طرح نیمه آزمایشی پس از غربالگری ، از میان افراد حائز شرایط و54 نفرحاضر به شرکت در پژوهش شدند که بر اساس سطح نمره به روش تصادفی ساده به دو گروه مساوی تقسیم شدند، گروه آزمایش رفتار درمانی دیالکتیکی را به شیوه گروهی فشرده(طی 12 جلسه دو ساعته ، هفته ای 3 بار) دریافت کردند، در حالیکه گروه کنترل درمانی دریافت نداشتند. شرکت کنندگان مقیاس کیفیت زندگی  را در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پی گیری تکمیل کردند. داده های بدست با آزمون تحلیل واریانس چند متغیری تحلیل شد. نتایج تفاوت های معناداری را میان دو گروه در پس آزمون برای میانگین مولفه های: 1- عملکرد جسمی(0.003) 2- محدودیت نقش/هیجانی(0.042)3- انرژ ی/ خستگی(0.001)4- بهزیستی هیجانی(0.001)5- عملکرد اجتماعی(0.003) 6- درد(0.001) 7- سلامت عمومی(0.001) و نیز نمره کل کیفیت زندگی(0.003) نشان داد. در پیگیری 4 ماهه نیز این نتایج در مولفه های عملکرد جسمی(0.013)، عملکرد اجتماعی(0.030)، شاخص کل کیفیت(0.049) زندگی پایدار بودند.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، رفتار درمانی دیالکتیک، اختلال شخصیت مرزی، دختران نوجوان، خانواده
 • بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس تاب آوری در زنان مبتلا به سرطان پستان
  فاطمه عبدی، شکوه سادات بنی جمالی*، حسن احدی، شیرین کوشکی صفحات 93-115
  باتوجه به اهمیت بررسی روان شناختی زنان مبتلا به سرطان پستان، وازآنجایی که تاب آوری می تواند مبتلایان به سرطان را از آشفتگی های هیجانی حفظ کند، اعتبارسنجی ابزارتاب آوری کانر دیویدسون (CD-RISC)در این پژوهش انجام گرفته است. در این پژوهش 202 نفر از مبتلایان به سرطان پستان که در مراکز درمانی شهر تهران تحت معالجه بوده اند، پرسشنامه 25 سوالی کانر را پاسخ داده اند. برای بررسی روایی سازه از تحلیل عامل  تاییدی و تحلیل عامل اکتشافی استفاده شده است. در نحلیل عامل  تاییدی تمامی شاخص های برازش در حد مطلوب به دست آمده است .در تحلیل عامل اکتشافی، ماتریس عاملی بر اساس 2عامل محاسبه شد. این 2عامل بر روی هم 34/48 درصد کل واریانس متغیرها است. عامل  اول  با ارزش ویژه75/10، به تنهایی025/43 درصد واریانس کل متغیر ها را بعد از چرخش عوامل توجیه می کند و عامل اول نسبت به عامل دوم (با ارزش ویژه33/1، و319/5درصد واریانس) سهم  بیشتری در تبیین واریانس دارد.  بیشترین ضریب آلفای کرونباخ مربوط به عامل اول (935 /0 )و کمترین مربوط به عامل دوم (792 /0 )و برای کل مقیاس (942 /0  ) است که نشان دهنده هماهنگی درونی بالا است. بر اساس نتایج پژوهش ابزارتاب آوری کانر دیویدسون از روایی واعتبار قابل قبول درزنان مبتلا به سرطان پستان، برخورداراست.
  کلیدواژگان: تاب آوری، اعتبارسنجی، سرطان پستان، تحلیل اکتشافی
 • مطالعه ی کیفی تعریف توانمندی های منشی نوجوانان در جامعه ی ایرانی
  مهسا جباری، شهریار شهیدی*، لیلی پناغی، محمد علی مظاهری صفحات 116-135
  هدف از مطالعه ی کیفی حاضر، بررسی تعریف توانمندی های منشی از نظر متخصصان و نوجوانان ایرانی بود. بدین منظور با روش نمونه گیری هدفمند، با ده نفر از متخصصان (شامل روان شناسان، مشاوران و معلمان) در رابطه با تعریف 24 توانمندی منشی، مصاحبه ی نیمه ساختاریافته انجام شد. علاوه بر این، نظرات دو گروه  مجزا از نوجوانان کلاس نهم، در رابطه با تعاریف توانمندی ها، به روش بحث در گروه های متمرکز، گروه دختران (7 نفر) و پسران 6 (نفر) بررسی شدند. دانش آموزان بر اساس در درسترس بودن در زمان انجام مطالعه و تمایل شان به شرکت در بحث ها انتخاب شدند. داده ها با روش تحلیل محتوا و رویکرد مستقیم، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان دادند که بین تعاریف پیترسون و سلیگمن (2004) و تعاریف متخصصان و نوجوانان ایرانی در رابطه با دوازده توانمندی، مطابقت وجود داشت اما در رابطه با سایر توانمندی ها (از جمله توانمندی شجاعت، شور و شوق، صداقت) تفاوت هایی دیده شد. وجوه اشتراک و تمایز میان تعاریف، بحث شدند. با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت بین تعاریف توانمندی های منشی در جامعه ی ایرانی و نظام طبقه بندی تقریبا مطابقت وجود دارد و این طبقه بندی می تواند در جامعه ی ایرانی و در سایر پژوهش های مرتبط با این حوزه به کار گرفته شود.
  کلیدواژگان: توانمندی های منشی، مطالعه ی کیفی، نوجوانان، روان شناسی مثبت نگر
|
 • The effectiveness of treatment- Cognitive protocol of mindfulness combination with memory specificity training (MEST) and comparison of its effectiveness with mindfulness & memory specificity training (MEST) on Anxiety in Hemodialysis Patients
  Marziyeh Noorifard*, Hamid Taher Neshat Doost, Ilnaz Sajjadian Pages 1-18

  The purpose of the present study was to investigate the effectiveness of cognitive therapy based on mindfulness combined with memory specificity training (MeST) and comparing it with mindfulness therapy and memory specificity training (MeST) on anxiety in hemodialysis patients. The research method is semi-experimental with pretest-posttest design with control group. The statistical population of the present study was hemodialysis patients referring to hemodialysis centers of Tehran and Alborz hospitals in 2017. A total of 48 people were selected through purposeful sampling. Beck Anxiety measurement questionnaire.The interventive methods were included mindfulness protocol, memory specificity training (MeST), and mindfulness protocol were used to collect data. The data were analyzed using multivariate covariance.The results show that there is a significant difference between the anxiety of the groups of mindfulness therapy combined with memory specificity training (MeST), mindfulness, memory specificity training (MeST) and control group in the post-test phase of hemodialysis patients. The results also showed that in the follow up phase, there was a difference between the groups in favor of the integrated intervention group, But in the mindfulness group, the anxiety returned to a low level. In explaining the findings, it can be stated that the conscientious mind with the teaching of memory specificity is the relationship between the past and the solution of the incomplete problems of the past in the first step and in the second step, is entering into the present and improving the acceptance and awareness. Since the type of treatment used in this research has a clear structure and home-based homework, it increases the ability of follow-up referrals and has significantly influenced the relevant techniques in changing the mental state of individuals.

  Keywords: Combination therap, Mindfulness Training, memory specificity training (MeST), Anxiety, Hemodialysis
 • Comparison the Resiliency and Health promoting lifestyle between Thyroid dysfunction disease Patients and healthy people
  Somayeh Zare*, Ahmad Alipoor, Mahnaz Aliakbari Dehkordi Pages 19-30

  The purpose of is study, comparison the resiliency and health promoting lifestyle between thyroid dysfunction disease patients and healthy people. The method of present study is causal-comparative. The 200 patients (100 thyroid dysfunction patients and 100 healthy people) in endocrine clinics in Rasht city that was in  2017-2018. Tools for measuring the research variables were Resiliency (Connor-Davidson, 2003), health promoting lifestyle test (Walker,1987). Data were analyzed by multiple analysis of variance. The result showed that the relationship resiliency and health promoting lifestyle between thyroid dysfunction disease patients and healthy people is significant (P=0/001, β=0/22). The mean scores of patients with thyroid dysfunction in resiliency and health-promoting lifestyle and their components (except in stress management) is significantly lower than the healthy people (P<0.05). According to the study, of thyroid dysfunction disease with indicators of resiliency and health-promoting lifestyle was a significant relationship, It seems that the levels of resiliency and health-promoting lifestyle can be associated with the prevalence of thyroid dysfunction disease.

  Keywords: Resiliency, Health promoting lifestyle, Thyroid dysfunction disease, Hypothyroidism, Hyperthyroidism
 • The Role Emotional Expressiveness and Fear of Intimacy at Prediction of Quality Interpersonal Relationship at the Individuals with Cancer
  Rezvan Shafiee*, Maryam Salehzadeh, Fahimeh Dehghani, Muhammad Reza Motazavizadeh Pages 31-52
  This study aimed to investigate The Role Emotional Expressiveness and Fear of Intimacy at Prediction of Quality Interpersonal Relationship at the Individuals with Cancer. This research was a descriptive study of correlational and causal-comparative. The population of this study was all Cancer Individuals of shahid Ramezanzadeh Center of Yazd. From this community, 115 people were selected via Convenience Sampling. There King  & Emmons’s emotional expressiveness, Descutner and Thelen’s Fear of intimacy and Pierce, Sarason, Sarason’s quality of interpersonal relationships were used for this research. Pearson correlation and Enter regression were used for statistical analyze. The data were analysis using spss22 software. . Findings indicated that there is a significant and Negative relationship between Fear of intimacy with quality of interpersonal relationships (-0/379) and there is a significant and Positive relationship between emotional expressiveness with quality of interpersonal relationships (0/598). According to the findings, 49 percent of the variance in quality of interpersonal relationships are explained by emotional expressiveness and Fear of intimacy.
  Keywords: emotional expressiveness, Fear of intimacy, quality of interpersonal relationships, Cancer
 • The Effectiveness of The Intervention Based on Informational–Motivational and Behavioral Skills (IMB)Self-Care Model on Quality of Life in Students with Diabetes
  MAJEDEH Khosravi Larijani, Fatemeh Bahjati*, Azadeh Choobforoush Zade Pages 53-78
  Diabetes is a chronic disease that adherence requires admission and care, therefore it is recommended to increase the knowledge and to increase the motivation of patients to take care of themselves. This study was conducted in order to investigate the effect of Intervention based on Informational–Motivational and Behavioral Skills (IMB) Self-Care Model on quality of life in students with diabetes. This study was an applied and quasi-experimental study with a pre-test-posttest with control group design with a population of children and adolescents with diabetes referring to diabetes mellitus center in Yazd. In addition, number of children and adolescents aged 10 to 17 who were selected by available sampling method.  The quality of life questionnaire used. Based on covariance analysis. There was a significant difference between the mean scores of quality of life in terms of group membership. In addition, the intervention improved the quality of life in students with an impact rate of 23.6%. Given that information, patient motivation as well as his behavioral skills on recovery His life is effective. the informational–motivational and behavioral skills self-care model could be regarded as a useful model for promoting health among individuals with diabetes.
  Keywords: Informational–Motivational, Behavioral Skills (IMB)Self-Care Model, Diabetic Children, Adolescents, Quality of Life
 • Effectiveness of a Short-term Group Dialectic Behavior Therapy on Quality of Lif of Girl Adolescents with Borderline Personality Disorder Symptoms
  Shahrokh Makvand Hosseini*, Fatemeh Azarfar, Parviz Sabahi Pages 79-92
  The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of short-term dialectical behavior therapy (DBT) techniques on quality of life in adolescent girls with symptoms of borderline personality disorder. In a semi-experimental design ,after screening, among the eligible individuals and 54 applicants were randomly divided into two equal groups according to the score level, Experimental group received dialectical behavior therapy in intensive group method (12 sessions twice a day, 3 times a week), while control group did not receive treatment. Participants completed the Quality of Life Scale (SF-36) in three stages of pre-test, post-test and follow-up. Data were analyzed using Multivariate Analysis of Variance (MANCOVA). The results showed significant differences between the two groups in the post-test for the mean components:1- Physical Function (0.003) 2- Role / Emotional Restriction (0.042) 3- Energy / Fatigue (0.001) 4- Emotional Well-being (0.001) 5- Social Function (0.003) 6- Pain (0.0010) 7- General Health (0.001) as well as total quality of life score (0.003).At 4-month follow-up, the results were also consistent in the components of physical performance (0.013), social performance (0.030), total quality of life (0.049).
  Keywords: quality of life- dialectical behavior therapy- borderline personality disorder- adolescent girls- family
 • Psychometric properties of of Resilience scale (CD-RISC) among women’s with breast cancer
  Fatemeh Abdi, Shokoohsadat Banijamli*, Hassan Ahadi, Shirin Koushki Pages 93-115
  According to the prevalence of cancer in Iran and the importance of women’ s suffering from breast cancer psychological survey, credit scoring of Resilience instrument has been used in this research. The questionnaire of Connor-Davidson (CD-RISC) - including 25 questions-was answered by 202 breast cancers women who had been under treatment all over Tehran’s hospitals. Confirmatory Factor Analysis(CFA) and Exploratory Factor Analysis (EFA) has been used for validity consideration.In the confirmatory factor analysis, all fitting indices have been found to be optimal and factor matrix has been calculated based on 2 factors. These two factors had totally 48/37% of total variance. The First Value was 10/75 that was 43/025% of total variance and the ratio of the first value to the second was 1/33 that it was 5/319 %of total variance. According to the results, in general the highest Cronbach’s Coefficient Alpha was related to the first factor (α=0/935) and the least was relevant to the second factor (α=0/792) and for the whole factors, (α=0/942) is calculated which shows the high internal coordination. In conclusion, results have proved the accessibility of Connor-Davidson (CD-RISC) instrument in women with breast cancer.
  Keywords: Resilience, Breast cancer, Validity, Reliability
 • A qualitative study of definitions of adolescents' character strengths in Iran
  Mahsa Jabbari, Leili Panaghi, Mohammad Ali Mazaheri Mazaheri Pages 116-135
  The purpose of this study was to investigate how Iranian experts and adolescents define the 24 character strengths. With this aim in mind, through on purpose method of sampling, semi-structured interviews about definitions of the 24 character strengths were conducted with ten specialists (including psychologists, counselors, and teachers). Furthermore, the opinions of two gender-segregated groups of nine grade students about character strengths’ definitions were discussed in focus groups for girls (N= 7) and for boys (N= 6). Students were selected based on their availability at the time of research and their willingness to take part in discussion groups. Data were analyzed using content analysis and directive approach. Results showed that there was conformity with Peterson and Seligman’s (2004) definitions and Iranian experts-adolescents’ definitions in twelve character strengths and also there were some differences in definitions of other character strengths (e.g., bravery, zest, and honesty). These similarities and differences were discussed. Based on the findings of this research, it can be claimed that there is almost compliance between definitions of the 24 character strengths in Iranian society and the definitions of the character strengths and virtues classification and this classification can be used in research related to this topic.
  Keywords: Character strengths, qualitative research, adolescents, positive psychology