فهرست مطالب

مدیریت فرهنگ سازمانی - پیاپی 53 (پاییز 1398)
 • پیاپی 53 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/07/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • نسرین ارشدی*، ارمغان اسلامی، عبدالکاظم نیسی صفحات 337-358
  هدف پژوهش حاضر طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشایندها و پیامدهای غبطه در محیط کار بود. نمونه این پژوهش شامل 304 نفر از کارکنان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب منطقه اهواز بود که به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه از پرسشنامه های غبطه در محیط کار، مبادله رهبر عضو، خودارزشیابی محوری، رفتار اجتماع یار، تخریب اجتماعی، و گسستگی اخلاقی استفاده شد. ارزیابی الگوی پیشنهادی از طریق الگویابی معادلات ساختاری (SEM) و با استفاده از نرم افزارهای SPSS ویراست 23 و AMOS ویراست 23 انجام گرفت. جهت آزمودن آثار غیرمستقیم در الگوی پیشنهادی از روش بوت استراپ در برنامه ماکرو پریچر و هیز (2008) استفاده شد. یافته ها نشان دادند الگوی پیشنهادی از برازش نسبتا خوبی با داده ها برخوردار است. همچنین، اثر خودارزشیابی محوری و مبادله رهبر عضو بر غبطه در محیط کار و غبطه در محیط کار بر رفتار اجتماع یار، تخریب اجتماعی، و گسستگی اخلاقی معنی دار بود. نقش واسطه ای گسستگی اخلاقی نیز در رابطه بین غبطه در محیط کار با تخریب اجتماعی تایید شد.
  کلیدواژگان: تخریب اجتماعی، خودارزشیابی محوری، رفتار اجتماع یار، غبطه در محیط کار، گسستگی اخلاقی
 • سامان شیخ اسماعیلی*، سنا حزباوی صفحات 359-375
  امروزه رعایت مسائل اخلاقی و اجتماعی در کسب‏وکارها بخشی از ارزش افزوده قابل ارائه به مشتریان به شمار می‏آید. در این زمینه رویکردی نوین در کسب‏وکار شرقی، تحت عنوان اصول کنفسیوسی، مطرح شده و مبتنی بر صفات و روح انسانی توسعه یافته است. هدف این پژوهش بررسی اثر این اصول بر خلق ارزش‏های چندبعدی و بازار پایدار برای ذی نفعان و ارزیابی پیامدها و قضاوت‏های ناشی از آن است. برای این منظور موسسه خیریه محک به عنوان جامعه آماری مطالعه شد. از نظر روش شناسی، این مطالعه از نوع کاربردی و مبتنی بر روش های توصیفی پیمایشی است. داده ها از طریق پرسشنامه‏ جمع آوری شد. اعتبار محتوای عوامل با نظر خبرگان و اعتبار سازه آزمون با استفاده از روایی همگرا و روایی واگرا، مبتنی بر روش‏های تحلیل عاملی، تایید شد. پایایی آزمون نیز با توجه به آلفای کرونباخ محاسبه و تایید شد. یافته های پژوهش، علاوه بر مشخص کردن میزان تحقق متغیرهای مورد مطالعه، نشان داد که اصول کنفسیوسی مطرح‏شده پیش‏بین‏های مناسبی از ارزش ویژه مشتری، بازاریابی پایدار، و قضاوت‏های اخلاقی و اجتماعی اند؛ به گونه‏ای که بر اساس الگوی برازش‏یافته می توان اذعان کرد قضاوت‏های اخلاقی و اجتماعی به طور قابل توجهی تحت تاثیر متغیرهای مستقل پیشنهادشده در این پژوهش اند.
  کلیدواژگان: ارزش ویژه مشتری، بازاریابی پایدار، فلسفه کنفسیوسی، قضاوت‏های اخلاقی و اجتماعی
 • طیبه عباسی، علی اصغر پورعزت، علیرضا سیفی* صفحات 377-398
  در پژوهش حاضر، با استفاده از پدیده «هم رنگ جماعت شدن» و بررسی متغیرهای فردی و سازمانی موثر در شکل گیری این پدیده، شیوع فساد اداری در سازمان های دولتی تبیین می شود. رویکرد این پژوهش کیفی است و داده ها از طریق مصاحبه گردآوری شده اند. استراتژی پژوهش طرح نظام مند نظریه داده بنیاد است که از طریق کدگذاری باز مقوله ها و مفاهیم موجود در مصاحبه ها استخراج شد. سپس با استفاده از کدگذاری محوری ارتباط این مقوله ها با یک دیگر و نقش آن ها در شکل گیری پارادایم محوری پژوهش در قالب شرایط علی، شرایط مداخله گر، راهبردها، پیامدها، و پدیده محوری مشخص شد. پس از کدگذاری محوری نیز با استفاده از کدگذاری انتخابی نحوه تاثیرگذاری هر یک از اجزای پارادایم کدگذاری تشریح و نظریه پژوهش خلق شد. در نهایت، با استفاده از نتایج مراحل مختلف کدگذاری، پاسخ سوالات پژوهش به دست آمدند.
  کلیدواژگان: پدیده هم رنگ جماعت شدن، سازمان های دولتی، فساد اداری، نظریه داده بنیاد
 • اصغر مشبکی اصفهانی، سهیل نجات*، فرشته خلیلی پالندی صفحات 399-419

  شهروندی شرکتی به معنای توانایی شرکت برای مدیریت روابطش با جامعه است؛ به گونه ‏ای که نتیجه آن به حداقل رساندن آثار منفی و به حداکثر رساندن بهره‏وری آن باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی شهروندی شرکتی و تاثیر آن بر هویت و اعتماد سازمانی بود. این پژوهش، که از نوع کاربردی و دارای صبغه کمی است، با هدف بیان همبستگی به صورت میدانی انجام شد. جامعه آماری پژوهش کارکنان دانشگاه مازندران بودند که از طریق نمونه‏گیری تصادفی ساده تعداد 269 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده‏ها از طریق پرسشنامه استاندارد جمع‏آوری شد. همچنین پایایی پرسشنامه از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ بررسی شد و از تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول و مرتبه دوم جهت بررسی روایی پرسشنامه استفاده شد. برای آزمون فرضیه‏ها از مدل‏سازی معادلات ساختاری به کمک نرم‏افزار LISREL8.8 استفاده شد. نتایج نشان دادند شهروندی شرکتی بر هویت سازمانی و اعتماد سازمانی تاثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین، اعتماد سازمانی بر هویت سازمانی تاثیر مثبت و معنادار دارد.

  کلیدواژگان: اعتماد سازمانی، شهروندی شرکتی، هویت سازمانی، مدل سازی معادلات ساختاری
 • رحمان غفاری*، یحیی رستم نیا صفحات 421-443

  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر اخلاق ماکیاولی مدیران بر نفاق سازمانی، با توجه به نقش متغیر میانجی روش‏های نفوذ و مدیریت تصویرپردازی از خود، در استانداری ایلام بود. این پژوهش از حیث هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده‏ها از نوع تحقیقات توصیفی و از شاخه همبستگی است. جامعه ‏آماری این پژوهش 210 نفر از کارکنان استانداری ایلام بود که 140 نفر به ‏عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جمع آوری داده‏های پژوهش با استفاده از پرسشنامه و به روش نمونه‏گیری تصادفی ساده با استفاده از جدول انتخاب تصادفی بین اعضای جامعه پژوهش صورت گرفت. نتایج تحلیل داده ‏ها، که از مدل‏ سازی معادلات ساختاری با روش حداقل مربعات جزئی به کمک نرم افزار PLS انجام شد، نشان داد مدل پیشنهادی پژوهش تایید می شود که در آن اخلاق ماکیاولی مدیران بر روش‏های نفوذ و مدیریت تصویرپردازی از خود تاثیر مثبت و معنادار دارد و روش‏های نفوذ و مدیریت تصویرپردازی از خود نیز بر نفاق سازمانی تاثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین، متغیرهای روش‏های نفوذ و مدیریت تصویرپردازی از خود در رابطه بین اخلاق ماکیاولی مدیران و نفاق سازمانی نقش میانجی ایفا می کند.

  کلیدواژگان: اخلاق ماکیاولی، روش‏های نفوذ، مدیریت تصویرپردازی از خود، نفاق سازمانی
 • بهرام عبادپور*، محمدحسن ابراهیمی سروعلیا، جعفر باباجانی، پیام حنفی زاده صفحات 445-467
  این پژوهش بر توسعه پیشینه علمی در خصوص تبیین عوامل فرهنگی و اجتماعی و روانی اثرگذار بر رفتار سرمایه گذاران حقیقی متمرکز است تا رهیافتی برای شفاف سازی تصمیم گیری ایشان در بورس اوراق بهادار از این منظر ارائه کند. با توجه به نقش پررنگ مسائل فرهنگی و پدیده های اجتماعی در جامعه ایران، طبیعتا تبیین این عوامل و بررسی تاثیر آن ها بر رفتار سرمایه گذاران حقیقی (که بالغ بر پنجاه درصد حجم معاملات و نود درصد تعداد معاملات بورس را به خود اختصاص داده اند) در کنار عوامل روانی می تواند چارچوبی برای طراحی آتی و شفاف سازی بیشتر فضای بورس اوراق بهادار ترسیم کند. در این تحقیق، پس از بررسی عمیق پیشینه نظری، با کمک روش فراترکیب، چارچوب مفهومی اولیه به نظرخواهی خبرگان به روش دلفی سپرده شد و پس از آن پرسشنامه لازم برای پیمایش تهیه شد. پرسشنامه میان نمونه آماری تحقیق، که شامل چهارصد نفر بود، توزیع و سپس جمع آوری شد و اطلاعات حاصل، با استفاده از تکنیک های آماری، تجزیه وتحلیل شد تا چارچوب نظری تحقیق حاصل شود. در نهایت، تاثیر عوامل مزبور بر رفتار سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تایید و میزان تاثیر هر یک بررسی شد.
  کلیدواژگان: بورس اوراق بهادار، رفتار، سرمایه گذاران حقیقی، عوامل رفتاری
 • حسن رنگریز، سمیه بخشنده*، اسماعیل شعبانی صفحات 469-489
  تا امروز، کیفیت زندگی کاری، به منزله اساسی برای بهروزی کارکنان، در دسته بندی های گوناگون بررسی شده است. بر این اساس، پژوهش حاضر با ترکیب کمی نتایج تحقیقات کیفیت زندگی کاری به دنبال آن است که با شناسایی و به دست آوردن اندازه اثر مولفه های کیفیت زندگی کاری استفاده شده در تحقیقات مختلف در ایران به نقد و بررسی این تحقیقات بپردازد. این تحقیق از نظر هدف توصیفی و از نظر نوع استفاده کاربردی است. جامعه آماری شامل 79 مقاله و پایان نامه هایی بود که در ایران انجام گرفته بود. تعداد 40 تحقیق با استفاده از روش قضاوتی در نرم افزار CMA2 وارد فرایند فراتحلیل شدند. پایایی شناسایی از طریق توافق داوران در انتخاب و طبقه بندی تحقیق ها، پایایی کدگذاری از طریق توافق داورها در مورد استفاده از مفاهیم خاص برای کدگذاری متغیرها، و پایایی سطح معناداری و اندازه اثر از طریق توافق در محاسبات اندازه اثر بین دو فراتحلیل گر به دست آمد. نتایج نشان داد به ترتیب روابط اجتماعی در کار، فرصت برای رشد، فضای کلی زندگی، میزان کنترل اعمال شده در کار، رضایت از کار، قانون گرایی، استرس در محل کار، شرایط ایمنی و بهداشتی محیط کار، توازن بین کار و زندگی، یکپارچگی اجتماعی، و پرداخت مناسب مهم ترین مولفه‏ های کیفیت زندگی کاری اند.
  کلیدواژگان: بهروزی کارکنان، فرایند فراتحلیل، کیفیت زندگی کاری، مولفه‏ های کیفیت زندگی کاری
 • مریم مسلمی، عباداله بانشی*، علیرضا کوشکی جهرمی صفحات 491-510

  یکی از هدف‏های مهم روان شناسان صنعتی و دست‏اندرکاران سازمانی توصیف و تبیین رفتارهای سازمانی است. در این میان قلدری در محل کار مشکلی گسترده در زندگی کاری و یکی از خطرهای شغلی مربوط به محیط کار است که اگر نادیده گرفته شود، تشدید می‏شود. هدف از این پژوهش شناسایی و ارزیابی عوامل موثر بر قلدری در محل کار و روش تحقیق به کاررفته آمیخته از نوع اکتشافی بود. جامعه آماری پژوهش دستگاه‏های اجرایی شهر بندرعباس بودند. در بخش کیفی، با 12 نفر مصاحبه شد و با استفاده از روش تحلیل محتوا عوامل موثر شناسایی شدند. در بخش کمی، تعداد 240 پرسشنامه گردآوری و برای ارزیابی داده ها از نرم افزار Spss استفاده شد. پایایی بازآزمون برای محاسبه پایایی مصاحبه‏های انجام گرفته به کار رفت و برای بررسی پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج نشان داد پنج عامل اصلی بر قلدری در محیط کار تاثیر می گذارند که برای هر یک از آن ها تعدادی زیرشاخص نیز شناسایی شد. این پنج عامل عبارت اند از: عوامل زمینه ای، عوامل فردی روان شناختی، عوامل شغلی حرفه ای، عوامل سازمانی، و عوامل رفتاری نگرشی. بین عوامل شناخته شده، عوامل زمینه ای بیشترین تاثیر و عوامل شغلی کمترین تاثیر را در بروز قلدری دارند.

  کلیدواژگان: دستگاه های اجرایی، رفتار مخرب سازمانی، رویکرد آمیخته، قلدری در محل کار، قلدری سازمانی
|
 • Nasrin Arshadi *, Armaghan Eslami, Abdul Kazem Neisi Pages 337-358
  The purpose of this study was designing and testing a model of some antecedents and outcomes of workplace envy. The participants of the study were 304 employees of NISOC, in Ahvaz (215 male; 74 females) that were selected by stratified random sampling method. The instruments which used in this study were workplace envy, leader-member exchange (LMX), core self-evaluation (CSE) prosocial behavior, social undermining, and moral disengagement questionnaires. The fitness of the proposed model was examined through structural equation modeling (SEM), using SPSS-23 and AMOS-23 software packages. The indirect effects were tested using the bootstrap procedure in Preacher and Hayes (2008) SPSS Macro program. Findings indicated that the proposed model fit the data and all hypotheses have been confirmed. Effect of leader-member exchange (LMX) and core self-evaluation (CSE) on workplace envy and effect of workplace envy on prosocial behavior, social undermining, and moral disengagement were significant. Moral disengagement also mediated the relationship between workplace envy and social undermining.
  Keywords: workplace envy, core self-evaluation, prosocial behavior, social undermining, moral disengagement
 • Saman Sheikhesmaeili *, Sana Hazbavi Pages 359-375
  Compliance of normative, moral and cultural issues in today’s business is considered more than a forced necessity or supplement, it is also a part of the added value proposed to be offered to the customers. In this regard, some of the business principles in the East proposed as the foundations of Confucian that governing principles-based on human traits and human spirit, these foundations including benevolence, righteousness, propriety, wisdom and trustworthiness of administrators and activists is presented. In this study, it is considered that how much respect these principles can help create multi-dimensional values and create a sustainability for stakeholders and what certain judgments and consequences will follow for the audience. The research method in this study was the applied type, and was based on descriptive- survey methods. Required data was gathered using a questionnaires. The validity and Reliability of questions was calculated and confirmed. The results in addition to specifying level of realization of the studied variables, indicate that mentioned Confucian principles are suitable predictors of customer equity, sustainable marketing and social and moral judgments so that it can be acknowledged as social and moral judgments are significantly affected by the proposed independent variables in this study.
  Keywords: judgments, Confucian, sustainable marketing, Customer equity
 • Tayebeh Abbasi, Ali Asghar Pourezzat, Alireza Saify * Pages 377-398
  This inquiry has attempted to explain the diffusion of corruption in public organizations by the Bandwagon Effect and the individual and organizational factors that affect it. For this purpose, the qualitative approach has been pursued and data has been collected by the interviews conducted with employees of public organizations and organizational experts. Accordingly, Grounded Theory has been adopted as the methodology of the research through which the data has been analyzed in three phases: open coding, axial coding and selective coding. In open coding phase the ideas of interviewees have been conceptualized and categorized; in phase of axial coding the phenomenon, casual conditions, contexts, intervening conditions, action strategies and consequences are determined; finally, the relationships of these elements, the core category and the storyline of the corruption diffusion by the Bandwagon Effect have been introduced in selective coding stage. In conclusion, the main questions of this inquiry have been answered.
  Keywords: Administrative Corruption, Bandwagon Effect, Public Organizations, Grounded Theory
 • Asghar Moshabbaki, Soheil Nejat *, Fereshteh Khalilipalandi Pages 399-419

  Corporate citizenship includes the ability of the company to manage its relationships with the community in such a way as to minimize the negative effects and maximize its productivity. The purpose of this study is to investigate corporate citizenship and its impact on organizational trust and organizational identification. This study is applied in terms of goal and descriptive-correlation in terms of research type. The statistical population of this research was the staff of Mazandaran University. By simple random sampling, 269 individuals were selected as the sample. Data were collected through a standard questionnaire. Also, for reliability, Cronbach's alpha coefficient was used to verify the reliability and the first and second order confirmatory factor analysis was used to examine the validity of the questionnaire. To test the hypotheses, structural equation modeling was used with the help of LISREL8.8 software. The results showed that corporate citizenship has a positive and significant effect on organizational trust and organizational identification. Also, organizational trust has a positive and significant effect on organizational identification.

  Keywords: Corporate Citizenship, organizational trust, Organizational Identification, Structural Equation Modeling
 • Rahman Ghaffari *, Yahya Rostamniya Pages 421-443

  The purpose of this study was to identify the causes of undesirable culture of disruptive organization in governmental organizations. Consequently, new foundations in management and behavioral research of the organization, such as the Machiavellian Ethics of Managers, the tactics of the influence of managers in subordinates, as well as self image management, have been considered as factors affecting organizational dilemmas. The statistical population of this research included 210 employees of Ilam Governor's Office, 140 of whom were selected as the statistical sample. Data were collected using a questionnaire and a randomized distribution method among members of the community. The results of the data analysis, which was carried out using structural equation modeling with partial least squares method through Smart-PLS software, showed that the proposed model of research has been confirmed in which the mathematical ethics of managers on the influence tactics and management of their own image-imaging Positive and meaningful impacts and image manipulation tactics have a positive and significant effect on organizational dilemmas. Also, the variables of intrusion tactics and self image manipulation play a role in mediating the relationship between managerial ethics and organizational dilemmas.

  Keywords: Machiavellian Ethics of Managers, Organizational Hypocrisy, Influence Tactics, Impression Management
 • Bahram Ebadpoor *, Mohammad Hasan Ebrahimi Sarvolya, Jafar Babajani, Payam Hanafizadeh Pages 445-467
  This study has attempted to develop the scientific literature on cultural, social and psychological factors influencing individual investors’ behavior and offer a clarified strategy to know their decisions in Stock Exchange. Since our society is affected by cultural and social affairs, so studying these factors and its effects on individual investors’ behavior (which are accounted for amounting to %50 of Stock Exchange’s trading volume and %90 of number of trades respectively) can draw a framework for future modeling and clarify Stock Exchange atmosphere more. In this research, after study of the subject literature and theoretical background applying Meta syntheses, the theoretical saturation has been reached as well. Through applying Delphi research method in three rounds, the whole comments and ideas of experts collected and leads to required convenient questionnaire. This questionnaire has been distributed and collected among the four hundred people (as surveying stage) and the received data has been analyzed by using confirmatory factor analysis (CFA) and based on its results about dimensions, components and indexes, finally this study approved and measured the effect of these factors influencing individual investors’ decision making and suggested more convenient advises to control the Stock Exchange Market atmosphere as well.
  Keywords: Behavior, Behavioral Factors, Individual Investors, Stock Exchange
 • Hasan Rangriz, Somayeh Bakhshandeh *, Smaeil Shaabany Pages 469-489
  To date, the quality of work life has been studied as a basis for employees’ well-being in a variety of categories. Accordingly, the present study combines results of quantitative researches in quality of work life with the aim of identifying and prioritizing the appropriate factors to the biomass context of Iran. This research, In terms of purpose is descriptive and in terms of its type is applied. The statistical population consisted of 79 papers and theses that were conducted in Iran. By using the judgment method, 40 researches were entered into meta- analysis process in CMA2 software. Identification reliability through the agreement of the referees in the selection and classification of researches, the coding reliability through the agreement of referees on the use of specific concepts for encoding variables, and significance of level and size of effect through an agreement in measuring the effect size between the two meta-analyzers were obtained. The results showed that, respectively social relationships in work, opportunity for growth, overall living space, control levels applied in work, work satisfaction, constitutionalism, stress at work, safe and healthy working conditions, work-life balance, Social integration is considered to be the most important quality of work life components.
  Keywords: quality of work life, employees well-being, quality of work life components, meta-analysis process
 • Maryam Moslemi, Ebadollah Baneshi *, Alireza Koushkie Pages 491-510

  One of the main propose of industrial psychologists and organizational practitioners is to describe and depict the organizational behaviors. Meanwhile workplace bullying is a widespread issue in the work life and it’s also a part of work hazards in workplace, More over neglecting it may intensified. The aim of this study is to detect and evaluate the effective factors on workplace bullying. The research method in this study is blend of explorative mixed research method. In qualitative part 12 person were interviewed and Effective factors were identified using content analysis method and for the quantitative part 240 questionnaires were collected, Spss is used to evaluate data in quantitative part. The reliability test- retest is used for computing reliability of interviews, and also the Cronbach's alpha is used for perusing the reliability of questionnaire. The results show that Five main category were identified as effective factors, for which a number of sub-indicators were determined for each of them. The main factors include : contextual factors, individual-Psychological factors,occupational-professional factors, Organizational factors, behavioral-attitude organizational factors. among the known factors, the contextual factors have the most effect on bullying and the occupational factors had the less impact on bullying.

  Keywords: workplace bullying, Destructive organizational behavior, Organizational bullying, Mixed method, administrative agencies