فهرست مطالب

مدیریت سلامت - پیاپی 76 (تابستان 1398)
 • پیاپی 76 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/04/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • کبری شکری زاده بزنجانی، زری رحمت پسند فتیده، سولماز موحد اجیرلو، محمد دهقانی* صفحات 9-17
  مقدمه

  سازمان جهانی بهداشت، سیستم طبقه بندی بین المللی بیماری ها را با اهداف گوناگون ایجاد کرده و به منظور افزایش کارآمدی، هر ساله تغییراتی در آن ایجاد می کند که وجود آگاهی نسبت به این تغییرات منجر به طبقه بندی دقیق تر بیماری ها و دسترسی به اهداف مورد نظر می گردد. هدف مطالعه حاضر، بررسی میزان دانش و عملکرد کدگذاران بیمارستان های آموزشی کشور ایران از تغییرات دهمین ویرایش سیستم طبقه بندی بین المللی بیماری ها بود.

  روش ها

  پژوهش حاضر از نوع توصیفی تحلیلی بود که در سال 1397 انجام شد. جامعه پژوهش شامل کدگذاران بیمارستان های آموزشی برخی از استان های کشور ایران بود. با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه گیری در دسترس 83 نفر انتخاب و پیوند پرسش نامه الکترونیک در اختیار آنها قرار گرفت. به منظور تحلیل آماری از نرم افزار   SPSSنسخه 22 استفاده شد. برای بررسی فرضیه های مطالعه از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون ANOVA استفاده گردید.

  یافته ها

  میزان دانش افراد تحت مطالعه نسبت به تغییرات ICD-10 15±36/27 (ضعیف) بود. میزان دانش افراد شرکت کننده با میزان تحصیلات، سابقه کاری و سابقه کدگذاری رابطه معنا داری داشت (P=.001).

  نتیجه گیری

  یافته های مطالعه حاضر، نشان داد که دانش کدگذاران نسبت به تغییرات ایجاد شده ضعیف می باشد. لذا، باید با روش های گوناگون مانند برگزاری کارگاه های آموزشی و ایجاد سایت های فارسی آموزش های لازم در این زمینه در اختیار کدگذاران قرار گیرد.

  کلیدواژگان: طبقه بندی بیماری ها، ICD-10، مدیریت اطلاعات سلامت
 • منیره یگانه مفرد، سید مرتضی غیور باغبانی*، مرتضی رجوعی صفحات 18-27
  مقدمه

  بیمارستان به عنوان یک سازمان ارائه کننده خدمات حساس در حوزه سلامت انسان ها تلقی می شود. عملکرد زنجیره تامین بیمارستان می تواند با تبادل دانش و اعتماد بین تامین کننده و بیمارستان به یکپارچه سازی تامین کنندگان و فن آوری اطلاعات برسد و زمینه ساز رقابت در دنیای رقابتی امروز به ویژه در بخش خدمات باشد. هدف این پژوهش تحلیل عوامل موثر بر تبادل دانش و نقش آن ها در عملکرد زنجیره تامین از طریق یکپارچه سازی تامین کننده بیمارستان های مشهد می باشد.

  روش کار

  مطالعه حاضر به صورت کاربردی بوده که در سال 97-96 انجام گردید. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و کارکنان تامین کننده بیمارستان های شهر مشهد بوده اند. تعداد 273 نمونه بر اساس نمونه گیری چند مرحله ای از بیمارستان های خصوصی، خیریه و دولتی شهر مشهد انتخاب شدند. پرسش نامه استاندارد با پنج مولفه اعتماد، یکپارچه سازی تامین کننده، یکپارچه سازی فن آوری اطلاعات، تبادل دانش و عملکرد زنجیره تامین بین نمونه ها توزیع گردید. روایی سازه ای پرسش نامه از طریق آزمون تحلیل عاملی تاییدی و پایایی آن با آلفای کرونباخ 871/0 تایید شد. داده ها پس از جمع آوری در نرم افزار SPSS، لیزرل وارد شده و با آزمون های رگرسیونی تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج پژوهش نشان داد که تاثیر ضرایب مسیر اعتماد و یکپارچه سازی فن آوری اطلاعات بر تبادل دانش (53/0 و  48/0)، اعتماد و یکپارچه سازی فن آوری اطلاعات بر یکپارچه سازی تامین کننده (33/0 و 35/0)، تبادل دانش، یکپارچه سازی تامین کننده بر عملکرد زنجیره تامین (36/0و 71/0) می باشد و آزمون فرضیه های میانجی تاثیر اعتماد، تبادل دانش و یکپارچه سازی تامین کننده بر عملکرد زنجیره تامین را تایید می کند.

  نتیجه گیری

  عملکرد زنجیره تامین بیمارستان ها نیازمند اعتماد بین بیمارستان و تامین کنندگان است و این اعتماد صورت گرفته موجب تبادل دانش و یکپارچه سازی بین تامین کنندگان و فن آوری اطلاعات می گردد که در نتیجه کاهش هزینه، افزایش سرعت و کیفیت بهتر را در پی دارد.

  کلیدواژگان: عملکرد، زنجیره تامین، یکپارچه سازی فن آوری اطلاعات، یکپارچه سازی تامین کننده، تبادل دانش، اعتماد، بیمارستان
 • رضا عباسی، رضا خواجویی، منیره صادقی جبلی* صفحات 28-40
  مقدمه

  یکی از موانع موجود در تبادل اطلاعات میان سیستم های اطلاعات بیمارستانی و سامانه پرونده الکترونیک سلامت ایران، عدم ثبت صحیح و به موقع اطلاعات می باشد. هدف مطالعه حاضر، بررسی میزان ثبت صحیح و به موقع اطلاعات مربوط به بیماران موجود در پرونده های الکترونیک بیمارستانی است که ارسال اطلاعات آن ها به سامانه سپاس ناموفق بوده است.

  روش ها

  مطالعه حاضر توصیفی بوده و در سال 1395 انجام شد. در این مطالعه 882 پرونده ارسال نشده از سیستم های اطلاعات بیمارستانی در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان به سپاس با استفاده از یک چک لیست، بررسی شد. به منظور محاسبه فراوانی ثبت صحیح و به موقع عناصر داده در سیستم های اطلاعات بیمارستانی مورد بررسی، از نرم افزار SPSS نسخه 22 استفاده شد.

  یافته ها

  در مجموع در مطالعه حاضر 18758 عنصر داده بررسی شد. بطور کلی میزان ثبت صحیح و به موقع عناصر داده بررسی شده در این سیستم ها 97درصد و 87/99درصد محاسبه بود. بیشترین میزان ثبت نادرست عناصر داده مربوط به شماره شناسنامه، کد ملی و محل زندگی بیمار بود. همچنین، بیشترین میزان عدم ثبت به موقع عناصر داده نیز مربوط به تشخیص نهایی و علت فوت بیمار بوده است.

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه حاضر، نشان داد میزان ثبت صحیح و به موقع اطلاعات در سیستم های اطلاعات بیمارستانی از مقدار بالایی برخوردار بود. این مطالعه موارد زیادی از نقض صحت و به موقع بودن اطلاعات ارسالی به سپاس را شناسایی کرد که ممکن است یکی از دلایل آن عدم دقت و سهل انگاری کاربران باشد. استفاده از روش هایی مانند آموزش و توجیه کاربران نسبت به ثبت صحیح و به موقع اطلاعات و طراحی سیستم ها همراه با قابلیت ارائه بازخورد، می تواند تاحدود زیادی به بهبود ثبت صحیح و به موقع اطلاعات موجود در سیستم های اطلاعاتی کمک نمایند.

  کلیدواژگان: پرونده الکترونیک سلامت، سیستم اطلاعات بیمارستانی، جمع آوری داده، کیفیت داده
 • مهدی شهرکی*، سیمین قادری صفحات 41-54
  مقدمه

  بیمه های درمانی یکی از مهمترین ارکان تامین مالی در نظام سلامت، جهت کاهش نابرابری در پرداخت از جیب هستند. با توجه به اهمیت بیمه ها، افزایش پرداخت از جیب خانوار، افزایش تقاضا برای بیمه های خصوصی و تعدد صندوق های بیمه ای، مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر انواع بیمه های درمانی بر پرداخت از جیب خانوار شهری ایران انجام شد.

  روش ها

  پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی و از حیث هدف کاربردی است که به صورت مقطعی در سطح ملی انجام شد. حجم نمونه شامل 17809 خانوار شهری استان های ایران در سال 1395 بود که از حجم نمونه مرکز آمار ایران انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه هزینه-درآمد خانوار بودکه توسط مرکز آمار ایران تهیه و تکمیل گردید. نتایج در نرم افزار Stata 14 و با روش اقتصادسنجی انتخاب نمونه مضاعف برآورد گردید.

  یافته ها

  نتایج نشان داد باسواد و متاهل بودن سرپرست خانوار، بعد خانوار، تعداد کودکان و سالمندان، میزان ثروت خانوار، مخارج سرانه دخانیات و آموزش و درآمد سرانه تاثیر مستقیم بر احتمال خرید بیمه درمانی توسط خانوار داشتند. همچنین خانوارهایی که یکی از انواع بیمه های درمانی را خریداری نموده اند نسبت به سایر خانوارها پرداخت از جیب بیشتری داشتند و خانوار با بیمه های خدمات درمانی، تامین اجتماعی و نهادها و سازمان های خاص به ترتیب بیشترین میزان پرداخت از جیب را داشتند.

  نتیجه گیری

  تفاوت معنی دار پرداخت از جیب در بین انواع بیمه های درمانی، ایجاد یک نظام یکپارچه بیمه ای را ضروری می سازد که در آن ضمن اینکه همه افراد جامعه را شامل می شود سطح پوشش یکسانی برای کالا و خدمات سلامت ارایه می دهد. از طرفی، یکسان سازی انواع تعرفه های درمانی در بیمه های مختلف می تواند شکاف در پرداخت از جیب خانوار را کاهش دهد. همچنین، سیستم کنترل و نظارت دقیق بر کیفیت خدمات سلامت توصیه می شود.

  کلیدواژگان: بیمه درمانی، پرداخت از جیب، آموزش، درآمد
 • آرزو عباس زاده فلاح، فرحناز صدوقی* صفحات 55-66
  مقدمه

  مدیریت دانش و سرمایه فکری از عوامل کلیدی در دستیابی سازمان به مزیت رقابتی می باشند. هدف مطالعه حاضر، تعیین ارتباط بین مدیریت دانش و سرمایه فکری در دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی ایران بوده است.

  روش ها

  نوع پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی بود که در سال 1397 انجام شد. جامعه پژوهش شامل  283 نفر از کارکنان غیر هیات علمی دارای مدرک کارشناسی و بالاتر شاغل در دانشکده های  دانشگاه علوم پزشکی ایران بود. داده های مطالعه با استفاده از دو پرسش نامه استاندارد مدیریت دانش لاوسون و سرمایه فکری بونتیس جمع آوری و با استفاده از  نرم افزار SPSS نسخه 22 تحلیل شد. برای بررسی رابطه بین مدیریت دانش و سرمایه فکری از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.

  یافته ها

  یافته های مطالعه حاضر نشان داد وضعیت مدیریت دانش در دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی ایران با میانگین 92/2 پایین تر از حد متوسط می باشد. از طرفی، وضعیت سرمایه فکری در این دانشگاه با میانگین 05/3 بالاتر از حد متوسط بود. همچنین، رابطه مثبت و معناداری بین مدیریت دانش و سرمایه فکری وجود داشته است. (693/0 = r و 001/0 > P)

  نتیجه گیری

  با توجه به وجود رابطه مثبت و معنادار بین سرمایه فکری و مدیریت دانش، مسئولان این دانشگاه می توانند با تمرکز بر  تقویت مولفه های مدیریت دانش و ابعاد سرمایه فکری در جهت بهبود و افزایش سرمایه فکری، استفاده بهینه از سرمایه انسانی و پیاده سازی مدیریت دانش و گسترش آن در سازمان تلاش نمایند.

  کلیدواژگان: مدیریت دانش، سرمایه فکری
 • حسین احمدی، محبوبه رضازاده*، عباس شیخ طاهری صفحات 67-85
  مقدمه

  با توجه به وسعت بیماری سرطان در ایران و دنیا، بخش سرطان شناسی از مهمترین بخش های بیمارستان می باشد. کیفیت اطلاعات  نقش اساسی را در بهبود عملکرد این بخش ایفا می کند. داشبوردها می توانند شاخص های کلیدی را ردیابی و با انتقال اطلاعات به مدیران، عملکرد این بخش را ارتقا دهند. در پژوهش حاضر، با توجه به نیاز های ذینفعان و تصمیم گیران، شاخص های عملکردی متناسب با بخش سرطان شناسی تعیین گردید و سپس داشبورد طراحی و ارزیابی شد.

  روش ها

  در مرحله اول  جهت تعیین شاخص ها، پرسش نامه توسط تمام مسئولین بخش سرطان شناسی بیمارستان های دانشگاه های علوم پزشکی و بیمارستان های خصوصی شهر تهران که دارای بخش سرطان شناسی  بودند، به تعداد 30 نفر تکمیل شد. در مرحله دوم داشبورد براساس مطالعات قبلی و با استفاده از نرم افزار کلیک ویو طراحی گردید و توسط مدیر بیمارستان و مسئولین بخش سرطان شناسی  بیمارستان های شهدای هفتم تیر و فیروزگر به کمک پرسش نامه ارزیابی گردید.

  یافته ها

  شاخص های کلیدی عملکردی در حیطه مدیریتی و مالی بر اساس داده های موجودکه شامل تعداد مراجعین، تعداد روزهای مرخصی، ساعات آموزشی، تعداد پرسنل، تعداد شکایات، درآمد و هزینه بود، برای نمایش در داشبورد انتخاب شد. و در مرحله  ارزیابی ، میانگین رضایت مدیر بیمارستان (32/0±5/7)، مسئول فنی بخش سرطان شناسی  (39/0±4/7)  و مدیر داخلی بخش سرطان شناسی  (37/0±3/7) بود.

  نتیجه گیری

  با توجه به پراکندگی اطلاعات این بخش، داشبورد می تواند اطلاعات را از سیستم های گوناگون جمع آوری و آنها را بطور خلاصه در قالب شاخص های کلیدی عملکرد نشان دهد. اطلاعات موجود در داشبورد مدیریت بخش سرطان شناسی  می تواند مبنایی برای تصمیم گیری آگاهانه جهت ارتقا عملکرد بخش باشد.

  کلیدواژگان: داشبورد مدیریتی، شاخص های کلیدی عملکرد، ارزیابی، سرطان شناسی
 • سعاد محفوظ پور، سیما مرزبان، سلمان نظری شیر کوهی، الهه دهقان نیری* صفحات 86-98
  مقدمه

  اهمیت نقش مدیریت در هر سازمان همواره قابل توجه است و انتصاب مدیرانی توانمند و شایسته در سازمان های ارائه دهنده مراقبت سلامت نیز بر افزایش کارایی، اثربخشی و بهره وری خدمات نظام سلامت موثر خواهد بود. از این رو هدف از انجام مطالعه حاضر شناسایی و معتبر سازی مهارت ها و شایستگی های کلیدی مدیریتی به منظور استفاده در طراحی برنامه های آموزشی، تعیین و بکارگیری نامزدهای مناسب در پست های مدیریتی می باشد.

  روش ها

  مطالعه حاضر از نظر روش، پیمایشی توصیفی و از نظر هدف کاربردی بوده و دارای  دو مرحله می باشد. در مرحله اول با استفاده از مرور متون، مطالعات دربردارنده انواع متنوع شایستگی ها و مهارت های مدیریت و رهبری در مراقبت سلامت در دوره ی زمانی مشخص شناسایی شده و بر اساس آن پرسش نامه طراحی شد. در مرحله دوم با استفاده از تکنیک دلفی و ارسال پرسش نامه (لیکرت 5 امتیازی)، نظرات 20 نفر از خبرگان در مورد معیارها گردآوری شد.

  یافته ها

  بر اساس نظرات خبرگان هشت معیار اصلی شامل ویژگی های شخصیتی، ارزش ها، دانش مدیریت عمومی، دانش مدیریت بیمارستان، مهارت برنامه ریزی، مهارت سازماندهی و تخصیص منابع، مهارت رهبری، مهارت پایش و نظارت و 46 معیار فرعی مورد تایید قرار گرفتند. بدین ترتیب ویژگی های شخصیتی، ارزش ها و دانش مدیریت عمومی هر کدام دارای هفت معیار فرعی بودند. آگاهی از شیوه های حفظ سازمان و دانش حیطه های مختلف مدیریت عمومی از  معیارهای فرعی دانش مدیریت به شمار می رود. در حوزه دانش مدیریت بیمارستان، مهارت برنامه ریزی، مهارت سازماندهی و تخصیص منابع و مهارت پایش و نظارت نیز به ترتیب شامل چهار، هفت، پنج و دو معیار فرعی بودند. در حوزه مهارت رهبری نیز هفت معیار فرعی از جمله قدرت تاثیرگذاری، ارتباطات، انگیزش، مهارت ادراکی و غیره در نظر گرفته شده است.

  نتیجه گیری

  یکی از مهمترین مهارت ها در مدیران، برخورداری از دانش مدیریت است. این موضوع لزوم اصلاح شیوه انتخاب مدیران و همچنین تغییر نگرش در مدیریت بیمارستان از مدیریت محض به رهبری، همکاری و هماهنگی درون سازمانی را نشان می دهد.

  کلیدواژگان: معیار، مدیران بیمارستان، بیمارستان های دولتی، تکنیک دلفی
 • رضا زارعی*، مهرافروز افشاری، معصومه جعفری صفحات 99-110
  مقدمه

  لزوم اعمال تغییرات در دانشگاه ها از نسل دوم به نسل سوم، نیاز به انجام پژوهش های علمی و کاربردی در این زمینه را مشخص می سازد. پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی جهت تثبیت ساختار دانشگاه نسل سوم در دانشگاه علوم پزشکی صورت گرفت.

  روش ها

  پژوهش حاضر یک مطالعه کیفی بوده که در آن از روش نظریه زمینه ای استفاده شد. ابتدا، تعداد 18 نفر از معاونین و کارشناسان ارشد دانشگاه های علوم پزشکی در استان های تهران و فارس به عنوان نمونه آماری و با روش اشباع نظری از بین 288 نفر انتخاب و سوال های مورد نظر پژوهش از آنها در قالب مصاحبه باز و در بازه زمانی دی و بهمن ماه 1397 پرسیده شد. با استفاده از نرم افزار  Maxqda12 و طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل و مدل نهایی به دست آمد.
   

  یافته ها

  مدل نهایی دارای شش مقوله اصلی نیازمندی های درونی و بیرونی، ساختار دانشگاه، تثبیت ساختار، موانع تثبیت ساختار، عوامل درون سازمان و کارآفرینی می باشد. بر اساس این متغیرهای مهم در زمینه تثبیت ساختار که در حقیقت نقطه اهمیت و نوآوری در پژوهش حاضر می باشد و در پژوهش های گذشته به صورت تخصصی مورد توجه نبوده است تعیین گردید.

  نتیجه گیری

  بر اساس مدل نهایی به دست آمده نیازهای درونی و بیرونی دانشگاه بر ساختار دانشگاه نسل سوم تاثیر می گذارد و این موجب استفاده از استراتژی هایی در راستای تثبیت ساختار می گردد. استراتژی های تثبیت ساختار نیز تحت تاثیر عوامل درون سازمانی  و موانع تثبیت ساختار قرار گرفته و در نهایت موجب کارآفرینی و مزایای حاصل از کارآفرینی می گردد.

  کلیدواژگان: دانشگاه نسل سوم، دانشگاه علوم پزشکی، ساختار، نظریه زمینه ای
|
 • Kobra Shokrizadeh Bezenjani, Zari Rahmatpasand Fatideh, Solmaz Movahed Ajirlo, Mohammad Dehghani* Pages 9-17

  Abstract

  Introduction

  The International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems has been created for various purposes by the World Health Organization which annually modifies it for a better classification of diseases and achievement of intended objectives. Therefore, this study aimed to determine the knowledge of coders in educational hospitals about the changes made in the10th version of the classification system.

  Methods

  This descriptive-analytic study was conducted in 2018. The research population included coders in educational hospitals situated in south east of Iran. The population of the study consisted of 83 people selected through convenience sampling method and Morgan table. Data were gathered through an electronic questionnaire the link of which was sent to the participants. The data were analyzed in SPSS22 software using Pearson and ANOVA tests.

  Results

  The participants had a very low knowledge of the changes in ICD-10 (27.36 ± 15). There was a significant relationship between the  knowledge of the participants and their education, and working experience as coders (P = .001)

  Conclusion

  The findiongs indicated the coders’ low awareness of the changes in ICD-10; therefore, it is necessary to hold essential training workshops and create Persian sites to help them get familiar with the changes.

  Keywords: Classification of Diseases, ICD-10, Health Information Management
 • Monire Yegane Mofrad, Seyed Morteza Ghayour Baghbani Ghayour Baghbani*, Morteza Rojui Pages 18-27
  Introduction

  Hospitals are considered as critical health service providers. Taking the advantage of knowledge sharing and establishing trust between suppliers and hospitals, supply chain performance can achieve IT and supplier integration and pave the way for effective competition in the modern world, especially in health care services. Therefore, the current study aimed to analyze factors affecting knowledge sharing through supplier integration in hospitals in Mashhad.

  Methods

  This applied research was conducted from 2018 to 2019. The population consisted of all hospital managers and employees among whom 273 people were selected through multistage sampling carried out in private, charity and public hospitals. Data were collected using a standard questionnaire addressing five variables: trust, supplier integration, IT integration, knowledge sharing and supply chain performance. The construct validity of the questionnaire was assessed and confirmed through confirmatory factor analysis, and the reliability was calculated as 0.871 using Cronbach's alpha. The data were then analyzed by the SPSS, and Liserl software. Moreover, regression tests were run.

  Results

  According to the findings, the impacts of trust and IT integration on knowledge sharing were 0.33 and 0.48, respectively. The impacts of trust and IT integration on supplier integration were 0.33 and 0.35, and the impacts of knowledge sharing and supplier integration on supply chain performance were 0.36 and 0.71, in that order. The results also confirmed the mediating effects of trust, knowledge sharing, and supplier integration on supply chain performance.

  Conclusion

  Supply chain performance requires the establishment of trust between hospitals and suppliers, leading to enhanced knowledge sharing, IT and supplier integration, reduced costs, increased speed, and improved quality.

  Keywords: supply chain, performance, IT integration, supplier integration, knowledge sharing, trust, hospital
 • Reza Abbasi, Reza Khajouei, Monireh Sadeqi Jabali* Pages 28-40
  Introduction

  Inaccurate and delayed entry of information are one of the sources of failure in the communication of information between hospital information systems and electronic health record in Iran. The purpose of this study was to investigate the accuracy and timeliness rate of patients’ information in hospital information system whose information was not successfully sent to electronic health record system.

  Methods

  In this descriptive study, conducted in 2016, 882 records which had failed to be sent from hospital information systems to electronic health record system were reviewed. A checklist was used to collect data which were then analyzed by SPSS.22 to calculate the frequency of accurate and timely data entry in hospital information systems.

  Results

  A total of 18758 demographic and clinical information were examined. Overall, the accurate and timely data entry in hospital information systems were 97% and 99.87%, respectively. The highest rate of inaccurate information was related to patients’ identification numbers, national codes, full addresses and places of residence, and the highest rate of delayed data entry was related to final diagnosis and causes of patient death.

  Conclusion

  The results demonstrated a high rate of accurate and timely data entry in hospital information systems. The results also identified some sources of inaccurate and delayed data entry which could be attributed to the negligence of the users. Therefore, it is recommended to hold orientation sessions to enhance users’ knowledge about accurate and timely data entry, and also design systems capable of producing feedback in order to improve the accuracy and timeliness of data entry.

  Keywords: Electronic health record, Hospital information system, Data collection, Data quality
 • Mahdi Shahraki*, Simin Ghaderi Pages 41-54
  Introduction

  Health insurance is one of the most important components of health care financing to reduce inequality in out-of-pocket payments. Therefore, considering the importance of insurance, increased out-of-pocket payment, and the demand for private insurance, and also the multiplicity of insurance funds, this study aimed to investigate the effects of health insurance on out-of-pocket payments among urban households in Iran.

  Methods

  In this applied, descriptive-analytic study, conducted in 2016, a sample of 17809 urban households in different provinces were recruited from the Center of Statistics of Iran. A household cost-income questionnaire, prepared and completed by the Center of Statistics of Iran, was used to collect data which were then analyzed by using the Stata 14 and double sample selection method.

  Results

  The results showed that the household head's literacy and marital status, the family size, the number of children and elderly, wealth, per capita income and expenditures on education and tobacco had a direct effect on the probability of buying health insurance. Furthermore, households with one type of health insurance had to tolerate more out-of-pocket payments than the other households and finally, households with health insurance, social security insurance and other insurances experienced the highest out-of-pocket payments.

  Conclusion

  The significant difference between the out-of-pocket payments to different insurance types necessitates the establishment of an integrated insurance system which provides the same level of goods and services to all people in the community. On the other hand, the harmonization of health tariffs can reduce the inequality in out-of-pocket payments among the households. Moreover, it is recommended to have a system for monitoring the quality of care.

  Keywords: Health insurance, Out-of-pocket payment, Educational status, income
 • Arezoo Abbaszadeh Fallah, Farahnaz Sadoughi* Pages 55-66
  Introduction

  Knowledge management and intellectual capital are key factors for organizations to achieve competitive advantage. The purpose of this study was to determine the relationship between knowledge management and intellectual capital in faculties affiliated with Iran University of Medical Sciences.

  Methods

  The participants of this applied study, conducted in 2018  consisted of 283 non-faculty instructors teaching at Iran University of Medical Sciences. Two standard questionnaires, Lawson’s Knowledge Management and Bontis’s Intellectual Capital questionnaires were used to collect data which were then analyzed by using SPSS software version 22. Moreover, Pearson correlation coefficient was used to measure the relationship between knowledge management and intellectual capital.

  Results

  According to the findings, the knowledge management status in the faculties of Iran University of Medical Sciences was 2.92 which was lower than the average. While the intellectual capital status in was 3.05 which was higher than the average. Also a positive and significant relationship was found between knowledge management and intellectual capital (r = 0.697, P = 0.001).

  Conclusion

  Considering the existence of a positive and significant relationship between intellectual capital and knowledge management, the officials are recommended to focus on strengthening the components of knowledge management and intellectual capital dimensions to enhance the intellectual capital, make the optimal use of human capital and implement knowledge management and expand it within the organization.

  Keywords: knowledge management, Intellectual capital
 • Hossein Ahmadi, Mahbubeh Rezazadeh*, Abbas Sheikhtaheri Pages 67-85
  Introduction

  Considering the growth of cancer in the world and also in Iran, the oncology ward is considered as one of the most significant wards in hospitals. Information quality plays a key role in improving the performance of this ward. Dashboards can track the key indicators and improve the performance of oncology wards through transferring information to managers.Therefore, the current study aimed to identify the performance indicators for oncology wards, based on the the needs of decision makers, and then design and evaluate an appropriate dashboard.

  Method

  In the first stage, the key performance indicators were determined using a questionnaire which was completed by all 30 oncology administrators in private hospitals as well as hospitals affiliated with Medical Universities in Tehran. In the second stage, QLIKVIEW software was used to design a dashboard which was evaluated by hospital directors, and directors of the oncology wards in Shohada Haftom Tir and Firouzgar Hospitals.

  Results

  Seven key performance indicators, including the number of patients, days off, hours of training, personnel, complaints, as well as income and expense were identified. The satisfaction mean scores of hospital directors, the technical staff and the internal director of the oncology ward were 7.5±0.32, 7.4±0.39, and 7.3±0.37, respectively.

  Conclusion

  Dashboards can collect data scattered between various depatments, summarize them, and provide key performance indicators. The information available in dashboards in oncology wards can provide a basis for informed decision making to improve the performance of the ward.

  Keywords: Management dashboard, key performance indicators, Evaluation, Oncology
 • Soad Mahfoozpour, Sima Marzban, Salman Nazari, Shirkouhi, Elahe Dehghan Nayeri* Pages 86-98
  Introduction

  The importance of management's role in any organization is obvious. Selection and appointment of competent managers in healthcare organizations -given the importance of their services- will also have a significant impact on health systems and communities. Therefore, it is necessary to identify and validate key management skills and competencies to design educational programs and identify and employ the best managers.

  Methods

  This descriptive study consisted of two phases. First, a literature review was performed to identify the required competencies and skills for healthcare management and leadership based on which a five point likert-scale qestionnaire was developed. In the second phase, a Delphi technique was used to collect 20 experts' opinions about the extracted criteria in the questionnaire.

  Results

  Based on the experts' opinions, eight key criteria including: personality traits, values, basic management knowledge, hospital management knowledge, planning skills, organizing skill and resource allocation, leadership skills, monitoring and supervision skills, and 46 sub-criteria were approved.

  Conclusion

  Management knowledge is one of most important skills for managers; therefore, it is necessary to revise approaches for selecting managers and change the attitude of hospital managers form autocratic management to leadership and Intra-organizational collaboration and coordination.

  Keywords: Criteria, Hospital Managers, Public Hospitals, Delphi Technique
 • Reza Zarei*, Mehrafrooz Afshari, Masumeh Jafari Pages 99-110
  Introduction

  The necessity of changes in universities moving from the second to the third generation, requires scientific and applied studies in this field. The present study aimed to provide a model for the organizational structure of third generation of Medical Universities.

  Methods

  This qualitative study was conducted in Medical Universities in Tehran and Fars provinces. The population consisted of 288 assistants and senior experts 18 of whom were selected as statistical sample by using the theoretical saturation method. An open-ended interview was used to collect data which were then analyzed using MAXQDA12 software and three phases of open, axial and selective coding to develop a grounded theory and a model.
  Reisuls: The final model represented 6 main categories of internal and external requirements, university structure, consolidation of organizational structure and the existing barriers, internal factors, and entrepreneurship all of which can be considered as the innovation of this study.

  Conclusion

  The internal and external needs of universities affect the structures of the third generation universities; therefore, some strategies are needed to consolidate the organizational structures. These strategies are also affected by internal factors and barriers, and would ultimately lead to entrepreneurship and its advantages.

  Keywords: Third Generation University, Medical Universities, Structure, Grounded theory