فهرست مطالب

 • سال دهم شماره 2 (پاییز و زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سیده راضیه یاسینی، عبدالله بیچرانلو* صفحات 1-37
  نوع و زیبایی شناسی پوشاک هر جامعه، ذیل فرهنگ آن قابل بازشناسی است زیرا فرهنگ، بخشی از ساختار هر جامعه است که در پیوستگی با سایر ارکان اجتماعی قرار دارد. زیبایی شناسی لباس به معنی شناخت ویژگی ها و دلالت های زیباشناسانه پوشاک در یک جامعه، تحت تاثیر عوامل فرهنگی اجتماعی است که در برخی آثار هنری از جمله فیلم های سینمایی انعکاس یافته و قابل مطالعه است. سینما یکی از هنر-رسانه هایی است که توانمندی بسیاری در بازنمایی تحولات مختلف جامعه دارد. یکی از پدیده های فرهنگی- اجتماعی هر جامعه، تغییرات در پوشش و پوشاک آن است که به انحاء گوناگون در فیلم های سینمایی هر دوره، برساخته و بازنمایی می شود. این مقاله ضمن تحلیل گفتمانی سه دوره ارزش گرایی، سازندگی و اصلاح طلبی و تحلیل 30 فیلم سینمایی، به این سوال پاسخ می دهد که تاثیرگفتمان های گوناگون بر زیبایی شناسی پوشاک زنان چگونه در آثار سینمایی، بازتاب یافته است.
  کلیدواژگان: زیبایی شناسی، فیلم، پوشاک زنان، گفتمان، بازتاب، بازنمایی
 • احمد کلاته، عسل السادات رضوی *، حمیده روزی طلب صفحات 39-74

  مصرف فیلم های آوانگارد کارکردهای گوناگونی در مناسبات اجتماعی دارد. هدف پژوهش حاضر کشف درک و تجربه مصرف این نوع فیلم ها در نزد جوانان 25 تا 40 ساله شهر تهران در سال 1397 است. روش پژوهش از نوع نظریه زمینه ای کیفی است که در سال 1397 انجام شد و در آن از نظریه زمینه ای اشتروس و کوربین (2006) استفاده شده است. داده ها از طریق مصاحبه با پانزده نفر و به شیوه نمونه گیری هدفمند جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شده است. نتیجه تحقیق نشان داد که مصرف فیلم آوانگارد بازتولید نوعی تمایز فرهنگی است..ذائقه فیلم آوانگارد در اینجا در پی بازتولید تمایز طبقاتی نیست، بلکه نوعی تمایز نخبه گرایانه در میدان فرهنگی را بازتولید می کند. افراد از هر طبقه اجتماعی، تلاش دارند تا خود را به عنوان گروهی متمایز معرفی کنند و طبقه اجتماعی نقشی در ذائقه مصرف فیلم آوانگارد ندارد. بنابراین، ذائقه فیلم آوانگارد نوعی منازعه قدرت در میدان فرهنگی جامعه برای شکل گیری تمایز است. به طور کلی، مصرف این نوع از فیلم تاثیرات مثبتی در مخاطبینش می گذارد و سبب تمایز آنها از دیگران و ارتقای سطح فرهنگی آنها می شود.نتیجه تحقیق نشان داد که ذائقه مصرف فیلم آوانگارد و عضویت در گروه های خاص ارتباطی با مناسبات طبقاتی و خانوادگی ندارد. مفهوم برساخت شده تحقیق حاضر، تمایزگرایی فرهنگی است که بدین معناست که مشارکت کنندگان در تحقیق، میدان فرهنگی را به محلی برای بازتولید تمایز اجتماعی انتخاب کرده اند.

  کلیدواژگان: مصرف فرهنگی، فیلم آوانگارد، بوریو، تمایز، ذائقه
 • الهه شمس *، مسعود دادبخش صفحات 76-113

  داعش به عنوان گروهی مرتجع و پیشا مدرن تلاش دارد تا با استفاده از فضای مجازی و امکانات مدرن ارتباطی برای خود هویت سازی مستقل نماید. از همین رو با ساخت فیلمهای تبلیغاتی و انتشار آن در فضای مجازی به دنبال آن است که دیدگاه های جامعه جهانی را نسبت به خود تغییر دهد و تبدیل به گروهی دارای هویت مستقل و اهدافی آرمان خواهانه شود. هدف از پژوهش پیش رو بررسی نحوه بازنمایی ابعاد مختلف هویت خودی و دیگری توسط گروه داعش در فضای مجازی است. از همین رو با استفاده از نظریه بازنمایی و کلیشه سازی به دنبال پاسخ این سوال میباشد که بازنمایی هویت خودی و دیگری توسط گروه داعش در فیلمهای تبلیغاتی منتشر شده در فضای مجازی چگونه است؟ در این پژوهش توصیف کیفی نشانه ها در کلیپ ها به صورت نظامدار انجام شده و تحلیل محتوای کیفی فیلم ها به صورت کدگذاری شده در سه مرحله صورت گرفته است.جامعه آماری پژوهش حاضر فیلم های تبلیغاتی در دسترس بوده که با روش نمونه گیری هدفمند و بر اساس اهداف پژوهشی، از میان نمونه های موجود انتخاب شده اند. در یافته های استخراج شده از کلیپ های منتخب نشانه ها و مفاهیمی وجود داشت که تقابل هویت خودی و دیگری را بر اساس کلیشه سازی نشان میداد و ساختار داعش را در کلیشه سازی هویت بر حق و مطلوب به تصویر می کشید و نیز برخورد با دشمن را در رویکرد سلبی و بر اساس تمایز از هویت خودی تعریف کرده بود تا کلیشه دشمن در قالبی قرار گیرد که هیچ مرز مشترکی با هویت خودی نداشته باشد.

  کلیدواژگان: بازنمایی، هویت خودی، هویت دیگری، داعش، فضای مجازی
 • نفیسه اثنی عشری* صفحات 115-143
  صنیع الملک به دلیل نوآوری هایش در گذار گرافیک ایران از مرحله تولید تک نسخه ای به مرحله انبوه صنعتی نقشی کلیدی داشت، لذا می توان وی را پدر گرافیک مطبوعاتی ایران دانست. با کمی تامل بر اقدامات او، تاثیر تحولاتی خارج از قلمرو هنر به عنوان زیرساخت نوآوری های وی آشکار می شود. اما چه تحولاتی، طلیعه شکل گیری این نوآوری ها بود؟ این مقاله از نوع کیفی و به روش تحلیلی است. شیوه گردآوری اطلاعات آن مبتنی بر داده های کتابخانه ای و مطالعه اسناد تصویری است. چارچوب نظری مقاله ملهم از جامعه شناسی هنر، به نام بازتاب است. مبانی نظری بازتاب بر این ایده استوار است که جامعه و تحولات آن بر هنر اثر می گذارد. به تعبیر دقیق تر، هنر به عنوان بخشی از لایه های فرهنگی جامعه همواره متاثر و ملهم از تغییرات جاری در متن آن است، بنابراین نمی تواند مستقل از جامعه باشد. هدف اصلی مقاله، شرح آن است که اگر چه در زمان قاجار، واژه ای به نام طراحی گرافیک وجود نداشت اما تحولات سیاسی، فرهنگی و صنعتی ایران، بستر سیر تکوینی آن، از جمله شکل گیری انواع نوینی همچون گرافیک مطبوعاتی را بوجود آورد. دستاورد این مقاله، آن است که طراحی گرافیک ایران نه تنها به یکباره و در خلا شکل نگرفت، بلکه بازتاب و محصول وجود روابط انضمامی میان هنر و اصلاحات ابعاد گوناگون جامعه بوده است و این نتیجه بی آنکه خلاقیت هنرمندان پیشکسوتی چون ابوالحسن غفاری را نادیده بگیرد، بیان می کند که سیر تکوینی هنر صرفا معطوف به کنش های فردی هنرمندان نبوده، بلکه بر پایه زنجیره ای از عوامل گوناگون اجتماعی از جمله اصلاحات جامعه شکل گرفته و می گیرد.
  کلیدواژگان: صنیع الملک، تحولات اجتماعی، گرافیک، بازتاب، پدر گرافیک مطبوعاتی
 • رسول یوسفی*، فتح الله زارع صفحات 145-171

  یکی از مسائل مهم و کلیدی برای شناخت بیشتر حوزه ی هنر، تبیین مسائلی است که سبب تفاوت ها و شباهت ها در واکنش های مخاطبان آثار هنری می شود. یکی از عوامل تاثیرگذار در این زمینه درک و دریافت مخاطبان از این گونه آثار می باشد. ادراک فرآیندی است که سبب شناخت و پردازش اطلاعاتی می شود که از اندام های حسی به دست می آید. در زمینه ی هنر نیز ادراک زیبایی شناختی نقش مهمی را ایفا می نماید که در کنار رویکرد فلسفی، از رویکردهای جامعه شناختی و روانشناختی نیز در این زمینه بهره برده می شود. در پژوهش حاضر به بررسی و تببین شباهت ها و تفاوت های ادراک زیبایی شناختی میان دانشجویان دانشکده ی هنر و دانشکده ی فنی و مهندسی پرداخته شده است. در واقع هدف از این پژوهش تعیین عوامل اجتماعی (سن، جنسیت، طبقه ی اجتماعی، قومیت، ارتباط با دنیای هنر) موثر بر ادراک زیبایی شناختی می باشد که روش آن برحسب هدف کاربردی، به لحاظ ماهیت اکتشافی، و از حیث گردآوری داده ها، توصیفی-پیمایشی است. در این پژوهش از روش طبقه بندی کیو نیز استفاده گردیده است، روش پژوهشی کیو برای شناخت ذهنیت های افراد نسبت به موضوعات مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. از یافته های مهم این پژوهش، استفاده ی متفاوت دانشجویان هنری و غیرهنری از عبارات زیباشناختی می باشد. بارهای عاملی به دست آمده نشان دهنده تفاوت معنادار میان شرکت کنندگان برحسب سوابق هنری و همچنین حضور فرد دیگری که در حوزه ی هنر در خانواده فعالیت می کند، می باشد.

  کلیدواژگان: ادراک زیبایی شناختی، ویژگی های ادراکی، ادراک اجتماعی، روش کیو، ادراک هنری
 • اکرم نوری*، فاطمه کاتب صفحات 173-194
  آیین ها و رسوم همواره از عقاید، فرهنگ و تاریخ ریشه می گیرند، مانند آیین های سوگواری که از عقاید کهن بر می خیزند. یکی از سنت های سوگواری در خراسان، پهن کردن قالی بر روی قبر است که هنگام جمع آمدن افراد بر گرد قبر متوفی و در روزهای مناسبتی انجام می شود. قالی نیز به عنوان یکی از اصلی ترین و مهم ترین هنرهای سنتی ایران، وجه دیگر این آیین است که بر اهمیت آن می افزاید. محور و هدف این پژوهش، مفهوم قالی بر روی قبر در سوگواری های خراسان است و این سوالات مطرح می شوند که معنا و مفهوم این سنت چیست؟ و قالی بر روی قبر چه مفهومی را به ذهن می رساند؟ این پژوهش به روش توصیفی و تاریخی انجام شده که اطلاعات آن از منابع کتابخانه ای، اینترنتی و مصاحبه با افراد سالخورده و آگاه به این سنت، گردآوری شده است. قالی که نمادهای تصویری بسیاری را در خود جای داده است در این آیین، خود به نماد تبدیل می شود. در این پژوهش این یافته و نتیجه حاصل می شود که قالی بر روی قبر در آیین های سوگواری خراسان، نماد خانه جدید و ابدی انسان است. خانه ای که انسان در آن برای آخرین بار با دوستان و آشنایان خود وداع می کند.
  کلیدواژگان: : آیین سوگواری، رسوم خراسان، قالی، نماد، قبر
|
 • Seyedeh Razieh Yasini, Abdollah Bicharanlou * Pages 1-37
  The type and aesthetics of dress in every society is identified by its culture because the culture is a part of the society structure which is integrated to other pillars of the society. The aesthetics of dress, meaning to realize aesthetic characteristics and implications of dress in a society, is affected and influenced by cultural and social factors which are reflected in artistic works including movies. Cinema as an art-media can represent different developments of society very accurately. One of the social-cultural phenomena of every society is the change of dress and clothing which is constructed and represented in movies in different ways. This paper by analyzing the dominant and competing discourses at the Valueism, Constructionism and Reformism eras (1979 -1998) in Iran and analyzing 30 movies released in those eras, responses to this question: how the effect of different discourses on the women dress aesthetics has been reflected in the movies? The mentioned movies have been selected by purposive method of sampling and have been studied in three levels: Description, Interpretation and analysis to find out the aesthetics of Iranian women dress represented and constructed in the movies by the filmmakers of three discourses: Valueism, Constructionism and Reformism Discourses.
  Keywords: Aesthetics, Women Dress, Movie, Discourse, Reflection, Representation
 • Asal Razavi *, Hamideh Ruzitalan, Ahmad Kalateh Pages 39-74

  The consumption of avant-garde films has various functions in social relationships. The purpose of this study is to discover the experience and experience of consumption this kind of films in young people aged 25 to 40 in Tehran in 1397. The research methodology is the granded theory of Strass and Corbin (2006). The data were collected through a deep interview with 15 people through targeted sampling. For data analysis, the open, selective, and axial coding has been used. The result of the research showed that the consumption of avant-garde films involves four categories of dissent, meaning, specific taste, and excellence. In fact, the taste of consumption these films and membership in particular groups is not related to family and family relations. The concept of the present study is cultural differentiation, which means that participants in the research have chosen the cultural field as a place for reproduction of social distinction. The concept of the constructed study is cultural differentiation, which means that participants in the research have chosen the cultural field as a place for reproduction of social distinction. In addition, the consumption of avant-garde films affects their personal and private lives and helps promote meaning in their lives. More theoretical discussions are proposed in this regard and in relation to the context of Iranian society.

  Keywords: Cultural consumption, Avant-garde cinema, Bourdieu, distinction, Taste
 • Masoud Dadbakhsh, Elaheh Shams * Pages 76-113

  ISIS, as a reactionary and pre-modern group in the religious and social spheres, seeks to self-identity through the use of cyberspace and modern communication facilities. So, by making various propaganda films and publishing them in cyberspace, he seeks to change the views of the international community, turning himself into a terrorist affiliated and reactionary group and becoming a self-contained group. And become idealistic goals.The purpose of the present study is to examine how ISIS's group identifies different aspects of one's identity and another in cyberspace. Therefore, the present study seeks to answer the question of how the representation of one's own and another's identity by ISIS in propaganda films published in cyberspace, using the theory of representation and stereotyping. In this study, the qualitative description of the signs in the clips was systematically performed, and the qualitative content analysis of the films was coded in three stages.The statistical population of the present study is available promotional videos that were selected from the existing samples by purposeful sampling and based on research goals. The findings extracted from the clips showed various signs and concepts that illustrated the identity of the other and the identity of the other on the basis of stereotyping, depicting the structure of the ISIS in stereotyping the right and desirable identities, as well as dealing with the enemy in a negative and biased approach. Based on the distinction of self-identity, he defined the enemy's stereotype in a format that had no boundaries in common with self-identity.

  Keywords: Representation, Identity, Other Identities, ISIS, Cyberspace
 • Nafiseh Asnaashari * Pages 115-143
  Seni’ Olmolk played a key role in transition of this art from traditional to modern so that he can be called the Father of Iranian press graphic.The current paper is theoretically inspired by art sociology. It uses analytic methodology and library data and study of pictorial documents. This paper mainly aims at stating that although there was nothing as graphic in Qajar period, political, cultural, and industrial evolutions reflective of interactions with Europe, such as arrival and promotion of printing technique, the art of photography, European press and eventually production of Iranian press created circumstances to enable the realization of new graphics aspects specially press graphic with the endeavor of Abolhassan Ghaffari. In summary, this article tries to suggest that creation path of various arts including graphic design is not a one-dimensional process or merely based on individual efforts and genius of artists, but a social product and reflective of the society's upheavals which is complementary to symbiosis of that genius and efforts with structures of the society. According to the data from the research, it can be argued that not only has design graphic in Iran not formed at once without any background,but also it is the reflection of the implicit relations modernization of Iran happened in Gajar Era.
  Keywords: Seni&#039, Olmolk, social upheavals, graphic design, reflective approach, Father of Iranian press graphic
 • Rasool Yusefi *, Fatholah Zare Pages 145-171

  One of the key issues for further understanding the field of art is the explanation of issues that cause differences and similarities in the reactions of the audience of artwork. One of the influential factors in this field is the perception and reception of such works by the audience. Perception is the process of identifying and processing information that comes from sensory organs. In the field of art, the aesthetic perception plays an important role, which, along with the philosophical approach, also utilizes sociological and psychological approaches in this field. In the present study, the study of the similarities and differences between aesthetic perception among students of the School of Art & Architecture and the School of Engineering has been investigated. In fact, the purpose of this research is to determine the social factors (age, gender, social class, ethnicity, connection with the world of art) affecting the aesthetic perception. Its method, in terms of its purpose, is practical, in terms of its nature, is exploratory, and in terms of its data collection, is descriptive-survey. In this research, the Q-sort method has also been used; the research method of Q is used to understand the individuals’ minds about different subjects. One of the important findings of this research is how the students of art employed aesthetic expressions differently from other students. The resulting factor loads indicate a significant difference between the participants according to the artistic background and the presence of another person who works in the field of art in the family.

  Keywords: Aesthetic Perception, Perceptual Characteristics, Social Perception, Qi Method, Artistic Perception
 • Akram Noori *, Fateme Kuteb Pages 173-194
  Rites and traditions are rooted in beliefs, culture and history, such as the rituals of the mourning of ancient beliefs. One of the mourning traditions in Khorasan is the spreading of a carpet on the grave, which occurs when people gather around the deceased grave and on the days of the occasion. Carpet as one of the most important and most important traditional arts in Iran is another aspect of this ritual which adds to its importance. The purpose and purpose of this research is the concept of carpet on the grave in the mourns of Khorasan, and these questions are raised about what the meaning of this tradition is. What does the concept of carpet on the grave bring to mind? This research has been carried out in a descriptive and historical manner, which has been gathered from library resources, internet and interviews with elderly people who are aware of this tradition. The carpet that holds many image icons in this ritual turns into an icon. In this research, it is found that carpet on the grave in Khorasan mourning rituals is the symbol of a new and eternal human home. A house where the man farewell to his friends and acquaintances for the last time.
  Keywords: mourning ritual, Khorasan customs, carpet, symbol, tomb