فهرست مطالب

پژوهش های مدیریت انتظامی - سال چهاردهم شماره 3 (پاییز 1398)
 • سال چهاردهم شماره 3 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/07/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • معصوم هاشم زاده، حمیدرضا آراسته*، حسین عباسیان، حسن رضا زین آبادی صفحات 387-406
  زمینه و هدف

  در جوامع مختلف برای دستیابی به تعالی در سازمان ها، براساس نوع جهان بینی طراحان، الگوهای تعالی سازمانی مختلفی ارائه شده است. قرآن کریم کتاب مدیریت عالم هستی و هدایت انسان از طرف خالق هستی بوده و غنی ترین منبع برای ترسیم الگوی تعالی سازمانی است. بر این اساس هدف پژوهش حاضر، شناسایی ابعاد و مولفه های تعالی سازمانی و ارائه الگوی مربوطه با رویکرد قرآنی است.

  روش

  این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و با رویکرد کیفی انجام شد. شیوه جمع آوری داده ها، بررسی اسناد و تجزیه و تحلیل داده ها براساس راهبرد تحلیل مضمون است. کل محتوای تفسیر نور، نمونه پژوهش است.

  یافته ها

  در مرحله اول بیش از 18000 شناسه مرتبط دریافت و طی فرایند کدگذاری براساس راهبرد تحلیل مضمون، 913 مضمون پایه شناسایی و با ترکیب و تلخیص آن ها، 91 مضمون سازمان دهنده و درنهایت طی فرایند ترکیب و تلخیص، 11 مضمون فراگیر باعنوان مولفه های الگوی تعالی سازمانی از منظر قرآن کریم استخراج شدند. این مولفه ها عبارت اند از: اسلام و ایمان به تمام ابعاد و ارزش های آن، سنت های الهی، عوامل تسهیل کننده، عوامل بازدارنده، رهبری، منابع انسانی، نعمت های سازمانی (منابع)، عمل صالح (فرایندها)، حسابرسی و معاد سازمانی، نتایج، اصلاح و بهبود مستمر. درنهایت با توجه به این مولفه ها و با استفاده از رویکرد سیستمی، الگوی تعالی سازمانی از منظر قرآن کریم ارائه شد.

  نتایج

  رکن اساسی الگوی تعالی سازمانی از منظر قرآن، مولفه اسلام و ایمان به تمام ابعاد آن است و خداشناسی محوری ترین موضوع در اسلام بوده و خداوند متعال، مالک و مدیر عالم هستی است. خداوند براساس قوانین ثابت، باعنوان سنت های الهی بر عالم هستی مدیریت می کند. مدیران سازمان ها، اگر بخواهند در مسیر تعالی قدم بردارند باید در طول مدیریت خداوند، قدم بردارند و تمام مولفه های موثر در تعالی را براساس رضایت خداوند مدیریت کنند.

  کلیدواژگان: الگوی تعالی سازمانی، تعالی سازمانی در قرآن، تعالی سازمانی در اسلام، مولفه های تعالی سازمانی، تفسیر نور
 • سمیه قزلباش، محسن کلانتری* صفحات 407-432
  زمینه و هدف

  نواحی روستائی کشور با مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی مختلفی مواجه اند که وقوع جرائم ازجمله آن هاست. توسعه، خلاقیت و تحرک اجتماعی جوامع روستائی در گرو امنیت و آرامش است و مهم ترین شاخص امنیت پیشگیری از جرم است. هدف پژوهش حاضر بررسی چگونگی وقوع بزهکاری در نقاط روستائی شهرستان زنجان و تدوین راهبردهای پیشگیری از این جرائم است.

  روش

  این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر نحوه جمع آوری داده ها، توصیفی - تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش جرائم سرقت رخ داده در سکونت گاه های روستائی شهرستان زنجان به تعداد 293 روستا است. در بخش تدوین و انتخاب راهبردها مجموعه ای از نخبگان آگاه به موضوع (32 نفر) مشارکت کردند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش تصمیم گیری چندمعیاره تعیین اولویت با شباهت به راه حل مطلوب یا تاپسیس[1] در نرم افزار متلب[2] استفاده شد.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان می دهد شهرستان زنجان بیشترین میزان رخداد جرائم سرقت را در استان داشته و 19/32 درصد جرائم سرقت روستائی استان در این شهرستان رخ داده است. سرقت از اماکن مهم ترین سرقت رخ داده در نقاط روستائی شهرستان با 66/53 درصد کل جرائم بوده است.

  نتایج

  نتایج پژوهش نشان می دهد براساس 5 معیار تعیین شده برای ارزش گذاری راهبردها شامل اهمیت از منظر پیشگیری، کارایی و اثربخشی در پیشگیری از جرائم روستائی و بودجه و هزینه و زمان مورد نیاز برای اجرا، راهبردهای بخش آموزش و آگاه سازی با کسب بالاترین امتیاز در فن تاپسیس، اثربخش ترین رویکرد در زمینه پیشگیری از جرائم روستائی این شهرستان است.

  کلیدواژگان: پیشگیری از بزهکاری، تصمیم گیری چندمعیاره، تاپسیس، سکونت گاه های روستائی، زنجان
 • صیاد درویشی* صفحات 433-454
  زمینه و هدف

  سلامت سازمانی در سازمان پلیس که با تمرکز بر کیفیت و کسب رضایت مردم، مسئولیت خدماتی، انتظامی و امنیتی را به عهده دارد، یکی از مولفه های مهم پاسخگویی و جلب مشارکت عمومی است که عامل تحقق اهداف و برنامه های سازمانی است. هدف پژوهش حاضر شناسایی راهبردهای ارتقاء سلامت سازمانی در کلانتری ها و پاسگاه های انتظامی استان قم است.

  روش

  این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، روش ترکیبی متوالی اکتشافی است. جمع آوری داده ها به روش اسنادی و میدانی انجام شد. ابتدا در مصاحبه با 21 نفر از نخبگان پلیس، به شیوه گلوله برفی و تا اشباع نظری، فهرستی از ضعف ها، قوت ها، فرصت ها و تهدیدهای سلامت سازمانی، باعنوان مفاهیم اولیه و ثانویه به روش تحلیل نظریه زمینه ای با کدگذاری باز، انتخابی و محوری، شناسایی و سپس برای وزن دهی به مفاهیم استخراجی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. جامعه آماری 150 نفر از فرماندهان و مدیران فرماندهی انتظامی استان قم بود که با استفاده از رابطه کوکران 136 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در نهایت داده ها به روش «اس. دبلیو. ا. تی[1]» تحلیل شد.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان می دهد که پلیس برای توسعه و ارتقای سلامت سازمانی از 13 قوت داخلی و 8 فرصت بیرونی برخوردار است و در شرایط فعلی، زمینه مناسبی برای پیاده سازی راهبردهای تهاجمی در توسعه سلامت سازمانی وجود دارد.

  نتایج

  نتایج پژوهش نشان می دهد که پلیس با تمرکز بر نقاط قوت درونی و بهره گیری از فرصت های بیرونی، می تواند بخشی از تهدیدهای بیرونی که در توسعه سلامت سازمانی موثر هستند را کاهش دهد و از طرف دیگر با بازنگری در برنامه های درون سازمانی و رفع نقاط ضعف و آسیب پذیر و استفاده از مزیت های نسبی، گام بلندی را در توسعه سلامت سازمانی در سرانگشتان پلیس (کلانتری و پاسگاه ها) بردارد و از این طریق بیشترین تاثیر را بر دید مثبت جامعه نسبت به خدمات پلیس داشته باشد.

  کلیدواژگان: سلامت سازمانی، راهبردهای سلامت سازمانی، کلانتری و پاسگاه انتظامی، توسعه سلامت سازمانی، فرماندهی انتظامی استان قم
 • محمد محمدظاهری، حجت وحدتی*، رضا سپهوند، امیر هوشنگ نظرپوری صفحات 455-476
  زمینه و هدف

  سازمان های دولتی با توجه به ماهیت و هدف خود نیازمند مدیرانی هستند که با وجود تهدید های گوناگون حتی از دست دادن برخی امتیازها باز هم به هنگام تصمیم گیری، شجاعت و اخلاق مداری خود را حفظ کنند. این پژوهش با هدف مدلسازی سنجش شجاعت اخلاقی مدیران ارشد در سازمان های دولتی ایران انجام شده است.  

  روش

  در پژوهش توسعه ای - کاربردی حاضر، با رویکردی کیفی - کمی، ابتدا از طریق دانش موجود، شجاعت اخلاقی و مصاحبه با خبرگان، ابعاد و شاخص های اثرگذار احصاء شدند سپس با غربال آنها با روش دلفی فازی، مهم ترین شاخص ها و ابعاد انتخاب شدند و با روش ساختاری تفسیری مدلسازی انجام شد. به منظور سنجش شجاعت اخلاقی، با اقتباس از مدل سبک های رهبری بلیک و موتون و تایید 15 تن از خبرگان به شیوه دلفی فازی مدل نهایی ارائه شد.

  یافته ها

  در این پژوهش مدل ساختاری تفسیری از عوامل موثر بر شجاعت اخلاقی مدیران ارشد، همین طور مدل دو بعدی و پنج بخشی طبقه بندی مدیران بر مبنای شجاعت اخلاقی با احتساب امتیاز های کسب شده در پرسشنامه استاندارد طراحی شده در پژوهش، ارائه شد.

  نتایج

  در سطح اول مدل ارائه شده عوامل محیطی، در سطح دوم عوامل سازمانی (اثرگذار ترین)، مدیریتی، فردی و در سطح سوم عوامل شغلی (اثرپذیرترین) قرار می گیرند. همچنین مدل نهایی طبقه بندی که بر مبنای امتیاز حاصل از پرسش نامه مدیران ارشد در یکی از 5 گروه (مدیران منجی، مدیران مرگبار، مدیران بی باک، مدیران مطیع و مدیران محافظه کار) قرار می گیرند، ارائه شد.

  کلیدواژگان: شجاعت اخلاقی، مدیران ارشد، سازمان های دولتی، مدل سنجش، دلفی فازی
 • فاطمه مرادی*، ابوالفضل کاظمی صفحات 477-502
  زمینه و هدف

  پیش کنش بودن سازمان ها ضرورت دنیای در حال تغییر است و از آنجایی که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران باید بتواند با پیش بینی آینده از وقوع مشکلات جلوگیری کرده و پیشرو انجام تغییرات برای ساختن آینده ای مطلوب باشد، پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان پیش کنشی مطلوب نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران انجام شد.

  روش

  روش پژوهش کمی، هدف پژوهش کاربردی و نوع پژوهش توصیفی پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش 200 نفر از کارکنان فرماندهی انتظامی استان فارس بودند که بر اساس روش سرشماری 200 پرسشنامه توزیع و 199 پرسشنامه جمع آوری شد. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته بود، روایی پرسشنامه با روش روایی صوری و محتوا تایید شد. پایایی پرسشنامه از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 8/0 به دست آمد. روش آماری تحلیل داده ها، کنترل فازی بود.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان داد وضعیت مطلوب برای داشتن یک سازمان پیش کنش در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از ترکیب ابعاد روابط انسانی، سیستم باز، فرآیند داخلی و اهداف عقلائی حاصل می شود. همچنین در فرماندهی انتظامی استان فارس در ابعاد روابط انسانی و سیستم باز، وضعیت موجود پیش کنشی بیشتر از حد نیاز است. در ابعاد اهداف عقلایی و فرآیند داخلی، وضعیت موجود پیش کنشی کمتر از میزان مورد نیاز است.  

  نتایج

  سطح مطلوب پیش کنشی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران 5/91 از 100 بود وبا توجه به اینکه در فرماندهی انتظامی استان فارس در همه ابعاد، وضعیت موجود، مطابق با وضعیت مطلوب نیست این نتیجه حاصل می شود که در این سازمان ضعف در پیش کنشی وجود دارد.

  کلیدواژگان: پیش کنشی، سازمان پیش کنش، ویژگی های سازمان پیش کنش، نیروی انتظامی، فرماندهی انتظامی استان فارس
 • احمدرضا اسماعیلی*، عباس عصاری صفحات 503-528
  زمینه و هدف

  در صورتی که کارکنان ارتباط عاطفی خود با سازمان را از دست داده (تعهد سازمانی) و سعی آنها برای بهبود شرایط نامطلوب، همواره با شکست مواجه شود، دچار حالتی با عنوان سکوت سازمانی شده و در نتیجه، غیبت، کم کاری، تخلف و در نهایت، ترک سازمان از آنها انتظار می رود. با توجه به اهمیت نیروی انسانی متعهد در کار پلیس، ضروری است که الگوی بومی سکوت در سازمان های مختلف شناخته شود. هدف این پژوهش ارائه الگوی سکوت کارکنان دانشگاه علوم انتظامی امین است.

  روش

  این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی است و همچنین ازنظر روش اجرا، توصیفی - تحلیلی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری در بخش اول شامل خبرگان حوزه مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم انتظامی و معاونت نیروی انسانی نیروی انتظامی و در بخش دوم شامل تمام کارکنان دانشگاه است. در بخش اول، مطالعه بر روی تمام خبرگان واجد شرایط انجام شد و در بخش دوم، حجم نمونه با استفاده از رابطه کوکران، 144 نفر تعیین شد. برای گردآوری داده ها از روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد.

  یافته ها

  الگوی سکوت سازمانی در دانشگاه علوم انتظامی امین دارای ابعاد پنج گانه سکوت تدافعی، سکوت اجتماعی، سکوت مطیع، سکوت ارتباطی و سکوت حفاظتی است. بارهای عاملی ابعاد سکوت سازمانی بالاتر از 30/0 و در سطح 95/0 معنادار هستند.

  نتایج

  سکوت تدافعی با مولفه های ترس از مدیریت، ناتوانی در حرف زدن، انزوا و گوشه گیری و حفاظت از خود؛ سکوت اجتماعی با مولفه های پرهیز از تمارض، هم نوایی و حفاظت دیگران از ضرر؛ سکوت مطیع با مولفه های پذیرش سلسله مراتب سازمانی، بی حرکتی عمدی، اطاعت از ضوابط و آیین نامه ها و تصور نداشتن کارایی در سازمان؛ بعد سکوت ارتباطی با مولفه های امکان برقرای ارتباط بین کارکنان و ارتباطات بین کارکنان و مدیران عالی و بعد سکوت حفاظتی با مولفه حفاظت از اطلاعات سازمان مفهوم سازی شده است.

  کلیدواژگان: سکوت سازمانی، الگوی سکوت سازمانی، سکوت تدافعی، سکوت اجتماعی، دانشگاه علوم انتظامی
 • داود امینی*، حسین سلیمی صفحات 529-548
  زمینه و هدف

  هر چند در کشور ما نیز نظریات مختلفی در ارتباط با راهبردهای ارتقاء اقتدار ملی وجود دارد، اما در این پژوهش با نگاه نوگرایانه تلاش شد تا فرمایش های مقام معظم رهبری در کنار نظر اساتید و متخصصان، مبنای ارائه الگویی موثر در ارتقاء اقتدار ملی قرار گیرد و مدیریت جهادی در ارتباط با سه مفهوم کلیدی فرهنگ، اقتصاد و علم به عنوان اصلی ترین مفاهیم در دستیابی به اقتدار ملی مورد کنکاش و پایش علمی قرار گیرد.

  روش

  این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، کیفی است. جامعه مورد مطالعه آن شامل نخبگان و صاحب نظران در سه حوزه فرهنگی (7 نفر)، اقتصادی (7 نفر) و علمی (6 نفر) است. انتخاب مشارکت کنندگان به روش هدفمند بود و تا اشباع نظری ادامه یافت. روش جمع آوری داده ها میدانی و ابزار آن مصاحبه و پرسشنامه باز بود که روایی آن به کمک اساتید و صاحب نظران در هر سه حوزه تایید شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نظریه داده بنیاد استفاده شد.

  یافته ها

  در تدوین الگوی موثر در ارتقاء اقتدار ملی از منظر مقام معظم رهبری و جامعه خبرگی، پنج عامل برای ارتقاء ابعاد اقتدار ملی در ابعاد سه گانه فرهنگی، علمی و اقتصادی بر مبنای مدل پارادایمی معرفی شد. این پنج عامل شامل عوامل علی (ساختار اقتصادی، پیشرفت علمی)، عوامل زمینه ای (عدالت اقتصادی، گفتمان سازی انقلاب، سبک زندگی اسلامی - ایرانی)، عوامل واسطه ای (مدیریت جهادی، دیپلماسی علمی، کارآمدی نظام ارتباطات)، عوامل راهبردی (اقتصاد درون زا، چرخه ارزش آفرین علم) و عوامل پیامدی (شکوفایی و توانمندی اقتصادی، مرجعیت علمی و فرهنگی) بودند.

  نتایج

  شکوفایی اقتصادی در سطح کشور و رسیدن به مرجعیت فرهنگی و تمدنی در سطح منطقه و جهان اسلام می تواند به وحدت و یکپارچگی دولت ملت کمک کرده و درهم تنیدگی سیاست و دیانت می تواند به تحقق و بالندگی فرهنگ و تمدن سازی اسلامی در سطح منطقه و جهان اسلام کمک کند.

  کلیدواژگان: الگوی اقتدار ملی، اقتدار فرهنگی، اقتدار اقتصادی، اقتدار علمی
 • هادی فدایی*، مهدی رسولی صفحات 549-568
  زمینه و هدف

  فناوری اطلاعات و ارتباطات با سرعت بخشیدن به فرآیند مبادله و تحلیل اطلاعات به ابزاری برای افزایش بهره وری، کارآیی و رشد در جوامع بشری تبدیل شده است و دستیابی آسان به نتایج تجمیع انبوه داده های تولیدشده را فراهم کرده است. در این مطالعه هدف اصلی پژوهش بررسی سازگاری «زیرساخت داده های مکانی»[1]</sup></sup> با ماموریت های پلیس است

   

  روش شناسی

   این پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی - تحلیلی است که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش کلیه افراد عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین و نخبگان صاحب نظر ستاد فرماندهی نیروی انتظامی مرتبط با فناوری بود که درمجموع 30 نفر بودند و به صورت سرشماری نمونه گیری انجام شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته شامل 20 پرسش با طیف لیکرت پنج گزینه ای استفاده شد. پایایی پرسشنامه با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، 923/0 به دست آمد. داده ها به دو روش توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  در این مقاله 20 مولفه مورد بررسی قرار گرفت که اصلی ترین مولفه، «بهره مندی پلیس از زیرساخت داده های مکانی و تجمیع بانک های اطلاعاتی موجود در پلیس (پلیس های تخصصی)» بود. نتایج آزمون تی تک نمونه ای حاکی از آن است که «زیرساخت داده های مکانی با ماموریت های پلیس» سازگاری دارد؛ یعنی در سطح معناداری 05/0 فرضیه اول پژوهش تایید شد. همچنین نتایج آزمون تی تک نمونه ای در سطح معناداری 05/0 فرضیه چهارم پژوهش که «نیاز به اشتراک گذاری اطلاعات زیرساخت داده های مکانی با سایر سازمان های دولتی وجود دارد» را تایید کرد.

  نتایج

   نتایج پژوهش نشان داد که از چهار فرضیه مطرح شده سه فرضیه «سازگاری زیرساخت داده های مکانی با ماموریت های پلیس»، «نیاز به طبقه بندی اطلاعات در پلیس های تخصصی» و «نیاز به اشتراک گذاری اطلاعات با سایر سازمان های دولتی» تایید شد. زیرساخت داده های مکانی در ماموریت های پلیس می تواند با کاهش هزینه و کاهش زمان و افزایش سرعت کشف جرم، باعث ایجاد احساس امنیت و اعتماد مردم نسبت به پلیس شود.

  کلیدواژگان: اخلاق کار اسلامی، اشتیاق شغلی، رفتار شهروندی، کارکنان، پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ
 • عظیم حمزئیان، حمیدرضا حیدری، هوشمند باقری قره بلاغ*، رضا فهیم راد صفحات 569-590
  زمینه و هدف

   اعمال صحیح مدیریت اخلاقی در پلیس راهنمایی و رانندگی، نتایج مستقیم و درون سازمانی خوبی از جمله افزایش تقویت وجدان کار جمعی، نهادینه کردن ارزش های اخلاقی و رفتار شهروندی سازمانی را به دنبال دارد. در این راستا، هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر اخلاق کار اسلامی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان پلیس راهنمایی و رانندگی با تاکید بر نقش میانجی اشتیاق شغلی کارکنان پلیس است.

  روش

  این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی تحلیلی است که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ هستند؛ حجم نمونه با استفاده از رابطه کوکران، 120 نفر تعیین و نمونه ها به روش نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای اخلاق کار اسلامی از پرسشنامه توفایل، احمد، رامایه، جان و شاه (2017)؛ اشتیاق شغلی از پرسشنامه استاندارد شاوفلی (2006) و رفتار شهروندی سازمانی از پرسشنامه آکارای و آک توران (2015) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، از روش مدل سازی معادلات ساختاری واریانس محور پی. ال. اس استفاده شد.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان می دهد که اخلاق کار اسلامی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان پلیس راهنمایی و رانندگی و اشتیاق شغلی تاثیر مثبت و معناداری دارد. افزون بر این، اشتیاق شغلی تاثیر مثبت و معناداری بر رفتار شهروندی سازمانی دارد.

   

  نتیجه گیری

   با توجه به یافته های پژوهش حاضر، می توان با تاکید و اهمیت دادن به موضوعات اخلاق اسلامی در  پلیس راهنمایی و رانندگی، از آن در جهت کمک به رفتار شهروندی سازمانی و اشتیاق شغلی استفاده کرد.

|
 • Masoum Hashemzadeh, Hamidreza Arraste *, Hossein Abbassian, Hassanreza Zeinabadi Pages 387-406
  Background and aim

  Different models of organizational excellence have been proposed in different societies for achieving excellence in organizations based on the type of designers' worldview. The Holy Quran is a book on the management of the universe and human guidance by the Creator of the universe and is the richest source for drawing a model for organizational excellence. Accordingly, the purpose of the present study was to identify the dimensions and components of organizational excellence and present a relevant model with the Quranic approach.

  Method

  This study was an applied research with a qualitative approach. The method of data collection was document analysis and data were analyzed based on the thematic analysis strategy. The entire content of the interpretation of Nour is an example of research.

  Findings

  In the first step, more than 18000 relevant identifiers were obtained and 913 basic themes were identified and combined by coding process based on the thematic analysis strategy, 91 organizing themes. Finally, in the process of composing and summarizing, 11 universal themes as components of the excellence model were extracted from the perspective of the Holy Quran. These included: Islam and faith in all its dimensions and values, divine traditions, facilitating factors, deterrent factors, leadership, human resources, organizational blessings (resources), good deeds (processes), auditing and organizational resurrection, outcomes, reform and continuous improvement. Based on these components and using the systematic approach, the model of organizational excellence was presented from the perspective of the Holy Quran.

  Conclusion

  The basic pillar of the model of organizational excellence from the perspective of the Quran is the component of Islam and faith in all its dimensions. Theology is the most central issue in Islam and God is the Almighty, Owner and Administrator of the universe. According to the fixed laws, God governs the universe as divine traditions. Managers of organizations, if they want to walk in the path of excellence, must step in the direction of God, and manage all the components of excellence that are based on God's will

  Keywords: Organizational excellence model, Organizational Excellence in Quran, organizational excellence in Islam, Components of Organizational Excellence, Nour Interpretation
 • Somaye Ghezelbash, Mohsen Kalantari * Pages 407-432
  Background and aim

  Rural areas of the country face various economic and social problems, including crime. The development, creativity and social mobility of rural communities depends on security and peace and is the most important indicator of crime prevention. The purpose of this study was to investigate the crime occurrence in rural areas of Zanjan and to develop strategies for preventing these crimes.

  Method

  This study is an applied descriptive-analytic research. The statistical population of the study was 293 villages in Zanjan. In the strategy formulation and selection, a set of elites (n = 32) were selected. Multivariate decision-making or TOPSIS in MATLAB software was used to analyze the data.

  Findings

  Findings showed that Zanjan had the highest incidence of theft crimes in the province and 32.19% of rural theft crimes occurred in this province. The most important theft was in rural areas of the city with 53.66 percent of the total crime.

  Conclusion

  The results show that based on five criteria for evaluating strategies including importance in terms of prevention, efficiency and effectiveness in prevention of rural crime and budget and cost and time required for implementation, education and awareness sector strategies with highest score in technology. TOPSIS is the most effective approach to preventing rural crime in the city.

  Keywords: Crime Prevention, Multi-Criteria Decision Making, TOPSIS, rural settlements, Zanjan
 • Sayyad Darvishi * Pages 433-454
  Background and aim

  Organizational health in the police organization, which focuses on quality and people satisfaction is one of the most important components of police accountability and public participation, which contributes to the achievement of organizational goals and programs. Is an organization. The purpose of this study was to identify organizational health promotion strategies in police stations of Qom province.

  Methodology

  This study was applied which utilized a sequential exploratory mix method. Data collection was done by documentary and field study. First, interview conducted with 21 police elites by use of snowball sampling procedure to theoretical saturation; so a list of weaknesses, strengths, opportunities and threats to organizational health was identified by the use of open coding. A researcher-made questionnaire was used to weight the extracted concepts. In quantitative phase, the statistical population consisted of 150 commanders and police commanders of Qom province. 136 were chosen from among them by use of Cochran's relation. Finally, the data were analyzed using the "S.W.O.T »was analyzed.

  Findings

  The findings of the study showed that the police have 13 internal strengths and 8 external opportunities for development and promotion of organizational health. In the current situation, there is a good basis for implementing aggressive strategies in organizational health development.

  Conclusion

  The results showed that the police, by focusing on internal strengths and taking advantage of external opportunities, can mitigate some of the external threats that are effective in promoting organizational health. On the other hand, by revising the Intra-organizational program it can address weaknesses and vulnerabilities and take advantage of comparative advantages in enhancing organizational health and thus it has the most positive impact on society's view of police services.

  Keywords: Organizational Health, Organizational Health Strategies, Police Station, Organizational Health Development, Police Command of Qom Province
 • Mohammad Mohammad Zaheri, Hojat Vahdati *, Reza Sepahvand, Amir Hooshang Nazar Poori Pages 455-476
  Background and Aim

  Regarding the nature and purpose of governmental organizations, managers need to maintain their courage and ethics despite the various threats or even losing some their privileges. The purpose of this study was to provide a model for moral courage of senior managers in Iranian governmental organizations.  

  Method

  In the present developmental-applied research, with a qualitative-quantitative approach, the most important indices and dimensions were first identified through existing knowledge and then by using fuzzy Delphi method, the modeling was conducted. To measure moral courage, the Blake and Moton leadership style model was adopted and the final model was fuzzy Delphi approved by 15 experts.

  Findings

  In this study, an interpretive structural model of factors, affecting senior managers 'moral courage, was provided, as well as a two-dimensional and five-part model of managers' moral courage classification based on scores obtained via the standard questionnaire designed in the study.

  Conclusion

  At the first level of the presented model are environmental factors; at the second level are organizational, managerial, individual factors; and at the third level are occupational factors. The final classification model based on the senior managers' questionnaire was also grouped into one of five groups (savior managers, lethal managers, fearless managers, obedient managers, and conservative managers).

  Keywords: Ethical Courage, Senior managers, Government Agencies, Measurement Model, Fuzzy Delphi
 • Fatemeh Moradi *, Abolfazl Kazemi Pages 477-502
  Background and Aim

  Organizational responsiveness is a necessity in a changing world and since the Islamic Republic of Iran's law enforcement should be able to prevent future problems from occurring and lead to change in order to build a good future, the present study aimed to determine the optimal response rate. The Islamic Republic of Iran was detained.

  Method

  The research method was quantitative, the purpose of applied research and the type of descriptive survey. The statistical population of the study consisted of 200 police personnel in Fars province. 200 questionnaires were distributed and 199 questionnaires were collected. The research instrument was a researcher-made questionnaire. The validity of the questionnaire was confirmed by face validity and content validity. The reliability of the questionnaire was obtained by calculating Cronbach's alpha coefficient of 0.8. The statistical method of data analysis was fuzzy control.

  Findings

  The findings of the study showed that the desirable situation for having a proactive organization in the Islamic Republic of Iran police force came from the combination of human relations, open system, internal process and rational goals. Also in the Fars province police, the existing situation is more than anticipated in terms of human relations and open system. In terms of rational goals and the internal process, the status quo is less than needed.
   

  Conclusion

  The desirable level of proactivity of IRI police was 91.5 out of 100; considering the fact that the present situation is not in accordance with the desirable situation in Fars Province Police, it is concluded that the weakness in proactivity in this organization.

  Keywords: Proactivity, Interaction Organization, Interaction Organization Characteristics, Police, Fars Province Police
 • Ahmadreza Esmaeili *, Abbas Assari Pages 503-528
  Background and Aim

  If employees lose their emotional connection with an organization (organizational commitment) and always try to improve the unfavorable conditions, they will always face a situation of organizational silence resulting in absenteeism, underemployment, violation and, ultimately, expulsion are expected of them. Given the importance of dedicated human resources in police work, it is essential that the indigenous pattern of silence be recognized in different organizations. The purpose of this study was to present the pattern of silence among the employees of Amin Police Science University.

  Method

  This study is applied in terms of purpose, and it is also descriptive-analytical survey study. First part of the statistical population included Human Resources Management Experts of Amin Police University and the Deputy of Personnel Affair of Iranian National Police; the second part included the staff of the Amin Police University. In the first part, the study was performed on all eligible experts and in the second part, the sample size was determined using Cochran 144. Survey method and researcher-made questionnaire were used for data collection.
  Findings and

  conclusion

  The pattern of organizational silence in Amin Police Science University has five dimensions of defensive silence, social silence, submissive silence, communication silence, and protective silence. The factor rates of the organizational silence were greater than 0.30 and significant at the 0.95 level.

  Keywords: Organizational Silence, Organizational Silence Model, Defensive Silence, Social Silence, Amin Police University
 • Davood Amini *, Hossein Salimi Pages 529-548
  Background and aim

  Although there are different theories regarding national authority promotion strategies in our country, the present study attempted to modernize the supreme leadership formations along with professors and experts to provide an effective model of authority promotion. Nationalization and jihadist management in relation to the three key concepts of culture, economics and science as the main concepts in the pursuit of national authority.

  Method

  This study is applied in terms of purpose and qualitative in terms of method. The study population consisted of elites and experts in three field: cultural (n=7), economic (n=7) and scientific (n=6). The selection of participants was purposive and continued until theoretical saturation. The data collected via using interview and open questionnaire which its validity was confirmed by professors and experts in all three areas. The data were analyzed using grounded theory.

  Findings

  In formulating an effective model of national authority promotion from the point of view of Supreme Leader and elite Society, five factors were introduced based on paradigmatic model to promote national authority in three dimensions: cultural, scientific and economic. These five factors included causal factors (economic structure, scientific progress), contextual factors (economic justice, revolutionary discourse, Islamic-Iranian lifestyle), mediating factors (jihadist management, scientific diplomacy, communication system efficiency), strategic factors (endogenous economics, the value-creating cycle of science) and consequential factors (economic prosperity and empowerment, scientific and cultural authority).

  Conclusion

  Economic prosperity at the country level and achievement of cultural and civilization authority in the region and the Islamic world can contribute to the unity and integration of the state-nation; also the intertwining of politics and religion can contribute to the realization and development of Islamic culture and civilization in the region and the Islamic world.

  Keywords: model of national authority, cultural authority, economic authority, scientific authority
 • hadi Fadaei*, Mehdi Rasoli Pages 549-568
  Background and Aim

  Information and communication technology (ICT) has become a tool for enhancing productivity, efficiency and growth in human societies by accelerating the process of information exchange and it has provided easy access to the results of mass aggregation of produced data. The study aimed at investigating the compatibility of "spatial data infrastructure" with police missions.

  Methodology

  This is an applied descriptive-analytical study conducted via survey methodology. The statistical population consisted of faculty members of the Amin Police University and the elite experts of Technology residing at Police Command Headquarter (n=30). A researcher-made questionnaire including 20 questions with five-point Likert scale was used for data collection. The reliability of the questionnaire was calculated 0.923 by calculating Cronbach's alpha coefficient. Data were analyzed by descriptive and inferential tools.

  Findings

  In this paper, 20 components were examined; the main component were "police utilization of spatial data infrastructure and aggregation of existing databases of police (specialized units)". One-way t-test results indicated that "spatial data infrastructure is consistent with police missions"; therefore, that the first hypothesis of the study was confirmed at the significant level of 0.05. Also, the results of one-way t-test at the significant level of 0.05 confirmed the fourth research hypothesis that "there is a need to share spatial data infrastructure information with other government agencies".

  Conclusion

  The results showed that three hypotheses of "Spatial Data Infrastructure Compatibility with Police Missions", "Need to Classify Specialized Police Information" and "Need to Share Information with Other Government Agencies" were confirmed. Spatial data infrastructure in police missions can create a sense of security and confidence in the police by reducing costs and reducing time and speeding up crime detection

  Keywords: Islamic Work Ethics, work Passion, Citizenship Behavior, personnel, Traffic Police of Tehran
 • Azim Hamzeian, hamidreza heidari, hooshmand bagheri garbollagh*, reza fahimrad Pages 569-590
  Background and aim

  Practicing ethical management in traffic police leads to good internal and organizational outcomes including enhancing conscientiousness, institutionalizing ethical values ​​and organizational citizenship behavior. In this regard, the purpose of the present study is to investigate the impact of Islamic work ethics on organizational citizenship behavior of traffic police officers with emphasis on the mediating role of job work of police personnel.

  Method

  This study is a applied research which utilized a descriptive, analytical survey methodology. The statistical population of the study consisted of traffic police officers in Greater Tehran; the sample size was 120 using Cochran's relation and the samples were selected by non-probability sampling method. To measure the variables of Islamic work ethics, Tofail, Ahmad, Ramayeh, John & Shah questionnaire (2017); work passion questionnaire was used by Schauffley standard questionnaire (2006) and organizational citizenship behavior questionnaire by Akarai and Ak Turan (2015). To analyze the collected data, PSL variance-based structural equation modeling was used.

  Results

  The findings of this study show that Islamic work ethics has a positive and significant effect on organizational citizenship behavior of traffic police officers and work passion. In addition, work passion had a positive and significant effect on organizational citizenship behavior.

  Conclusion

  The findings of the present study can be used to support organizational citizenship behavior and work passion by emphasizing and Islamic ethics issues in traffic police.

  Keywords: Islamic Work Ethics, work Passion, Citizenship Behavior, personnel, Traffic Police of Tehran