فهرست مطالب

 • پیاپی 31 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/07/01
 • تعداد عناوین: 18
|
 • جواد اشرفی، فریدون رهنمای *، بهمن بنی مهد صفحات 1-14

  هدف این مقاله بررسی نظریه های مسئولیت پذیری اجتماعی است. مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت، تعهدات و وظایفی است که واحدهای تجاری برای حداکثر سازی ثروت سهامداران در برابر جامعه و محیط زیست به عهده دارد. روش تحقیق این مقاله ، روش کتابخانه ای است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که نظریه های مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت متنوع و گوناگون می باشند. این نظریه ها در چهار گروه نظریه های ابزاری ، نظریه های سیاسی، نظریه های یکپارچه و مکمل ؛ و نظریه های اخلاقی  قابل طبقه بندی است. در نظریه های ابزاری، شرکت بعنوان ابزاری برای خلق ثروت دیده می شود، و فعالیتهای اجتماعی آن تنها وسیله ای برای دستیابی به نتایج اقتصادی هستند. نظریه های سیاسی، بر قدرت شرکتها در جامعه و استفاده مسئولانه از این قدرت در عرصه سیاسی تاکید دارند. نظریه های یکپارچه و مکمل ، بر برآورده ساختن مطالبات اجتماعی توسط شرکت متمرکز می شوند. نظریه های اخلاقی نیز بر مسئولیت های اخلاقی شرکتها نسبت به جامعه اشاره دارند. در واقع، این نظریه ها بر چهار بعد سودآوری، عملکرد سیاسی، مطالبات اجتماعی و ارزش های اخلاقی متمرکز می شوند. این یافته ها نشان دهنده آن است که با ادغام این چهار گروه از نظریه ها، می توان نظریه جدیدی در رابطه با مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ، تدوین نمود.

  کلیدواژگان: مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتها، نظریه های ابزاری، نظریه های سیاسی، نظریه های یکپارچه و مکمل و نظریه های اخلاقی
 • رویا منعم*، حمید رضا وکیلی فرد، هاشم نیکومرام صفحات 15-34
  هدف پژوهش حاضر، تبیین تجربی نظریه های ساختار سرمایه به منظور تعیین الگوی غالب در بازار سرمایه ایران (با تاکید بر صنایع دارویی و مواد غذایی بجز قند و شکر) می باشد. دوره زمانی پژوهش، 1385 الی 1395 بوده و در صنعت دارویی، 20 شرکت و در صنعت مواد غذایی بجز قند و شکر، 15 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش، از مدل های رگرسیونی تلفیقی/ترکیبی و از نرم افزار ایویوز استفاده شده است. در این پژوهش، جهت تعیین ساختار سرمایه از سه معیار اهرم دفتری، اهرم بازار و اهرم بلندمدت استفاده شده است. همچنین، به منظور سنجش عوامل موثر بر ساختار سرمایه بر اساس نظریه های مختلف، از متغیرهای سود نقدی سهام، سودآوری، ریسک تجاری، ساختار دارایی، نقدینگی، رشد شرکت، اندازه شرکت، صرفه جویی مالیاتی غیر از بدهی، ظرفیت بدهی، صرفه جویی مالیاتی بدهی و نسبت پوشش بهره استفاده بعمل آمده است. یافته‏های پژوهش نشان می دهد در صنایع مورد بررسی، نظریه سلسله مراتبی، الگوی غالب در بازار سرمایه ایران بوده است.
  کلیدواژگان: ساختار سرمایه، نظریه های مختلف، صنایع دارویی و مواد غذایی بجز قند و شکر و الگوی غالب
 • نیکی جمالی، زهرا پورزمانی* صفحات 35-44

  شرکت های دارای روابط سیاسی عموما به واسطه روابط خود، کسب منفعت می کنند. لذا در این قبیل شرکت ها، ضروری است که از سازوکارهای مقتضی برای تقویت نظارت بر شرکت و کاهش هزینه های نمایندگی شرکت استفاده شود. یکی از راهکارها برای دستیابی به این هدف، تقویت سرعت حسابرسی و گزارشگری مالی است. بر این اساس هدف این تحقیق بررسی تاثیر رابطه سیاسی هیات مدیره شرکت بر تاخیر گزارش حسابرسی می باشد. در این تحقیق تعداد 127 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی1395- 1391 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از با انجام تحلیل های آماری به روش داده های پانل با استفاده از ابزار نرم افزاری Eviews و مدل رگرسیون خطی استفاده شده است از آزمون چاو برای بررسی این که آیا داده های ترکیبی جهت برآورد تابع مورد نظر کارآمدتر خواهد بود یا نه، و برای بررسی معنی دار بودن مدل رگرسیون از آماره فیشر استفاده شده است. همچنین برای بررسی معنی دار بودن ضرایب متغیرهای توضیحی مدل رگرسیون از آماره تی استیودنت و از آزمون دوربین-واتسون برای بررسی عدم خودهمبستگی باقیمانده های مدل استفاده شده است نتایج نشان داد ارتباطی معکوس بین روابط سیاسی هیات مدیره شرکت و تاخیر گزارش حسابرسی وجود دارد.

  کلیدواژگان: روابط سیاسی، هیات مدیره شرکت، تاخیر گزارش حسابرسی
 • اصغر کرمی، رضا غلامی جمکرانی*، یوسف تقی پوریان، زهره حاجی ها صفحات 45-68

  از آنجایی که محصول نهایی حسابرسی مورداستفاده سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، تدوین کنندگان مقررات، دولت ها و به طور اعم جامعه هست، لذا برداشت از کیفیت حسابرسی در میان ذینفعان متفاوت است. پژوهش های صورت گرفته تا کنون صرفا کیفیت حسابرسی را از دیدگاه افراد درون حرفه شناسایی نمودند و از طرفی با توجه به شرایط محیطی حرفه حسابرسی در ایران بسیاری از حوزه هایی که می توانند بر کیفیت حسابرسی تاثیرگذار باشند، نادیده گرفته شده است. همچنین مطالعات مذکور یک چارچوب جامع بر مبنای دیدگاه ذینفعان ارائه ننمودند. لذا استفاده از حوزه های تامین زنجیره گزارشگری مالی به علت اینکه کلیه ی ذینفعان را شامل می شود، امکان مطالعه جامع در زمینه شناسایی مولفه های موثر بر کیفیت حسابرسی که ماحصل چرخه گزارشگری مالی است، را فراهم می نماید. در این راستا، مقوله های کلان، مقوله های اصلی و خرده مقوله های استخراجی از داده های پژوهش با استفاده از روش دلفی فازی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و با عنایت به چندوجهی بودن کیفیت از نگاه خبرگان و ذینفعان مختلف، الگوی کیفیت حسابرسی که دربرگیرنده، (حوزه، اجزاء، ابعاد و مولفه های محتوایی) است، ارائه شد. نتایج حاصل از تحلیل های صورت گرفته حاکی از آن است که مولفه های موثر بر کیفیت حسابرسی را بر مبنای اجزاء زنجیره تامین گزارشگری مالی می توان به ابعاد اصلی،"ساختار سازمانی و راهبری، نظام کنترل های داخلی، استاندارهای حرفه ای و مقررات ناظر بر گزارشگری مالی، تهیه و عرضه کنندگان گزارش های مالی، مجموعه صورت های مالی، صلاحیت عمومی اعتباردهندگان به صورت های مالی، ساختار موسسات حسابرسی، اجرای عملیات و گزارشگری اعتبار دهی به صورت های مالی، حرفه و بازار حسابرسی"، طبقه بندی نمود. دیگریافته ها بیانگر مولفه های موثر فراوانی در ابعاد مختلف جهت افزایش کیفیت حسابرسی در ایران است. با عنایت به مولفه های استخراج شده از داده های پژوهش، گزیده ای از مولفه های موثر در ابعاد گوناگون نیز در پایان ارائه گردید.

  کلیدواژگان: ارزیابی کیفیت خدمات، خدمات اعتبار دهی، کیفیت حسابرسی، حوزه های زنجیره تامین گزارشگری مالی، روش دلفی فازی
 • امیر فیروزنیا، ایمان داداشی*، حمیدرضا غلام نیا صفحات 69-84

  در دهه اخیر شرکت ها توجه ویژه ای را برای اندازه گیری سرمایه فکری برای ارائه گزارش به استفاده کنندگان دارند. از طرفی بر اساس نظریه های نمایندگی و علامتدهی، شرکتها علاقه مند هستند کیفیت اطلاعات ارائه شده خود را بهبود بخشند. افزایش کیفیت گزارشگری مالی می تواند پیامدهای اقتصادی مهمی به همراه داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی ساختار عاملی، پایایی و روایی ابزار سنجش گزارشگری سرمایه فکری در ایران انجام شد. در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی، با روش نمونه گیری خوشه ای112 نفر از مدیران و کارشناسان شرکت های دانش بنیان انتخاب شدند. الگوریتم تحلیل داده ها به روش حداقل مربعات جزئی که شامل: بررسی مدل های اندازه گیری (آلفا کرونباخ،، پایایی ترکیبی، روایی همگرا و واگرا) و برازش مدل ساختاری (ضرایب بار عاملی، معناداری ضرایب مسیر و ضریب تعیین، شاخص پیش بینی مدل، نیکوی برازش) است که جهت ارزیابی پنج مولفه «اهمیت و بسترها، اجزای گزارشگیری (سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه ارتباطی)، شیوه اندازه گیری، شیوه گزارشگری، پیامد گزارشگری» ابزار سنجش گزارشگری سرمایه فکری در ایران مورد استفاده قرار گرفت.  برازش هر دو بخش الگوریتم داده ها و نتایج حاصله از تحلیل عاملی تاییدی نیز نشان دهنده مطلوبیت و قابل قبول بودن ساختار مکنون در سطح شاخص ها و مولفه ها بود. با توجه به نتایج پژوهش حاضر می توان گفت که ابزار سنجش گزارشگری سرمایه فکری در ایران، در جامعه ی شرکت های دانش بنیان اعتبار و روایی سازه خوبی دارد و می توان از آن برای سنجش و شناسایی میزان مولفه و شاخص های سرمایه فکری و تسهیل در فهم تاثیر سرمایه فکری بر پیامدهای اقتصادی شرکت های دانش بنیان بهره گرفت.

  کلیدواژگان: گزارشگری، سرمایه فکری، حداقل مربعات جزئی، اعتباریابی، نظریه نمایندگی
 • امینه قاضی، مسعود صانعی، قاسم توحیدی، فرهاد حسین زاده * صفحات 85-92

  تحلیل پوششی داده ها یکی از تکنیک های ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیم گیری می باشد. این تکنیک علاوه بر ارزیابی، توانمندی های بسیاری در حوزه مدیریت و اقتصاد دارد. تخصیص منابع یکی از این توانایی های جالبی است که به وسیله مدل های تحلیل پوششی داده ها قابل اجرا است. از آنجایی که بودجه به عنوان یک منبع درنظر گرفته می شود، با استفاده از روش های تخصیص منابع می توان بودجه ریزی را نیز انجام داد. در این تحقیق یک مدل تحلیل پوششی داده ها برای بودجه ریزی ارائه شده است که براساس یک مدل برنامه ریزی چند هدفه طراحی شده است. سپس این مدل چند هدفه به وسیله روش مجموعه وزن های مشترک به یک مدل تک هدفه خطی در تحلیل پوششی داده ها تبدیل می شود. مدل جدید با این هدف طراحی شده است که بودجه طوری بین واحدهای تصمیم گیری تخصیص یابد که عملکرد کل سیستم بهبود پیدا کند. مدل ارائه شده یک مدل کاربردی است که از آن برای تخصیص بودجه در بعضی از بیمارستان های مراکز استانی شمال غرب ایران استفاده شده است.

  کلیدواژگان: تحلیل پوششی داده ها، بودجه ریزی، ارزیابی عملکرد، برنامه ریزی چند هدفه
 • سید منصور یزدانیان، محسن دستگیر* صفحات 93-104
  مهمترین نقش حسابرسان برای فعالان بازار سرمایه و سرمایه گذاران اطمینان بخشی نسبت به اطلاعات ارائه شده توسط مدیر می باشد. صورتهای مالی حسابرسی شده توسط شرکتهای حسابرسی دارای کیفیت بالا از قابلیت اتکا بیشتری برخوردار هستند و ارزش واقعی شرکت را بهتر منعکس می کنند. نتایج تجربی تحقیقات مختلف نشان می دهد، شرکتهای حسابرسی بزرگ، خدمات حسابرسی با کیفیت بالا و اطمینان بخشی بیشتری به سرمایه گذار درباره صورتهای مالی شرکت مورد حسابرسی ارائه می دهند. هدف این پژوهش بررسی اثر عوامل مربوط به کارایی موسسات حسابرسی از قبیل میزان درآمد؛ نیروی انسانی شاغل و ساعات کار صرف شده در موسسات حسابرسی ایرانی بر اجرای حسابرسی مبتنی بر ریسک است. بدین منظور در این پژوهش ارتباط بین درآمد، تعداد نیروهای شاغل، تعداد کارهای موسسه حسابرسی و ساعات صرف شده توسط موسسات حسابرسی با اجرای حسابرسی مبتنی بر ریسک در موسسات حسابرسی فعال عضو جامعه حسابداران رسمی ایران بین سال های 1393 تا 1395 مطالعه شده است. اطلاعات مورد نیاز این مطالعه از طریق جامعه حسابداران رسمی ایران اخذ گردیده است. متغیرهای مستقل این پژوهش شامل درآمد، تعداد نیروهای شاغل، تعداد کارهای موسسه حسابرسی و ساعات صرف شده و متغیر وابسته نیز اجرای حسابرسی مبتنی بر ریسک بوده که امتیاز بخش چهار  چک لیست کنترل کیفیت جامعه حسابداران رسمی ایران به عنوان معیار اجرای حسابرسی مبتنی بر ریسک در نظر گرفته شده است. بر اساس متغیرها مستقل مزبور، چهار فرضیه پژوهشی تعیین و از طریق رگرسیون چند متغیره آزمون شدند. نتایج نشان می داد رابطه معنادار و مثبتی بین متغیرهای مستقل این پژوهش با متغیر وابسته برقرار است این موضوع بدان معنااست که با افزایش درآمد، تعداد نیروهای شاغل، تعداد کارهای موسسه حسابرسی و اوقات صرف شده جهت انجام حسابرسی می توان تلاش برای اجرای حسابرسی مبتنی بر ریسک را به نحو مطلوبتری انتظار داشت که مدیریتی کاراتر در اجرای پروژه های حسابرسی را به همراه خواهد داشت و به تبع آن به دلیل تمرکز بر حوزه های پر ریسک،  گزارش حسابرس اثربخشی کافی را به همراه داشته باشد.
  کلیدواژگان: حسابرسی مبتنی بر ریسک، تعداد نیروهای شاغل، تعداد کارهای موسسه حسابرسی و ساعات صرف شده توسط موسسات حسابرسی جهت انجام حسابرسی
 • مهدی مران جوری*، رضیه علی خانی صفحات 105-116
  هدف این پژوهش آزمون واگرایی سود حسابداری می باشد. منظور از واگرایی سود، افزایش تفاوت سود شرکت ها در طول زمان است. بدین منظور داده ها از صورت های مالی 149 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 لغایت 1395 استخراج شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار اقتصاد سنجی ایویوز و از مدل رگرسیون خطی چند متغیره برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است. یافته ها بیانگر این است که اگرجه تفاوت سود قابل توجهی بین شرکت های بزرگ و کوچک وجود دارد، اما این شکاف در طول زمان از روند مشخصی برخوردار نبوده است. بعلاوه نتایج نشان داد که ورود شرکت های جدید و محافظه کاری حسابداری از طریق اقلام تعهدی نتوانست واگرایی سود را توضیح دهد، بنابراین نتایج حاکی از عدم تایید فرضیه های پژوهش بوده است.
  کلیدواژگان: واگرایی سود، سود حسابداری، محافظه کاری
 • رضا ممشلی*، علی کارشناسان صفحات 117-132

  با وجود این که بحران های مالی موضوعات جدیدی نیستند و هر شرکتی بنا به دلایلی با بحران مالی مواجه می شود اما بروز هر بحران بویژه اگر بزرگ باشد، می تواند باعث از دست رفتن شهرت سازمان ها شده و سلطه آن ها را در بازارهای جهانی مورد تهدید قرار دهد. پژوهش حاضر با بررسی اثر سرمایه فکری بر کنترل بحران مالی درون سازمانی در بازه زمانی 1388 تا 1394 در پی پاسخ به این پرسش است که سرمایه فکری تا چه میزان قابلیت کنترل و هدایت بحران مالی را دارد؟ و آیا ممکن است شرکتها با افزایش سطح سرمایه فکری خود برای جلوگیری از بحران مالی درون سازمانی، اقدام به گزارشگری خدعه آمیز نمایند؟ در همین راستا اطلاعات مالی 174 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد ارزیابی قرار گرفت. در این پژوهش، احتمال گزارشگری متقلبانه با استفاده از دو شاخص احتمال تقلب و مدیریت سود اندازه گیری می شود. کیفیت سرمایه فکری نیز با استفاده از مدل پالیک (2000) محاسبه گردید. نتایج پژوهش با استفاده از الگوی رگرسیون چند متغیره، نشان داد در سطح اطمینان 95درصد، سرمایه فکری با بحران مالی رابطه منفی و معناداری دارد. این بدان معناست که با افزایش سطح سرمایه فکری در شرکتها میزان وقوع بحران مالی کاهش می یابد و انباشت سرمایه فکری سبب کنترل وقوع بحران مالی می شود. همچنین، نتایج این پژوهش نشان داد که بین سرمایه فکری و احتمال گزارشگری متقلبانه با استفاده از هر دو مدل رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

  کلیدواژگان: سرمایه فکری، بحران مالی، احتمال تقلب، مدیریت سود
 • محمدرضا عبدلی*، حسن ولیان، جواد بابایی صفحات 133-154

  محیط عملکردی بازار سرمایه امروزه بسیار پیچیده تر از گذشته شده است که نیازمند تقویت بنیان های نظارتی بر عملکردهای مالی شرکت های فعال در آن می باشد. یکی از عوامل مهم بنیان نظارتی، حسابرسی و ویژگی های رفتاری و عملکردی حسابرسان می باشد که به واسطه تقویت تعاملات اجتماعی و توسعه ملاحضه های اخلاقی، نقش های دیگری در کنار نقش های تخصصی خود ایفا می نماید. از این رو شناخت و ماهیت ایجاد این ارزش ها می تواند نقش قابل توجهی در پیشبرد بی طرفی در حرفه حسابرسی محسوب شود. هدف این پژوهش تحلیل محتوایی و پیوندی ارزش های اخلاقی در بی طرفی حرفه حسابرسی می باشد. بر این اساس ابتدا اقدام به شناسایی عوامل زمینه ای ارزش های اخلاقی در بی طرفی حرفه حسابرسی شد و سپس براساس تحلیل پیوندی که شامل تحلیل پیوندهای درونی و روابط بین پیوندها و تاثیرگذاری سیستمی پیوندها می باشد، اقدام به تعیین مهمترین عنصر ارتباطی بین ارزش های اخلاقی در بی طرفی حرفه حسابرسی گردید. در این پژوهش به منظور شناسایی معیارهای ارزش اخلاقی جهت تقویت بی طرفی در حرفه حسابرسی از جستجو نظامند در مبانی نظری و با کمک 18 نفر از متخصصان رشته حسابداری در سطح دانشگاهی استفاده شد و از طریق طی 7 مرحله فرآیند تحلیل فراترکیب، مولفه های زمینه ای ایجاد ارزش در بی طرفی حسابرسی شناسایی شدند. بر این اساس سه مولفه وظیفه شناسی اخلاقی؛ فضیلت گرایی اخلاقی و ارزش گرایی اجتماعی به عنوان سه بعد مهم در ایجاد ارزش های محوری در بی طرفی حسابرسی تعیین گردیدند که در قالب 18 مولفه وارد بخش تحلیل روابط بین پیوندها و تاثیرگذاری سیستمی گردیدند. نتایج در بخش دوم براساس مشارکت 44 نفر از شرکای موسسات حسابرسی نشان داد، در بعد وظیفه شناسی اخلاقی محرک و عامل اصلی ارزش های محوری در بی طرفی حسابرس، تناسب ادراک حرفه ای با عملکرد به عنوان محرک سیسستمی اصلی محسوب می شود. همچنین در بعد فضیلت اخلاقی مشخص گردید، تعلق به حرفه حسابرسی و نهادینه ساخت ارزش ها دو عامل محرک در تقویت فضیلت های اخلاقی حسابرس برای افزایش بی طرفی حسابرسی می باشد. در نهایت مشخص شد، در بعد ارزش گرایی اجتماعی حفظ هنجارهای اجتماعی عامل محرک در این زمینه محسوب می شود.

  کلیدواژگان: ارزش های اخلاقی، بی طرفی حسابرس، تحلیل پیوندی، تحلیل محتوایی
 • سیدعلی حسینی*، ندا رسولی صفحات 155-168
  قضاوت حرفه ای مهارتی کلیدی در حرفه حسابداری و حسابرسی بخصوص در شرایط استفاده از استانداردهای حسابداری مبتنی بر اصول است و افراد فعال در حرفه از جمله مدیران، حسابرسان، تحلیلگران مالی، حسابداران و استانداردگذاران، بر اساس قضاوت ها اقدام به تصمیم گیری های اساسی می نمایند. اما انجام قضاوت دشوار است و توانایی در انجام قضاوتهای خوب سنگ بنای حرفه حسابداری است. با توجه به اهمیت موضوع قضاوت در حرفه حسابداری و به ویژه حسابرسی و ضرورت تحقیق در این حوزه، مقاله حاضر تجزیه و تحلیلی تئوریک از ادبیات قضاوت حرفه ای در حسابرسی و روش اندازه گیری آن ارائه می دهد و در نهایت پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی در حوزه قضاوت حرفه ای در حسابرسی ارائه می نماید. پژوهش حاضر به لحاظ ماهیتی اکتشافی است که برای انجام آن از روش کیفی فراترکیب[i] استفاده شده است. مطابق با بررسی تحقیقات انجام شده، مطالعات صورت گرفته در خصوص قضاوت، عوامل تعیین کننده و اثر گذار بر قضاوت را در سه حوزه شامل متغیرهای شخصیتی(شامل دانش، تجربه،پردازش اطلاعات، ابزارهای کمک به تصمیم گیری و باورهای قبلی)، متغیرهای کاری(شامل شکا ارائه، پیچیدگی کار و ریسک) و متغیرهای محیطی(شامل حاکمیت شرکتی و کنترل داخلی، فشار زمانی، فرایند پردازش اطلاعات به شکل گروهی در مقابل پردازش فردی، حسابدهی) طبقه بندی نمودند که هر سه حوزه اجزای جدایی ناپذیر از قضاوت هستند و درنظر گرفتن همه عوامل در بررسی کیفیت قضاوت ضروری می باشد.     [i] Meta-synthesis
  کلیدواژگان: قضاوت حرفه ای، عوامل محیطی، عوامل کاری، عوامل شخصیتی، اندازه گیری
 • علی پورطبرستانی، ایمان داداشی*، محمدجواد زارع صفحات 169-184

  نتایج تحقیقات معتبر متعددی حاکی از تردید و ابهام اساسی در توانایی گزارشات حسابرسی فعلی در انتقال پیام مورد نظر حسابرسان، از جمله انعکاس نتایج ارزیابی توانایی تداوم فعالیت آتی واحدهای مورد رسیدگی، به استفاده ‏کنندگان صورت ‏های مالی است. در این تحقیق برای اولین بار گزارشات حسابرسی کیفی، با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی(FAHP)، به حالت کمی قابل تجزیه و تحلیل تبدیل گردیده و اثرات قابل توجه این تغیر مورد بحث قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر، کمی‏ سازی گزارش حسابرسان مستقل با رویکرد فازی و بررسی توان پیش‏ بینی ورشکستگی گزارشات کمی ‏شده در مقایسه با نوع گزارش حسابرسی است. بدین منظور پس از تحلیل محتوای بندهای1140 گزارش حسابرسی در فاصله سال های 1390 تا 1395 اقدام به کمی‏سازی اظهارنظر کیفی حسابرسان نموده و در ادامه با استفاده از رگرسیون حداقل مربعات و لاجیت ترکیبی، تاثیر امتیازات کمی و اظهارنظر کیفی بر ورشکستگی مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته ها نشان داد که امتیاز گزارش حسابرسی سال قبل بر شاخص ورشکستگی تاثیر منفی و معنی داری دارد، لکن نوع گزارش حسابرسی سال قبل و بندهای مربوط به مشکل تداوم فعالیت و دعوی حقوقی موجود در آن بر شاخص ورشکستگی در سال جاری تاثیر معنی داری ندارد. لذا می توان بیان نمود که نوع گزارش حسابرسی سال قبل و بندهای تداوم فعالیت موجود در آن جهت پیش بینی ورشکستگی در مقایسه با امتیاز گزارش حسابرسی فاقد محتوای اطلاعاتی است.

  کلیدواژگان: گزارش حسابرسی کمی ‏شده، نوع گزارش حسابرسی، شاخص ورشکستگی، تحلیل سلسله مراتبی فازی
 • الهام منصوری نیا، خسرو فغانی *، قربان علی آقااحمدی صفحات 185-202

  هدف از مطالعه ی حاضر، تبیین مدل جهت گیری انتخاب های ممکن فراروی کنشگران در نظریه حسابداری فرهنگی و بررسی اولویت بندی و اعتباربخشی آن است. براساس نظریه پارسونز، مقوله های عام گرایی و خاص گرایی در نظریه حسابداری فرهنگی به عنوان یکی از انتخاب های ممکن فراروی کنشگران در محیط حسابداری به حساب می آید. روش مطالعه از نوع آمیخته بوده که از نظریه زمینه ای برای روش کیفی و روش پیمایشی برای جمع آوری داده های کمی و در قالب طرح اکتشافی انجام شده است. برای تحلیل داده ها از کدگذاری سه مرحله ای باز، محوری و انتخابی و نرم افزار MaxQDA10استفاده شد. داده ها پس از تجزیه و ترکیب در قالب 2 مقوله، 13مولفه و 68 شاخص دسته بندی شدند و مدل کاربردی طراحی گردید. روش نمونه گیری در بخش کیفی از نوع هدفمند بوده و در آن از سوال های مناسب مصاحبه نیمه ساختاریافته و عمیق استفاده شده است. یافته های حاصل از پژوهش حاضر نشان می دهد که مقوله عام گرایی به ترتیب از مولفه امور جاری سازمانی با بیشترین وزن و مولفه پاسخگویی حرفه ای با کمترین وزن تشکیل شده است. همچنین مولفه قومیت گرایی با بیشترین وزن و مولفه منطقه گرایی با کمترین وزن مقوله خاص گرایی را تشکیل می دهند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که مدل جهت گیری انتخاب های کنشگران نشان می دهد که عموما خاص گرایی و مولفه های آن در مقایسه با عام گرایی، از توجه بیشتری برخوردار بوده و جایگاه مهمتری در محیط حسابداری با توجه به رویکرد حسابداری فرهنگی دارا می باشد.

  کلیدواژگان: عام گرایی، خاص گرایی، حسابداری فرهنگی، انتخاب های ممکن، کنشگر
 • امیررضا طاهری*، غزاله طاهری صفحات 203-214
  این تحقیق به بررسی تاثیر حجم معاملات سهام بر محتوای اطلاعاتی متغیرهای مهم حسابداری یعنی سود هرسهم، ارزش دفتری و جریانات نقدی هرسهم طی سال های 1384 تا 1390 در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. برای سنجش محتوای اطلاعاتی متغیرهای مذکور از میانگین سالیانه قیمت سهام، قیمت سهام در پایان دوره و قیمت سهام در سه ماهه پس از پایان سال مالی استفاده شده است. نخستین نتیجه تحقیق که موید نتایج تحقیقات پیشین نیز می باشد دارا بودن محتوای اطلاعاتی هریک از متغیرهای سود هرسهم، ارزش دفتری هرسهم و جریانات نقدی هرسهم می باشد که این نتیجه نشان می دهد اطلاعات مربوط به هر یک از این متغیرها بر قیمت های سهام تاثیرگذار بوده و سرمایه گذاران در تصمیمات خود از این اطلاعات استفاده می نمایند. نتایج تحقیق بیانگر آن است که حجم معاملات تاثیر مثبت و معناداری بر محتوای اطلاعاتی سود هر سهم و ارزش دفتری هر سهم داشته است. این نتیجه بدست آمده نشان می دهد که محتوای اطلاعاتی سود هر سهم و ارزش دفتری هر سهم که در قیمت های سهام متجلی می شود، در شرکت هایی که حجم معاملاتی بالاتری دارند، بیشتر بوده است. سایر نتایج بدست آمده نشان می دهد که حجم معاملات تاثیر معناداری بر محتوای اطلاعاتی جریانات نقدی هر سهم نسبت به میانگین قیمت سهام، قیمت سهام در پایان دوره و قیمت سهام در سه ماهه پس از پایان سال مالی، نداشته است.
  کلیدواژگان: حجم مبادلات سهام، ارزش اطلاعات حسابداری، مربوط بودن
 • حسین جنت مکان، محسن حمیدیان*، زهره حاجی ها صفحات 215-230

  وجود روابط بین شرکت ها و شخصیت های سیاسی، ناشی از نیازهای متعدد طرفین به یکدیگر است. شرکت ها به دلایلی از قبیل ضعف بازار در پشتیبانی از نیازهای واحدهای تجاری، مصون ماندن از هزینه های سیاسی و برخورداری از منابع اقتصادی و اطلاعاتی دولت، خواهان برقراری این گونه روابط هستند. از سوی دیگر، طرف های سیاسی نیز برای دستیابی دولت به اهداف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیاز به حمایت از شرکت ها دارند. هدف این پژوهش بررسی تاثیر ارتباطات سیاسی بر شاخص های عملکرد مدیریت مبتنی بر ارزش و هزینه نمایندگی است. در این پژوهش از شاخص های شرکت های دولتی و درصد مالکیت نهادی شرکت های وابسته به دولت برای سنجش ارتباطات سیاسی و از رتبه بندی امتیازی چهار معیار مبتنی بر ارزش، ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده نقدی، نرخ بازده سرمایه عملیاتی و ارزش افزوده سهامدار استفاده گردید. به همین منظور، داده های مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی ده ساله بین سال های 1387 الی  1396 برای 113 شرکت استخراج و از الگوی رگرسیونی داده های ترکیبی با استفاده از نرم افزار آماری EVIEWS 9.5 برای آزمون فرضیه ها استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که شرکت های دولتی ارتباط مثبت و معناداری با رتبه بندی مدیریت مبتنی بر ارزش دارد. همچنین نتایج پژوهش نشان می دهد که شرکت های با مالکیت نهادی وابسته به دولت ارتباط منفی و معناداری با رتبه بندی مدیریت مبتنی بر ارزش دارد. در فرضیه دوم شرکت های با مالکیت نهادی وابسته به دولت ارتباط منفی و معناداری با هزینه نمایندگی دارد. همچنین نتایج پژوهش حاکی از عدم ارتباط معنادار بین شرکت های با مالکیت دولتی و هزینه های نمایندگی دارد.

  کلیدواژگان: مدیریت مبتنی بر ارزش، هزینه نمایندگی، ارتباطات سیاسی
 • سید اسدالله عمادی، سیدحسین حسینی* صفحات 231-244

  پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط انعطاف پذیری رفتاری حسابرس و کیفیت حسابرسی در چارچوب پارادایم استرس نقش به عنوان یکی از مسائل مبتلابه در قلمرو پژوهش انجام شده است. مبانی نظری انجام این پژوهش تاثیرپذیری احتمالی رفتار حسابرس از عوامل استرس زای نقش، انگیختگی استرس و فرسایش شغلی و تاثیر آن بر کاهش کیفیت حسابرسی است. برای این منظور، نمونه ای شامل 378 حسابرس از مدیران، سرپرستان و حسابرسان موسسات بزرگ حسابرسی کننده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه آماری از 100 موسسه برتر در سال 1397 مورد مطالعه قرار گرفتند. فرضیات پژوهش با تکیه بر طرح پیمایشی و استفاده از نظرسنجی کتبی پرسشنامه ای بر اساس مطالعه اسمیت و امرسون (2017) تدوین گردیده، و با کمک ابزار اسمارت- پی ال اس تجزیه و تحلیل شده است. نتایج تحلیل مسیر حاکی از پذیرش فرضیه های پژوهش و معناداری آن ها است. یافته های پژوهش نشان داد که سطح بالاتری از انعطاف پذیری رفتاری حسابرس با سطوح بالای گزارش شده از کیفیت حسابرسی همراه است؛ هم چنین در کیفیت حسابرسی، هر دو عامل فرسایش شغلی و استرس موثر هستند.

  کلیدواژگان: انعطاف پذیری رفتاری حسابرس، کیفیت حسابرسی، انگیختگی استرس، فرسایش شغلی، پارادایم استرس نقش
 • سعید انور، رسول برادران *، علی اصغر متقی، هوشنگ تقی زاده صفحات 245-260

  هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر کیفیت حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی از دیدگاه گروه های مختلف است. طبقه بندی گروه های مختلف بر اساس مطالعه مرکز کیفیت حسابرسی شامل پژوهشگران و اساتید دانشگاه، حسابداران رسمی ، اعضای کمیته حسابرسی و مدیران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران بوده است. همچنین عوامل کیفیت حسابرسی  بر اساس مطالعه PCAOB[i] شامل10 شاخص تخصص حسابرس در صنعت، شهرت حسابرس، استقلال حسابرس، تعداد کارها، درآمد سالیانه، امتیاز کنترل کیفیت، نسبت شرکا به کارکنان، نسبت حجم شرکا به کارکنان، تعداد حسابداران رسمی تحت استخدام و تعداد کارکنان حرفه ای، برای سنجش کیفیت حسابرسی انتخاب شدند. ابتدا از طریق پرسشنامه به کمک تکنیک تاپسیس میزان وزن و اهمیت هر یک از عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی تعیین گردیده،و ارتباط آن با کیفیت گزارشگری مالی مورد بررسی قرار گرفت . نتایج در خصوص تاثیر گذاری هریک از عوامل مشاهده شده بیانگر تضاد در دیدگاه گروه های مختلف در خصوص مقوله کیفیت حسابرسی است .همچنین برای هرکدام از گروه ها مدل جداگانه ای جهت تعیین میزان تاثیر عوامل مختلف بر کیفیت گزارشگری مالی برازش گردید  نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین گروه های مختلف در خصوص ارتباط بین شاخص های کیفیت حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی وجود دارد.  

  [i] Protecting Investors through Audit Oversight  (PCAOB)

  کلیدواژگان: کیفیت حسابرسی، کیفیت گزارشگری مالی، موسسات حسابرسی، مدیران مالی، کمیته حسابرسی
 • حسین بدیعی، یحیی حساس *، علی ثقفی، جعفر باباجانی صفحات 261-272

  حداکثر ساختن ثروت سهامداران، ایفای وظایف اخلاقی و مسئولیت های اجتماعی می تواند از اهداف بسیار مهم شرکت ها به شمار آید. یکی از عواملی که تاثیر قابل ملاحظه ای در تحقق اهداف مزبور دارد اجرای مناسب اصول حاکمیت شرکتی می باشد. در این پژوهش ساز و کارهای حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی، نرخ وقفه گزارش حسابرسی و اندازه حسابرس در شرکت های فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1388 تا 1396بررسی شد که نتایج حاکی از این است که متغیرهای اندازه هیات مدیره، مدیران غیر اجرایی و اثربخشی کمیته حسابرسی/ تعداد جلسات اثر مثبت و معنی داری بر نرخ حق الزحمه حسابرسی دارند و متغیرهای دوگانگی نقش(مدیرعامل)، سواد مالی مدیران کمیته حسابرسی، تمرکز مالکیت و  نوع رشته فعالیت شرکت اثر منفی و معنی داری بر حق الزحمه حسابرسی دارند همچنین متغیرهای مدیران غیر اجرایی، اندازه کمیته حسابرسی و اندازه شرکت/ کل دارایی ها اثر مثبت و معنی داری بر وقفه گزارش حسابرسی دارند و متغیرهای اندازه هیات مدیره، دوگانگی نقش(مدیرعامل) و سودآوری شرکت اثر منفی و معنی داری بر وقفه گزارش حسابرسی دارند و متغیرهای استقلال هیات مدیره و وجود حسابرس داخلی اثر مثبت و معنی داری بر اندازه حسابرس دارند.

  کلیدواژگان: حاکمیت شرکتی، کیفیت حسابرسی، وقفه حسابرسی، حق الزحمه حسابرسی، کمیته حسابرسی
|
 • Javad Ashrafi, Bahman Banimahd, Fraydoon Rahnamay * Pages 1-14

  This paper is investigated social responsibility theories. Corporate social responsibility is the obligations and duties that the business enterprise are responsible for maximizing shareholders wealth to society and the environment. Research method in this paper is a library method.The results of this research show that corporate social responsibility theories are various.These theories are categorized into four groups such as instrumental theories, political theories, integrated and complementary theories and ethics theories. In instrumental theories, the corporate is seen as a tool for creating wealth and its social activities are the only means to achieve economic results. Political theories emphasize the power of corporates in society and the responsible use of this power in the political arena. Integrated and complementary theories are focused on meeting social demands by corporate. Ethical theories also emphasize the ethical responsibilities of corporates towards society. In fact, these theories focus on four dimensions of profitability, political performance, social demands, and ethical values. These findings indicate with integration these four groups of theories, a new theory of corporate social responsibility can be codified.

  Keywords: Corporate social responsibility, Instrumental theories, Political theories, Integrated, complementary theories, and Ethical theories
 • Roya Monem *, Hamidreza Vakilifard, Hashem Nikoumaram Pages 15-34
  The aim of this research is the experimental explanation of capital structure theories to determine the dominant pattern in Iran's capital market (with emphasis on pharmaceuticals, and foodstuffs other than sugar industries). The research period was 2006-2016 and in pharmaceuticals industry, 20 companies, in industry of foodstuffs other than sugar, 15 companies were selected as statistical sample. The pooled/paned regression models were applied to analyze of research data in econometric software EViews 9. In the study, three criteria such as book leverage (LEV1), market leverage (LEV2), and long-term leverage (LEV3) were applied to determine of capital structure. Also, variables such as DPS to EPS (DPO), return on equity (ROE), business risk (BR), asset structure (TANG), liquidity (LIQ), market to book value (MB), company size (SIZE), non debt tax saving (NDTS), tangible assets to debt ratio (TADR), debt tax shelter (DTS), and interest coverage (IC) were exerted to measure of effective factors on capital structure based on different theories.
  Keywords: Findings indicate that in industries examined, pecking order theory has been the dominant pattern in Iran's capital market
 • Zahra Pourzamoni *, Niki Jamali Pages 35-44

  Since firms with political connections generally benefit from their connections. Therefore, in such companies it is necessary to use the appropriate mechanisms to strengthen company monitoring and reduce the Agency cost. One of the strategies to achieve this goal is to increase the speed of auditing and financial reporting. The purpose of this study is to explain the effect of board of director political connections on audit report lag. In this research 127 companies enlisted in Tehran Stock Exchange have been investigated for the time period 2012 to 2016. To test hypotheses were used statistical analysis with panel data method Using software tools, Eviews and linear regression model. In this research, descriptive statistics including tables and charts, central tendencies, dispersion, distributions for describing the sample, and combined regression method were used to analyze the data related to the research aspects. The Chow test was used to determine if the combined data is more efficient to estimate the desired function, and Fisher's statistic was used to examine the significance of the regression model. Also, t-Student statistic was used to examine the significance of the coefficients of the explanatory variables of regression model and Durbin-Watson test was used to investigate the non-self-correlation of model residuals.. The results showed that there is an inverse relationship between firm's political connections and audit report delay.

 • Asghar Karami, Reza Gholami Jamkarani *, Yosef Taghipouryan, Zohreh Hajiha Pages 45-68

  As the final product of the audit is used by investors, creditors, regulators, governments, and in general the community, the perception of audit quality varies among stakeholders. Since the research has so far only recognized the quality of the audit from the point of view of the people in the profession, and, given the environmental conditions of the audit profession in Iran, many areas that can affect the audit quality are ignored. Moreover, the studies did not provide a comprehensive framework based on the views of stakeholders. Therefore, the use of financial reporting Supply chain areas due to the inclusion of all stakeholders included a comprehensive study on the identification of effective components The quality of audit that comes with the financial reporting cycle is provided. In this study, using the results of the fuzzy Delphi method, the research data were analyzed. In this regard, the major categories, major categories and extraction categories were analyzed from the research data. And was presented as a quality audit model based on financial reporting supply chain. Given the multifaceted quality, from the standpoint of experts and stakeholders, the quality audit model, which includes, (domain, components, dimensions, and content components) is presented. The results of the analysis indicate that the components affecting the quality of audit can be related to the main dimensions of "organizational structure and governance, internal control system, professional standards and regulations for financial reporting, suppliers and suppliers of financial statements, financial statements set , The general jurisdiction of creditors in financial statements, the structure of audit institutions, the implementation of operations and the reporting of crediting in the financial statements, the profession and the audit market. " Meanwhile, the findings reveal many effective factors in different aspects to increase the quality of auditing in Iran. With regard to the components extracted from the research data, a selection of effective components in different domains was presented at the end.

  Keywords: Audit quality, Accredited Services, fuzzy Delphi Method, Financial Reporting Supply Chain
 • Amir Firooznia, Iman Dadashi *, Hamidreza Gholamnia Pages 69-84

  In recent decades, companies have paid special attention to measuring intellectual capital for reporting to users. On the other hand, based on agency and signaling theory companies are keen to improve the quality of their information. Increasing the quality of financial reporting can have important economic outcomes. The purpose of this study was to investigate the factor structure, reliability and validity of the instrument for measuring the reporting of intellectual capital in Iran. In this descriptive-correlational study, 112 managers and experts of knowledge based companies were selected by cluster sampling. The algorithm of data analysis by partial least squares method, which includes: evaluation of measurement models (Cronbach's alpha, composite reliability, convergent and divergent validity) and fitting of structural model (factor load coefficients, path coefficients and determination coefficient, model prediction model, goodness Fit) was used to assess the five components of "importance and context, reporting components (human capital, capital structure, communicative capital), measurement method, reporting method, reporting outcome", the instrument for measuring the reporting of intellectual capital in Iran. The fitting of both parts of the data algorithm and the results of confirmatory factor analysis also showed the desirability and acceptability of the structure at the level of indicators and components. According to the results of this study, Persian version of the instrument for measuring the reporting of intellectual capital in Iran, has a good structure in the knowledge society society and it can be used to measure and measure the components and indicators of intellectual capital and facilitation In understanding the effect of intellectual capital on the economic consequences of knowledge-based companies.

  Keywords: Reporting, Intellectual Capital, Minimal Sartial Squares, Validation, Agency theory
 • Amineh Ghazi, Masoud Sanei, Ghasem Tohidi, Farhad ‎Hosseinzadeh * Pages 85-92

  Data envelopment analysis is one of the performance evaluation techniques of decision making units. In addition to evaluation, this technique has many management and economics capabilities. Resource allocation is one of the interesting capabilities that can be implemented by data envelopment analysis models. Since the budget is considered as a resource, budgeting can also be done using resource allocation methods. This paper presents a data envelopment analysis model for budgeting based on a multi-objective programming problem. This problem is then transformed into a single-objective linear programming problem in data envelopment analysis by the common set of weights method. The new model is designed to allocate budget between decision making units to improve overall system performance. The proposed model is an applied model that has been used to allocate budget to some hospitals in the provincial centers of northwestern Iran.

  Keywords: Data envelopment analysis, Budgeting, Evaluation, Multi-objective linear programming
 • Seyed Mansour Yazdaniyan, Mohsen Dastgir * Pages 93-104
  The most important role of auditors for capital market activists and investors is assuring on information that presented by managers. The audited financial statements by high quality audit firms are more reliable and reflects the true value of the company, experimental results of various investigations show that big audit companies present high quality audit services and more financial assurance about the financial statements to the investor. The purpose of this research is surveying effects of factors related to efficiency of audit firms such as amount of revenue, employees, and hours spent by the Iranian audit firms on implementation of risked based auditing. This research study the relationship between the revenue, number of employees, number of audit firm’s projects and hours spent by the audit firms by implementing the risk-based auditing in active audit firms that are members of AICPA between the 2014 and 2016 The needed information extracted from Iranian association of certified public accountant. Independent variables of this investigation included revenue, number of employees, number of audit firm’s projects and hours spent and dependent variable was implementation of risk-based auditing that mark of part 4 in quality control checklist of Iranian association of certified public accountants (IACPA) is consider as criteria of implementing the risk-based auditing. In accordance with mentioned independent variables 4 research hypothesis were determined and tested through multivariate regression. The results show that there is a meaningful and positive relationship between the independent and dependent variables of this research, which means that by increasing revenue, number of employees, number of audit firm’s projects and time spent on auditing, We can expect that implementation of the audit to be more desirable which will be more effective on managing of audit projects implementation,and consequently because of focusing on high-risk areas the audit report will have sufficient effectiveness.
  Keywords: Risk-based auditing, number of employees, number of audit firm’s projects, time spent on auditing by the audit firms
 • Mehdi Maranjory *, Razieh Alikhani Pages 105-116
  This study aimed to evaluate the divergence of accounting profit.The object of profit is different increase of Accounting Profit over the time. Data were obtained from the financial statements of 149 companies listed in Tehran Stock Exchange in the period of 2006-2016. Eviews econometrics software is used to analyze information and that of multi variable linear regression model for assumptions test. The study found that although there is substantial profit gap between large and small firms, but during the time did not has a clear and specific trend. In addition, the results showed that the entry of new firms and accounting conservatism, such as accounting accruals didn’t explain the divergence.Thus the results didn’t support  research hypothese.
  Keywords: Divergence of Profit, Accounting Profit, Conservatism
 • Reza Mamashli *, Ali Karshenasan Pages 117-132

  Although the financial crisis of firms taking place currently and but if firms deal with the great crisis, will lose the brand and trade mark' reliability so then the market share will treat in competing atmosphere. The study analyze the impact of intellectual capital on interfnal financial crisis during 2009 -2015 to answer the question that how intellectual capital be able and capable to manage the financial crisis? Do company's increasing intellectual capital as well as human capital to control the financial crisis deal with fraudlent reporting possibility?  Following the case, the financial data for 174 listed companies in Tehran Stock Exchange processed. Fraudulent reporting possibility measured by fraudulent possibility and earning management while the quality of intellectual capital measured by palik model (2000). Research findings by the multi variable regression model indicates that by 95 percent assurance the intellectual capital have negative and significant impact on financial crisis of companies. While the intellectual capital and fraudulent reporting possibility by the both model indicates the positive and significant relationship.

  Keywords: Intellectual Capital, Financial Crisis, Fraudulent Possibility, earning management
 • Hasan Valiyan, Mohammadreza Abdoli *, Javad Babayee Pages 133-154

  The functional environment of the capital market is much more complicated than it has been in the past, which requires strengthening the supervisory foundations of the financial operations of the companies active. One of the important factors in the monitoring, audit, and auditory behavioral and functional characteristics of auditors is to play roles in addition to its specialized roles through the strengthening of social interactions and the development of ethical considerations. Hence, the recognition and the nature of these values can play a significant role in promoting neutrality in the audit profession. The purpose of this research is Content and Link Analysis Moral Values on audit profession neutrality. In this research, 18 academic lucturer were involved in the analysis of the field. Through the seven phases of the analysis process, the components of the value creation ground were identified in the auditor's neutrality. Based on this, three components of ethics, ethical virtuality and social value-orientation were identified as three important dimensions in creating the core values of the audit neutrality, which included 18 components in the analysis of relationships between links and systemic impacts. The results of the second part show that in the ethical sense of ethics and the main factor behind the values of the auditor's neutrality, the proportion of professional perception to performance is considered as a systematic motive. Also, in the area of ethical virtue, it is clear that belonging to the audit profession and the institutionalization of values are two drivers of strengthening the ethical virtues of the auditor to increase the impartiality of the audit. Finally, it was found that in the dimension of social value, the preservation of social norms is a stimulus in this field.

  Keywords: Moral Values, Content Analysis, Link Analysis
 • Seyed Ali Hosseini *, Neda Rasouli Pages 155-168
  Professional judgement is a key skill in the discipline of accounting and auditing, especially under a principles-based accounting regime and individuals such as managers, auditors, financial analysts, accountants, and standard setters make crucial decisions by rely on judgements. but making a judgement can be difficult and being able to make good judgements is a corn stone of the profession. This paper presents a theoretical analysis of judgement literature and method to measure judgement. Finally, this paper identifies suggestions for future research on judgement. According to the research carried out, the studies on judgment have determined the determinants and effects on judgment in three areas including personality variables (including knowledge, experience, information processing, decision support tools and previous beliefs), task variables (including presentation, complexity of work and risk), and environmental variables (including corporate governance and internal control, time pressure, information processing in the form of group versus individual processing, accountability) classified all three components of inseparable Judging and considering all factors in judging the quality of judgment is essential.
  Keywords: Professional judgment, environmental variables, task variables, personality variables, measurement
 • Ali Pourtabarestani, Iman Dadashi *, Mohammad Javad Zare Pages 169-184

  The results of a large number of creditable researches suggest a significant uncertainty about the ability of current audit qualitative reports to convey the message desired by auditors, including reflection of the results of the assessment of the ability to continue the future activity of the entities under consideration, to the users of the financial statements. The purpose of the present study was quantifying independent auditors' report with a fuzzy approach and Comparison of Bankruptcy Predictability the Quantified Audit Report and Audit Report Type. For this purpose, After content analysis of paragraphs 1140 of the audit report between 2011 and 2016 years, using least squares and logit regression, the results showed that the score of the audit report of the previous year had a significant negative effect on the bankruptcy index, but the type of preceding year audit report and the paragraphs related to the going concern problem and the legal claim therein have no significant effect on the bankruptcy index in the current year. Therefore, it can be stated that the type of audit report of the preceding year and the paragraphs related to the going concern problem in order to predict bankruptcy in comparison with the audit report score is lacking in information content.

  Keywords: quantitative audit report, audit report type, bankruptcy index, fuzzy analytic hierarchy process
 • Elham Mansourinia, Ghorbanali Aghaahmady, Khosro Faghani * Pages 185-202

  The purpose of the present study is to explain the model of the orientation of the possible choices faced by actors in the theory of cultural accounting and to study its prioritization and validation. According to Parsons Theory, the categories of generalism and specialism in the theory of cultural accounting are considered as one of the possible choices faced by actors in the accounting environment. The study employed mixed methods research techniques and used the ground theory for qualitative and survey method for quantitative data collection in the form of an exploratory research design. For data analysis, three-step open, axial and selective coding and MaxQDA10 software were used. The data were categorized in two categories, 13 components and 68 indicators, and the applied model was designed. The qualitative section employed purposeful sampling method where appropriate semi-structured and in-depth interview questions were used. The findings of the present study show that the category of generalism is composed of the component of organizational current affairs with the highest weight and the professional accountability component with the least weight. Also, the ethnicity and the regionalism components make up the specialization category with the highest and lowest weight, respectively. Therefore, it can be concluded that the model of the orientation of the choices of actors shows that in general, specialism and its components enjoy more attention than generality, and have a more important position in the accounting environment with respect to the cultural accounting approach.

  Keywords: Generalism, Specialism, Cultural accounting, Possible choices, Action
 • Amirreza Taheri *, Ghazaleh Taheri Pages 203-214
  This study examines the effect of stock exchanges on information content of important accounting variables such as earnings, book value and cash flows for the years 1384 to 1390 in listed companies in Tehran Stock Exchange. To measure the information content of these variables, we use the average annual stock price, stock price at the end of the period, and stock price in the quarter following the end of the fiscal year. The first result of the research, which confirmed the results of previous research, is the availability of information content of each of the variables of profit, book value and cash flows, which results in the information about each of these variables being based on the price Stockholders are influential and investors make use of this information in their decisions. The results of the research show that the volume of trading has a positive and significant effect on the information content of the earnings per share and the book value of each share. This result shows that the information content of the earnings per share and the book value of each stock that is embedded in stock prices is higher in companies with higher trading volumes. Other results show that the volume of transactions did not have a significant effect on the information content of the cash flows of each share compared to the average stock price, stock price at the end of the period, and stock price in the quarter after the end of the fiscal year.
  Keywords: The volume of stock exchanges, the value of accounting information, relevance
 • Hossien Jannat Makan, Mohsen Hamidian *, Zohreh Hajiha Pages 215-230

  The relations between companies and politicians is due to their multiple mutual needs.Companies are willing to establish relations with politicians because the market fails to meet the demands of business units and they can be exempt from political costs and have access to state economic and information resources. On the other hand, political parties need to be supported by companies for the government to achieve political, economic, social and cultural goals. The purpose of this study was to investigate the effect of political connections on management performance indicators based on value and agency costs. Indices of state companies and the percentage of institutional ownership of state-affiliated companies were used to measure political relations. In addition, four-point value-based criteria ranking including economic value added, cash value added, operational capital return and shareholder value added was used in this study. The data of113 companies listed on Tehran Stock Exchange during 2008-2017 were extracted and regression modeling of combined data through EVIEWS 9.5 Statistical Software was used to test the hypotheses of the study. The results of testing the first hypothesis showed that state companies have a significant positive relationship with value-based management ranking. Additionally, state-affiliated companies with institutional ownership have a significant negative relationship with value-based management ranking. The results of testing the second hypothesis indicated that state-affiliated companies with institutional ownership have a significant negative relationship with agency cost. Furthermore, there was no significant relationship between state companies and agency costs.

  Keywords: Value-based management, agency costs, Political connections
 • Seyyed Asadollah Emadi, Seyyed Hossein Hosseini * Pages 231-244

  This study examines relationship between auditors’ behavioral flexibility and audit quality within the context of role stress paradigm as a mediator within the audit profession. Theoretical basis of this study is so important, because it studies the probable influence of the auditors' behavior on stressors, stress stimuli and job erosion, and their impact on reducing audit quality. Research method is based on questionnaires written by Smith & Emerson's (2017) study, and to hypothesis analysis we use Smart-Pls and to attain assurance of reliability CR coefficient has been calculated. Using a sample of 378 auditors, path analysis indicates acceptance of research hypotheses and meaningfulness of these assumptions. These results present a troubling dilemma for the auditing profession. Also, findings of the research show that a higher level of audit flexibility is associated with high levels of reported audit quality. In addition, the results of the study showed that both the factors of Burnout and Stress are effective in audit quality.

  Keywords: Auditor-s behavioral resilience, Audit quality, Stress arousal burnout, Role stress paradigm
 • Aliasghar Mottaghi, Houshang Taghizadeh, Saeed Anvar, Rasoul Baradaran * Pages 245-260

  The purpose of this study was to determine the effect of audit quality on the quality of financial reporting from the perspective of different groups. Classification of various groups, according to the Center for Audit Quality [1] (2012, CAQ) Includes researchers And Professors University, accountants Official, members Committee Auditing And Managers Financial Company Of Accepted Have been the door Exchange Tehran Has been. Also, the quality of audit factors based on the study PCAOB [2] Including 10 Index auditor industry specialization, reputation auditor, auditor independence, the number of jobs, revenue, rating quality control, the partners of employees, volume ratio partners, employees, the number of certified public accountants employed and the number of professional staff, to evaluate the quality of the audit were selected. Using a questionnaire technique Topsis the weight and importance of each of the factors specified on audit quality, and its relationship with quality of financial reporting was evaluated. The results on the impact of each factor observed you let represents a contrast to the views of various groups on The issue of audit quality. Also, for each group, a separate model was used to determine the impact of different factors on financial reporting quality. The results showed that there is a significant difference between different groups regarding the relationship between audit quality indices and financial reporting quality.

  Keywords: Audit quality, financial reporting quality, Audit institutions, financial managers, Audit Committee
 • Hossein Badiei, Ali Saghafi, Jafar Babajani, Yahya Hasas * Pages 261-272

  Maximizing shareholder wealth, fulfilling ethical duties and social responsibilities can be considered as one of the most important goals of the company. One of the factors that has a significant impact on the realization of these goals is the proper implementation of the principles of corporate governance. In this study, the corporate governance mechanisms on the audit fee rate, the interruption of the audit report and the size of the auditor in the companies active in the Tehran Stock Exchange between 2009 and 2018, the results of which indicate that the variables of the size of the board of directors, managers Non-executive and audit committee effectiveness / number of meetings have a positive and significant effect on the audit fee rate, and the variables of the role dangers (CEO), auditor literacy of the audit committee managers, ownership concentration and type of business activity have a negative and significant effect on the audit fee rate. Also variables of non-executives, small size Audit and size of the company / total assets have a positive and significant effect on the audit report lag, and the variables of board size, role duality (CEO) and profitability of the company have a negative and significant effect on the audit report lag. Independence of the board of directors and the existence of the internal auditor of the effect Have a positive and significant impact on the size of the auditor

  Keywords: Corporate Governance, Audit quality, Audit interruption, Audit Fees, Audit Committee